Milletlerarası Anlaşma  
Resmi Gazete: 18.11.1991 Sayı : 21055 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 31 Sahife:1145
     
Milletlerarası Antlaşma
 
Karar Sayısı: 91/2366
Karar Tarihi : 28/10/1991    
     
            Avrupa Uzun Vadeli Savunma İşbirliği Programına ilişkin ekli Program Mutabakat Muhtırası ve değişiklik metinlerinin onaylanması Dışişleri Bakanlığı'nın 2.10.1991 tarihli ve MGNAIV 8836 sayılı yazısı üzerine, 31.5.1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 6 ncı maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca 28.10.1991 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
 
                                                                                                Turgut ÖZAL
                                                                                                Cumhurbaşkanı
 
A.Mesut YILMAZ
Başbakan
     
F.KURT
Devlet Bakanı ve Bşk.Yrd. V.
F.KURT
Devlet Bakanı
M.R.TAŞAR
Devlet Bakanı
İ.AYKUT
Devlet Bakanı
M.V.DİNÇERLER
Devlet Bakanı
K.İNAN
Devlet Bakanı
İ.AKÜZÜM
Devlet Bakanı
C.TUNCER
Devlet Bakanı
S.ARAS
Devlet Bakanı
E.KOÇAK
Devlet Bakanı
M.ÇEVİK
Devlet Bakanı
E.C.GÜLPINAR
Devlet Bakanı
B.SÖNMEZ
Devlet Bakanı
A.A.ALBAYRAK
Devlet Bakanı
S.BİLGE
Adalet Bakanı
H.B.DOĞU
Milli Savunma Bakanı
S.ÇAKMAKOĞLU
İçişleri Bakanı
İ.S.GİRAY
Dışişleri Bakanı V.
A.KAHVECİ
Maliye ve Gümrük Bakanı
A.AKYOL
Milli Eğitim Bakanı
H.ÖRÜÇ
Bayındırık ve İskan Bakanı
Y.ERYILMAZ
Sağlık Bakanı
S.YALINPALA
Ulaştırma Bakanı
İ.TUNCAY
Tarım ve Köyişleri Bakanı
M.EMİROĞLU
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
R.K.YÜCELEN
Sanayi ve Ticaret Bakanı
M.ARICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
G.MARAŞ
Kültür Bakanı
B.AKARCALI
Turizm Bakanı
M.Kalemli 
Orman Bakanı
A.T.ÖZDEMİR
Çevre Bakanı
 
 
            Avrupa Uzun Vadeli Savunma İşbirliği
BELÇİKA KRALLIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANI
ve
DANİMARKA KRALLIĞI SAVUNMA BAKANI
ve
FRANSA CUMHURİYETİ SAVUNMA BAKANI
ve
ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ FEDERAL SAVUNMA BAKANI
ve
YUNANİSTAN CUMHURİYETİ SAVUNMA BAKANI
ve
İTALYA CUMHURİYETİ SAVUNMA BAKANI
ve
LÜKSEMBURG BÜYÜK DÜKALIĞI SAVUNMA BAKANI
ve
HOLLANDA KRALLIĞI SAVUNMA BAKANI
ve
NORVEÇ KRALLIĞI SAVUNMA BAKANI
ve
İSPANYA KRALLIĞI SAVUNMA BAKANI
ve
TÜRKİYE CUMHURİYETİ MİLLİ SAVUNMA BAKANI
ve
BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI DEVLET
SAVUNMA SEKRETERİ
ARASINDA
AVRUPA UZUN VADELİ SAVUNMA İŞBİRLİĞİ PROGRAM MUTABAKAT MUHTIRASI KISA BAŞLIK EUCLID PMM
KISALTMALAR VE TERİMLER SÖZLÜĞÜ

            ÖN BİLGİ : Background Information ATP kapsamı dışında veya ATP den önce üretilmiş bilgilerdir. Ancak bir ATP kapsamındaki el değiştirebilir bilgisayar yazılımları konu olduğunda, sadece bu yazılımların tatminkar şekilde kullanılmasını sağlayacak el kitapları, talimatlar ve gerekli diğer yazılımlardan ibaret olan bilgiler ön Bilgi addedilecektir. Bu bağlamda, ön Bilgi kaynak dolu, sadece ATP dahilinde el değiştirebilir kalem olarak belirlendiği takdirde istenecektir.

            AMÖA : Common European Priority Area (CEPA) AVRUPA Müşterek Öncelik Alanı

            AMÖA YK : CEPA Steering Commitee CEPA SC AMÖA Yürütme Komitesi

            OÜ : Convening Nation CN Organizatör Ülke Panel II taarfından AGYK yı idare etmek üzere atanmış ülke.

            Yüklenici : CONTRACTOR Lider ülke ile sözleşme yapan ve bu sözleşmenin yürütülmesinden sorumlu olan ATP içindeki TYET

            AGYK : CEPA Provisional Steering Committe CPSC AMÖA Geçici Yürütme Komitesi

            SSGO : Developing Defence Industries DDI Savunma Sanayii Gelişmekte olan.

            ATP YG : RTP MANAGEMENT GROUP RTP MG ATP Yönetim Kurulu

            TYET : SINGLE LEGAL INDUSTRIAL ENTITY SLIE Tek Yasal Endüstriyel Teşebbüs ATP altında çalışmayı sağlamak amacındaki uluslararası ET ler grubunu yöneten bir ET.

            ALT YÜKLENİCİ : SUB CONTRACTOR Bir yükleniciden veya başka bir alt yükleniciden bir kontrat ile ATP nin işlerinin bir bölümünü üzerine alan ET.

ÖNSÖZ

            AVRUPA Bağımsız Program Grubu IEPG Bakanlarının 28 Haziran 1989 ve 21 Şubat 1990 tarihinde yayınladıkları Bakanlar Arası Karar Belgesinde, Avrupa Uzun Vadeli Savunma işbirliği EUCLID olarak bilinen, savunma alanında ortak teknoloji araştırma programının kurulması hususunda anlaşmışlar ve bu programın başlatılmasını ön gören anlaşma uyarınca, bu Program Mutabakat Muhtırasını PMM imzalayanlar, ki bundan böyle iştirakçiler olarak anılacaktır. 4 Nisan 1949 tarihli Kuzey Atlantik Anlaşmasının üçüncü maddesine göz önünde tutarak aşağıdaki anlayışta mutabık kalmışlardır.

BÖLÜM I
PMM.NİN AMACI VE KAPSAMI

            1. Bu program Mutabakat Muhtırasının amacı, AVRUPA Uzun Vadeli Savunma İşbirliği Programı EUCLID olarak adlandırılan IEPG Programının gerçekleşmesi için genel düzenlemeleri tarif etmektir.

            2. EUCLID herbirinin kendi içinde çeşitli sayıda Araştırma ve Teknoloji Projeleri ATP'leri bulunan AVRUPA Müşterek Öncelikli Alanlarından AMÖA.ları oluşmaktadır.

            3. EUCLID için düzenlemeler, prensipler ve kurallar bir bütün olarak bu PMM içinde tarif edilmiştir. Her bir ATP için bu PMM EK-A'da verilen formata uygun olarak bir Uygulama Düzenlemesi UD hazırlanacak ve PMM yi imzalayanlar adına ATP ye iştirak edenler tarafından imzalanacaktır. UD söz konusu ATP için ek düzenlemeleri tanımlayacak ve İştirakçiler Savunma Sanayii Gelişmekte Olan SSGO ülkelerin aktif iştiraklerini kolaylaştıracak hükümleri IA içine koymaya teşvik edilmelidirler. UD, iştirakçilerin açık yazılı mutabakatı olmadıkça bu PMM.nin hükümleri dışına çıkamaz. UD bu PMM ye bir ek olacaktır.

            4. AMÖA lar beş ile on yıllık dönemler için kurulacaktır. ATP.ler her AMÖA içinde tanımlanan iş programları için kurulacak ve belirtilmiş bir süresi olacaktır.

            AMÖA VE ATP.LERİN KURULUŞU

            5. EUCLID programı altında çalışılacak AMÖA konuları Panel II tarafından seçilecektir. Her bir AMÖA için ,panel II tarafından görevlendirilen Organizatör Ülke Convenor Nation, CN İştirakçi ülkelerin desteklemek isteyebilecekleri ATP ler için maliyet tahmini ve taslak şartnameleri geliştirmek için gerekli tüm düzenlemelerden sorumlu olacaktır. Organizatör ülke, bu AMÖA, ya ilgisini belirten ülkelerin AMÖA Geçici Yürütme Komitesine AGYK başkanlık edecektir. AMÖA ya üyelik o AMÖA içinde en az bir UD imzalanması ile oluşur.

            6. AGYK, AMÖA konu başlıklarının ve ATP'lerin ilk listesinin gözden geçirilmesinden sorumludur. Her bir ATP için, teknik kapsamın taslak tanımı ve tahmini maliyet hazırlanacaktır. Bu bağlamda AGYK tavsiye almak amacı ile AVRUPA Savunma Sanayii Grubu EDIG tarafından görevlendirilen endüstri uzman gruplarına danışacaktır.OÜ AGYK nın önerilerini Panel II'ye ve tüm İştirakçilerin EUCLID Milli Koordinatörlerine EMK rapor edecektir. Bu sorumlulukları, Panel II tarafından kurulduktan sonra AMÖA Yürütme Komitesi AMÖA YK üstlenecektir. Gelecekte oluşacak muhtemel ATP.lere ilgi duyan İştirakçiler AMÖA YK toplantılarına katılabileceklerdir.

            7. İştirakçiler, Panel II'nin belirleyeceği süre içinde AMÖA ATP lerine katılma niyetlerini Panel II'ye bildireceklerdir. Panel II her ATP için Lider Ülkeyi seçecek ve bu Lider Ülke, UD.ni geliştirecek ve ilgi duyan ülkelerle müzakere edecektir. Bir ATP.ye iştirak etmek isteyen iştirakçiler UD.ni imzalamak suretiyle ATP.ye yönelik taahhütlerini ifade edeceklerdir.

BÖLÜM II
HÜKÜMETLER ARASI ORGANİZASYON

            1. IEPG Panel II, bu PMM hükümlerine göre EUCLID Programı için tüm politika ve yönlendirmelerden sorumlu olacaktır. Panel II doğrudan IEPG Milli Silah Direktörlerine rapor verir. EUCLID ile ilgili konularda her İştirakçi Panel II içinde bir oy hakkına sahiptir ve kararlar oy birliği ile alınacaktır. Bununla beraber belirli bir AMÖA veya ATP ile ilgili konularda bu AMÖA veya ATP ye üye olmayan Panel II üyesi ülkelerin oy hakkı olmayacaktır. Her iştirakçi EUCLID aktivitelerini koordine etmek üzere irtibat noktası olarak bir EUCLID Milli Koordinatörü atayacaktır.

            2. Her AMÖA için, panel II tarafından AMÖA İştirakçilerini temsilen bir AMÖA YK kurulacaktır. AMÖA YK, ilgili AMÖA nın tüm yönetiminden sorumludur. Belirli bir AMÖA içinde yer alan her her İştirakçinin, AMÖA YK içinde oy hakkına sahip bir temsilcisi olacaktır ve tüm kararlar oy birliği ile alınacaktır. Bununla beraber belirli bir ATP üzerinde bu ATP ye katılmamış olan ülkenin AMÖA YK üyesinin oy hakkı, Bölüm X Paragraf 10 A'nın amaçları hariç olmak üzere, olmayacaktır. Her AMÖA nın başkanı, AMÖA üyeleri arasından, Panel II tarafından tayin edilecektir. Başkanın, ülke temsilciside olduğu hallerde oy hakkı saklı kalmakla birlikte özel bir oy hakkı yoktur. Endüstriyel Teşebbüsler ET.ler AMÖA YK toplantılarına davet edilebilirler fakat onların herhangi bir oy hakkı olmayacaktır. AMÖA YK doğrudan Panel II'ye rapor verir.

            3. Her ATP için İştirakçilerin Hükümet Yetkililerinden oluşan bir ATP Yönetim Grubu ATP YG Panel II tarafından onaylanacaktır. ATP YG.nin sorumluluklarının içine çalışma programlarının ve görev dağılımının hazırlanması, Teklif İstek Formunun TİF onaylanması, ihale değerlendirmesi ve Yüklenicinin seçimi dahildir. Belirli bir ATP ye katılan her İştirakçinin ATP YG içinde bir oy hakkı olacaktır ve tüm kararlar oy birliği ile alınacaktır. Her ATP YG başkanı, bu ATP nin Lider ülkesi tarafından tayin edilecek Başkanın oy hakkı olmayacak ancak ülke temsilci olma durumunda oy hakkı saklı kalacaktır.

            4. Her ATP bu ATP ye katılan İştirakçiler adına Lider Ülke tarafından yönetilecektir. Lider ülke bu PMM Bölüm V ve IX'da belirtildiği şekilde sözleşmeleri müzakere edecek ve sonuçlandıracaktır.
 

BÖLÜM III
ENDÜSTRİYEL ORGANİZASYONU

            1. İştirakçiler, EUCLID.in etkin bir şekiled çalışmasını sağlamak üzere bu PMM'nin ve UD.lerinin uygulanmasının gerektireceği tartışmalara katılabilecek ve gerektiğinde her türlü konuda başvurabilecek böyle bir organizasyon kurulmasi için endüstriyi milli ve milletlerarası düzeyde teşvik edeceklerdir.

            2. Bir ATP.ye iştirak eden tüm ülkelerin, ET.lerinden oluşturacakları grup veya grupların liderliği için Tek Yasal Endüstriyel Teşebbüs TYET olarak bilinen ve ilgili Lider Ülke yasalarınca kabul edilebilir bir TYET adayı belirlemeleri istenecektir. İştirakçci ET'ler her ATP içinde yakın işbirliği yapmaya teşvik edilecek ve kendilerinden özellikle ön ve son bilgilerin kullanım hakları konusu ile ilgili alanlarda, ne şekilde işbirliği yapmaya niyetli oldukları hakkındaki detayları, TİF.lere verecekleri cevaplara dahil etmeleri istenecektir.
 

BÖLÜM IV
GELİŞME RAPORU İHTİYAÇLARI

            1. Her TYET.den düzenli olarak, ATP.nin sorumlu olduğu konulardaki gelişmeyi özetleyen bilgiyi Lider Ülke vasıtasıyla ATP YG.ye sunması istenecektir ATP YG, bu bilgilerden kendi AMÖA YK için içeriği AMÖA YK ve ATP YG tarafından birlikte tespit edilecek, durum raporları derleyecektir. En az altı ayda bir olmak üzere her ATP YG, ATP hakkında AMÖA YK ya durum raporu verecektir.

            2. Her ATP için rapor ihtiyaçları, ilgili UD.de yazılı olarak belirtilecektir. Lider Ülke, TYET ile yapılan sözleşmede, uygun raporlamayı sağlayacak hükümlerin bulunmasını sağlayacaktır.

            3. AMÖA YK, Panel II için, AMÖA ve onun ATP.lerinin gelişmeleri ile ilgili gözden geçirme raporlarını düzenleyecektir. Bu raporlar koordinasyon için tüm EMK. lere iletilecektir.
 

BÖLÜM V
SÖZLEŞMEDEN DOĞAN İLİŞKİLER

            1. Tüm İştirakçiler adına hareket eden bir ATP.nin Lider Ülkesi, teklif almak üzere TİF yayımlamak, pazarlık etmek ve sözleşmeler imzalamaktan ve bu sözleşmelerin yürütülmesinden sorumlu olacaktır.

            2. Bir RTP.nin sözleşmeye bağlanması, rekabete açık ihalenin mümkün olmadığı özel durumlar hariç, Lider ülke üstleniciliğinde Bölüm IX'a uygun olarak rekabete açık ihale ile yapılacaktır.

            3. TYET.ler ET.ler TİF.lerin alıcıları olacaklar ve TİF cevaplarının değerlendirilmesini müteakip lider Ülke, ATP.deki İştirakçiler adına başarılı TYET Yüklenici ile sözleşme yapacak ve yüklenici diğer İştirakçi ülkelerdeki uygun ET.ler alt yükleniciler ile alt yüklenicilik sözleşmeleri yapacaktır.

            4. Bir TYET ye, ATP ye katılan ülkelerden birinde mevcut bir Endüstriyel Teşebbüs olacak ve ATP ye üye ülkelerin mevcut teşebbüslerinin iki veya daha fazlasının bir araya gelmesinden oluşan ortak yatırım şirketi olacaktır.
 

BÖLÜM VI
İŞ PAYLAŞIMI VE MALİYET PAYLAŞIMI

            1. İştirakçiler bir yandan ülkelerin maliyet katkılarından bekledikleri faydayı gözetirken, diğer yandan rekabetin tüm avantajlarının elde edilmesini sağlamaya çalışacaklardır.

            2. Dolayısı ile ATP deki iştirakçiler tarafından belirlenmiş kriterler dahilinde TYET.den en uygun iş dağılımını sağlaması istenecektir. Bu tür kriterler, tüm İştirakçiler ülkelerin yeterli potansiyeldeki endüstrilerinin katılımını ve eşit iş paylaşımı temel yaklaşımını içerecektir.

            3. ATP.deki her İştirakçi kendi ET.sinin yaptığı işleri kendisi finanse edecektir. Bununla birilte milli uygulamalara uygun olarak ,ATP'ye iştirak eden her ET. nin kendi mali imkanlarını ile ek katkılarıda bulunması beklenecektir.

            4. Prensip olarak ATP içindeki İştirakçiler arasında maliyetler eşit olarak paylaştırılır. Maliyet paylaşımı prensiplerinden sapmalar iş paylaşımının teknik olarak etkilenebilir olmasından kaynaklanmak kaydı ile kabul edilebilecektir. Bununla birlikte ATP deki İştirakçiler özellikle Savunma Sanayii Gelişmekte olan SSGO ülkeler sözkonusu olduğu zaman yukarıdaki iş paylaşımı ve maliyet paylaşımı prensiplerini etkileyebilecek özel düzenlemeler yapılmasına karar verebileceklerdir. Eğer, sözleşmenin uygulanması sırasında, Lider Ülke veya diğer bir İştirakçi mutabık kalınmış olan iş paylaşımı ve maliyet paylaşımı düzenlemelerinde kapsanabilecek durum değişikliklerinin farkına varırlarsa, konuyu ATP YG.nin dikkatine sunacaktır.
 

BÖLÜM VII
FİNANSAL DÜZENLEMELER

            1. Bu PMM.deki ve ilgili UD.deki hükümlere uygun olarak Lider Ülke tarafından yapılan bir sözleşme altında ATP ye katılan ülkenin kendi endüstrisi tarafından gerçekleştirilen işlerin finansmanının, o iştirakçi tarafından sağlanacağını garanti etmek için aşağıdaki hükümler uygulanacaktır.

            2. Bir TİF'in yayımlanmasından Lider Ülke TYET den teklifine Alt Yüklenicilerin para biriminde maliyet dökümünü dahil etmesini isteyecektir. ATP YG teklif fiyat toplamının, ATP iştirakçilerinin harcama tahminleri içinde kalmasını sağlayacak ve Lider ülkeye, ATP YG deki tüm iştirakçiler aksine bir karar almadıkça, bu rakamın aşılmaması konusunda tavsiyede bulunacaktır.

            3. Sözleşme yapılırken, Lider Ülke, ATP YG yı ödeme programından haberdar edecektir. Bu program kendi para biriminden yüklenici ve onun alt yüklenicilerine yapılacak tahmini ödeme gereksinimlerini içerecektir.

            4. ATP İştirakçileri kendi endüstrilerine yapılacak ödemelerin sorumluluğunu kabul edeceklerdir. UD'nin imzalanmasını takiben ATP iştirakçileri, kendi iştirakçi endüstrilerine yapılacak ödemeleri karşılayacak fonların teşkil edilmesi için gerekli düzenlemeleir yapacaktır. Lider ülkenin onayından sonra ATP lerdeki İştirakçiler, kendi endüstrilerine olan ödemeleri, Lider Ülkenin talebini takiben en geç gün içinde yapacaklardır kaç gün olacağı UD. de belirtilecektir.

            5. Her İştirakçi ATP boyunca kendi ülkesinde yapılan işlere ait hesapların kendi milli uygulamaları doğrultusunda denetlenmesinden sorumlu olacaktır. Denetleme raporu sonuçları diğer ATP iştirakçileri için açık olacaktır.
 

BÖLÜM VIII
VERGİLER, GÜMRÜK VERGİLERİ VE BENZER HARÇLAR

            1. Mevcut kanunlar ve yönetmelikler izin verdiği ölçüde, her İştirakçi halihazırda bilinen vergiler, gümrük vergileri ve benzer harçları veya ithalat ve ihracat üzerindeki nicel kısıtlamaları bu PMM altında yürütülen ATP.ye uygulamıyacaktır.

            2. İştirakçiler bu PMM veya UD.ler içinde tanımlanan düzenlemelerin tatmin edici şekilde icrası için tüm vergileri, gümrük vergileri veya diğer benzer hükümet harçlarını en uygun şartlarda düzenleyecektir. Eğer, Paragraf 3'te belirtilenin haricinde, gümrük vergileri ve halihazırda bilinen vergiler uygulanırsa, uygulandıkları ülkenin Hükümeti tarafından üstlenilecektir.

            3. Vergiler ve gümrük vergileri Avrupa Topluluğu AT adına tarh edildiğinde, tüm İştirakçilerin AT üyesi olmadığı bilinerek, bu maliyetlerin nasıl karşılanacağını İştirakçiler birbirlerine danışacaklardır.
 

BÖLÜM IX
SÖZLEŞMEYE AİT DÜZENLEMELER

            1. ATP dahilinde yapılan sözleşmeler ATP YG.ler tarafından uygun görülen tanımlanmış teknik ihtiyaçlar için kesin sabit veya sınırlı tavan bedel esaslı olacaktır.

            2. Sözleşmeler Lider Ülkenin kanunlarına ve uygulamalarına ve şartlarına uygun olarak ve Lider Ülkenin milli uygulamalarının izin verdiği ölçüde bu PMM. nin hükümlerinin gerektirdiği sapma ve kolaylıkları içerecek şekilde Lider Ülke tarafından yapılacaktır.

            3. Lider Ülke tarafından yapılan sözleşmeler Lider Ülkenin kanunlarına tabi olacaktır ve ATP İştirakçi ülkelerin oy birliği ile alınmış kararı sağlanamadığını takdirde, sözleşme Lider Ülkenin dilinde yazılacak, ancak gerekli olduğu hallerde, çalışma amaçları için doğrulamış bir İngilizce kopyasıda bulunacaktır.

            4. Lider ülke, ATP YG tarafından onaylanan teknik ihtiyaçların tanımlandığı TİF.leri hazırlamaktan sorumlu olacaktır. Lider ülke ATP YG.nin oy birliği ile aldığı kararlarda hazırlanmış TİF.leri ET.lere veya TYET.lere yayımlanacaktır. TİF.ler için müsaade edilen cevap verme süresi, TİF.lerin yollanması metotları ve teklif dokümanı ilgili ATP YG tarafından kararlaştırılacaktır. TİF.lere verilen cevapların değerlendirilmesinde takip edilecek kriterlerin detayları TİF.de bulunacaktır. Bu tür değerlendirme kriterleri, lider ülke tarafından tasviye edilen düşünceleri tamamen göz önüne alan ATP YG tarafından belirlenecektir.

            5. TYET.lerin TİF cevapları, Lider ülke tarafından ATP.ye iletilecektir. Eğer ATP İştirakçileri başka türlü karar vermez ise, Lider ülke TİF cevaplarını ve uygun olduğu yerde başarılı teklifin seçimi üzerinde tavsiyeleriyle birlikte ATP YG.nin incelemesi için değerlendirecektir. Bu tür değerlendirmeler ve tavsiyeler ilgili ATP YG tarafından kararlaştırılan değerlendirme kriterlerine göre yapılacaktır.

            6. ATP YG tarafından başarılı teklifin seçimi, mutabık kalmış değerlendirme kriterlerine göre oy birliği ile alınan kararla yapılacaktır ve bu kararlar Lider ülkeye başarılı TYET ile sözleşme yapma yetkisi verecektir.

            7. Sözleşme altında Lider ülke ve Yüklenici arasında ortaya çıkan bir iddia ve anlaşmazlık, Lider ülke tarafından ilgili ATP YG.ye bildirilecektir. Lider ülke prensip olarak bu gibi iddiaları ve anlaşmazlıkları halletmekten sorumlu olacaktır, ama ATP YG.nin tam ittifaklı tavsiyelerini ve kararlarını da gözönüne alacaktır.

            8. ATP.ye iştirak eden bir ET.ye, ATP.deki kendi payının sonuçlarını kendi yararına kullanması için eşit şartlarda rekabet etme fırsatı verilecektir.
 

BÖLÜM X
BİLGİNİN KULLANIMI VE İFŞASI

            1. ATP içindeki Lider ülke aşağıdaki Paragraf X.2 ve X.16'nın hükümlerine uygun olarak ATP sonuçları üzerindeki hakları sağlayacaktır.

            2. ATP.ye iştirak eden her ET, üçüncü şahısların haklarına tabi olmak üzere

            A. İlgili ATP amacı dahilinde kullanılmak üzere, o ATP.de yüklendiği belirli bir iş ile ilgili ve aynı ATP.de çalışan diğer ET.lerin kendi iş paylarını gerçekleştirmeleri için makul olarak ihtiyaç duydukları, her çeşit ön ve son bilgileri diğer ET.lerin kullanımına bedelsiz olarak açık tutacaktır.

            B. Diğer ET.lerden ve İştirakçiler tarafından üretilen Son Bilgileri bunların kullanımını kolaylaştırması gibi gerekli ön bilgiler ile birlikte EUCLID dışında kullanmak için gereken lisansa adil ve makul şartlarda sahip olmaya selahiyetli olacaktır. Bu PMM.nin başka yerinde sağlanan İştirakçi hakları, bu hükümden etkilenmeyecektir.

2. ATP. ye iştirak eden her ET, üçüncü şahısların haklarına tabi olmak üzere

            A. İlgili ATP amacı dahilinde kullanılmak üzere o ATP.de yüklendiği belirli bir iş ile ilgili ve aynı ATP. de çalışan diğer ET.lerin kendi iş paylarını gerçekleştirmeleri için makul olarak ihtiyaç duydukları, her çeşit ön veya Son Bilgileri diğer ET.lerin kullanımına bedelsiz olarak açık tutacaktır.

            B. Diğer ET.lerden ve İştirakçiler tarafından üretilen Son Bilgileri, bunların kullanımını kolaylaştırması için gerekli ön Bilgiler ile birlikte, EUCLID dıŞında kullanmak için gereken lisansa adil ve makul şartlarda sahip olmaya selahiyetli olacaktır. Bu PMM.nin başka yerinde sağlanan İştirakçi hakları, bu hükümden etkilenmeyecektir.

            3. ATP altında TİF.e verdikleri cevapta:

            A. ET.ler, hangi şartlarda kullanılacağı Paragraf 6'da belirtilen, ATP altında bulunmasına ihtiyaç duyacakları ve bekledikleri ön FM.yi geniş fakat yeterli şartlarda tanımlamaları istenecektir. Ortaya çıkacak herhangi bir sözleşmede bu durum yansıtılmalıdır.

            B. TYET.lerden, ATP.ye iştirak eden ET.lerin, yukarıda 2.B Paragrafının şartları ile bağlantılı ç olarak birbirlerine hangi şartlar altında lisans vereceklerini ortaya koyması istenecektir.

            4. Bir ATP altında çalışan İştirakçi ET.nin yaptığı işler sonucunda elde ettiği sonuçlar, o ET.nin mülkiuyetinde veya ET.nin o ATP altında yaptığı işleri finanse eden İytirakçinin milli kuralları gerektiriyor ve UD.de belirtilmiş ise söz konusu İştirakçinin mülkiyetinde olacaktır. Ortak mülkiyet engellenmemektedir. İştirakçilerin ve ET.lerin bu PMM ile sağlanan kullanıcı hakları, sonuçların mülkiyetinden etkilenmeyecektir.

            5. Bir ATP yüklenicisi, o ATP.ye uygun olarak tüm katılımcı ET.ler tarafından gerçekleştirilen tüm işlerin tam bir raporunu hazırlamakla yükümlü olacaktır. Bu raporlar, elde edilen ve ortaya çıkan sonuçları açık bir şekilde belirtmek suretiyle bütün Son Bilgileri;

            A: ATP.nin amaçları için, ve,

            B: Son Bilgilerin anlaşılmasını ve uzman kişilerce değerlendirilmesini sağlamak üzere gerek duyulan ön Bilgileri,

            içerecektir.

            Rapor, ATP çerçevesinde başarısız bulunan araştırma yollarını belirleyecektir. Ayrıca yükleniciden bahsi geçin tam raporda dahil, tüm raporlarda ihtiva edilen ön FM.ye tabi bilgilerin belirtilmesi istenecektir. Raporlarda bulunan ve ET.lerin ön FM.sine tabi olduğu belirtilmemiş olan bilgiler, Son Bilgi addedilecektir. Uygulama Düzenlemelerinde, ATP altındaki yükleniciden temini istenecek her türlü Bilgisayar Yazılımı (örnek: kaynak kodları, amaç kodları, kullanıcı el kitabı, gereçler vs.) kesin olarak tanımlanmış olmalıdır.

            6. Her İştirakçi, katıldığı her ATP kapsamında hazırlanan ve Pararaf 5'de belirtilen tam rapor da dahil, bütün raporları alma hakkına sahip olacaktır. İştirakçi, halihazırda bu tür haklara sahip değilse ve Paragraf 5, 7, 8 ve 14'ün hükümlerine tabi ise, raporlarda ihtiva edilen bilgi ile ilişkili olarak aşağıdaki haklara sahip olacaktır.

            A. Savunma Amacı ile, Son Bilginin bedelsiz kullanma hakkı (kullanma ve kullanmış olma anlamında) ve yalnızca bununla, bağlantılı olarak, yapılan kullanıma uygun şartlarda olan ve Son Bilginin kullanımını mümkün kılmak için gerekli olan ön FM.nin kullanım hakkı. Son Bilginin kullanılması ile ilişkili olarak, ATP İştirakçisi özel olarak aşağıdakiğ haklara sahip olacaktır.

            1. ATP sonuçlarının değerlendirilmesi ve kıymetlendirilmesi amacı ile ön FM.nin bedelsiz kullanımı;

            2. Teklif verilebilmesi için gerekli ön Bilginin bedelsiz açıklanması hakkı;

            3. O iştirakçi tarafından finanse edilmiş olan ön FM.nin bedelsiz kullanılma hakkı;

            4. Ön FM.nin, Makul ve adil şartlarda İnceleme, Araştırma, Tasarım, Geliştirme, Üretim, Servis İçi Destek ve diğer tüm Savunma Amaçları için kullanma hakkı. Sözkonusu adil ve makul şartlarda, talebi takiben üç ay içinde anlaşma sağlanamadığı takdirde, bahsedilen kullanım başlatılabilir ve şartların hakem kararı ile belirlenmesi yoluna gidilebilir.

            B. Diğer Kamu Amaçları için, Son Bilginin ve yalnızca bu bağlamda Son Bilginin kullanımı için gerekli ön FM.nin, sahibi ile adil ve makul şartlarda önceden anlaşmak şartı ile, kullanım hakkı.

            C. İlgili FM.nin sahibi veya ilk üreticisi ile yapılan sözleşme dahilinde FM.nin sözleşmede bahis olunanh şeklide kullanımı sözkonusu olduğundüa herhangi bir bedel ödenmeyecektir.

            7. İştirakçi ET.nin Bölüm VI Paragraf 3'e uygun olarak ATP maliyetine katkıda bulunduğu durumda ve bu ET.den sağlanan Son bilgi, ET.nin iştirak etmediği bir tam gelşitirme ve üretim programında İştirakçi tarafından veya iştirakçi için kulanılırsa, o zaman, o TP.ye sözkonusu ET tarafından yapılan yatırımı karşılamak amacıyla bu ET, İştirakçiden veya Yüklenicisinden, duruma ve özellikle ET.nin ATP.ya katkısına göre adil ve makul şartlarda ödeme alacaktır. Sözkonusu ödeme hiç bir zaman, ET.nin ATP.nin maliyetine sağladığı katkıyı geçemez.

            8. Paragraf 6 ve 10'da belirtilen amaçlar doğrultusunda herhangi bir yükleniciye veya müstakbel yükleniciye herhangi bir raporndaki herhangi bir bilgi verilmeden önce, iştiurakçi, ATP yüklenicisine 30 gün önceden niyetini yazılı olarak bildirecektir. Bu süre sboyunca ATP yüklenicisi veya bu bilginin sahibi, ilgili büyük iş menfaatleri dahil olmak üzere durumu protesto edebilir; ve özellikle Gizlilik Antlaşması alıcı tarafından imzalandığı durumda bu bilginin korunması için herhangi bir öneride bulunmakta serbest olacaktır. Her durumda, İştirakçi 30 günlük uyarı süresi sonunda bu bilgiyi açıklamaya selahiyeti olacaktır, fakat:

            A. Eğer ATP Yüklenicisi veya sahibi hiç protesto bildirmez ise, İştirakçi bu PMM.nin EK-B'sindeki Standart Gizlilik Anlaşmasının muhtemel alıcı, tarafından imzalanmasını isteyecektir.

            B. Eğer ATP Yüklenicisi veya bilgi sahibi, İştirakçi tarafından kabul edilebilir öneriler yaparsa, İştirakçi bu önerilere göre hareket edecektir.

            C. ATP Yüklenicisi veya bilgi sahibinin protestolarının tersine, İştirakçi bu bilgiyi yayınlamaya karar verirse, ATP.deki diğer İştirakçilere danışacak ve en azından muhtemel alıcının bu PMM.nin EK-B'gindeki Güvenlin Anlaşmasını imzalanmasını sağlayacaktır.

            9. ATP Yüklenicisinden, sözleşmede kabul edilen, söz konusu tam raporu o TP.ye iştirak eden her ET.ye bilgi maksadı ile verilmesi ve bu bilgileri alanh İştirakçi ET.lerden ise bu bilgileri ticari sır olarak saklamaları istenecektir. bu yükleniciden, eğer ATP İştirakçisi taraından talep edilmiş ise, bahis olan tam Rapor'daki teknik bilgilerin İştirakçi ET.leri organize etmesi istencektir. yükleniciden ve diğer İştirakçi ET.Blerden yuakırad belirtilen yardım, tam Raporun sözleşmeye göre kabulünü takiben 6 ay içinde istenecektir. Söz konusu yardım iştirakçi ET.nin veya talepte bulunan İştirakçenin veya yüklencisinin yerinde yapılabilir. Talepte bulunan İştirakçi, yüklenicinin veya ET.nin bu yardım için yapacağı seyahat, işçilik, harcırah giderlerini makul ve adil ölçülerde ödeyecektir.

            10. AMÖA.daki her bir İştirakçi, o AMAÖA altında kalmadığı her ATP ile ilgili şu haklara sahip olacaktır:

            A. İştirakçinin;

            1. AMÖA.nın idaresindeki sorumluluklarını yerine getirebilmesi,

            2. ATP altında üretilen herhangi bir veya tüm raporlardaki Bilgileri kendi Savunma Araçları için kullanma isteğini mütalaa edebilme için;

            ATP YG ve AMÖA YK tarafından gerekli ve yeterli bulunan bilgiyi ücretsiz alma hakkı.

            B. Bilgi sahibi ile makul ve adil şartlarda anlaşmak ve ATP.nin İştirakçilerine yapılacak ödemelere tabi olmak kaydı ile, Savunma Amaçları için ATP dahilinde hazırlanmış herhangi bir veya tüm raporlardaki bilgileri kullanma lisansına - bu lisans Son Bilginin kullanılmsı için gerekli olanın dışında ön Bil2ginin kullanma hakkını sağlamamasına rağmen - sahip olma hakkı.

            11. ATP çalışmaları sırasında yapılan buluşların sahibinin, patent veya benzeri yasal koruma için başvuruda bulunmaya selahiyeti olacaktır. Pargaraf 6'da belirtilen şekilde o ATP.deki İştirakçiler yasal koruma altındaki bu buluşları kullanma ve kullanmış olma hakkına sahip olacaklardır. Paragraf 6'daki hakların yanında, ATP.deki her İştirakçi, yasal olarak mümkün oluduğu ölçüde, Lider ülkeden bu luşları bedelsiz olarak kendi topraklarında Savunma Amaçlı kullanma ve kullanmış olma hakkını sağlanmasın talep edebilecektir. Yukarıda belirtilenlerin devamı olarak, başvuranın 2 ay içerisinde söz konusu müracaatı doldurarak lider İytirakçiyi uyarması istenecek, ve lider İştirakçinin bunu takiben o ATP.deki diğer İştirakçileri, ilgili ATP.den kaynaklanan buluşları yasal koruma altına almak için doldurulmuş olan bütün marcaatları hakkında uyaracak ve bu müracaatlar milli güvenlik gerekçeleri ile kısıtlamalara tabi olduğunda, onları koruyacak ve bu kısıtlamaların izin verdiği ölçüde bahsedilen uyarı yapılacaktır. Söz konusu ihbarname, müracaat tarihini, müracaat numarasını ve dolduran ülkeleri belirtecek ve patent veya benzeri şartname kopyası ekli olacaktır.

            12. Bu PMM altında bilgi alan İştirakçi, bu Bilgiye ticari sır olarak davranacak ve bilgiye ilişkin hakların zarar görmesine veya zedelenmesine yol açabilecek herhangi bir harekette bulunmayacak ve bu bilgilden kendisi vasıtasıyla haberdar olan diğerlerinin de aynı şekilde davranmasını sğalamak için uygun önlemleri alacaktır. Özellikle, bilgiyi alan İştirakçi, PMM.de sağlanan şarntlar dışında, yazılı izin ve bilgi sahibinin onayı olmadan bunu yayınlamayacak, açıklamayacak ve kullanmayacaktır. Bu PMM altındaki bir İştirakçi ile diğer arasındaki bilgi alış verişi, 19 Ekim 1970'te Brüksel'de imzalanan Savunma Amaçlı Teknik Bilgi Alışverişi Nato Antmaşması ve onun uygulama yöntemleri çerçevesinde yapılacaktır; böyle bir alış verişi takip eden bir bilgi suistimali ise bu antlaşmada yer alan yöntemlere uygun olarak ele alınacaktır.

            13. Her İştirakçi:

            A. ATP altında ona verilen herhangi bir donanıma gizli tutacak;

            B. Bu donanımı ATP altında yetkili kılınmış amaçlar için kullanacak, ve uygun önlemlerle ATP.deki ET.lere geçmesini garanti altına alacaktır.

            14. Her Yükleniciden:

            A. ATP İştirakçilerini Lider ülke vasıtasıyla, ATP altında yaptığı işlerin sonuçları kapsamında farkında oludğu veya sonradan farkına vardığı üçüncü şahıs FMH.er hakkında anında uyarması istenecektir.

            B. ATP İştirakçilerinin yazılı mutabakatları olmaksızın, Lider ülke vasıtası ile hareket ederek, Paragraf 6'daki hükümlere uygun olarak İştirakçilerin kullanma haklarının sağlama alınmadığı durumlarda, AÇT altındaki işin sonuçlandırılması için gerekli üçüncü şahıs FMH.leri kullanmaması istenecektir.

            C. İştirakçilere;

            1. Yüklenici taraından yapılan ATP çalışmalarında, ve

            2. ATP sonuçlarının İştirakçiler tarafından değerlendirmesinde, ortaya çıkan, üçüncü şahıs Fikri Mülkiyet Haklarına (FMH.lere) tecavüzlerden veya tecavüz idodialarından kaynaklanan yükümlülüklerden doğan zararı ödemesi istenecektir.

            D. Paragraf 6'da sağlanan hakların kullanımında üçüncü şahıs FMH.lerin kullanılmasında yüklenicinin veya ET.nin bir zorunluluğu ihlali dolayısıyla ortaya çıkan yükümlülükelerinden doğan zararı ödemesi istenecektir.

            15. İştirakçiler:

            A. ATP ET.sine;

            1. İştirakçiler tarafından sağlanan, materyal, ekipman, doküman ve bilginin ATP.de kullanılması dolayısı ile ortaya çıkan; ve/veya

            2. Böyle bir üçüncü şahıs FMH kullanılması için İştirakçilerin verdiği direk talimatlardan kaynaklanan;

            üçüncü şahıs FMH.ler tecavüzler ve tecavüz iddialarının doğuracağı yükümlülüklerden doğan zararı ödeyecektir;

            B. Bu tip yükümlülükleri en aza indirmek için, mümkün olan güçleri kullanacaklardır.

            16. Bu kısımdaki hükümler İştirakçilerin ürettikleri bilgileri kullanma haklarını kısıtlayamaz.

 
BÖLÜM XI
TEKLİF VE KALİTE TEMİNATI

            1. İştirakçilerin birbirlerine teklif ve kalite kontrol imkanları sunmalarını düzenleyekn ilişkiler, koşullar ve usuller STANAG 4107 ve 4108'e veya UD.de belirtilen benzer eşit uluslararası standardlara uygun olacaktır.

 
BÖLÜM XII
YAPISAL YÖNETİM

            1. İştirakçilerin birbirlerine yapısal yönetim hizmetleri sunmalarını düzenleyen ilkeler, koşullar ve usuller gerektiğinde UD.de belirtilmiş olacak ve uygun olduğu takdirde STANAG 4159'un son baskısına uygun olacaktır.

 
BÖLÜM XIII
VARLIKLARIN YÖNETİMİ

            1. Maddi varlıklar bu bölümde ele alınırken, buna karşın maddi olmayan varlıklar fikri mülkiyet konusunu düzenleyen Bölüm X hükümleri tarafından kapsanmaktadır.

            2. Maddi varlıklar, özel gereç ve test aletlerini diğer her çeşit aletleri ATP altında yapılan iş gereği satın alınan ürünlerden oluşur.

            3. Prensiplerin ispati ile ilgili gösterimler dışında muhtemelen az sayıda varlık ortak mülkiyetde olacaktır. Mülkiyetin kesin olarak kime ait olduğu her ATP nin özel konumuna bağlı olarak ve her ATP için ilgili UDE.de belirtilecektir. Mülk sahibi (ortak mülkiyete sahip varlıklar için ise ATP YG) varlıkların nasıl idare edileceğine, bakımına, saklanacağına karar verecektir.

            4. Maddi varlıklar ATP.nin sonunda mal sahibinin talimatlarına uygun olarak elden çıkarılır. Ortak mülkiyete sahip varlıklar için, elden çıkarma işlemi Bölüm XV. ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA SATIŞ VE DEVRETME'deki prensipleri göre yerine getirilecektir.

 
BÖLÜM XIV
PERSONEL STATÜSÜ VE YÜKÜMLÜLÜKLER

            1. Personel Statüsü:

            1.1. İştirakçiler, 19 HAZİRAN 1951'de Kuzey Atlantik Antlaşması tarafları arasında imzalanan Kuvvetlerin Statüsü (NATO SOFA) ile ilgili antlaşmanın, ekleri de dahil olmak üzere, bu PMM.ye uygulanabilirliğini kabul etmektedirler.

            1.2. Bir İştirakçinin Savunma Dairesi ve Bakanlığı tarafından bu PMM altında çalışmak üzere başka bir İştirakçinin ülkesinde görevlendirilen "askeri" ve "sivil çalışmanlar", sözkonusu Antlaşmanın 1. Maddesinin anlamı dahilinde, sırasıyla bir "kuvvet" ve "sivil kısmın" üyeleri olacaklardır. Yüklenecilerin çalışanları ve temsilcileri sivil kısım parçasını oluşturamaçlar ve NATO SOFA bunlara uygulanmayacaktır.

            1.3. Bu PMM.nin yürütülmesinde veya bu PMM.nin yürütülmesi ile ilgili olarak ortaya çıkan NATO SOFA.nın 8. Maddesi tarafından kapsanan iddialar bu maddede yer alan hükümlere göre işlem görecektir.

            2. Yükümlülükler:

            Yukarıdaki 1.1., 1.2. ve 1.3. üncü paragraflardaki hükümlere dayanmaksızın yükümlülükler aşağıdaki şekilde çözümlecektir.

            2.1. Bu PMM.de başka bir yerde ayrıca kapsanmadığı takdirde, bir İştirakçinin personeline veya malına bu PMM.nin yürütülmesinden veya yürütülmesi ile ilgili olarak başka bir İştirakçinin personeli veya temsilcisi tarafından zarar verilirse, zarar gören İştirakçi tüm iddialarından vazgeçer. Bununla birlikte, eger, bu zarar bir İştirakçinin, personelin veya temsilcisinin dikkatsiz davranışı, kasti kötü davranışı (dolus malus) veya büyük bir ihmali (culpalata) sonucu meydana gelmişse, bu takdirde ortaya çıkacak herhangi bir yükümlülüğün maliyeti sadece o İştirakçiye ait olacaktır.

            2.2. Bu PMM.de başkaca bir yerde ayrıca kapsanmadığı takdirde, İştirakçilerden birinin personeli veya temsilcisi tarafından üçüncü bir şahsa verilen herhangi bir zarar iddiası İştirakçiler tarafından belirlenecek en uygun İştirakçi tarafından diğer İştirakçilere danışılarak işleme konulacaktır. Bu tür iddiaları karşılamanın maliyeti ATP.de aksi kararlaştırılmadıkça İştirakçilerin ATP.ye sağladığı katkı oranında karşılanacaktır. Ancak böyle bir yükümlülük bir İştirakçinin, personelinin veya temsilcisinin dikkatsiz davranışı, kötü niyetli hareketi veya büyük ihmali sonucu meydana gelmişse, yükümlülükten doğacak masraflar tamamıyla bu İştirakçi tarafından karşılanacaktır.

            2.3. Şayet İştirakçilerin ortak mülküne ve mülkünden dolayı bir hasar ortaya çıkmışsa ve bu hasarın giderilmesi maliyeti üçüncü bir şahıs tarafından tazmin edilmemişse, masraflar Madde 2.2.'de belirtildiği şekilde İştirakçiler tarafından karşılanacaktır.

            2.4. Bu PMM.de başka bir yerde ayrıca kapsanmadığı takdirde, İştirakçiler, üçüncü şahıslardan gelecek yükümlülük iddialarıyla ilgili olarak yüklenicilerin zararlarını ödemeyeceklerdir. Bununla birlikte olağanüstü durumlarda (örneğin, nükleer veya çok tehlikeli bir riskin mevcut bulunduğu, veya sigorta masraflarının çok yüksek olduğu durumlarda) İştirakçiler üçüncü şahıslardan gelecek yükümlülük iddialarında yüklenicilerin zararlarını ödeyip ödememek konusunu yeniden gözden geçirmelidirler.

 
BÖLÜM XV
ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA SATIŞ VE DEVİR

            1. Bir ATP dahilinde tasarlanan veya üretilen her türlü malzemenin ve Bilginin üçüncü şahıslara satışı veya devri üçüncü şahıs haklarına tabi aşağıdaki ve Bölüm X'daki hükümlere göre yapılabilir.

            2. Malzeme ve Bilgi sahibi tarafından veya iki tarafın karar verdiği durumda Milli Hükümeti tarafından, ATP.deki diğer İştirakçilerin izni alınmadan satılabilir veya devredilebilir. Ancak, bir ülke menşelili malzeme vyea Bilginin başka bir ülker menşeili diğer bir malzemeyle veya Bilgiyle bğalantısı bulunuyorsa bu takdirde satışın veya divirin yapılabilmesi için ilgili tüm İştirakçi ülkelerin izninin alınması gerekecektir. Bir İştirakçi, milli bir satışa veya devire izin veriyorsa, başka bir iştirakçinin benzer bir satışına veya devirine onay vermeyi haksız bir şekilde reddedemez.

            3. Maddi varlıklar; Ortak mülkiyete tabi maddi varlıkların (Bölüm XIII'de tanımlanmıştır) elden çıkarılması ATP YG.nin, bu varlıkların mümkünse önce AMÖA ve EUCLID içindeki diğer ATP.lerde kullanılmasını gözönüne alarak vereceği talimatlara göre yapılacaktır.

 
BÖLÜM XIV
GÜVENLİK

            1. Bu PMM ile ilgili olarak üretilen, el değiştiren kullanılan tüm gizlilik dereceli dokümanların ve bilgilerin iletilmesi, muhafaza edilmesi, kullanılması veya korunması 31 Temmuz 1972 tarihli C-M (55) (Nihai) NATO'da Güvenlik Dokümanında (bütün ek ilaveler ve değişiklikler dahil) belirtilen NATO'nun gizlilik dereceli dokümanları ve bilgileri için sağlanandan daha az katı olmayan koruma derecesini sağlamak kaydıyla İştirakçinin milli güvenlik kanun ve yönetmeliklerine uygun biçimde yapılacaktır.

            2. Gizlilik dereceli bilgi ve dokümanlar hükümetler arası resmi kanallar veya İştirakçi ülkelerin Atanmış Güvenlik Yetkililerince (AGY) onalyanan kanallar yoluyla sağlanacaktır. Bu tür bilgi ve dokümanlar gizlilik derecesine dayanarak ve kaynak ülke belirtilecektir.

            3. Her İştirakçi aşağıdakileri garanti edecektir:

            a. Alıcı gizlilik dereceli bilgisi, İştirakçi olmayan bir ülkeye veya İştirakçi olmayan ülkedeki milli bir kuruluşa             menşei durumundaki İştirakçinin onayı olmasızın veremez.

            b. Alıcı, PMM.nin yetkili kılması haricinde, gizlilik dereceli bilgiyi kullanamaz.

            4. İştirakçiler, kendilerine verilmiş olan gizlilik dereceli bilgilerin kaybolduğuna veya yetkisiz kimselere ifşa edildiğine dair şüphe olan veya bilinen tüm halleri soruşturacaklardır. İştirakçiler, menşei ülkeye böyle bir olayın detaylarını, soruşturmanın sonucunu ve tekrarlamasına mani olmak için alınan düzeltici önlemleri derhal ve tam olarak bildireceklerdir.

            5. Gizlilik dereceli bir sözleşmenin yapıldığı ülkelerin AGY.si kendi kanun ve yönetmeliklerine göre gizli bilgilerin korunması için kullanılan güvenlik tedbirleri dahilinde idari sorumluluğu üstüne alacaktır. Bu PMM altında alınan gizlilik dereceli bilgileri yüklenicinin veya müstakbel yüklenicinin veya alt yüklenicinin kullanımına serbest bırakmadan evvel, istek üzerine alıcı İştirakçi şunları yapacaktır:

            a. Böyle bir yüklenicinin, müstekbel yüklenicinin veya alt-yüklenicinin ve onun tesislerinin bilgiyi layıkıyla koruyabilme yeteneği olduğunu garanti edecektir.

            b. Eğer uygunsa, tesise güvenlik belgesi verecektir.

            c. Eğer uygunsa, görevleri bilgiye ulaşmayı gerektiren tüm personele güvenlik belgesi verecektir

            d. Bilgilere ulaşma imkanı olan tüm personelin, bu bilgileri mill güvenlik kanun ve yönetmeliklerine uygun olarak korumak sorumluluğunda olduklarını bilmelerini temin edecektir.

            e. Bilginin uygun şekilde korunmasını temin etmek için güvenlik belgesi verilmiş tesisleri periyodik olarak güvenlik soruşturmasına tabi tutacaktır.

            f. PMM.nin maksatları dahilinde bilgiye erişimin bilmesi gereken kişilerle sınırlı kalmasını sağlayacaktır.

 
BÖLÜM XVII
ZİYARETLER

            1. Tüm ziyaretçi personel evsahibi ülkenin güvenlik kurallarına uymakla yükümlüdür. Ziyaretçilere sunulan veya açıklanan bilgi, bu ziyaretçileri destekleyen İştirakçiye verilmiş sayılacaktır ve dolayısıyla yukarıda belirtilen kurallara tabi olacaktır.

            2. Bir ülkenin personeli tarafından başka bir ülkenin tesisi ziyaret etmek için yapılacak başvurular normal kanallar yoluyla koordine edilecektir ve ziyaret edilen ülkenin yürülükteki ziyaret yöntemlerine uygun yapılacaktır. Ziyaret başvurusu ATP.nin adına dayanacaktır.

            3. Başka İştirakçilerin tesislerini sürekli ziyaret etmek mecburiyetinde olan her ülke personelinin listesi Tekrarlanan Uluslararası Ziyaret yöntemlerine uygun olarak resim kanallar yoluyla iletilecektir.

 
BÖLÜM XVIII
YAYIM

            1. Endüstrinin yayınlamak istediği ATP ile ilgili bir bilgi için, Yükleniciden ATP YG.nin onayını alması istenecektir. Bu onay sebepsiz yere alıkonulmayacaktır.

 
BÖLÜM XIX
DİĞER ÜLKELERİN PMM.YE İŞTİRAKİ

            1. Bu PMM. ye iştirak etmek isteyen IEPG.nin herhangi yeni bir üyesi iştirak için PANEL II vasıtasıyla başvurabilir. Böyle bir iştirak ancak uygun düzenlemelerin yapılabilmesi için İştirakçilerin onbirliği ile kabul edilmesi durumunda mümkün olabilir. Bu düzenlemeler, PMM.nin yeni İştirakçi ve diğer İştirakçilerce imzalanmış düzeltme ekinde tarif edilmiş olacaktır.

 
BÖLÜM XX
ÇEKİLME VE SONA ERDİRME

            1. Şayet bir ATP.de İştirakçilerden biri bu ATP.nin tamamlanmasını beklemeden çekilmeyi gerekli görürse, aşağıdaki paragraflarda yer alan hükümler uygulanacaktır.

            2. Bir ATP.den çekilmeye karar veren ülke çekilme niyetini yazılı olarak en az 90 gün önceden bu ATP.deki İştirakçilere ve bu EATP ile ilgili AMÖA.daki diğer İştirakçiler bildirecektir. Bu zaman sürecinde, çekilme kararı alan ülke de dahil olmak üzere ATP.deki tüm İştirakçi ülkeler böyle bir çekilmenin sonuçlarını ve bu çekilmeyi önlemenin yollarını tartışacaklardır.

            3. Çekilen İştirakçi ATP.deki çalışmalar tamamlanana kadar ATP.de kalan ülkelere mümkün olan yardımda bulunacaktır. Çekilen İştirakçi özellikle, ülkesinin Endüstriyel Teşebbüsleri (ET.ler) (buna Kamu teşkilatları da dahildir) tarafından yürütülen çalışmalar, ATP.de kalan ülkeler tarafından istenildiği takdirde, devam edilmesini sağlamak yönünde azami gayret sarfedecektir.

            4. ATP.de kalan İştirakçiler çekilen İştirakçinin ülkesinin bir Endüstriyel Teşebbüsü (buna Kamu Teşkilatları da dahildir) tarafından yürütülen çalşımanın devir alınmasını gerekil görülürse, bu takdirde çekilen İştirakçi ülkesindeki Endüstriley Teşebbüsün sorumlu olduğu çalışmayı devam ettirebilmesi için ihtiyaç duyduğu bilgisinin, tesislerinin, vs.lerin bu Endüstriyel Teşebbüsden geriye kalan İştirakçiler arasından seçilen başka bir Endüstriyel Teşebbüse zamanında ve etkin bir şekilde nakledilmesini sağlayacak gerekli tedbirleri almakla ve dolayısıyla program çerçevesinde yürütülen çalışmaların minimum derecede etkilenerek devam ettirilmesini sağlamakla yükümlüdür. Bölüm 6 Paragraf 4'deki maliyet paylaşım prensibi uygulanabilir olduğu ölçüde ATP YG tarafından anlaşma sağlandığı şeklide yeniden yapılacak iş paylaşımında dikkate alınacaktır.

            5. Çekilen İştirakçi, çekilmenin geçerli olduğu tarih dahil o tarihe kadar ATP kontolü altında yapılan tüm işlerin kendi payına düşen maliyetine katlanacaktır. Çekilen İştirakçi diğer İştirakçiler nezdinde çekilmesi neticesinde ortaya çıkan tüm belirlnebilen masrafları karşılayacaktır. Masraflar ATP YG tarafından onaylanmalıdır. Çekilen ülkenin toplam masrafı hiç bir şekilde ATP de kaldığı takdirde ödemekle yükümlü olduğu para miktarını geçemez. Kalan İştirakçiler çekilen İştirakçiden veya onun İştirakçi Endüstriyel Teşebbsünden işi tranfer etme hakkına sahiptirler.

            6. ATP.den çekilen İştirakçi, çekilme tarihinden itibaren, çekimeden evvel aldığı ATP kapsamındaki herhangi bir bilgiden dolayı elde ettiğihak hariç, PMM.den dolmayı ATP.de sahip olduğu tüm haklardan ve ATP YG. deki oylama hakkından vaz geçecektir.

            7. ATP.ye üye İştirakçilerden birinin zorunluluklarını yerine getirememesinden dolayı Lider Ülkenin maruz kaldığı herhangi bir mali yük kalan diğer ATP İştirakçileri arasında ki taahhütlerini yerine getirmekten alıkoyamaz.

            8. Bir ATP. deki Lider Ülke bu ATP.den tamamlanmasını beklemeden çekilmeye karar verirse, yukarıdaki hükümlere ilaveten, Lider Ülkenin işlevlerinin ve sorumluluklarının ATP.de kalan diğer İştirakçilerden birine devri için gerekli düzenlemeleri yapacaktır. Ayrıca ATP çerçevesinde İştirakçi ülkeler adına elinde bulundurduğu tüm hak ve ödevlerin devrini, kalan İştirakçilerin yönlendirdiği şekilde düzemleyecektir.

            9. Bir ATP. ye katılan bir veya bir kaç ülkenin çekilmesiyle, geriye kalan İştirakçi ülkeler de bu ATP çatısı altında yürütülen çalışmaya devam edilmemesini kararlaştırırlarsa bu niyetlerini resmi olarak ifade ederler ve ATP.yi sona erdirebilirler. Böyle bir durumda, her İştirakçi kendi payına dşen işi sona erdirmenin masraflarını karşılayacaktır.

            10. Bir AMÖA.daki tüm ATP.lerden çekilme bu AMÖA.daki üyeliğin kaybı ile sonuçlanacaktır. Bu durumda Paragraf 11'deki hükümler de uygulanacaktır.

            11. Bir AMÖA.dan çekilmeye karar veren İştirakçi çekilme niyetini yazılı olarak en az 90 gün önceden bu AMÖA.daki diğer İştirakrçilere bildirecektir. Bu zaman süresince, AMÖA.daki İştirakçiler böyle bir çekilmenin doğuracağı sonuçları v e bu çekilmeyi önlemenin yollarını tartışacaklardır.

            12. Bir AMÖA.dan çekilen İştirakçi çekilme niyetinin belirtildiği yazılı ihbarnamenin verildiği tarihten başlamak üzere AMÖA YK.deki oy haklarından ve PMM.den dolayı AMÖA.daki diğer bütün haklarından feragat edecek, ancak yazılı ihbarnamenin verildiği tarihten önce AMÖA çerçevesinde elde edilen tümn bilgiler üzerindeki haklarını muhafaza edecektir. Yine ihbarnamenin verildiği tarihten başlamak üzere, bir AMÖA.ya İştirakçilere yapılan atıf, geriye kalan İştirakçi ülkelere yapılmış sayılacaktır; aynı şekilde AMÖA.ya yapılan atıfda bu ülkelerce üstlenilen AMÖA.ya yapılmış sayılacaktır.

            13. AMÖA.dan çekilen ülke OT ise veya AMÖA. YK.nın başkanını sağlamakla yükümlü ise, bu takdirde yukardaki hkümlerin uygulanmasına ilaveten, kendizsine yüklenilen işlevlerin ve sorumlulukların AMÖA.da kalan İştirakçilerden birine devri için gerekli düzenlemeleri yapacaktır.

            14. İştirakçilerden birisi PMM.den çekilmeyi gerekli görürse ve bu sebeple o gerçekleşmekte olan ATP.den çekilmeyi gerekli görürse, bu İştirakçi diğer İştirakçilere çekilme niyetini en az 90 gün önce yazılı bir ihbarnameyle bildirecektir. Bu süre zarfından İştirakçiler böyle bir çekilmenin doğuracağı sonuçları tartışacaklardır. Çekilen İştirakçi uygun olduğu kadarı ile AMÖA..lardan ve ATP.lerden çekilme ile ilgili yukardaki hükümlere uyacaktır.

            15. Çekilen iştirakçi, geçerli çekilme tarihinden itibaren oy haklarından ve bu PMM.nden dolayı sahip olduğu diğer bütün haklarından feragat edecek, ancak yazılı ihbarnamenin verildiği tarihten önce PMM çerçevesinde elde edilen tüm bilgiler üzerindeki haklarını muhafaza edecektir.

            16. Bu PMM, herhangi bir AMÖA ve herhangi bir ATP sırasıyla, PMM.de, AMÖA.da ve ATP.deki iştirakçilerin oybirliği ile verdiği yazılı onayla her an sona erdirilebilir.

            17. İştirakçilerin, bilgi ve mazlemelerin gizliliği, elde edilebilirliği, kullanımı ve korunması ve de güvenlikle ilgil iddialarda bulunma sorumlulukları, bu PMM, AMÖA. veya bir ATP.nin sona ermesinden, sona erdirilmesinden veya herhangi birinden çekilinmesinden sonra da; Böyle bir sona erme, sona erdirilme veya çekilme olmamış gibi devam edecektir.

BÖLÜM XXI
ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

            1. Bu PMM.nin veya Udlerinin uygulanması veya yorumlanması ile ilgili ortaya çıkabilecek herhangi bir anlaşmazlık, İştirakçilerin karşılıklı müzakereleri sonucu çözüme kavuşturulacak, sorun uluslararası bir mahkemeye veya üçüncü şahıslara çözülmek için gütürülmeyecektir.

            2. Anlaşmazlık İştirakçilere götürülmeden önce, sırasıyla ilgili ATP YG, AMÖA YK ve PANEL II seviyelerinde uygun olanında müzakere edilecektir.

BÖLÜM XXII
UZATMA/TADİL

            1. Bu PMM herhangi bir zamanda İştirakçiler rasında varılacak yazılı bir anlaşma yoluyla uzatılabilir veya tadil edilebilir.

BÖLÜM XXIII
İMZA

            1. Bu program Mutbakat Muhtırası her İştirakçi için bu PMM.yi imzaladığı tarihten itibaren yürürlüğe girecektir. Bu PMM her biri eşit derecede geçerli olan İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca ve Türkçe dillerinde birer nüsha olarak imzalanır. Orijinal metinler IEPG Daimi Sekreterliğinde kalacak ve tasdikli doğru birer kopyaları İştirakçilere gönderilecektir.

            BELÇİKA KRALLIĞI Milli Savunma Bakanı Namına
            İmza ..........................
            Yer BRUSSELS                                                             Tarih 3 Temmuz 1991

            DANİMARKA KRALLIĞI Savunma Bakanı Namına
            İmza .........................
            Yer BRUSSELS                                                             Tarih 3 Temmuz 1991

            FRANSA CUMHURİYETİ Savunma Bakanı Namına
            İmza ........................
            Yer BRUSSELS                                                             Tarih 3 Temmuz 1991

            ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ Federal Savunma Bakanı Namına
            İmza .........................
            Yer BRUSSELS                                                             Tarih 3 Temmuz 1991

            YUNANİSTAN CUMHURİYETİ Savunma Bakanı Namına
            İmza .........................
            Yer BRUSSELS                                                             Tarih 3 Temmuz 1991

            İTALYA CUMHURİYETİ Savunma Masanı Namına
            İmza .........................
            Yer BRUSSELS                                                             Tarih 3 Temmuz 1991

            LÜKSEMBURG BÜYÜK DÜKALIĞI Savunma Bakanı Namına
            İmza .........................
            Yer BRUSSELS                                                             Tarih 3 Temmuz 1991

            HOLLANDA KRALLIĞI Savunma Bakanı Namına
            İmza .........................
            Yer BRUSSELS                                                             Tarih 3 Temmuz 1991

            NORVEÇ KRALLIĞI Savunma Bakanı Namına
            İmza .........................
            Yer BRUSSELS                                                             Tarih 3 Temmuz 1991

            PORTEKİZ CUMHURİYETİ Savunma Bakanı Namına
            İmza .........................
            Yer BRUSSELS                                                             Tarih 3 Temmuz 1991

            İSPANYA KRALLIĞI Savunma Bakanı Namına
            İmza .........................
            Yer BRUSSELS                                                             Tarih 3 Temmuz 1991

            TÜRKİYE CUMHURİYETİ Milli Savunma Bakanı Namına
            İmza .........................
            Yer BRUSSELS                                                             Tarih 3 Temmuz 1991

            BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI    Devlet Savunma Sekreteri Namına
            İmza .........................
            Yer BRUSSELS                                                             Tarih 3 Temmuz 1991

 

AVRUPA UZUN VADELİ SAVUNMA İŞBİRLİĞİ
İLE İLGİLİ
PROGRAM MUTABAKAT MUHTIRASI
KAPSAMINDA
UYGULAMA DÜZENLEMESİ

            AMÖA NO .............                        ATP NO................

            AMÖA BAŞLIĞI .........                        ATP BAŞLIĞI ...........

            LİDER ÜLKE .........................................

            İŞTİRAKÇİ ÜLKELER .................................

            GÜVENLİK SINIFLANDIRMASI ...........................

            ATP.NİN AMACI - (ATP ile, neyin başarılmasına niyet edildiğini belirten ve uygun olduğu hallerde mümkün uygulamaları da içeren kısa ifade)

            İŞİN KAPSAMI - (ATP'nin kapsadığı teknolojik alanların özeti, denemeler, testler, vs.)

            İŞ PROGRAMLARI - (Aşağıdaki bilgileride içermek üzere iş programlarının özeti:

Başlama tarihi
Her ülkenin sorumluluğunu belirten iş programları
Programda gözden geçirme noktaları
Bitirme tarihi)
            YAZILIM İHTİYAÇLARI - (Bölüm X Paragraf 5)

            RAPOR İHTİYAÇLARI - (Bölüm IV paragraf 2/ Bölüm X Paragraf 5)

            ATP.NİN TOPLAM MALİYETİ - (Parasal Tutar, uygun olduğu hallerde insan gücü ile, (Bölüm VI Paragraf 4)

            İŞ PAYLARI - (Hükümetlerin katkılarının tavan rakamları, uygun olduğu takdirde insan gücü ile birlikte)

            FON MEVCUDİYET DURUMU - (ATP süresince devlet harcamaları tahmini)

            FATURALARI ÖDENMEK İÇİN

            MÜSAADE EDİLEN SÜRE - (Bölüm VII paragraf 4)

            ÖDEME YETKİLİLERİNİN

            BİLDİRİMİ İÇİN ADRESLER - (..........................)

            MUAYENE VE KALİTE GARANTİSİ - (Eğer uygulanabilirse)-(bölüm XI)

            İDARE ŞEKLİ - (Eğer uygulanabilirse) - (Bölüm XII)

            MALLARIN MÜLKİYETİ - (Eğer uygulanabilirse)-(Bölüm XIII paragraf 3)

            ATP YG'NİN MİLLİ TEMSİLCİLERİ-LİDER ÜLKE............

                                                                        İŞTİRAKÇİ ÜLKELER..........

            ÖZEL HÜKÜMLER (Eğer uygulanabilirse)

            Bu Uygulama düzenlemesi .............tarihi IEPG EUCLID Mutabakat Muhtırası hükümleri altında bir kopya ve İNGİLİZCE dilinde imzalanacak, Lider ülke tarafından muhafaza edilecek ve tasdikli doğru kopyaları iştirakçi ülkelere, ilgili AMÖA Başkanına ve IEPG Daimi Sekreteryasına dağıtılacaktır. Bu Uygulama Düzenlemesi aşağıdaki son imzanın atılma tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

İMZA            : .........................
YER             : .........................
TARİH: .........................
                                                 16 KASIM 1990 Tarihli EUCLID PMM.na
                                                            EK-B
GİZLİLİK ANTLAŞMASI

            Bu antlaşma,

            Bir tarafta bundan böyle "Hamil" olarak addedilecek.......................................(NOT A) ile diğer tarafta bundan böyle "Alıcı" olarak addedilecek....................................arasında yapılmıştır.

            MADEMKİ:

            Hamil, .................. No.lu (NOT B) sözleşmenin sonucunda bu antlaşmanın EK-1'inde tanımlanan bilgide bazı haklara sahiptir;

            Hamil, sözkonusu sözleşmenin koşulları altında, Alıcının uygun bir gizlilik antlaşması imzalaması kaydıyla bilginin Alıcıya açıklanabilmesi hususunda mutabıktır.

            Bundan böyle Yetkili olarak addedilecek..............................(NOT C), Yetkilinin amaçları için Alıcının;

            - teklif davetine cevap vrebilmesi (NOT D),

            - Bilginin yeterliliğini değerlendirmesi ve değer biçebilmesi (NOT D),

            - bir Sözleşme veya Antlaşma çerçevesinde işi yapabilmesi (NOT D), için, Bilginin Alıcıya açıldığı sözleşmedeki haklarını kullanmayı arzu eder.

            Alıcı, uygun bir Gizlilik Antlaşmasına girmeye isteklidir.

            Taraflar bu antlaşma ile aşağıdaki hususlarda Mutabık kalmışlardır.

            1. Alıcı, antlaşmanın aşağıdaki şartlarına bağlı olarak, bunun EK-1'inde tanımlanan bilgiyi tam gizlilik koşullarında koruyacak ve;

            a. .................tarihli .................referans No.lu teklif davetine cevap vermesi (NOT D),

            b. Yetkilinin............... No.lu siparişindeki Bilginin yeterliliğini değerlendirmesi ve değer biçmesi (NOT D),

            c. .................ile ilgili ...............No.lu Sözleşme/Antlaşmayı maksadı hariç, bilginin tamanını veya bir bölümünü kullanmayacak, kopya etmeyecek veya açıklamayacaktır.

            2. Paragraf 1'deki zorunluluk ve tahditler Alıcının gösterebileceği Bilginin herhangi birine uygulanmayacaktır. Alıcının gösterebileceği bu bilgiler:

            a. Halihazırda bilinen, aksi takdirde iletişim yoluyla yetkiliden veya dolaylı yada dolaysız olarak Hamilinden bilinen, veya

            b. Alıcı tarafından veya gizlilik zorunluluğu olmadan üçüncü kişilerden doğru olarak alınmış olabilen, veya

            c. Alıcıya, Yetkili tarafından Paragraf 1'de belirtilen amaç için dolaylı veya dolaysız bir şekilde verilmesinden önce, Alıcı tarafından bağımsız olarak üretilmiş olabilir, veya

            d. Genel alanlara giren, aksiu takdirde paragraf 1'de belirtilen amaç için Alıcı tarafından alınmasından sonra bu Antlaşmanın bozulmasından dolayı ortaya çıkan bilgiler olabilir.

            3. Alıcı, Bilgiyi Paragraf 1'de izin verildiği kadarıyla üçüncü şahıslara açıklayacak, herhangi bir açıklamadan önce, bu Antlaşmanın taahhüdünün tam içeriği ile aynısını üstelenen üçüncü şahıslar ile Hamili arasında uygun bir Gizlilik Antlaşması üçüncü şahıstan alınacaktır.

            4. Alıcı Paragraf 1'de belirtilen amacın tamamlanması üzerine veya Alıcı,

            a. Teklif Davetine cevap vermeye (NOT D),

            b. Bilginin yeterliliğini değerlendirmemeye ve değer biçmemeye (NOT D),

            c. Sözleşme ve Antlaşma yapmamaya (NOT D)

            karar verirse veya mukdedirs, cevap verme tarihine kadar veya böyle bir karar verilir verilmez veya imkanszlık ortaya çıkar çıkmaz tüm Bilgileri ve bunların kopyalarını Yetkiliye geri verecektir.

            5. Alıcı, bu Antlaşma kapsamındaki Bilginin açıklanmasının uygun olduğuna dair bir sözleşme yapmaya hak kazanırsa, bu Antlaşmanın şartlarının Bilgilere, bunların düzeltilmiş uyarlamalarına veya Alıcıya sözleşme şartlarında sunulan ilave bilgilere uygulanacağını kabul eder.

            Bu Antlaşmanın hükümleri, Alıcı ve Yetkili arasındaki böyle bir sözleşmede açıkça veya ima edilerek ihtiva edilen güvenlik zorunluluklarının hiçbirinin yerini almayacak ve bunlara ek olacaktır.

            6. Bu antlaşma, hamil tarafından sahip olunan ve EK-1'de belirlenmiş veya belirlenmemiş her türlü bilgi ile ilgili hakların herhangi bir şekilde lisansını, atanmasını veya devrini içeremez bunlardan oluşamaz veya bunları ima edemez.

            7. Bu antlaşma, Hamilin Alıcıya yönelik ve bilginin kullanımına ilişkin üçüncü şahıslarla ilgili hakların tecavüze uğramayacağı veya her ne amaçla olursa olsun bilginin uygunluğuna dair herhangi bir garantiyi içeremez, oluşamaz veya ima edemez.

            8. Antlaşma ile ilgili ortaya çıkan tüm anlaşmazlıklar, Uluslararası Ticaret Odasının hakemlik ve Uzlaştırma kuralları altında ve bu kurallara göre atanmış bir veya daha fazla hakem tarafından nihai olarak çözülecektir.

            a. Bu antlaşma, .................. (NOT E'ye bakınız) kanununa tabi olup, Alıcı tarafından imzalandığı tarihden itibaren geçerlidir.

            Alıcı Adına İmzalayan             :
            Yetkisiyle                                 :
            Tarih                                         :

            Hamil Adına İmzalayan           :
            Yetkisiyle                                  :
            Tarih                                          :

 

            NOTLAR:

            (A) Burada Hamilin tam ismi ve adresi belirtilir. Hamil, bu RTP'den kaynaklanan rapor sözkonusu olduğunda, tüm sahipler için imza hakkına sahip ilgili TYET olacaktır. Hamil bilginin sahibi de olabilir. RTP'den kaynaklanan bilginin yalnızca bir kısmının kullanılması durumunda, o zaman bilginin bu parçasının sahip veya sahiplerinin imzası gerekir.

            (B) Burada CEPA/RTP Sözleşmesi belirtir.

            (C) Burada hakkı kullanmak isteyen Devlet Bakanlığı belirtilir.

            (D) Sil/ekle/değiştir/nitele, hangisi uygunsa

            (E) Buraya Hamil veya sahibin (NOT A'ya bakınız) iş merkezinin bulunduğu ülkenin ismi yazılır.

 
PROGRAM MUTABAKAT MUHTIRASI DEĞİŞİKLİK NO: 1
BELÇİKA KRALLIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANI
ve
DANİMARKA KRALLIĞI SAVUNMA BAKANI
ve
FRANSA CUMHURİYETİ SAVUNMA BAKANI
ve
ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ FEDERAL SAVUNMA BAKANI
ve
YUNANİSTAN CUMHURİYETİ SAVUNMA BAKANI
ve
İTALYA CUMHURİYETİ SAVUNMA BAKANI
ve
LÜKSEMBURG BÜYÜK DÜKALIĞI SAVUNMA BAKANI
ve
HOLLANDA KRALLIĞI SAVUNMA BAKANI
ve
NORVEÇ KRALLIĞI SAVUNMA BAKANI
ve
PORTEKİZ CUNLURİYETİ SAVUNMA BAKANI
ve
İSPANYA KRALLIĞI SAVUMA BAKANI
ve
TÜRKİYE CUMHURİYETİ MİLLİ SAVUNMA BAKANI
ve
BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI DEVLET
SAVUNMA SEKRETERİ
ARASINDA
16 KASIM 1990 TARİHİNDE İMZALANAN
AVRUPA UZUN VADELİ SAVUNMA İŞBİRLİĞİ PROGRAM MUTABAKAT
MUHTIRASI
KISA BAŞLIK EUCLID PMM.NDA YAPILAN 1 NO.LU DEĞİŞİKLİK

            1. BÖLÜM XXIII-İMZA

            1'inci paragraf aşağıdaki paragrafla değiştirilmektedir:

            "Bu Program Mutabakat Muhtırası her İştirakçi için bu PMM. yi imzaladığı tarihten itibaren yürürlüğe girecektir. Bu PMM her biri eşit derecede geçerli olan İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Türkçe ve Yunanca dillerinde birer nüsha olarak imzalanır. Orijinal metinler IEPG Daimi Sekreterliğinde kalacak ve tasdikli doığru birer kopyaları İştirakçilere gönderilecektir."

            2. PMM.nin diğer metinlerinde değişme yoktur.

            3. Bu değişiklik, bu değişkiliğin tüm iştirakçilerce imzalamasından sonra yürürlüğe girer.

 

            BELÇİKA KRALLIĞI Milli Savunma Bakanı
            İmza .........................
            Yer BRUSSELS                                                             Tarih 3 Temmuz 1991

            DANİMARKA KRALLIĞI Saöunma Bakanı
            İmza .........................
            Yer BRUSSELS                                                             Tarih 3 Temmuz 1991

            FRANSA CUMHURİYETİ Savunma Bakanı
            İmza .........................
            Yer BRUSSELS                                                             Tarih 3 Temmuz 1991

            ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ Federal Savunma Bakanı
            İmza .........................
            Yer BRUSSELS                                                             Tarih 3 Temmuz 1991

            YUNANİSTAN CUMHURİYETİ Savunma Bakanı
            İmza .........................
            Yer BRUSSELS                                                             Tarih 3 Temmuz 1991

            İTALYA CUMHURİYETİ Savuma Bakanı
            İmza .........................
            Yer BRUSSELS                                                             Tarih 3 Temmuz 1991

            LÜKSEMBURG BÜYÜK DKALIĞI Savunma Bakanı
            İmza .........................
            Yer BRUSSELS                                                             Tarih 3 Temmuz 1991

            HOLLANDA KRALLIĞI Savunma Bakanı
            İmza .........................
            Yer BRUSSELS                                                             Tarih 3 Temmuz 1991

            NORVEÇ KRALLIĞI Savunma Bakanı
            İmza .........................
            Yer BRUSSELS                                                             Tarih 3 Temmuz 1991

            PORTEKİZ CUMHURİYETİ Savunma Bakanı
            İmza .........................
            Yer BRUSSELS                                                             Tarih 3 Temmuz 1991

            İSPANYA KRALLIĞI Savunma Bakanı
            İmza .........................
            Yer BRUSSELS                                                             Tarih 3 Temmuz 1991

            TÜRKİYE CUMHURİYETİ Milli Savunma Bakanı
            İmza .........................
            Yer BRUSSELS                                                             Tarih 3 Temmuz 1991

            BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI Devlet Savunma Sekreteri
            İmza .........................
            Yer BRUSSELS                                                             Tarih 3 Temmuz 1991

            Not: İngilizce metni 18 Kasım 1991 gün ve 21055 sayılı Resmi Gazete'dedir.