Milletlerarası Anlaşma  
Resmi Gazete: 17.11.1991 Sayı : 21054 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 31 Sahife:1168
     
Milletlerarası Antlaşma
 
Karar Sayısı: 91/2373 
Karar Tarihi : 28/10/1991    
     
           Hükümetimizle Birleşmi Milletler Kalkınma Programı (UNDP) arazsında hazırlanan ve Hükümetimiz adına 28/8/1991 tarihinde imzalanan ekli TUR/91/008 sayılı "Sağlık Kesiminde Satınalma İşlemlerine Teknik Destek" konulu proje belgesi ile "T.C. Hükümeti ile UNDP Arasında Dünya Bankası Kredisiyle Finanse Edilen Birinci Sağlık Projesi ile İlgili Olarak UNDP Tarafından Sağlanacak Yönetim ve Destek Hizmetlerine İlişkin Anlaşma Mektubu"nun onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 7/10/1991 tarihli ve EİUE/II-2230-6341 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 28/10/1991 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 
 
      Turgut ÖZAL 
Cumhurbaşkanı 
Mesut YILMAZ
Başbakan 
F. KURT 
Devlet Bakanı 
M.R. TAŞAR 
Devlet Bakanı 
İ. AYKUT 
Devlet Bakanı 
M.V. DİNÇERLER 
Devlet Bakanı ve Başb. Yard. V. 
K. İNAN 
Devlet Bakanı 
İ. AKÜZÜM 
Devlet Bakanı 
C. TUNCER 
Devlet Bakanı 
S. ARAS 
Devlet Bakanı 
E. KOCAK 
Devlet Bakanı 
M. ÇEVİK 
Devlet Bakanı 
E. C. GÜLPINAR 
Devlet Bakanı 
B. SÖNMEZ 
Devlet Bakanı 
A.A. ALBAYRAK 
Devlet Bakanı 
S. BİLGE 
Adalet Bakanı 
H. B. DOĞU 
Milli Savunma Bakanı 
S. ÇAKMAKOĞLU 
içişleri Bakanı 
İ. S. GİRAY 
Dışişleri Bakanı 
A. KAHVECİ 
Maliye ve Gümrük Bakanı 
A. AKYOL 
Milli Eğitim Bakanı 
H. ÖRÜÇ 
Bayındırlık ve İskan Bakanı 
Y. ERYILMAZ 
Sağlık Bakanı 
S. YALINPALA 
Ulaştırma Bakanı 
İ. TUNCAY 
Tarım ve Köyişleri Bakanı 
M. EMİROĞLU 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
R. K. YÜCELEN 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 
M. ARICI 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
G. MARAŞ 
Kültür Bakanı 
B. AKARCALI 
Turizm Bakanı 
M. KALEMLİ 
Orman Bakanı 
A. T. ÖZDEMİR 
Çevre Bakanı 
 

TÜRK HÜKÜMETİ PROJESİ 
PROJE BELGESİ 

            Sayı ve Konu: TUR/91/008/A/01/31             Sağlık Kesiminde 
                                                                                         Satınalma İşlemlerine 
                                                                                    Teknik Destek 

            Süre : 5 Yıl 
            Yeri Ankara, Türkiye 
 

            ACC/UNDP Sektör ve Alt sektörü: Sağlık 
                                    1010 Sağlık Hizmetlerinin Geliştirilmesi 
                                    Hükümet Sektör ve Alt Sektörü: Sağlık, Temel Sağlık
                                    Hizmetlerinin Geliştirilmesi 

            Hükümet Adına Uygulayıcı Kuruluş: Sağlık Bakanlığı 
            Uygulayıcı Kuruluş: Proje Hizmetleri Bürosu (OPS) 
            Tahmini Başlangıç Tarihi: Temmuz 1991
            Hükümet Katkıları: 

            Kısa Tanımı: Proje, Dünya Bankası'ndan alınan Birinci Sağlık Projesi Kredisi kapsamında donanım, malzeme ve taşıt alımı için Sağlık Bakanlığı'na yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Prdoje ayrıca Sağlık Bakanlığı bünyesinde uluslararası satınalma işlemlerine ilişkin kapasiteyi güçlendirecektir. 
 
  İmza Tarih  İsim/Ünvan 
Hükümet 28.8.1191 Sumru NOYAN 
Uygulayıcı Kuruluş   Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar                         Dairesi Başkanı 
UNDP:  28.8.1191  Edmund J. CAİN 

Mukim Temsilci

            Proje dökümanının son imza tarihindeki Birleşmiş Milletler'in resmi Kuru: 1 Dolar .....4300.....TL.
 

PROJENİN TANIMI

            A.GİRİŞ

            T.C Hükümeti (ki bundan böyle "Hükümet" olarak anılacaktır) ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (ki bundan böyle "UNDP" olarak anılacaktır) arasında yapılan görüşmeler sonucunda Hükümet bu proje belgezinde belirtilen çalışmaların gerçekleştirilmesi için maliyet paylaşımı amacıyla kaynak sağlamaya karar vermiştir.

            UNDP'nin Proje Hizmetleri Ofisi'nce (UNDP/OPS) uygulanacak olan projenin amacı, kısmen Dünya Bankası kredi ile finanse edilecek ve Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanacak olan Birinci Sağlık Projesi kapsamındaki uluslararası satınalma programı konusunda Sağlık Bakanlığı'na teknik sağlamaktır.

            B. Tarihçe

            Birinci Sağlık Projesi'nin toplam tutarı 146,66 milyon ABD doları olup bunun 75 milyon ABD doları tutarında bir bölümü Dünya Bankası tarafından karşılanacaktır.

            Proje'nin başlıca üç hedefi vardır:

            (i) Hükümet'in toplam 72 ilden 8'indeki imkanları kısıtlı halka temel sağlık alanında daha geniş hizmet sunarak genel sağlık düzeyini yükseltme yolundaki kararlılık ve çabalarına destek vermek; (ii)Sunulan himetlerde verimliliği artırmak ve Sağlık kesiminin finansman olanaklarını genişletmek ve (iii) Sağlık Bakanlığı'nın yönetim kapasitesini güçlendirmek.

            Bu hedeflere ulaşmak için aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilecektir:

            (i) 16 sağlık programının uygulanması, yönetim güçlendirilmesi, sevk sisteminin yeniden düzenlenmesi, mevcut sağlık tesislerinin kalitesinin yükseltilmesi ya da yenilerinin yapılması ve gerekli melzeme, donanım ve taşıtların sağlanması suretiyle toplam nüfusu 12 milyonu bulan söz konusu 8 ildeki yeterli hizmet alamayan bölgelerde sağlık hizmetlerinin yeniden örgütlenmesi ve genişletilmesi; 

            (ii) Bu 8 ilde bulunan yaklaşık 7 bin sağlık ve sağlık-dışı personele hizmet içi ve yönlendirme eğitimi ve ilkokul öğretmenlerine sağlık eğitimi verilmesi;

(iii)Öğretmen eğitimi, müfredatın yeniden düzenlenmesine teknik yardım,ülke içinde ve dışında eğtim inceleme gezisi ve uluslararası toplantılara katılım aracılığıyla sağlık alanındaki insangücünün beceri düzeyinin yükseltilmesi; 

            (iv) Uygulaması söz konusu 8 ilden başlamak üzere, bir Yönetim Enformasyon Sistemi geliştirilmesi;

            (v) Sağlık Bakanlığı'nın yönetim planlama, izleme venezaretçilik kapasitesini, uygulamalı araştırmaları ve Proje Koordinasyon Birimi'ni güçlendirerek merkezi düzeyde destek sağlanması ve; 

            (vi) Proje izleme ve değerlendirme.

            Proje'nin ilk yöneleceği konu, halk sağlığı tesislerinden yararlanma oranını yükselterek 8 ilde sağlık ve doğurganlık alanlarındaki dengesizliği azaltmak olacaktır. Ancak Proje'nin kurumsal gelişme boyutu, bunu izleyecek bir dizi yeni proje kanalıyla sağlık kesiminde daha geniş sektörel hedeflerin gerçekleştirilmesine yöneliktir. Uzun vadede hedef, ülke çapında yüksek kaliteli ve kısmen kendine yeterli bir sağlık sistemi kurmaktır.

            Sözü edilen 8 ilin seçiminde dört kıstas kullanılmıştır: 

            (i)             Temel sağlık göstergelerin ülke ortalamasına yakın ya da bu ortalamanın altında olması; 

            (ii) Güçlü ve bilinçli bir teknik ekibin varlığı;

            (iii) Yıl boyunca ulaşılabilirlik; 

            (iv) Toplum desteğinin ve siyasal desteğin varlığı.

            Sonuç olarak aşağıdaki iller seçilmiştir:

            İstanbul,Ankara, Muğla, Mardin, Diyarbakır, Sivas, Tokat ve Yozgat. Proje'den elde edilecek deneyim, kamu sağlık sisteminin iyileştirilmesi programının sonraki aşamalarının başarıyla uygulanması açısından hayati önem taşıyacaktır.

            Bu 8 ildeki hufüsun yaklaşık% 60'ı önleyici himetlerve tedavi ihtiyaçlarının karşılanmasında yalnızca kamu sağlık sisteminden yararlanmaktadır. Bu gruba sürekli enfeksiyonlu hastalık, ölüm ve doğurganlık oranları yüksek olan 120 bin bebek, 900 bin çocuk ve doğurgan çağda 1.3 milyon kadın dahildir.

            Proje'den amaçlanan, nüfusun tedavi hizmetleri talebini karşılamaya yönelik bugünkü uygulamayı terkederek, nüfusun önleyici hizmetler ve tedavi ihtiyacını önceden tahmin etmeye yönelik daha çağdaş bir sisteme geçmektedir.Proje tamamlandığında iyi yetiştirilmiş personel tarafından işletilen geniş bir donatlımış tesisler ağı kanalıyla hedef nüfus gruplarına yeterli kalitede temel sağlık hizmeti sunulabilecektir.

            Aynı zamanda, gerek il ve gerekse yerel düzeyde sağlık hizmeti arzı için daha az merkezi yöntemler geliştirilmesi gerekecektir. Tesislerin ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi, sistemin sunulan hizmetin bedelini kullanıcıdan tahsil etme kapasitesi için gerekli semini oluşturacaktır (yalnızca yoksul kullanıcılara sunulan önleyici hizmetler ücretsiz olacaktır). Bu yolla yartılacak ek gelir, öncelikle kendisine kaynaklık eden tesis için kullanılacak, böylelikle bir bütün olarak sistemin kendini finanse eme gücüne katkıda bulunacakır.

            Yeni sistemin getireceği personel ihtiyacı büyük ölçüde mevcut personelin kaydırılması ve daha verimli kullanılması ile karşılanacaktır. Ayrıca, yaklaşık 1900 ek personel (630 ebe, 550 doktor ve sağlık görevlisi ile 720 destek personeli ve şöför) merkezden uzaktaku görevlere atanacaktır.

            Mevcut epidemiolojik profiller ve hizmet istatistiklerinden yararlanılarar temel nitelikte 15 sağlık programı geliştirilmiştir. Bunlar yıllık olarak gözden geçirilecek ve gereken biçimde değiştirilecektir. Söz konusu programlar:

            (i) Anne sağlığı (doğum öncesi izleme ve tarama, ev doğumlarında ebe yardımı, daha gelişmiş obstetrik bakım ve aile planlaması dahil); 

            (ii) Çocuk sağlığı (doğum ertesi klinik hizmetleri, beslenme, ishalli hastalıklarının kontrolü ve okul sağlığı dahil);

            (iii)Bulaşıcı hastalıkların denetimi (tüberküloz, kuduz ve parazit dahil)ve;

            (iv) Daha gelişmiş tedavi hizmetleri ile ilgilidir.

            Eğitim programları (mevcut personelin beceri düzeyinin yükseltilmesi ve yeni personelin yönlendirme eğitimi) çok geniş kapsamlı olacaktır. Proje kapsamında uzman danışmanlar tarafından geliştirilecek olan müfredata, göre kişi başına yılda en az 25 gün eğitim yapılacaktır. Duruma göre gözden geçirilecek ve değiştirilecek olan müfredat, sağlık kesiminin yeniden örgütlenmesi programının sonraki aşamalarındaki eğitim boyutuna da temel oluşturacaktır. Mevcut 15 sağlık kolejinde muntazam yardımcı sağlık personeli eğitimi, yeni eğitim kadrosu ve müfredat ile daha gelişmiş laboratuvar ve kütüphane olanakları sağlanarak geliştirilecektir. Program, kitle iletişim programları ve öğretmenler ile toplumun önde gelen kişilerine verilecek özel sağlık eğitimi aracılığıyla halk sağlığı bilincinin gelişmesine de katkıda bulunacaktır. Son olarak proje, yurtdışı eğitimi için burs ve uluslararası toplantılara katılım için kaynak, sağlayacaktır.

            Proje geniş bir inşaat programının uygulanmasını da içerecektir:

            (i) Yaklaşık 100 sağlık ocağı, 14 kırsal sağlık merkezi, 60 kent sağlık merkezi, 8 ilçe hastanesi, 2 halk sağlığı laboratuvarı, 2 araç bakım istasyonu, 6 sağlık koleji ve 2 eğitim merkezinin yapımı; 

            (ii) Yaklaşık 620 sağlık evi, 280 kırsal sağlık merkezi, 140 şehir sağlık merkezi, 30 ilçe hastanesi, 9 il hastanesi ve 9 sağlık kolejinin hizmet düzeyinin yükseltilmesi ya da yapımının tamamlanması;

            Proje, ayrıca yukarıdaki tesisler için malzeme ve donanımı, sağlık kolejleri için kitap ve mevcut ve ilerideki ihtiyaçları karşılamak üzere yaklaşık 330 araca kapsayan bir satınalma programını da içermektedir.

            Proje kapsamında giderek sağlık kesiminde ülkenin tamamına yayılmak üzere Bakanlık merkez teşkilatı ve 8 il için bir Yöntim Enformasyon Sistemi geliştirilecek ve uygulamaya koyulacaktır.

            Bunlara ek olarak, öncelikle gerçekleştirilecek araştırma programları, sağlanacak yurtdışı eğitim bursları ve özel teknik konularda getirilecek yabancı usmanlar kanalıyla da proje koordinasyon Birimi'ne merkezi düzeyde destek sağlanacaktır.

            C. UNDP Katılımlarının Nitelik ve Sınırları 

            Hükümet, söz konusu projenin uygulanmsına ilişkir olarak UNDP/OPS'ten aşağıdaki alanlarda yardım istemiştir:

            - Bir Yönetim Enformasyon Sistemi'nin geliştirilmesi ve uygulamaya koyulması (bir Yönetim Hizmetleri Anlaşması çerçevesinde);

            - Proje Koordinasyon Birimi'ne destek (yine YHA çerçevesinde);

            - Bu proje belgesinde belirtildiği gibi satınalma programına teknik destek. Bu proje, Bütçe'ye ve bu proje 

belgesi ekindeki ödeme planına göre Hükümet7in UNDP'ye yapacağı maliyet paylaşımı katkısı çerçevesinde finanse edilecek ve UNDP/OPS tarafından yürütülecektir.

            D. Projenin Yöneleceği kalkınma Sorunları

            Dünya Bankası'nca finanse edilen Birinci Sağlık Projesi'nin uygulanmasından sorumlu olan Sağlık Bakanlığı'nın, Dünya Bankası kurallarına uygun uluslararası satınalma alanındaki deneyimi sınırlıdır. UNDP katılım nedeni budur.

            Proje kaynaklarının hızlı ve verimli bir biçimde kullanılması için gerekli hizmetleri Sağlık Bakanlığı'nın OPS sunacaktir. Amaç, proje kapsamında satın alınacak donanım, malzeme ve araçlara en yüksek kalite ve tasarrufun sağlanması amacıyla Sağlık Bakanlığına aşağıda açıklanan biçimde yardım sağlamak ve böylelikle önemle projenin başarısına ve Türkiye'deki sağlık sisteminin düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmaktadır.

            Proje'den beklenen ek bir fayda da Sağlık Bakanlığı personelinin, uluslararası cihaz, ihtiyaçlar ve araçların satınalmasında etkili bulunmaktadır.

            E. Proje'den Yararlanacaklar

            Sağlık Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatı personelinin yanısıra projeden yararlanacak hedef kitle sözkonusu 8 ilin daha geniş halk sağlığı hizmetlerine kavuşacak olan nüfusudur.

            F. Özel Konular

            Proje uygulaması sürecince, kısa vadeli hedefleri gerçekleştirirken (donanım, malzeme ve taşıt alımının zamanında ekonamik bir biçimde yapılması), Salğık Bakanlığı bünyesinde uluslararası satınalma kapasitesinin geliştirilmesine yönelik daha uzun vadeli amacın gözardı edilmemesine özen gösterilecektir.

            G. Başlıca Proje Unsurları

            Kısa Vadeli Amaç 1

            Üzerinde anlaşmaya varılmış bir dizi malın uluslararası alımı için geniş kapsamlı İngilizce şartnamelerin hazırlanmasında Sağlık Bakanlığı'na yardım.

            Çıktı

            Söz konusu malların uluslararası ihale yoluyla alımı için ihale belgelerinin hazırlanmasında kullanılmak üzere tıbbi donanım, malzeme ve taşıtlara ilişkin komple şartname listesi.

            Çalışmalar

            UNDP/OPS tarafından istihdam edilecek bir ya da bir kaç uluslararası uzman yardımıyla Sağlık Bakanlığı gerekli tüm teknik şartnameleriyle birlikte satın alınacak donanım, malzeme ve taşıtların bir listesini hazırlayacaklardır.

            Kısa Vadeli Amaç 2

            Yukarıdaki liste için satıcıların seçimi.

            Çıktı

            Sağlık Bakanlığı'nın UNDP/OPS ve Dünya Bankası'nın da görüşlerini alarak açık arttırma ihale usulü sonucu bir dizi tavsiyelerin belirlenmesi.

            Çalışmalar 

            UNDP/OPS satın alınacak her mal grubu için satıcı ya da ön elemeden geçmiş satıcı listelerinin Dünya Bankası yöntemlerine uygun olarak hazırlanmasında Sağlık Bakanlığı'na yardımcı olacaktır. Bundan sonra UNDP/OPS yukarıda sözü edilen şartnamelere uygun olarak ihale belgelerinin hazırlanması ve bunların belirlenmiş satıcılara gönderilecek belirli bir tarihe kadar teklif vermelerinin istenmesinde Sağlık Bakanlığı'na yardımcı olacaktır. Söz konusu tarihten kısa bir süre sonra teklifler UNDP/OPS'ın yardımıyla Sağlık Bakanlığı tarafından açılacak ve değerlendiriliecektir. Daha sonra ihale sonuçları, ihaleyi kazananların adları da belirtilerek Dünya Bankasına bildirilecektir.

            Bu süreç boyunca UNDP/OPS'ın rolü yannızca danışmanlık niteliğinde ve Sağlık Bakanlığı'na satınalmaya ilişkin karar verme sürecinde yardımcı olmaya yönelik olacaktır.

            İstek üzerin UNDP/OPS gerekli sözleşme belglerin ve siparişlerin hazırlanmasında da Sağlık Bakanlığı'na yardımcı olacak, ancak sipariş verilmesi, ödeme, teslimat, alınacak malların gümrükten çekilmesi ve sigortasında hiç bir sorumluluk üstlenmeyecektir. Tüm bu işlemler sırasında, UNDP/OPS yurt dışında ve/veya yurtiçinden istihdam edilecek danışman, uzman ve destek personelinin hizmetlerinden yararlanabilir. Tüm bu işlemlerde Dünya Bankası'nın Dünya Bankası kredisiyle yapılan alımlara ilişkin yönetmeliklerine uyulacaktır.

            Kısa Vadeli Amaç 3

            Sağlık Bakanlığı görevlilerinin uluslararası malzeme ve donanım alımı alanında eğitilmesi.

            Çıktı

            Uluslararası malzeme ve donanım alımına ilişkin sürecin her alanında önemli sayıda Sağlık Bakanlığı'nın görevlisi eğitilecektir.

            Çalışmalar

            Sağlık Bakanlığının bu amaçla belirlenecek görevlilerinin eğitimi sürekli bir çalışma olaca ve öncelikle sözkonusu teknik yardım aracılığıyla gerçekleştirilecektir (şartname hazırlanması, kısa listelerinin hazırlanması, teklif değerlendirme, tavsiye formülasyonu ve siparişlerin hazırlanması) ayrıca bir Türk stajyer 2 ay süreyle OPS'in satınalma ofisine yerleştirilecek ve Sağlık Bakanlığı'ndan üç görevli ILO'nun satınalma kursuna katılacaktır.

            H. Girdiler

            Hükümet'in projeye toplam maliyet paylaşımı katkısı, destek harcamaları dahil 1.483.000 ABD Doları olacaktır.

            Proje için Ankara'da bir Uluslararası Satınalma Danışmanı gerekecektir. Danışman gerek görüldüğünde yılda tahmini 6 aylık bir süre ile görevlendirilecektir (İş Tanımı Ek I'de verilmiştir).

            Proje süresince Uzman danışmanlar kadar destek personelin de belirli alanlardaki katkıları gerekli olacaktır. Önemli tutarda yol giderleri ve çeşitli giderler (telefdn, diğer haberleşme giderleri, kırtasiye, fotokopi, işletme giderleri, bakım, vs.)

            Bir Sekreter ve İdari görevlinin yanısıra tam gün çalışacak bir Yerli Satınalma Görevlisi de Proje kapsamında gerek yerli, gerekse yabancı personelin istihdamı, Hükümetin onayı, Dünya Bankası'nın da görüşü alınarak UNDP/OPS tarafından gerçekleştirilecektir.

            Proje'nin UNDP Anakar Ofisi kaynaklarına yönelmesi için sınırlı miktarda donanım sağlanması gerekecektir (2 PC, 1 fotokopi ve 1 fax makinası, 2 elektrikli daktilo, telefon hatları).

            Bir Sağlık Bakanlığı görevlisine OPS'in Satınalma Bürosunda staj yapması ve üç Sağlık Bakanlığı görevlisine de İLO'nun Torino Merkezi'nde uluslararası satınalma konulu eğitim kursuna katılmaları için burs sağlanacaktır.

            I Riskler

            Bu projenin uygulama hızı büyük ölçüde Sağlık Bakanlığı'nın Birinci Sağlık Projesi'ni hızda uygulayacağına bağlı olduğundan burada risk, ikincide ortaya çıkabilecek gecikmelerin proje hedeflerinin gerçekeştirilmesini de geciktirmesi veya zorlaştırmasıdır.

            J. Ön Yükümlülükler

            Proje tümüyle Hükümet'in maliyet paylaşımı katkılarıyla finanse edileceğinden, ödeme planlama uygun olarak gerekli kaynakların sağlanmsından önce hiç bir çlaışma yapılmayacaktır (s.14). Bu ön koşulun yerine getirilmemesi durumunda UNDP'ye yazılı ihbarda bulunarak heran sözleşmeyi feshedebilir.

            K. Proje Değerlendirme, Raporlar ve Geliştirme

            UNDP/OPS yılda iki kez proje kapsamında yapılan tüm harcamaları ayrıntılı olarak gösteren bir mali bildirimi de içeren bir durum raporu verecektir.

            Proje, ilki uygulamaya geçilmesinin izleyen 12 ay içinde olmak üzere, en az her 12 ayda bir düzenlenecek üçlü (Hükümet, uygulayıcı kuruluş ve UNDP) toplantılarda değerlendirilecektir. OPS her üçlü toplantıya bir proje performansını değerlendirme raporu sunacaktır. Üçlü toplantılar mümküm olduğu nisbette, Dünya Bankası gözlem misyonlarının gelişme denk gelecek şekilde programlanacaktır.

            Son üçlü değerlendirme toplantısına sunulmak üzere yabancı Satınalma Görevlisi, bir proje kapanış raporu hazırlayacaktır. Rapor, söz konusu toplantıddan en az 4 ay önce uygulayıcı kurulş tarafından teknik açıdan kontrol edilecek ve değerlendirilecek bir zamanlamayla hazırlanacaktır.

            Proje, UNDP tarafından bu amaca yönelik hazırlanmış kural ve yöntemler uyarınca değerlendirilecektir. Organizasyon, müraccat şartları ve değerlendirme zamanı,Hükümet lie UNDP arasınada yapılacak görüşmeler ile kararlaştırılacaktır.

            L. Yasal Çerçeve

            Bu proje belgesi, Proje Belgesi Ek Hükümleri'nden ön görülen yasal metini oluşturacaktır. Proje Belgesi Ek Hükümleri uyarınca ev sahibi ülkenin uygulayıcı kuruluşu söz konusu Ek Hükümler'de sözü edilen Hükümet kuruluşu anlamındadır.

            Bu Proje belgesinde yalnızca UNDP Daimi Temsilcisi'nin imzasıyla ve Temsilci'nin proje belgesinde imzası bulunan öteki tarafların söz konusu değişiklikler yapılabilir:

            a. Proje belgesi eklerinin herhangi birinde yapılacakk değişiklikler ya da eklemeler (değiştirilmesi söz konusu olmayan ve UNDP yardımının ön koşulunu oluşturan SBAA üyesi olmayan ülkelere ait Yasal Metin hariç);

            b. Kısa vadeli amaçlar, çıktı ya da çlaışmalarda önemli değişiklikliğe yol açmayan, ancak önceden belirlenmiş olan girdilerde yapılan yeni düzenlemelerin ya da enflasyon nedeniyle maliyet artışlarının gerektirdiği değişiklikler;

            c. Önceden belirlenmiş proje girdilerinin akışını ya da enflasyon nedeniyle artan uzmanlık giderleri ya da öteki giderleri yeniden düzenleyen ya da kuruluşun harcama esnekliğini değerlendiren yıllık zorunlu değişiklikler.

ÜLKE : TÜRKİYE TARİH: 22/05/91 SAYFA:1                        PROJE NO : TUR/91/008/A/01/31 TAHMİNİ BÜTÇE SON KONTROLÜ: 22/05/91  
PROJE ADI: Sağlık Sektöründe Alt Yapı                                İşlemlerinde Teknik Destek 
UNDP KATKISINI İÇEREN PROJE BÜTÇESİ (ABD Doları Olarak)
 

PROJE BİLEŞENLERİ
TOTAL AXT X/X
1991 AXT X/X
1992 AXT X/X
1993 AXT X/X
1994 AXT X/X
1995 AXT X/X
1996 AXT X/X
010 PROJE PERSONELİ *11 Uzmanlar 011-001 Kıdemli Satınalma 
011-510 Danışmanlar 
 11-99 Alt Toplam (x) 
390,000
36.0
231,000
19.0 621,000 55.0
60,000 
6.0
36,000
3.0 96,000 9.0
62,000 
6.0
42,000
4.0 104,000 10.0
64,000 
6.0
42,000
4.0 104,000 10.0
66,000 
6.0
46,000
4.0 110,000 10,0
68,000 
6.0
50,000
4.0 116,000 10.0
70,000 
6.0
30,000
2.0 100,000 8.0
*13 İdari Destek Personeli 
013-001 İdari Destek 013-002 İdari Destek 13-99 Alt Toplam (x) 
 
150,000 50,000 200,000
 
15,000 5,000 20,000
 
30,000 10,000 40,000
 
30,000 10,000 40,000
 
30,000 10,000 40,000
 
30,000 10,000 40,000
 
15,000 5,000 20,000
*16 Misyon Giderleri 
016-000 İdari Destek 16-99 Alt Toplam 
 
50,000 50,000
 
5,000 5,000
 
10,000 10,000
 
10,000 10,000
 
10,000 10,000
 
10,000 10,000
 
5,000 5,000
 

ÜLKE : TÜRKİYE TARİH: 22/05/91 SAYFA:2
PROJE NO: TUR/91/008/A/01/31 TAHMİNİ BÜTÇE SON KONTROLÜ: 22/05/91
PROJE ADI: Sağlık Sektöründe Alt Yapı              İşlemlerine Teknik Destek 
UNDP KATKISINI İÇEREN PROJE BÜTÇESİ (ABD Doları Destek Olarak)
 

*Yerli Uzmanlar              
017-000 Yerli Satınalma Memuru 
17-99 Alt topam (x)
200,00 60.0 200,000 60.0 
20,000 6.0 20,000 6.0 
40,000 12.0 40,000 12.0
40,000 12.0 40,000 12.0
40,000 12.0 40,000 12.0
40,000 12.0 40,000 12.0
20,000 6.0 20,000 6.0
019 Bileşen Toplamı (xx)
1,071,000 115.000
141,000 15.0
194,000 22.0
200,000 22.0
206,000 22.0
185,000 22.0
145,000 14.0
030 Eğitim 
031-001 OPS Bursu
10,000
 
10,000
       
031 002 ILO Turin Merkezi
25,000
 
25,000
       
039 BİLEŞEN TOPLAMI (xx) 
 
35,000
 
 
35,000
       
040 CİHAZ 
041 000 Tüketim Malzemesi
042 000 Demirbaş Malzeme
043 000 Ofis Kirası
 
30,000
40,000
50,000
 
3,000
40,000
6,800
6,000 
12,000
6,000 
12,000
6,000
 
12,000
6,000 
12,000
3,000
6,000
049 BİLEŞEN TOPLAMI (xx)
130,000
49,000
18,000
18,000
18,000
18,400
9,000
*050 MUHTELİF 053 000 Muhtelif 
100,036
10,000
20,000
20,000
20,000
20,000
10,036
059 BİLEŞEN TOPLAMI (xx)
100,036
10,000
20,000
20,000
20,000
20,000
10,036
099 BÜTÇE TOPLAMI (xxx)
1,336,036 115.0
200,000 15.0
267,000 22.0
238,000 22.0
244,000 22.0
223,000 20.0
164,036 14.0
101 000 Maliyet Paylaşımı
-1,336,036
-200,000
-267000
-238,000
-244,000
-233,000
-164,036
109 BİLEŞEN TOPLAMI (xx)
-1,336,036
-200,000
-267000
-238,000
-244,000
-233,000
-164,036
999 UNDP TOPLAMI (xxx)
115.0
15.0
22.0
22.0
22.0
20.0
14.0
100 MALİYET PAYLAŞIMI 101 000 Maliyet Paylaşımı
1,336,036 
200,000
267,000
238,000
244,000
223,000
164038
109 BİLEŞEN TOPLAMI (xx)
1,336,036
200,000
267,000
238,000
244,000
223,000
164,038
*150 Masraflara Katılma Gideri *156 000 Destekleme Masrafı  146,964 -22,000 29,370 26,180 26,840 24,530 18,044
159 BİLEŞEN TOPLAMI (xx) 146,964 22,000 29,370 26,180 26,840 24,530 18,044
199 BÜTÇE TOPLAMI 1,483,000 222,000 298,370 264,180 270,840 247,530 182,880
 
ÖDEME PLANI

MALİYET PAYLAŞIMI (Amerikan Doları olarak)
 

TARİH
MİKTAR 
KATILIMCI
Haziran 1991
131,000
TÜRKİYE
Eylül 1991
91,000
TÜRKİYE
Ocak 1992
74,093
TÜRKİYE
Nisan 1992
74,093
TÜRKİYE
Temmuz 1992
74,092
TÜRKİYE
Ekim 1992
74,092
TÜRKİYE
Ocak 1993
66,045
TÜRKİYE
Nisan 1993
66,045
TÜRKİYE
Temmuz 1993
66,045
TÜRKİYE
Ekim 1993
66,045
TÜRKİYE
Ocak 1994
67,710
TÜRKİYE
Nisan 1994
67,710
TÜRKİYE
Temmuz 1994
67,710
TÜRKİYE
Ekim 1994
67,710
TÜRKİYE
Ocak 1995
61,883
TÜRKİYE
Nisan 1995
61,883
TÜRKİYE
Temmuz 1995
61,882
TÜRKİYE
Ekim 1995
61,882
TÜRKİYE
Ocak 1996
45,520
TÜRKİYE
Nisan 1996
45,520
TÜRKİYE
Temmuz 1996
45,520
TÜRKİYE
Ekim 1996
45,520
TÜRKİYE
            UNDP'ye yapılacak tüm ödemeler, Ameriken doları olacak ve Chemical Bank, N.Y. 10017, USA bankasındaki 015-002284 sayılı UNDP yardımları hesabına yapılacaktır.

EK-1

İŞ TANIMI 

Ünvanı : Satınalma Danışmanı
İş yeri : Ankara, Türkiye
Süre : 36 ay 
Başlangıç Tarihi: Temmuz 1991 

            Görevleri:Uzman, kısmen Dünya Bankası Kredisi'yle finanse edilen Birinci Sağlık Projesi'nin uluslararası satınalma bölümünün uygulanmasıda Sağlık Bakanlığı ve özellikle Proje Koordinasyon Birimi'ne yardımcı olacaktır.Uzman özellikle şu hususlardan sorumludur:

            -Önceden belirlenmiş tıbi donanım, bilgi işlem donanımı ve taşıtlar için teknik şartnamelerin hazırlanmasıda Sağlık Bakanlığı'na yardımcı olmak;

            -Alımı yapılacak her bir kalem mal ya da mal grubu için teknik şartnamelerin hazırlanmasında ya da Birinci Sağlık projesi kapsamında Dünya Bankası kurallarına uygun olarak yapılacak uluslararası ihaleler için ön elemeden geçmiş satıcıların listesinin hazırlanmasında Sağlık Bakanlığına yardımcı olmak;

            -Dünya Bankası kurallarına uygun olarak değerlendirme kıstaslarının belirlenmesi, ihale belgelerin gönderilmesinde Sağlık Bakanlığı'na yardımcı olmak;

            -Tekliflerin alınması, açılması ve değirlendirilmesi ile onay için Dünya Bankası'na gönderilecek tavsiye kararlarının hazırlanmasında Sağlık Bakanlığı'na yardımcıolmak,

            -Gerekli sözleşme belgeleinni ve siparişlerin hazırlanmasında Sağlık Bakanlığı'na yardımcı olam

            -Sağlık Bakanlığı'nın bu tür işlemleri daha bağımsız bir biçimde yapabilmesini sağlamak üzere tüm bu süreç boyunca Sağlık Bakanlığı'na Uluslararası satınalma usullerine ilişkin bilgi aktarmak. Proje belgesinde öngörülen işyerindeki sürekli eğitim ile daha örgün nitelikli eğitim çalışmaları da Uzman tarafından denetlenecektir. Nitelikler: Uzmanın ekonomi, İş Yönetimi ya da Tıp dallarında birinde Master ya da Doktorası (tercihen tibbi alımlar alanındaki Dünya Bankası uygulamaları dahil), uluslararası satınalma alanında geniş deneyimi (en az 10 yıl) olmalıdır. Gelişmekte olan ülkelerde deneyim sahibi olmak tercih nedeni olacaktır. Dil: İngilzce ve muhtemelen Türkçe.                                                                               

            EK-II  
            SBAA ÜYESİ OLMAYAN ÜLKELER İÇİN STANDART YASAL METİN

            Bu Proje Dokümanı, diğer hususlar meyanında, 21 EKİM 1965'DE Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından imzalanan teknik yardım konulu Revize Standart Anlaşma'nın yasal çerçevesi kapsamında yürütülerek sonuçlandırılacaktır. Özellikle, Hükümet'i "Haklar ve Muafiyetler Sözleşmesi"nin gereklerine uymakla yükümlü kılan 5. Madde'nin 1. Paragrafı'na, bu Proje uyarınca gerçekleştirilecek teknik yardıma 'gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra' uyulması zorunlu olacaktır.

            T.C. Hükümeti ile UNDP arasında Dünya Bankası Kredisi ile Finanse Edilen Birinci Sağlık Projesi ile İlgili Olarak UNDP Tarafından Sağlanacak Yönetim ve Destek Hizmetlerine ilişkin Anlaşma Mektubu 

            Sayın Bay Gomez,

            1. T.C. Hükümeti (ki buradan sonra "Hükümet" olarak anılacaktır) ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (ki buradan sonra "UNDP" olarak anılacaktır) yetkilileri arasında UNDP'nin bu Anlaşma Mektubu'nda (ki buradan sonra "Anlaşma" olarak anılacaktır) belirtildiği gibi Proje Hizmetleri Bürosunun (ki buradan sonra "UNDP/OPS" olarak anılacaktır) araclığıyla sağlayacağı yönetim ve diğer destek hizmetleri ile ilgili olarak yapılank görüşmeler referans alınmıştır. Hükümet, Dünya Bankası'nın da görüşlerini alarak, Ek-I'de özetlenen Birinci Sağlık Projesi'nin (ki buradan sonra "Proje" olarak anılacaktır) finansmanı için Dünya Bankası'ndan alınan 3057-TU sayılı Dünya Bankası kredisinin bir bölümünü Proje kapsamındaki hizmetlerin bu Anlaşma hüküm ve koşullarına uygun olarak UNDP/OPS tarafından sağlanması amacıyla kullanmaya karar vermiştir. Bu Anlaşma'nın yürütülmesinde Hükümeti Sağlık Bakanlığı (ki buradan sonra "Bakanlık" olarak anılacaktır) temsil edilecektir.

            2. (a) UNDP/OPS, Hükümet'in isteği üzerine ve Hükümet adına, Dünya Bankası ile Hükümet arasındaki Kredi Anlaşması'nın (Kredi No.3057-TU) hükümlerine uygun ılarak EK-II'de belirtilen hizmetlerin (ki buradan sonra "Hizmetler" olarak anılacaktır) sağlanmasından sorumludur. Söz konusu Hizmetlerin süresi bu Anlaşma'nın yürürlüğe giriş tarihinden başlayarak yaklaşık 66 ay olacağı tahmin edilmektedir.

            (b) Proje kapsamındaki Hizmetlerin gerçekleştirilmesine ilişkin genel sorumluluk Hükümet'e aittir.

            (c) Bu Anlaşma kapsamındaki Hizmetlerin sağlanmasına ilişkin her hususta UNDP/OPS ile hükümet yakın görüş alışverişi içinde olacaktır.

Mr. L.M. Gomez
Yönetici Yardımcısı
UNDP
New York, NY 10017
U S A

            (d) UNDP/OPS bu Anlaşma kapsamında Proje için alınan tüm fonlarla ilgili ayrı bir kayıt sistemi oluşturacakk ve ayrı bir hesap açacak, Proje'ye ilişkin olarak yerli ve yabancı danışmanlara yapılan ödemelerin kaydını tutacaktır.

            3. (a) Hükümet UNDP'ye yönetim ücreti olarak Ek-III'te verilen ödeme programına göre 310.000 ABD doları ödeyecektir. Ek III'teki bütçede ayrıntılrıyla gösterildiği gibi, hizmetlerin yönetim ücreti hariç toplam bedeli 3.929.000 ABD dolarıdır. Bu bütçe temsili niteliktedir ve Hükümet'in talebi üzerine Kredi Anlaşması ile UNDP yönetmeliğine uygun olarak değiştirilebilir. Hizmetlerin Ek II'de belirtilen kapsam ya da süresinin değişmesi durumunda UNDP'nin yönetim ücreti ve ödeme planı söz konusu değişikliğe göre ayarlanacaktır. Anlaşma'nın Paragraf 15'de belirtildiği gibi öngörülen tarihten önce feshedilmesi durumunda da UNDP'nin yönetim ücreti buna göre ayarlanacaktır.

            (b) Hükümet, Anlaşma'nın 14. Maddesi'nde belirtilen yürürlüğe giriş tarihinden hemen sonra Hizmetlerin ve yurarıda belirtilen yönetim ücretinin Dünya Bankası tarafından karşılanacak tutarını çekmek üzere Dünya Bankası'na başvurmayı ve başvurunun bir kopyasını da UNDP/OPS'e iletmeyi taahüt eder.

            4. (a) Hükümet, Anlaşma'nın 3 (b) paragraf'ında belirtilen başvurunun uygun şekilde yapıldığına dair Dünya Bankası mektubunun UNDP/OPS tarafından alınmasından sonra UNDP/OPS, Dünya Bankası'ndan, ilk dönemde yerine getirilmesi gereken hizmetleri tahmini maliyetini karşılayacak miktarın aşağıda, alt paragraf (c)'de belirtilen hesaba doğrudan ödenmesini talep edecektir. UNDP/OPS bu talebin bir kopyasını da Hükümet'e gönderecektir. Bundan sonra UNDP/OPS, geçen üç aylık dönemde yapılan harcamaları gösteren üç aylık ödeme taleplerini ve tahsil edilmiş ya da tahakkuk etmiş ödemeler düşüldükten sonra bir sonraki altı aylık dönemde yapılması öngörülen harcamaları gösteren ödeme taleplerini Dünya Bankası'na gönderecek, bunların kopyalarını da Hükümet'e verecektir. Ödeme talepleri ve hesap özetleri takip eden altı aylık süre içinde öngörülen hizmetler için tahmini maliyetleri karşılayacak miktarı gösterecektir. Dünya Bankası'ndan UNDP/OPS'e yapılacak ödemelerde Hükümet'in UNDP/OPS'ten kaynaklanacak miktara itiraz hakkı ile, Dünya Bankası'na, itiraz edilen miktardan gelecekte yapılacakk herhangi bir ödemenin düzeltilmesi için talimat verme hakkı saklıdır. Hükümet ayrıca Dünya Bankası'na, ödeme planı üzerinde anlaşmaya varılmış değişiklikleri tavsiye etme hakkını da saklı tutmaktadır. 

            (b) Yukarıdaki (a) pragrafında sözü edilen ödemelerden kaynaklanan faiz geliri bu Anlaşma'nın 4 (c) Maddesi'nde belirtilen özel hesaba gelir kaydedilecektir. bu faiz geliri Hükümet'in kullanımına açık tutulur.

            (c) Tüm mali işlemler, bu gibi ödemelerin alınması ve yönetilmesi için açılan ayrı bir hesaba kaydedilir. UNDP'ye yapılan tüm ödemeler ABD doları olarak UNDP'nin New York, NY 10017, ABD adresindeki 015-002284 numaralı Chemical Bank hesabına yatırılacaktır.

            (d) Yukarıda sözü edilen ödemelerden herhangi birinin zamanında yapılmaması durumunda UNDP/OPS hizmetlerin sunulmasını başlatmak ya da sürdürmekle yükümlü olmayacak ve UNDP yukarıa sözü edilen hesaba yatırılan tutarın üzerinde bir yükümlülük kabul etmeyecektir.

            5. Görevli personel ya da taşaronlar Sözleşmelerinde çizilen çerçeveye uygun olarak sorumluluklarını yerine getirirken Bakanlığın ya da Proje'den sorumlu olan herhangi bir başka kamu kuruluşunun gözetimi altında çalışaca, Hükümet personeli ile yakın işbirliği yapacak ve Hükümet'in UNDP/OPSin de görüşlerini alarak vereceği talimatlar doğrultusunda Proje uygulamasına yardımcı olacaktır. UNDP/OPS söz konusu personel ya da taşaronlara EK II'de belirtildiği gibi Projenin başarıyla uygulanması için UNDP'nin gerekli göreceği rehberlik, idari destek ve danışmanlık hizmetlerini sağlayacaktır.

            6. Tüm mali hesap ve bildirmler ABD doları üzerinden olacaktır. Herhangi bir para biriminin bir başka para birimi cinsinden değerini bulmak gerektiğinde söz konusu değer BM kuruna göre hesaplanır. tüm mali hesaplar, UNDP'nin Mali Yönetmelik ve Talimatları'ında öngörülen iç ve dış denetime tabi olacaktır.

            7. Bu Anlaşma kapsamında sunulacak Hizmetlere ilişkin olarak aşağıdaki genel mali ve muhasebecilik kurallarına uyulacaktır.

            (a) Hükümet'in talep ettiği danışmanlık hizmetlerine ilişkin harcamalar, Hükümet adına UNDP ile danışmanlar ya da taşoranlar arasında yapılacak sözleşmelerde belirtilecek ve söz konusu sözleşmelerden kaynaklanan bedellerle sınırlı olacaktır. Hükümet, UNDP/OPS ve Dünya Bankası arasında yapılacak değerlendirmede Proje açısından yararlı olacağı sonucuna varılırsa, danışman ya da taşaronların hizmet sürelerinde gerekli değişiklik yapılır. UNDP/OPS, bu Anlaşma kapsamında taşoronlarla yapacağı tüm sözleşmelerde, taşaronların aşağıdaki hükümleri yerine getirmesini sağlayacak maddeleri ekleyecektir: i) Sözleşme kapsamında yürütülen hizmelerle ilgili tüm harcama ve maliyetlerin hesap kayıtlarının, doğru ve detaylı olarak gösterilecek şekilde, sistemli olarak tutulması, ii) Hükümet ya da Hükümet'i temsil eden kuruluşun, inceleme yapmasına ve sözleşme ile ilgili harcama ve maliyetlerin Hükümet tarafından atanan denetçilerce denetlenmesine olanak sağlanması. 

            (b) Her tür donanım alımı anca Hükümetin kesin talebi ve onayı üzerine UNDP/OPS tarafından yapılır. 

            (c) Bu Anlaşma kapsamında tahsil edilen tuturın öngörülmeyen koşullar nedeniyle sunulan Hizmetlerin toplam bedelini karşılamada yetersiz kalması durumunda, UNDP/OPS Hükümet'i haberder edecektir. Bu durmda taraflar, Hükümet'in sağladığı tutarın Hizmetlere ilişkin tüm harcamları karşılamasını sağlamak üzere Hizmetlerde gerekli değişiklikleri yapmak üzere görüşmede bulunacaktır. 

            8. (a) UNDP/OPS Sağlık Bakanlığı'na her altı ayda bir Hizmetlere ilişkin raporlar ile, Hükümetin dünya Bankası'na rapor verme yükümlülüğünü yerine getirmek amaca ile talep edebileceği öteki raporları verir. 

            (b) UNDP/OPS'in Hizmetleri tamamlanmasından sonra Ek IV'te verilen örneğe uygun olarak UNDP Daimi Temsilcisi kanalıyla Hükümet'e nihai harcama bildirimi sunulacaktır. 

            9.Hizmetler tamamlandığında, UNDP/OPS tarafından ödenmiş ve taahhüt edilmemiş olan tutar, Borç Hesabı'na alacak ılarak kaydedilmek üzere derhal Banka'ya geri ödenecektir. 

            10.(a) Bu Anlaşma'da özel olarak ele alınmayan her husus için UNDP ile Hükümet arasında imzalanan 21 Ekim 1965 tarihli Temel Yardım Anlaşması gerekli değişikliklerle geçerli olacaktır. 

            (b) Bu Anlaşma ya da Anlaşma'nın ihlali ile ilgili olarak artaya çıkabilecek herhangi bir uyuşmazlık, anlaşmazlık ya da hak talebi doğrudan görüşme bir uyuşmazlık, anlaşmazlık ya da hak talebi doğrudan görüşme yoluyla çözümlenemzse yürürlükteri UNCITRAL Tahkim Kuralları'na göre çözümlenecektir. Taraflar, herhangi bir anlaşmazlığın son hükmü olarak verilen, bu bölüm ile ilgili herhangi bir hakem kararına uymakta hemfikirdirler. 

            (c) Bu Anlaşma'nın herhangi bir hükmündeki ya da hükmüne ilişkin hiç bir husus, UNDP dahil BM'in imtiyaz ve bağışıklıklarından feragat anlamına gelmez. 

            11. Bu Anlaşma'da yapılacak herhangi bir değişiklik bir ek Anlaşma Mektubu aracılığıyla tarafların karşılıklı görüş birliğine varması sonucu gerçekleştirilecektir. 

            12. Bu imzalı Anlaşma Mektubu ve ekleri dışında bu Anlaşma'nın uygulanmasına ilişkin her tür yazışma, tarafların aşağıdaki adreslerine gönderilecektir: 

            UNDP/OPS HÜKÜMET: 
            Mr. Daan Everts 
            Yönetici Yardımcısı 
            ve Direktör 
            UNDP/OPS 
            220 East 42nd Street 
            New York, NY 10017 
            Telex: 662293 
            Fax: (212) 906 6502 

            13. Hükümet, Anlaşma'nın uygulanmasına ilişkin olarak yaptığı ya da Anlaşma'yı etkileyebilecek nitelikteki tüm işlirden UNDP Daimi Temsilcisi'ni haberdar edecektir.

            14. Bu Anlaşma, her iki tarafça imzalandığı tarihte yürürlüğe girecektir. 

            15. (a) Aşağıdaki (c) paragrafına bağlı olarak bu Anlaşma, Hükümet tarafından UNDP'ye ve Dünya Bankasına yapılacak yasılı bir duyuru ile herhangi bir tarihte feshedilebilir. 

            (b) Bu Anlaşma,UNDP'nin, kendi denetimi dışındaki bir nedenle Anlaşma'dan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getiremez duruma düşüğü kanısına varması durumunda, aağıdaki (c) pragrafınada sözü edilen duyurunun alınmasından 60 gün sonra sona erecektir. 

            (d) Tarafların bu Anlaşma kapsamında üstlendikleri yükümlülükler, Anlaşma'nın feshinden sonra Proje Faaliyetlerine uygun bir biçimde son verilmesi, personel, kaynak ve malların geri çekilmesi, taraflar arasındaki hesapların tasfiye edilmesi ve personel, taşaron, denışman ya da teslimatçılara ilişkin olarak sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesine olanak verecek bir süre daha devam eder. 

            16. Yukarıdaki hükümleri kabul ediyorsanız, lütfen bu Anlaşma Mektubu'nun iki kopyasını tarih atarak imzalayın ve büromuza geri gönderin.

                                                                                                Saygılarımla, 

            UNDP adına Anlaşan:                                         Türk Hükümeti Adına: 
            İsim : Edmund J. CAIN                                         İsim : 
            Ünvan: Mukim Temsilci                                        Ünvan: 
            Tarih:                                                                     Tarih: 

 
EK - I
PROJENİN TANIMI

            Genel Bilgi:

            Birinci Sağlık Projesi'nin toplam tutar 146,66 milyon ABD Doları olup, bunun 75 milyon ABD tutarında bir bölümü Dünya Bankası tarafından karşılanacaktır.

            Proje'nin başlıca üç hedefi vardır:

            (i) Hükümet'in toplam 72 ilden 8'indeki imkanları kısıtlı olan halka temel sağlık alanında geniş hizmet sunarak genel sağlık düzeyini yükseltme yolundaki kararlılık ve çabalarına destek vermek;

            (ii)Sunulan hizmetlerde verimliliği arttırmak ve sağlık kesiminin finansman olanaklarını genişletmek;

            (iii) Sağlık Bakanlığı'nın yönetim kapasitesini güçlendirmek;

            Bu hedeflere ulaşmak için aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilecektir.

            (i) 16 sağlık programının uygulanması, yönetimin güçlendirilmesi, sevk sisteminin yeniden düzenlenmesi, mevcut sağlık tesislerinin kalitesinin yükseltilmesi ya da yenilerinin yapılması ve gerekli malzeme, donanım ve taşıtların sağlanması suretiyle toplam nüfusu 12 milyonu bulan söz konusu 8 ildeki yeterli hizmet alamayan bölgelerde sağlık hizmetlerinin yeniden örgütlenmesi ve genişletilmesi;

            (ii) Bu 8 ilde bulunan yaklaşık 7 bin sağlık ve sağlık dışı personele hizmetiçi ve yönlendirme eğitimi ve ilkokul öğretmenlerine sağlık eğitimi verilmesi;

            (iii) Öğrenim eğitimi, müfredatın yeniden düzenlenmesine teknik yardım, ülke içinde ve dışında eğitim, inceleme gezisi ve uluslararası toplantılara katılım aracılığıyla sağlık alanındaki insangücünün beceri düzeyinin yükseltilmesi;

            (iv) Uygulaması söz konusu 8 ilden başlamak üzere, bir Yönetim Enformasyon Sistemi geliştirilmesi;

            (v) Sağlık Bakanlığı'na yönetim, planlama, izleme ve nezaretçilik kapasitesini, uygulamalı araştırmaları ve Proje Koordinasyon Birimi'ni güçlendirerek merkezi düzeyde destek sağlaması ve;

            (vi) Proje izleme ve değerlendirme.

            Proje'nin ilk yöneleceği konu, kamu sağlığı tesislerinden yararlanma oranını yükselterek 8 ilde sağlık ve doğurganlık alanlarındaki dengesizliği azaltmak olacaktır. Ancak Proje'nin kuramsal gelişme boyutu, bunu izleyecek bir dizi yeni proje kanalıyla sağlık kesiminde daha geniş sektörel hedeflerin gerçekleştirilmesine yöneliktir. Uzun vadede hedef, ülke çapında yüksek kaliteli ve kısmen kendine yeterli bir sağlık sistemi kurmaktır.

            Proje'nin önündeki en büyük risk, Sağlık Bakanlığı'nın büyük ölçekli projeler başta olmak üzere yönetim kapasitesinin sınırlı olmasıdır. Projenin nispeten basit yapısı ve proje çerçevesinde gerçekleştirilecek kurumsal geliştirme faaliyetlerinin bu sakıncayı kısmende olsa ortadan kaldırılması beklenmektedir. Diğer taraftan, bilgisayar eğitimi olan personelin azlığı, Yönetim Enformasyon sistemi'nin kuruluşu için ciddi bir sorun oluşturulabilecek niteliktedir. Bu riskin asgariye indirilmesi için Türk akademik kurumları ile yakın işbirliği yapılacak ve proje kapsamında öngörülen geniş kapsamlı eğitim programından yararlanılacaktır.

            Sözü edilen 8 ilin seçiminde dört kıstas kullanılmıştır:

            (i) Temel sağlık göstergelerinin ülke ortalamasına yakın ya da bu ortalamanın altında olması;

            (ii) Güçlü ve bilinçli bir teknik ekibin varlığı;

            (iii) Yıl boyunca ulaşılabilirlik;

            (iv) Topluk desteğinin ve siyasal desteğin varlığı.

            Sonuç olarak aşağıdaki iller seçilmiştir: Ankara, Diyarbakır, İstanbul, Mardin, Muğla, Sivas, Tokat ve Yozgat. Projeden eldi edilecek deneyim, kamu sağlığı sisteminin iyileştirilmesi programının sonraki aşamalarının başarıyla uygulanması açısından hayati önem taşıyacaktır.

            Bu 8 ildeki nüfusun yaklaşık %60'ı koruyucu hizmetler ve tedavi hizmetler ve tedavi ihtiyaçlarının karşılanmasında yalnızca kamu sağlık sisteminden faydalanmaktadır. Bu gruba tümü sürekli enfeksiyonlu hastalıklar ve yüksek ölüm oranlarından etkilenen 120 bin bebek, ve 900 bin çoçuk ile doğurganlık oranı yüksek olan doğurganlık oranı yüksek olan doğurgan çağda 1.3 milyon kadın dahildir.

            Proje'den amaçlanan, nüfusun tedavi hizmetleri talebini karşılamaya yönelik bugünkü uygulamayı terkederek, nüfusun koruyucu hizmetler ve tedavi ihtiyacını önceden tahmin etmeye yönelik daha çağdaş bir sisteme geçmektedir. Proje tamamlandığında gereğince donatılmış tesisler ağı kanalıyla hedef nufüs gruplarına yeterli kalitede temel sağlık hizmeti sunulabileceklerdir.

            Aynı zamanda, gerek il ve gerekse yerel düzeyde sağlık hizmeti arzı için daha az merkezi yöntemler geliştirilmesi gerekecektir. Tesislerin ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi, sistemin sunulan hizmetin bedelini kullanıcıdan tahsil etme kapasitesi için gerekli zemini oluşturulacaktır (yalnızca koruyucu hizmetler ve yoksullara sunulan hizmetler ücretsiz olacaktır). Bu yolla yaratılacak ek gelir, öncelikle kendisine kaynaklık eden tesis için kullanılacak, böylelikle bir bütün olarak sistemin kendini finanse etme gücüne katkıda bulunacaktır.

            Yeni sistemin getireceği personel ihtiyacı büyük ölçüde mevcut personelin kaydırılması ve daha verimli kullanılması ile karşılanacaktır. Ayrıca, yaklaşık 1900 ek personel (630 ebe, 550 doktor ve sağlık görevlisi ile 720 destek personeli ve şoför) merkezden uzaktaki görevlere atanacaktır.

            Mevcut epidemiolojik profiller ve hizmet istatistiklerinden yararlanılarak temel nitelikte 15 sağlık programı geliştirilmiştir. Bunlar yıllık olarak gözden geçirilecek ve gereken biçimde değiştirilecektir. Söz konusu programlar:

            (i) Anne sağlığı (doğum öncesi izleme ve tarama, ev doğumlarında ebe yardımı, daha gelişmiş obstetrik bakım ve aile planlaması dahil);

            (ii) Çocuk sağlığı (doğum öncesi izleme ve tarama, ev doğumlarında ebe yardımı, daha gelişmiş obstetrik bakın ve aile planlaması dahil);

            (iii) Bulaşıcı hastalıkların denetimi (tüberküloz, kuduz ve parazitoz dahil)ve;

            (iv) Daha gelişmiş tedavi hizmetleri ile ilgilidir.

            Eğitim programları (mevcut personelin beceri düzeyinin yükseltilmesi ve yeni personelin yönlendirme eğitimi) çok geniş kapsamlı olacaktır. Proje kapsamında uzman danışmanlar tarafından geliştirilecek olan müfredata göre gözden geçirilecek ve değiştirilecek olan müfredat, sağlık kesiminin yeniden örgütlenmesi programının sonraki aşamalarındaki eğitim boyutuna da temel oluşturacaktır. Mevcut 15 sağlık kolejinde muntazam yardımca sağlık personeli eğitimi, yeni eğitim kadrosu ve müfredat ile daha gelişmiş labaratuar ve kütüphane olanakları sağlanarak geliştirilecektir. Program, kitle iletişim programları ve öğretmenler ile toplumun önde gelen kişilerine verilecek özel sağlık eğitimi aracılığıyla halk sağlığı bilincinin gelişmesine de katkıda bulunacaktır. Son olarak proje, yurtdışı eğitimi için burs ve uluslararası toplantı ve konferanslara katılım için kaynak sağlayacaktır.

            Proje aşağıdaki hususları kapsayan geniş bir inşaat ve satınalma programının uygulanmasını içerecektir:

            (i) Yaklaşık 100 sağlık ocağı, 14 kırsal sağlık merkezi, 60 şehir sağlık merkezi, 8 ilçe hastanesi, 2 halk sağlığı lâboratuarı, 2 araç bakim istasyonu, 6 sağlık koleji ve 2 eğitim merkezinin yapımı;

            (ii) Yaklaşım 620 sağlık evi, 280 kırsal sağlık merkezi, 140 şehir sağlık merkezi, 30 ilçe hastanesi, 9 il hastanesi ve 9 sağlık kolejinin hizmet düzeyinin yükseltilmesi ya da yapımının tamamlanması;

            (iii) Yukarıdaki tesisler için malzeme ve donanım;

            (iv)Sağlık kolejleri için kitap ve eğitim malzemesi;

            (v) Mevcut ve ilerdeki ihtiyaçları karşılamak üzere yaklaşık 330 aracı kapsayan bir satınalma programı.

            Proje'nin son iki bileşeni, (Yönetim Enformasyon Sistemi ile Merkezi Destek Sistemi) EK-II'de incelenecektir.

            EK- II
            UNDP/OPS TARAFINDAN SAĞLANACAK 
            HİZMETLERİN TANIMI 

            1. EK-I'de açıklanan program, T.C. Hükümeti tarafından gerçekleştirilecektir. Hükümet aşağıdaki proje bileşenlerinin uygulanması için UNDP/OPS'in hizmetlerinden yararlanmaya karar vermiştir:

            (i) Giderek halk sağlığı alanındaki ülkenin tamamını kapsamak üzere Bakanlık ve 8 ilde bir Yönetim Enformasyon Sistemi (YES) geliştirilmesi. Bu bileşenin toplam tahmini bedeli 2.5 milyon Amerikan dolarıdır. Bileşen Sağlık Bakanlığı bünyesinde bir bilgisayar ağına dayalı bir YES Master Planı'nın hazırlanmasını da kapsayacaktır. Daha sonra UNDP/OPS aşağıdaki uygulamalar için gerekli teknik yardımın sağlanmasını düzenleyecek ve koordine edecektir; bir statiksel Veri Tabanı Sistemi, bir Hastane Yönetim Sistemi, bir Donanım ve Taşıt Denetleme Sistemi, bir Hastane Yönetim Sistemi, bir Donanım ve Taşıt Denetleme Sistemi, bir Mali Yönetim Sistemi, Personel Sistemi, THS Yönetim Sistemi, Epidemioloji Sistemi ve bir AÇS/AP Yönetim Sistemi. Sağlık Bakanlığı'nda mevcut enformasyon sistemleri de (örneğin CIS) söz konusu sistemle bütünleştirilecektir.

            Ayrıca, UNDP/OPS Veri İhtiyaçları ve Biçim araştırması için gerekli teknik yardımı düzenleyecek ve koordine edecektir. Bu çalışma yazılım alımının yanısıra yönetici, bölüm şefi sağlık istatistikçisi, veri işletme birimi teknik personeli, programcı ve sistemin genel kullanıcılarına yönelik bir eğitim programını da kapsayacaktır.

            Master Planı'nın hazırlanması ile sistemin uygulamaları ve eğitim çalışmaları için UNDP/OPS, uluslararası ihale ile belirlenecek bir ya da daha çok danışman ve danışmanlık şirketinin hizmetlerinden yararlanacaktır. Gerektiği zaman ve ölçüde WHO'nun teknik danışmanlığından da, özellikle sağlıkla ilgili bileşenlerin uygulanmasında yararlanılacaktır.

            Sağlık Bakanlığı bünyesinde, ihtiyaca göre Bakanlık üst düzey yöneticileri ile üniversite temsilcilerinden oluşan, bir YES sorumlu bir birim oluşturulacaktır.

            (ii) Merkezi Destek Sistemi Oluşturulması: Kurumsal gelişim bileşenin kapsadığı unsurlar şunlardır; (a) Sağlık Bakanlığı merkez yapısının güçlendirilmesi, (b) Öncelikli araştırma projelerinin yapılması, (c) Proje Koordinasyon Birimi'ne doğrudan destek sağlanması.

            Konuya ilişkin olarak gerektiğinde ve gereken ölçüde WHO' görüş alınacaktır. Bu alt bileşenin tahmini maliyeti 1.5 milyon ABD dolarıdır.

            a) Sağlık Bakanlığı Merkez Yapısının Güçlendirilmesi:

            (1) Yerel düzeyde karşılanabilecek olan temel sağlık ihtiyaçları ve öncelik alanlarının belirlenmesi; (2) söz konusu talebin karşılanması için gerekli çalışma planlarının hazırlanması: (3) proje planlama, yönetim ve değerlendirme usullerine ilişkin eğitim; (4) Yoksul kesimlere daha geniş hizmet sağlama amacına yönelik politikalar geliştirilmesi; (5) tedavi ediciden çok koruyucu sağlık hizmetlerine ağırlık veren çalışmalar; (6) kesin hatlarda belirlenmiş amaç ve hedefleri olan politikaların planlanması; ve (7) etkin politika uygulamalarının bir koşulu olarak, sağlanan ilerlemenin hedefleri olan politikaların planlaması; ve (7) etkin politika uygulamalarının bir koşulu olarak, sağlanan ilerlemenin hedeflerle karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesine ağırlık verilerek danışmanlık hizmetleri sağlanacaktır. Bu çalışmaları desteklemek üzere 45 adam/ay öngörülmüştür.

            b) Hedefleri iyi belirenmiş Araştırma Projelerinin Uygulanması:

            Öncelikle ele alınması gereken üç alan belirlenmiştir; (1) etkinlik ve verimliliklerinin arttırılması amacıyla farklı düzeylerdeki sağlık hizmetlerinin maliyet tahlili; (2) sağlık hizmetlerinin etkinliğinin arttırılması ve hastanelerin kendine yeterli duruma getirilmesi için hastanelerin kendine yeterli duruma getirilmesi için hastane hizmetleri ve özerkleştirme politikaları; (3) ulusal sağlık sigortası sistemini planlanması ve sağlık kesiminin finansmanı. Bu çalışmanın en önemli amaçlarından biri de sağlık sigortasının mevcut sigorta kurumları kapsamına girmeyen nüfusu kapsayacak biçimde genişletilmesi yollarının araştırılmasıdır. Bu çalışmaları desteklemek üzere 45 adam/ ay öngörülmüştür.

            c) Proje Koordinasyon Birimi'ne Doğrudan Destek:

            (1) Proje'ye ilişkin çalışmaların izlenmesi ve gözlenmesi çerçevesinde; (2) eğitim faaliyetlerine destek sağlayarak, PKB personelinin satınalma ve muhtemelen proje yönetimi konularında eğitimi için İLO'nun eğitim olanaklarından yararlanılacaktır; (3) il proje koordinatörlerinin yılda iki kez yapacakları değerlendirme toplantıları ile proje izlime için gerekli malzeme ulaşımın finanse edilmesi; (4) projenin nihai değerlendirmesinin yapılması; (5) ilkinin devamı niteliğinde bir proje hazırlanması. Bu çalışmaları desteklemek üzere 20 adam/ay öngörülmüştür.

            2. UNDP/OPS bu anlaşma kapsamında aşağıdaki faaliyetler için idarî hizmetler ve destek hizmetleri sağlamakla sorumludur:

            a) Hükümet'in isteği üzerine ve sonuçta, Hükümet tarafından kullanılmak üzere, UNDP/OPS'nin yapacağı değerlendirmeye göre proje uygulamasına ilişkin olarak Hükümet'in ihtiyaçlarını en iyi biçimde karşılayabilecek danışman ya da danışmanlık şirketlerinin belirlenmesi.

            b) Dünya Bankası'nın ilgili ilke ve usullerine uygun görülen danışman ya da danışmanlık şirketleri ile sözleşmelerin düzenlenmesi ve imzalanması. İlke olarak her danışman görev tanımı, UNDP/OPS'in üç aylık ödeme talebine zamanında dahil edilerek, UNDP/OPS ile birlikte Hükümet tarafından yapılacaktır. Her danışmanın adı, özgeçmişi ve alacağı ücret, danışmanlık hizmetinin başlayacağı tarihten en az sekiz hafta önce UNDP/OPS tarafından Hükümet'e iletilecektir.

            c) sözleşmelerine göre danışman ve danışmanlık şirketlerine gerekli ödemelerin zamanında yapılması.

            d) Proje bütçesine göre yapılan harcamalar için istatistikti muhasebe raporları hazırlanması.

            e) Hükümet tarafından resmen onaylanması, ülkede ikamet ve benzeri yasal işlemlere ilişkin olarak kontratla çalışan yabancı personele gerekli lojistik desteğin sağlanması.

            f) Proje faaliyetlerinin izlenmesi, mevcut Anlaşma'da öngörülen raporların hazırlanması, Hükümet ve Dünya Bankası ile gerekli koordinasyonun sağlanması.

EK-III

            ÜLKE: TÜRKİYE
            PROJE NO: TUR/90/ROI
            PROJE ADI: I. SAĞLIK PROJESİ

PROJE BÜTÇESİ
(ABD Doları Olarak) 
 
TOPLAM
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1100 Uluslararası Danışmanlar
1.455.000
85.000
333.000
359.000
259.000
162.000
256.500
1900 Bileşen Toplamı
1.455.000
85.5000
333.000
359.000
259.000
162.000
412.000
2100 Alt Sözleşme 
2.474.000
322.000
483.000
440.000
418.000
399.000
412.000
2900 Bileşen Toplamı
2.474.000
322.000
483.000
440.000
418.000
399.000
412.000
Ara Toplam
3.959.000
407.500
816.000
799.000
677.000
561.000
668.500
Yönetim Ücreti
310.000
32.193
64.464
63.121
53.483
44.319
52.420
TOPLAM
4.239.000
439.693
880.464
862.121
605.319
605.319
720.920
EK-IV
NİHAİ HARCAMA TABLOSU
(ABD Doları Olarak) 
 
Sağlanan Katkı  xxxxxxxx
Faiz Geliri  xxxxxxxx
  ______________
Eksi  xxxxxxxx
Harcama-Proje Harcaması (Her Bir Nihai Bütçe Kontrolünde)  xxxxxxxx
Harcanmış Bakiye (*) xxxxxxxx
 

            * Harcanmış fon bakiyesi, nihai bütçe ile raporun Hükümet ve OPE tarafından gözden geçirilerek kabul edilmesinden sonra, Hükümet tarafından tespit edilen bir hesaba iade edilecektir.

            Not: İngilizce metni 17 Kasım 1991 gün ve 21054 sayılı Resmi Gazete'dedir.