Milletlerarası Anlaşma  
Resmi Gazete: 15.11.1991 Sayı : 21052 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 31 Sahife:1203
     
Milletlerarası Antlaşma
 
Karar Sayısı: 91/2387 
Karar Tarihi : 28/10/1991    
     
            Hükümetimizle Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) arasında hazırlanan ve Hükümetimiz adına 23/9/1991 tarihinde imzalanan TUR/90/012 sayılı "Yurtdışında Yerleşik Uzmanlar Yoluyla Bilgi Transferi, (TOKTEN) IV. Safha" konulu ekli proje belgesinin onaylanması, Dışişleri Bakanlığı'nın 22/10/1991 tarihli ve EİUE/II-709-6709 sayılı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 28/10/1991 tarihinde kararlaştırılmıştır.
      Turgut ÖZAL
      Cumhurbaşkanı
Mesut YILMAZ      
Başbakan      
F.KURT F.KURT M.R.TAŞAR İ.AYKUT
Devlet Bakanı ve Başb.Yrd.V.  Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı
M.V.DİNÇERLER K.İNAN İ.AKÜZÜM C.TUNCER
Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı
S.ARAS E.KOÇAK M.ÇEVİK E.C. GÜLPINAR
Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı
B.SÖNMEZ A.A.ALBAYRAK S.BİLGE H.B.DOĞU
Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı Milli Savunma Bakanı
S.ÇAKMAKOĞLU İ.S.GİRAY A.KAHVECİ A.AKYOL
İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Maliye ve Gümrük Bakanı Milli Eğitim Bakanı
H.ÖRÜÇ Y.ERYILMAZ S.YALINPALA İ.TUNCAY
Bayındırlık ve İskan Bakanı Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı Tarım ve Köyişleri Bakanı
M.EMİROĞLU R.K. YÜCELEN M.ARICI G.MARAŞ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sanayi ve Ticaret Bakanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Kültür Bakanı
B.AKARCALI M. KALEMLİ A.T. ÖZDEMİR
Turizm Bakanı Orman Bakanı Çevre Bakanı
  
  BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ PROJESİ
PROJE DOKÜMANI

Sayı ve Başlık: TUR/90/012/B/01/99 Yurt Dışında Yerleşik Uzmanlar Yoluyla Bilgi Transferi (TOKKEN) IV. Safha
Süre: 18 Ay
Proje Alanı: Ankara                              BMKP IPF                           $ 285.000
ACC/BMKP Sektör ve                         Hükümet veya
Alt-Sektörü:                                           Üçüncü Parti                        $ -
Bilim ve Teknoloji (1620)Maliyet Paylaşımı
Teknoloji Gelişmesi ve Transferi
                                                                        Toplam                        $ 285.000
Hükümet Sektörü ve
Alt-Sektörü:
Bilim ve Teknoloji
Tahmini Başlama Tarihi: Haziran 1991
Hükümet Girdileri: 100.000.000 TL. (nakit)
                                                273.101.000 TL. (ayni)
            ----------------------------------------------------------
            Özet Tanım: Bu projenin amacı yurtdışında yerleşik yüksek düzeyli uzmanların bir kaç kez ülkemizi ziyaret etmeleri yoluyla teknoloji transferi sağlamak, bu bağlamda da Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda tanımlanan, ülkenin sosyo-ekonomik gelişmesine katkıda bulunmak maksadıyla öncelikli alanlarda yeni ve gelişmekte olan teknolojilerin

            arttırılmasına olanak yaratmaktır.
            ----------------------------------------------------------

            Proje, Hükümet tarafından ve Hükümeti bu amaçla temsil edecek olan Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından yürütülecektir.
 

 
İmza
Tarih
İsim/Ünvan
Hükümet Adına: ------------- ------------- -------------
BMKP Adına :  ------------- ------------- -------------
            Proje dokümanının en son imzalandığı günün Birleşmiş Milletler resmi döviz kuru:

            $ 1.00 = 4.700........TL.

            A. İÇERİK

            1. Alt-Sektörün Tanımı

            Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı (1990-1994), Bilim ve Teknoloji (B&T) hedefleri ve politikaları arasında, Türkiye'nin yabancı pazarlarda rekabet gücünün sağlamlaştırılması için üretim nitelik ve miktarı artırılırken, teknoloji transferi yolu ile yeni teknolojilerin elde edileceğini, teknoloji üretiminin ve elde edilen bilgi ve teknolojinin yaygınlaştırılmasının temel ilke olacağını ifade etmektedir.

            Kalkınma Planı'nın bir diğer hedefi ise Türkiye ve Gelişmiş Ülkeler arasında bulunan "enformasyon boşluğu" üstesinden gelmek, araştırmalar yapmanın yanısıra sözkonusu enformasyona ulaşmanın yöntemlerini ve araçlarını incelemektedir. Bu hedeflere ulaşmak için önerilen çözümlerden bir tanesi de yurt-dışına yerleşmiş Türk Bilim adamlarından yarar sağlamayı kolaylaştıracak uygun bir ortamın yaratılmasıdır.

            Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın hedefleri dışında, 14-16 Mayıs 1990 tarihlerinde Ankara'da yapılan Birinci Bilim Teknoloji Şurası tavsiyeleri, "Bilimsel İnsangücü", "Teknoloji Transferi" ve "Enformasyon/Dokümantasyon" başlıkları altında, yurt dışında yaşamakta ve çalışmakta olan Türk bilim adamlarından "daha etkili yollar ile yarar sağlamak" veya "en fazla yararı elde etmek" için önlemler alınmasını kapsamakta idi.

            2. Ev Sahibi Ülke Stratejisi

            Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu(TÜBİTAK) Ulusal Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda belirtilen öncelikli alanlar için tüm araştırma ve geliştirme faaliyetlerinden sorumludur. Mayıs 1990'da yapılan Bilim ve Teknoloji Şurası, Araştırma ve Geliştirme (A&G) faaliyetlerinin arttırılması için ülke stratejisinin ana hatlarını belirlemiş ve aşağıda belirtilen konuların gözönünde alındığı bir plan hazırlanmıştır:

            - Bilim ve Teknoloji alanındaki işgücünün iyileştirilmesi ve temini;

            - Bölgesel ve sektörel problemlerin tanımlanması ve uygun projelerin formüle edilmesi;

            - Şu andaki A&G kurumlarının iyileştirilmesi ve yeni A&G kurumlarının kurulması;

            - Altıncı Beş Yıllık Planında ve Bilim ve Teknoloji Şurasında tanımlanan iletişim, enerji, savunma teknoloji, laser ve optoelektronik, malzeme bilimi ve ileri malzeme teknolojisi robotik, mikroelektronik, biyoteknoloji, biyomedikal mühendislik ve tarım araştırma çalışmaları gibi öncelikli alanlarda mükemmeliyet merkezlerinin kurulması;

            - A&G kurumlarının yönetiminin iyileştirilmesi;

            - Bilim ve teknoloji fonunun kurulması;

            - Üniversite-araştırma enstitüleri-endüstri bağlantılarının iyileştirilmesi,

            - A&G faaliyetleri için teşviklerin oluşturulması;

            - A&G faaliyetleri mali kaynakların temini;

            - Kütüphane - dokümantasyon - enformasyon - yayın faaliyetlerinin iyileştirilmesi;

            - Teknoloji değerlendirme merkezinin kurulması ve teknoloji transferinin sağlanması,

            - Türk Bilimler Akademisi'nin kurulması,

            - A&G faaliyetlerinin ilk ve orta öğrenim seviyelerinde yerleştirilmesi;

            - TÜBİTAK bünyesinde planlama ve istatistik biriminin kurulması;

            - Temel bilimlerde A&G faaliyetlerinin iyileştirilmesi;

            - Uluslararası Kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon faaliyetlerinin iyileştirilmesi;

            3. Önceki ve Devam-Eden Yardım

            Daha önce, TUR/76/017 (Safha I) ve TUR/84/001 (Safha II) kodlu, "Yurt-dışında Yaşayan Uzmanlar Yoluyla Bilgi Aktarımı" ayrıca TUR/87/017 (Safha III) kadro ve "yurt Dışında Yerleşik Uzmanlar Yoluyla Bilgi Transferi" başlıklı, UNDP/OPS projelerine yardım sağlanmıştır. Bu projelerin amacı, yurt dışında yerleşik üst-düzeyli uzmanların çok sayıda ziyareti yolu ile Ulusal Kalkınma Planı'nda tanımlanan öncelikli alanlarda yeni ve ortaya çıkmakta olan teknolojilerin gelişmesine katkıda bulunulmasını sağlamaktır.

            4. Alt-Sektörün Kurumsal Yapısı

            Proje Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından yürütülecektir. Projenin yürütülme sorumlulukları aynı Hükümet Kuruluşuna ait olacaktır. TOKTEN danışmanlık hizmetlerini talep eden tüm kuruluşlar da kurumsal yapının bir bölümünü oluşturmaktadır.

            B.PROJENİN GEREKÇESİ

            1. Karşılaşılan Problem ve Şu Anki Durum

            "Alt-Sektörün Tanımı" başlığı altında yer alan prensiplerin yanısıra, Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda belirtildiği üzere biyoteknoloji, enformasyon teknolojileri, mikroelektronik, telekomünikasyon, uydu teknolojisi, nükleer teknoloji ve yeni malzemeler gibi alanlarda yapılacak her türlü araştırma ve geliştirme desteklenecektir.

            Belirtilen öncelikli alanlarda araştırma ve geliştirmenin ilerlemesi ile endüstrideki araştırmaların sonuçları, kaliteli bilimsel eksertizin bulunabilmesine bağlıdır. Bu noktada TOKTEN projenin gerekçesi fazlasıyla kanıtlanmıştır, çünü proje, kısa dönemler için de olsa, kalifiye uzmanları ülkeye geri getirmeyi başarmaktadır.

            2. Proje'nin Beklenen Sonucu

            Değerli ve yüksek maliyet-verimliliğine sahip bir program olarak TOKTEN, ulusun teknik kapasitesini tamamlayacak, ayrıca yabancı teknoloji kaynakları ve önemli uzman toplulukları ile olan bağlantıları destekleyecektir.

            TOKTEN:

            - kısa-dönemli danışmanlık aracılığıyla kurumların sorunlarına hızlı olarak cevap verir,

            - modern teknolojilerde yeni ufuklara köprü kurar,

            - fikir ve tecrübe değişimi sağlar,

            - dinamizm yaratır,

            - eğitim/araştırma kuruluşları ve endüstri arasında bağlantı yaratılmasına yardım eder.

            3. Hedeflenen Faydalanıcılar

            TOKTEN danışmanlığı için talepte bulunan hükümet ve kamu kuruluşları ve özel kuruluşlar, üniversiteler ve araştırma enstitüleri hedef faydalanıcılar, TOKTEN danışmanları ile yakın çalışmalar yapmakla görevlendirilenler ise doğrudan alıcılardır.

            4. Projenin Stratejisi ve Uygulama Düzenlemeleri

            TOKTEN faaliyetleri genellikle Beş Yıllık Kalkınma Planlarında tanımlanan, ülkenin sosyo-ekonomik kalkınması için öncelikli olarak belirlenen alanlara yönelik akademik araştırmalardan oluşmuştur. TOKTEN Programı, ev sahibi kuruluşların talepleri doğrultusunda, yurt-dışında yerleşik yüksek-düzeyli uzmanları kısa-dönemli (birden fazla) danışmanlıkları yolu ile yürütülür. Sözkonusu talepler TOKTEN Çalışma Komitesi tarafından gözden geçirilir ve onaylanır.

            5. BMKP'dan Yardım Alma Nedeni

            BMKP, Hükümetin Beş Yıllık Kalkınma Planlarında tanımlanan öncelikli alanlarda teknik ve sosyo-ekonomik gelişme için teknoloji transferini teşvik etme amacı doğrultusunda, TOKTEN Projesi'nin devamlılığı desteklemektedir. TOKTEN, ulusun teknik kapasitesini tamamlayan değerli ve yüksek maliyet-verimliliğine sahip bir programdır. BMKP, teknoloji kaynakları ve yurt-dışında yerleşik önemli topluluklar arasında bağlantılar kurmuş olması nedeniyle projeyi destekleme taraftarıdır.

            6. Özel Düşünceler

            Yurt-dışında yerleşik teknik ve bilimsel insan kaynakları aracılığı ile ülkenin sosyo-ekonomik gelişmesi için kısa-dönemli teknik yardım sağlayan küçük bir program olarak Türkiye'de başlamış olan TOKTEN programı, bugün herbiri kendi ulusal kalkınma önceliklerine uygun uygulama yöntemleri benimseyen yaklaşık otuz gelişmekte olan ülkede uygulanmaktadır.

            TOKTEN Programı'nın yeni safhasında bayan TOKTEN danışmanlarının özendirilmesine ve uygulanabildiğinde çevre alanında TOKTEN danışmanlığının teşvik edilmesine özel önem verilecektir.

            7. Koordinasyon Düzenlemeleri

            a. Çalışma Komitesi

            TOKTEN Programı, Devlet Planlama Teşkilatı'ndan bir yürütücü kuruluş olan Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu'ndan (TÜBİTAK) iki temsilci, BMKP Daimi Temsilcisi ve/veya BMKP Daimi Temsilcisi Yardımcısı ve BMKP Program Sorumlusu'ndan oluşan bir Çalışma Komitesi tarafından yürütülmektedir.

            Programın işlemsel organı olan Komite kendi kuralarını belirler, TOKTEN Sekreteryası tarafından sunulan danışmanlık taleplerini inceler ve değerlendirir. Gerektiğinde her başvuru için son kararı almak üzere esnek ve yapıcı bir yaklaşımla, ülkenin öncelikli alanlarının ve sözkonusu uzmanlık alanını bütünüyle dikkate alarak toplanır.

            b. TOKTEN Sekretaryası

            TÜBİTAK tarafından atanıp TOKTEN Projesi faaliyetlerinden sorumlu olan İdari/Muhasebe Sorumlusu aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

            - tüm idari konuların yürütülmesi;

            - Çalışma Komitesi'ne yapılan her danışmanlık başvurusunun ön elemesinin yapılması ve birbirine denkleştirilmesi;

            - programın iç ve dış tanıtımlarının yapılması;

            - danışmanlarnı, potansiyel adayların ve ev sahibi kuruluşların listelerinin güncelleştirilmesi;

            - Çalışma Komitesi toplantılarının hazırlanması Çalışma Komitesi'nin aldığı kararlar doğrultusunda her başvurunun izlenmesi;

            - danışmanların görev değerlendirme raporlarının muhafaza edilmesi;

            - danışmanların ayrıntılı 4-5 sayfalık görev raporlarının muhafaza edilmesi;

            - ev sahibi kuruluşun(ların) değerlendirme raporlarının muhafaza edilmesi;

            8. Tamamlayıcı Destek Kapasitesi

            TÜBİTAK'ın 1963 yılında kurulmasının amacı Türkiye'deki pozitif bilimler dallarında temel ve uygulamalı araştırmaları geliştirmek ve yürütmek, teşvik etmek ve desteklemek, organize ve koordine etmek, ayrıca bu alanda çalışacak kurumları kurmaktır.

            TÜBİTAK, aynı zamanda, pozitif bilimsel alanınıdaki araştırmalar hakkındaki politikaların belirlenmesinde Hükümete yardımcı olmak ve bilimsel ve teknik işbirliği alanlarında uluslararası anlaşmalar hazırlamak görevini de üstlenmiştir. Ayrıca, pozitif bilimler ve araştırma alanlarındaki eğitim konusunda temel politikaları ve yöntemleri belirlemek ve ilgili kuruluşlara danışmanlık yapmak da TÜBİTAK'ın görevleri arasındadır.

            TOKTEN Projesi, TUBITAK'ın himayesinde uluslararası ilişkiler ve işbirliğinden sorumlu Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecektir. Bu amaç için özel bir ofis kurulacaktır.

            Yıllar içinde edinilen tecrübeyle birlikte, Türkiye projesinin tam olarak bilincine varmıştır ve programa bir hükümet uygulaması projesi olarak devam etmeğe kendini hazır hissetmektedir. Projenin IV. Safhası için yapılan önerinin kabul edilmesiyle birlikte (III. Safha Haziran 1990'da sona ermiştir) TOKTEN halen devam eden IPF (Bildirim Planlama Miktarı) Projeleri ile çalışma ilişkilerini geliştirmeye yönelecek ve üniversiteler, araştırma enstitüleri ve sanayi ile olan bağı daha da geliştirecektir.

            C.KALKINMA AMAÇLARI

            TOKTEN Programı, politika olarak, Ulusal Kalkınma Planları çerçevesinde, mevcut Türk Kurumları ve teşebbüsleri tarafından halka sağlanan hizmetlerin genel kalitesinin ve üretkenliğinin iyileştirilmesini, yurt dışında yerleşik uzmanların kısa dönemli uzmanlıkları youl ile sağlamayı öngörmektedir.

            D.YAKIN HEDEFLER, ÇIKTILAR VE FAALİYETLER

            a. Yakın Hedefler

            Ulusal Kalkınma Planlarına uygun biçimde ve maliyet-verimliliği yolu ile yurt-dışında yerleşik Türklerin uzmanlıklarının veya bilgilerinin Türkiye'nin gelişme sorunlarına uygulamasının maksimize edilmesi.

            Yurt-dışında yerleşik Türk Uzmanların Türkiye'ye dönerek bugünkü gelişme sorunları üzerinde büyük etkisi olan danışmanlıklar yapabilmeleri için kalıcı bir mekanizmanın veya program organize etme ve sürdürme kapasitesinin kurulması.

            b. Çıktılar

            Görev raporlarına ek olarak, yerel ortaklara günlük işbirliği ve tartışma yoluyla önemli bilgi aktarımı ve güven oluşumu sağlanmalıdır. Ayrıca, Türkiye'ye olan yakınlıkları sebebiyle, uzmanlardan aşağıda belirtilen konularda katkıda bulunmaları beklenmektedir.

            - yeni teknolojilerin iyileştirilmesi,

            - yeni üretim metodlarının simülasyonu,

            - yeniden yapılanma çabalarının organizasyonu,

            - işletme, organizasyon ve teknoloji açısından kalkınmış ülkeler ve Türkiye arasında bulunan açığın kapatılması.

            c. Faaliyetler

            Türkiye'de geçmişte yaşanan TOKTEN Programı tecrübeleri göstermiştir ki, TOKTEN aktiviteleri genellikle uygulamalı bilimler, mühendislik, doğa bilimleri, tıp bilimleri ve işletme alanlarında akademik, araştırma veya endüstriye yönelik olmaktadır.

            Yurt-dışında yerleşik Türk uzmanların kısa ve birden fazla yapılan ziyaretleri aşağıda belirtilen şekillerde olmuştur:

            - seminerler, çalışma grupları,

            - grup eğitimi, formel olmayan eğitim toplantıları,

            - akademik kuruluşların ön hazırlık safhasındaki müfredat programlarına katılım,

            - iş-başında eğitim,

            - danışmanlık,

            - araştırma faaliyetlerine yardım,

            - özel alanlarda brifing ve tavsiye,

            - danışmanlık ziyareti sırasında uygulanan hususlarda, danışmanın geldiği ülkeden ev sahibi kuruluşa geri-besleme. Ayrıca, öncelikli olarak belirtilen alanlarda yapılacak çalışmalar için Türk üniversite mezunlarına danışmanın geldiği ülkede yer bulunması.

            E. GİRDİLER

            a. Hükümet Girdileri

            Projenin yürütücüsü olarak TÜBİTAK:

            - Ulusal Proje Koordinatörünü atayacak,

            - İdari/Muhasebe Sorumlusunu atayacak,

            - BMKP Alan Ofisi ile işbirliği halinde, TOKTEN Çalışma Komitesi toplantılarını "ad-hoc" biçimde düzenleyecek,

            - Projeye nakit katkı olarak 100.000.000 TL. sağlayacak,

            - Projeye ayni Hükümet katkısı olarak 273.101.000 TL. sağlayacaktır.

            Danışmanları kabul eden kuruluşlar, bireysel görevlerin yürütülmesi için, gerekli hallerde, lojistik ve idari desteği sağlarlar. Çalışma komite toplantılarına katılmak üzere Devlet Planlama Teşkilatı bir elemanını tayin eder. Hükümet, ülkenin öncelikli ihtiyaçlarını ve uzmanlık alanını gözönünde bulundurarak, her danışmanlık için tavsiye ve yardım sağlayacaktır.

            b. BMKP Girdileri

            - Ulusal Danışmanların hizmetleri ve TOKTEN Çalışma Komitesi tarafından belirlenen DSA (günlük sarfiyat gideri) düzenlemelerine uygun olarak, Türkiye'de resmi kalışlar için yürürlükteki BM/TOKTEN tarifeleri uyarınca her danışmana verilecek olan günlük miktar:

66 a/a - 260.000 ABD Doları

            - Proje personelinin seyahat masrafları, 10.000 ABD Doları

            - Teçhisat (tüketim malzemesi ve tüketilemeyen malzeme),

            10.500 ABD Doları

            - Çeşitli giderler, 4.500 ABD Doları

            F. RİSKLER

            Yoktur.

            G. ÖN YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖNKOŞULLAR

            YOKTUR

            H. PROJENİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ, RAPOR VERME VE DEĞERLENDİRME

            Proje'nin özelliği nedeniyle, BMKP tarafından bu amaç için oluşturulmuş bulunan politikalar ve yöntemler uygulanmayacaktır.

            I. YASAL İÇERİK

            Bu proje dokümanı, ekte bulunan Proje Dokümanını Tamamlayıcı Tedbirlerde öngörülen araç olacaktır. Ev sahibi ülkenin yürütücü kuruluşu, Proje Dokümanını Tamamlayıcı Tedbirler konusunda, Tamamlayıcı Tedbirler'de belirtilen Hükümet İşbirliği Ajansı'na başvurabilir.

            Aşağıda belirtilen tipteki revizyonlar proje dokümanında sadece BMKP Daimi Temsilcisi'nin imzasıyla ve Daimi Temsilci'nin projeyi imzalayan diğer tarafların önerilen değişiklikler hakkında itirazları bulunmadığı hususunda kanaat getirmesi durumunda yapılabilir.

            a) Proje Dökümanı'nın eklerinin revizyonu veya ekleri ilave yapılması (SBAA - ülkesi olmayanlar için değiştirilemeyen Standard Yasal Metnin ve BMKP yardımı için ön-koşul olan anlaşmanın istisnasıyla)

            b) Projenin yakın hedefleri, çıktıları veya faaliyetlerinde önemli değişiklikler gerektirmeyen, ancak önceden kabul edilmiş girdilerin yeniden düzenlenmesinin vyea enflasyona bağlı maliyet artışlarının neden olduğu revizyonlar ve

            c) Kabul edilmiş proje girdelerinin teslimini veya enflasyona bağlı uzman maliyeti veya diğer maliyet artışlarını yeniden safhalandıran veya kurum harcamalarında esnekliği hesaba katan yıllık zorunlu revizyonlar.

            SBAA DIŞI ÜLKELER İÇİN STANDARD HUKUKİ METİN

            Bu proje Dokümanı, diğer hususlar meyanında, 21 Ekim 1965 tarihinde taraflarca imzalanmış olan, Türk Hükümeti ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı arasındaki Değiştirilmiş Teknik Yardım Standard Sözleşmesi'nin hukuki çerçevesi içinde uygulanacaktır. Özellikle Hükümeti İmtiyazlar ve Muafiyetler Anlaşması hükümlerini uygulamakla yükümlü kılan Madde V. Paragraf I hükümlerinin, bu projeye göre yürütülen teknik yardıma, gerekli değişiklikler yapılarak uygulanacağı kabul edilecektir.
 

ÜLKE                              : TÜRKİYE  
PROJE NUMARASI      : TUR/90/012/B/01/99 
PROJE İSMİ                    : Yurt Dışında Yerleşik Uzmanlar Yoluyla  Transferi TOKTEN IV. Safha
BMKP KATKISINI İÇEREN PROJE BÜTÇESİ (ABD Doları olarak)
 
PROJE BÖLÜMLERİ TOPLAM MİKT. A/A 1991 MİKT. A/A 1992 MİKT. A/A
*010 PROJE PERSONELİ
-
-
-
013 000 Yardımcı İdari Personeli      
015 000 Resmi Seyahat
10.000
5.000
5.000
*017 Ulusal Uzmanlar      
017 000 Ulusal Danışmanlar
260.000
120.000
140.000
 
66
30
36
17 99 Ara Toplam                                     (*)
260.000
120.000
140.000
019 BÖLÜM TOPLAMI              (**)
270.000
125.000
145.000
*040 TEÇHİSAT      
041 000 Tüketim Malzemesi
2.500
1.500
1.000
042 000 Tüketilemeyen Malzeme
8.000
3.000
5.000
049 BÖLÜM TOPLAMI              (**)
10.500
4.500
6.000
*050 DİĞER      
051 000 Diğer
4.500
2.000
2.500
059 BÖLÜM TOPLAMI              (**)
4.500
2.000
2.500
099 BÜTÇE TİPİ TOPLAMI 
285.000
131.500
153.500
999 BMKP TOPLAI
285.000
131.500
153.500
            (*) Ara Toplam
            (**) Bölüm Toplamı
            (***) Genel Toplam
 
ÜLKE             : TÜRKİYE  
PROJE NUMARASI            : TUR/90/012/B/01/99 
PROJE İSMİ            : Yurt Dışında Yerleşik Uzmanlar Yoluyla Bilgi Transferi TOKTEN IV. Safha
NAKDİ HÜKÜMET KATKISINI İÇEREN PROJE BÜTÇESİ (yerel para birimi olarak)
 
PROJE BÖLÜMLERİ TOPLAM MİKT. A/A 1991 MİKT. A/A 1992 MİKT. A/A
*010 PROJE PERSONELİ
-
-
-
* 17 Ulusal Uzmanlar      
017 000 Ulusal Danışmanlar
100.000.000
25.000.000
75.000.000
17 99 Ara Toplam                                     (*)
11 a/a
3 a/a
8 a/a
019 BÖLÜM TOPLAMI             (**)
100.000.000
25.000.000
75.000.000
*050 DİĞER
-
-
-
056 000 Kurum Masrafları
-
-
-
059 BÖLÜM TOPLAMI             (**)
-
-
-
099 BÜTÇE TİPİ TOPLAMI (***)
100.000.000
25.000.000
75.000.000
 
Ödeme Takvimi:
     
 
Miktar
Tarih
Katkıda bulunan
 
25.000.000
Haziran 1991
Türkiye
 
75.000.000
Ocak 1992
Türkiye
 
            Not 1: Proje No ve Adı belirtilerek UNDP, Garanti Bankası, Yenişehir Şubesi, Hesap No. 624-21'e yatırılacaktır.
            (*) Ara Toplam
            (**) Bölüm Toplamı
            (***) Genel Toplam
 
ÜLKE                         : TÜRKİYE
PROJE NUMARASI          : TUR/90/012/B/01/99 
PROJE İSMİ                       : Yurt Dışında Yerleşik Uzmanlar Yoluyla Bilgi Transferi TOKTEN IV. Safha
HÜKMET AYNİ KATKISINI İÇEREN PROJE BÜTÇESİ (TL.)
 
PROJE BÖLÜMLERİ
TOPLAM
1991
1992
10.PROJE PERSONELİ A/A 1000 TL A/A 1000 TL A/A 1000 TL
11.01 Ulusal Proje Koordinatörü 1.5 11.775 0.5 2.680 1 9.095
11.02 Daire Başkanı 1.5 8.206 0.5 1.865 1 6.341
11.03 Uzman 18 73.920 6 16.800 12 57.120
11.04 Memur 9 26.400 3 6.000 6 20.400
11.05 Sekreter 6 14.080 2 3.200 4 10.880
19.BÖLÜM TOPLAMI (**) 36 134.381 12 30.545 24 103.836
40.TEÇHİZAT            
41.Tüketim Malzemesi - 14.520 - 3.3000   11.220
42. Tüketilemeyen Malzeme - 66.000 - 15.000 - 51.000
43.Ofis mahalli - 52.800 - 12.0000 - 40.800
49.BÖLÜM TOPLAMI (**) - 133.320 - 30.300 - 103.020
50.ÇEŞİTLİ - 5.400 - 2.000 - 3.400
59. BÖLÜM TOPLAMI (**) - 5.400 - 2.000 - 3.400
            TOPLAM - 138.720 - 32.300 - 106.420
99.GENEL TOPLAM (***) - 273.101 - 62.845 - 210.256
            (**) Bölüm Toplamı
            (***) Genel Toplam

                                                                                                            EK 1

MAL VE MUHASEBEYE İLİŞKİN DÜZENLEMELER

            A.Genel

            1. Bundan böyle "Hükümet" olarak tanımlanacak olan Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, kendisine BMKP Başkanı tarafından tevdi edilen fonların yerinde kullanılmasından sorumlu olacaktır.

            2. Hükümet BKKP kaynakları (ayrı bir banka hesabı da dahil olmak üzere) ayrı hesap tutacaktır. Fonları, sadece proje bütçesinden gösterilen BMKP giderleri için kullanacaktır. (Proje Dokümanının IV. Bölümü)

            3. Hükümetler adına, BMKP'nin Fon avansları vermesi veya ödeme yapması BMKP'nin paraların kullanımına ilişkin kural ve direktiflerine göre yapılmaktadır.

            4. Hükümet BKMP'na BMKP fonlarının alınması ve harcanması ile ilgili mali bilgileri İngilizce olarak, BMKP mali yılında veir. (1 Ocak - 31 Aralık) Bu bilgilerin süre ve içeriği aşağıda gösterilmiştir. Yıllık mali bilgiler hükümetin kendi hesaplarını denetleyen yasal kuruluşlarca gözden geçirilir. İmkan nisbetinde BMKP'nin denetleme ilke ve usulleri dikkate alınır. Denetleme raporları aşağıda belirtilen raporlara tevdi edilir.

            5. BMKP'na rapor verilirken A.B.D. dolar karşılıkları, BM döviz kurları üzerinden hesaplanır. BMKP Temsilcisi hükümete bu kurları ve değişmeleri haber verir.

            B. Fon Avansları

            6. Hükümetin talebi üzerine BMKP temsilcisi, Proje Dokümanı uyarınca ve ihtiyaç olan cinsten avans verir. Şartları aşağıdadır.

            7. Hükümet, BMKP fonlarından nakit ihtiyaçlarını, ödemeden iki hafta önce ve Proje Dokümanının IV. Bölümündeki takvime göre belirtir. (Bu ek'e bağlı Eklenti 1. Avans Fon Talebi) Avanslar BMKP tarafından avans takviminde belirtilen zamanlarda ve Hükümetin talep edeceği miktar ve para cinsinden yapılır.

            8. Proje Dokümanındaki avans takvimi gerçek ihtiyaçları tam yansıtmazsa BMKP temsilcisi ile istişare ederek, Hükümet yeni bir takvim hazırlar. Bu takvim Eklenti 5, Avans Takvimi, formatına uygun olmalıdır. Avanslar, normalde, azami üç aylık bir süreyi karşılayarak miktarda olabilir.

            9.Yerel Parada Avanslar: Hükümete Yerel parada avanslar normal olarak BMKP temsilcisi tarafından yapılır.

            10. Diğer Paralarla Avanslar. Hükümete A.B.D. doları olarak avans, eğen bu para BMKP temsilcisinde varsa yapılır. BMKP temsilcisi kendinde olmayan para cinsiyle yapılacak avanslar, BMKP Merkezinden veya diğer ülkelerdeki temsilciliklerden temin eder.

            C. BMKP Tarafından Doğrudan Ödemeler

            11. Hükümetin, talebi üzerine BMKP, destek dokümanları doğruladıktan sonra, BMKP'nın finanse ettiği hizmet ve eşyaların ödemelerini şahıs veya firmalara doğrudan yapabilir. Talepler BMKP temsilcisine yapılır ve temsilci ödemelerin kendince veya BMKP Merkezince yapılmasını ayarlar. Talep kime ödeme yapılacağını, miktarı, para cinsini belirtir. Talebin haklılığı, ödemenin hangi banka hesabına yapılacağını, adres ve hesap numarasını bildirir.

            12. BMKP temsilcisi aşağıdaki paragraf D. 13 (b) de gösterilen Proje Ara Raporuna dahil edilebilmesi için 30 Nisan, 31 Ağustos ve 31 Aralık tarihlerini takiben 15 gün içinde BMKP'nin doğrudan ödeme beyanlarını hükümete yapar.

            D. Süreli Mali Beyanlar

            13. Hükümet BMKP temsilcisine 30 Nisan ve 31 Ağustos'u müteakkip 30 gün içinde ve 31 Aralık'ı müteakkip 60 gün içinde tasdikli mali beyanda bulunur. Bu beyanlara aşağıdakiler dahil edilecektir.

            (a) BMKP'nın Avans Verdiği Fonların Statüsü (Bu ekteki 2. No.lu Eklenti)

            Yukarıda belirtilen her süre için verilecek ve avansın ödendiği para cinsinden hazırlanacak. Avans olarak ödenen herbir para cinsi için ayrı beyan verilecek. Her beyan yılbaşında mevcut fonları, BMKP tarafından yapılan avansları rapor süresince Hükümetçe kullanılanları ve o süre sonundaki hesap durumunu belirtir. Beyan, aynı zamanda, ayrıntılı olarak aylık yerel para harcamalarını ve BM kurlarıyla A.B.D. doları karşılığı verecek.

            (b) Proje Ara Raporu (Bu Ekteki 3 No.lu Eklenti)

            Rapor yukarıda belirtilen her süre için verilecek ve o yıla ait toplam harcamaları, kabul edilmiş proje bütçesinde gösterilen listeye göre sınıflandırılmış olacaktır. Hükümet harcamalarını da içine alan bu rapor, gereğinde, varsa Koordine Kuruluşunun beyanı ve BMKP'nın doğrudan ödemelerinin beyanını yansıtacaktır.

            (c)BMKP'nca Finanse edilen Tüketilemez Malzemenin Yıllık Raporu (Bu Ekteki 4 No.lu Eklenti)

            Hükümet, BMKP temsilcisine 21 Aralık'tan azami 60 gün içerisinde diğer gerekli mali beyanlarla birlikte, tüketilmez malzeme için bir yıllık rapor verecektir. Rapora BMKP'nın finanse ettiği, yıl boyu projece alınan, bütün tüketilemeyen malzeme dahil edilecektir. Varsa, Koordinatör Kuruluşun proje mucibinde satın aldığı tüketilemeyen malzeme de dahil edilecektir. Rapor, her maddeyi ayrıntılı belirtecek ve Hükümetçe verilen belirleme numarası, imalatçının seri ve kayıt numarası ile satın alındığı tarihteki BM kuruma göre tespit edilecek dolar karşılığı fiyatını gösterecektir.

            14. Eğer hükümet zamanında mali bir beyan ibraz edemezse BMKP temsilcisine sebeplerini ve ibraz edeceği tarihi belirtecektir.

            E. Hükümetin Yıllık Denetlenmiş Mali Beyanları:

            15. BMKP tarafından yukarıda D. 13 (a) paragrafına göre yapılan avanslar için tasdikli ve denetlenmiş yıllık mali beyan hükümet tarafından her yıl sonunda 120 gün içinde BMKP temsilcisine yapılır.

            16. Mali beyan 4. paragrafta belirtilen kuruluşca hesaplanıp kontrol edilecektir.

            F. Hükümetin Kesin Mali Beyanları

            17. BMKP'nın projeye yaptığı mali yardımının sonunda, Hükümet, 1 Ocaktan mali yönden tamamlanma veya harcanmayan BMKP fonlarının (aşağıdaki 18 paragraf) iadesi tarihine kadar ki süreyi kapsayan mali beyanda bulunur. Mali beyanlar yukarıda E paragrafındaki şartlara uygun olarak denetlenir. 2 ve 3 no.lu eklentiler kullanılmalı. Beyanlar mali son tarihinden 120 gün içinde verilir ve bir kopyası BMKP temsilcisine olmak üzere BMKP Mali Bölümü Müdürlüğü'ne gönderilir.

            18. BMKP'nın harcanmayan nakit dengesinde hükümetin elinde kalan varsa avans alınan para cinsinden geri ödenir. Ödeme mali sondan en geç 30 gün içinde yapılır.

            G. BMKP Denetimi

            19. BMKP'nın fonlarından hükümetçe tutulan bütün hesaplar BMKP iç denetleyicileri ve/veya Birleşmiş Milletler Denetim Kurulu ve BM Denetim Kurulunca seçilmiş özel denetleyiciler tarafından denetlenebilir.

                                                                                                            Eklenti 1

TÜRKİYE HÜKÜMETİ
YURT DIŞINDA YERLEŞİK UZMANLAR YOLUYLA BİLGİ TRANSERİ (TOKTEN) SAFHA IV
PROJESİ İÇİN
BMKP'NDAN AVANS TALEBİ
                                                NO: TUR/90/012/B/01/99

                        ................süresi için
 

Süre başında Eldeki Nakit Süre Sonuna kadar tahmini harcama Gerekli Net Avans
Ödeme Detayı
      Banka İsim ve Adres Hesap Adı Nosu 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                                                                        Tasdik Edilmiştir:
                                                                                                        Adı (Daktilo edilmiş)
                                                                                                        Makamı
                                                                                                        Hükümet Kuruluşu

                                                                                                Eklendi 2

TÜRKİYE HKÜMETİ
YURT DIŞINDA YERLEŞİK UZMANLAR YOLUYLA BİLGİ TRANSFERİ (YOKTEN) SAFHA IV PROJESİ İÇİN
BMKP'NIN AVANS VERDİĞİ FONLARIN STATÜSÜ
                                                            NO: TUR/90/012/B/01/99

.................süresi için:

A. Alınan ve Harcanan Fonlar Özeti            Miktar

                                                                        Avans verilen Para cinsi)

            1 Haziran 1991'deki bakıye
            Toplam: BMKP'dan alınan Avanslar _______________
            Proje Gideri için harcanabilir
            Toplam Fonlar
            Çıkan: Bu tarihe kadar yılda harcanan            _________a/
            Bakıye: ..............                                                _________
            Görülen:
            Bankada Nakit:
            Elde Nakit:                                                                        _________
            Bakıye:

            B. Aylık Harcama Özeti
 

  Harcanan (Avans Cinsi) BM Kuru  Harcanan (A.B.D. Doları)
Ocak      
Şubat      
Mart      
Nisan      
Mayıs      
Haziran      
Temmuz      
Ağustos      
Eylül      
Ekim      
Kasım      
Aralık      
  Toplam    
            Doğruluğunu tasdik eden:                                    Onaylayan:
 
Adı (Daktilo edilmiş) Adı (Daktilo edilmiş)
Baş Muhasip Makamı
Hükümet Kuruluşu Hükümet Kuruluşu
 
KESİN HESAP SERTİFİKASI
(Hesap kontrolörleri tarafından yayınlanıp imzalanmıştır.)
SADECE YILLIK KESİN HESAP VE FİNAL KESİN HESAP
MALİ RAPORLARI İÇİN GEREKLİDİR.
                                                            Eklenti 3
TÜRKİYE HÜKÜMETİ

PROJE ADI: Yurt Dışında Yerleşik Uzmanlar Yoluyla Bilgi Transeri (TOKTEN) Safha IV

                                                                                    NO: TUR/90/012/S/01/99

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI (BMKP) FONLARI İÇİN PROJE ARA RAPORU
(A.B.D. Doları olarak)

.................süresi için
 

Bütçe kalemi Tarif Yılık bütçe
HARCANAN
      Hükümet  BM doğrudan ödeme İşbirliği Kuruluş Toplam
(1)
(2)
(3)
(4) 
(5)
(6)
(7)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
99.0
TOPLAM
 
a/
     
 

Doğruluğunu tasdik eden:                                    Onaylayan:
 

Adı (Daktilo edilmiş) Adı (Daktilo edilmiş)
Baş Muhasip Makamı
Hükümet Kuruluşu Hükümet Kuruluşu
 
KESİN HESAP SERTİFİKASI
(Hesap kontrolörleri tarafından yayınlanıp imzalanmıştır.)
SADECE YILLIK KESİN HESAP VE FİNAL KESİN HESAP
MALİ RAPORLARI İÇİN GEREKLİDİR.

            _____________

            a/ Eklenti 2'de gösterilen Toplam A.B.D. Dolarına eşittir.

                                                                                                 Eklenti 4

TÜRKİYE HÜKÜMETİ
YURT DIŞINDA YERLEŞİK UZMANLAR YOLUYLA BİLGİ TRANSFERİ
(TOKTEN) SAFHA OV PROJESİ İÇİN
BMKP'NIN FİNANSE ETTİĞİ TÜKETİLEMEZ MALZEME YILLIK RAPORU
Tarif             Hükümet Tarif belirtme numarası İmalatçı seri ve kayıt no ABD Doları olarak fiyatı b/
        

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Toplam      

            a/ 400 Dolar ve üzerindeki fiyata asgari 5 yıl kullanılabilen eşya, ofis makinaları, fotoğraf makinası, projektör, evrak çantası gibi mallar veya Hükümetin seçtiği başka mallar.

                                                                                    Doğruluğu tasdik edilir
                                                                                    Adı (Daktilo edilmiş)
                                                                                    Makamı
                                                                                    Hükümet Kuruluşu

            b/ Satın alınma sırasındaki BM kurundan ABD Doları karşılığı

            TUR/90/012/B/01/99

                                                                                                            Eklenti 5

AVNAS TAKVİMİ a/

            A. BU TARİHE KADARKİ FONLAR

            B. ÖNÜMEZDEKİ 12 AY İÇİN VERİLECEK AVNAS FONLARI b/

            1. Hükümete

                                                            Tarih_____                        Miktar

            C. DAHA SONRA AVANS VERİLECEK FONLAR

            PROJE BÜTÇESİ TOPLAMI İÇİN TAHSİSİ (sıra 99)

            a/ Proje dokümanına BMKP katkısından hemen sonra konacaktır.

            (IV. Bölüm). Avanslar azami üç aylık nakit ihtiyaçları için verilir.

            b/ Projenin tasdikilinden sonraki 12 aylık süreyi kapsamaktadır.

            Not: İngilizce metni 15 Kasım 1991 gün ve 21052 sayılı Resmi Gazete'dedir.