Düstur Beşinci Tertip Cilt 31 s  
Resmi Gazete: 09.01.1992 Sayı : 21106 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 31 Sahife:1282
     
Milletlerarası Antlaşma
 
Karar Sayısı: 91/2560 
Karar Tarihi : 25/12/1991    
     
            Türkiye ile Türkmenistan arasında 3 Aralık 1991 tarihinde Ankara'da imzalanan ekli "Ekonomik ve Ticari İşbirliğine Dair Anlaşma"nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 18/2/1991 tarihli ve EİDA-8049 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 25/12/1991 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Süleyman DEMİREL     Turgut ÖZAL 
Başbakan      Cumhurbaşkanı 
E. İNÖNÜ  C. ÇAĞLAR  T. ÇİLLER E. CEYHUN 
Devlet Bakanı ve Başb. Yard.  Devlet Bakanı  Devlet bakanı  Devlet bakanı
İ. TEZ  A. GÖNEN  G. İLERİ  G. ERGENEKON
Devlet bakanı Devlet bakanı Devlet bakanı Devlet bakanı
O. KİLERCİOĞLU  M. KAHRAMAN  Ö. BARUTÇU  M. A. YILMAZ 
Devlet bakanı Devlet bakanı Devlet bakanı Devlet bakanı
E. ŞAHİN  Ş. ERCAN  M. BATALLI  M. S. OKTAY 
Devlet bakanı Devlet bakanı Devlet bakanı Maliye ve Gümrük Bakanı 
N. AYAZ  İ. SEZGİN  H. ÇETİN  S. ORAL 
Milli Savuma Bakanı  İçişleri Bakanı  Dışişleri Bakanı  Maliye ve Gümrük Bakanı 
K. TOPTAN  O. KUMBARACIBAŞI  Y. AKTUNA 
Milli Eğitim Bakanı  Bayındırlık ve İskan Bakanı  S ağlık Bakanı 
Y. TOPÇU  A. GÖNEN  M. MOĞULTAY 
Ulaştırma Bakanı  Tarım ve Köyişleri Bakanı V.  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
M.T. KÖSE  E. FARALYALI  A. ATEŞ 
Sanayi ve Ticaret Bakanı  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı  Kültür Bakanı V. 
A. ATEŞ  V. TANIR  B. D. AKYÜREK 
Turizm Bakanı  Orman Bakanı  Çevre Bakanı 
     
 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE TÜRKMENİSTAN ARASINDA 
EKONOMİK VE TİCARİ İŞBİRLİĞİNE DAİR 
ANLAŞMA 

            Türkiye Cumhuriyeti ile Türkmenistan (bundan böyle Taraflar olarak anılacaktır), 

            7 Kasım 1990 tarihli Türkiye Cumhuriyeti ile Türkmenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti arasında Ekonomik, Ticari, Bilimsel ve Teknik İşbirliği Protokolu hükümlerini gözönünde bulundurarak, 

            Dengeli ve karşılıklı yarar esasına dayalı olarak gelişen ekonomik ve ticari işbirliğinin, ülkeleri arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerini güçlendireceğine olan inançlarını vurgulayarak, 

            Uluslararası hukukun ilke ve prensiplerine uygun olarak, ekonomik ve ticari işbirliğini geliştirmek ve bu işbirliğine istikrarlı, dengeli ve uzun vadeli bir nitelik kazandırmak amacıyla, 

            Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır. 

MADDE 1

            Taraflar, mevcut imkanları ve milli mevzuatları çerçevesinde, coğrafi yakınlığın ve ekonomik potansiyellerinin sağladığı avantajlardan da yararlanarak, ekonomik ve ticari alanda kapsamlı, uzun vadeli ve istikrarlı işbirliğini geliştirmek için her türlü çabayı göstereceklerdir. 

MADDE 2

            Taraflar, uluslararası ticarette kabul edilen uygulama ve esaslar çerçevesinde, ikili ticareti karşılıklı yarar esasına dayalı olarak artırmak, yaygınlaştırmak ve çeşitlendirmek için gerekli önlemleri alacaklardır. 

MADDE 3

            Taraflar, karşılıklı ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla, bilgi alışverişini kolaylaştırmak için gerekli önlemleri alacaklar, iş çevreleri arasındaki temaslar ile heyet teatilerini teşvik edeekler ve ülkelerinde düzenlenen uluslararası sergi, fuar ve ticari tanıtım faaliyetlerine kuruluş, işletme ve firmalarının katılımını destekleyeceklerdir. 

MADDE 4

            Taraflar, her iki ülkenin firma ve kuruluşları arasında işbu Anlaşma ve iki ülkenin yürürlükteki mevzuatı çerçevesinde imzalanan sözleşmelerle başlatılan mal ve hizmet alımları ile ortak girişim faaliyetlerinin uluslararası ticari usul ve kurallara göre yürütür sağlayacaklardır. 

MADDE 5

            Taraflar, ekonomik alanda öncelikle, başta pamuk olmak üzere tarım ürünlerinin üretilmesi, işlenmesi, taşınması ve saklanması, sanayi sektöründe tekstil fabrikaları ile küçük ve orta ölçekli ortak tesisler kurulması, petrol, kimya ve gaz sanayiine ait maden ve enerji kaynaklarının aranması, çıkarılması ve işlenmesi, inşaat malzemeleri, hafif sanayi ürünleri ve temel ihtiyaç maddeleri üretimi, haberleşme teçhizatı ve tıbbi teçhizat üretimi, ulaştırma, telekomnikasyon ve turizm alanlarında ortak teşebbüsler kurulması, turizm ve sağlık tesisleri inşaası konularında işbirliğini geliştirmek hususunda her türlü çabayı göstereceklerdir. 

MADDE 6

            Ekonomik ve ticari ilişkilere ait ödemeler, her iki ülkede yürürlükte bulunan mevzuat çerçevesinde, serbest döviz esasına ve uluslararası piyasalarda kabul gören usullere göre gerçekleştirilecektir. 

MADDE 7

            Taraflar, ülkeleri arasında karşılıklı ekonomik ve ticari faaliyetlerin gelişmesinde bankacılık sektörünün önemini vurgulayarak, yetkili bankalarının bu alandaki işbirliğini teşvik edeceklerdir. 

MADDE 8

            Taraflar, ekonomik ve ticari işbirliğinin düzenli bir şekilde gelişmesini temin amacıyla gerekli görülmesi halinde bir Türk Türkmen iş Konseyi ve veya Çalışma Grubu kurulması için ilgili kuruluşlara tavsiyede bulunacaklardır. 

MADDE 9 

            Taraflar, işbu Anlaşmanın uygulanışını gözden geçirmek, ekonomik ve ticari işbirliğini daha fazla geliştirme imkanlarını görüşmek üzere gerekli görülen hallerde biraraya geleceklerdir. 

MADDE 10

            Taraflar, işbu Anlaşma çerçevesinde yürütülen işbirliğinin gerekli kılması halinde, bu Anlaşmada karşılıklı olarak mutabık kalınacak değişiklik ve ilaveleri yapacaklardır. 

MADDE 11

            İşbu Anlaşma uyarınca ticari ilişkide bulunan Türk ve Türkmen firmaları arasında doğabilecek ihtilaflar, kendi aralarında yaptıkları sözleşmelerde yer alan hükümler çerçevesinde çözümlenecektir. 

MADDE 12

            İşbu Anlaşma, her iki ülkede yürürlükte olan usullere göre onaylandığının diplomatik kanallardan son bildirim tarihinde yürürlüğe girecek ve bir yıl süreyle geçerli olacaktır. 

            Taraflardan biri, yürürlük süresi bitiminden üç ay önce, Anlaşmayı sona erdirmek istediğini yazılı olarak bildirmedikçe, işbu Anlaşma her defasında birer yıllık süreler için yenilenmiş olacaktır. 

            İşbu Anlaşma, 3 Aralık 1991 tarihinde Ankara'da aynı derecede geçerli Türkçe, Türkmence ve Rusça üç nüsha olarak düzenlenmiştir. 
 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
ADINA 
Turgut ÖZAL 
TÜRKMENİSTAN 
ADINA 
Saparmurad A. NİYAZOV 

Not: Türkmence ve Rusça metinleri 9 Ocak 1992 gün ve 21106 sayılı Resmi Gazete'dedir.