Milletlerarası Anlaşma  
Resmi Gazete: 02.02.1992 Sayı : 21130 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 31 Sahife:1296
     
Milletlerarası Antlaşma
 
Karar Sayısı: 92/2591
Karar Tarihi : 06/01/1992
     
            Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı arasında hazırlanan ve Hükümetimiz adına 30/12/1991 tarihinde imzalanan TUR/90/010 sayılı "Borç Yönetimi-Finansman Eğitimi Konusunda Mali Teknik Yardım" konulu ekli proje revizyonu belgesinin onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 31/12/1991 tarihli ve EİUE-II/3711-9360 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 6/1/1992 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
Süleyman DEMİREL     Turgut ÖZAL 
Başbakan      Cumhurbaşkanı 
E. İNÖNÜ  C. ÇAĞLAR  T. ÇİLLER E. CEYHUN 
Devlet Bakanı ve Başb. Yard.  Devlet Bakanı  Devlet bakanı  Devlet bakanı
İ. TEZ  A. GÖNEN  G. İLERİ  G. ERGENEKON
Devlet bakanı Devlet bakanı Devlet bakanı Devlet bakanı
O. KİLERCİOĞLU  M. KAHRAMAN  Ö. BARUTÇU  M. A. YILMAZ 
Devlet bakanı Devlet bakanı Devlet bakanı Devlet bakanı
E. ŞAHİN  Ş. ERCAN  M. BATALLI  M. S. OKTAY 
Devlet bakanı Devlet bakanı Devlet bakanı Maliye ve Gümrük Bakanı 
N. AYAZ  İ. SEZGİN  H. ÇETİN  S. ORAL 
Milli Savuma Bakanı  İçişleri Bakanı  Dışişleri Bakanı  Maliye ve Gümrük Bakanı 
K. TOPTAN  O. KUMBARACIBAŞI  Y. AKTUNA 
Milli Eğitim Bakanı  Bayındırlık ve İskan Bakanı  Sağlık Bakanı 
Y. TOPÇU  N. CEVHERİ  M. MOĞULTAY 
Ulaştırma Bakanı  Tarım ve Köyişleri Bakanı V.  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
M.T. KÖSE  E. FARALYALI  D. F. SAĞLAR
Sanayi ve Ticaret Bakanı  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı  Kültür Bakanı V. 
A. ATEŞ  V. TANIR  B. D. AKYÜREK 
Turizm Bakanı  Orman Bakanı  Çevre Bakanı 
 
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI (BMKP) 
PROJE REVİZYONU 

            Ülke                         : Türkiye 
            Proje Sayısı            : TUR/90/010/D/01/42
            Proje Adı                        : Borç Yönetimi-Finansman Egitimi Konusunda Mali Teknik Yardım 

            Bu projenin bütçesi, Dışişleri Bakanlığı'nın 7 Kasım 1991 tarihli yazısı ile talep edilmiş olduğu üzere, Proje kapsamına ek bir eğitim faaliyetinin de dahil edilebilmesi amacıyla, sırasıyla BMKP'nın 74.000,-ABD doları ve Hükümetin 45 milyon TL. muadili ayni katsını da yansıtacak şekilde yeniden gözden geçirilmiştir. Bu gözden geçirme bu yeni eğitim faaliyeti için 4 Ekim 1991 tarihinde yayınlanan orta safhaya iliştkin revizyon öngörüsünü aşmaktadır. 

            Projenin toplam girdilerindeki değişme aşağıdaki gibidir: 

                                                                                                Proje Toplamı
                                                                                            (99 satır Toplam)

                                                                                                            $

 

Önceki Bütçe, Kod "C"                                                             95.850.-
Gözden Geçirilmiş Bütçe, kod "D"                                        167.850.-
Artış/ (Azalış)                                                                             74.000.-

                                                                                                            Tarih

Hükümet Adına Kabul Edilmiştir                         30 Aralık 1991

Sumru Noyan 
Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar                    
Dairesi Başkanı 

 

Dünya Bankası Adına Kabul Edilmiştir.             11 Kasım, 1991

Uygulayıcı Kuruluş Adına Kabul Edilmiştir. 

BMKP adına Onaylanmıştır. 

PROJENİN REVİZYONU 

            Projenin uzun vadeli ve acil hedefleri olduğu kadar Esası ve Gerekçesi değişmemiştir. Ancak, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca talep edildiği üzere, Proje'nin eğitim faaliyetlerine ilişkin çerçevesi genişletilmelidir. Bu nedenle, Proje'nin ürünleri, faaliyetleri ve girdileri aşağıdaki şekilde kısmen değiştirilmelidir. 

            Ürünler 

            Borç yönetimi ve finansman alanlarında ehil bir Uluslararası Üniversite ile yapılacak bir alt sözleşme çerçevesinde Dünya Bankası'nca düzenlecek 3 hafta süreli bir kursta Hazineye Merkez Bankası elemanlarından oluşacak bir ekibin eğitimi. Muhtemel öğrenci sayısı 15-20 civarında olacaktır. Uluslararası üç danışman, Kursu formülasyonu ve uygulaması ile ilgili yönleri açısından yürüteceklerdir. 

            Faaliyetleri 

            Sabit getirili finansman ve türevsel araçlar alanındaki temel teorik kavramları kapsayan ve belirlenmiş eğitim ihtiyaçları temelinde bir profesörler heyeti kullanılarak sözkonusu eğitimin örgütlenmesi ve eğitim programının verilmesi. 

            Girdiler

            Hükümet Girdileri 

            T.C. Hükümeti eğitim programı için gerekli tüm lojistik ve idari destek imkanlarını ve çekirdek bir katılımcı grubunu sağlıyacaktır. Bu bağlamda, Hükümet projeye 45 milyoın TL. ayni katkı sağlayacaktır. Hükümet iulusal bir proe koordinatörü atayarak projenin planlama ve yürütülmesini kontrol edecektir. 

            BMKP Girdileri 

            Bir Uluslararası Eğitim Kuruluşu ile yapılacak alt sözleşme düzenlemesi uyarınca, BMKP aşağıdaki maliyetleri karşılayacaktır: 

            - Üç uluslararası danışmanın (mali alacak/yükümlülük yönetimi teknikleri alanında) danışmanlık ücretlerini, seyahat ve günlük harcamalarının da dahil olduğu maliyetleri, 

            - Eğitim malzemesi maliyetlerini. 

            Dnya Bankası Girdileri

            Dünya Bankası Mali Teknik Yardım Heyeti Türkiye'deki eğitim programını, uluslararası, eğitim kurumlarında görevli bir profesörler heyeti ayarlayarak düzenliyecektir. 

            Ülke                        : Türkiye 
            Proje            : TUR/90/010/D/01/42
            Proje            : Yakümlülük Yönetimi-Mali Eğitim için Mali Teknik Yardım 

            BMKP'nın Proje Bütçesine Katkısı (ABD Doları Cinsinde) 
 

Proje Bölümleri 
Toplam Miktar 
A/A
1990 Topl.
A/A
1991 Topl. 
A/A
020 Altsözleşmeler       
021-000 Altsözleşme 169.850   169.850
029 Bölüm Toplamı (**) 169.850   169.850
099 Bütçe Tipi Top. (***) 169.850   169.850
999 BMKP Toplamı (***)  169.850   169.850
Not : İngilizce metni 2 Şubat 1992 gün ve 21130 sayılı Rasmi Gazete'dedir.