Milletlerarası Anlaşma  
Resmi Gazete: 08.02.1992 Sayı : 21136 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 31 Sahife:1326
     
Milletlerarası Antlaşma
 
Karar Sayısı: 92/2630 
Karar Tarihi : 09/01/1992
     
            8/5/1991 tarihli ve 3720 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli "Nükleer Enerjinin Barışçı Amaçlarla Kullanılması Alanında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arjantin Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşbirliği Anlaşması"nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 30/12/1991 tarihli ve eioa-III/10392-8334 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 9/1/1992 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
Süleyman DEMİREL     Turgut ÖZAL 
Başbakan      Cumhurbaşkanı 
E. İNÖNÜ  C. ÇAĞLAR  T. ÇİLLER E. CEYHUN 
Devlet Bakanı ve Başb. Yard.  Devlet Bakanı  Devlet bakanı  Devlet bakanı
G. İLERİ  A. GÖNEN  G. İLERİ  G. ERGENEKON
Devlet bakanı Devlet bakanı Devlet bakanı Devlet bakanı
O. KİLERCİOĞLU  M. KAHRAMAN  Ö. BARUTÇU  M. A. YILMAZ 
Devlet bakanı Devlet bakanı Devlet bakanı Devlet bakanı
E. ŞAHİN  Ş. ERCAN  M. BATALLI  M. S. OKTAY 
Devlet bakanı Devlet bakanı Devlet bakanı Maliye ve Gümrük Bakanı 
N. AYAZ  İ. SEZGİN  H. ÇETİN  S. ORAL 
Milli Savuma Bakanı  İçişleri Bakanı  Dışişleri Bakanı  Maliye ve Gümrük Bakanı 
K. TOPTAN  O. KUMBARACIBAŞI  Y. AKTUNA 
Milli Eğitim Bakanı  Bayındırlık ve İskan Bakanı  S ağlık Bakanı 
Y. TOPÇU  N. CEVHERİ  M. MOĞULTAY 
Ulaştırma Bakanı  Tarım ve Köyişleri Bakanı V.  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
M.T. KÖSE  E. FARALYALI  D. F. SAĞLAR 
Sanayi ve Ticaret Bakanı  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı  Kültür Bakanı V. 
A. ATEŞ  V. TANIR  B. D. AKYÜREK 
Turizm Bakanı  Orman Bakanı  Çevre Bakanı 
     
Nükleer Enerjinin Barışçı Amaçlarla Kullanılması Alanında 
Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında İşbirliği 
Anlaşması 

            Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti (bundan sonra Türkiye olarak anılacaktır) ile Arjantin Cumhuriyeti Hükümeti; (Bundan sonra Arjantin olarak anılacaktır) (bundan sonra her ikisi Taraflar olarak anılacaktır.) 

            İki ülke arasındaki geleneksel dostane ilişkileri ve kendi Hükümetlerinin politikalarının esasını teşkil eden işbirliğini genişletme konusunda süregelen arzularını gözönünde bulundurarak, 

            Bütün ülkelerin barışçı uygulamalar için tüm nükleer teknolojilere sahip olma hakkının yanısıra barışçı amaçlarla nükleer enerjiyi geliştirme ve kullanma hakkının bilincinde olarak, 

            Nükleer enerjinin barışçı amaçlarla kullanılmasının ve geliştirilmesinin, her iki ülkenin ekonomik ve sosyal gelişmelerinin ilerletilmesinde önemli basamaklar olduğunun bilinciyle, 

            Her iki ülkenin, sosyal ve ekonomik kalkınmaları için ihtiyaçlarını karşılamada nükleer enerjiyi ve kullanımını dahil etme gayretlerini dikkate alarak; 

            aşağıda belirtilen konularda mutabık kalmışlardır: 

Madde I

            Taraflar, milli kalkınma programlarının ihtiyaçları ve önceliklerine uygun olarak nükleer araştırma ve nükleer enerjinin barışçı amaçlarla kullanılması alanlarında ülkeleri arasında işbirliğini geliştireceklerdir. 

Madde II

            Taraflar, özellikle aşağıdaki alanlarda işbirliği yapacaklardır: 

a. nükleer araştırma ve nükleer güç reaktörleri için araştırma, geliştirme ve teknoloji,

b. yakıt elemanlarının üretimi de dahil olmak üzere nükleer güç santrallarının ve nükleer güç santrallarının ve nükleer yakıt çevrim tesislerinin kurulması, işletilmesi ve bakımı, 

c. nükleer kaynakların araştırılması ve işletilmesi, 

d. bakımla ilgili hizmetler de dahil olmak üzere nükleer malzemelerin ve teçhizatın sınai üretimi, 

e. radyoizotopların üretimi ve bunların kullanımı, 

f. radyolojik ve çevre korunması ile nükleer güvenlik ve lisanslama 

g. radyoaktif artıkların yönetimi, 

h. nükleer maddelerin fiziksel korunması, 

i. nükleer enerjinin barışçı amaçlarla kullanımına ilişkin temel ve uygulamalı araştırma, 

j. Tarafların, karşılıklı yararlarına uygun görecekleri, nükleer enerjinin barışçı amaçlarla kullanılmasına ilişkin diğer araştırma, geliştirme ve teknolojik hususlar. 

Madde III

            Madde II'de belirtilen işbirliği şu şekilde yürütülecektir. 
 

a. bilimsel ve teknik personelin eğitim ve yetiştirilmesine ayrdım, 

b. uzmanlar teatisi, 

c. kurslar ve seminerler

d. mali yardım ve burslar, 

e. bilimsel ve teknolojik sorunlarda istişare, 

f. bilimsel araştırma ve teknolojik gelişmelere ilişkin özel çalışma ve projelerin yürütülmesinde ortak çalışma gruplarının oluşturulması, 

g. anılan alanlara ilişkin teçhizat, malzeme ve hizmetin verilmesi, 

h. yukarıda sözkonusu alanlara ilişkin bilgi değişimi, 

i. madde V'de belirtilen mekanizmalar çerçevesinde üzerinde anlaşmaya varılacak diğer konular. 

Madde IV

            Bu Anlaşmanın yürütülmesi için Taraflar, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Türkiye Aton Enerjisi Kurumunu (TAEK) ve Arjantin Cumhuriyeti Hükümeti adına Milli Aton Enerjisi Komisyonunu (CNEA) tayin etmişlerdir. 

Madde V

            Bu anlaşmada belirtilen işbirliğinin yürütülmesi amacıyla, ilgili hükümet kuruluşları veya özel kuruluşlar işbirliğine ilişkin özel şartlar ile karşılıklı hak ve yükümlülükleri gösteren ayrı anlaşmalar yapabileceklerdir. Bu anlaşmalar ilgili yetkili makamların tasvibine tabi olacaktır. 

Madde VI

            Taraflar, bu Anlaşmanın hükümlerine uygn olarak teati edilen bütün bilgileri, bilgiyi veren Tarafın diğer Tarafa, bunun kullanımı ve nakilne ilişkin sınırlamaları ve çekinceleri önceden bildirmesi halleri hariç, serbestçe kullanacaklardır. Teati edilmek istenen bilgi Taraflardan birince patentle korunuyorsa, bunların kullanım ve nakil şartları hukuki düzenlemelere tabi olacaktır.

Madde VII

            Taraflar, yetkilerine uygun olarak, nükleer enerjinin barışçı amaçlarla kullanılması alanında milli kalkınma programlarının ve ortak programların yürütülmesi için, gerekli olan hizmetlerin yerine getirilmesini ve nükleer malzeme, teknoloji ve teçhizat teslimlerini nakil, ödünç verme, kiralama ve satımı yluyla kolaylaştıracaklardır. Bu nevi teslimat Türkiye ve Arjantin'de yürürlükte olan kanunlar ve diğer hukuki düzenlemeler uyarınca gerçekleştirilecektir.

Madde VIII

            Birbirlerine teslim herhangi bir malzeme veya teçhizat veya yukarıda bahsedilen malzemenin kullanımından doğan madde veya bu Anlaşma ile teslim edilen madde ve teçhizatta kullanılan nükleer madde sadece barışçı amaçlarla kullanılacaktır. İşbu Anlaşmanın hükümlerine uygun olarak teslim edilen teçhizata ilişkin güvenlik denetiminin uygulanması konusunda taraflar birbirleriyle istişare edeceklerdir. 

            Yukarıdaki paragrafta sözü edilen güvenlik denetimlerinin uygulanmasında her iki Taraf, gerek görüldüğü hallerde, Uluslararası Aton Enerjisi Ajansı ile denetim anlaşmaları akdedebileceklerdir.

Madde IX

            Taraflar, işbu Anlaşmaya uygun olarak nakledilen nükleer maddeler ile bu nevi maddelerden üretilebilen özel fisyon maddelerinin kendi yargı alanları içinde ve uluslararası nakil halindeyken yeterli seviyede fiziksel korunmalarını sağlayacak uygun önlemleri alacaklardır. Bu amaçla Taraflar, Uluslararası Aton Enerjisi Ajansının INFCIRC/225/Rev. 1 simgeli belgesinde belirtilenden daha az olmamak üzere fiziksel korunma seviyeleri oluşturacaklardır. 

Madde X

            Taraflar, işbu Anlaşma ile yürütülen projelerdeki gelişmelerden birbirlerini haberdar edecekler ve bunların uygulamasına katılanlar arasında işbirliğini teşvik edeceklerdir. 

Madde XI

            Taraflar, nükleer enerjinin barışçı amaçlarla kullanılmasına ilişkin ortak yararlarına olabilecek uluslararası seviyede ilgilendikleri konulada birbirleriyle istişarede bulanabileceklerdir.

Madde XII

            a. Taraflar, işbu Anlaşma hükümleri uyarınca üstlendikleri yükümlülüklerini iyi niyetle yerine getireceklerdir. 

            b. Taraflar, işbu Anlaşmanın uygulanması veya yorumlanmasından doğan uyuşmazlıklara iyi niyetle ve işbirliği ruhu içinde süratli ve adil çözümler getirmeye çalışacaklardır. Taraflar, mümkün olan en kısa sürede her iki Tarafça kabul edilebilir bir çözüme ulaşmak üzere anlamlı görüşmeler yapacaklardır.

Madde XIII

            a. İşbu Anlaşmanın yürürlüğe girmesi amacıyla, Taraflar, kendilerine ait anayasal ve kanuni gereklerin tamamlandığını nota teatisiyle birbirlerine bildireceklerdir. İşbu Anlaşma, notaların teati edildiği tarihte veya, nota teatisinin aynı günde yapılmaması durumunda son notanın alındığı gün yürürlüğe girecektir. 

            b. İşbu Anlaşma, 15 yıl süreyle yürürlükte kalacak ve Taraflardan birisi yürürlük süresinin bitim tarihinden en az altı (6) ay önce Anlaşmayı sona erdirme niyetini diğer Tarafa bildimediği sürece otomatikman beşer yıllık dönemlerle yenilenecektir.

            c. İşbu Anlaşma, Taraflardan herhangi biri tarafından herhangi bir zamanda sona erdirilebilir ve sona erdirilmesi konusundaki yazılı talebin karşı tarafa tevdi tarihinden altı ay sonra yürürlükten kalkar. 

            d. İşbu Anlaşmanın hükümleri, Anlaşmanın sona ermesinden sonra da, Madde V'in hükümlerine uygun olarak ve o tarihten önce yapılan ve Anlaşmanın sona ermesinden sonra yürürlükte kalan ayrı anlaşmalar için de uygulanacaktır.

            e. Bu Anlaşma tarafların yazılı muvafatları ile her zaman değiştirebilir. Bu Anlaşmada yapılacak herhangi bir değişiklik işbu Maddenin (a) paragrafı hükümleri uyarınca yürürlüğe girecektir. 

            Bu hususları bildirerek aşağıda imzaları bulunan tam yetkili temsilciler işbu Anlaşmayı imzalamışlardır. 

            Buenos Aires'de, 3 Mayıs 1988 günü, her üçü de eşit derecede geçerli ve birbirinin aynı olmak üzere Türkçe, İspanyolca ve İngilizce dillerinde tanzim edilmiştir. Yorumundan doğan herhangi bir farklılık halinde, İngilizce metin esas alınacaktır. 
 
Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti Adına 
Arjantin Cumhuriyeti 
Hükümeti Adına 
 

Not: İngilizce metni 8 Şubat 1992 gün ve 21136 sayılı resmi Gazete'dedir.