Milletlerarası Sözleşmeler  
Resmi Gazete: 02.03.1992 Sayı : 21159 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 31 Sahife:1329
     
Milletlerarası Antlaşma
 
Karar Sayısı: 92/2633
Karar Tarihi :09.01/1992
     
            Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı arasında hazırlanan ve ilişik listede sayıları, konuları ve Hükümetimiz adına imza tarihleri belirtilen ekli proe belgelerinin onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 27/12/1991, 2/1/1992 tarihli ve EİUE-II/3496-8296, 3773 sayılı yazıları üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 9/1/1992 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
 
Süleyman DEMİREL     Turgut ÖZAL 
Başbakan      Cumhurbaşkanı 
E. İNÖNÜ  C. ÇAĞLAR  T. ÇİLLER E. CEYHUN 
Devlet Bakanı ve Başb. Yard.  Devlet Bakanı  Devlet bakanı  Devlet bakanı
G. İLERİ  A. GÖNEN  G. İLERİ  G. ERGENEKON
Devlet bakanı Devlet bakanı Devlet bakanı Devlet bakanı
O. KİLERCİOĞLU  M. KAHRAMAN  Ö. BARUTÇU  M. A. YILMAZ 
Devlet bakanı Devlet bakanı Devlet bakanı Devlet bakanı
E. ŞAHİN  Ş. ERCAN  M. BATALLI  M. S. OKTAY 
Devlet bakanı Devlet bakanı Devlet bakanı Maliye ve Gümrük Bakanı 
N. AYAZ  İ. SEZGİN  H. ÇETİN  S. ORAL 
Milli Savuma Bakanı  İçişleri Bakanı  Dışişleri Bakanı  Maliye ve Gümrük Bakanı 
K. TOPTAN  O. KUMBARACIBAŞI  Y. AKTUNA 
Milli Eğitim Bakanı  Bayındırlık ve İskan Bakanı  S ağlık Bakanı 
Y. TOPÇU  N. CEVHERİ  M. MOĞULTAY 
Ulaştırma Bakanı  Tarım ve Köyişleri Bakanı V.  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
M.T. KÖSE  E. FARALYALI  D. F. SAĞLAR 
Sanayi ve Ticaret Bakanı  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı  Kültür Bakanı V. 
A. ATEŞ  V. TANIR  B. D. AKYÜREK 
Turizm Bakanı  Orman Bakanı  Çevre Bakanı 
     
 
9/1/1992 Tarihli ve 92/2633 Sayılı Kararnamenin Eki
LİSTE
 
Sayısı  Konusu  Hükümetimiz  
Adına İmza  
Tarihi 
  

  

TUR/91/P03

Türkiye'de Aile Planlaması/Ana Çocuk Sağlığı Programı için Bilgilendirme-Eğitim-İletişim Desteği    

  

25/12/1991

  

GCP/TUR/045/SWI

Türkiye'de Uygun Halk Ormancılığı Metodlarının Geliştirilmesi    

30/12/1991

 
TÜRKİYE HÜKÜMETİ İLE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER NÜFUS FONU
ARASINDA PROJE ANLAŞMASI

            Ülke : Türkiye
            Proje No: TUR/91/Po3

            Proje Başlığı: Türkiye'de Aile Planlaması/Ana Çocuk Sağlığı Programı için Bilgilendirme-Eğitim-İletişim Desteği

            Teslim Tarihi : Ocak 1991
            UNFPA Çalışma Planı Kategorisi: 600 İletişim ve Eğitim
            Teklif Eden : Devlet Planlama Teşkilatı-Dişleri Bakanlığı
            Uygulayıcı Kuruluş : Sağlık Bakanlığı
            Yürütüçü Kuruluş: UNFPA
            Destekleyici Kuruluş : Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu (UNESCO)
            Proje Süresi : 3 Yıl 7 Ay (Mayıs 1991-1994)
            Başlanıç Tarihi: Mayıs 1991
            UNFPA Katkısı: 794.170
            Hükümet Katkısı:
            (Türk Lirası)
            Hükümet Adına             Sumru NOYAN
                                                Uluslararası Ekonomik
                                    Kuruluşlar Dairesi Başkanı Tarih 25/12/1991

            Destekleyici Kuruluş Adına Edmund J. CAİN Tarih 7/6/1991

            UMFPA Adına Mukim Temsilci

            1. PROJE ÖZETİ

            1.1. Giriş (Geçmişi) ve Gerekçe

            1983 Aile Planlaması Yasası aile planlaması bilgilerini yaygınlaştırmak için:

            "Halka aile planlamasının vurgulanmasının, öğretim, eğitim ve bağlantılı uygulamaların Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından yapılacak düzenlemelerle askeri, resmi, gayri resmi ve gönüllü kuruluşların işbirliği ile yürütüleceğini" belirleyen bir bilgilendirme eğitim planı öngörmektedir.

            Türkiye'de, yeni Aile Planlaması Yasasının yürürlüğe girdiği günlerde yapılan 1983 Türkiye Doğurganlık Araştırması, yöntemi bilenlerle (%91) uygulayanlar (%27) arasında daha etkili aile planlaması bilgilendirme eğitim ve iletişimi ile azaltılması gereken çarpıcı farkı ortaya koymuştur.

            Uzun süreli bir bakış açısıyla proje, Sağlık Bakanlığı'na ülke genelinde, kentsel kesime göç edenler, eğitimsiz kadınlar ve kırsal nüfus gibi daha zor durumdaki gruplara ulaşmak üzere bilgilendirme eğitim iletişim (BEİ) etkinlikleri sağlamada ve düzenlemede yardım edecektir. Bu, diğer resmi ve gayri resmi kuruluşlarla yakın ilişki sayesinde ve basın yayın kuruluşlarının katılımı ile başarılacaktır.

            İkinci olarak, bilgilendirme eğitim iletişim etkinlikleri Ankara, İzmir VE Adana illerinin gecekondu semtleri gibi mevcut AP kullanımı, ülke seviyesinin altında olan bölgeleri de içeren 16 ilde Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması programlarının desteği ile geliştirilecek ve uygulanacaktır.

            1.2. Kısa Vadeli (Acil) Amaçlar

            Proje Sonunda;

            1. Bilgilendirme eğitim iletişim stratejisinin planlanması, uygulanması ve son değerlendirilmesi için sosyal araştırma bazı oluşturulmuş ve uygulamış olmak,

            2. Proje bölgelerinde halkın bilgilendirilmesi, eğitimi ve iletişimi için farklı düzeylerde sağlık personelinin (4.000'den fazla) eğitimini başlatmış olmak,

            3. Halk için bilgilendirme eğitim iletişim konusunda bir kitap, ebeler için 4.000 BEİ kiti, motivasyon amaçlı 2 video programı, hizmet için eğitim filmleri ve eğitim amaçlı 3 TV spotu içeren kitle iletişim materyalini geliştirmiş, üretmiş ve dağıtmış olmak.

            1.3. Strateji

            İzlenecek strateji, farklı resmi ve gayri resmi kuruluşlarla medya organizasyonları arasında koordinasyon için sistem kurmayı kapsayacaktır. Geniş kapsamlı bir BEİ programı öncelikle Sağlık Bakanlığı (SB) ve Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü merkezinden, daha sonra kırsal toplum liderlerinin ve 4.000 yerel sağlık personelinin eğitim kurslarını yürütecek merkezi kilit elemanlarının eğitimi ve uyumlarının sağlanmasını içerecektir.

            8 İldeki BEİ faaliyetleri 1991'de başlayacak ve 1992'de diğer 8 il'e yaygınlaştırılacaktır.

            Sağlık Bakanlığı'nın BEİ etkinliklerinin değerlendirilmesi için kendi içinde bir sistem oluşturmak: gayri resmi kuruluşlar ve kitle iletişimiyle ilgili kadın dernekleriyle yakın işbirliği halinde bulunmak, özellikle gecekondu bölgelerinde, tüm BEİ etkinliklerinde sosyal araştırmaların sonuçlarından yararlanmak, halk eğitimi amacıyla kitle iletişim araçlarını kullanmak.

            1.4. Sağlık Bakanlığı ülke düzeyinde uygulayıcı yapıyı teşkil edecek, UNFPA yürütme kuruluşu UNESCO destekleyici kuruluş olacaktır.

BÜTÇE ÖZETİ

            1.5. UNFPA Katkılarının özeti (US $)

 
 

Harcama Kalemi  1991 1992 1993 1994 TOPLAM 
Proje Personeli  75.100 58.100 48.100 48.100 229.400
Anlaşmalar  87.000 39.000 31.000 6.000 163.000
Eğitim  36.400 82.000 63.600 58.600 240.600
Malzeme  66.500 22.000 35.000 18.000 141.500
Diğer Masraflar  5.480 5.040 4.810 4.340 19.670
TOPLAM  279.480 206.140 182.500 135.040 794.170

            2. AMAÇLAR

            2.1. Uzun Vadeli Amaçlar

            2.1.1. Ulusal Aile Planlaması Programı desteğinde BEİ etkinliklerini planlamış, geliştirmiş ve genişletmiş olmak,

            2.1.1. Kitlesel ve toplumsal iletişim kanallarıyla, Aile Planlaması Programını iyileştirmek (geliştirmek) ve basın, yayın, üniversiteler, gayri resmi kuruluşlar ve toplum liderlerinin katılımını ve işbirliğini sağlamış olmak,

            2.1.3. Sağlık Bakanlığı'nın ulusal Aile Planlaması Programı desteğinde araştırma eğitim, medya üretimi, BEİ yönet ve değerlendirme aktiviletelerini yürütme ve koordine etme kapasitesini genişletmiş, artırmış olmak.

            2.2. Acil Amaçlar

            2.2.1. Proe sonunda;

            Bakanlıklar, resmi kuruluşlar ve yayın kuruluşları ile gayri resmi kuruluşlar arasında işbirliği sağlanarak toplumsal iletişimin etkinliğini artırmış olmak.

            2.2.2. BEİ stratejisinin planlanması, uygulanması ve son değerlendirmesi için sosyal araştırma bazı oluşturularak kullanmış olmak.

            2.2.3. 16 ilde farklı düzey'lerde yaklaşık 4.000 sağlık personelinin halk eğitimi, bilgilendirme, iletişim konularındaki eğitimini kurumsallaştırmış olmak.

            2.2.4. Toplumun BEİ'i için bir kaynak kitap, ebeler için 4.000 BEİ kiti teşvik amaçlı 2 video program, hizmet için eğitim filmleri ve eğitim amaçlı 3 TV spotu geliştirmiş, üretmiş ve yaygınlaştırmış olmak.

            3. GEÇMİŞTEKİ DURUM VE GEREKÇE

            Geçmiş on yıllarda Türkiye, dramatik bir nüfus artışına şahit olmuştur. Cumhuriyet'in kurulmasından sonraki ilk nüfus sayımının yapıldığı 1927 yılından, son nüfus sayımına (1990) kadar, ülke nüfusu 13.6 milyondan 57 milyona yükselmiştir. Bu artış, aynı dönemde 1930'larda % 51 olan kaba doğum hızının 1965'te %41'e 1980'lerin ortalarında %30'a düşmesine rağmen meydana gelmiştir. Hızlı nüfus artışı sorununda başka, köyden kente geniş çaplı göçlerin meydana getirdiği hızlı kentleşme, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu bir sorundur. Hızlı kentleşme, 1950'lerde %19, 1965'te %30 olan kentsel nüfus oranını 1990'da yaklaşık %55'e çıkarmıştır.

            1965'te Nüfus Planlaması Yasası'nın yürürlüğe girmesinden beri (20 yıldan daha uzun süre), hükümetler, aile planlamasını, ana ve çocuk sağlığı ile doğrudan bağlantılı bir hizmet olarak desteklemişler ve sağlık hizmetlerinin integre bir bölümü olarak vermişlerdir.

            Son yıllarda, nüfus politikası gözden geçirilmiş ve kapsamlı bir politika belirlenmiştir. Mevcut 6. Beş Yıllık Kalkınma Planı (1990-1994), sosyal ve ekonomik gelişmeye engel olmayacak bir nüfus artışı hedeflenmektedir.

            1983'teki yeni Aile Planlaması Yasası, daha ileri giderek aile planlaması bilgisini uygun araçlarla yaygınlaştırmak için tam ve uygun bir plan öngörmüştür. BEİ aktiviteleri, kamu ve özel kuruluşların Sağlık Bakanlığınca koordine edilecek programlarının integre bir parçası olarak görülmektedir.

            Yasa, "Halka Aile Planlamasının toplum yönünden gereğinin vurgulanması ve öğretim eğitim ile ilgili uygulamalar, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından yapılacak düzenlemelerle askeri, resmi, gayri resmi ve gönüllü kuruluşların işbirliği ile gerçekleştirilecektir" şartını koşmaktadır.

            1983 Aile Planlaması Yasasının öngördüğü şekilde ve Sağlık Bakanlığı'nın yönetiminde, bu proje yeni göç etmiş kişiler, okur yazar olmayan kadınlar ve kırsal nüfus gibi daha az kayırılmış kişilere ulaşmada toplumsal/kişiler arası iletişim kanallarının kullanımını ve etkili şekilde gelişmesini sağlamak amacıyla bir aile planlaması BEİ programı yapmayı, koordine etmeyi ve yürütmeyi amaçlamaktadır.

            Bu proje, diğer Bakanlıklarla resmi ve gayri resmi kuruluşlarla yakın işbirliği ile benzer mesajlar ve ilave çalışmaların yapılmasıyla başarılara ve kitle iletişim araçları, ulusal ve yerel basınla radyo ve TV yayınlarının da aktif katkısı sözkonusu olacaktır.

            Hacettepe Nüfus Edütleri Enstitüsü'ün yürüttüğü 1983 Türkiye Doğurganlık kontraseptif kullanımı ve Aile Sağlığı Düzeyi Araştırması, yeni Aile Planlaması Yasası'nın yürürlüğe girdiği dönemle eş zamanlıdır. 1983 Araştırması'na göre 1978 Doğurganlık Araştırmasında gözlenen doğurganlık azalması devam etmekle beraber, azalma daha yavaş hızdadır.

            Evlenmiş kadınlardan %/91'inin modern kontraseptif yöntemleri bildiğinin saptanmasına rağmen, yalnızca %27'sinin bu yöntemleri kullandığı rapor edilmiştir Bu rakam, 1978'de rapor edilen %18'den bir miktar artış olduğunu göstermekte, ancak yöntemleri bilenlerin %91, kullananların %27 olması, aradaki bu çarpıcı farkın daha etkili aile planlaması BEİ'in yaygınlaştırılması ile azaltılmasının gerekli olduğunu göstermektedir.

            1983 Araştırması hem modern hem geleneksel yöntemler için kırsal kentsel yerleşime, coğrafi bölgelere, eşlerin eğitim düzeyine göre önemli faklılıkların olduğunu göstermektedir. Kırsal yörelerde görüşülen gebelik riskindeki kadınların, yalnızca %20'si halen modern yöntem kullanırken, kensel kesimde bu oran %32'dir.

            Bölgesel farklılıklar daha da çarpıcıdır. Güney, Kuzey ve Doğu bölgelerde, halen yöntem kullananların oranı, tüm Türkiye ortalamasının altındadır.

            Batı bölgelerde yaşayan kadınların modern yöntem kullanımı Doğu'da yaşayanların yaklaşık iki katı kadardır. Benzer olarak daha iyi eğitilmiş çiftler okur yazar olmayanların 3 katı kadar modern yöntem uygulamaktadır.

            Modern kontraseptiflerin kullanımındaki bu farklılıklar, doğurganlık düzeylerine yansımaktadır. 1983 Araştırması bulgularına göre, tamamlanmış doğurganlık sayısında (45-49 yaşındaki bir kadının doğurmuş olduğu çocuk sayısı), kırsal ve kentsel yöreler arasında 2.5, Doğu ve Batı bölgeleri arasında 4 çocuk fark mevcuttur.

            Tamamlanmış doğurganlık kadının eğitim düzeyi ile belirgin şekilde değişmektedir. Okuryazar olmayan kadınların ortalama 6.9, ilkokul mezunlarının 4.1, orta öğrenimi bitirenlerin 2.4 ve Üniversite mezunlarının 1.4 çocuğu vardır.

            Toplam doğurganlık hızı, kentsel kesim için 3.17, buna karşın kırsal kesim için 5.08 olarak hesaplanmıştır. Batıda 2.68, doğuda 6.2 olan toplam doğurganlık hızlarıyla bölgesel farklılıklar daha çok ortaya çıkmaktadır. Güney, orta ve kuzey bölgelerde toplam doğurganlık hızları sırası ile 4.59, 4.01 ve 3.888'dir.

            5. Beş Yıllık Kalkınma Planı (1985-1989), 2000 yılında tüm Türkiye'de 2.67'lik bir toplam doğurganlık hızını amaçlamaktadır ki bu, günümüzde Batı Anadolu rakamına eşittir. Bu durumda kaba doğum hızının %22, yıllık büyüme hızının %1.6 olması gerekmektedir.

            Bu proje daha çok Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana metropollerinin seçilmiş gecekondu bölgelerini de içeren 16ç ilde Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması etkinliklerinin iletişim komponentini genişletmeyi ve geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu 16 il'in toplam nüfusu 1990 Nüfus Sayımına göre 23 milyonun üstündedir. (1990 Nüfus Sayımı ilk sonuçlar)

            16 İl'den 10'u sosyo ekonomik kalkınmada öncelikli yörelerden seçilmiştir. Bunlar aynı zamanda Sağlık Bakanlığı 'nın Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması hizmetlerini güçlendirmek amacıyla uygulandığı kalkınmada birinci derecede öncelikli 17 il (TUR/88/PO1 ve TUR/84/PO1)projeleri içinde de yer almaktadır. (Bu öneride yer alan illerin haritası için Ek II'ye, TUR/84/PO1 ve TUR/88/PO1 projelerinin yürütüldüğü iller için Ek III'e bakınız.)

            Proje etkinlikleri 1991'de 8il'de başlayacak, 1992'de kalan 8 il'e yaygınlaştırılacaktır.

            4. PROJE ETKİNLİKLERİ

            4.1. Strateji/ Yöntem

            Saptanan acl amaçlara ilişkin değişik aktivitelerin yürütülmesi için aşağıdaki strateji ve yöntem izlenecektir:

            Amaç 2.2.1. toplum iletişiminin, etkinliğini artırmak için Bakanlıklar, Hükümet ve yayın kuruluşları ile gayri resmi kuruluşlar arasında sektörlerarası işbirliğini sağlamış olmak.

            İlgili Aktiviteler

            1. Toplum iletişim aktivitelerinin disiplinler ve sektörlerarası özelliği, değişik resmi ve gayri resmi kuruluşlarının katkısını gerektirdiği ve bu nenenle koordinasyonları zorunlu olduğu için Bakanlıklar yerel hükümet yetkilileri ve gayri resmi organizasyonlarca kararlaştırılmış temsilcilerden meydana gelen Koordinasyon Komiteleri yılda bir toplanacaktır.

            2. Bölgesel düzeydeki aktiviteler, İl Sağlık Müdürlüklerince uygulanacağından, 16 il'in Sağlık Müdürleri Valilerin temsilcileri ve Bölgesel Proje Sorumluları ile Oryantasyon Toplantıları yapılacaktır. Bu toplantılar 8 il için ilk yıl , sonra katılan 8 il için 2 yıl süresince yapılacaktır.

            3. Oryantasyon, İnformasyon ve Eğitim Seminerleri çeşitli aile planlaması ve kadın derneklerini kapsayan gayri resmi kuruluşların katılımlarıyla düzenlenecektir. İşbirliği yapan gayri resmi kuruluşların bunu izleyen hazırlık toplantıları, metropollerin seçilmiş gece kondu bölgelerindeki kitle iletişim etkinlikleri için yapacakları özel programlar Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması ile geliştirilecektir.

            Amaç 2.2.2. BEİ stratejisinin planlanması, uygulanması ve son değerlendirilmesi için sosyal araştırma bazı oluşturularak kullanmış olmak.

            İlgili Aktiviteler

            Araştırma aktivitelerinin başlıca hedefi Aile Planlaması uygulamasının düşük seviyede olmasından sorumlu faktörleri bulmaktır Bilenlerin %95 olmasına karşın, modern aile Planlaması yöntemlerini kullananlar yalnızca %27'dir. Eşlerin Aile Planlaması yöntemi seçimini ve Aile Planlaması hizmetlerinden yararlanmasını etkileyen iletişim faktörlerinin rolü üzerinde özellikle durulacaktır. Etkili iletişim stratejilerinin planlanması ve uygulanması ile proje kapsamında geliştirilen stratejilerin etkilerinin değerlendirilmesi, durum saptama verilerinin elde edilmesi dahil araştırma etkinliklerinin yürütülmesini gerektirmektedir.

            Bu araştırma etkinlikleri:

1. Daha önce yapılmış araştırmalarla, 1991'de 17 il de yapılacak değerlendirme araştırmasının sonuçlarını ve 1990 Nüfus Sayımının iller ve bölgeler düzeyinde demografik, sosyo ekonomik ve sağlıkla ilgili göstergelerin ayrıntılı istatistik analizini temel alarak 16 proje ilini kapsayan bir durum saptama araştırması.

            2. Seçilmiş bölgelerde yapılacak özel sosyal araştırma projeleri:

            i) Kırsal yöreler ve kentsel gecekondu alanlarının, Aile Planlaması bilgi tutum davranışı açısından farklılıkların vurgulandığı derinlemesine (In dept) karşılaştırmalı analizi,

            ii) BEİ eğitmen ve sağlık hizmetlerin (AÇSAP) kullanımına en etkili yaklaşımın bulunmasını amaçlayan, özellikle gecekondu bölgelerine yönelik fokus grup araştırmaları.

            3. Uygulanan yöntemlerin ve üretilmiş çeşitli iletişim materyallerinin etkisini ve etkinliğini ölçmek için küçük ölçekli etkinlik müdahale araştırmaları ve ön testler, Araştırma Bulguları, teşvik edici ve eğitici öğretici materyalle, saha çalışanları için kitler üretmeye yarayacaktır.

            4. Projenin sonuçlandırılmasında tüm "Etik değerlendirmesi" ve sonuçların yayınlanması için bir değerlendirme araştırması,

            UNESCO, araştırma ve değerlendirme aktivitelerin yürütülmesinde teknik yardım sağlayacaktır.

            Amaç 2.2.3. Halkın BEİ'i için 16 il'de farklı düzeylerde sağlık personeli eğitimini (yaklaşık 4.000 kişi) kurumsallaştırmış olmak.

            İlgili Aktiveteler

            Bu amaç, sağlık personelinin eğitimini kurmak, yerleştirmek böylece, Aile Planlaması programlarının uzun ve kısa süreli iletişim gereksinimlerinin bundan sonra yeterli şekilde karşılanmasına başarmak için:

            1. BEİ konusunda eğitilecek farklı düzeylerdeki sağlık personeli tipini, böyle bir eğitimin süresini, eğitimin içeriğini, metodolojisini ve her bir eğitimden 4 yıl boyunca sorumlu olacak kişileri belirleyen Eğitim Master Planı, UNESCO teknik dokümanları ve konuyla ilgili el kitapları Eğitim Master Planı'nın bir parçası olacaktır.            2. Merkezi BEİ Ekibi oluşturmak için ülke düzeyinde 6 eğiticinin seçimi ve eğitim yapılacaktır. BEİ/Merkez Ekibi,Sağlık Bakanlığı'nda 3 hafta sreyle uluslararası bir konsültanın yardımıyla eğitilecektir.

            3. Merkezi Eğitim Ekibi'nden 4 kişi,en son BEİ metodolojisini görmek için (muhtemelen Asya Pasifik yayın Geliştirme Enstitüsüne) inceleme gezisine gideceklerdir.

            4. Merkezi proje ekibi 1991 yılında ilk 8 proje ilini, her ilden bölgesel BEİ Eğitim Ekibini oluşturacak 5'er kişi seçmek için ziyaret edeceklerdir. Seçilen 35 kişi, Ankara'da Merkez Eğitim Ekibi tarafından , özellikle BEİ çalışmalarında, kişiler arası iletişim ve denetim konuları vurgulanarak 3 hafta süre ile eğitileceklerdir. Projeye eklenecek olan kalan 9 ilden 40 kişi 2 yıl eğitilecektir. Projenin 3. ve 4. yıllarında illerin BEİ Eğitim Ekipleri (75kişi) yeniden 3 haftalık kurslarda eğitilecektir. (Asıl ilk ekiplerdeki tayinler / terkler nedeniyle)

            5. Merkezi BEİ Eğitim Ekibi,16 ildeki BEİ ekiplerinin her ilde Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması personelinden seçilecek 20 şer kişiye 16 ili kapsayan 5 Eğitim Merkezinde düzenlenecek yerel kursların düzenlemelerini destekleyecek ve denetleyeceklerdir.

            Proje süresince BEİ/İl (Bölgesel) Eğitim Ekipleri (İEE) her ilden 250/270 kişi ve 16 ilden 4.000 kişiyi eğitmiş olacaklardır.

            Bütün eğitim aktiviteleri, Eğitim Master Planı ve burada belirtilen denetim/değerlendirme tekniklerine uygun olarak gerçekleştirilecektir.

            Amaç 2.2.4. BEİ konusunda bir kaynak kitap, sahada çalışanlar için 4.000 Bei, teşvik amaçlı 2 video programı, hizmet içi eğitim filmleri, eğitim amaçlı 3 TV spotu, posterler ve bir broşürden ibaret kitle iletişim materyali geliştirmiş, üretmiş ve yaygınlaştırmış olmak.

            İlgili Aktiviteler

            Aile Planlaması bilgileri,halka kişiler arası iletişimle ve kitle iletişim araçlarıyla ulaşır.

            Pek çok kuruluşun nüfus ve Aile Planlaması etkiliklerine dahil olması nedeniyle, Sağlık Bakanlığı için kitle iletişim materyallerinin güncel hale getirilmesi, giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Yukarıdaki amacı başarmak için:

            1. Halkın BEİ'nde değişik resmi ve gayri resmi kuruluşların eğiticilerinin kullanabilecekleri bir kaynak kitap üretmek, kitap farklı Aile Planlaması yöntemlerinin ve iletişim etkinliklerinin uygulanmasıyla, nüfus trendlerinin demografik, sosyal ve ekonomik yönlerini içerecektir. Kaynak kitap, dağıtılacak 5.000 kopya üretmek üzere bir disiplinlerarası profesyoneller ekibi tarafından hazırlanacaktır.

            2. Aile Planlamasının sosyo ekonomik ve kültürel yaklaşımla kişiler arası iletişimle kabul edilmesini ve uygulanması teşvik etmede, sahada çalışanların etkinliğini artırmak için saha çalışanları için iletişim kitleri hazırlanacaktır. Eldeki materyal 4 uzmandan oluşmuş bir grup tarafından dikkatle incelenecek ve onların öneri ve eleştirilerine dayanarak, mevcut kişilerin ön testleri yapıldıktan sonra, ulusal bir kuruluşla kit üretmek üzere anlaşma yapılacaktır. UNESCO yönetici kuruluş olarak bu çalışma için diğer ülkelerden örnekler temin edecektir. Kitler daha sonra proje bölgelerindeki saha çalışanları tarafından kullanılabilecektir.

            3. Proje süresince, teşvik amacıyla 2 video programı, TV spotları, bir poster ve broşür anlaşmalı olarak yaptırılacaktır. Eğitim Materyali Geliştirme Merkezi, yukarıdaki ürünleri dağıtılacak sayıda çoğaltacak ve ayrıca hizmet içi eğitim için video filmleri üretecektir.

            4.2. ÇALIŞMA PLANI
 

Amaç/Aktivite  Yer  Başlangıç Tarihi 
1. KURULUŞA AİT     
1.1.Ulusal Proje Direktörü ve Proje Koordinatörünün belirlenmesi  Ankara 1991
1.2. Adayların belirlenmesi ve Ulusal <proje Danışmanının atanması  Ankara 3/1994
2. KOORDİNASYON, ORYANTASYON,INFORMASYON     
2.1.AP iletişiminde sektörlerarası koordinasyon ve organizasyon  Ankara 1/1992
2.2. İl Sağlık Müdürlerinin, Hükümet Temsilcilerinin (Valilerin) toplantıları  Ankara 1/1992 

(8İl) 

2/1992 

(8il) 

2.3. Gayri resmi kuruluşlar, kadın kuruluşları toplum liderleriyle 4 seminer organizasyonu  Seçilmiş İt  6/1991 

6/1992 

6/1993 

6/1994

 
3. ARAŞTIRMA AKTİVİTELERİ     
3.1. 16 proje ilini kapsayan durum saptama araştırması  Ankara  1991
3.2. Topluma dayalı sosyal araştırma projeleri  İller  1-12/1991
3.3. İletişim materyallerinin değerlendirilmesi i in müdahale/etkinlik araştırması İller  6-12/1991
3.4. Etki değerlendirme araştırması  İller ve Ankara  6/1993-2/1994
3.5. 3.1 ile 3.4 maddelerinin karşılaştırılmasına etki değerlendirme çalışmasının sonuçlarının elde edilmesi  Ankara  3/1994-10/1994
4. EĞİTİM     
4.1. Farklı düzeylerdeki personelin eğitimi için süre metodology, içerik ve tip belirleyici kapsamlı bir BEİ Eğitim Planı üretecek bir uzmanlar grubunun teşkili  Ankara  4/1991-3/1991
4.2. Merkez BEİ Eğitim Ekibini teşkil edecek 6 proje personelinin AP iletişim teknikleri konusunda 3 haftalık workshop'u  Ankara  4-5/1991
4.3. En son BEİ eğitim medotolojileri konusunda 4 0personelin seçimi  Belirlenecek  1991 ve 1992
4.4. İl düzeyinde BEİ eğitim ekiplerinin seçimi  İller  6-8/1991 

6-8/1991

4.5.İl BEİ Eğitimi  Ankara  6-8/1991
4.6. Sahada çalışanların (Ebelerin)BEİ eğitim  İller  1991.1992 
1993.1994
4.7. Yıllık Proje Gözden Geçirme Toplantısı İl BEİ Proje İller yöneticileri, Koordinatörleri, AÇSAP Gn. Md. personeli  İller  1992 
1993 
1994
 

            5. BEİ MATERYALİNİN GELİŞTİRİLMESİ
 

5.1. 16 İl'in ebeleri için BEİ kitlerinin geliştirilmesi  Ankara ve İller  6/1991 
10/1991
5.2. Ebeler için BEİ kitlerinin üretilmesi  Ankara  1991
5.3. BEİ kitlerinin kullanımının değerlendirilmesi, değişiklik yapılması, her yıl 1.000 fazlası ile temini  Ankara ve İller  1991 
1992 
1993
5.4. Teşvik amaçlı video programları (30 dakikalık 1 film veya 15 dakikalık 2 film)  Ankara ve İstanbul  1991 
1992 
1993
- 3Tv Spotu     
- Posterler ve BEİ broşürlerinin hazırlanması, ön testi retkimi ve dağıtılması     
5.5. Çeşitli resmi ve gayri resmi kuruluşlardaki eğiticilerin, halkın BEİ'i için kullanacakları Kaynak Kitabın hazırlanması üretimi ve dağıtımı  Ankara   
- İçeriğin hazırlanması   1-6/1991
- Üretim ve dağıtım    7-12/1991
6. MALZEME     
6.1. İl Eğitim ünitelerine BEİ malzemelerinin sağlanması  Ankara ve New York 1992
7. DEĞERLENDİRME VE KONTROL (İZLEME)     
7.1. Kontrol ve Raporlar     
- UNESCO Personeli tarafından izleme ve teknik destek görevleri  Ankara  Yılda 2 kez 
-Yönetici kuruluşa 3 ayda bir değerlendirme raporu  Ankara  6 Ayda bir 
- Peryodik progres raporları  Ankara  1994
-Projenin son raporu     
7.2. Proje içi değerlendirme     
- BEİ Eğitim Planında belirtilen aktivitelerin denetimi için "rehberlerin ve kontrol listelerinin geliştirilmesi"  Ankara  1991
7.3. Rehberlere, kontrol listelerine dayanarak, 3 ayda bir aktivite değerlendirmesi  İller ve Ankara  1991 
1994
7.4. Etkinliklerin Sağlık Bakanlığı üst düzey proje görevlileri tarafından kontrolü  İller  1991 
1994 (Yılda bir) 
7.5. Merkezi BEİ Ekibi tarafından illerdeki BEİ etkinliklerinin denetimi  İller  1991 
1994 
(Yılda 3 kez) 
7.6. İl BEİ Ekibi tarafından saha BEİ etkinliklerinin denetimi (Tüm eğitilmiş ebeler, yılda 2 kez denetlenecektir.)  İller  1991 
1994
7.7. Etki Değerlendirme "Etki Değerlendirme" Ankara  1994
 
4.3. Çalışma Çizelgesi 
1991 3 Aylık d. 1 2 3 4
1992 3 Aylık d. 1 2 3 4 
1993 3 Aylık d. 1 2 3 4 
1994 3 Aylık d. 1 2 3 4 
1.1. Milli Proje Direktör/Koordinatörünün atanması         
1.2. Proje Danışmanın tayini         
2.1. Komite toplantılarının koordine edilmesi         
2.3. İlk Seminerin Organizasyonu         
3.1. Mevcut Durum Saptama Araş.         
3.2. Sosyal Araştırma         
3.3. Uygulama/Etkinlik Araştırması         
3.4. Değerlendirme Çalışması         
3.5. Etki Değerlendirme Çalışması         
4.1. BEİ Ana Eğitim Planı         
4.2. Merkez BEİ Eğitim Ekibinin Eğitilmesi         
4.3. Çalışma Gezileri         
4.4. İl BEİ/EE Eğitim ve Yenileme Eğitimleri         
4.5. İl BEİ/EE Eğitim ve Yenileme Eğitimleri         
4.6. Saha Çalışmalarının BEİ Eğitimi         
4.7. Projeyi gözden geçirme top.         
5.1. IEC Kitlerinin Geliştirilmesi         
5.2. 1000 IEC Kitinin Üretimi         
5.3. IEC Kiti / Diğer Materyalin Değerlendirilmesi         
5.4. Video Programları ve TV Spotları Üretilmesi ve Dağıtılması         
5.5. Kaynak Kitap         
6.1. İller için Gereken Ekipman         
7.1. Unesco Personelinin Görevleri         
- Üç aylık Değ. Raporları        
- Peryodik Gelişme Raporları         
- Üçlü Gözden Geçirmeler         
7.2. Proje içi Değerlendirme         
7.3. Üç Aylık Aktivite Değerlendirmeleri         
7.4. Sağlık Bakanlığı Yetkililerinin İzlemeleri         
7.5. Merkez BEI Ekiplerin Denetimleri        
7.6. İl BEI Ekiplerinin Denetimleri         
7.7. Etki Değerlendirme Çalışması Proje Ortası Raporu Bitiş Raporu        

            4.4. Proje Kontrolü ve Değerlendirme

            4.4.1. Proje Kontrolü

            UNFPA/Ankara Ofisi ve yürütücü kuruluş resmi uygulayıcı kuruluşa (SB), projenin gidişatını gözden geçirmek, yapılacak değişiklikleri/sorunlara yaklaşımı veya değişen ihtiyaçların karşılanmasına yönelik; proje progres (gelişme) raporlarının, uyarlanmış çalışma planlarının hazırlanması, 3 ayda bir "harcama raporu" ve buna dayalı olarak gelecek 3 ay için fonlardan "avans talepleri" ile "yıllık harcama durumu", "yeniden düzenlenen öneriler", "malzeme envanteri" hazırlamak için yardım edecektir.

            Proje kontrolü:

            - Destekleyici kuruluşun, ülkede izleme görevleri. Bu ziyaretlere UNESCO uzmanları da özel proje aktivitelerine teknik destek vermek için katılacaklardır.

            - Projede daha önceden beklenmeyen (öngörülmeyen) gelişmelerin, UNFPA temsilcileri ve Ulusal Proje Danışmanı tarafından yürütücü kuruluşun Merkezine haber verilmesi,

            - 6 ayda bir ilerleme raporları,

            - Üçlü kuruluşun gözden geçirme sağlanacaktır.

            - Projenin bitiş raporu ile sağlanacaktır.

            4.4.2. Proje Değerlendirmesi

            Proje aktiviteleri aşağıdaki işlemlerle değerlendirilecektir.

            Dahili Değerlendirme

            1) Saha çalışanlarının kişiler arası iletişim aktivitelerinin ve ve il düzeyinde BEI aktivitelerini değerlendirilmesini ve denetim sistemini güçlendirecek sürveyan rehberleri ve kontrol listesi formları tüm düzeylerdeki prsonelin düzenli denetiminde kullanılmak üzere hazırlanacaktır. Merkez BEI Ekipleri, 3 ayda bir il BEI Ekiplerini denetleyecek ve il ekipleri de yılda 2 kez tüm saha personelini denetleyecektir. Doldurulan denetleme formları Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğünde değerlendirilecek ve sonuçlar 6 aylık progres raporlarda yer alacaktır.

            2) Geliştirilen değişik BEI materyali saha koşullarında örnek hedef gruplarda denenecek ve üretiminden önce buna göre düzeltilecektir.

            Harici Değerlendirme

            1) Projenin sonuçlandırılmasında 16 ilde bir "değerlendirme çalışması" yürütülecektir. (Dışarıdan bir kuruluşa üniversite veya araştırma enstitüsü anlaşmalı olarak yapıtırılacaktır.)

            2) "Etki Değerlendirme Çalışması"nın bulguları ve sonuçları basılacak ve yaygın olarak dağıtılacaktır.

            3) Dışarıdan yapılacak ara ve nihai değerlendirmeler farklı komponentlerin gerçekleştirilmesi ve tüm projenin başarıya ulaşması için uygulanan yöntem ve stratejileri gözden geçirecektir.

İZLEME VE DEĞERLENDİRME CETVELİ
 
Sorumlu
Araçlar 
Tarih 
Ulusal Danışma  - Yürütücü Kuruluşa 3 Aylık Raporlar  Mart, Haziran, Eylül ve Aralık 1991-1994
  - Proje Progres Raporları  Ocak ve Temmuz 1991, 1992, 1993, 1994
  - Dahili Değerlendirme  3 Ayda bir 
  Proje Sonuç Raporu  Aralık 1994
 
Sorumlu 
Araçlar 
Tarih 
UNFPA ve UNESCO Program Uzmanları - Yönetici Kuruluşun görüşleri/eleştirileriyle, takip raporları  Yılda 2 kez 
UNESCO/ENFPA/ 

Hükümet

- Üçlü Toplantı Raporları  Yılda bir kez 
UNESCO Program  - Ara Değerlendirme Raporu  Kasım 1992
Uzmanı  - Sonuç Raporu  Aralık 1994
 

            5. İLGİLİ AKTİVİTELER

            3. Bölümde belirtildiği gibi bu projede düşünülen aktiviteler, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü tarafından Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması servislerini güçlendirmek amacıyla hala yürütülmekte olan kalkınmada 1. derecede öncelikli 17 il ve kalkınmada 2. derecede öncelikli 11 il projeleriyle bağlantılıdır. Bu proje kapsamındaki 10 il, bu öncelikli iller arasından seçilmiştir.

            6. KURULUŞ YAPISI

            Proje için, resmi uygulama kuruluş Sağlık Bakanlığı'nın Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü olacaktır. Proje Direktörü Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürü olacak, yüksek düzeyde bir yönetici de proje koordinatörü olarak saptanacaktır. Sağlık Bakanlığı ile Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü yapısı Ek I ve II'de sunulmuştur.

            Projenin yürütücüsü (yönetici) Kuruluşu UNFPA, Yönetici Kuruluş, Ulusal Danışman ve uluslararası konsültanları atamaktan ilgili sözleşmelerin yapılması, malzeme ve araç gerecin gönderilmesi ve projenin teknik desteklenmesinden sorumlu olacaktır. Yönetici kuruluş ayrıca, Türkiye ile dünyadaki benzer program ve projeler yürüten diğer ülkeler arasında tecrübe ve materyal alışverişini de düzenleyecektir. UNESCO projenin teknik açıdan desteklenmesini sağlayacaktır.

            Ulusal proje otoriteleri, tüm idari ve teknik personel desteğini ve bürd, konferans, toplantı ve eğitim için tüm kolaylıkları sağlayacaklardır. Yönetici kuruluş ulusal otoritelerle proje için 3 aylık teknik ve idari çalışma planlarının yapılmasında işbirliği yapacak ve bununla ilgili uygulamalar için kaynak temin edecektir.

            Ulusal otoriteler üniversitelerle, gayri resmi kuruluşlarla ve kadın dernekleriyle projenin farklı aktivitelerinin yürütülmesinde işbirliği yapacaklardır.

            7. ÖN HAZIRLIKLAR VE ZORUNLULUKLAR

            Projenin proje öncesi fazı, Sağlık Bakanlığı'nın BEI ünitesini kurma hazırlıklarına, Teknik Danışma Komitesi7nin oluşturulması, Eğitim Master Planı'nın zemin çalışmaları ile merkez ve iller düzeyindeki kilit personelin oryantasyonuna ayrılacaktır.

            8. HÜKÜMETİN İZLEME ETKİNLİKLERİ

            Sağlık Bakanlığı, 1983 Aile Planlaması Yasası'na uygun olarak kendi düzenli programı içinde ve Yasa'nın öngördüğü diğer organizasyonların programlarında halkın bilgilendirme eğitim ve iletişimin yer alması için gerekli etkinliklerde bulunacaktır. Proje sonunda, eğitim, araştırma ve meyda üretimi başlatabilecek ve ulusal Aile Planlaması programını destekleyecek sürekli BEI hizmeti verecek ulusal yapı, her düzeyde hazırlanmış olacaktır.

            9. UNFPA'NIN GELECEKTEKİ YARDIMI

            Proje'nin gelecekteki gelişmeleri ve UNFPA'nın ihtiyaç duyulan yardımı, üçlü kuruluş (TPR)-son toplantsında tesbit edilecektir.

            10. PROJE GİDERLERİNİN TANIMI VE GEREKÇELERİ

            10.1. UNFPA'NIN ÜSTLENDİĞİ GİRDİLER

            13. İdari Destek Personel

            13.01. Zaman zaman yardımı gerekecek 1 tercüman/daktilo için 6000$ yıl yarım gün çalışacak dil bilen sekreter için 4.800 US$/Yıl saymanın fazla mesaisi için 800 US $/Yıl

            Tahmini yıllık bedel : 11.000 US $

            Tahmini toplam bedel : 46.400 US $

            15. Seyahat Bedelleri

            15. 01. Seyahat, Proje personeli gündelikleri

            Yerel seyahatler :

            - Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü 4 üst düzey personeli için yıllık                                     1.000 US $

            - 6 Merkez Eğitim Ekibi elemanı için yıllık 9.000 US$

            - 16 İl Eğitim Elemanı için yıllık             1.500 US $

            Tahmini yıllık beden                                                 11.500 US $

            Tahmini toplam bedel                                                 46.000 US $

            15.02. Teknik Destek Kuruluşu Görev Bedelleri

            Projenin kontrol ve teknik destek için yürütme kuruluşunun hizmetleri yılda 5.000 US $ veya 4 yılda 20.000 US $ tahmin edilmiştir.

            16. YEREL PERSONEL ÜCRETLERİ

            16.01. BEİ Ulusal Danışmanı (Yerel A düzeyine eşit)

            Tüm proje boyunca proje koordinatörüne ve projenin diğer üyelerine çalışma planında öngörülen aktivitelerde yardım etmek için bir danışmana gerek vardır. Danışman rapor yazımı ile diğer idari ve mali konuları kapsayan program izlemesi için doğrudan UNESCO Merkezi ve yerel UNFPA Temsilcisine bağlı olacaktır. Finans ve yürütme kuruluşları ile tüm yazışma ve haberleşmelerde de yardımı istenecektir.

            Aranan nitelikler, Sosyoloji/Ekonomi/Demografi/İletişim konularında en az master derecesi, yönetim /planlama veya üniversite öğreticiliğinde uzun süreli tecrübe ve mükemmel İngilizce-Türkçe bilgisidir.

 
 

1991 için tahmini bedel  16.000 $ US 
Yıllık tahmini bedel (1992-1994)  20.000 $ US 
Toplam tahmini bedel  76.000 $ US 
16.02. İletişim Yönetimi/Eğitimi için BEI Eğiticileri   

            16.02. İletişim Yönetimi/Eğitimi için BEİ Eğiticileri

            Kitle/toplum ve kişiler arası iletişim tekniklerinin vurgulandığı eğitim aktivitelerinin organizasyonunda yardımcı olacak yerel toplumsal iletimiş uzmanlarına ihtiyaç duyulacaktır. Yerel uzmanlar, ebeler için BEİ materyalı ve iletimiş eğitim materyallerinin hazırlanmasına ve üretimine de yardımcı olacaklardır.
 

Tahmini Maliyet :  5.000 US $ (1991)
Toplam  5.000 US $ 

            16.03. Yerel konsultanlara/eksperlere ödenecek ücretler

            Araştırma/BEİ materyali üretimi yapmak (2.000 $/Yıl) ve poster, broşür (1991'de 14.000 $/1992'de 10.000 $); kaynak kitap (1991i'de 10.000 $) hazırlamak ve geliştirmek üzere Demografi, İletişim/Sağlık/Eğitim eksperleri ile grafikerler, fotografçılar için toplam olarak ödeneceği tahmin edilen miktar 4 yılda 36.000 $'dır.

            20. SÖZLEŞMELER

            21.01. Teşvik amaçlı 30 dakikalık 1 adet veya 15 dakikalık 2 adet filmin üretimi için, tahmini 40.000 $ bedelinde.

            21.02. 3 TV spotu için (2'si 1991'de tahmini 20.000 $, biri 1992'de 15.000 $ olmak üzere tahmini 35.000 $ bedelinde) sözleşmeler yapılması planlanmaktadır.

            24. ARAŞTIRMALAR

            24.01 16 proje ilinin verilerinin istatistiksel analizini içeren bir durum saptama çalışması (1990 Nüfus Sayımının 1991 sonunda çıkacak olan bulgularını ve 17 il projesi değerlendirme çalışmasının sonuçlarını temel olarak) 5.000 $ US tahmini maliyetle 1992'de yapılacaktır.

            24.02. 1991'de Ankara, Adana Antalya'nın, 1992'de İstanbul ve Diyarbakır'ın gecekondu alanlarında yapılacak olan saha çalışmasını da kapsayan seçilmiş illerin kırsal bölgelerinde ve kentsel gecekondu alanlarında Aile Planlaması için etkili BEİ programları geliştirmeye ve oluşturmaya yönelik fokus grup araştırmaları ve özel sosyal araştırma projeleri için;

 
 

Tahmini bedel  11.000 US $ (1991)
  12.000 US $ (1992)
Toplam bedel 23.000 US $  

            24.03. Farklı iletişim materyallerinin etkilerini ölçecek küçük ölçekli etkinlik/müdalahale araştırmaları, yıllık 1.000 US $ tahmini bedelle 1991'de yapılacaktır.

            24.04. Sahada çalışanlar için herbiri 10 US $ değerinde 4.000 (Yılda 1.000 adet) iletişim kitinin geliştirilme sürecinde yer alan ön test ve üretim için hazırlık yapılmıştır.

 
 

Tahmini yıllık bedel: 1991 için 10.000 $
  1992 için 12.000 $
  1993 için 15.000 $
Tahmini toplam bedel: 37.000 $

            25. DEĞERLENDİRME

            25.01. 16 Proje ilinde projenin sonuçlarına yönelik bir eki değerlendirme anketinin yürütülmesi.

            Toplam harcama: 16.000 US $

            25.02. Yukarıdaki 24.01 ve 25.01 bölümlerinin karşılaştırılmasına dayanarak bir eki değerlendirme çalışmasının yapılması.

            Tahmini harcama: 6.000 US $

            32. SEMİNERLER

            32.01 Gayriresmi kuruluşlar, kadın dernekleri ve toplum liderlerinin projeye duyarlılıklarının artırılması ve katılımlarının sağlanması için değişik proje illerinde 4 seminer için hazırlıklar yapılmıştır.
 

- Gündelik 20 $ x 30 kişi x 5 gün 3.000 $
- Seyahat 50 $ x 30 kişi 1.500 $
- Değişik harcamalar 500 $
Bir seminer için bedel 5.000 $
Dört seminer için bedel 20.000 $
 

            33. TOPLANTILAR

            33.01. İl Sağlık Müdürleri Toplantısı

            1991'de 8, 1992'de 8 proje ilinde İl Sağlık Müdürleri ve Hükümet Temsilcileri için oryantasyon toplantıları:
 

- Gündelik 20 $ x 30 kişi 3 gün  1.800 $
- Seyahat 50 x 30 1.500 $
- Diğer masraflar  700 $
1 toplantı için harcama  4.000 $
2 toplantı için harcama  8.000 $
            33.02. Yıllık Proje Gözden Geçirme Toplantıları

            Bu yıllık toplantılar 2 gün sürecek ve Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlamasından (6 kişi) katılımın yanısıra İl Sağlık Müdürleri ve Koordinatörler eşlik edeceklerdir.
 

- Gündelik 20 $ x 20 kişi x 4 gün  1.600 $
- Seyahat 50 $ x 20 kişi  1.000 $
Bir toplantı için harcama  2.600 $
Üç toplantı için harcama  7.800 $

            34. ARAŞTIRMA GEZİLERİ

            34.01. 4 Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlamasında görevli personelin toplumsal iletişim BEİ araştırmaları için gezileri
 

- 1 Araşırma Gezisi (1991)  5.000 $
- 2 Araştırma Gezisi (1992)  15.000 $
Tahmini toplam bedel  20.000 $

            35. KURSLAR

            35.01 İL BEİ Ekiplerinin Eğitimi

            İlk 8 il : 40 kişi-Ankara'da 10 gün süreyle.

            Kişi Başına Harcama
 

- Gündelik 20 x 1 kişi x 12 gün  240 $
- 1 kişi için harcanan  40 $
1 kişilik harcama  280 $
40 kişilik Harcama  11.200 $
            İkinci 8 il : 40 kişi Ankara'da 10 gün süreyle.
 
40 kişilik Harcama  11.200 $
BEİ/İl Eğitim Ekibinin Eğitimi (8 İl'de)  11.200 $-1991
BEİ/İEE Eğitimi (8il'de)  11.200 $-1992
BEİ/İEE'nin yeniden eğitimi (8il'de)  11.200 $-1993
BEİ/İEE'nin yeniden eğitimi (8il'de)  11.200 $-1994
BEİ/İEE Eğitimi için toplam harcama  44.800 $

            35.02. Sahada Çalışanların ve Ebelerin BEİ Eğitimi

            4.000 Ebe (%80'i proje illerinden); proje süresince 20'lik gruplar halinde, yani yaklaşık 200 kursta eğitilecektir.
 

1 Kurs için maliyet   
- Gündelik 20 kişi x 6 gün x 5 $ 600 $
- Seyahat 20 kişi x (Otobüs)  100 $
Bir kurs için toplam maliyet  700 $
1991'de 16 kurs  11.200 $
1992'de 56 kurs  39.200 $
1993'de 64 kurs  44.800 $
1994'de 64 kurs  44.800 $
200 Kurs için toplam maliyet  140.000 $

            40. MALZEME

            41.98. BEİ kaynak kitabının FMPC tarafından ofset basımında (Renkli resimli 5.000 kopye), Etki Değerlendirilme Araştırmasında (1.000 kopye), poster, broşür, denetim görüşmeleri cetveli ve eğiticiler için eğitim bukletleri yapımında kullanılacak kağıt 3 hizmet içi eğitim filminin üretimi için gereken malzeme dahil audio vizuel sarf malzemesinin alımı, bu bütçe bölümünün içeriğindedir.
 

1991 için tahmini  38.000 $
1992 için tahmini  32.000 $
1993 için tahmini  35.000 $
1994 için tahmini  18.000 $
Toplam  123.000 $ 

            42. DEMİRBAŞ MALZEME

            42.01. İl Eğitim Merkezleri
 

1 TV  800 $
1 Video  800 $
1 Tepegöz 300 $
15 İl için toplam  28.500 $
 

            50. DEĞİŞİK MASRAFLAR

            51. MALZEMENİN KULLANIMI VE BAKIMI

            Audio vizüel malzeme ve araçların bakımını kapsamaktadır.

            UNFPA katkısının toplam miktarı 7.800 $

            52. 4.000 $'lık toplam miktar rapor hazırlanması için ve 9.080 $ tutarındaki bir miktar da B 1.53'de belirtilen çeşitli harcamalar için temin edilmiştir.

            b) Proje Bütçesi -UNFPA Katkısı
 

Kodu  Bütçe Kalemi  a/a 1991 a/a 1992 a/a 1993 a/a 1994 US $
10 Proje Personel Bölümü                     
13 İdari Destek Personeli                     
13.01 Dil bilen Sekreter/Daktilo/Muhasebeci   12 11.600 12 11.600 12 11.600 12 11.600  
15 Seyahat Harcamaları                     
15.01 Proje Personeli Gündelikleri      11.500   11.500   11.500   11.500  
15.02 UNESCO Personel Görevleri      5.000   5.000   5.000   5.000  
15.99 Alt Toplam      28.100   28.100   28.100   28.100 112.400
16 Ülke Personel Ödemeleri                     
16.01 Proje Danışmanı    10 16.000 12 20.000 12 20.000 1 20.000  
16.02 IEC Eğitimcisi      5.000              
1603 Yerel Konsültan/Uzman (Araştırma BEİ Materyali)      26.000   10.000          
16.99 Alt Toplam      47.000   30.000   20.000   20.000 117.000
19 BÖLÜM TOPLAMI      75.100   58.100   48.100   48.100 229.400
 

            0.1. UNFPA BÜTÇESİ
 

Kodu Bütçe Kalemi  a/a 1991 a/a 1992 a/a 1993 a/a 1994 US $
20 Yan Anlaşmalar                     
21 Yan Anlaşmalar                     
21.01 1Motivasyonel Film      40.000              
21.02 3 TV SPotu     20.000   15.000          
21.99 Alt Toplam      60.000   15.000         75.000
24 Araştırmalar                     
24.01. Durum Saptama Araştırması      5.000              
24.02 Sosyal Araştırma Projeleri      11.000   12.000          
24.03. Uygulama /Etkinlik Araştır.      1.000              
24.04. BEİ Kiti Hazırlanması      10.000   12.000   15.000      
24.99 Alt Toplam      27.000   24.000   15.000     66.000
 
            0.1 UNFPA BÜTÇESİ
 
Kodu Bütçe Kalemi  a/a 1991 a/a 1992 a/a 1993 a/a 1994 US $
25 Değerlendirme                     
25.01. Etki Değerlendirme Çalışması              16.000      
25.02. Değerlendirme Çalışmasının Yapımı                  6.000  
25.99 Alt Toplam              16.000   6.000 22.000
29 BÖLÜM TOPLAMI      87.000   39.000   31.000   6.000 163.000
30 Eğitim Bölümü                     
32 Seminerler                     
32.01 Gönüllü Kuruluşlarla Seminerler (4 adet)     5.000   10.000   5.000      
32.99 Alt Toplam      5.000   10.000   5.000     20.000
33 Toplantılar                     
33.01 İl Sağlık Müdürleri ile Toplantılar      4.000   4.000          
33.02 Yıllık Proje Gözden Geçirme          2.600   2.600   2.600  
33.99 Alt Toplam      4.000   6.600   2.600   2.600 15.800
34 Çalışma                     
34.01 BEİ Tekniği İnceleme Gezisi      5.000   15.000          
34.99 Alt Toplam      5.000   15.000         20.000
35 Kurslar                     
35.01 İl BEİ Eğitici Ekipleri      11.200   11.200   11.200   11.200  
35.02 Yerel Saha Elemanları için BEİ Eğitim Kursu      11.200   39.200   44.800   44.800  
35.99 Alt Toplam      22.400   50.400   56.000   56.000 184.800
 

            0.1 UNFPA BÜTÇESİ
 

Kodu Bütçe Kalemi  a/a 1991 a/a 1992 a/a 1993 a/a 1994 US $
39 BÖLÜM TOPLAMI      36.400   82.000   63.600   58.600 240.60
40 Ekipman Bölümü                     
41 Tüketilebilen Malzeme                     
41.98 Diğer Tüketim Malzemeleri      38.000   22.000   35.000   18.000 118.000
41.99 Alt Toplam      38.000   22.000   35.000   18.000  
42 Demirbaş Malzemeler                     
42 01 Görsel İşitsel Malzeme      28.500              
42.99 Alt Toplam      28.500              
49 BÖLÜM TOPLAMI      66.500   22.000   35.000   18.000 141.500
50 Çeşitli İşler Bölümü                    
51 İşletme ve Bakım Giderleri      1.800   2.000       2.000  
51.99 Alt Toplam      1.800   2.000   2.000   2.000 7.800
52 Rapor Giderleri      1.000   2.000   2.000   1.000  
52.99 Alt Toplam      1.000   1.000   1.000   1.000 4.000
53 Diğer Giderler      2.580   1.000   1.000   1.290  
52.99 Alt Toplam      2.580   1.840   1.760   1290 9.080
59 BÖLÜM TOPLAMI      5.380   4.840   1.760   4.290 21.000
99 GENEL TOPLAM   22 270.480 24 206.140 24 4.760 24 135.040 794.170

            10.02 HÜKÜMETİN KATKILARI

            4 yıllık proje döneminde, Hükümet, proje ile ilgilenecek profesyonel kadrolarının ücretlerini ödeyerek, ofis kiralayarak, bu ofisin donanımını ve işlerini yürütebilmesi için gereken desteği vererek ve ulaşım araçlarını görevlendirerek yaklaşık TL. katkıda bulanacaktır.

            EK - 1 16 İLDE NÜFUS, SAĞLIK KURULUŞLARI VE SAĞLIK PERSONELİNİN SAYISAL DURUMU
 

İl Nüfus Sağlık Ocağı Sağlık Evi Pratisyen Hemşire Ebe
Ankara
3.235.687
104
580
307
281
696
Adana
1.945.565
105
580
143
86
796
Antalya
1.146.465
65
351
178
108
345
Ağrı
440.390
32
169
59
44
119
Diyarbakır
1.086.293
52
338
103
135
325
Ş.Urfa
1.009.084
51
289
77
36
282
Kırıkkale
368.176
21
125
37
16
38
Kars
666.167
76
338
83
84
591
TOPLAM            
İstanbul
7.443.585
81
105
307
223
636
İzmir
2.700.121
122
1.019
376
156
1.074
Hatay
1.133.801
51
355
92
49
269
Adıyaman
522.439
29
194
43
74
235
Tunceli
133.439
19
104
47
38
143
Mardin
558.947
40
218
85
75
223
Siirt
244.461
20
137
39
21
94
Van
642.099
30
160
66
43
176
TOPLAM
23.261.188
897
5.062
2.050
1.469
6.042
 

            Eklenti I- Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanlığı Yapılanma Şeması 2 Mart 1992 Gün Ve 21159 Sayılı Resmi Gazete'de Yayınlanmıştır.

            Eklenti II- Ana Çocuk Sağlığı ve Aile planlaması Gn Md. lüğü için Önerilen Merkezi Yapılanma şeması2 Mat 1992 Gün Ve 21159 Sayılı Resmi Gazete'de Yayınlanmıştır.

            Ek: 2 Bu Projede Dahil 16 ili Gösterir Türkiye Haritası 2 Mart 1992 Gün Ve 21159 Sayılı Resmi Gazete'de Yayınlanmıştır.

            Ek: 17- Proje Bölgesini Gösterir Türkiye Haritası Ve Tur/88/Po1 Çerçevesindeki 11 it. 2 Mart 1992 Gün Ve 21159 Sayılı Resmi Gazete'de Yayınlanmıştır.

FAO/HÜKÜMET İŞ BİRLİĞİ PROGRAMI
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ RROJESİ
PROJE DÖKÜMANI

Dış Mali Katkıyı Sağlayan Ülke:İSVİÇRE
Ülke                                                                        : TÜRKİYE
Proje Sembolü ve Adı                        : GCP/TUR/045/SWI "Türkiye'de Uygun Halk Ormancılığı Metodlarının Geliştirilmesi"

BÖLÜM I: PROJE ANLAŞMASI

            1. İsviçre hükümetinin (Hibe Sağlayan Hükümet) mutabakatı çerçevesinde ve Türkiye Hükümetinin (Hükümet) talebi üzerine, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı (FAO)aşağıdaki projenin uygulanmasında yardım sağlayacaktır.

Projenin Adı                                    : GCP/TUR/045/SWI "Türkiye'de Uygun Halk Ormancılığı Metodlarının Geliştirilmesi"
Tahmini Masraflar                        : (Masraf Planı Bölüm II de                                                                          verilmiştir.)
Hibe Yapan Ülkenin Katkısı: 1 897 044 Amerikan Doları
Türk Tarafı Katkısı             :             5 865 000 000 TL.

            Proje düzeni ile ilgili bilgiler (mevcut durum ve gerekçe, amaç ve çalışma planı dahil) bu dökümanın Iı. Bölümünde sağlanmıştır.

            FAO'NUN SORUMLULUKLARI:

            2. FAO Teşkilatı, Bölüm II de gösterilen uluslararası (yabancı) uzmanların istihdamından, uluslararası seyahat, maaş ve diğer ödemelerinden sorumlu olacaktır. (gönüllü uzmanlar hariç) Uluslararası uzmanların atamaları Türk Hükümetine onay için sunulacaktır. Tüm personel, FAO adına projenin teknik icrasından sorumlu olacak olan Proje Müdürünün yönetimi altında çalışacaktır.

            3. FAO, Bölüm II (F.) maddesinde gösterilen ekipman ve malzemeleri sağlayacaktır. Bu ekipmanlar proje süresince FAO'nun malı olarak kalacaktır. Bilahare bunlar hakkında karar FAO tarafından ve Türk tarafına danışmak suretiyle verilecektir.

            4. Bölüm II'de gösterildiği üzere FAO masrafları projeden finanse edilmek üzere, Türkiye'ye proje denetleme ziyaretlerini gerçekleştirecektir.

            5. Bu proje anlaşmasından doğan tüm FAI sorumlulukları,

            (i) FAO'nun İdari Kurullarının kararlarına ve mevzuat, mali ve bütçe şartlarına

            (ii) Hibeyi sağlayan ülkeden gerekli katkının alınmasına bağlıdır.

            FAO'ya verilmiş bulunan bu sorumluluklardan herhangibiri, herhangibiri zamanda hibeyi yapan ülke tarafından geri alınabilir.

            6. FAO, Türk Hükümeti ile anlaşma suretiyle, projenin bir kısmını veya tümünü alt mukaveleyle (müteahhit firmaya vermek) suretiyle yürütülebilir. Müteahhit firma seçimi, Türk Hükümetine danışmak suretiyle ve FAO mevzuatına göre yapılacaktır.

            TÜRK TARAFININ SORUMLULUKLARI

            7. Türk tarafı, projenin başarılı şeklide yürütülmesi ve FAO uzmanlarının görevlerini yürütebilmeleri için ihtiyaç duyulacak imkan ve kolaylıkların sağlanması için gerekli tedbirleri alacaktır. Türk tarafı, proje çalışmaları için kendi mülkleri, fonları, elemanları ve imkanlarını sağlayacaktır. Ayrıca, projede çalışacak FAO uzman ve elemanlarına, Özel kuruluşlar için Ayrıcalık ve Muafiyetler Anlaşmasında öngörülen imkanları temin edecek ve Birleşmiş Milletler elemanları için tesis edilmiş bulunan para değişim kurunun uygulanmasını sağlayacaktır.

            8. Türkiye Hükümeti, FAO'ya ve projede çalışan FAO uzmanlarını veya diğer personeli, proje ile ilgili olarak üçüncü taraflarca iler sürülecek iddialara karşı müdafaa edecektir. Ancak, ihmal ve kasıtlı yanlış uygulamalardan kaynaklandığı FAO ve Türk tarafınca kabul edilen hatalar bunun dışındadır.

            9. Hükümet, Türk personelinin görevlendirilmesi, maaş ücret ve sosyal güvenlik tedbirleriin alınmasından sorumludur. Hükümet Proje dökümanının II. Bölümünde gösterilen imkan ve malzemeleri de gerekli zamanlarda sağlanacaktır.

            10. Hükümet; FAO Teşkilatı ve Hibeci Ülke (İsviçre) ve onlar adına görev yapan elemanlarına, proje sahalarına giriş, proje ile ilgili döküman, malzeme ve bilgilerin temini hususunda yardımcı olacaktır.

            11. Türk tarafı yurtdışından getirilen malzeme ve ekipmanların ithali, gümrükten çekilmesi, nakli, depolanması ve gerekli hallerde proje sahasındaki bakım, sigorta, yenileme vb. masraflarını karşılamaktan sorumludur.

            RAPORLAR

            12. FAO, Proje ile ilgili raporları hazırlayarak, hibeyi yapan (İsviçre) ve alan (Türkiye) ülkelere sunacaktır.

            13. Hükümet, kamuyu bilgilendirme ve eğitme amacıyla, projenin tanıtımı, amaçları ve sonuçları hususlarındaki bilgileri yayım ve dağıtımına izin verecektir.

            DEĞİŞİKLİKLER VE SONA ERDİRME

            14. Bu proje anlaşmasında değişiklikler veya anlaşmanın sona erdirilmesi, karşılıklı rıza ile yapılabilir. Sona erdirme, bir tarafın, diğer tarafa yazılı müracaatını yapmasından 60 gün sonra yürürlüğe girecektir. Projenin bu şekilde sona erdirilmesi halinde, FAO, fon ve malları ile personelini ülkeden çekene kadar olan süre boyunca Türk tarafının sorumlulukları devam edecektir.

            15. Bu proje Anlaşması her iki tarafca imzalanmayı müteakip yürürlüğe girecektir.

Türkiye Cumhuriyeti                                                                        Birleşmiş Milletler
Hükümeti Adına                                                            Gıda ve Tarım Teşkilatı (FAO) adına
Sumru NOYAN                                                            Jan DOORENBOS
Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar                                    FAO-Ankara Temcilcisi
Dairesi Başkanı
Tarih: 30/12/1991                                                            Tarih: 30/12/1991

BÖLÜM II: PROJE DESENİ

            A. GENEL BİLGİ

            1. ÜLKE

            Türkiye, değişik topoğrafya ve iklim koşulları altındaki 780 000 Km2 lik alana sahip bir ülkedir. Yağışın 700-2000 mm arasında değiştiği sahil kısımlarından içerilere doğru gidildikçe, arazi dağlık bir yapı almakta, ülkenin iç kısımlarında ise yüksek platolar yer almaktadır. Orta Anadolu'da 800-1000 m ve Doğu Anadolu da 1500-2000 m yükseltiye sahip bu iç kısımlarda kışlar soğuk ve yağış düşüktür (yaklaşık 400 mm).

            57 milyonluk ülke nüfusunun % 53'ü kentlerde oturmaktadır. Kırsal işgüvünün önemli bir kısmı, yılın bir bölümünde çalışmak üzere şehirlere ve ülkenin batı bölgelerine göç etmektedi. Ülke dışında göç düzeyi de yüksek (2 Milyon civarında) olup, gidilen ülkeler çoğunlukla Avrupa (Almanya, Hollanda) ve Orta Doğu ülkeleridir.

            57 milyonluk ülke nüfusunun % 53'ü kentlerde oturmaktadır. Kırsal işgücünün önemli bir kısmı, yılın bir bölümünde çalışmak üzere şehirlere ve ülkenin batı bölgelerine göç etmektedir. Ülke dışına göz düzeyi de yüksek (2 Milyon civarında) olup, gidilen ülkeler çoğunlukla Avrupa (Almanya, Hollanda) ve Orta Doğu ülkeleridir.

            Son yirmi yılda Türkiye ekonomisi, sanayi üretiminin artması ile iyi bir gelişme göstermiştir. 1985 yılında fert başına brüt milli hasıla 1 130 Amerikan Doları olarak bildirilmekte olup, bu değer Ekvator, Ürdün, Moritis veya Suriye ile benzerlik göstermektedir. Toplam brüt milli hasıta (56 Milyar Dolar) ve % 3.6'lık gerçek büyüme hızı yönlerinden ise, Danimarka, Cezayir, Norveç ve Venezuella ile mukayese edilebilir.

            Tarım ürünleri (fındık, tütün ve pamuk) ülke ticaretinde oldukça uygun bir denge sağlamaktadır. (1988 yılında 11.7 milyar dolar ihracata karşılık 14.3 milyar dolar'lık ithalat).

            Nisbeten olumlu olan bu rakamlara karşılık, nüfusun geniş bir bölümü, özellikle kırsal alanlarda, asgari geçim seviyesinin civarında veya hemen üstünde bir yaşam sürdürmektedir. Çalışmalar göstermektedir ki kırsal alanlarda fakirlik, kıyı ve ovalık yörelerden dağlık yörelere gittikçe artmaktadır. Bunun yanında Anadolunun batısından doğusuna gidildikçe genel olarak geçim seviyesinin düşmekte olduğu görülmektedir.

            Orta ve Doğu Anadolunun kırsal bölgelerinde, her nekadar ulaşım alanında büyük bir gelişme sağlanmış ve elektrik, telefon gibi hizmetler en ücra köylere kadar ulaşmış ise de, sosyo-ekonomik şartlar hala büyük ölçüde mevcut doğal kaynakların geleneksel kullanımına bağlı bulunmaktadır.

            Mahalli kırsal nüfusun başlıca meşgalesi hayvancılık ve kuru tarım ile, sunulabilen kısıtlı alanlarda geleneksel sulama yöntemleriyle meyve, sebze ve sulu tarım faaliyetleridir.

            Ormanlara bitişik alanların büyük kısmı dağlık yörelerde yer almakta olup, bu nedenle meyiller yüksek, topraklar sığ ve verim düşüktür. Tarıma müsait alanlar oldukça kısıtlıdır. Bu sahaların çoğunda yağış marjinal sınırın altındadır (500 mm veya altında). Doğuya doğru gidildekçe genel yükseltiler artmaktadır. (Ankara 890 m, Erzurum 1800 m). Kayıtlar, Erzurum'da ortalama olarak yılda karlı günler sayısını 113 ve donlu günler sayısını da 154 olarak göstermektedir.

            Halen meyilin %30 veya daha üzerinde olduğu birçok alanlarda tarımsal üretim yapılmakta ve bunun neticesi olarak erozyonun ortaya çıktığı açıkça gözlenmektedir. Yetiştirilen ana ürünler kış buğday ve arpası ile, ilkbaharda ekilen ve basit bir rotasyon uygulanan fiğ ve bezelye gibi taneler baklagillerdir. Küçük toprak sahipleri tarım alanlarında nadas uygulanması veya bu sahalarının %20'sinden fazlasında baklagil ekme imkanlarına sahip değildirler. Bazı yerlerde geleneksel yöntemlerle ve köylüler tarafından geliştirilmiş kısıtlı sulama imkanları mevcuttur. Bu orman köylerinde makineli tarım uygulanan sahalar azdır.

            Dağlık arazi yapısı, kısa büyüme mevsumleri ve oldukça düşük yağış şartları, bu yörelerde yaşayan kırsal nüfusun geçimlerini büyük ölçüde hayvancılığa dayandırmaları zorunluluğunu ortaya çıkarmaktadır. Bu durum ise otlatmayı, doğal kaynak yönetiminde kilit bir element haline getirmektedir. Kırsal yapıda köyün iç kısmında yer alan tarım alanları çevresi ortak otlatma ve orman alanları ile çevrilmekte olduğundan, geçmişte otlatma köy çevresinde yapılmıştır. Son iki nesil süresinde insan ve hayvan baskısındaki büyük artışa rağmen hayvan sayısı veya taşıma kapasitesi sorununa önem verildiğine dair çok az delil bulunmaktadır.

            Topraksız köylüler de dahil, tüm köylü ailelerin hayvanı bulunmaktadır. Her aile, temel gıdalarının ana bölümünü oluşturan taze süt, yoğurt ve peynirin düzenli üretimini sağlamak üzere en az 1-2 ineğe sahiptir. Ailelerin yaklaşık %40'ının koyunu bulunmaktadır. keçi de halen mevcut bulunmakta ise de, devlet orman alanlarında otlatmaya uygulanan ağır ceza sisteminin bir sonucu olarak sayılarında son yıllırda azalma görülmektedir.

            Ortak otlatma alanları köydeki bütün hayvanlara açık olup, bunun sonucu aşarı otlatma ve tahribata uğramış durumdadırlar.

            2. ORMANCILIK SEKTÖRÜ

            Geçmişte ülkede geniş orman alanları mevcut. fakat odun, otlatma ve tarım alanı için artan talep, orman kaynaklarını alan ve verimliliklerinde önemli azalmalara neden olmuştur. Gerçekten de halen, 20.2 milyon hektarlık orman alanının sadece %44'ü verimli orman örtüsüne sahipken, geri kalan %56'sının üzerindeki ormanlar bozuk ve çok bozuk şartlara sahiptir. Üst rakımlardaki ormanları genelde ibreli türler (çam, göknar, ladin), daha uygun şartlara sahip alt rakımlardakileri ise çoğunlukla yapraklı türler (kayın, meşe, dişbudak, akçaağaç, kestane, vs.) oluşturmaktadır. Diğer açıklık alanların çoğu ise mutedil zon step vejetasyon tipleri ile kaplı bulunmaktadır.

            Tablo 1: ORMANCILIK ALANLARIN KALİTE VE İŞLETME SİSTEMLERİ İTİBARİYLE DAĞILIMI
 

Kalite
Koru Ormanı Ha. (000)
Enerji Ormanı Ha. (000)
Toplam Orman Ha.(000)
Ormancılık Alanların Yüzdezi
Toplam Alanın Yüzdesi
Verimli
6176
2679
8855
44
11
Verimsiz
4757
6585
11342
56
14
Toplam
10933
9264
20197
100
25
 

            Kaynak: Türkiye Orman Envanteri: T.C. Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Seri No: 630, 1980

            Son yirmi yılda tüm orman alanları için amenajman (orman işletme) planları hazırlanmış olup, halen bunlar kullanılmaktadır. Tipik olarak bir amenajman planı, bir veya iki su toplama havzasını kapsamaktadır.

            Esas olarak ormanlarda koru işletme sistemi uygulanmaktadır. Buna istisna olarak enerji ormanı (sürgünden orman yetiştirme) sistemi meşe türlerinin saf veya karışık kullanıldığı geniş alanlarda uygulanmaktadır. Verimli ormanlarda büyüme, yetişme ortamı şartları, türler, sıklık ve daha başka birçok şarta bağlı olarak değişkenlik göstermekte ise de genel olarak yıllık ortalama artım 1-3 m3/ha. civarındadır.

            Türkiye'de tüm ormanlar devletmeştirilmiştir. 1937 yılında çıkartılan 3116 sayılı gneşi kapsamlı bir kanunla ormanların delet tarfuından işletilmes öngörülmüştür. 1945 yılında çıkan 4785 sayılı kanunla tüm ormanlar devletleştirilmiş ve Orman Koruma Teşkilatı tesis edilmiştir.

            Toplam olarak 20.199.000 ha. (hemen hemen İsviçre'nin beş katı büyüklüğünde) bir orman alanı Devletin tasarrufu altına verilmiş olup, bu alanların işletilmesi sorumluluğu Orman Genel Müdürlüğüne verilmiştir. Orman içi ve civarında yaşayan köyü nüfus gözönüne alındığında, bunun kolay bir görev olmadığı anlaşılmaktadır. Ormanları artan orman köylü nüfusunun bakılarına karşı korumak gerek Devlet, gerekse köylüler açısından kritek bir mesele durumundadır. Bu proje İşte söz konusu bu kritik meseleye hitap edecektir. (Bölüm C. Proje Gerekçesine bakınız.)

            Orman Genel Müdürlüğü bizzat yürüttüğü geniş ağaçlandırma ve erozyon kontrolu çalışmaları yanında, köy toplumları ve özel sektörün de orman koruma ve ağaçlandırma çalışmalarında yer alması için gayretler göstermektedir.

            Orman İçi Ağaçlandırma, Orman Dışı Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Faaliyetleri:

            Devlet orman alanlarındaki tahribat ve bozulmasının büyüklüğünü gözönüne alan devlet, özellikle 1984 yılından sonra ağaçlandırma ve erozyon kontrolu çalışmalarını tüm ülkede büyük ölçüde arttırımıştır. Böylece yıllık ağaçlandırma programları düzenli olarak yükselerek, 1960 yılında ağaçlandrıma alanı 12 000 ha. iken 1980 de bu rakam 68 000 ha.'a yükselmiştir.

            OGM kayıtlarına göre, orman gençleştirme faaliyetleri en yüksek miktarına 1989 yılında ulaşmış olup, bu yılda toplam 160 000 ha.'lık bir faaliyet aşağıdaki programlar halined gerçekleştirilmiştir.
 

Ağaçlandırma 111 000 Ha.
Suni Gençleştirme 26 000 Ha.
Doğal Gençleştirme 21 000 Ha.
 
          Bunlara ilave olarak, aşağıdaki orman iyileştirme (imar) programları da gerçekleştirilmiştir.
 
Erozyon kontrolu 25 000 Ha.
Enerji Ormanı tesis ve imarı 58 000 Ha.
Mera Islahı 54 000 Ha.

            Geçmiş deyimlere dayalı olarak, ağaçlandırmalarda esas olarak yerli türler kullanılmaktadır. Bu türlerin başlıcaları: Pinus nigra, Pinus brutia, Pinus silvestris, Cedrus libani, Fagus orientalis ve Meşeler (Quercus cerris, Quercus petrea ve Quercus robur v.s.)'dir. Pinus pinaster, Robinia pseudoacacia ve Eucalyptus camaldulensis ise başlıca ekzotik türler olmaktadır.

            Yapraklı türlerin kullanımı ise 1980 yılından beri artmaktadır. Devlet ormanları dışındaki alanlarda, özel sektör tarafından melezkavak (özellikle I-214) ve karakavak klonları uygun şekilde dikilmektedir. Bununla beraber kavak ağaçlandırmaları, sadece sulama imkanı veya uygun taban suyu bulunan sahalarda yapılabilmektedir. Bu çeşit kavak ve diğer özel ağaçlandırmalardan yıllık odun üretimi 1.8 milyon m3 olarak tahmin edilmektedir. Karakavaklar genelde ev inşaatlarında, melez kavaklar ise çeşitli sanayi kollarında kullanılmaktadır.

            OGM ve mahalli köylüler arasında işbirliğini desteklemekte olup, bunlardan halen yürütülmekte olan en önemlileri şunlardır:

            (a) Devlet Ormanlarına 10 km. mesafe içinde olan köylere (Orman Köyleri) odun ihtiyaçlarının indirimli fiyatlarla sağlanması,

            Daha uzak mesafedeki köyler de aynı imtiyazlarla bu plana dahil edilebilir.

            (b) Pazar odununun satış hakkı:

            Bu program içinde, köylülere, enerji (sürgün) ormanı alanlarından üretilen yakacak odunu satınalma hakkı maliyet bedeli karşılığı verilmektedir. Bu odunun pazarda satışı köylülere gelir imkanı sağlamakta, buna karşılık enerji orman alanlarında imar çalışmalarının yürütülebilmesi mümkün olmaktadır.

            Ormanların Milli Ekonomideki Rolü:

            Son zamanlarda yürütülen bir çalışmaya göre, ormanların bürüt milli gelir içindeki katkısı %1.7 gibi mütevazi bir seviyede ise de, bu değerlendirme, ormanların ülke çiinde oynadığı çok önemli koruyucu rolü dikkate almamaktadır. Gerçekten de; tarım, su kaynakları, turizm gibi diğer sektörlerdeki kaynak ve faaliyetler için gerekli çevreyi sağlama ve koruma yönünden ormanalrın hayati bir önem ve role sahip olduğu bilinmektedir. Ormanların ülke ekonomisi içinde önemli diğer bir rolü de özellikle kırsal topluluklar için pişirme ve ısınma amaçlı enerji ihtiyaçlarının karşılanmasında sağladığı katkıdır.

            Emek yoğun karakterleri ile, ormancılık işlemleri ormar köylüleri için ana bir istihdam kaynağı durumunda olup, bölgesel eşitsizliklerin ve büyük şehirlere göçlerin azaltılmasında katkı sağlamaktadır.

            Son yıllarda ormanlardan alınan eta planlardan az olarak gerçekleşmektedir. Bu durumun muhtelif sebeblerinden bazıları şunlardır; bazı ormanlara ulaşım yetersizliği, sosyal baskılar, odun ithalatının serbest bırakılması ve yükselen işçi maliyetleri. Orman Genel müdürlüğü, faaliyetlerini kendi gelirleri ile finanse eden (döner sermayek) bir kuruluş olduğu için, azalan odun üretimi ve yükselen maliyetler sonucu gelirleri azalmış bulunmaktadır. Bu durumun sonucu olarak da, devlet tarafından finanse edilen bazı ormancılık faaliyetlerinde de (ağaçlandırma ve orman imarı çalışmaları dahil) düşüş beklenmektedir.

            Ev sahibi ülke stratejisi:

            Orman Genel Müdürlüğü, çalışmalarını ülkenin Beş Yıllık Kalkınma Planınıda belirlenen öncelikle göre yürütmektedir. Bundan önceki Beş Yıllık Kalkınma Planının (1985-1989), bu proje ile ilgili bölümleri aşağıda gösterilmiştir.

            a. Hedefler

            298 İnsan, doğa ve teknoloji arasındaki düzensiz ilişkilerden kaynaklanan ormansızlaşma, toprak erozyonu ve sel gibi olayların olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla, ağaçlandırma gençleştirme, erozyon kontrolu ve mera ıslahı çalışmaları arttırılmalıdır.

            299 Gençleştirme ve ağaçlandırma faaliyetleri için türlerin seçiminde, ekolojik, ekonomik ve sosyal faktörlerin tümü mütalaa edilmelidir.

            301 Orman ekosistemlerinin özel karakteristikleri gözöünde alınmak suretiyle, planlar ve projeler entegre bir yaklaşımla hazırlanmalıdır. Çalışma gruplarındaki elemanlar ilgili mesleklerden temin edilmelidir. Elemanların bölgesel şartlara göre ihtisaslaşması sağlanmalıdır.

            b. Prensipler ve Politikalar

            304 Orman kaynakları toplumun orman ürünleri ve hizmetlerine olan ihtiyaçlarını devamlı bir şekilde karşılayacak ve çoğul faydalanma prensibi ile insan sağlığı, su kaynakları, yaban hayatı, orman ekosistemleri ve doğal değerlerin korunmasını sağlayacak şekilde planlanacak, işletilecek ve geliştirilecektir.

            305 Orman alanlarının genişletilmesi ve orman köylülerinin kalkınması teknik ve mali tedbirlerle desteklenecektir. Özel ormanların tesisi teşvik edilecektir.

            306 Orman alanlarının kullanılması (değerlendirmesi) ile ilgili planlar, çoğul yararlanma, toplumun değişen ihtiyaçlarını, doğal dengesinin bozulması ve çevre kirlenme problemlerini de dikkate alacak şekilde revize edilecektir.

            308 Gençleştirme ve ağaçlandırma çalışmalarında türlerin seçimi işletme amaçlarına göre yapılacaktır. Diğer teknik kararlar, çoğul faydalanma prensiplerini, ekolojik şartları, tüketicilerin taleplerini ve genetik erozyon kriterlerini gözönünde bulundurmak suretiyle alınacaktır.

            309 Enerji (sürgün) ormanları, anıt ormanlar, yeşil kuşak ağaçlandırmaları, koruyucu orman şeritlerni tesisleri, ağaçlandırma sahalarında çoğul amaçlı türlerin dikimleri, korunga ekimi, ve tarla ormancılığı ile sosyal ormancılık faaliyetlerinin yaygınmaşması desteklenecektir.

            3. GEÇMİŞTE VE HALEN DEVAM EDEN DIŞ KAYNAKLI PROJE YARDIMCILARI

            Ormancılıkla ilgili alanlardaki başlıca dış yardım faaliyetleri zaman sırası itibariyle aşağıda gösterilmiştir:

            Kavakçılığı Gelişterme Projesi (1960)

            FAO Teşkilatı işbirliği ile yürütülen bu proje sonunda Kavakçılık Araştırma Enstitüsü kurulmuştur. Proje ayrıca, modern kavak ağaçlandırma teknikleri ve yayın tanıtım hizmetlerinin geliştirilmesi alanlarnıda da önemli katkılar sağlamıştır.

            Türkiye'de Endüstriyel Orman Ağaçlandırmaları (1982-1986)

            Makineli ağaçlandırma faaliyetleri ve ekzotik türlerin ithali çalışmalarının ana konularını teşkil ettiği bu proje de FAO Teşkilatı işbirliği ile yürütülmüştür.

            Geniş Yapraklı Orman Ağaçlandırmaları I (1982-1991)

            Geniş yapraklı türler projesinin ikinci safhası olan bu projede bozuk devlet orman alanlarında yapraklı tür ağaçlandırmalarına ağırlık verilmektedir. Bu da bir FAO Projesidir.

            Yenilebilir Mantar Üretimi (1988-1989)

            Ülkenin değişik ekozonlarında 20 deneme kurulması, kültürlerin sporlarla aşılanması.FAO Projesi.

            Güney Türkiye Ormancılık Geliştirme Projesi (1974-1979)

            Üretim ve endüstriye yönelik olarak işletmeciliğinin geliştirilmesi. Dünya Bankası Projesi.

            Kuzey Türkiye Ormancılık Geliştirme Projesi ' (1978-1982)

            Bir önceki projenin benzeri. Dünya Bankası Projesi.

            Batı Karadeniz Bölgesinde Geniş Yapraklı Ormanların Geliştirilmesi

            1988 yılında başlatılan bu proje, geniş yapraklı ormanların silvikültür ve işletme uygulamalarının geliştirilmesini amaçlamaktadır. Alman (GTZ) Projesi.

            Türkiye Kavakçılığı Geliştirme Projesi

            1988 yılında başlatılan bu proje, önce Güneydoğu, daha sonra Orta Anadolu Bölgelerinde yürütülmektedir. İtalyan Hükümetince finanse edilmektedir.

            Okaliptus Geliştirme Projesi (1987)

            Küçük bazı denemeler, O. grandis, orijin denemesi, vb. ODI.

            Halen hazırlık çalışmaları yürütülen ilgili diğer Projeler:

            - Halk Ormancılığı (FAO). 60 000 Amerikan Doları dış katkılı, halen Devlet Planlama Teşkilatında. Bazı proje ön eğitim imkanlarını sağlamaya yönelik.

            - IFAD Yozgat Kırsal Kalkınma Projesi. Halen başlangıç safhasında.

            Ormancılıla ilgili bu faaliyetler yanında, daha genel olarak toplum kalkınması ile ilgili başka girişimler de gerçekleştirilmiştir.

            Bu girişimler şunlardır.

            Türkiyede toplum kalkınma faaliyetleri 1935 yılında "Köy Grupları" fikri ile başlatılmıştır. Ele alınan çok sayıda projenin tamamında ülkenin kırsal alanlarını kapsayacak şekilde "Merkez köyler" tesisi amaçlanmıştır. Bu alanlarda değişik yaklaşım ve metodlar uygulanmış ve önemli deneyimler (gerek olumlu gerek olumsuz) kazanılmıştır.

            Mera ıslah; konusunda da geniş projeler uygulanmıştır. Tümü değilse bile, bu projelerin çoğu çeşitli teknik araştırma ve geliştirme konuları üzerinde yoğunlaşmıştır (Halen yürütülen FAO'nun Doğu Türkiye'deki Projesi de dahil). Bu projelerde meraların ıslahını takiben süreklliklerinin sağlanması ile ilişkili sosyo-ekonomik sorunlar üzerinde çalışmalar genelde ihmal edilmiştir.

            B. ORMANCILIK SEKTÖRÜ TEŞKİLAT YAPISI

            150 yıl önce kurulmuş bulunan Orman Genel Müdürlüğü (OGM) güçlü ve etkili bir kuruluş haline gelmiştir. Toplam 30.000 civarındaki personelin yaklaşık 3000'i üniversite mezunu (Orman Mühendisi) olup çekirdek kadroyu oluşturmaktadır. OGM teşkilatının başlıca görevleri, orman kaynaklarının korunması (düzensiz ve kanunsuz müdahalelere, zararlı ve hastalıklara karşı), işletilmesi geliştirilmesi, imar, ağaçlandırma, milli park ve ilgili diğer faaliyetleri yürütmektir.

            Halen ülkede kırsal toplum kılkınması ile ilgili tüm sorumlulukları ve özellikle arazi sahipliği ve mera kullanımı meseleleri yüklenmiş bulunan herhangi bir merkezi teşkilat veya kuruluş mevcut bulunmamaktadır. Bu nedenle ağaçlandırma, erozyon kontrolu ve mera ıslahı gayretleri kalıcı ve uzun dönemli sonuçlar sağlayamamaktadır.

            Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü, orman ve dağ köylerinde gelir arttıcı faaliyetler için uygun şartlarla krediler sağlamaktadır. Bu pragramların uygulanması Tarım İl Müdürlükleri tarafından yürütülmektedir. Bu müdürlüklerin bölümlerinden birisi olan Tşekilatlanma ve Destekleme Bölümü, orman köylülerine verilecek kredilerin tahsis ve kullanım hizmetlerini yürütmektedir. Bu kredi fonu gelirleri, OGM satışlarında temin edilmektedir.

            C. PROJENİN GEREKÇESİ

            1. Projenin hitap edeceği problemler

            Projenin ele alacağı temel problem; orman alanlarının ormar köy toplulukları tarafından aşırı ve yanlış kullanımları sonucu geniş alanlarda ormansızlaşma ve bunu takiben toprak, arazi ve su kaynaklarının süratle bozulmasıdır. Orman kaynaklarının ve alanlarının korunması ve işletilmesinden sorumlu olan OGM bu olumsuz gelişmeleri önlemek amacıyla yürüttüğü girşiim ve faaliyetlerinde ciddi güçlüklerle karşılaşmaktadır.

            Bu proje, orman köylüleri ve OGM'nin oluşturacağı bir ortaklık ile, daha etkin ve kalıcı bir arazi kullanımını amaçlayan bazı yaklaşık denemek suretiyle söz ko4nusu temel problemleme çözüm getirmeye çalışacaktır. Halen bunu engelleyen problemler aşağıda incelenmiştir:

            a) Çatışan Kaynak Kullanım Amaçları

            Ormanların tüm sosyal ve ekonomik faydaları devamlı olarak sağlayacak bir şekilde işletilmesi ve korunması kanuni bir görev olarak OGM'ye verilmiş bulunmaktadır. Orman köylüleri ise, temel ihtiyaçları olan yiyecek, giyecek ve barınak temini gibi daha kısa sürede gerekli ihtiyaçlara ve pragmatik amaçlara sahip bulunmaktadır. Ortak çalışmanın gerektiği bir şekilde düzenlenebilmesi için özellikle bu amaçların (çoğunlukla birbiri ile çatışan) tartışılması ve uyumlaştırılması gerekmektedir. bu projede denenecek yaklaşık, çatışan söz konusu amaçların gözden geçirilmesi ve tartışmasını sağlayan bir yaklaşımdır.

            b) Orman Köylerinin Ekonomik Durumu

            Orman Köyleri çoğunlukla, uçak ve az gelişmiş yörelerde yer almaktadırlar. Gelir seviyeleri düşük olup, fakirlik bariz olarak görülmektedir. Bu şartlar altında yaşamını sürdürebilmek çin, köylüler mevcut doğal kaynaklardan mümkün olan en fazla miktarlarda yaralanmak zorundadır. Fakirlik arttıkça, mevcut doğal kaynaklara bağımlılık da o derecede artmaktadır.

            O halde, özellikle çok fakir köylerde daha yüksek düzey ihtiyaçlardan(doğal kaynak işletimi ve muhafazası gibi) önce temel ihtiyaçların temini ve daha uygun kaynak kullanımı seçeneklerinin belirlenmesine ihtiyaç bulunmaktadır.

            c) Köy Düzeyi Teşkilatı

            Orman köylerindeki mahalli teşkilatların kendi kendilerine organize etme (durum değerlendirmesi, çözümlerin geliştirilmesi, analizleri ve uygulamaları) konularındaki kapasiteleri çoğu kez son derece düşüktür. Ne yazık ki, yoksulluk ve düşük teşkilatlanma kapasitesi bir arada bulunmaktadır. Köylülerin kaynak kullanımı ve gelir arttırıcı seçenekleri keşfedibilmeleri için öncelikle köy kurumlarının teşkilatlanma yeteneklerinin geliştirilmesi gereklidir.

            d) Hükümet Düzeyi Teşkilatlama

            Değişik devlet daireleri ve Bakanlıkların içinde ve arasındaki haberleşme eksikliği ile yapısal ve kurumsal elastikiyetin bulunmaması gözönünde tutulması gereken bir eksikliktir. Köy konularıyla ilgili bir çok sayıda teşkilat bulunmakla beraber, bunlar arasında mevcut işbirliği çok azdır. Gerçekten de, her ne kadar gelir arttırcı faaliyetler daha etkin kaynak kullanımı için bir ön şart ise de, bu konu sadece OGM'nin bir sorumluluğu değildir. Ayrıca, bu alanda kurumlar arası işbirliğinin geliştirilmesi için yeterli gayretler bulunmamaktadır.

            Devlet kuruluşları politikalar ve anlayış itibariyle bazı kısıtlamalarla karşı karşıyadır. Ayrıca bu güne kadar etkin arazi tasarruf ve kullanım düzenlemeleri geliştirememişlerdir. Değişik devlet kurumu ve kuruluşları arasında daha iyi iletişim ve işbirliği acil bir ihtiyaç durumdadır.

            e) Katılım

            Orman köylüleri, geçmiş deneyimleri ve devlet ile yapacakları her türlü işbirliğinden zararlı çıkacakları yönündeki inançları nedeniyle, OGM Teşkilatı ile ortak çalışmalara karşı çıkabileceklerdir. Aynı zamanda OGM teşkilatı elemanları da, köylülere güvenmeme ve bazı sorumluluklarını, kararlarını ve haklarını onlara devir etmemek için bazı nedenlere sahip bulunmaktadır. Bu, uzun dönemde her iki tarafın kazanacığı veya kaybedeceği içinden çıkılmaz bur durum olmaktadır.

            Her iki tarafın, azide alternatif düzenlemeleri denemesi ve sınaması için bir gereklilik bulunmaktadır.

            f) Kalkınmanın Teknik ve Sosyal Yönlerinin Kaynaştırılması

            Pratik cevapların verilebilmesi için bazı özel teknik konuların da araştırmasında hala ihtiyaç bulunmasına rağmen asıl sorun teknik uzmanlık eksikliği değildir. Son 20-30 yılda ormancılık, hayvancılık ve tarım sektöründe yürütülen projelerde çok sayıda araştırma ve denemeler gerçekleştirilmiştir. Buna karşılık, uygulanabilir işletme formülleri ve yaklaşımları temel bir eksiklik durmundadır. Meraların ıslah edilip köylülere verilmesini takiben, kontrolsüz ve koordinesiz otlama sonucu bu alanlar tekrar bozulmakta ve bu kaynakların devamlı ve kalıcı şekilde işletilmesini sağlayacak uygulanabilir yaklaşımlar olmadığından, mera alanları bir kaç yıl sonra ıslah edilmeden önceki kadar bozuk bir duruma gelmektedir. Bu durumda, devlet kuruluşları ile mahalli köylüler arasında daha etkin ortaklık düzenlemelerine dayalı entegre ve katılımcı bir yaklamışa ihtiyaç bulunmaktadır.

            2. Beklenen Çıktılar

            İlk olarak, orman köylüleri ve doğal kaynakların işletilmesi konusunda çalışan meslek mensupları, devamlı doğal kaynak tahribatının kontrolunu sağlayabilecek seçeneklerin bulunduğunu göreceklerdir. Bu seçenekler gerçekçi olabilecektir. Zira bunlar mahalli ihtiyaçlara cevap verecek şeklide formüle edilecekler ve mahalil olarak uygulanacaklardır. Her iki taraf da, neyin uygulanabildiğini neyin uygulanamadığını bizzat görecekler ve bu alanlardaki deneyimlerini geliştireceklerdir.

            İkincisi, orman teşkilatı elemanları yeni beceri ve yaklaşımlar elde edecek ve kendilerine görevlerinin gerçekleştirilmesinde yardım edebilecek halk ormancılığı yaklaşımları potansiyelinin farkına varacaklardır.

            Üçüncü olarak, deneysel yapısı sayesinde, projenin bazı gözlenebilir sonuçları üretebileceği ve bunların mukayese edilebileceği beklenmektedir. Bu sonuçlar, teknik, sosyal ve/veya ekonomik yönlere veya bunların kombinasyonlarına yönelik olacaklardır.

            Döndüncü, tesis edilecek bilgi (enformasyon) sistemi ile gerek projeden gerekse diğer ülkelerde elde edilecek deneyimlerin dağıtımının sağlanacağı beklenmektedir. Problemlere bulunacak çözümlerin uzun dönemli olma özelliği nedeniyle, proje, uzun dönemde beklenen amaçları ve çıktıları gözönünde bulundurmalıdır. Bu sebeple, 10 yıl içinde ulaşılması beklenen kısa, orta ve uzun dönemli amaçlar ile bunların ilişkileri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
 

3 Yıllık Kısa Dönem Amaçları 10 Yıllık Orta Dönem Amaçları Temel Amaçlar
1. Kırsal Kalkınmanın ekolojik yönden sağlam prensiplerle dengeli olarak yürütülmesine imkan sağlayacak potansiyel seçenekler ve yaklaşımların mevcudiyeti hakkında genel bilinçliliği arttırmak. 1. Proje köylerinin yer aldığı kırsal lanlarda sosyo-ekonomik şartları geliştirmek. Orman köy ve toplluklarnın sosyo-ekonomik seviyelerin iyileştirmek ve bu suretle civarındaki doğal kaynaklar üzerindeki baskıları azaltmak
2. Köy topluluklarına, pilot köylerde orman ve diğer doğal kaynaklara dayalı ve sürekli gelir arttırıcı imkanların değerlendirmesi konularında yardım. 2. Uygulanabilir kaynak kullanma ve işletme modellerini geliştirmek ve uygulamak.  
3. Her bir pilot köyde daha etkin doğal kaynak işletme modellerinin geliştirilmes,i izlenmesi ve değerlendirilemesi,    

            3. Yararlanacaklar

            Projeden ana yararlanmaları sağlayacak olanlar kadın ve erkek orman köylüleri olacaktır. Bu nüfusun sosyo-ekonomik durumları, mevct doğal kaynaklardan daha iyi ve sürekli yararlanma suretiyle geliştirilecektir. Kadın nüfusu, projenin tek yararlanıcı kitleyi oluşturacaktır. Arazi çalışmalarında kadın nüfusun istihdamı, bu nüfusun proje proje faaliyetlerinden olumsuz yönde etkilenmemesini sağlayacaktır.

            Ormancılar ve kırsal kalkınma uzmanları da, elde edecekleri deneyimler görevlerin yürütmede yardımcı olacağı gibi, proje yararlanıcıları arasında yer alacakdır.

            Aslında, bu projenin potansiyel faydaları tüm toplumda hissedilebilecektir. daha iyi korunan ve daha verimli bir şekilide kullanılan doğal kaynaklar sayesinde ülkenin çevre bozulması ile ilgili masrafları azalacak ve elde edilecek gelirleri artacaktır.

            4. Proje Stratejisi

            (a) Anahtar Kavramlar;

            - Toplumun kalkınmasına yönelik entegre bir yaklaşım gerekmektedir.

            - Ekonomik, ekoloji, sosyal, kültürel ve politik süreklilik gözönnüde bulundurulmalıdır.

            - Köy nüfusunun doğal kaynaklar üzerindeki baskıları ile yoksulluk durumları arasında önemli bir bağlantı bulunmaktadır.

            - Mahalli halk ile OGM arasında mevcut sürtüşmeleri çözecek yaklaşımların geliştirilmesi gerekmektedir.

            - Katılımcı bir yaklaşım bu tip sürtüşmelerin azalmasına yardım edebilecektir.

            - Mahalli kurumların güçlendirilmesi

            (b) Seçeneklerin Denenmesi

            Bu projenini stratejisi esas olarak, sonunda daha etkin kaynak işletimini sağlamak üzere, bir takım seneçeklerin (denemeler/modeller) ve yaklaşımların tesis edilmesi ve denenmesine dayanmıktadır.

            Projenin ele alacağı değişik seçeneklerin daha fazla açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. Katılımcı yaklaşım, mahalli halk ve proje elemanlarının beraberce kabul ettikleri seçeneklerin ele alınarak denenmelerini öngörmektedir. Bu seçeneklerin bazıları teknik ve ekonomik hususlara ağırlık verecektir. Bu çeşit gayretlerin karakteri ve kapsamı ile ilgili bazı katı tavsiyer ve görüşler ileri sürülmesi halinde, mahalli halkın katılımı ve prensibi ciddi şeklinde tehlikeye düşürülecektir. Bu nedenle ele alınabilecek bazı örnekler Ek 3'te verilmiştir.

            5. Proje için Kurumsal Yapı

            Proje Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü içinde yürütülecektir. Bu kuruluş bu çeşit bir projeyi ele alabilmek için mükemmel bir kapasiteye sahip bulunmaktadır.

            Proje personel yapısı Tablo 1'de, proje yönetimi ve diğer kurum ve kuruluşlarla ilişkiler ise Tablo 2'de özet halinde verilmiştir. Altı proje alınında birisindeki Toplum (halk) Ormancılık uzmanının kadın olması uygun olacaktır. Her bir proje alanının CTA (Baş Teknik Danışman) ve/veya Proje müdürü ve bir proje müdür yardımcısı tarafından ayda bir kez ziyaret edilmesi beklenmektedir.

            Arazi seviyesinde işbirliği ve Ankara seviyesinde destek, Bakanlığın Kırsal Kalkınma hizmetlerinden sorumlu teşkilatlarnıca sağlanacaktır. Bu teşkilatlar arasında en önemlileri Teşkilatlanma ve Desteklenme Genel Müdürlüğü (TDGM) ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü (KHGM) olacaktır.

            Arazi düzeyinde, ilgili kuruluş temsilcilerinden (Orman İşletme Müdürü, Tarım İlçe Müdürü, TKV Arazi Birimi Başkanı vb.) oluşan bir Koordinasyonu Komitesi oluşturulaclaktır.

            Proje ile ilişkili önemli bir kuruluş Türkiye Kalkınma Vakfı (TKV)'dır. 1969 yılında kurulmuş bulunan bu devlet dışı kurum, halen Türkiye'nin doğusunda 17 ildeki 450 adet projede faaliyet göstermektedir. Yürütmekte olduğu tarımsal ve kırsal kalkıma programları ile 10 000'den fazla köylü aileye hizmet sağlamaktadır. TKV'nın ana amacı köylünün gelirini arttırmak oluşmuştur. Bununla beraber, son zamanlarda doğal kaynakların kullanımı, Vakfın üzerinde durduğu bi konu durumuna gelmiştir. Vakıf son zamanlarda kadrosuna uzman bir ormancı elemanı da dahil etmiştir.

            TKV'nın geçen 20 yılda geliştirdiği yaklaşım, kara verme sıfhasında köylülerin aktif bir şekilde katılımını öngörmektedir. TKV, OGM ve Proje arasında birbirlerini tamamlayıcı bir ilişkinin tesis edilmesi beklenmektedir. OGM'nin kalkınmasının teknik yönleri ile ilgili gücü, TKV'nın sosyal kalkınma alanındaki gücü ile birleştirilecektir.

            Projenin başarısı ile ilgili diğer önemli bir kurum köydür. Köy idaresi üç bölümden oluşmaktadır: (a) Köy lideri (Muhtar) kanun ve kararların icrasını sağlar; (b) İhtiyar Heyeti danışma ve karar verme kuruludur; (c) Köyün seçkin oy verenleri.

            Tablo 1: Proje personel şeması 2 Mart 1992 gün ve 21159 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

            Tablo 2: Proje yönetim şeması 2 Mart 1992 gün ve 21159 sayılı Resim Gazete'de yayımlanmıştır.

            Muhtarın gerçek liderlik potansiyeli, yetkileri üzerindeki hükümet kontrolü ve köyün iç güç yapısı tarafından kısıtlanmakta ise de, muhtarlık bu projede direk veya dolaylı olarak muhatap olunacak mahalli kurumsal yapıyı ifade etmektedir.

            Projenin işbirliği yapabileceği diğer bir kurum, kooperatifler olup, bunlar da köy sosyal yapısının daha heterojen olduğu bölgelerde daha başarılı olarak gözlenmektedir.

            Bölgeler ve Yöreler

            Proje faaliyetleri ülkenin Doğu ve Ortasında yer alan farklı iki ekolojik zonda, dört orman bölgesinde ve altı orman işletmesi mıntıkalarında yer alacaktır. Bu bölgeler ve işletmeler faaliyet safhaları itibariyle aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
 

         
Proje Faaliyetlerinin Başlayacağı
Zon Orman Bölge Müdürlüğü  Orman İşletmesi İl İlçe Yıl 1 Yıl 2
I Erzurum Oltu Erzurum Tortum +  
    Oltu   Olur   +
II Trabzon Gümüşhane Gümüşhane Gümüşhane +  
II Amasya Çorum  Çorum Osmancık +  
    Vezirköprü Samsun Vezirköprü +  
II Kastamonu Boyabat Sinop Durağan +  
 

            Proje faaliyetleri için seçilan alanlar (Bak Harita 1) iki ekolojik zonu temsil edici özelliktedir. Zon I ülkenin doğusunda yer almakta olup, ülkenin kuzeydoğu bölgesinin genel ekolojik şartlarını temsil etmektedir. Orman köylekri 1500-3000 m. rakımlar arasında yerleşmiş olup, arazi çok kırıklı, eğimler yüksek topraklar fakir ve şiddetli erozyona maruz durumdadır. Kışlar çok şiddetli geçmekte olup, ana kakarsu boylarındakiler hariç tüm köyler 4-6 ay süre ile 1 m. yükseklikte kar ile örtülü kalmaktadır.

HARİTA 1- Proje faaliyetleri için seçilen orman işletmeleri yeri 2 Mart 1992 gün ve 21159 sayılı resmi gazete'de yayımlanmıştır.

            Zone 2'de yükselti 800-2500 m. arasında değişmektedir. Arazi daha az dağlık olup, topraklar Zone 1'e nazaran daha derin ve iyi şartlarındadır. Zon'un kuzey ucu, kıyı belgesinin iç sınırlarına dayanmaktadır. Dik meyillerde toprak ve jetasyon şiddetli bir tahribata maruz bulunmaktadır. Bu bölgelerde yaşam seviyesi düşük düzeylerdedir.

            6. FAO/Hükümet İşbirliği Programından Dış Yardım Alınmasının Sebepleri

            Bu projenin üzerinde duracağı an konu, Devlet ve köy toplulukları arasında daha iyi bir işbirliğinin tesisi suretiyle daha etkin doğal kaynak kullanımını sağlayabilecek modellerin geliştirilmesi olacaktır.

            Böyle bir projenin uzun dönemli deneysel yapısı nedeniyle, dış borç yardımının gerekliğini açıklayabilmek güçtür. Başarı ve amaçlara ne derece yeterli düzeyde ulaşılabileceği belirsizdir. Henüz kanıtlanmamış birçok varsayımın, proje formülasyon safhasında kullanılması zorunlu olabilecektir. OGM'nin böyle güç ve riskli şartlarda dış yardım olmaksızın bu çeşit bir projeyi başlatma ihtimali zayıftır. Bu proje, yurt dışında deneyim ve girdileri getirerek bunları ülkede mevcut bilgi ve kapasite ile birleştirmeyi hedeflemektedir. Bu şekilde, halen içinde bulunulan çıkmaz durumdan kurtulunabileceği beklenmektedir.

            7. Özel Mütalaalar

            Bu projenin temel amacınının, doğal kaynakların işletilmesi ile ilişkili olmasına karşılık, köylüler açısından kalkınma amaçları kapsamı veya öncelikleri itibariyle farklı olabilir. Köylülerin amaçları ve beklentileri arasında ticaret ve eve endüstrisinden gelir temini, yeni istihdam imkanları bulma, sağlık, eğitim, ulaşım ve sulama imkanları vb.yer alabilir.

            Hernekadar süreklilik gösteren bir Toplum Kalkınması tamamen entegre bir yaklaşım gerektirirse de, bu projemizin ana yönelimi, köylüler açısından en büyük öneme sahip temel doğal kaynak ile direkt ilişkili olan ve onu etkileyen faaliyetler üzerinde olacaktır.

            Diğer kurum ve teşkilatlar da (örneğin Türkiye Kalkınma Vakfı) projenin çalışmakta olacağı bazı toplum kalkınması alanlarındaki faaliyetlere ilgi göstermektedir. Araştırma her ne kadar bu projenin esas bir özelliği değilse de, proje içinde çeşitli teknik denemelerin yürütüleceği beklenmektedir. Projenin bu tip deneme çalışmalarından en yüksek yararı sağlayabilmesi için, bu araştırma desenlerinin hazırlanması sırasında bu konularda ihtisas sahibi kuruluşlardan gerekli tavsiye ve destekler sağlanmalıdır.

            8. Türk Tarafı Desteği

            OGM bu Projenin uygulayıcı kurumu olacaktır. Proje Genel Müdürlükçe yönlendirilecek ve denetlenecektir. Projenin başarısı için, başlangıçtan itibaren OGM'nin çeşitli ana hizmet daireleri arasında (Ağaçlandırma ve Silvikültür, Araştırma Planlama ve Koordinasyon, Mülkiyet ve Kadastro) güçlü bir işbirliği ve koordinasyona ihtiyaç bulunmaktadır. Proje arazide OGM'nin Bölge ve İşletme Müdürlükleri tarafından desteklenecektir.

            Projenin gelişimi bir Danışma Komitesi tarafından takip edilecektir. Bu komite yılda iki kez, bir defa Ankara'da diğerinde de proje uygulama yörelerinden birinde toplanıacaktır. Komite gerçekleştirilen gelişmeleri amacıyla tavsiye ve yardımları sağlayacaktır. Komitede şu elemanlar yer alacaktır. Orman Genel Müdürü veya temsilcisi (aynı zamanda komite başkanı APK, Ağaçlandırma ve Silvikültürel Daireleri temsilcileri FAO temsilcisi, Proje Uygulama Genel Müdürlüğü ile Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü temsilcileri, Proje Müdürü, Baş teknik danışmanı (CTA) BMKP temsilcisi ve Türkiye Kalkınma Vakfı temsilcisi. Danışma Komitesi arazide toplandığında, pilot köylerden temsilciler de toplantıya katılabilecektir. Proje Müdürü komitenin sekreterya görevini yürütecek ve toplantı gündemini de hazırlayacaktır.

            D- PROJENİN ANA AMACI

            Orman köy topluluklarının sosyo ekonomik seviyelerini geliştirecek doğal kaynak işletme sistemlerinin tesisi suretiyle, doğal kaynaklar ve özellikle orman kaynakları üzerindeki baskıları azaltmaktadır.

            E. KISA DÖNEM AMAÇLARI, ÇIKTILAR VE FAALİYETLER

            1. Kısa Dönem Amaç 1

            Kırsal Kalkınmayı ekolojik yönden sağlam doğal kaynak işletim uygulamaları ve prensipleri ile dengeleyecek potansiyel seçenek ve yaklaşımların mevcudiyeti hakkında genel bilinçliği artırmaktır.

            1.1. Çıktı 1

            Kırsal Kalkınmayı ekolojik yönden sağlam doğal kaynak işletim uygulamaları ve prensipleri ile denegeleyecek potansiyel seçenek ve yaklaşımların mevcudiyeti hakkında genel bilinçliliği artırmaktır.

            1.1. Çıktı 1

            Ormancılar ve kırsal kalkınma uzmanları arasında, Halk Toplum Ormancılığındaki katılımcı yaklaşımların güçlü ve zayıf tarafları hakkında anlayış ve bilinç yaratmak.

            1.1.1 Faaliyet 1

            Halk ormancılığı konusunda yılda en az 3 eğitim semineri düzenlemek. İlk seminer, projenin başlamasını takiben mümkün olan en kısa zamanda ve 10 gün süre ile gerçekleştirilecektir.

            1.1.2. Faaliyet 2

            Halk ormancılığı ile ilgili 2 adet içi eğitim kursu düzenlemek ve yurtdışı eğitimine gidecek elemanlar için lisan kursları düzenlemek.

            1.1.3 Faaliyet 3

            Yaklaşık 12 eleman için diğer ülkelere en aza 6 adet teknik inceleme gezisi düzenlemek, Herbiri yaklaşık 3 ay olan 8 adet kısa süreli eğitim bursu sağlamak.

            1.1.4. Faaliyet 4

            Ülkede Halk ormancılığı ile ilgili bilgi ve haber değişimi ağını tesis etmek.

            1.1.5. Faaliyet 5

            Ormancılık eğitimi yapan üniversitelerle ve ormancılık araştırma kurumlarıyla ön temasları gerçekleştirmek.

            1.2. Çıktı 2

            12-15 köyde pratik ve süreklilik gösteren doğal kaynak kullanım kavram ve seçenekleri konusunda köylülerin anlayış ve bilinçliliklerinin arttırılmış olması. Bu anlayış, kısmen yayın tanıtım faaliyetleri, artan diyalog ve komşu köy sahalarına yapılacak ziyaretler sayesinde sağlanacaktır. Fakat esas olarak köylülerin kendilerinin belirledikleri, uyguladıkları ve deneyim kazandıkları denemeler modellerin sonucu olarak elde edilmiş olacaktır.

            1.2.1. Faaliyet 2

            Köylülere arazideki sonuçların ve gerçekleşmelerin gösterilmesi. Başarılı sonuçlar alınan diğer proje sahalarına en az 5 ziyaretin düzenlenmesi ve mahalli köylüler ile tartışma imkanlarının sağlanması.

            1.2.3. Faaliyet 3

            Türkiye'nin diğer bölgelerinde, kaynakların uygun işletilmesi konularında elde edilen katılımcı uygulamalar ve başarılı örneklerden elde edilen sonuçların, televizyon, radyo, basın gibi kitle iletişim araçları vasıtasıyla daha yaygın şekilde duyurulmasının ve tanıtılmasının sağlanması.

            1.3. Çıktı 3

            Halk Toplum ormancılığının ülke düzeyinde potansiyeli konusunda, kuruluşlar ve bakanlıklar düzeyinde anlayış ve bilinçliğin arttırılmış olması.

            Bu anlayış, değişik bakanlıklar, Devlet kuruluşları ve Devlet dışı kurumların içinde ve elemanları arasındaki diyaloğun arttırılması suretiyle temin edilecektir.

            1.3.1 Faaliyet 1

            Üst düzey Devlet memurlarını, halk ormancılığı konusunda düzenlenecek iki seminerde biri projenin ilk yılı, diğeri üçüncü yılında ve diğer forum ve değerlendirme toplantılarında bir araya getirmek.

            1.3.2. Faaliyet 2

            Benzer diğer projelerin yerli ve yabancı elemanları ile yakın temas ve ilişkilerin tesis edilmesi.

            1.3.3. Faaliyet 3

            Halk ormancılığı konularında televizyon için bir ve basın için iki program dokümanter yapmak, mahalli ve ülke düzeyindeki periyodik yayınlar ile, devlet yayın organları için dört makale hazırlamak.

            2. Kısa Dönem Amaç 2

            Köy toplumlarına orman ve diğer doğal kaynaklara dayalı ve devamlı olacak gelir arttırıcı imkan ve faaliyetlerin belirlenmesi ve mümkün olduğu ölçüde başlatılmaları konularında yardımcı olmak.

            2.1. Çıktı 1

            Proje faaliyetleri için köylülerin 12-15 adet seçimi

            2.1.1. Faaliyet 1

            Aşağıdaki önerilere dayalı olarak iki seri saha seçim kriterlerinin belirlenmesi.

            Birinci Seri Kriterler

            - Köy içinde oldukça düşük bir fakirlik göstergesi.

            - Köy civarında oldukça ciddi seviyede doğal kaynakl tahribatının mevcut olması,

            - OGM tarafından belirlenecek orman bölgesi içinde bir bölge,

            - Bölge veya işletme merkezlerine uygun bir mesafede bulunması.

            İkinci Seri Kriterler

            - Köyde mevcut kurumsal kapasite ve potansiyel,

            - Genel olarak proje ve Orman Genel Müdürlüğü ile işbirliği konusunda köylülerde bir istekliliğin görülmesi.

            2.1.2. Faaliyet 2

            Faaliyet 2.1.1 nin altında açıklanan kriterleri kullanmak suretiyle, her bölgede proje faaliyetlerinin yürütülebileceği köylerin (5-6 adet) belirlenmesi ve seçimi, projenin taşra elemanları tarafından ve OGM Türkiye Kalkınma Vakfı, Tarım İl Müdürlükleri ile ilgili diğer Kuruluş temsilcileri ile işbirliği yapmak suretiyle gerçekleştirilmelidir.

            Önce birinci seri kriterlere göre seçilecek köylere ziyaretler yapılacak, bilahare bu köylerde ikinci seri kriterlerin uygulanması suretiyle en son kısa liseye giren köylerin seçimi tamamlanacaktır. Bu köy listesi Proje Müdürü ve Baş Teknik Danışmanı CTA'ya şunulacaktır.

            2.1.3 Faaliyet 3

            Altı Orman İşletmesinin herbirinde iki üç adet nihai köylerin seçiminin tamamlanması.

            2.2. Çıktı 2

            12-15 köyde, muhtelif gelir arttırıcı faaliyet seçeneklerinin proje personeli ve köylüler tarafından bereberce belirlenmesi ve analiz edilmesi. Bu seçenekler doğrudan gelir arttırıcı imkanlar olabileceği, gibi daha etkin kaynak kullanım sistemlerine katkıda bulunacak mahalli MUHTARLIK kamu faaliyet programları da Örneğin tarım, otlatma veya Orman alanlarını koruyucu kontrol şekilleri yapımı vb.) olabilecektir.
            2.2.1. Faaliyet 1

            Proje ve köyün ortak amaçlarını geliştirmek üzere, katılımcı bir değerlendirmenin gerçekleştirilmesi. Bu değerlendirme geçmişteki ve mevcut sosyal, ekonomik ve biyo fiziksel değişkenler üzerinde yoğunlaşacaktır.

            2.2.2 Faaliyet 2

            Katılımcı değerlendirmeye dayalı olarak, gelir arttırıcı faaliyetlerin seçimi, değerlendirilmesi, planlaması ve gerektiğinde yardım için ilgili kuruluşlarla temasların sağlanması.

            3. Kısa Dönem Amaç 3

            Doğal kaynak işletme modellerinin etkinliği garanti altına almak amacıyla herbir pilot köy için izleme ve değerlendirmenin geliştirilmesi.

            3.1 Çıktı 1

            Proje arazi elemanları ve köylüler tarafından seçilen denemeler modeller teknik buluşlar, ekonomik düzenlemeler veya mukaveleli düzenlemeler şeklinde olabilir.

            3.1.1 Faaliyet 1

            Uygun deneme ve modellerin planlaması ve tasarımı

            Burada üzerinde çalışılacak başlıca konular şunlar olabilir.

            - Agroforestry

            - Yem ve yakacak odun üretimi için baltalık ve tetar uygulamaları

            - Orman ürünlerinin maliyet fayda paylaşımı

            - Mer'a ve otlak ıslahı

            - Orijin ve tür denemeleri

            - Erozyon kontrolu

            - Entansif tekniklerle ve değişik türlerde yapılacak özel ve köy toplum ağaçlamaları için girdi çıktı ve karlılık tahminleri.

            3.1.2 Faaliyet 2

            Denemeler modellerin uygulanması.

            3.1.3 Faaliyet 3

            Ormancılık ve doğal kaynakların işletilmesine dayalı gelir arttırıcı faaliyetlerin izlenmesi ve değerlendirilmesi.

            3.2 Çıktı 2

            Uygun işletme veya teknik konularda gerekli bilgi ve deneyimlerin toplanması

            3.2.1 Faaliyet 1

            Projenin arazi elemanları ve köylüler tarafından gerek köy içinde gerekse civar köylerde mevcut bilgilerin belirlenmesi ve toplanması. Projenin arazi elemanları köy dışından ihtiyaç duyulan bilgilerin toplanmasına yardımcı olabilir.

            3.2.2 Faaliyet 2

            Köylülerin ilgi duyacağı ve onlar açısından ve potansiyel pratik değer taşıyabilecek konularda yayın ve tanıtım dokümanlarının hazırlanması.

            3.2.3 Faaliyet 3

            Yürütülecek özel çalışmalar ile, Türkiye'de mevcut ve geleneksel olmayan halk ormancılığı uygulamalarıyla ilişkili doğal kaynak kullanım şekillerinin ve yöresel deneyimlerin incelenmesi.

            Özellikle aşağıdaki konularda bilgi desteği büyük önem taşıyacaktır.

            - Geçmişteki halk ormancılığı bilgi desteği büyük önem taşıyacaktır.

            - Uygun teknik bilgilerin incelenmesi.

            - Geçmişte ve bugün arazi ve ağaçların sahiplik ve tasarruf durumlarının incelenmesi.

            - Tarım sistemleri

            - Hukuki ve idari çerçevenin incelenmesi

            - Doğal kaynak kullanımı ile ilgili alternatif stratejilerin gözden geçirilmesi,

            - Tarım sistemleri içinde orman ve ağaçların rolü,

            - Yöresel kurumların analizi ve güçlendirilmeleri için desteklenmeleri,

            - Proje köyleri için pratik öneriler.

            3.2.4 Faaliyet 4

            Ekonomik teknik veya toplum kalkınması konularında ihtiyaç duyulduğu belirlenen doküman veya eğitim materyalinin hazırlanması.

            3.2.5 Faaliyet 5

            Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı vasıtasıyla köylülere sağlanmakta olan destek ve kredi programlarının gözden geçirilmesi ve analizi.

            3.3 Çıktı

            Etkin ve işleyen bir katılımcı izleme ve değerlendirme sisteminin tesis edilmesi.

            3.3.1 Faaliyet 1

            Katılımcı bir izleme ve değerlendirme sisteminin planlanması ve düzenlenmesi için elemanların eğitimi.

            Bu eğitim, projenin başlangıç döneminde ve ideal olarak ilk proje seminerinin bir bölümünde gerçekleştirilmelidir.

            3.3.2 Faaliyet 2

            İzleme ve değerlendirme fikrinin köylülere tanıtılmasını ve her bir faaliyet ve faaliyet grupları için direkt veya dolaylı göstergelerin belirlenmesini sağlamak.

            3.3.3 Faaliyet 3

            Her bir işletmede arazi faaliyetleri için veya belirlenen her arazi dışı faaliyet için izleme ve değerlendirme sisteminin uygulanması.

            3.3.4 Faaliyet 4

            İzleme ve değerlendirme sonuçlarını, yayım ve tanıtım materyali olarak kullanılabilecek ve ayrıca mevcut FAO izleme ve değerlendirme sistemini tamamlayabilecek şekilde analiz etmek ve sunmak.

            F. GİRDİLER

            1. Hükümet Türk Tarafı Girdileri

            a- Personel                                                                                    Eleman ay

Profesyonel personel proje müdürü 2 adet part-
time yardımcısı, 6 adet Toplum Ormancısı, Toplum
Kalkınma Uzmanları                                                                                    250

            b- Eğitilecek elemanlar (köylüler hariç)                                        480
            c- Yardımcı personel (şoförler sekreter vs.)                                  432
            d- Destek tahsisatları                                                                        -
            e- Eğitim giderleri ücretler kiralar vs.                                              -
            f- Seyahat giderleri yol ve iaşe ibate gideri                                    -
            g- Malzeme ve ekipman arazi sahalarında taşıt
            işleme, bakım ve tamir giderleri ve diğer işletim
            masrafları                                                                                            -
            h- Arazi faaliyetleri saha hazırlığı, dikim,ot                                      -
            alma, bakım.
            İsviçre Tarafı Katkısı

a- Personel tam süreli                                                                        Eleman ay
CTA (Baş Teknik Danışman Halk Ormancılığı Kaynak                        36
Planlama uzmanı) Görev tanıtımı Ek-3 de verilmiştir
Toplum Kalkınma Uzmanı                                                                           2
İzleme ve Değerlendirme Sistemleri Uzmanı                                           2
Teknik Kaynak İşletme Uzmanları Bu uzmanların özel
çalışma alanları mahalli elemanlar ve proje personeli
tarafından ihtiyaçlara dayalı olarak belirlenecektir.                                  4

            Mahalli personel
İdari yardımcı dil bilir

b- Eğitim sadece ders ve öğretmen ödemeleri                                        36
Dış ülkelerde burs ve kısa süreli kurslar
Mahalli eğitim ve araştırma bağışları
Teknik inceleme gezileri uluslararası
Seminerler, forumlar workshops, kısa süreli
kurslar Ankara'da ve taşrada
c- Seyahat giderleri yol ve harcırah giderleri
2/3 ü eğitim ile ilgilidir.

d- Genel İşletme Giderleri ve Mukaveleler
- Genel işletme giderleri
- Köy kalkınması, kamu işleri ve kalkınma fonu
köy kalkınma fonu programları dahil
- Mukavele ve alt mukaveler

e- Alet ve malzemeler

Ormancılık aletleri, ekipmanları, fidanlık malzemeleri, büro mobilya ve malzemesi, baskı, görsel işitsel malzemeler, haritalar, hava uzay fotoğraflar

f -Ekipman

Beş adet 4x4 arazi binek vasıtası ve aksesuarları, bir adet steyşin vagon tipi araba, fidanlık laboratuvar ve kamp ekipmanı

g- Mukavele ve alt mukaveleler özel çalışmalar, eğitim ve değerlendirme

            G. RİSKLER

            Yukarıda bahsedildiği gibi proje amaçlarının ne ölçüde sağlanabileceğinin tahminini güçleştiren bir takım riskler, daha doğrusu belirsizlikler mevcuttur. Seçilen orman köyleri ile devlet kuruluşları ve elemanları arasındaki dinamik ilişkilerde çok şeyler meydana gelebilir. Herhangi bir anlaşmanın gerçekleştirilmesi öngörülenden daha çok zaman alabilir ve bu nedenle hedefleri bir zaman grafiği üzerinde tahmin etmek ve planlamak güçtür. Bunun yanında, bu yörelerde yaşamakta olan insanların dengeli ekonomik gelişmesinin, doğal kaynaklar üzerinde kaçınılmaz bir baskı olmaksızın ve bunun yerine bu baskının azaltılması suretiyle gerçekleştirileceğini kimse garanti edemez.

            H. ÖN ZORUNLULUKLAR VE GEREKSİNİMLER

            Türk tarafı şunlar sağlayacaktır.

            - Uygun Türk personelinin projede görevlendirilmesi ve maaşlarının ödenmesi

            - Projenin burs ve teknik inceleme gezi programları çerçevesinde yurt dışında eğitim görecek uygun elemanların seçimi, görevlendirilmesi ve eğitimler için hazırlanması,

            - Projede ithal edilen tüm malzeme, ekipman, taşıt ve makinaların gümrükten çekilmesi, gerekli vergi ve harçların ödenmesi, nakliyatların sağlanması.

            I. PROJE RAPORLARI, İZLEME VE DEĞERLENDİRMELER

            Proje, Türkiye'de uygun ve sürekli olabilecek halk ormancılığı modellerini deneme açısından benzersiz olma özelliğini taşımaktadır. Bu nedenle aşağıdaki iki bilgi akım enformasyon sistemi kullanılacaktır.

            1- FAO'nun proje izleme ve değerlendirme M/E Sistemi aşağıda A bölümünde açıklandığı şekilde, üçlü değerlendirme toplantıları, çalışma planları, raporlar vb.

            2- Katılımcı bir M/E sistemi aşağıda B bölümünde açıklandığı şekilde

            İ- MEVCUT FAO İZLEME SİSTEMİ

            Projenin 36 aylık süresi boyunca, bir iç üç tarafın katılacağı değerlendirme ve bir dış değerlendirme yapılacaktır. İç değerlendirme projenin yaklaşık 18 inci ayında ve dış değerlendirme 27 inci ayı civarında yapılacaktır. Üçlü değerlendirmeye Tripartite review Türk tarafı OGM ve DPT yetkililerince temsil edilmek suretiyle, FAO ve İsviçre adına bir temsilci katılacaktır. Bu projenin bitimini takiben, ikinci safha bir proje ile çalışmaların devamı uygun görüldüğü takdirde, ikinci bir üç taraflı değerlendirme toplantısı projenin yaklaşık 29 ayında düzenlenecektir.

            RAPORLAR

            Altı aylık Gelişme Raporları

            Gelişme raporları her altı ayda bir Proje Müdürü ve CTA tarafından hazırlanacak ve FAO tarafından, finansman sağlayan İsviçre ve alan devletlere Türkiye sunulacaktır. Gelişme raporu, programlanmış bulunan proje faaliyetlerini tanımlayacak ve kısa dönemli amaçlara yönelik gelişmelerin değerlendirilmesine imkan sağlayacak bilgileri verecektir.

            SON RAPOR

            Proje sonuna doğru bir son rapor hazırlanacaktır. Bu rapor projenin üç yıllık süresini kapsayacak ve projenin bitiminden dört ay önce FAO Merkezine gönderilecektir. Burada gözden geçirilerek son şekli verilecek proje son raporu, bağışı alan ve veren hükümetlere Türkiye ve İsviçre sunulacaktır.

            Proje son raporu, proje faaliyetlerinin çıktı üretimlerinin ve kalkınma hedefleri ile ilgili kısa dönem amaçların ve sonuçların ne ölçüde gerçekleştirildiğine ait bilgileri özet bir şekilde sağlayacak ve değerlendirecektir. Rapor, projenin gelecek safhaları için önerileri de sağlayacaktır.

            İİ- KATILIMCI İZLEME VE DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

            İZLEME

            Katılımcı bir izleme ve değerlendirme sistemi M/E izleme ve değerlendirme M/E uzmanı, projenin arazi elemanları ve yararlanıcılar köylüler tarafından beraberce hazırlanacaktır. Faaliyetler süresince izlenen direkt ve dolaylı göstergeler periyodik olarak örneğin her altı ayda bir mevsimlik olarak analiz edilecektir. Her bir köyde elde edilen sonuçlar, ilgili işletmedeki Halk Ormancılık Uzmanlık tarafından proje yönetimine gönderilecektir. Temel bilgiler, köylüler ve proje elemanları işbirliği ile belirlenecek ve değerlendirilecektir.

            DEĞERLENDİRME

            Projenin son değerlendirilmesini tamamlayıcı mahiyetteki bir katılımcı değerlendirme, projenin ikinci yılı sonunda gerçekleştirilecektir.

            Katılımcı değerlendirmelerin sonuçları o şekilde sunulmalıdır ki, bunlar aynı zamanda yayım tanıtım ve eğitim malzemesi olarak da kullanılabilmelidir. Gene bilinmelidir ki katılımcı izleme ve değerlendirme ile proje değerlendirmesi farklı faaliyetler değil tüm bir yaklaşımın parçalarıdır.

            Orman işletmelerindeaki Proje Halk Ormancılık Uzmanları, değerlendirmelerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli çalışma ve gayretleri gerçekleştirecek ve sonuçların değerlendirmeden en az üç ay önce proje yönetimine sunulmasını sağlayacaktır.

            SONUÇLARIN SUNULMASI

            Elde edilecek neticelerin potansiyel muhatabı bu sonuçların kalite ve yararlığına bağlıdır. Örneğin, video çekimi yapıldı ise, bazı değişikliklerle bir televizyon programı olarak dağıtılabilir. Ayrıca köyden köye yayım tanıtım amacıyla da kullanılabilir. Bu arada Orman Genel Müdürlüğü elemanları da sonuçların potansiyel yararlanıcısı olacaktır. Sonuçlar köylülerin kendi kendilerine yaklaşımı analiz etme ve dğerlendirmelerini mümkün kılacaktır.

            Sonuçlar ayrıca OGM tarafından ve meslek içi eğitim malzemesi olarak da kullanılabilecektir.

HİBE YAPAN ÜLKE İSVİÇRE KATKISI US $

Proje Sembolü GCP/TUR/045/SWI
Adı            Türkiye'de Uygun Halk Ormancılığı Modellerinin Geliştirilmesi Safha I.

 

1100ULUSLARARAS UZMANLAR VE DANIŞMANLAR a/a
TOPLAM
a/a
1991
a/a
1992
a/a
1993
01 Baş Teknik  36
375.000
12
125.000
12
125.000
12
125.000
1300 İdari Destek ve Personel  
30.000
 
10.000
10
10.000
10
10.000
51 Danışmanlar 8
88.000
2
22.000
5
55,000
1
11,000
Bölüm Toplamı  
493.000
 
157.000
 
190.000
 
146.000
2000 Resmi Görev Seyahat  
60.000
 
20.000
 
20.000
 
20.000
3000 Mukavel Hizmetleri  
90.000
 
40.000
 
30.000
 
20.000
4000 Genel İşletme Gider  
140.000
 
40.000
 
50.000
 
50.000
5000 Malzemeler  
250.000
 
80.000
 
60.000
 
50.000
6000 Mobilya ve Ekipman  
340.000
 
140.000
 
90.000
 
20.000
8000 Eğitim  
1.563.000
 
120.000
 
160.000
 
60.000
Alt Toplam  
203.190
 
597.000
 
600.000
 
366.000
9100 Proje Destek %13  
130.854
 
77.610
 
78.000
 
47.580
1600 öZEL Faktör yıl %4  
1.897.044
 
26.984
 
54.240
 
49.630
TOPLAM      
701.594
 
732.240
 
463.210
PROJE BÜTÇESİ İÇİNDE TÜRK TARAFI KATKISI (1000 TL. olarak)

Proje Sembolü GCP/TUR/045/SWI
Adı            Türkiye'de Uygun Halk Ormancılığı Modellerinin Geliştirilmesi
 

                 
                 
Profesyonel Personel
250
900.000
80
300.000
85
300.000
85.
300.000
Yardımcı Personel
432
350.000
132
110.000
150
120.000
150
120.000
Destek Tahsisatlar  
150.000
 
40.000
 
55.000
 
55.000
ALT Toplam  
1.400.000
 
450.000
 
475.000
 
475.000
Eğitim  
250.000
 
65.000
 
100.000
 
85.000
Seyahat Ulasım ve İaşe İbate  
150.000
 
75.000
 
45.000
 
30.000
MALZEME VE EKİPMAN          
140.000
 
90.000
Taşıt işlet,bakım,tamir  
450.000
 
220.000
 
135.000
 
90.000
Diğer İşletme Giderleri  
300.000
 
75.000
 
105.000
 
105.000
Altyapı binalar, fidanlıklar arazi  
300.000
 
90.000
 
380.000
 
285.000
ALT tOPLAM  
1.050.000
 
385.000
 
900.000
 
780.000
Diğer Arazi faaliyetler toprak hazırlığı dikim otalma bakım  
2.250.000
 
570.000
 
285.000
 
250.000
Beklenmedik Giderler %15  
5.865.000
           
TOPLAM                
US $ Eşdeğeri                
 
TANIMLAR

            Agroforestry

            Agroforestry, aynı arazi işletme birimleri üzerinde, çok yıllık odunsu bitkilerin ,amaçlı olarak tarımsal ürünlerle veya hayvancılıkta beraberce uygulandığı arazi kullanım sistemleri için kullanılan ortak bir addır. Bu ya aynı arazi üzerinde ağaçlar arasında tarım ve hayvancılık uygulamaları veya aynı arazinin farklı zamanlarda düzenli olarak ağaç, tarım veya hayvancılığa tahsis edilmesi şeklinde olabilir. Bir arazi kullanım sisteminin veya uygulanmanın Agroforestry olarak tanımlanabilmesi için ,odunsu ve odunsu olmayan komponentler arasında belirgin olumlu ekonomik ve ekolojik karşılıklı ilişkinin mevcut olması gereklidir.

            Doğal Kaynaklar

            Bu terim, belli bir alanda (havza köy arazisi vb.) mevcut tüm doğal yenilenebilir kaynakları, örneğin arazi, toprak, su, vejatasyon, yaban hayatı vb. ifade eder. Buna hava, güzel manzaralı yöreler belli bilimsel ve eğitimsel özellikleri olan yerler de dahildir. Hava entegre bir eleman olmakla beraber yukarıda sayılan elemanlar ile aynı düzeyde kabul edilmemektedir. Bunun nedeni, dağlık faaliyetlerin hava üzerindeki etkisinin çok az olması yanında, hava ile ilişkili konularda Örneğin, çalılık yangınlarında oluşan dumanın azaltılması vb. çok az şey yapılabilme imkanının bulunmasıdır.

            İşletme Yönetim

            Kaynakların planlı ve bilerek kullanılması, müdahale edilmesi, istihsali ve tükatimidir. Yenilenebilir kaynakların, devamlı hasıla ve üretim almak amacıyla korunması, geliştirilmesi ve ıslahı gayret ve faaliyetleri de buna dahildir.

            Süreklilik

            Süreklilik, doğal kaynak kullanım sistemlerinin korunması ve bu kaynaklardan üretimin devamlı bir şekilde sağlanması için yapılacak gerekli düzenlemeler ve bu husustaki endişe ile ilgilidir. Önem ve önceliklerin neye verildiğine bağlı olarak, süreklilik normal olarak beraberce mütalaa edilmesi gereken değişik yönleri ekolojik ekonomik, sosyal hukuki, idari, kültürel vb. kapsayabilir. Bir proje veya programın başarılı olup olmadığını belirleyecek genel kriter, elde edilen aşama ve başarının, dışarıdan proje vesilesiyle sağlanan girdiler sona erdikten sonra da devam edip etmiyeceğidir.

            Sosyal Ormancılık

            Bu, sosyal faydalar sağlayan ormancılık için kullanılan genel bir terimdir. Bazılarına göre tüm ormancılık faaiyet ve programları sosyal faydalara sahiptir ve bu nedenle bu terim tüm ormancılığı kapsamaktadır. Sosyal Ormancılık daha spesifik özel terimlerin örneğin endüstriyel ormancılık, tarla ormancılığı özel ormancılık ve halk ormancılığı gibi tümünü kapsayan ve bunların üzerindeki bir şemsiye düşünülebilir ve ifade edilebilir.

            Halk Toplum Ormancılığı

            Halk ormancılığı köy ortak arazisi, özel araziler veya devlet arazileri üzerinde bazı arazi kullanım ve tasarruf düzenlemeleri ile uygulanabilir. Halk ormancılığı çeşitli konuları (örneğin agroforestry, tamalan ağaçlandırmaları, ormana dayalı küçük iş yerleri, köy koruları tesisi veya muhafazası gibi kapsayabilir. Halk ormancılığının belirgin özelliği, burada kabul edilen ve uygulanan yaklaşımdır. Birinci özelliği karar vermenin toplum ile, dış teşkilat tarafından ortaklaşa gerçekleştirilmesi, ikincisi yapılan faaliyetlerden elde edilen faydalar veya faydaların bir bölümünün, toplumdaki bireylere veya bir bütün olarak topluma köy gitmesidir.

            Katılım

            Bu doküman için tanımlandığı şekliyle katılım ortak kalkınma amaçlarına ulaşmak için bir toplum ile bir dış teşkilatın yaptığı ortaklıktır. Katılım, karar verme işleminin veriliş şekline ve karar vericiye bağlı olarak aşağıda gösterildiği şekilde bir yayılış spektrum gösterilebilir.

Merkezi kurumlar                         KATILIM                        Köylüler Tarafından
tarafından alınan                        SÜREKLİLİĞİ                 alınan bütün
bütün kararlar                                                                    kararlar

            Katılım kültür durumuna, ülkeye veya topluluğa bağlı olarak değişiklikler gösterebilir. Optimal, ortaklık, yayılımın ortasında ve sağa doğru kayan bir durumda olabilecektir.

            MUHTEMEL DENEMELER MODELLERLE İLGİLİ BAZI ÖRNEKLER

            A- Teknik Konular

            - Ağaç sıraları arasında veya erozyon kontrolu sahalarında gradoni ve teraslar arasındaki değişik yem bitkilerinin yetiştirilmesinin denenmesi. Bu çalışmada, daha önceki yıllardaki çeşitli deneme ve araştırmalara dayalı olarak korunga Onobrychis vicifolia ve yonca Medicago sativa türlerinin Türkiyenin bir çok yerinde başarılı olarak yetiştirilmekte olduğu dikkate alınmalıdır. Ayrıca, diğer bazı yerli yem bitki türleri de baklagiller dahil ülkede oldukça iyi bilinmektedir. Bunlara ilave olarak hayvan yemi sağlayan ağa ve çalı türleri ile denemeler kurulmasında da büyük yarar bulunmaktadır.

            - Uyuntuların, akarsu kıyılarının ne birikinti ovalırının vejetasyonla kaplanması çalışmaları da büyük önem taşımaktadır. Bu amaçla en uygun türlerin üretim tekniklerini ve işletme şekillerinin araştırılması gerekmektedir. Yakıt odundu ve yem üretebilmek amacıyla sürgün ormanı ve tetar işletmeleri seçenekleri de denemelere dahil edilebilecektir.

            - Doğal mer'a otlarının kesilmesi, nakli ve depolanması ile, bozulmuş alanlardaki doğal meraların ıslahı yüzey muamelesi, tohum ekimi değişik hayvan yemi bitki bankalarının koleksiyonlarının denenmesi ve tesisi çalışmaları da projede ele alınmalıdır.

            - Gerek devlet orman arazilerinde, gerekse özel arazilerde toplum ormancılığı için uygun tür ve orijinlerle ilgili olarak halen mevcut bilgi ve deneyimlerin toplanması ve değerlendirilmesi proje çalışmaları içinde yer almalıdır.

            - Halen yürümekte olan programlar için girdi çıktı ve karlılık analizlerinin yapılması, potansiyele sahip yeni programların belirlenmesi çalışmaları da projeye dahil edilmelidir.

            - Köyler için gelir arttırıcı muhtelif faaliyetlerin örneğin arıcılık, meyva ağaçları ıslahı vb. belirlenmesi çalışmaları da proje içinde yer alacaktır.

            b- Yönetim ve işletme Konuları

            Orman köylüleri OGM'nin daha iyi işbirliğini gerçekleştirmelerini sağlayacak çaba ve denemelere ihtiyaç bulunmaktadır. Bu amaçla denenebilecek bazı programlar aşağıda gösterilmiştir.

            - Köylülerin, ağaçlandırma ve erozyon kontrolu sahalarını tel çit olmaksızın korumaları ve hayvanlarını kontrol etmeleri şartıyla OGM'nin tel çit yapımı için ayırdığı imkanlarını köylüye sağlaması.

            - Bazı orman arazileri üzerinde köylülere ziraat yapna izni uzun dönemi içni verilmesi ve bunun karşılığında bu izni alanların bu sahalar üzerinde toprak ve su muhafaza tedbirlerini ve agroforestry tekniklerini uygulamaları ve aksi takdirde sözkonusu iznin iptal edilmesi.

            - Köy düzeyinde tarım sistemine dayalı olarak, köy arazi kullanım planı belirlenecek her iki tarafça onaylanacaktır. Bundan sonra, seçilen belli sahalar her iki tarafın kabul ettiği belli zorluklara uymak suretiyle kullanılacaktır. Aynı zamanda elde edilecek faydalar, kabul edilen bir formüle uygun olarak bölüşülecektir. Bu amaçla arazi ve ağaçlardan yararlanma ve tasarrufu konularının derinliğine bir etüdü gerekli olabilecektir.

            - Değişik otlatma sistemlerinin tartışılması, uygun bulunanların onaylanması ve tesisi. Bu sistemler ve uygulamalar içinde köylülerin kısa dönemde uğrayacakları kayıpları telafi etmek üzere Devletçe gerekli tazminatların sağlanması. Buna karşılık, hayvan yoğunluğu otlatma süresi vb. hususlarda gerekli tedbirlerin köylülerce alınması.

            - Odun istihsali Köylülere belli istihsal ve faydalanma hakları sağlanacak ve bunun karşılığında köylüler bu sahaların korunmasına ve girişlerin kontroluna yardım edecekler ve istihsal sahalarında ıslah çalışmalarını yürüteceklerdir.

            - Köy teşkilatları ile birlikte halen uygulamakta olan teşvik programlarının değerlendirilmesi ve arazi testleri için ümit vadeden teşik programlarının önerilmesi.

            BAŞ TEKNİK DANIŞMAN CTA HALK ORMANCILIĞI UZMANI

            Görev Talimatı

            Romada FAO Merkezindeki Ormancılık İşlemleri Dairesi Müdürünün tam gözetimi ve görevlendirilecek Teknik Destek ve İşlemler Uzmanının önderliği altında ve Türkiye Orman Genel Müdürü ve Proje Müdürü ile yakın işbirliği ile, Baş Teknik Danışmanı CTA aşağıdaki görevleri yerine getirecektir.

            1- Hibe Bütçenin tüm bölümlerini, FAO işlem ve mevzuatlarına uygun olarak yönetmek.

            2- Orman Genel Müdürlüğünce Halk Ormancılığı ve diğer ormancılık faaliyetleri konularında tavsiye ve yardımları sağlamak.

            3- FAO danışmanlarının gözetim ve denetimi de dahil olmak üzere, Proje müdürüne proje faaliyetlerinin planlanması, yönetimi ve zamanında uygulanmasında yardımcı olmak.

            4- Proje Müdürü ile işbirliği ile, yurtdışı eğitimi için lojistik ve idari düzenlemeler de dahil olmak üzere projenin eğitim faaliyetlerinin planlanması, düzenlenmesi ve takibi.

            5- Teknik Ormancılık ve doğal kaynak yönetimi ile ilgili dokümanları yazıları ve yayım tanıtım dokümanlarını denetlemek, incelemek, birleştirmek veya hazırlamak.

            6- Proje izleme değerlendirme sistemlerini yönetmek ve denetlemek.

            7- Proje geliştirme raporlarını, teknik raporları ve görevinin bitimi öncesi bir proje son raporuna hazırlamak.

            EOD                                    Ocak
            Görev Merkezi            Ankara yoğun arazi seyahatlari ile
            Süre 36 ay
            Dil İngilizce
            Önşart             Halk Ormancılığı alanında minimum beşyıl arazi tecrübesi

            Not: İngilizce metni 2 Mart 1992 gün ve 21159 sayılı Resmi Gazetedir.