Milletlerarası Anlaşma  
Resmi Gazete: 20.02.1992 Sayı : 21148 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 31 Sahife:1387
     
Milletlerarası Antlaşma
 
Karar Sayısı: 92/2654 
Karar Tarihi : 21/01/1992 
     
            Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyet Hükümeti arasında ulaştırma ve haberleşme alanında işbirliği konusunda 19 Aralık 1991 tarihinde Ankara'da imzalanan ekli Anlaşmanın onaylanması Dışişleri Bakanlığının 14.1.1992 tarihli ve EİDA-265 sayılı yazısı üzerine 31.5.1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca 21.1.1992 tarihinde kararlaştırılmıştır.
      Turgut ÖZAL
      Cumhurbaşkanı
Süleyman DEMİREL      
Başbakan      
E.İNÖNÜ C.ÇAĞLAR T.ÇİLLER E.CEYHUN
Devlet Bakanı ve Başb. Yrd Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı
İ.TEZ A.GÖNEN G.İLERİ A.GÖNEN
Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı V.
O.KİLERCİOĞLU M.KAHRAMAN Ö.BARUTÇU M.A.YILMAZ
Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı
E.ŞAHİN Ş.ERCAN  M.BATALLI M.S.OKTAY
Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı
N.AYAZ İ.SEZGİN E.İNÖNÜ S.ORAL
Milli Savunma Bakanı içişleri Bakanı Dışişleri Bakanı  Maliye ve Güm.Bakanı
K.TOPTAN O.KUMBARACIBAŞI Y.AKTUNA  
Milli Eğitim Bakanı Bayındırlık ve İskan Bakanı Sağlık Bakanı  
Y.TOPÇU N.CEHVERİ M.OĞULTAY  
Ulaştırma Bakanı Tarım ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı  
M.T.KÖSE E.FARALYALI D.F.SAĞLAR  
Sanayi ve Ticaret Bakanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Kültür Bakanı  
A.ATEŞ V.TANIR B.D.AKYÜREK  
Turizm Bakanı Orman Bakanı Çevre Bakanı  
 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti
            Arasında Ulaştırma ve Haberleşme Alanında İşbirliği
Konusunda Anlaşma

            Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti bundan böyle taraflar olarak anılacak Türkiye ve Özbekistan arasındaki ulaştırma ve haberleşmenin geliştirilmesi için karşılıklı katkıda bulunmak niyetinde olduklarını ifade ederek aşağıdaki maddeler üzerinde fikirbirliğine varmışlardır. 

1.GENEL HÜKÜMLER

            MADDE 1 
            Taraflar, ülkelerin imkanları, ihtiyaçları ve yürürlükte olan mevzuatları çerçevesinde uzun süreli istikrarlı işbirliği temelinde ulaştırma ve haberleşme alanlarında işbirliğini geliştireceklerdir. 

            MADDE 2 
            Taraflar, böyle bir işbirliği temelinde ekonomik, ticari, kültürel, bilimsel, teknik ve enformatif ilişkilerinin daha da geliştirilmesini temin etmek için tüm gerekli tedbirleri alacaklardır. 

            MADDE 3 
            Taraflar, Türkiye Cumhuriyeti ve Özbekistan Cumhuriyetinin haberleşme, hava taşımacılığı demiryolu taşımacılığı kara taşımacılığı ve limanların kullanımının gerçekleştirilmesiyle ilgili kurum, teşebbüs ve şirketlerine üçüncü ülkelere uygulanandan daha az olmamak üzere imtiyaz tanımayı öngörmüşlerdir. 

            MADDE 4 
            Sınır, gümrük ve sağlık kontrolleri konusunda iki tarafı bağlayan uluslararası kural ve anlaşmaların hükümleri uygulancaktır. 

            MADDE 5 
            Yolcu, kargo bagaj, posta ulaştırması ve diğer hizmetlerle ilgili tüm teknik ve ticari konular her iki tarafın ilgili Bakanlık ve Kuruluşlarınca tesbit edilecektir. 

II. ULAŞTIRMA ALANINDA İŞBİRLİĞİ

            MADDE 6 
            Bu Anlaşma uyarınca, turistik ve yük taşımacılığını da içeren düzenli ve düzensiz yolcu taşımacılığı iki Cumhuriyet arasında ve topraklarından transit olarak, Türkiye Cumhuriyetinde ve Özbekistan Cumhuriyetinde kayıtlı havayolu, demiryolu, karayolu taşımacılığıyla uluslararası taşımacılığa açık ve bunun için tesis edilmiş güzergahlar doğrultusunda yapılacaktır. Yukarıdaki taşımaların yapılmasıyla ilgili usuller hususundaki detaylar iki tarafın ilgili Bakanlıkları ve Kuruluşları arasında karşılıklı olarak kararlaştırılacaktır. 

            MADDE 7 
            Güvenli ve serbest taşımacılığı sağlamak amacıyla ilgili birimler, gerekli bilgi değişimini yapacak ve telsiz, ışıklandırma hizmetleri ve meteorolojik bilgilerle ulaştırmanın gerektirdiği diğer yardımları birbirlerine sunacaklardır. 

            Cumhuriyetlerden birine ait bir ulaştırma aracının diğerinin topraklarında bir kazaya uğraması halinde ilgili birimler birbirini derhal haberdar etmek ve kazanın sonuçlarını ortadan kaldırmak, yolcu ve mürettebata tıbbı yardım sağlamak aracın yükün ve yolucu eşyasının güvenliğini temin etmek ve aynı zamanda kazanın sebebini araştırmak için gerekli tedbirleri alacaklardır. 

            MADDE 8 
            Cumhuriyetlerden birine ait ve diğerinin topraklarındaki taşımacılıkta kullanılan ulaştırma imkanları, uluslararası taşımacılık, kayıt sertifakaları ve tarafların ilgili Bakanlık ve Kuruluşlarınca oluşturulan diğer belgeler için belirlenmiş ayırdedici işaretleri taşıyacaktır. 

            Taraflardan birisine hazırlanmış ve onaylanmış olan bu belgeler diğerinin topraklarında yürürlükte olan belgeler gibi kabul edilecektir. 

            MADDE 9 
            Charter ve diğer ilave seferler iki Cumhuriyetin Bakanlıkları ve Kuruluşları arasındaki ek anlaşmalarla belirlenen zamanında yapılmış başvurular üzerine ilgili Cumhuriyetin Bakanlık ve Kuruluşlarınca verilen izinle yürütülür. Bu seferler onaylanmış program dahilindeki seferlere ticari zarar vermeyecek şekilde düzenlenecektir. 

            MADDE 10 
            Taraflar ulaştırma yolcu ve yük taşımacılığı ile birlikte boru hatlarının yapımı ve geliştirilmesi konularında ortak şirketler kurulması imkanlarını nazarı dikkate alacaklardır. 

III. HABERLEŞME ALANINDA İŞBİRLİĞİ

            MADDE 11 
            Taraflar, bu anlaşma uyarınca, telekomünikasyon operasyonu ile ilgili danışma ve karşılıklı bilgi alışverişi yapacaklardır. 

            MADDE 12 
            Taraflar, mevcut haberleşme ağını kullanarak ve Taşkent'te inşa halinde olan uydu yer "Intelsat" Uluslararası İstasyonu vasıtasıyla doğrudan otomatik telefon ve telgraf haberleşmesini ve enformasyon ağının entegrasyonunu geliştirmeyi taahhüt ederler. 

            MADDE 13 
            Taraflar, mevcut ve yeni geliştirilecek havayolu, demiryolu ve karayolu taşımacılık sistemlerine dayalı olarak karşılıklı posta haberleşmesini düzenleyeceklerdir. 

            MADDE 15 
            Taraflar, Türkiye ve Özbekistan arasında TV programlarının nakli için gerekli teknik ortamın oluşturulması imkanlarını araştırma konusunda fikir birliğine varmışlardır. 

IV. NİHAİ HÜKÜMLER

            MADDE 16 
            Bu anlaşmanın yürürlüğe girmesi amacıyla tarafların yetkili birimleri mümkün olduğunca pratik özel anlaşmalar yapmayı dikkate alacaklardır. Bu özel anlaşmalar ulaştırma ve haberleşme alanında işbirliğini gerçekleştirici usullerle ilgili detayları kapsayacaktır. 

            MADDE 17 
            Aşağıdaki ulaştırma ve haberleşme konusundaki karşılıklı işbirliği şekilleri, taraflarca en uygun yol olarak görülmektedir. 

            - Yatırım araştırmaları, fizibilite çalışmaları ve teknik projeler öncesi ortak geliştirme, 

            - Ortak bilimsel araştırmalar, deneysel ve mühendislik gelişimi bilimsel ve teknik bilgi ve patent lisans ve know how transferi ile ilgili bilgi alışverişi 

            - Ortak seminer, sempozyum, sergi ve fuar düzenlenmesi, ticari ve bilimsel heyet teatisi ve diğer faaliyetler. 

            - Cumhuriyetlerin sınırları içinde ortak şirketler ve üçüncü ülkelerde ortak projelerin geliştirilmesi 

            - Karşılıklı olarak Türkiye ve Özbekistan'da yetkili birimlerin veya ilgili ticari organizasyonların temsilcilik açması. 

            MADDE 18 
            Bu Anlaşmanın yürürlüğe girmesi sırasında gerekli herhangi bir düzenleme veya ekleme iki tarafın karşılıklı mutabakatı ile yapılacaktır. 

            MADDE 19 
            Bu Anlaşma tarafların ikili yada çoklu Anlaşmalardan doğan hak ve sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. 

            MADDE 20 
            Bu Anlaşma, onay belgelerinin teatisinde sonra yürürlüğe girecek ve 1 yıl süre ile geçerli olacaktır. Bu Anlaşma süresinin bitiş tarihinden en geç 6 ay önce tarafların anlaşmayı sona erdiren yazılı niyet bildirimi olmadığı takdirde bir sonraki yıl için kendiliğinden uzar. 

            Bu Anlaşma Ankara'da 19 Aralık 1991 tarihinde her ikisi aynı derecede geçerli olan Türkçe ve Özbekçe olarak 2 asıl nüsha şeklinde imzalanmıştır. 

  

            TÜRKİYE CUMHURİYETİ                                   ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ 
            HÜKÜMETİ ADINA                                             HÜKÜMETİ ADINA 
             Yaşar TOPÇU                                                    Kamil RAHİMOV 
            ULAŞTIRMA BAKANI                                        HABERLEŞME BAKANI 

 
Not: Özbekçe Metni 20 şubat 1991 gün ve 21148 sayılı Resmi Gazetededir.