Milletlerarası Anlaşma  
Resmi Gazete: 19.03.1992 Sayı : 21176 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 31 Sahife:1390
     
Milletlerarası Antlaşma
 
Karar Sayısı: 92/2658
Karar Tarihi : 21/01/1992 
     
            Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı arasında hazırlanan ve ilişik listede sayıları, konuları ve Hükümetimiz adına imza tarihleri belirtilen ekli proje belgelerinin onaylanması Dışişleri Bakanlığının 14.1.1992 tarihli ve EİUE-II 95 267,3773-291 sayılı yazıları üzerine 31.5.1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre Bakanlar Kurulunca 21.1.1992 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
      Turgut ÖZAL
      Cumhurbaşkanı
Süleyman DEMİREL      
Başbakan      
E.İNÖNÜ C.ÇAĞLAR T.ÇİLLER E.CEYHUN
Devlet Bakanı ve Başb. Yrd Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı
İ.TEZ A.GÖNEN G.İLERİ A.GÖNEN
Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı V.
O.KİLERCİOĞLU M.KAHRAMAN Ö.BARUTÇU M.A.YILMAZ
Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı
E.ŞAHİN Ş.ERCAN  M.BATALLI M.S.OKTAY
Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı
N.AYAZ İ.SEZGİN E.İNÖNÜ S.ORAL
Milli Savunma Bakanı içişleri Bakanı Dışişleri Bakanı  Maliye ve Güm.Bakanı
K.TOPTAN O.KUMBARACIBAŞI Y.AKTUNA  
Milli Eğitim Bakanı Bayındırlık ve İskan Bakanı Sağlık Bakanı  
Y.TOPÇU N.CEHVERİ M.OĞULTAY  
Ulaştırma Bakanı Tarım ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı  
M.T.KÖSE E.FARALYALI D.F.SAĞLAR  
Sanayi ve Ticaret Bakanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Kültür Bakanı  
A.ATEŞ V.TANIR B.D.AKYÜREK  
Turizm Bakanı Orman Bakanı Çevre Bakanı  
 
21.1.1992 tarihli ve 92/2658 sayılı kararnamenin eki
liste
 
Sayısı
Konusu 
Hükümetimiz Adına imza Tarihi
TUR/91/PO2
Adına İlinde Mevsimlik Göçer İşçilere Aile Planlaması Hizmetleri
9.1.1992
TCP/TUR 0154 (A)
Türkiye'deki Sığır Vebası Salgının Değerlendirilmesine İlişkin Yardım
13.1.1992
TCP TUR 0155 (E)
Türkiye'deki Sığı Vebası Hastalığının Kontrolü İçi Acil Yardım Projesi
13.1.1992
 
TÜRKİYE AİLE SAĞLIĞI VE PLANLAMASI VAKFI'NIN
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER NÜFUS FONU'ndan
PROJE TALEBİ
 
ÜLKE Türkiye
PROJE NUMARASI TUR/91/PO2
PROJE ADI Adana İlinde Mevsimlik Göçer İşilere Aile Planlaması Hizmetleri
BAŞVURU TARİHİ 25.5.1990 
UNFPA ÇALIŞMA PLANI KATEGORİSİ 524/16/1
TALEP EDEN Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı Kamu Dışı Kuruluş
UYGULAYICI KURULUŞLAR Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı Sağlık Bakanlığı Çukurova Üniversitesi
İCRA EDİCİ KURULUŞ Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı ve UNFPA
PROJE SÜRESİ 20 ay
BAŞLAMA TARİHİ 1 Mayıs 1991
UNFPA KATKISI 330,024 ABD $
HÜKÜMET KATKISI 1.800.000.000 TL
İmzalar  
  

            Hükümet Adına                                                            Tarih 
            Sumru NOYAN                                                            9 Ocak 1992 

 

            Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar                            Tarih 
            Dairesi Başkanı 
            İcra Edecek Kuruluş Adına 
            UNFPA adına                                                            Tarih 

  

            A.YÖNETİCİ ÖZETİ 
            1- Tarihçe ve Gerekçe 
            56 milyondan fazla nüfusu ile Güney Batı Asyanın en kalabalık ülkesi olan Türkiye Avrupanın da en fazla nüfusa sahip olan ülkelerinden biridir. Gelişmişlik açısından ülkede dikkati çeken bölgesel farklılıklar vardır. Batı Türkiye Doğu Türkiye'ye oranla daha fazla endüstrileşmiş ve sosyo ekonomik açıdan daha gelişmiştir. Türkiye'nin yıllık nüfus artış hızı%25 tir ve nüfus 33yılda iki katına çıkacaktır. Halen Hükümetçe uygulanmakta olan kalkınma planında 1995 yılına kalar nüfus artış hızının %2.2 ye kaba doğum hızının binde 35 den binde 28.5 e düşürülmesi hedeflenmektedir. 

            Adana İli Güney Türkiye'de yoğun nüfuslu bir bölgedir. İlin ekonomisi, oldukça gelişmiş ağır endüstriye sahip olmakla birlikte, birinci olarak tarıma dayalıdır. İldeki çiftçiler tarlalarında çapa yapmak ve hasat almak için yaklaşık 100.000 göçer işçiden yararlanmaktadırlar. Bu göçer işçiler, kendileri de birer çiftçidir ancak çok küçük toprakları kendilerini geçindirememektedir. 

            Göçer işçilerin çoğunluğu Adana İline belil uzaklıkta illerde yaşamakta ve yılın belli zamanlarında aileleri ile birlikte Adana ile yaşadıkları yerler arasında gidip gelmektedirler. Adana'da işçilerin yaşam şartları çok kötüdür doğru dürüst kullanma suyundan ve helalardan yoksundurlar. Bunlar sağlık hizmetlerine ulaşamamakta ve hemen hiçbirinin sağlık sigortaları olmadığı için sigortaya bağlı sağlık kuruluşlarında da yararlanamazlar. Hatta, işçilerin çalıştığı bölgelerde hizmet veren sağlık kuruluşları olsa bile günün geç saatlerine kadar uzayan çalışma zamanı göçer işçilerin bu kuruluşlardan yararlanmasını engellemektedir. Çünkü bu kuruluşlar işçilerin başvurabileceği geç saatlerde kapalıdır. 

            1987 yılında Vakıf sağlık hizmeti ve aile planlaması hizmetinden mahrum göçer işçilere yönelik bir sağlık projesi geliştirerek Pathfinder Fonuna başvurdu. Yerel yöneticiler, sağlık personeli ve göçer işçilerin temsilcileri ile yapılan dizi görüşmeden sonra Vakıf 12 aylı bir proje hazırladı ve bu proje 1988 yılında Pathfinder tarafından onaylandı. Sağlık hizmetleri Nisan 1989 da başlatıldı. Projenin amacı, göçer işçilerin ve ailelerin yaşadıkları çadırlara, çalışma saatlerinin dışında sağlık ve aile planlaması hizmetlerini götürmekti. İki sağlık karavanı tamamen donatıldı. İlin sağlık kuruluşlarında görev yapan sağlık personeli işçilerin çalışma saatlerinin dışında bu karavanlarla hizmet götürdü. 

            Projenin hedefi bir yıl içinde doğurgan çağdaki 4150 göçer işçiye aile planlamasının sağlık yararları kounsunda bilgilendirmek 1650 göçer işçiyi yeni aile planlaması yöntemi kullanıcısı haline getirmek ve bunların 1250 sini sürekli modern aile planlaması yöntemi kullanıcısı yapmaktı. Proje döneminde bu hedef aşıldı. 

            Projenin bu başarısı ve hedef bölgenin halen devam eden büyük sağlık ve aile planlaması ihtiyacı nedeniyle Vakıf, UNFPA yardımı ile projenin uzatılmasını istedi. 

            2- Hedefler 

            a- Uzun vadeli hedefler: Göçer işçilere entegre temel sağlık ve aile planlaması hizmetinin sürekli olarak verilmesini sağlamak. 

            b- Kısa Vadeli hedefler: 

            1- Proje dönemi sonunda 20.000 doğurgan çağdaki göçer işçi çift aile planlamasının sağlık yararları konusunda bilgilendirilecek ve aile planlaması hizmetinden yararlanması sağlanacaktır. 

            2- Proje dönemi sonunda 6.000 göçer işçi yeni aile planlaması uygulaycısı olacak ve bunlardan 4.000 sürekli yöntem kullanır hale gelecektir. 

            3- Mevsimlik göçer işçilerin yaşadıkları bölgelerde 21 sağlık ocağı ve 40 sağlık evi mevcuttur. Projenin bir başka kısa vadeli hedefi bu sağlık kurulşarından 9 sağlık ocağında ve 18 sağlık evinde, sürekli entegre sağlık ve aile planlaması hizmetinin verilmesini sağlamaktır. 

            4- Proje alanındaki işverenlerin uygulamalar için sürekli desteğini sağlamaktır. 

            3- Proje Stratejisi ve Faaliyetler 

            Proje, hedef alandaki çalışan sağlık personelinin eğitilimesi ile başlayacaktır. Sağlık ocakları ve sağlık evlerinin sağlık ve aile planlaması hizmeti için gereken ekipman ihtiyaçları temin edilecek ve gönderilecektir. Eğitilmiş sağlık personeli işçilerin çalışma saatlerinin dışındaki zamanlarda işçi çadırlarını sürekli olarak ziyaret edeceklerdir. İşçilere eğitim, sağlık ve aile planlaması hizmeti vereceklerdir. Bu işlemler Vakfın geliştirdiği ve daha önceki projesinde kullandığı kayıt sistemi ile takip edilecektir. 

            4- Kurumsal Çerçeve ve İcracı Kuruluşun Girişimleri 

            Proje, TÜRKİYE Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı tarafından uygulanacak ve Sağlık Bakanlığı, Çukurova Üniversitesi ve İş ve İşçi Bulma Kurumu Adana Şubesinin Tarım İşçileri Bürosu ile işbirliği yapılacaktır. Adana'daki il yöneticileri ile sağlıkyöneticileri ve diğer sağlık çalışanları, projenin icrasında yer alcaklardır. 

            Proje süresince, Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı İletişim Eğitim ve Bilgilendirme bölümünün teknik yardımı ile test ve değerlendirme çalışması yapılacaktır. 

            5- Benzer Faaliyetler ve Diğer Kaynak Fonlar 

            Benzeri bir proje hedef alanda 1989 yılında 7 aylık süre için Pathfinder Fon'un teknik ve finansal desteği ile Vakıf tarafından uygulanmıştır. 

            Aynı konuda bir başka çalışma Sağlık Bakanlığının sürekli desteği ile İl Sağlık Müdürlüğünce yapılmaktadır. Bu Proje için halen kullanılabilecek bir başka kaynak fon yoktur. 

            6- Özet Bütçe 

            Aşağıdaki parasal destek UNFPA dan talep edilmektedir 
 

Bölümler
1991
1992
TOTAL
Personel 
75.887
24.897
100.784
Eğitim
22.050
22.050
44.100
Ekipman ve Kontraseptif
108.440
50.000
158.440
Çeşitli
16.130
10.570
26.700
ANA TOPLAM
222.507
107.517
330.024
  
YARARLI TARİHÇE ÖZETİ

            Adana ili ekonomisi tarıma dayanan Güney Anadolu'nun nüfusu yoğun bir bölgesidir. Toprak sahipleri çeşitli tarımsal faaliyetleri gerçekleştirebilmek için 100.000 den fazla mevsimlik tarım işçisinden yararlanırlar. İşçiler Adana'ya Doğu Anadolu'dan aileleriyle birlikte gelirler ve 2.000 5.000 kişilik gruplar halinde çadırlarda yaşarlar. Göçer işçiler ve aileleri özel bir sosyo ekonomik gruptur. Fakirdirler, doğurganlık ve ölüm düzeyleri yüksektir ve eğitimsiz veya çok az eğitimlidirler. Hemen hiçbirinin sosyal güvenliği yoktur ve Sosyal Sigortalara ait sağlık hizmetlerinden yararlanamazlar. Tarlalarda her gün uzun saatlerde 7-9 ay boyunca çalışırlar, sürekli akan sudan, diğer temizlik unsurlarından ve sağlık hizmetlerinden yoksundurlar. Mevsim sonunda Doğu Anadolu'daki köylerine geri dönerler. 

            Tarım sezonu süresince bu özel sosyo ekonomik gruba sağlık hizmeti vermek bunların gün batımından sonra çadırlarına döndüklerinde yapılacak çadır ziyaretleri dışında mümkün değildir. İşçilerin normal çalışma süreleri içinde sağlık hizmeti almaları, kazanç, yol, zaman kaybı demektir. 1988 de Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı Hükümet Dışı Kuruluş Pathfinder Fonun finansal yardımı ile, Sağlık Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatının desteklediği bu işçilere yönelik gezici hizmet verme projesini bir yıl için uyguladı. 1989 yılı süresince, işçilere yaşadıkları çadırlarda çalışma saatleri dışında gezici sağlık ve aile planlaması hizmeti fazla çalışma süreleri ödenem Sağlık Bakanlığı personelince verildi. Değerlendirme çalışmaları projenin başarılı olduğunu gösterdi ancak kısıtlı para ve başka kaynak bulunamadı. Bu nedenle Hükümet bu projenin 1991 ve 1992 sürdürülmesi için UNFPA dan yardım istemeye karar verdi. 

            B- ANA DOKÜMAN 

            1. Tarihçe ve Projenin Gerekçesi 

            Adana, Güney Anadolu'nun kalabalik bir bölgesidir. Bir ölçüde ağır endüstri olmakla birlikte ekonomi genelde arıma dayalıdır. İldeki çiftçiler tarlalarını çapalamatmak ve ürünlerini hasat etmek için sayıları yaklaşık olarak 100.000 tahmin edilen göçer işçilere ihtiyaç duymaktadırlar. Bu göçer işçiler kendileri de küçük çiftçi olup sahip oldukları topragın küçüklüğü nedeniyle geçinememektedirler. 

            Göçer işçilerin pek çoğu Adana'ya belli uzaklıktaki bölgelerde yaşamakta ve yılda birkaç kez evleri Adana'ya getiriliyor ve yine aracılar yaşacakları çadırları ve diğer ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Ancak bu yönlendirmeye karşın, Adana'daki yaşam koşulları çok kötüdür, akan suları ve uygun tuvaletleri yok. Sıtma, ishal ve barsak parazitleri yaygındır. 

            Çoğunlukla göçer işçilerin sağlık hizmetinden yararlanma olanakları yoktur. Hemen hemen hiçbirinin sosyal sigortası yok bu nedenle sosyal sigortanın sağlık hizmetlerinden yararlanma olanakları mevcut değil. İşçilerin çalıştığı bölgelerde hizmet veren sağlık kuruluşları olsa bile, günün geç saatlerine kadar uzayan çalışma zamanı göçer işçilerin bu kuruluşlardan yararlanmasını engellemektedir. Çünkü bu kuruluşlar işçilerin başvurabileceği geç saatlerde kapalıdır. 

            1987 yılında Çukurova Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma Ağustos ve Eylül aylarında düşük, ölü doğum ve ölüm hızlarının göçer işçiler arasında çok yüksek olduğunu göstermiştir. 

            Vakıf Genel Koordinatörü ve Tıbbi Koordinatörü 1987 yılında Adana'yı ziyaret ederek Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile birlikte sahada geniş bir soruşturma yaptılar. Onların bulguları da sağlık hizmetlerine, özellikle aile planlaması hizmetlerine çok ihtiyaç olduğunu doğruluyordu. Vakıf tarafından geliştirilen 12 aylık bir proje mali ve teknik desteği sağlayacak olan Pathfinder Fonu tarafından onaylandı. Projenin ilk 5 ayı hazırlık bunu izleyen 7 ayı ise uygulama çalışmalarını kapsıyordu. 

            Göçer işçiler, sayıları 2.000 ile 5.000 arasında değişen gruplar halinde çadırlara yerleşmektedirler. Bu alanlara yakın bölgelerdeki 6 sağlık ocağı hizmet vermek üzere seçildi. Bu 6 sağlık ocağı aynı zamanda 12 sağlık ocağı hizmet vermek üzere seçildi. Bu 6 sağlık ocağı aynı zananda 12 sağlık evini destekliyordu. İlk aşama bu merkezlerdeki sağlık personelinin eğitilmesi idi. 6 doktor, 18 ebe hemşire ve 6 sağlık teknisyeni aile planlaması konusundaki eğitimlerini başarı ile tamamlayarak sertifika aldılar. 

            Sağlık Bakanlığı ile yapılan bir protokol çerçevesinde bölgedeki sağlık personelinin projede fazla mesai yapması sağlandı. Vakıf bu masrafı karşılamak için gerekli mali düzenlemeleri yaptı. Projede kullanılacak araçları Sağlık Bakanlığı sağladı, Vakıf yakıt giderlerini karşıladı. 

            Çukurova Üniversitesi ile imzalanan bir başka protokol çerçevesinde Doğankent Araştırma Merkezindeki personelin fazla mesai yapmasına izin verildi ve ücretleri Vakıf tarafından ödendi. 

            Adana Valiliğinin onayı ile yerel iş ve işçi bulma kurumu tarım bölümünün çalışma saatleri dışında proje için çalışması sağlandı. 

            Vakıf tıbbi koordinatörü tarafından gerçekleştirilen yoğun seminerlerle projede çalışacak personel ve aracıların proje hedefleri ve bu hedeflere ulaşmak için kendi sorumlulukları konusunda bilgilenmeleri sağlandı .Aracılar öğrendikleri konuları göçer işçilere, Adana'ya gelmek üzere evlerini terk etmeden önçe aktardılar. Yerel yöneticiler gibi aracılar de her yıl Adana'ya gelen göçer işçi ailelerini tanıyorlar, böylece sürekli bir ilişki kurup, işçilerin dönüşünden sonra da takip edebiliyorlardı. 

            Kayıt kartları hazırlandı ve bir kayıt kontrol sistemi kuruldu. Bu kayıtlardan daha sonra göçer işçilerin yaşadıkları bölgelerdeki sağlık ocaklarına takip için gönderildi. 

            Bu projede kullanılmak üzere aile planlaması konusunda yeni eğitim malzemesi geliştirildi. 

            Sağlık ocaklarının aile planlaması hizmeti vermek üzere ihtiyaç duydukları tıbbi araçlar saptanarak eksik olanlar Vakıf tarafından sağlandı. 

            2 donanımlı mobil sağlık ünitesi işçilerin yoğun oldukları bölgelere yerleştirildi ve işçilerin talebine göre belirlenen bir zaman süresince o bölgede kaldı. En yakın sağlık ocağındaki personel bu mobil ünitelere çalışma saatleri sonrasında saat 18.000 ile 22.00 arasında aile planlaması hizmeti verdi. 

            Proje döneminde 5.544 işçi aile planlamasında eğitildi, 2.173 ü sürekli kullanıcı olan 2.292 işçi modern aile planlaması yöntemi kullanmaya başladı. Bu kullanıcıların 403ü rahim içi araç kullanıyor. 

            Proje çok başarılı olmuştur. Ne yazık ki proje dönemi sonunda fazla mesai ücretlerinin araçların yakıt ihtiyacının karşılanamaması ve işçi ve sağlık personeli eğitimine devam edilememesi nedeniyle proje süresince verilen hizmetlere devam edilemedi. İşçilere verilen böylesine önemli bir hizmetin devamına inanan Vakıf bu yeni çalışmayı ilk projenin bir devamı olarak düzenledi. 

            Hükümetin sağlık sağlık ve aile planlaması politikası oldukça açıktır. 

            1- Nüfus artış hızını 1995 yılına kadar %2,5 dan %2.2'ye ve kaba doğum hızını binde 35 den binde 28.5'a düşürmeye yardımcı olmak. 

            2. 2000 yılına kadar bebek ölüm hızını binde 75 den binde 40 a düşürmeye yardımcı olmak. 

            3- 1995 yılına kadar modern aile planlaması yöntem kullanımını %38 den %50 ye yükseltmek. 

            4- 2000 yılına kadar ülkede yaşayan herkese sağlık hizmetini ulaştırmak. 

            Bu zor işte bazı gönüllü kuruluşlar Sağlık Bakanlığını destekleyerek onun bu hedeflere varması için çaba harcayacaktır. Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı bu amaçla kuruldu. Güney Doğu Anadolu Bölgesinde nüfus artış hızı, kaba doğum ve çocuk ölüm oranları ülke ortalamasından yüksek olduğu için Vakıf çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı. 

            AMAÇLAR İÇİN YARARLI ÖZET 

            Projenin uzun vadeli amacı, Doğu ve Batı Anadoludaki büyük farkı azaltmak amacıyla, göçer işçilere yönelik sürekli entegre sağlık ve aile planlaması hizmeti verilmesini kurumlaştırmaktır. Ve yine Beş yıllık kalkınma planında 1995 için öngörülen yıllık artış hızının yüzde 2,5 dan yüzde 2,2 ye ve kaba doğum hızının binde 35 den binde 28.5 e düşürülme hedefine ulaşmada yardım amaçlanmaktadır. Yine aynı planda 2000 yılına kadar bebek ölüm hızının binde 75 den binde 40 a düşürüleceği ve 1995 yılına kadar modern aile planlaması yöntemi kullananların yüzde 38 den yüzde 50 ye çıkartılacağı belirtilmektedir. Bu hedeflere ulaşılması, büyük oranda Güneydoğu Anadolu'daki yapılacak çalışmalarda elde edilecek başarılara bağlıdır. 

            Projenin kısa vadeli hedefleri 20.000 aile planlamasının yararları konusunda bilgilendirilmesi ve kendilerine kontraseptiflerin sağlanmasıdır. 6.000 civarında çiftin yeni aile planlaması yöntemi kullanıcısı olacağı beklenmektedir. Kendi köylerindeki sağlık kuruluşlarına gönderilmek üzere kullanıcı kayıtları tutulacaktır. İlave olarak birinci basamak sağlık hizmeti kapsamı içinde ana ve çocuk sağlığı hizmetleri de sunulacaktır. 

            Hazırlık Çalışmaları 

            Bu amaçlara ulaşmak için 9 sağlık ocağı ve 18 sağlık evinin personelinden 9 mobil sağlık ekibi oluşturulacak ve bu ekipler, Çukurova Üniversitesi Araştırma Bölgesi ve İş ve İşçi Bulma Kurumu Tarım İşçileri Bürosu tarafından desteklenecektir.Her ekip bir doktor bir hemşire bir sağlık memuru bir ebe ve bir şoförden oluşacaktır. Her ekibe, 9 sağlık evinden birer ebe de katılacaktır. Her üç mobil ekip bir tıbbi denetçi tarafından denetlenecektir 2 tıbbi deneti Sağlık Müdürlüğünden 1 tıbbi denetçi Üniversiteden olacaktır. Bu ekipler Vakfın Aile Planlaması Hizmetleri bölümünden ve Kayıt takip bölümünden bir personel tarafından aile planlaması hizmetleri ve kayıt sistemi konusunda eğitilecek ve izlenecektir. Ekipler, mevsim boyunca işçilerin çalışma saatlerinden sonra 18.00-2200 saatleri arasında çalışacak ve işçilere bilgi sağlık hizmeti ve aile planlaması hizmeti vereceklerdir. Göçer işçiler ile mobil üniteler arasında iletişim kurmada, Aracılar yani Tarım Bürosu ile ilişki kurup göçer işçileri getiren kişilerden yararlanılacaktır. Sağlık Müdürlüğü Tarım Bürosu Üniversite ve Vakıf arasında yapılacak toplantılarda gelişmeler değerlendirilecek ve programın gidişi kontrol edilecektir. 

            2- Amaçlar 

            2.1 Uzun Vadeli Amaçlar 

            Göçer işçilere entegre sağlık ve aile planlaması hizmetlerini sürekli olarak sağlamak. 

            Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ekonomi tarıma dayalıdır. Tarım alanları toprak sahiplerinin mülkiyetindedir. Bu nedenle ilkbaharda çapa ve sonbahardaki hasat dönemlerinde çok sayıda tarım işçisine ihtiyaç vardır. Bölgede tarım emek yoğundur. Bu nedenle sulama, hasat gibi işler için bölgedeki yerel işgücü yetersiz kalmaktadır 

            Adana için geliştirilen sağlık modeli sürekli bir sistem haline gelmelidir ve bu sistem bütün Güney Doğu Anadolu için bir model teşkil etmelidir. 

            2.2. Kısa Vadeli Amaçlar 

            1- Proje dönemi süresince üreme çağındaki 20.000 göçer işçi aile planlamasının yararları konusunda bilgilendirilecek ve kendilerine aile planlaması hizmeti verilecektir. 

            2- Projenin sonunda 6.000 göçer işçi yeni aile planlaması yöntem kullanıcısı olacak ve bunların 4.000 ni sürekli kullanıcı haline getirilecektir. 

            3- Mevsimlik işçilerin yaşadığı bölgede 21 sağlık ocağı ve 40 sağlık evi vardır. Projenin kısa dönemli bir başka amacı da 9 sağlık ocağı ve 18 sağlık evinde sürekli entegre sağlık ve aile planlaması hizmeti verilmesini sağlamaktır. 

            4- Proje bölgesinde işverenlerin toprak sahiplerinin desteklerinin sürekli sağlanması 

            3. Proje Faaliyetleri 

            3.1. Proje Stratejisi 

            3.1.1 Hazırlık Faaliyetleri 

            Göçer işçilerin yoğun olarak yerleştikleri bölgedeki 9 sağlık ocağı ve 18 sağlık evi seçilecektir. Bunlardan 6 sağlık ocağı ve 12 sağlık evi daha önceki projede yer almıştı. Bunlar, önceki projede olduğu şekilde çalışmalarına devam edeceklerdir. 3 yeni sağlık ocağı ve 6 sağlık evinde aynı nitelikte hizmetleri vermek amacı ile klinik donanım yapılacıak ve personeli eğitilecektir. 

            Biri Üniversiteden diğer ikisi Sağlık Müdürlüğünden 3 tıbbi denetici seçilerek Proje Koordinatörü tarafından eğitilecektir. Tıbbi deneticilerin her biri 3 sağlık ocağı ve 6 sağlık evinde sorumlu olacak. Bu deneticiler sorumlu oldukları sağlık ocağı ve sağlık evlerindeki klinik araç ve personel ihtiyacını belirleyerek Proje Koordinatörüne bildireceklerdir. Buna göre Vakıf bu birimlerin her birinin eksik ekipman ihtiyacını karşılayacaktır. İl Sağlık Müdürlüğü gereken personeli tamamlayacak ve bu personelin aile planlaması eğitimini yapacaktır. 

            Her sağlık ocağı projeye bir doktor, bir hemşire, bir sağlık teknisyeni, bir ebe, şoför ve aracı ile katılacaktır. Göçer işçilerin yaşadıkları alanlara gerekli taşıma ocaklarca sağlanacaktır. Her sağlık evi bir ebe ile bu ekibe bağlanacaktır. 

            Vakıf tarafından düzenlenecek bir seminerle bu ekiplere proje döneminde yapılması gereken çalışmalar görev ve sorumlulukları ve kayıt sisteminin nasıl uygulanacağı konusunda bilgi verilecektir. 

            Bölgede kaldıkları süre içinde göçer işçilerle sürekli ilişki halinde olan aracıları onların hem çalışma hem d8e yaşam koşullarını düzenlemektedirler. Aracılar işçiler üzerinde çok etkilidirler. Aracılar aynı zananda İş ve İşçi Bulma Kurumu Tarım Ofisi ile işçi arasındaki bağlantıyı sağlamaktadırlar. Proje Koordinatörü, Tıbbi Denetçiler ,Aracılar ve Tarım Ofisi Temsilcisinin katıldığı aylık koordinasyon toplantıları ile durum değerlendirmesi yapılacaktır. 

            3.1.2. Hizmetin Sağlanması 

            İşçi göçü Nisan ayında başlamakta ve işçilerin çoğu 7-8 ay süre ile Adana'da kalmaktadırlar. Bu göçer işçiler Sağlık hizmetlerinden yoksun. Hemen hiçbirinin sağlık sigortası yoktur ve bu nedenle sosyal sigorta sağlık hizmetlerinden yararlanamamaktadırlar. Kamu sağlık hizmetlerinin bulunduğu yerlerde de çalışma saatlerinin aynı oluşu nedeni ile bu hizmetlerden faydalanamamaktadırlar. Bu nedenle göçer işçilere, bunların çalışma saatlerinden sonra yani akşam saatlerinde sağlık hizmeti verilebilir. 

            Bayan hemşire ve ebeler hizmet verecek personelin büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. Göçer işçilerin yaklaşık yüzdee 70 ini oluşturan kadın ve çocuklar projeden doğrudan yararlanacaklardır. Erkeklerin kullandığı yöntemler kondom çalışmalarda bilgilendirme eğitim ve iletişim materyali ve konuşmalarla anlatılacak ve erkeklerin aile planlamasında sorumluluğu paylaşmaları teşvik edecektir. 

  
 

Hazırlık Faaliyetler Sorumlu Grup Yer Süre Sonuç
-9 sağlık ocağı ve 18 sağlık evinin seçilmesi P.Direktörü 

P.Direktörü

Adana 1.ayın soknunda tamamlanaca Hizmet birimlerini belirlenme
3 mahalli tıbbi denetçinin seçilmesi p.koordinatörü Sağlık Müdürü Çukurova Üniversitesi Temsilcisi Adana 1.ayın sonunda tamlananaca  
-Sağlık ocağı ve sağlık evlerinin personel ve ekipman ihtiyaçlarının belirlenmesi P.Koordinatörü Tıbbi denetçi Adana 1.ayın sonunda tamamlanaca  
Sağlık personelinin atanması ve gerekirse Ap eğitiminin verilmesi P. Koordinatör Sağlık Müdürü Adana  2-5 aylar  
Sağlık ocakları ve evlerinin eksik ekipmanlarının tamamlanması P.Koordinatörü  Adana 5 ayın sonunda tamamlamak  
Sağlık personeli toplantısı P.Koordinatörü Adana 5 ay Proje sağlık personelinin proje faaliyetleri ve kayıt sistemi konusunda bilgilendirilmesi
Aracılar ve İİB Kurumu temsilcisi ile toplantı P.Koordinatörü Tıbbi Denetçi Adana 5 ay Aracılar proje faaliyetleri konusunda bilgilendirilerek destekleri sağlanacak
Sağlık birimlerine kontraseptiflerin dağıtımı P.Koordinatörü Tıbbi Denetçi Adana 5 ay  
İşverenlere seminer  P.Koordinatörü Mahalli Tıbbi Denetçiler İİBK Temsilcisi Mahalli İşverenler Adana 5 ay Motivasyonları ve materyal destekleri sağlanacak
İletişim Materyalinin hazırlanması ve basılması P.Koordinatörü İletişim Dpt. İstanbul  3-5 ay  
Hizmetin verilmeye başlanması P.Sağlık Pers. Adana 6-12 ay  
Sağlık personeli ile aylık denetim toplantıları P.Koordinatörü Tıbbi Denetici Adana Her ay  
Aracılarla aylık denetim toplantıları P.Koordinatörü Tıbbi Danışm. IIBK Temsilci Adana Her ay  
Proje yönlendirme ve denetimif P.Direktörü P.Koordinatörü Adana Her ay  
  

            1- Projenin kısa dönem amaçları birbiri ile ilişkili olduğundan bir başlık altında mütalaa edilmiştir. 

            2- Bu bir yıllık iş planıdır. Proje süresi boyunca bu iş planı her yıl aynı şekilde uygulanacaktır. 

            3.3 Projenin Yönlendirilmesi ve Değerlendirilmesi 

            Projenin değerlendirilmesi her 7 aylık hizmet döneminin sonunda yapılacaktır. Bu devamlı bir değerlendirme süreci olarak Sağlık Müdürlüğü, Çukurova Üniversitesi ve Vakıf temsilçilerinden oluşan bir grup tarafından muntazam yürütülecektir. 

            4- İlgili Faaliyetler 

            Sağlık Bakanlığının bölgede 21 sağlık ocağı ve 40 sağlık evi vardır. Buralardan genel sağlık hizmetleri ve ana çocuk sağlığı ile aile planlaması hizmetleri Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanır. Bu kuruluşlar günlük çalışma saatleri içinde hizmeti verirler ve bu kuruluşların yerleri göçer işçilerin çadırlarından epey uzaktır. Göçter işçilerin her ne kadar bu hizmetlerinden yararlanması mümkünse de işçiler bu hizmetlere ulaşamazlar. 

            1989 da hedef bölgede Vakıf tarafından 12 aylık bir proje Pathfinder Fonunun mali ve teknik yardımı ile uygulanmıştır. 5 ayı hazırlık çalışmaları ve 7 ayı hizmetin verilmesi olarak. 

            Bu bölgede halen herhangi başka bir faaliyet yoktur. 

            5- Kurumsal Çerçeve 

            Bu proje Vakıf tarafından Sağlık Bakanlığı, Çukurova Üniversitesi ve mahalli İş ve İşçi Bulma Kurumunun Tarım Ofisi ile işbirliği yapılarak yürütülecektir. 

            1988 yılında Vakıf ve Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokole göre il sağlık müdürlüğü projenin sağlık personelini atayacak ve eğitilecektir. Aynı müdürlük projede görev alan sağlık ocak ve evlerinin teknik olanaklarının da sağlayacaktır. 

            Bu proje başka şartlarda bu hizmete ulaşma imkanı olmayan ve bu hizmetlere büyük ihtiyaç duyan bir sosyo ekonomik gruba sağlık ve aile planlaması hizmeti vermeyi amaçlamaktadır. Proje aynı zamanda sağlık verileri açısından Doğu ve Batı bölgeleri arasındaki fıarkı akaltmayı amaçlamaktadır. Kadınların ihtiyaçları proje gündeminde en başta gelmektedir. Sağlık personeli fazla mesai ücretleri sadece 1991 yılında ödenecek personelin daha uygun şartlarda çalışma saatleri için idari düzenlemeler projenin ikinci yılında Sağlık Bakanlığınca yapılacaktır. Aile planlaması eğitim malzemeleri ve kontraseptifler proje tarafından diğer ana çocuk sağlığı hizmetleri için gereken malzemeler ise temel sağlık hizmetleri çerçevesinde Bakanlık tarafından karşılanacaktır. Bu proje Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfının bu alanda hizmet vermesini ve Sağlık Bakanlığı ile etkin bir işbirliği gerçekleştirmesini sağlayacaktır. 

            Çukurova Üniversitesi ile imzalanan bir başka protokole göre de Üniversite projede hedeflenen bölgedeki teknik imkanlarının ve personelinin kullanılmasına izin verecektir. 

            Mahalli İş ve İşçi Bulma Kurumu Tarım Ofisi, toprak sahipleri ve aracılar ile proje ekibi arasında temasın sağlanması için bir görevlisinin projede istihdamını sağlayacaktır. 

            Proje Direktörü ve Koordinatörü, projeye desteklerini sağlamak amacıyla iş verenlere ulaşmak üzere Adana İşveren Sendikası ile temasa geçeceklerdir. 

            6- Ön Çalışmalar ve Yapılması Gerekenler 

            Bu proje daha önceki projenin bir devamı olduğundan gerekli izinler ve destekler sağlanmış bulunmaktadır. 

            Bu desteklere ilaveten Proje Direktörü ve Proje Koordinatörü Adana İşveren Sendikasının desteğini sağlayarak işverenlerin projeye yardımlarını temin etmek amacı ile gerekli temaslarda bulunacaklardır. 

            7-Hükümetin İzleme Faaliyetleri 

            Hükümet, bölgedeki sağlık ocak ve evlerinde çalışan personel dışında projeye yeni personel atamayacaktır. Bu sağlık personeli Sağlık Bakanlığı tarafından aile planlaması uygulaması yapmak üzere eğitilecek ve ondan sonra proje faaliyetlerinde görev alacaktır. Bu süreç için ek bütçe ödeneğine gerek yoktur. 

            8- Gelecekteki UNFPA Yardımı 

            Projede UNFPA'nın izleme yardımına ihtiyaç yoktur.x 

            9- UNFPA Girdilerinin Gerekçeleri 

            10- Proje Personeli 

            BL 13-01 
           İki yıl için projenin hesap ve bütçe kontrolünde çalışma üzere yılda 7.200 $ dan bir yarım zamanlı muhasebeci ve yine iki yıl için projede yönetsel destek hizmetlerinde çalışacak yılda 10.200 $ ücretli tam gün sekreter. Toplam maliyet iki yıl için 34.800 $ dır. 

            BL 15-01 a- Projeyi izlemek, denetlemek ve hizmet yerlerini belirlemek için Proje Direktörünün harcırahı 

            Seyahat 200 $ x 3 defa                                   =H 600$ 
            Harcırah 83 $ x 3 gün x 3 defa                        = 747 $ 
                                              TOPLAM                         = 1347 $ 

            b- Proje Koordinatörü ve yardımcısının, Adana iline, projenin izlenmesi ve koordinasyonu için yapacağı her bir 5 gün sürecek yıllık 10 ziyaret için harcırahı. 

            Seyaht 200 $ x 10 defa                                    = 2.000 $ 
            Harcırah 83 $ 5 gün x 10 defa 4                      = 4.150 $ 
                                                TOPLAM                        = 6.150 $ 

            BL 15-01 için toplam maliyet iki yıl için 14.994 $ dır 
            BL 16-01 Bir yıllık yılda 7 ay için 5.040 $ 3 mahalli tıbbi deneticinin fazla mesai ücreti 
            BL 16-02 Bir yılyık yılda 7 ay için 12.600 $ pratisyen hekimin fazla mesai ücreti 
            BL 16-03 Bir yıllık yılda 7 ay için 18.900 $ 27 ebe hemşirenin fazla mesai ücreti 
            BL 16-04 Bir yıllık yılda 7 ay için 6.300 $ 9 sağlık teknisyenin fazla mesai ücretleri. 
            BL 16-05 Bir yıllık 8 ay için 800 $ mahalli İİBK Kurumu Tarım Ofisi görevlisinin fazla mesai ücreti. 
            BL 16-06 Bir yıllık yılda 7 ay için 7.350 $14 şoförün fazla mesai ücretleri. Bu bütçe kalemlerinin toplam maliyeti bir yıl için 50.990 $ dır. İkinci yıl için bu kalemden para talep edilmeyecektir. 

            30 Eğitim 

            BL 33-01 Yılda, proje personeli projenin uygulanması konusunda eğitim ve uygulamaların değerlendirilmesi için yapılacak, 8 günibirlik toplantı. 

            Tahmini bütçe 
            8 toplantı için 43 personelin mahalli seyahati 
            10 $ x 43 x 8 toplantı                                                =3.440 $ 
            8 toplantı için 43 personelin bir günlük harcırahı 
            15 $ X 43 X 8 TOPLANTI                                    =5.160 $ 
            Bir kaynak kişiye honoraria 
            (Günde 100 $ 1 kişi x 8 toplantı)                          = 800 $ 
            Toplantı için gerekli materyal ve                          = 400 $ 
            Müteferrik                                                               = 100 $ 
                                                TOPLAM                            = 9.900 $ 

            İki yıl için toplam 19.800 $ 

BL 33-02 Proje kilit personeli Proje denetçileri yerel İş ve İşçi Bulma Kurumu ile göçer işçiler arasında işbirliğini sağlayacak olan elçilerle proje uygulamasındaki sorunların ve çözümlerin tartışılacağı her yıl 7 toplantı 

            Tahmini bütçe 
            7 toplantı için 64 kişinin mahalli seyahati 
            10 $ x 64 x 7 toplantı                                                = 4.460 $ 
            7 toplantı için 64 kişinin bir günlük harcırahı 
            15 $ x 43 x 8 toplantı                                                = 6.720 $ 
            Toplantı için gerekli materyal ve masraf= 400 $ 
            Müteferrik                                                                  = 100 $ 

                                   TOPLAM                                            = 11.700 $ 
           İki yıllık toplam maliyet 23.300 $ 

            BL 33-03 İşverenleri motive etmek ve maddi desteklerini sağlamak için yılda bir toplantı. 

            Tahmini Bütçe 
            Toplantı için gerekli materyal ve masraf                       = 400 $ 
            Müteferrik                                                                        = 100 
                                                                        TOPLAM             = 500 $ 

            İki yıl için toplam maliyet 1.000 $ İki yıl içinde toplantılar için toplamı genel bütçe 44.100 $ 

40 Ekipman 

BL 42-01 Kontraseptif kullananların, kontraseptif dağıtımının ve kullanıcı verilerinin analizi, kaydedilmesi ve izlenmesi amacıyla bir mikro kompüter satın alınacaktır. Tahmini bütçesi 10.000 $ dır. 

BL 42-02 Proje bölgesinde 6 sağlık evinde aile planlaması uygulamaları için gerekli ilave ekipman. 

            Tahmini bütçe 
            Jinekolojik masa                        200 $ x 6                  = 1200 $ 
            Basamak                                       20 $ x 6                 =   120 $ 
            Port küvet çiftli                              40 $ x 6                  =   240 $ 
            Ayaklı lamba                                 20 $x 6                   =   120 $ 
            Spekulum                                      50 $ x 6 x 3            =   900 $ 
            Halka forseps                               40 $ x 6                  =    240$ 
            Forseps                                         40 $ x 6                  =   240$ 
            Tansiyon ölçme aleti                 100 $ x 6                   =  600 $ 
            Stateskop                                     50 $ X 6                  = 300 $ 
            Cerrahi Makas                             40 $ 6                      = 240 $ 
            Uzun penset                                  40 $ x6                    = 240 $ 
                                                                   TOPLAM               = 4440 $ 

            BL 42-04 Proje bölgesindeki iki mobil sağlık ünitesini taşımak için 4 tekeri tahrikli iki motorlu araç. Araçların şoförleri Sağlık Bakanlığınca sağlanacaktır. 

            Tahmini maliyet 22.000 $ x 2 = 44.000 $ 

            BL 44-01 Kondom 180.000 renkli kontom. Maliyeti 10.000 $ 

            Yaklaşık 1.800 çift yıl gebelikten koruycu 

            BL 44-02 Hap 24.000 Lo Femenal. Maliyeti 40.000 

            Yaklaşık 5.400 çift yıl gebelikten koruyucu 

            BL 44-03            RIA 24.000 Cu T 380 A. Maliyeti 40.000 $ 

            Yaklaşık 15.000 çift yıl gebelikten koruyucu 

            BL 44-05 Spermist tablet 52.000 Köpük tableti. Maliyeti 10.000 $ 

            Yaklaşık 1.500 çift yıl gebelikten koruyucu. 

            İki yıl için, toplam maliyet 10.000 $ toplam yaklaşık gebelikten koruma değeri, 23.700 çift yıl dır. 

            50 Müteferrik 

            BL 51 Ekipmanların işletme ve bakım masrafları ve motorlu araçların yakıt giderleri İki yıllık çalışmalar için 20.000 $ 

            BL 52 Baskı ve rapor masrafları orjinalleri birinci projeden temin edildiği için çok yoksek olamayacaktır .Bu projede kayıt sistemi ve eğitim materyallerinin yeniden basımı yapılacaktır. 

            Tahmini bütçe 
            4 TİP broşür 
            Toplam 20.000 kopya x 0.1 $                                    = 2000 $ 
            Kayıt sistemi 
            Toplam 30.000 kopya x 0.1 $                                    = 3000 $ 
                                                                     TOPLAM            = 5000 $ 

            BL 53 Diğer harcamalar için toplam harcamaların yüzde 1 i olan 1.700 $ 
 

BÜTÇE KALEMİ
1991
1992
TOPLAM
13 YÖNETSEL DESTEK PERSONELİ      
13-01 Muhasebeci ve Sekreter
17.400
17.400
34.800
13-99 Ara Toplam
17.400
17.400
34.800
15 SEYAHAT GİDERLERİ      
15-01 Harcırahlar
7.497
7.497
14.994
15-99 Ara Toplam
7.497
7.497
14.994
16 YEREL PERSONEL ÖDEMELERİ      
16-01 Yerel Tıbbi Denetçi 3
5.040
-
5.040
16-02 Pratisyen Hekim 9
12.600
-
12.600
16-03 Ebe Hemşire 27
18.900
-
18.900
16-04 Sağlık Teknisyeni
6.300
-
6.300
16-05 İ.İ.B.K. Memuru
800
-
800
16-06 Şoför 14
7.350
-
7.350
16-99 Ara Toplam
50.990
-
50.990
KALEM TOPLAMI
75.887
24.897
100.784
30 EĞİTİM      
33-01 Proje Personeli ile Top.8
9.900
9.900
19.800
33-02 Aracılarla Toplantı 7
11.650
11.650
23.300
33-03 Motivasyon Toplantısı 1
500
500
1.000
KALEM TOPLAMI
22.050
22.050
44.100
40 EKİPMAN      
42 Demirbaş Malzemeler      
42-01 Mikrokompüter ve yazıcı
10.000
/-
10.000
42-02 Tıbbi Malzeme
4.440
-
4.440
42-04 Dört Çekerli 2 araç
44.000
-
44.000
42-99 Ara Toplam
58.440
-
58.440
44 KONTRASEPTİFLER      
44-01 Kondom Renkli
5.000
5.000
10.000
44-02 Hap (Lo Femenal)
20.000
20.000
40.000
44-03 RİA (Cu T 380 A)
20.000
20.000
40.000
44-04 Köpük Tableti
5.000
5.000
10.000
44-99 Ara Toplam
50.000
50.000
100.000
49 KALEM TOPLAMI
108.440
50.000
158.440
50 ÇEŞİTLİ GİDERLER      
51 Ekipmanın Kullanım ve Bakımı
10.000
10.000
20.000
52 Basım ve Rapor Harcamaları
5.000
-
5.000
53 Diğer GİDERLER %1
1.130
570
1.700
KALEM TOPLAMI
16.130
10.570
26.700
99 GENEL TOPLAM
222.507
107.517
330.024
  

            11. Hükümet Girdilerinin Tanımları 

            a- Personel 

            Sağlık Bakanlığı GİRDİLERİ 

            2 Yerel Tıbbi Denetçi Tıp doktoru tam gün 

            6 Pratisyen Hekim tam gün 

            27 EBE hemşire tam gün 

            9 sağlık memuru erkek tam gün 

            13 Şoför tam gün 

            Çukurova Üniversitesi Girdileri 

            1 Yerel Tıbbi Denetçi tam gün 

            3 Pratisye Hekim tam gün 

            1 şoför tam gün 

            İş ve İşçi Bulma Kurumu 

            1 Memur tam gün 

            Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı 

            1 Proje Direktörü % 25 zamanlı 

            1 Proje Koordinatörü Yarım gün 

            Yerel proje personelinin bir yıllık toplam ücretleri toplam yaklaşık 1.444.000.000 TL veya 361.000 $ dır. 

            b- Hükümetin sağlamış olduğu bina, destek ve ekipmanlar 

            Sağlık Bakanlığı 

            3 Sağlık ocağı bina ve muhtevası 

            27 Sağlık Evi Bina ve muhtevası 

            11 motorlu araç 

            Çukurova Üniversitesi 

            3 sağlık ocağı bina ve muhtevası 

            1 Motorlu araç 

            Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı 

            2 Mobil Ünite ve Muhtevası 

            Merkez Büro Lojistik Desteği telefon fax teleks vb. 

            Mevcut olanakların, binalar, büro ve klinik ekipmanlar ve motorlu araçlar dahil toplam parasal değeri yaklaşık 6.440.000.000 TL veya 1.610.000 $ dır. 

            12. Başka Parasal Kaynaklar 

            Yoktur. 

            1 $= 4000 TL olarak hesaplanmıştır. 

            Ülke                           : Türkiye 
            Proje Başlığı             : Türkiye'deki Sığır Vebası Salgının Değerlendirilmesine İlişkin Yardım 
            Proje Numarası        : TCP/TUR/0154 (A) 
            Başlama Tarihi        : Kasım 1991 
            Bitiş Tarihi                : Nisan 1992 
            Hükümet Yetkilisi     : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 
            FAO Katkısı              : 87.000 $ 

  

            İmza                                                            İmza 
            Hükümet Adına                                    Edouard Saouma 
            Sumru NOYAN 
            Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar            FAO Adına Genel 
            Dairesi Başkanı 

            13 Ocak 1992 15 Kasım 1991 

            I . TEMEL HUSUSLAR VE GEREKÇE 

            Türk Veteriner yetkilileri 15 Ekim 1991'de Şemdinli İlçesi ve Hakkari İlinde yöreye ait sığır sürülerinde sığır vebası teşhis etmişlerdir. 25 Ekim 1991 OIE raporunda belirtildiği gibi hastalığın meşru olmayan yollarla ithal edilen hayvanlardan kaynaklandığı tahmin edilmektedir. Buna rağmen bu tahminin teyidi yoktur 15 Ekim 1991'de Hakkari İlinde 39 hasta hayvan ve Van ilinde de 121 hasta hayvan saptanmıştır. Bütün bu hayvanlar ölmüş veya hastalığı açık olarak taşıyan hayvanlar öldürülmüştür. 16 gün sonra 31 Ekim 1991 de Diyarbakır İlinden diğer bir salgın rapor edilmiştir. Ancak detaylar hala beklenmektedir. Veterinerlik yetkilileri, hasta hayvanların imha edildiğinive hastalığın kontrol altına alındığını rapor etmişlerdir. 

            Hastalık, Ankara'da Etlik Hayvan Hastalıkları Araştırma Enstitüsünde dokuların histopatalojik incelemesiyle beraber klinik belirtilere dayanarak teşhis edilmiştir. Imunolojik testler yapılmadı ve viros izolasyonu ise şu anda gelişme durumundadır. 

            Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü 2 haftada 4 milyon baş sığırın aşılanması görevini yürüten 473 aşılama ekibinin oluşturulmasını kapsayan mücadele grubunu kurmuştur. Sığırların hareket sınırlandırılmaları başlatılmış, pazarlar kapatılmış ve radyo TV yoluyla çiftçi eğitim programları yapılmıştır. Salgında kaybedilen hasta hayvanlar için tazminat ödenmiştir .Polis ve askeriye ülke çapında meşru olmayan sığır hareketini kontrol altına almak üzere önlemler almaktadır. Türk Hükümeti bu durumda TCP yardımını talep etmiştir. 

            II. AMAÇLAR 

            Acil olarak sığır vebasının daha da ilerlemesini önlemek ve değerlendirmek üzere bütün gerekli teşebbüslerde bulunulmaktadır. 

            III. ÇALIŞMA PLANI 

            1- FAO'nun Merkezi, Roma'da her ülkede sığır vebasını kontrol etmek ve yok etmek üzere aksiyon planı oluşturmakla ilgili olan ülkeler için Türkiye Suriye, Irak ,İran acil bir toplantı organize etmek. 

            2. İlgili ülkelerle birlikte kampanyanın uygulanmasını değerlendirmek üzere gerekli takip toplantılarını düzenlemek. 

            3. Toplu aşılama kampanyası için artan istekleri karşılamak üzere Veterinerlik Aşı Üretim Laboratuvarına üretimi ve kalite kontrolünü daha iyi hale getirmek üzere yardım etmek. 

            4. Hayvan Hastalıkları Araştırma Enstitüsüne, aşıların etkisini izleme kapasitesini arttıran ELISA serum izleme gözetim programını iyileştirmek üzere yardım etmek. 

            5. Özellikle sığır vebası olmak üzere hayvan hastalıklarında odaklaşan çiftçi yayım sistemlerinin radyo video ve TV yoluyla oluşturulması uygulamasına yardım etmek. 

            IV. FAO'DAN KATKILAR 

            Uluslararası Danışmanlar 4 

            Ek 1'de TOR (2 mm) sığır vebası aşı üretimi ve kalite kontrol uzmanı 

            Ek 1'de TOR (1 m/m) ELISA serum izleme uzmanı 

            Hayvan Sağlığı Yayım Sisteminde Danışman (1 m/m TOR daha sonra hazırlanacaktır) 

            25.000 us $ a kadar görev seyahati Roma'da toplanacak koordinasyon toplantısı ve Türkiye'deki yurtiçi Seyahat) 

            Genel Direkt İşletme Masrafları 

            5.000 $ a kadar Materyaller Malzemeler 

            V. HÜKÜMET KATKISI VE DESTEKLEYİCİ DÜZENLEMELER 

            Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü görevlerini yürütmek üzere danışmanlara uzmanlara ofis olanaklarını, sekreterya yardımlarını, döküman ulaşımını ve seyahat sağlayacaktır. 

            VI. RAPOR 

            KKGM, hastalık kontrol altına alınana dek AGAH, FAO Genel Merkezi ROMA'ya Ankara'daki FAO Bölgesel ofisinden fakslanacak hastalık raporla sığır vebası kontrol kampanyası konusundaki gelişmeler üzerinde FAO Bölgesel ofisine düzenli olarak bilgi verecek Aksiyon Program Koordinatörü görevlendirecektir. Raporlar aşılama çalışmalarının yürütülmesi ve ilgili tüm teşhis test sonuçları konusunda detaylı bilgiyi içermelidir. 

            FAO KATKILARINI KAPSAYAN PROJE BÜTÇESİ DOLAR OLARAK 

            Ülke                                         : Türkiye 
            Proje Başlığı                           : Türkiye'deki Sığır Vebası Salgınını Değerlendirmeye İlişkin Yardım 
            Proje Numarası                      : TCP/TUR/0154 (A) 
            1100- Uluslararası Danışmanlar  : 48.000 
            2000- Görev seyahati                   : 25.000 
            4000- Genel İşletme Masrafları   :   5.000 
            7000- Direkt işletme masrafları       5.000 
                                         TOPLAM             87.000 

SIĞIR VEBASI AŞI ÜRETİMİ
VE
KALİTE TESTİ DANIŞMANLIĞI
 
GÖREV YERİ
:
VETERİNERLİK AŞI ÜRETİM LABORATUVARI ANKARA TÜRKİYE
SÜRE
:
2 AY
 
:
İLK MİSYON 1 HAFTA
 
:
İKİNCİ MİSYON DAHA SONRA BİLDİRİLECEK ÜÇÜNCÜ MİSYON DAHA SONRA BİLDİRİLECEK
EOD TARİHİ
:
İLK MİSYON İÇİN MÜMKÜN OLDUĞUNCA ÇABUK
SEYAHAT PROGRAMI
:
ADİS ABABA ANKARA ADİS ABABA
GÖREVLER
:
OIC, AGAH FAO'NUN DİREKT DENETİMİ ALTINDA VE TÜRK YETKİLİLERİYLE OLAN İLGİLİ FAO TEKNİK GÖREVLİLERİYLE İŞBİRLİĞİ SURETİYLE YAPILMASI ZORUNLU GÖREVLER
 
:
SIĞIR VEBASI AŞI ÜRETİM VE KALİTE KONTROLU İÇİN PROTOKOLLERİN DAHA İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN TAVSİYEDE BULUNMAK
 
:
SIĞIR VEBASI TEŞHİSİ ÜZERİNE GEREKLİ TAVSİYELERDE BULUNMAK
 
:
SIĞIR VEBASI HİPER BAĞIŞIK SERA ÜRETİMİNİ KURMAK ÜZERE TAVSİYEDE BULUNMAK
 
:
DEBRE ZEIT, ETHOPYA'DA KALİTE KONTROL TESTİ İÇİN TÜRKİYE'DE ÜRETİLEN SIĞIR VEBASI AŞISININ ÖRNEKLERİNİ TARTIŞMA VE UYGUN OLARAK NAKLETMEK.
 
:
SIĞIR VEBASI AŞISI ÜRETİMİ KONUSUNDA GEREKEN EĞİTİM İHTİYAÇLARI ÜZERİNDE GÖRÜŞ VE TAVSİYEDE BULUNMAK,
 
:
YUKARIDAKİ VE İDĞER İLGİLİ KONULARI KAPSAYAN KISA BİR RAPOR HAZIRLAMAK.
SIĞIR VEBASI ELISA SERUM İZLEME DANIŞMANLIĞI
GÖREV YERİ
:
ETLİK HAYVAN HASTALIKLARI ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ, ANKARA TÜRKİYE
SÜRE
:
1 AY 

İLK MİSYON 1 HAFTA 

İKİNCİ MİSYON 3 HAFTA

EOD TARİHİ
:
İLK MİSYON İÇİN MÜMKÜN OLDUĞUNCA ÇABUK
SEYAHAT PROGRAMI
:
PIRBRIGHT ANKARA PIRBRIGHT
GÖREVLER
:
OIC, AGAH, FAO'NUN DOĞRUDAN DENETİMİ ALTINDA VE TÜRK YETKİLİLERİYLE TARAF OLAN İLGİLİ FAO TEKNİK GÖREVLİLERİYLE İŞBİRLİĞİ SURETİYLE YAPILMASI ZORUNLU GÖREVLER
 
:
SIĞIR VEBASI ELISA SERUM İZLEME İÇİN MEVCUT LABORATUVAR OLANAKLARINI TEÇHİZATI VEİMKANLARINI DEĞERLENDİRMEK
 
:
LOKAL PERSONEL İÇİN GEREKLİ TEKNİK EĞİTİM DÜZEYİNİ DEĞERLENDİRMEK
 
:
SIĞIR VEBASI İÇİN ELISA TESTİNDE BİR ÇEKİRDEK LABORATUVAR PERSONELİ GRUBU EĞİTMEK.
 
:
ELISA KİT GELİŞTİRMEK ÜZERE TAVSİYEDE BULUNMAK
 
:
YUKARIDAKİ VE DİĞER İLGİLİ KONULARI KAPSAYAN BİR RAPOR HAZIRLAMAK
ÜLKE
:
TÜRKİYE
    Türkiyedeki Sığır Vebası Hastalığının Kontrolü için Acil Yardım Projesi
Proje Numarası
:
TCP/TUR/0155 (E)
Başlama Tarihi
:
Kasım 1991
Bitiş Tarihi
:
Nisan 1992
Bitiş Tarihi
:
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
Hükümet Yetkilisi
:
295.000 $
 
İmza
Hükümet Adınaa
Sumru NOYAN
Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar Dairesi Başkanı
13 OCAK 1992
İmza
Edouvard Saouma
FAO Adına Genel Direktör
15 Kasım 1991

            1. TEMEL HUSUSLAR VE GEREKÇE 

            Türk Veteriner yetkilileri, 15 Ekim 1991'de Şemdinli İlçesi ve Hakkari İlinde yöreye ait sığır sürülerinde sığır vebası teşhis etmişlerdir. 25 Ekim 1991 OIE raporunda belirtildiği gibi hastalığın meşru olmayan yollarla ithal edilen hayvanlardan kaynaklandığı tahmin edilmektedir. Buna rağmen bu tahminin teyidi yoktur. 15 Ekim 1991'de Hakkari İlinde 39 hasta hayvan ve Van ilindede 121 hasta hayvan saptanmıştır. Bütün bu hayvanlar ölmüş veya hastalığı açık olarak taşıyan hayvanlar öldürülmüştür. 16 gün sonra 31 Ekim 1991'de Diyarbakır İlinden diğer bir salgın rapor edilmiştir. Ancak detaylar hala beklenmektedir. Veterinerlik yetkilileri, hasta hayvanların imha edildiğini ve hastalığın kontrol altına alındığını rapor etmişlerdir. 

            Hastalık Ankara'da Etlik Hayvan Hastalıkları Araştırma Enstitüsünde dokuların histopatalojik incelemesiyle beraber klinik belirtilere dayanarak teşhis edilmiştir. Imunolojik testler yapılmadı ve virüs izolasyonu ise şu anda gelişme durumundadır. 

            Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü, 2 haftada 1 milyon baş sığırın aşılanması görevini yürüten 473 aşılama ekibinin oluşturulmasına kapsayan mücadele grubunu kurmuştur. Sığırların hareket sınırlandırmaları başlatılmış pazarlar kapatılmış ve radyo TV yoluyla çiftçi eğitim programları yapılmıştır. Salgında kaybedilen hasta hayvanlar için tazminat ödenmiştir. Polis ve askeriye ülke çapında meşru olmayan sığır hareketini kontrol altına almak üzere önlemler almaktadır. Türk Hükümeti bu durumda TCP yardımını talep etmiştir. 

            II. AMAÇLAR 

            Acil olarak sığır vebasının daha da ilerlemesini önlemek ve değerlendirmek üzere bütün gerekli teşebbüslerde bulunulmaktır. 

            III. ÇALIŞMA PLANI 

            Yoğun aşılama kampanyası nedeniyle, sığır vebası doku kültürü aşısı üretimi ve kalite kontrolü için gerekil ekipmanın iyileştirilmesinde Aşı Üretim Laboratuvarına yardım. 

            ELISA Kitlerinin üretimi ve ELISA sero monitoring çalışmalarını ekipmanının iyileştirilmesi için Hayvan Hastalıkları Araştırma Enstitüsüne yardım. 

            ELISA sero monitoring çalışmaları için vasat ve biyolojik maddelerin sağlanması. 

            Yoğun aşılama kampanyası için Veteriner Servisine alet ve ekipman sağlanması. 

            IV. FAO TARAFINDAN SAĞLANAN KATKILAR 

            - Liyofilizasyon cihazı uzmanları (1 mm) 

            - Resmi ziyaret 

            - 230.000 US Dolarlık ekipman ve ihtiyaç maddeleri tesisat ve kalibrasyonu da dahil olmak üzere 1 Edwards Liyofilizasyon cihazı I ELISA seti, 1 Milipor filtre sistemi, 1 soğuk zincir ekipman seti buz yapma makinası termos 1.000 kulak küpesi pensi, 500 otomatik enjektör. 

            - 9.000 U.S.Dolarlık genel faaliyet masrafları Yabancı dillerdeki yayın materyalinin ülke dilinde çeverisi nihai rapor 

            - Direk faaliyet masrafları 

            - 25.000 US Dolarlık eğitim 

            V. RAPOR YAZIMI 

            Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü hastalık kontrol altına alınıncaya kadar sığır vebası kontrol kampanyası ile ilgili gelişmeleri haftalık raporlar halinde faxla Ankara'daki FAO Rapor Bürosu FAOR aracılığı ile Roma'daki AGAH FAO Genel Merkezine bildirecek bir Program faaliyet koordinatör tayin edecektir. Raporlar aşılama kampanyası ve uygun teşhis testleri sonuçları ile ilgili detayları bilgileri kapsamalıdır. Nihai rapor, sığır vebası aşısı üretimi ve kalite kontrolü konusundaki konsultantlar ile birlikte Batı Asya Sığır Vebası Eradikasyon Kampanyası Koordinatörü WAREC tarafından hazırlanacaktır. 

            VI. HÜKÜMET KATKISI VE DESTEKLEYİCİ DÜZENLEMELER 

            Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü ihtiyaç duyulan tüm büro imkanlarını, sekreteryayı dökümantasyon ve transportu sağlayacak ve bunun yanısıra konsultantların seyahatlerindeki gümrük işlemleri ve ekipmanların gümrük müsaadelerinde yardımcı olacaktır. 

FAO KATKILARINI KAPSAYAN PROJE BÜTÇESİ DOLAR OLARAK 
 

Ülke : Türkiye 
Proje No : TCP/TUR/0155 E
Proje Adı : Türkiyedeki Sığır Vebası Hastalığının Kontrolü için acil yardım projesi
1100 Uluslararası Danışmanlar 12.000
2000 Görev Ziyareti 4.000
4000 Genel Faaliyet masrafı 9.000
5000 Materyal ve Malzemeler 50.000
6000 Ekipman 180.000
7000 Direkt faaliyet masrafı 15.000
8000 Kıymet Takdiri ve teşvik 25.000
TOPLAM 295.000
 
            Not: İngilizce metni 19 Mart 1992 gün ve 21176 sayılı Resmi Gazetededir.