Milletlerarası Sözleşme  
Resmi Gazete: 24.02.1992 Sayı : 21152 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 31 Sahife:1413
     
Milletlerarası Sözleşme
 
Karar Sayısı: 92/2672
Karar Tarihi : 14/01/1992 
     
            Türkiye Elektrik Kurumu'nun Yeniden Yapılandırılması Projesi'nin finansmanı için Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası'ndan sağlanan 300 milyon ABD Doları tutarındaki krediye ilişkin adıgeçen Banka ile 13/9/1991 tarihinde imzalanan ekli İkraz ve Garanti anlaşmaları ile ek Mektubun, imza tarihinden geçerli olmak üzere onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 13/1/1192 tarihli ve EİUE/I-96-230 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 14/1/1992 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
Süleyman DEMİREL     Turgut ÖZAL 
Başbakan      Cumhurbaşkanı 
E. İNÖNÜ  C. ÇAĞLAR  T. ÇİLLER E. CEYHUN 
Devlet Bakanı ve Başb. Yard.  Devlet Bakanı  Devlet bakanı  Devlet bakanı
İ. TEZ  A. GÖNEN  G. İLERİ  G. ERGENEKON
Devlet bakanı Devlet bakanı Devlet bakanı Devlet bakanı
O. KİLERCİOĞLU  M. KAHRAMAN  Ö. BARUTÇU  M. A. YILMAZ 
Devlet bakanı Devlet bakanı Devlet bakanı Devlet bakanı
E. ŞAHİN  Ş. ERCAN  M. BATALLI  M. S. OKTAY 
Devlet bakanı Devlet bakanı Devlet bakanı Maliye ve Gümrük Bakanı 
N. AYAZ  İ. SEZGİN  H. ÇETİN  S. ORAL 
Milli Savuma Bakanı  İçişleri Bakanı  Dışişleri Bakanı  Maliye ve Gümrük Bakanı 
K. TOPTAN  O. KUMBARACIBAŞI  Y. AKTUNA 
Milli Eğitim Bakanı  Bayındırlık ve İskan Bakanı  S ağlık Bakanı 
Y. TOPÇU  N. CEVHERİ İ. TEZ 
Ulaştırma Bakanı  Tarım ve Köyişleri Bakanı V.  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
M.T. KÖSE  E. FARALYALI  D. F. SAĞLAR 
Sanayi ve Ticaret Bakanı  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı  Kültür Bakanı V. 
A. ATEŞ  V. TANIR  B. D. AKYÜREK 
Turizm Bakanı  Orman Bakanı  Çevre Bakanı 
     
 
 
                                                                        İKRAZ NO: 3345-TU
ULUSLARARASI İMAR VE
KALKINMA BANKASI
İLE
TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU
arasında
İKRAZ ANLAŞMASI
(TEK Yeniden Yapılanma Projesi)
Tarih 13/9/1991
İKRAZ ANLAŞMASI
            ULUSLARARASI İMAR VE KALKINMA BANKASI (Banka) ile TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU (Borçlu) arasında 13/9/1991, tarihinde imzalanan ANLAŞMA.

            BİR TARAFTAN,

            (A) TÜRKİYE CUMHURİYETİ (Garantör) ve Borçlanan,

            İşbu Anlaşma'nın 2 No.lu Ek'inde tanımlanmış olan Projenin yapılabilirliği ve önceliği hakkında kanaat getirmiş olup Projenin finansmanı konusunda Banka'dan yardım talebinde bulunmuş olmaları;

            (B) Garantör ile Banka arasında işbu İkraz Anlaşması ile aynı tarihte imzalanan bir anlaşma ile (Garanti Anlaşması), Garantör'ün Borçlunun işbu İkraz ile ilgili borç ve yükümlülüklerini garanti etmiş olması ve Garanti Anlaşması'nda belirtilen diğer yükümlülükleri taahhüt etmesi; ve

            DİĞER TARAFTAN İSE,

            Banka'nın, diğer hususlar meyanında, yukarıda zikredilen hususlara dayanarak, işbu Anlaşma'da belirlenen hüküm ve şartlarla Borçluya ikraz vermeyi kabul etmiş olması;

            SONUCUNDA, BU KEZ taraflar işbu Anlaşma ile aşağıdaki şekilde anlaşmaya varmışlardır;

MADDE I
GENEL ŞARTLAR; TANIMLAR

            Bölüm 1.01.

            Banka'nın 1 Ocak 1985 tarihli "İkraz ve Garanti Anlaşmaları'na Uygulanabilir Genel Şartlar"ı aşağıda zikredilen değişiklikler (Genel Şartlar) ile işbu Anlaşmanın ayrılmaz bir parçasını oluşturur.

            (a) Bölüm 3.02'nin son cümlesi iptal edilmiştir.

            (b) Bölüm 6.02'de alt paragraf (k), alt paragraf (1) olarak değiştirilmiş ve yeni bir alt paragraf (k) aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur:

            "(k) İkraz içinden Banka'nın Anlaşma Maddeleri'nin MADDE III, Bölüm 3'üne aykırı olarak ek para çekişleri yapılabilmesi için olağanüstü bir durumun ortaya çıkmış olması gerekir."

            Bölüm 1.02.

            İçeriği başka türlü gerektirmedikçe, Genel Şartlar'da tanımlanan deyimler zikredildikleri yerdeki ilgili anlamları taşıyacaklar, ek olarak aşağıda tanımlanan deyimler de şu anlamları ifade edeceklerdir:

            (a) "Özel Hesap" bu Anlaşma'nın Bölüm 2.02 (b) sinde tanımlanan hesabı ifade eder;

            (b) ("TPP") Bu Anlaşma'nın Bölüm 3.02 (a) sinde tanımlanan TEK Performance Planı'nın ifade eder;

            (c) ("FYGP") Proje'nin Kısım A (3) ünde tanımlanan Finansal Yönetimi Geliştirme Programını ifade eder;

            (d) ("İYGP") Proje'nin kısım A (2)sinde tanımlanan İşmletme Yönetimini Geliştirme Programını ifade eder;

            (e) ("YBS") Proje'nin Kısım A (4) ünde tanımlanan Borçlunun Yönetim Bilgö Sistemini ifade eder;

            (f) "DSI" Garantörün Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünü ifade eder;

            (g) "Program" elektrik enerjisi alt sektöründe en düşük maliyetli Yatırım Programını ifade eder; ve

            (h)"Lira" Garantörün para birimini ifade eder.

MADDE II
İKRAZ

            Bölüm 2.01.

            Banka, İkraz Anlaşmasında zikredilen veya atıfta bulunulan hüküm ve şartlar dahilinde, Borçluya, muhtelif para birimleri ile ve İkraz usullerinde çekilecek ve her çekişin değerinin Banka tarafından çekiş tarihi itibarıyla hesaplanacağı, karşılık değerleri toplamı üçyüz milyon dolara (300.000.000 $) eşdeğer bir meblağı borç vermeyi kabul eder.

            Bölüm 2.02.

            (a) İkraz meblağı, işbu Anlaşma'nın 2 no.lu Ek'inde tanımlanan Proje için gereken ve İkraz hasılalarından finanse edilecek olan mal ve hizmetlerin makul maliyetlerini karşılamak üzere yapılmış (ya da Banka kabul ettiği takdirde, yapılacak olan) harcamalar için, işbu Anlaşma'nın 1 no.lu Ek'inin hükümlerine göre İkraz Hesabından çekilebilecektir.

            (b) Borçlu, Proje maksatları için, Banka'nın kabul edeceği hüküm ve şartlar dahilinde, ticari bir bankada veya Garantörün Merkez Bankasında, özel hesabın ticari bir bankada olması halinde ise icra, haciz ve temlik'e karşı yeterli koruması olan bir özel dolar hesabı açtırıp idame ettirecektir. Bu özel Hesaba yatırılacak mevduatlar ve işbu Hesap'tan yapılacak ödemeler, işbu Anlaşma'nın 6 no.lu Ek'inin hükümlerine uygun olarak yapılacaktır.

            Bölüm 2.03

            Son kullanma tarihi 30 Haziran 1995 veya Banka'nın tespit edeceği daha sonraki bir tarih olacaktır. Banka tespit edeceği bu ileri tarihi Borçluya ve Garantör'e derhal tebliğ edecektir.

            Bölüm 2.05.

            (a) Borçlu, İkraz'ın belirli zamanlarında çekilen ve geri ödenmemiş ana parası üzerinden her bir faiz dönemi için bir önceki yarı yıl için tesbit edilen Şartlı İstikraz Maliyetine yüzde birin yarısını (%1'in 1/2'si)ekleyerek ödeyecektir. Bu Anlaşmanın Bölüm 2.06'sında belirtilen tarihlerin herbirinde, Borçlu, bir önceki Faiz döneminde geri ödenmemiş anapara için tahakkuk eden ve böyle bir Faiz Dönemine uygulanabilecek oran üzerinden hesaplanan faizi ödeyecektir.

            (b) Her yarıyılın sona ermesinden sonra mümkün olan en kısa zamanda, Banka, Garantör'e ve Borçluya söz konusu yarıyılın Şartlı İstikraz Maliyetini bildirecektir.

            (c) Bu bölümün amaçları bakımından;

            (i) "Faiz Dönemi", işbu Anlaşma'nın imzalandığı Faiz döneminden başlamak üzere, işbu Anlaşma'nın 2.06 Bölümünde belirlenen her bir tarihten bir önceki tarihte biten altı aylık süre anlamına gelmektedir.

            (ii) "Şartlı İstikraz Maliyeti" (A) Banka'nın yatırımları; ve (B) Banka tarafından 1 Temmuz 1989 dan sonra yapılmış olabilecek ve bu Bölümün (a) paragrafında öngörülen faiz oranlarından başka oranlara tabi borçlara fon teşkil etmek üzere tahsis miktarlarından işlem gören İkrazlar gibi Bankanın fona tahsis edilen borç ve borç bölümleri bu kapsamın dışında kalmak üzere, Bankanın 30 Haziran 1982 den sonra kullandığı ödenmemiş borçlarının Banka tarafından yılda % olarak ifade olunan ve Bankaca makul olarak saptanan maliyeti demektir.

            (iii) "Sömestr" bir takvim yılının ilk altı ayı ya da ikinci altı ayı anlamına gelmektedir.

            (d) Bankanın belirliyeceği ve en geç altı ay öncesinden Borçluya bildireceği tarihte, bu bölümün (a), (b) ve (v) (iii) paragrafları aşağıdaki şekilde değiştirilecektir:

            "(a) Borçlu, İkraz'ın belirli zamanlarda çekilen ve geri ödenmemiş anaparası üzerinden her bir Üç Aylık Dönem için, bir önceki üç aylık dönem ile ilgili olarak tayin edilen Şartlı İstikraz Maliyetine yüzde birin yarısı (%1'in 1/2'si) eklenerek ödeyecektir. Bu Anlaşmanın Bölüm 2.06'sında belirtilen tarihlerin her birinde Borçlu bir önceki faiz döneminde geri ödenmemiş anapara için tahakkuk eden ve böyle bir Faiz dönemine uygulanabilecek oran üzerinden hesaplanan faizi ödeyecektir."

            "(b) Her Üç Aylık Dönemin sona ermesinden sonra mümkün olan en kısa zamanda, Banka, Garantör'e ve Borçluya, söz konusu Üç Aylık Dönem'e ait Şartlı İstikraz Maliyetini bildirecektir".

            "(C) (iii) "Üç Aylık Dönem" bir takvim yılında 1 Ocak, 1 Nisan, 1 Temmuz ve 1 Ekim'den başlayan üç aylık dönemleri ifade eder."

            Bölüm 2.06.

            Faiz ve diğer ücretler altı ayda bir her yılın 15 Mayıs ve 15 Kasım tarihlerinde ödenecektir.

            Bölüm 2.07.

            Borçlu ikrazın anaparasını işbu Anlaşmanın 3 no.lu Ek'inde zikredilen itfa planına göre geri ödeyecektir.

MADDE III
PROJENİN YÜRÜTÜLMESİ

            Bölüm 3.01.

            (a) Borçlu, işbu Anlaşma'nın 2 no.lu Ek'inde zikredilen Proje Amaçlarına yönelik taahhüdünü beyan eder, ve bu itibarla, projeyi gerekli dikkat ve gayretle ve etkinlikle ve ilgili idari, mali, mühendislik ve kamu hizmet uygulamalarına göre yürütecek, ve proje için gerekli fonları, imkanları, hizmetleri ve diğer kaynakları gereken çabuklukta sağlayacaktır.

            (b) İşbu Bölümün (a) paragrafı hükümleri üzerinde herhangi bir sınırlama olmaksızın ve Banka ile Borçlunun başka türlü bir anlaşmaya varmaları hali haricinde Borçlu projeyi, işbu Anlaşma'nın 5 no.lu Ek'inde gösterilen Uygulama Planı'nı göre yürütecektir.

            Bölüm 3.02.

            Borçlu,

            (a) Bankanın görüşlerini aldıktan sonra, ikraz anlaşmasındaki taahhütlere uygun olarak her yılın 31 Ekim'inde bir sonraki Mali Yıl için;

            (i) İlgili mali yıl içinde gerçekleştireceği Program Kısımlarını ve İkraz Şartlarına uygun olarak finansmanı sağlanacak kısımları da içeren fiziksel hedeflerini

            (ii) Borçlunun FYGP'nin uygulanmasında yapılacak işlemleri ve finansal işlemde yapılanma için alınacak önlemleri ve Borçlunun bu Anlaşmanın 5.02 (a) Bölümünde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirdiğini gösteren finansal tahminlerini içeren finansal hedeflerini

            (iii) Borçlunun, İYGP uygulaması için yapılacak işlemleri içeren, işletme içeren, işletme ve ticari hedeflerini

            (iv) Borçlunun hizmet seviyelerini, ihtiyaçlarını, finansal plan ve tarife seviyeleri ile yapısını belirten TEK Performans Planını Banka'ya vermek üzere hazırlayacaktır.

            (b) TPP'nin gereken işlemleri için Garantörün onayını alacak ve planın uygulanacağı yılın başlamasından eveel TPP'ye son şeklini verecektir.

            (c) TPP'nin uygulanmasındaki gelişmeler hakkında Banka ile devamlı görüş alışverişinde bulunacaktır.

            Bölüm 3.03.

            Banka tarafından başka şekilde kabul edilmesi hali hariç olmak üzere, proje için gerekli olup ikraz altında finanse edilecek olan mal alımları, diğer işler, ve müşavirlik hizmetlerinin sağlanması hususu işbu Anlaşma'nın 4 no.lu Ek'inde belirtilen hükümlere göre yürütülecektir.

MADDE IV
BORÇLUNUN YÖNETİM VE İŞLETME FAALİYETLERİ

            Bölüm 4.01.

            Borçlu işletme faaliyetlerini ve diğer işlerini, kafiliye ve tecrübeli bir yönetim kadrosunun gözetimi altında yeterli sayıda yetkili personelin katıldığı sağlıklı idari, mali, mühendislik ve kamu hizmeti uygulamalarına göre yapacak ve yürütecektir.

            Bölüm 4.02.

            Borçlu, sağlıklı mühendislik, mali ve kamu hizmeti uygulamalarına uygun olmak üzere, her zaman tesislerini, makinelerini teçhizatını ve sahip olduğu diğer şeyleri işletecek ve zaman zaman ve gerekli çabuklukla, bunların gerekli tamiratını ve yenilemelerini ifa edecektir.

            Bölüm 4.03.

            Borçlu, belli tehlikelere karşı ve ilgili uygulama için uygun bir meblağla, sorumlu sigortacılar nezdinde sigorta yaptıracak ve idame ettirecek yada Banka için tatminkar olacak başka tedbirler alacaktır.

            Bölüm 4.04.

            Borçlunun, Garantör ve Bankanın izni olmadan Proje'nin yürütülmesi dahil, kendisine bu işin ve ilgili işlemlerin yerine getirilmesi için gerekli mal ve varlıkları, satmaya, kiralanıp, devretmeye veya başka şekilde elden çıkarmaya hakkı yoktur.

MADDE V
MALİ TAAHHÜTLER

            Bölüm 5.01.

            (a) Borçlu, işletme faaliyetlerini ve mali durumunu, sağlıklı ve geçerli muhasebe uygulamalarına göre, uygun şekilde yansıtacak kayıt ve hesapları tutacaktır.

            (b) Borçlu:

            (i) Banka için kabule sayan bağımsız murakıplar tarafından, uygulana gelmekte olan uygun murakabe ilkelerine göre denetlemeden geçirilmiş olan her bir mali yıla ait hesaplarını ve mali raporlarını (bilançolar, gelir gider tabloları ve diğer ilgili raporları) tanzim edecek; Özel Hesap için de benzer işlemleri yapacak ve kayıtları tutacaktır.

            (ii) Banka'ya mümkün olan en kısa sürede, fakat hiçbir şekilde her bir mali yıl sonundan itibaren altı ayı geçmemek üzere, (A) her mali yıl için yukarıda belirtildiği şekilde denetlemeden geçirilmiş mali durum raporlarının tasdikli suretlerini ve (B) sözü edilen murakıplar tarafından düzenlenen, Banka'nın makul surette talep edeceği kapsam ve ayrıntıyı havi denetim raporunu, gönderecektir; ve

            (iii) Banka'ya, Banka'nın zaman zaman makul surette talep edeceği, sözü edilen hesapları, mali durum raporlarını ve bunların denetimi ile ilgili diğer bilgileri ve sözü edilen kayıtları gönderecektir.

            (c) Borçlu, harcama beyanları esas alınarak ikraz Hesabından keşide edilmesi talep edilen her türlü harcama için:

            (i) İşbu Bölümün (a) paragrafına uygun olarak, bu kabil harcamaları yansıtacak kayıt ve hesaplar tutacaktır;

            (ii) Bu kabil harcamaları ispat eden her türlü kayıtları (sözleşmeler, siparişler faturalar, senetler, makbuzlar ve diğer belgeleri) İkrazdan son kredi kullanımının yapıldığı mali yıla ait murakabe raporunun Bankaya tevdiinden itibaren en az bir yıl süreyle muhafaza edecektir.

            (iii) Banka temsilcilerinin bu kabil kayıtları incelemesine imkan verecektir; ve

            (iv) Sözü edilen kayıt ve hesapların, işbu Bölümün (b) paragrafında işaret edilen yıllık denetime dahil edilmesini ve, bu denetimle ilgili raporun söz konusu hesaplarla ilgili olarak, ait olduğu mali yol içinde takdim edilen masraf beyanlarının doğruluğu ile bu beyanların yerel mevzuata uygun şekilde hazırlandığını belirten ve sözü edilen murakıplar tarafından düzenlenen bir ayrı mütalaayı ihtiva etmesini sağlayacaktır.

            Bölüm 5.02.

            (a) Banka Tarafından bir başka şekilde kabul edilmesi hali hariç olmak üzere,

            Borçlu

            (i) Her bir mali yıl içinde yapacağı sermaye harcamalarının en az aşağıda açıklanan oranlardaki tutarlarını iç kaynaklarında sağlayacaktır. 1992 mali yılında %10,1993 mali yılında %25, 1994 mali yılında %30 ve müteakip her bir mali yılda %35,

            (ii) 1993 mali yılından başlamak üzere, cari aktiflerin cari borçlara oranını 1.0'den küçük olmayacak şekilde sürdürecektir.

            (iii) Tahmini net gelirlerinin bütün borçları dikkate alınarak yapılacak azami tahmini borç ödemelerine oranını, 1992 mali yılında asgari 1.1. ve müteakip mali yıllarda asgari 1.5 düzeyinde tutacaktır.

            (b) Bu Anlaşmanın 3.02 (a) ii) Bölümünde atıfta bulunulan tahminler söz konusu incelemenin kapsadığı Borçlunun mali yılları için, paragraf (a)'da belirtilmiş olan gereklerin Borçlu tarafından yerine getirilemeyeceğini gösterdiği taktirde, Borçlu bu kabil gerekleri yerine getirmek için (sadece bununla sınırlı olmaksızın, tarife yapısının ve kademelerinin yeniden düzenlenmesi dahil) gerekli tedbirleri behemahal alacaktır.

            (c) İşbu Bölümün amaçları bakımından:

            (i) "İç kaynaklardan sağlanan fonlar" deyimi, aşağıda belirtilen (A) şıkkından (B) şıkkının çıkartılmasıyla elde edilen değeri ifade etmektedir.

            (A) İşletme ile ilgili tüm kaynaklardan elde edilen gelirin, müşteri depozitolarının, inşaata olan meşteri katkılarının, işletme dışı net gelirin ve nakit dışı işletme sermayesi azaltmasının toplamıdır.

            (B) idari giderler ve gerekli bakım giderleri dahil işletme ile ilgili tüm giderlerin, vergilerin ve vergi yerine geçen ödemelerin (amortisman ve diğer nakit olmayan işletme yükümlülükleri için tutulan miktar ile gelir vergileri hariç) tümünün, borç gereksinmelerinin, tüm kar payı ödemeleri, sermaye harcamaları dışında kalan diğer nakit çıktılarının, nakit dışı sermaye artırımlarının ve Borçlu tarafından hidrolik üretim için Kamu Ortaklığı İdaresine yapılan ödemelerin toplamıdır.

            (ii) "İşletme dışı net gelir" deyimi aşağıda (A) ve (B) şıklarında belirtilen gelirler ve giderler arasındaki fark anlamına gelmektedir:

            (A) İşletme ile ilgili olanlar haricindeki tüm kaynaklardan elde edilen gelirler;

            (B) Vergiler ve yukarıda (A) şıkkındaki gelirlerin hasıl edilmesinde muraz kalınan vergi yerine geçen ödemeler dahil, giderler.

            (iii) "Nakit dışı işletme sermayesi" deyimi, her mali yıl sonundaki nakit haricindeki cari varlıklar ile cari borçlar arasındaki fark anlamına gelmektedir.

            (iv) "Nakit haricindeki cari varlıklar" deyimi, alacaklı hesaplar, plasman tahvilleri, mal stokları ve müteakip mali yıl içinde işletme masrafları hesabına geçirilmesi uygun olan önceden ödenmiş masraflar da dahil olmak üzere, işlerin normal seyri içinde oniki ay içinde nakite tahvil edilebilecek olan, nakit haricindeki, tüm aktif değerler anlamına gelmektedir.

            (v) "Cari borçlar" deyimi, borçlu hesaplar, müşteri avansları, borç gereksinmeleri vergiler ve vergi karşılığı ödemeler ve kar hisseleri de dahil olmak üzere, on iki ay içinde vadesi gelecek ve ödenecek olan veya o zaman mevcut olan koşullar tahtında ödenmesi istenebilecek olan tüm borçlar anlamına gelmektedir.

            (vi) "Borç gereksinmeleri" deyimi (şayet varsa, itfa fonu ödemeleri de dahil olmak üzere) borç geri ödemeleri ile borca ilişkin faiz ve diğer ödemeler anlamına gelmektedir.

            (vii) "Sermaye harcamaları" deyimi, işletme ile ilgili inşaata tahmil edilen faiz de dahil olmak üzere duran varlıklar hesabiyle maruz kalınan (ve içinde bulunulan yıl ile bir önceki ve bir sonraki üç yılın ortalaması esas alınan)tüm harcamalar anlamına gelmektedir.

            (viii) "Cari varlıklar" deyimi, alacaklı hesaplar, plasman tahvilleri, mal stokları ve müteakip mali ilm içinde işletme masrafları hesabına geçirilmesi uygun olan önceden ödenmiş masraflar da dahil olmak üzere, işlerin normal seyri içinde on iki ay içinde nakite tahvil edilebilecek olan tüm aktif değerler anlamına gelmektedir;

            (ix) "Borç" deyimi, Borçlunun, borcun tahakkuk ettiği tarihten itibaren bir yıldan fazla bir sürede ödemesi gereken borçları anlamına gelmektedir.

            (x) "Net gelirler" deyimi, aşağıda (A) ve (B) şıklarında belirtilen gelirler ve giderler arasındaki fark anlamına gelmektedir.

            (A) İşletme ile ilgili tüm kaynaklardan temin edilen gelirler (bunlar, bu gelirlerin ait olduğu oniki aylık periyod içinde yürürlükte bulunmasa dahi, borcun tahakkuk ettiği tarihte geçerli Borçlunun tarifeleri dikkate alınarak düzenlenecektir) ile işletme dışı net gelirlerin toplamıdır.

            (B) İdari giderler ve bakım giderleri dahil işletme ile ilgili tüm giderlerin, vergilerin, amortisman ve diğer nakit olmayan işletme yükümlülükleri için tutulan miktar hariç vergi yerine geçen ödemelerin, faizin ve borç ile ilgili diğer yükümlülüklerin toplamıdır.

            (xi) İşbu Bölümün amaçları bakımından, ödenecek borçların, Garantör'ün para birimiyle, bir başka para birimiyle değerlendirilmesi gerektiğinde, bu kabil değerlendirme, söz konusu borcun ödenmesi için, bu değerlendirmenin yapıldığı tarihte söz konusu başka para biriminin temin edilebileceği kanunen geçerli kur üzerinden, ya da, böyle bir kurum mevcut olmaması halinde, Banka için kabule şasay bir kur üzerinden yapılacaktır.

            Bölüm 5.03.

            Borçlu, ortalama, 1992 yılında üç aylık, ondan sonraki yıllarda iki aylık fatura eşdeğeri tutarını geçmeyecek şekilde, alacaklar hesabındaki meblağları tanzim etmek üzere kendisine düşen her türlü tedbiri almakla yükümlüdür.

            Bölüm 5.04.

            Borçlu, en geç 31 Ocak 1992 tarihine kadar, Garanti Anlaşmasının 3.01 (b) (ii) Bölümünde değinilen önerinin onaylanmasını takiben, Borçlunun 1991 yılındaki dış borçları karşılığında Garantörün yaptığı ödemeler dolayısıyla, Borçlunun Garantöre borçlanmış olacağı meblağın Borçlunun ödenmiş sermayesine ilavesini teminen, ödenmiş sermayesinin artırılması için gerekli bütün önlemleri alacaktır.

MADDE VI
BANKA'NIN MÜEYYİDELERİ

            bölüm 6.01

            (a) Genel şartların 6.02 (1) Bölümü uyarınca aşağıdaki ilave durum şart koşulmuştur: Borçlunun faaliyetlerini düzenleyen Garantör'ün 233 sayılı Kanunun, bu Anlaşma tarihinde ki tadil edilmiş şekline göre, Borçlunun işbu Anlaşma tahtındaki yükümlülüklerini gerçekleştirme kabiliyetine müessir şekilde ve ters yönde etkileyecek şekilde bir kez daha tadil edilmesi, askıya alınması, iptal edilmesi, ilga edilmesi veya feragat edilmesi".

            Bölüm 6.02.

            Genel Şartlar'ın 7.01 (h) Bölümü uyarınca aşağıdaki ilave durum şart koşulmuştur: "işbu Anlaşma'nın 6.01 Bölümünde belirtilmiş olan durumun vukubulması".

MADDE VII
ANLAŞMANIN YÜRÜRLÜĞE GİRME TARİHİ: SONE ERMESİ

            Bölüm 7.01.

            Aşağıdaki şartlar, İkraz Anlaşması'nın, Genel Şartlar'ın 12.01 (c) Bölümü'nün amacı çerçevesinde yürürlüğe girmesinin ek koşulları olarak şart koşulmuştur:

            (a) Borçlu veya Garantörün, aşağıdaki (i) (ii) ve (iii) fıkralarında değinilen hususlar dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, Borçlunun 1991 yılı için hesaplanan finansman açığını kapatabilmesini teminen Borçlu ve Garantörün gerekli bütün önlemeri aldıklarına dair Bankaya, onu tatminedici kanıtlar sunması:

            (i) Borçlunun ödenmiş sermayesinin 2,273 milyar lira kadar yükseltilmesi;

            (ii) Borçlunun, işbu Anlaşmanın Ek 5'inin A (1) (b) paragrafında değinilen tarife seviyesini koruması; ve

            (iii) Garantörün, 1 Ocak 1991 tarihi itibarıyla, Toplu Konut Fonuna destek vermek amacıyla Borçlunun elektrik satışlarına uyguladığı fon kesindtisini kaldırması.

            (b) Borçlunun, Projenin A.3 Kısmına ilişkin hizmetlerin yürütülmesi için gereken müşavirlik hizmetlerine ilişkin Kontratı imzalamış olması.

            Bölüm 7.02.

            Genel Şartların 12.04 Bölümünün amaçları için, işbu Anlaşma tarihini takip eden doksanıncı gün tespit edilmiştir.

MADDE VIII
BORÇLU'NUN TEMSİLCİSİ; ADRESLER

            Bölüm 8.01.

            Borçlunun Genel Müdürü, Genel Şartların 11.03. Bölümü amaçları için Borçlunun temsilcisi olark tayin edilmiştir.

            Bölüm 8,02.

            Aşağıdaki adresler Genel Şartların 11.01. Bölümü amaçları için belirlenmiştir:

            Banka için:

            International Bank for

            Beconstruction and Development

            1818 H Street, N.W

            Washington, D. C. 20433

            United States of Amlerica

            Telgraf adresi                                                 Teleks

            INTBAFRAD                                                             197688 (TRT)
                                                                                                248423 (RCA)
                                                                                                64145 (WUI)
                                                                                                82987 (FTCC)
 

Washington, D. C.
Borçlu için
Türkiye Elektrik kurumu
Genel Müdürlüğü
Necatibey Cad. 36
Sıhhiye-ANKARA/TÜRKİYE

Telgraf adresi                                                Teleks
TEK                                                                        42247 TEK TR
Ankara

            YUKARIDAKİ HUSUSLARI TASDİKEN, usulüne uygun olarak yetkili kılınmış olan temsilcileri vasıtasıyla hareket eden işbu Anlaşma'nın tarafları, yukarıda kaydedilen gün ve yıl itibarıyla işbu Anlaşma'nın Amerika Birleşik Devletleri Columbia Eyaletinde kendi adlarına imzalanmasını sağlamışlardır.
ULUSLARARASI İMAR VE
KALKINMA BANKASI
Adına (İmza)
                                                                                 Ram Chopra
                                                                                 Avrupa, Orta Doğu ve
                                                                                 Kuzey Afrika Bölgesi Başkan Yardımcısı
TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU

                                        Adına (İmza)

Falih Selekler
Yetkili Temsilci
EK 1
İkraz Hasılalarının Keşide Edilmesi

            1. Aşağıdaki tablo, ikraz hasılalarından finanse edilecek kalemlerin Kategorilerini, hir bir Kategoriye İkrazdan tahsis edilen meblağları ve her bir Kategoride finanse edilecek kalemlere mahsus giderlerin yüzdesini göstermektedir.
 

 

 

Kategori 

Tahsis Edilen İkraz Meblağı (Dolar eşdeğeri olarak ifade edilmiştir)   

 

Finanse edilecek Harcamaların yüzdesi 

1) Mallar (bunlara ilişkin iş ve hizmetler dahil)  275.500.000.  a) Sadece malzeme teminine yönelik mukavelelerde, dış harcamaların % 100'ü ile mahalli harcamaların %100'ü (fabrika teslim bedeli); ve 
    b) Malzeme temini ile birlikte ilgili iş ve hizmetleri de kapsayan anahtar teslimi mukavelelerde, %85
2) Müşavirlik hizmetleri  10.000.000. %100
3) Tahsis olunmayan  14.500.000.  
TOPLAM  300.000.000.  
 

            2. İşbu Ek'in amaçları bakımından:

            (a) "Dış Harcamalar" deyimi, Garantör'ün ülkesi dışındaki hangi bir ülkeden temin edilen mal ve hizmetler için Garantör'ün ülkesine ait para birimi dışındaki para birimi ile yapılan harcamalar anlamına gelmektedir.

            (b) "Mahalli Harcamalar" deyimi, Garantör'ün ülkesinden temin edilen mal ve hizmetler için Garantör'ün para birimiyle yapılan harcamalar anlamına gelmektedir.

            3. Yukardaki 1 inci paragraf hükümlerine rağmen aşağıda yer alan hususlar için hiçbir keşide (aşağıdaki harcamalar ile ilgili olarak) yapılmayacaktır:

            (a) Bu Anlaşmanın imza tarihinden önce fakat 1 Haziran 1990 tarihinden sonra yapılmış ödemelerden toplam 30.000.000 US $ eşdeğerini geçmeyen miktar hariç, bu Anlaşmanın imza tarihinden evvel yapılmış harcamalar ve

            (b) İşbu Anlaşmanın 3.02. Bölümü uyarınca onaylanmış bulunan bir (BİP) kapsamındaki bir yatırımın yapılması için gereken bir mukavele gereği dışındaki, Kategori 1 kapsamında finanse edilecek kontratlar.

EK 2
Projenin Tanımı

            Projenin amacı, Borçluya belirlenen Program'ın yürütülmesinde ve kurum yeniden yapılandırılmasında yardımcı olacaktır.

            Proje, sözü edilen amaçlara ulaşmak içinzaman zaman Banka ile Borçlu arasında sağlanacak mutabakatla üzerinde yapılabilecek değişiklere de tabi olarak, aşağıdaki kısımlardan oluşmaktadır.

            Kısım A: Borçlunun Yeniden Yapılandırılması

            Borçalan'ın yeniden yapılandırılması için aşağıdaki sıralananlar da dahil olmak üzere şu tedbirler alınacaktır:

            1. Program ve bu Anlaşmanın V inci Maddesinde yer alan, kabul edilen mali taahhütler çerçevesinde elektriğin ekonomik satış maliyeti esas alınarak tarife seviyelerinin belirlenmesi ve ayarlanması için Borçlu tarafından elektrik fiyatlandırılması ile ilgili bir politikanın hazırlanması ve uygulanması.

            2. Borçlu tarafından, uygun bir maliyetlendirme bazı ve modern maliyet muhasebe sistemi oluşturulması, tarife sistemi için bir esasın formüle edilmesi, Borçlu tarafından hidrolik ve termik santrallarının optimum kullanımı ve yakıt maliyetlerinin karşılanması ile ilgili tedbirlerin uygulanması, Borçlunun bütün işletme alanlarındaki verimlilik seviyelerinin ve bu alanlardaki potansiyel verimlilik geliştirme imkanlarının belirlenmesi ve Borçlunun bütün üretim santraları ve dağıtım şirketleri, genel yönetim organizasyonu ve iletm sistemi için ticari yapıda maliyet merkezlerinin kurulması hususlarını içeren bir İşletme Yönetimini Geliştirme Programının (İYGP) uygulanması.

            3. Borçlu tarafından, Borçlunun muhasebe politikaları ve uygulamalarının yeniden modellenmesi ve aynı zamanda mali duruma yeni bir şekil verilmesi ve faturalama ve tahsilat uygulamalarının geliştirilmesi hususlarının yer aldığı bir Finansal Yönetimi Geliştirme Programının (FYGP) uygulanması.

            4. Borçlu tarafından bir yönetim Bilgi Sisteminin formüle edilmesi ve uygulanması.

            5. Borçlunun sermayesi ve borcu, borcun özkaynağa tesir etmesi ve borçlanma hükümlerinde yapılacak değişiklikler vasıtasıyla tekrar yapılandırılması.

            6. Borçlunun bünyesi içerisinde bütün büyük enerji yatırımlarının etkilerinin hesaplanmasını hazırlamaktan, çevre ile ilgili politikaların ve standartların koordinasyonu ve izlenmesinden, çevresel teknolojilerin değerlendirilmelerini yapmaktan ve bundan sonra TEK personelinin bu konularda eğitilmesinden sorumlu olarak bir Çevre Bölümünün kurulması.

            KISIM B Enerji Yatırımları

            Program'daki enerji iletimi ve dağıtımı için gerekli olan (iletim hatları, trafo merkezleri, dağıtım techizatı ve iletim yedekleri de dahil olmak üzere) malzeme ve techizatın BİP altında kabul öngörüldüğüne ilişkin hüküm.

            Projenin 31 Aralık 1994 tarihine kadar tamamlanması beklenmektedir.

EK 3
İtfa Planı
 
Ödemi Vade Tarihi  Anapara Ödemesi (Dolar olarak ifade edilmiştir)
15 Kasım 1996 tarihinden başlayıp  12.500.000.
15 Mayıs 2028 tarihine kadar her 15 Mayıs ve 15 Kasım tarihlerinde  
 
Erken Ödemelere Verilecek Primler

            Genel Koşulların 3.04 (b) Bölümü uyarınca, erken ödenecek ikrazın vadesi gelmiş ana parası üzerinden ödenecek prim, aşağıdaki uygun erken ödeme tarihi için belirlenen yüzde miktarında olacaktır.
 

Erken Ödeme Süresi  Prim 
  Erken ödemenin yapıldığı gündeki ikraz bakıyesine uygulanacak aşağıdaki oranlarda çarpılarak uygulanacak faiz oranı (yıllık yüzde oranı olarak ifade edilmiştir).
Vade tarihinden önce üç yılı aşmayan süre için  0.18
Vade tarihinden önce üç yıldan fazla olup altı yılı aşmayan süre için  0.35
Vade tarihinden önce altı yıldan fazla olup onbir yılı aşmayan süre için  0.65
Vade tarihinden önce onbir yıldan fazla olup obeş yılı aşmayan süre için  0.88
Vade tarihinden önce onbeş yılı aşan süre için  1.00
 

            Bu sütundaki rakam ilgili çekiliş tarihleri itibariyle tespit edilen Dolar eşdeğerini göstermektedir. Genel koşulların 3.04 ve 4.03 Bölümlerine bakınız.

EK 4
Tedarik (Satınalma)

            BÖLÜM I: Malların Tedarik Edilmesi

            KISIM A: Uluslararası Eksiltme İhalesi

            İşbu EK'in C Kısmı'nda öngörülen hususlar, haricinde, mallar Banka tarafından Mayıs 1985 ayında yayınlanan "IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası) İkrazları ve IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği) kredileri tahtında yapılan Tedariklere mahsus Esaslar"ın (Esaslar) I ve II'nci Bölümlerinde zikredilen usullere uygun olarak ihale edilmesi sonucunda yapılan sözleşmelere göre tedarik edilecektir.

            KISIM B: Yerli İmalatçılar İçin Tercih

            İşbu EK'in A Kısmı'nda belirtilen usullere göre mal tedariki söz konusu olduğunda, Esaslar'ın 2.55 ve 2.56 paragrafları ve Esaslar'ın 2 No.lu Eki'nin 1 ila 4 paragrafları hükümlerine göre ve bu hükümlere tabi olarak, Türkiye'de imal edilen mallar için bir tercih marjı tanınacaktır.

            KISIM C: Diğer Tedarik Usulleri.

            Kalemlerin toplamı olarak hesabedilen ve bedeli 6.100.000, - dolar eşdeğerinden fazla olmayan yedek parça tedarikleri, Banka için kabule şayan usullere göre, Esaslar tahtında uygun en az üç müteahhit listesinden seçilen fiyat tekliflerinin mukayese edilmesi esasına göre verilecek ihalelere göre yapılabilir.

            KISIM D: Tedarik Kararlarının Banka Tarafından İncelenmesi

            (1) Teklif çağrıları ile, tasarlanan ihale etme kararlarının ve nihai sözleşmelerin incelenmesi:

            (a) Keşif bedeli 1.000.000,- dolar veya daha fazlasının eşdeğerinde olan her bir sözleşme için Esaslar'ın 1 No.lu Eki'nin 2 ve 4 üncü paragraflarında belirtilmiş olan usuller uygulanacaktır. Bu tür sözleşme için Özel Hesaptan ödeme yapılacak olması halinde, sözü edilen usuller, söz konusu 2 (d) paragrafı uyarınca Banka'ya verilmesi gereken sözleşmenin tasdikli iki suretinin bu sözleşme ile ilgili olarak Özel Hesaptan8 ilk ödeme yapılmadan önce Banka'ya verilmesini sağlayacak şekilde değiştirilecektir.

            (b) Bir önceki paragraf kapsamına girmeyen her bir Sözleşme için Esaslar'ın 1 No.lu Ekinin 3 ve 4 üncü paragraflarında belirtilmiş olan usuller uygulanacaktır. Söz konusu sözleşme için Özel Hesaptan ödeme yapılacak olması halinde, sözü edilen usuller, İkraz Anlaşması'nın EK 4,4 üncü paragrafına uygun olarak Banka'ya sunulacak delilin bir kısmı olark, Esasların söz konusu 3 üncü paragrafı uyarınca Banka'ya verilmesi gereken sözleşmenin tasdikli iki sureti ve diğer bilgileri sağlayacak şekilde değiştirilecektir.

            (c) Bu paragraftan önceki (b) alt paragrafının koşulları, Banka'nın, harcama beyanları esas alınarak çekilişler yapılmasına izin verdiği sözleşmelere uygulanmayacaktır.

            (2) %15 rakamı işbu ekte Esaslar'ın 1No.lu Eki'nin 4 üncü paragrafı amaçları için belirtilmiştir.

            KISIM II: Müşavirlerin İstihdam Edilmesi

            Projenin gerçekleştirilmesinde TEK'na yardımcı olması bakımından, TEK, Banka için tatminkar olacak istihdam hüküm ve şartlarıyla yine Banka için tatminkar olacak yeterlilikte ve tecrübede müşavirleri istihdam edecektir. Söz konusu müşavirler Banka tarafından Ağustos 1981 ayında yayınlanmış olan "Müşavirlerin Dünya Bankası Borçluları ve İcra Temsilciliği olarak Dünya Bankası Tarafından Kullanılmasına Mahsus Esaslar"a göre, Banka için tatminkar ilke ve usullere uygun olarak seçilecektir.

EK 5
Uygulamaların Düzenlenmesi

            A. Projenin A Kısmı

            (1) Borçlu

            (a) Porje'nin A (1) kısmında sözü edilen elektrik fiyatlandırma politikasının 31 Aralık 1992 tarihine kadar hazırlanmasını ve uygulanmasını; ve

            (b) Sözü edilen politika uygulanıncaya kadar, satılan her kWh elektrik enerjisi için, bütün vergiler ve zorunlu kesintiler hariç olmak üzere elektrik enerjisi fiyatlarının minimum ortalama değerini ABD para birimi olarak 6 cent eşdeğerinde tutulmasını sağlayacak şekilde kendi yükümlülüğünde olaün gerekli bütün önlemleri alacaktır.

            (2) Borçlu Projenin A (1) kısmının yürütülebilmesi amacıyla gerekli olan, tarifeler için bir maliyet bazı geliştirilmesini 30 Eylül 1992 tarihine kadar sağlayacaktır.

            (3) Borçlu, Banka'yı tatmin edecek bir zaman çizelgesine göre istihdam edeceği danışmanların yardımıyla FYGP ve YBŞ'de yer alan tedbirlerin sırasıyla 31 Aralık 1992 ve 31 Aralık 1993 tarihine kadar uygulanmasını sağlayacaktır.

            (4) Borçlu,

            (a) Proje'nin A (2) kısmında yeralan İYGP'nin yürütülebilmesi amacıyla Borçluya yardım etmek için gerek duyulan müşavirlik hizmetlerinin sağlanması için 30 Ekim 1990 tarihine kadar teklifler alacak ve

            (b) Sözü edilen hizmetlerin temini için sözleşmenin 29 Şubat 1992 tarihine kadar sonuçlandırılmasını sağlayacaktır.

 

            (5) Borçlu, süregelen tasarlanmış iletim sistemleri yatırımlarının çevresel yönden gözden geçirilmesi sonucu belirlenen önerileri tasarım ve yapım safhalarında uygulayacak ve (b) Proje'nin Kısım A (6)'sında sözü edilen Çevre Bölümünü 30 Haziran 1922 tarihine kadar kuracak ve yeterli şekilde elemanla techiz edecektir.

            B. Proje'nin B Kısmı (Yatırım)

            Program'da yer alan ve İkraz gelirleriyle finanse edilecek yatırımlar, Banka ve Borçlunun mutabakatı yoluyla belirlenecek ve mukabil mali planlarla birlikte ilgili yıl için BİP'na dahil edilecektir.

            C. Proje Yönetimi ve İzleme

            Borçlu; (1) Bankayı tatmin edecek bir zamanlama çizelgesi içerisinde Proje uygulamasının izlenmesi için ilgili Genel Müdür Yardımcısına bağlı olarak ve yeterli sayıda üye ile techiz edilmiş bir komite kuracak ve proje kapsamında olmak üzere teknik ve idari fonksiyonlardan sorumlu olacak ve malzemenin temini koordine edecek bir Proje Yöneticisi atayacak ve (2) özellikle bu komitenin BİP'larında beyan edilen yükümlülüklerin uygulanması ve hedeflere ulaşılmasını izlemesini sağlayacaktır.

EK 6
Özel Hesap

            1. İşbu Ek'in maksatları bakımından:

            (a) "Uygun Kategoriler" deyimi, işbu Anlaşma'nın 1 No.lu Ek'inin 1 inci paragrafındaki tabloda zikredilen Kategoriler anlamına gelmktedir.

            (b) "Uygun Harcamalar" deyimi, Proje için gerekli olup, işbu Anlaşma'nın 1 No.lu Ek'inin hükümlerine uygun olarak zaman zaman uygun Kategoriler için tahsis edilen İkraz meblağından finanse edilecek olan makul mal ve hizmet bedelleri ile ilgili harcamalar anlamına gelmektedir.

            (c) "Yetkil Tahsisat" deyimi, işbu Ek'in 3(a) paragrafı uyarınca İkraz Hesabından çekilip özel Hesaba yatırılacak olan 25.000.000 Amerikan Doları tutarındaki meblağ anlamına gelmektedir.

            2. Özel Hesaptan yapılacak ödemeler işbu Ek'in hükümlerine göre yalnız uygun harcamalar için kullanılacaktır.

            3. Banka, Özel Hesabın uygun şekilde açılmış olduğuna dair Banka için tatmin edici delili teslim aldıktan sonra, Yetkili Tahsisat çekişleri ve Özel Hesabı yenileyecek müteakip çekişler aşağıdaki gibi yapılacaktır:

            (a) Yetkili Tahsisattan yapılacak çekişler için, Borçlu Banka'dan Yetkili Tahsisatın toplam miktarını geçmeyecek şekilde mevduat veya mevduatlar talep veya taleplerinde bulunacaktır. Bu talep veya taleplere istinaden, Banka, Borç alanın nam ve hesabına olmak üzere, İkraz Hesabından talep edilen meblağı veya meblağları çekecek ve Özel Hesaba yatıracaktır.

            (b) (i) Özel Hesabın tazelenmesi izçin Borçlu, Banka tarafından belirlenecek aralıklarla, Banka'dan özel Hesaba meblağların yatırılması taleplerinde bulunacaktır.

            (ii) İşbu taleplerin her biri için önceden veya taleple birlikte, Borçlu yenileme isteğine istinaden yapacağı ödeme veya ödemeler için işbu Ek'in 4 üncü paragrafı uyarınca istenilen belgeler ve diğer delilleri Banka'ya verecektir. böyle yapılan her bir talep esas alınarak, Banka, Borçlu nam ve hasına olmak üzere Borçlu tarafından talep edilen ve sözü edilen dokümanların ve diğer delillerin de gösterdiği şekilde, uygun harcamalar için Özel Hesaptan yapılan ödemeler kadar meblağı, ikraz Hesabından Çekecek ve Özel Hesaba yatıracaktır.

            Söz konusu bütün mevduatlar, ilgili uygun Kategoriler tahtında ve sözü edilen dokükman veya diğer delillerle doğrulandığı kadar ve ilgili eşdeğer miktarlarda olmak üzere Banka tarafından ikraz Hesabından çekilecektir.

            4. Özel Hesaptan Borçlu tarafından yapılan her bir ödeme için Borçlu, Banka tarafından mutlak. şekilde talep edilecek, sürede, sözç konusu ödemenin sadece uygun harcamalar için yapıldığını gösteren belgeleri ve diğer delilleri Banka'ya verecektir.

            5. İşbu Ek'in 3 üncü paragraf hükümlerine rağmen Banka'dan aşağıdaki durumlarda Özel Hesaba yeniden para yatırması talep edilemez:

            (a) İşbu Anlaşmanın 2.02. Bölümünün (a) paragrafı ve Genel Şartların V inci Maddesi hükümlerine göre, bütün diğer çekilişlerin Borçlu tarafından doğrudan İkraz Hesabından yapılması gereğinin Banka'ca belirlenmesi halinde; veya

            (b) Uygun Kategoriler için tahsis edilmiş olan İkrazın kullanılmayan toplam miktarından Genel Şartların 5.02 Bölümüne göre Banka'nın girdiği herhangi bir özel taahhüt bakiyesinin düşülmesinden sonar kalan miktarının Yetkili Tahsisat miktarının iki katının eşdeğerine eşit olması halinde. bundan sonra, uygun Kategoriler için tahsis edilen İkrazın kullanılmayan miktarına ait İkraz Hesabından yapılacak çekilişler Banka tarafından Borçluya bir ihbarla bildirilecek usullere göre yapılacaktır. Bu tür ek çekilişler, yalnızca, Banka'nın, söz konusu ihbar tarihi itibarıyla Özel Hesapta kalan bu meblağların uygun harcamalar için kullanılacağı hususunda ikna edilmesinden sonra ve ikna edildiği ölçüde yapılacaktır.

            6. (a) Banka'nın herhangi bir tarihte, Özel Hesaptan yapılan herhangi bir ödemenin (i) işbu Ek'in 2 nci paragrafına göre uygun olmayan bir harcama için veya uygun olmayan bir meblağda yapılmış olduğunu; veya (eii) Bankaya verilen delille doğrulanmamış olduğunu tespit etmesi halinde, Borçlu, Banka'nın vereceği ihbar üzerinde derhal:

            (A) Banka'nın talep edebileceği ek delilleri temin edecek; veya

            (B) Söz konusu ödemenin veya ödemenin uygun olmayan veya doğrulanamayan kısmının meblağına eşit bir meblağı Özel Hesaba yatıracaktır (veya, Banka öylesini talep ettiği takdirde Banka'ya geri ödeyecektir.)

            Banka başka türlü muvafakat etmedikçe, Borçlu duruma göre söz konusu delilleri temin edinceye veya söz konusu parayı yatırıncaya kadar, Banka tarafından Özel Hesaba Başka para yatırılmayacaktır.

            (b) Banka'nın herhangi bir tarihte, Özel Hesapta bakiye kalan herhangi bir meblağın uygun harcamalar için yapılacak yeni ödemelerin karşılanması için gerekli olmayacağını tespit etmesi halinde, Borçlu, Banka'nın vereceği ihbar üzerine, bu kabil bakiye meblağı derhal Banka'ya geri ödeyecektir.

            (c) Borçlu, Bankaya vereceği ihbar üzerine Özel Hesapta bulunan paranın herhangi bir bölümünü veya tamamını Banka'ya geri ödeyebilir.

            (d) İşbu Ek'in 6 (a), (b) ve (c) paragraflarına uygun olarak Banka'ya yapılan geri ödemeler sonraki çekiliş veya Genel koşular da dahil olmak üzere, bu Anlaşmanın ilgili hükümlerine uygun iptal işlemleri için İkraz Hesabı'na alacak kaydedilecektir.

                                                                        İKRAZ NO: 3345-TU
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
İLE
ULUSLARARASI İMAR VE KALKINMA
BANKASI
arasında
GARANTİ ANLAŞMASI
(TEK Yeniden Yapılanma Projesi)
GARANTİ ANLAŞMASI
TÜRKİYE CUMHURİYETİ (Garantör) ile
ULUSLARARASI İMAR, VE KALKINMA BANKASI (Banka)
arasında 13/9/1991 tarihinde
İmzalanan ANLAŞMA

            (a) Garantör ve Türkiye Elektrik Kurumunun (Borçlu) İşbu Anlaşmanın 2 no.lu Ekinde tanımlanmış olan projenin fizibilitesi ve önceliği hakkında kanaat getirmiş olup projenin finansmanı konusunda Bankadan yardım talebinde bulunmuş olmaları;

            (b) Banka ve Borçlu arasında imzalanan aynı tarihli İkraz Anlaşması ile Bankanın Borçluya, İkraz Anlaşmasında yer alan kayıt ve koşullarla fakat Garantörün, Borçlunun işbu Garanti Anlaşmasında belirtilen ve sözkonusu İkrazdan doğan tüm yükümlülüklerini taahhüt etmesi koşulu ile, üçyüz milyon dolar ($300.000.000) eşdeğeri tutarında çeşitli döviz birimlerinden oluşan bir kredi vermeyi kabul etmiş olması; ve Garantörün, Bankanın Borçlu ile böyle bir İkraz Anlaş

ması imzalamış olmasını dikkate alarak, Borçlunun bu nedenle doğan yükümlülüklerini taahhüt etmeyi kabul etmiş olması Çerçevesinde,

            Taraflar işbu Anlaşma ile aşağıdaki şekilde anlaşmaya varmışlardır.

MADDE I
GENEL ŞARTLAR; TANIMLAR

            Bölüm 1.01

            Banka'nın, 1 Ocak 1985 tarihli "İkraz ve Garanti Anlaşmalarının Genel Şartları" ile İkraz Anlaşması'nın 1.01. Bölümünde (Genel Şartlar) öngörülen değişiklikleri işbu Anlaşma'nın ayrılmaz bir kısmını oluşturur.

            Bölüm 1.02. Metin aksini gerektirmedikçe, Genel Şartlar'da ve İkraz anlaşmasının Giriş bölümünde ve 1.02. Bölümünde tanımlanan muhtelif terimler zikredildikleri yerdeki ilgili anlamları taşırlar.

MADDE II
GARANTİ, FON TEMİNİ

            Bölüm 2.01.

            Garantör İkraz Anlaşması'nın 2 No.lu Eki'nde zikredilen Proje Maksatlarına ilişkin taahhüdünü beyan eder ve, bu maksatla, işbu Garanti Anlaşmasıyla Garanti Anlaşması tahtındaki diğer yükümlülüklerinden herhangi birisinde sınırlama ve tahdit olmaksızın, yalnız kefil olarak değil birinci derecede borçlu olarak, İkrazın anaparasının ve İkraz üzerinden tahakkuk eden faizin ve diğer masrafların ve, şayet varsa, İkrazın vadeden önce ödenmesinden kaynaklanan primin tam olarak ve zamanında ödeneceğini, ve tüm İkraz Anlaşmasında belirlenen Borçalan'ın tüm diğer yükümlülüklerinin zamanında yerine getirileceğini kayıtsız şartsız garanti eder.

            Bölüm 2.02.

            İşbu Anlaşma'nın 2.01. Bölümü hükümlerinde sınırlama ve tahdit olmaksızın,

            Garantör;

            (a) Borçlunun emrine amade fonların Projenin gerçekleştirilmesi için gerekli olan tahmini harcamaları karşılamak için yetersiz olacağı hususunda makul sebepler mevcut olduğu takdirde, söz konusu harcamaları karşılamak için gerek duyulan fonları Borçluya temin etmek veya temin edilmesini sağlamak üzere, Banka için tatminkar düzenlemeleri yapmayı,

            (b) Garantörün kuruluş, temsilcilik ve diğer birimlerine Borçlu tarafından temin edilen elektrik enerjisi ücretinin, fatura edilmesinden itibaren 3 ay içinde ödeneceğini taahhüt eder.

MADDE III
DİĞER HÜKÜMLER

            Bölüm 3.01

            (a) Garantör, Borçlu ile işbirliği içinde

            (i) Projenin A (1) Bölümünde, atıfta bulunulan elektrik enerjisi fiyatlandırma politikasının, Banka için tatminkar olan prensipler çerçevesinde 31 Aralık 1992 tarihine kadar hazırlanması ve uygulanmaya geçilmesi ve

            (ii) Bu politika uygulanıncaya kadar geçen süre içinde, Borçlunun elektrik fiyatlarını en az İkraz Anlaşması Ek 5, Paragraf A (1)'de belirtilen asgari seviyede tutmasına imkan tanınması hususlarını temin edecektir.

            (b) Garantör,

            (i) Borçlunun, İkraz Anlaşmasının 7.01 (a) Bölümünde değinilen finansman açığını kapatabilmesi için; ve

            (ii) Borçlanın 1991 yılındaki dış borçları karşılığında Garantörün yaptığı ödemeler dolayısıyla Borçlunun Garantöre borçlanmış olacağı meblağın, Borçlunun ödenmiş sermayesine ilavesini teminen 1992 Bütçe Kanun teklifine bir madde konulması hususunda gereken bütün önlemleri alacaktır.

MADDE IV
GARANTÖR'ÜN TEMSİLCİSİ; ADRESLER

            Bölüm 4.01.

            Genel Şartların 11.03 Bölümünün amaçları için Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Borçlunun temsilcisi olarak tayin edilmiştir.

            Bölüm 4.02.

            Aşağıdaki adresler, Genel Şartlarının 11.01 bölümü amaçları için belirlenmiştir.

            Borclu için:

            Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı

            Yenişehir-ANKARA Türkiye
 
Telgraf Adresi:  Teleks: 
MALİYE  821-42285 (MLYE-TR) veya 
HAZİNE, Ankara  821-42689 (ANK-TR)
            Banka İçin:

            International Bank for Reconstruction and Development 1818 H Street, N. W. Washington D.C 20433 United States of America
 
 
Telgraf Adresi:  Teleks: 
INTBAFRAD 197688 (TRT)
Washington, D.C  248423 (RCA)
  64145 (WUI) veya
  82987 (FTCC) 

            DURUMU TASDİKEN, usulüne uygun olarak yetkili temsilcileri vasıtasıyla hareket eden işbu Garanti Anlaşması'nın tarafları, Amerika Birleşik Devletleri'nin Columbia Bölgesinde, yukarıda ilk olarak yazılan gün ve yıl itibariyle, işbu Anlaşma'nın kendi adlarına imzalanmasını sağlamışlardır.

 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
Falih Selekler
Yetkili Temsilcisi
ULUSLARARASI İMAR VE KALKINMA BANKASI
(adına İmza
Ram Chopra
Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika
Bölge Başkan Yardımcısı
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
                                                                                                13 Eylül 1991

            Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası
            1818 H Street, N. W.
            Washington D.C 20433
            Amerika Birleşik Devletleri
                        İLGİ: Kredi No: 3345-TU
                        (TEK'in Yeniden Yapılandırılması Projesi)
                        Genel Şartlar Bölüm 9.02-
                        Mali ve Ekonomik Veriler

                        Sayın Baylar,

                        İlgi'de bahsedilen proje için çeşitli para birimlerinde Türkiye Cumhuriyeti'ne sağlanan 300.000.000 ABD Doları eş değerindeki İkraz ile ilgili olarak, Türkiye Cumhuriyeti adına aşağıda belirtilenleri beyan ediyorum;

            1. Genel Şartlar Bölümü 9.02 uyarınca, Türkiyce Cumhuriyeti'nin; yeni "İkraz Taahhütleri"ni (Bankanın Şubat 1980 tarihli Borç Bildirim Sistem Rehberinde belirtildiği gibi) borcun alınmış olduğu üç aylık dönemin sonundan itibaren 30 günü geçmeyecek şekilde Banka'ya rapor etmeyi ve "İkrazdan Yapılan İşlemler" hakkında da raporun verilmesini takip eden yılın 31 Mart tarihini geçmemek üzere, bildirmesini kabul ediyoruz.

            2. Dış Borçlar için teminat olarak, Genel Şartların Bölüm 9.03, paragraf (c) haricindekilerden başka sözkonusu bölümde belirtildiği gibi devlet Malları üzerinde hiçbir ipotek, rehin, haciz, imtiyaz veya benzeri ihtiyati alacak olmadığını beyan ediyoruz. Kanunun dış borçları ile ilgili olarak geri ödeme yapılmaması durumu bahis konusu değildir.

            Bankanın, İkrazad bulunurken burada belirtilen veya ilgi kurulan beyanlara güvenebileceğine inanıyoruz.

                                                                                                            Saygılarımızla

                                                                                               Türkiye Cumhuriyeti
                                                                                                Fatih SELEKLER
                                                                                                Yetkili Temsilcisi

            Not: İngilizce metni 24 şubat 1992 gün ve 21152 sayılı Resmi Gazete'dedir.