Milletlerarası Anlaşma  
Resmi Gazete: 23.02.1992 Sayı : 21151 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 31 Sahife:1410
     
Milletlerarası Antlaşma
 
Karar Sayısı: 92/2695
Karar Tarihi : 02/02/1992 
     
            Avrupa Konseyi Sosyal Kalkınma Fonu (Avrupa Konseyi İskan Fonu)ndan sağlanan 100.000.000. Alman Markı, 8.000.000.000. Japon Yeni ve toplam 200.000.000. ECU (Avrupa Hesap Birim) tutarındaki kredilerle ilgili olarak 24 Haziran, 1 Ekim, 14 Ekim ve 14 Kasım 1991 tarihlerinde Paris'te imzalanan ilişik Anlaşmalar ve eklerinin onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 13/1/1992 tarihli ve EİUK/2097-243 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 2/2/1992 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
Süleyman DEMİREL     Turgut ÖZAL 
Başbakan      Cumhurbaşkanı 
E. İNÖNÜ  C. ÇAĞLAR  T. ÇİLLER E. CEYHUN 
Devlet Bakanı ve Başb. Yard.  Devlet Bakanı  Devlet bakanı  Devlet bakanı
İ. TEZ  A. GÖNEN  G. İLERİ  G. ERGENEKON
Devlet bakanı Devlet bakanı Devlet bakanı Devlet bakanı
O. KİLERCİOĞLU  M. KAHRAMAN  Ö. BARUTÇU  M. A. YILMAZ 
Devlet bakanı Devlet bakanı Devlet bakanı Devlet bakanı
E. ŞAHİN  Ş. ERCAN  M. BATALLI  M. S. OKTAY 
Devlet bakanı Devlet bakanı Devlet bakanı Maliye ve Gümrük Bakanı 
N. AYAZ  İ. SEZGİN  H. ÇETİN  S. ORAL 
Milli Savuma Bakanı  İçişleri Bakanı  Dışişleri Bakanı  Maliye ve Gümrük Bakanı 
K. TOPTAN  O. KUMBARACIBAŞI  Y. AKTUNA 
Milli Eğitim Bakanı  Bayındırlık ve İskan Bakanı  S ağlık Bakanı 
Y. TOPÇU  N. CEVHERİ  İ. MOĞULTAY
Ulaştırma Bakanı  Tarım ve Köyişleri Bakanı V.  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
M.T. KÖSE  E. FARALYALI  D.F. SAĞLAR
Sanayi ve Ticaret Bakanı  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı  Kültür Bakanı V. 
A. ATEŞ  V. TANIR  B. D. AKYÜREK 
Turizm Bakanı  Orman Bakanı  Çevre Bakanı 
     
 
AVRUPA KONSEYİ İSKAN FONU
İLE
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ
ARASINDA
KREDİ ANLAŞMASI

            Avrupa'daki Milli Mülteciler ve Nüfus Fazlalıkları için bir Avrupa Konseyi İskan Fonu (bundan sonra "FON" denilecektir) bir yanda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti (bundan sonra "BORÇLU" denilecektir) diğer yanda,

            Türkiye cumhuriyeti Hükümetinin; 22 Mayıs 1980; 13 Nisan 1981; 19 Şubat 1982; 17 Kasım 1983; 13 Ağustos 1984; 22 Kasım 1985; 17 Şubat, 22 ve 27 Mayıs, 13 Ağustos, 17 Eylül 1986; 4 Şubat, 18 Mayıs 1987; 8 Nisan, 6 Mayıs, 4 ve 15 Kasım 1988; 8 Mart, 23 Mayıs, 27 Temmuz, 30 Ekim, 21 Kasım 1989; 17 Nisan , 2 Mayıs, 18 Haziran, 18 Temmuz, 24 Eylül 19 ve 29 Kasım 1990 , 25 Mart 1991 tarihli taleplerini,

            Avrupa konseyi Nüfus ve mesleki Eğitim Bölümü'nin kabul edilebilirlik konusundaki 10 Ağustos 1980; 15 Haziran 1981; 4 Mart 1982; 29 Kasım 1983; 19 Kasım 1984; 25 Kasım 1985 8 Mart, 5 Haziran , 19 ve 22 Eylül 1986; 10 Mart, 26 Mayıs 1987; 19 ve 20 Mayıs, 28 Kasım, 1 Aralık 1988; 22. 23. 28. ve 29 Mart, 27 ve 28 Haziran, 1 Ağustos , 7 ve 12 Aralık 1989; 14 ve 29 Mayıs, 31 Temmuz, 4 Eylül, 30 Ekim, 21. 22. 27. ve 30 Kasım, 1.10 ve 11 Aralık 1990, 29 Ocak, 19 Mart, 29 Nisan ve 2 Mayıs 1991 tarihli görüşlerini,

            Guvernör'ün 31 temmuz 19980; 18 Haziran 1981; 4 Mart 1982; 7 Aralık 1983; 5 Aralık 1981; 28 Kasım 1985, 7 Mart, 4 Haziran, 2 ve 23 Eylül 1986; 3 Mart, 5 Mayıs 1987; 20 ve 24 Mayıs, 29 kasım, 2 Anayım 1988; 22, 23, 28, 29 ve 31 Mart, 18 Temmuz, 1 Ağustos, 12 ve 13Aralık 1989; 15 ve 29 Mayıs, 7 Ağustos, 5 Eylül, 13, 21, 23 ve 29 Kasım, 3, 4, 10 ve 12 Aralık 1990, 5 Şubat, 21 mart ve 6 Mayıs 1991 tarihli raporlarını,

            Fon Yönetim kurulu'nun :

            425 (1980) , 514 (1981), 545 (1982) 683 (1983), 784 (1984), 837 (1985), 878 (1986), 907 (1986), 908 (1986), 930 (1987), 932 (1987), 980 (1988), 981 (1988), 1012 (1988), 1013 (1988), 1042 (1989), 1043 (989), 1044 (1989), 1045 (1989), 1046 (1989), 1047 (1989) 1049 (1989), 1052 (1989), 1053 (1989), 1054 (1989), 1081 (1989), 1096 (1989), 1097 (1989), 1123 (1990), 1124 (1990), 1125 (1990), 1147 (1990), 1148 (1990), 1153 (1990), 1154 (1990), 1155 (1190), 1156 (1990), 1157 (1990), 1158 (1990), 1159 (1990), 1160 (1990), 1161 (1990), 1175 (1991), 1176 (1991), 1190 (1991), 1191 (1991), 1192 (1991) ve 1193 (1991 sayılı kararlarını,

            Avrupa Konseyi Ayrıcalıklar ve Muafiyetler Genel sözleşmesi'ne ek üçüncü protokol'ü,

            6 Ekim 1970 tarihli Fon ödünç Yönetmeliği'ni gözönünde bulundurarak aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır.

MADDE 1

            Bu ödünç, bu Anlaşma'nın imza tarihinde yürürlükte bulunan ödünç Yönetmeliği'ndeki genel koşullara ve bu Anlaşma ile saptanan özel koşullara göre kabul olunmuştur.

MADDE 2

            Fon, Borçlu'ya DM 100.000.000 (Yüz Milyon Alman Markı) tutarında bir ödünç vermeyi yükümlenir.

            Borçlu krediyi, kabul edilebilir gecikmeler hariç, zamanında ve aşağıdaki projelerin:

            Fonds/Projets 152 (1980), 257 (1981), 249 (1982), 395 (1983), (1984), 711 (1985), 726 (1986), 732 (1986), 742 (1986), 756 (1986), 768 (1987), 778 (1987), 805 (1988), 807 (1988), 830 (1988) 837 (1988), 847 (1989), 868 (1989), 869 (1989), 870 (1989), 871 (1989), 872 (1989), 845 (1989), 876 (1989), 905 (1989), 916 (1989), 941 (1990), 942 (1990), 954 (1990), 955 (1990), 967 (1990) 968 (1990), 969 (1990), 970 (1990), 971 (1990), 1972 (1990), 974 (1990) 975 (1990) 976 (1990) 781 Add. II 1991), 986 (1991), 1002 (1991), 1003 (1991), 1004 (1991) ve 1005 (1991) veya Fon tarafından kabul edilecek diğer projelerin finansmanında kullanacaktır.

            Tüm finansman süresi boyunca borçlu her altı ayda bir Fon'a ödüncün kullanım durumu ve çalışmaların ilerleme durumunu belirten bir rapor gönderecektir. Proje gerçekleştiğinde, projenin gerçekleşmesi ile ilgili mali, ekonomik ve istihdam değerlendirilmesini içeren bir son raporu Fon'a gönderecektir.

            Bunun dışında Borçlu Fon yetkilileri tarafından görevlendirilen muhtemel enformasyon heyetlerini uygun bir şekilde kabul etmeyi ve onların görevleri sırasında gerekli tüm yardımları temin etmeyi yükümlenir.

10 Alman Markı üzerinden hesaplanıp ödenecektir. Her faiz döneminin başlangıcından iki iş günü önceki Londra piyasasındaki Libor oranı Fon tarafından Borçluya bildirilecektir.

            Yıl 360 gün ve ay tam gün sayısı üzerinden hesaplanan faizler altı aylık devlerel halinde ilki 24 Aralık 1991 tarihinde olmak üzere ödenecektir.

            Anapara geri ödemesi bir defada 24 Haziran 2001'de yapılacaktır.

 
MADDE 4

            Fon tarafından kredi miktarı %0.50 oranında ve DM 500.000. tutarındaki prim kesildikten sonra 24 Haziran 1991 tarihinde ödenecektir.

            nET TUTAR dm 99.500.000. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ankara'nın Berliner Handels Und Frankfurter Bank, Frankfurt/Main hesabına yatırılacaktır.

MADDE 5

            Ödüncün kullanılması maksadıyla, Borçlu Fon'a ilişik Bonoyu (EK:I)zamanında verir.

            Bono, Alman Markı olarak düzenlenir ve ödenir.

MADDE 6

            Bonoda tesbit edilmiş vadelerde öngörülen tutarların ödenmesi, Borçlu'yu yukarıda 3'ncü maddede belirtilen yükümlülüklerinden kurtarır. Bu ödünçcün anaparası ve bundan doğan faizler ile diğer masraflar, özellikle aşağıda 9'uncu maddede belirtilenler, Borçlu tarafından ususülen uygun olarak tamamen ödendiğinde; Borçclu, Fon'a karşı bütün yükümlülüklerinden kurtulur.

MADDE 7

            Vadeyi takip eden ay içinde tamamen veya kısmen ödenmemiş her meblağ ve faizi edenmemiş anapara üzerinden yıllık %1 oranında bir ek faiz ödenecektir.

            Bu ek faiz:

            a) Gerekli faiz ödemesinin yapılmadığı veya faizden ödenmesi gereken bir kısmın ödenmediği hallerde, faiz adelerinden itibaren,

            b) Anaparaya ilişkin bir taksidin ödenmemesi halinde, anapara taksidinin vade tarihinden itibaren ödenecektir.

            Her iki hal aynı anda vuku bulduğu takdirde, ilk tarih esas alınır. Vadesi gelen tutarlar ödendiği zaman ek faiz talep edilmez.

MADDE 8

            Bu ödünç gereğince, Borçlu tarafından Fon lehine Alman Markı olarak ödenecek bütün tutarlar, Borçlu adına ödemeyi yükümlenen Banka tarafından her ödeme tarihinden beş işgünü önce Fon'a teleksle bildirilmek suretiyle Fon'un Berliner Handels und Frankfurter Bank, Frankfurt/Main hesabına geri ödenecektir.

MADDE 9

            Gerek bu Anlaşma'nın akdi, icrası ve tasfiyesinden, gerek verilen ödncün garanti veya refinansmanından, gerek bu ödünç ile ilgili hukuki veya hukuk xötesi işlemlerden meydana gelsin, tahakkuk etmiş ve tahsil edilmiş bütün vergi, resim v e harçlar, genellikle bu niteliktde olan masraflar ile diğer bütün masraflar Borçlu'ya aittir.

            Ancak hakem işlemleriyle ilgili masraflar konusunda Fon ödünç Yöntemeliği'nin 4'üncü Bölümünde yer alan 25. maddedeki düzenlemeler uygulanacaktır.

MADDE 10

            Akit taraflar, Fon ödünç yönetmeliği'nin 4'ncü Bölümünde öngörülen koşullar çerçevesinde verilen hüküm sonucu olarak yapılan zorunlu uygulamaya karşı koymak maksadıyla dahili veya uluslararası hiçbir kazai veya diğer merci önünde herhangi bir ayrıcalık, dokunulmazlık ve mevzuattan yararlanmamayı yükümlenir.

MADDE 11

            Borçlu, bu anlaşma'dan doğan yükümlülüklerinden kısmen veya tamamen kurtulmak için üçüncü şahıslarla olan ilişkilerinde kredinin kullanılmasıyla ilgili hiçbir işlemden yararlanmayacaktır.

            Borçlu ile üçüncü şahıslar arasında çıkabilecek anlaşmazlıklar dolayısıyla Fon hakkında dava açılamaz.

MADDE 12

            Ödüncün, bu Anlaşma'nın 2'nci maddesinde belirtildiği gibi kullanılmaması ve Fon tarafından tasvip edilmeyen değişiklikler veya tahsisler, Fon ödünç yönetmeliği'nin 3'ncü bölümünün 13 (h) Maddesi hükmü uyarınca, kredinin durdurulması iptali veya talep edilebilirliği için yeterli bir neden sayılır.

MADDE 13

            Bu Anlaşma, 24 Haziran 1991 tarihinde yürürlüğe girecektir.

MADDE 14

            Bu Anlaşma ve bu Anlaşma ile ilgili kullanma belgeleri, 2 Eylül 1949 tarihli Avrupa Ayrıcalıklar ve Muafiyetler Genel Anlaşması'nın, 6 Mart 1959 tarihli üçüncü katma Protokol'ün 1'nci Maddesi, 3'ncü Fıkrasında belirtildiği şekli ile Fon ve ikinci derecede de Alman Hukukuna tabidir.

MADDE 15

            Fon Yönetim Kurulu'nca, 6 Ekim 1970 tarihinde kabul edilen Fon Ödünç yönetmeliği, bu Anlaşma'nın ayrılmaz bir parçasını teşkil eder.

            Sözkonusu Yönetmeliğin, herhangi bir hükmü ile bu Anlaşma'nın herhangi bir hükmü arasında çelişki bulunması halinde Anlaşma hükmü geçerli sayılır.

            Borçlu işbu Anlaşma'da adıgeçen Fon ödünç Yönetmeliğini tanıdığını beyan eder.

MADDE 16

            Bu anlaşma, her ikisi de aynı derecede geçerli olmak üzere iki nüsha halinde düzenlenmiştir.

            Akit Tarafların herbirinde birer nüsha bulunur.

 
 

Paris'te 24 Haziran 1991 tarihinde yapılmıştır.  Paris'te 24 Haziran 1991 tarihinde yapılmıştır. 
Murat KUDAT Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürü  Roger Vanden BRANDEN Guvernör
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Adına  Milli Mülteciler ve Avrupa Nüfus Fazlalıkları için Avrupa Konseyi İskan Fonu Adına 
  EK : I
                        24 Haziran 1991
 
BONO

            Alınan 100.000.000 Alman Markı karşılığında, aşağıda imzası bulunan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Ankara, bu Bono ile Avrupa Konseyi İskan Fonu'na, 24 Haziran 2001 tarihinde anapara 100.000.000 Alman Markı ve 6 ayda bir belirlenen faiz miktarını ödemeyi taahhüt eder.

            Ödemeler, Avrupa Konseyi İskan Fonu lehine, Berliner Handels und Frankfurter Bank, Frankfurt/Main Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince herhangi bir siyasi veya vergi mercii tarafından hiçbir şekilde vergi, resim veya harca tabi tutulmadan yapılacaktır.

 

            Bu Bono, Avrupa Konseyi İskan Fonu tarafından Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne 24 Haziran 1991 tarihinde verilmiş olan krediye karşılık teşkil eder.

            Bu Bono ile ilgili herhangi bir faizin zamanında ve tam ödenmesinde kusur bulunulduğu takdirde, anaparanın ve ödeme tarihene kadar olan faizin tümü, bu tarihte derhal muaccel olacak ve bono sahibinin arzu ve talebi üzerine hemen ödenecektir.

            Bono sahibinin, bu Bonodan doğan haklarından birini kullanmaması hiçbir şekilde bu hak veya diğer haklardan feragat sayılmayacaktır.

            TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ,

            Ankara,

AVRUPA KONSEYİ İSKAN FONU
İLE
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ
ARASINDA
KREDİ ANLAŞMASI

            Avrupadaki Milli Mülteciler ve Nüfus Fazlalıkları için Avrupa Konseyi İskan Fonu (bundan sonra "FON" denilecektir) bir yanda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti (bundan sonra "BORÇLU" denilecektir) diğer yanda,

            - Türk Hükümetinin taleplerini,

            - Fon Yönetim Kurulu'nun:

            425 (1980), 514 (1981), 545 (1982) 683 (1983), 784 (1984), 837 (1985), 878 (1986), 906 (1986), 907 (1986), 908 (1986), 930 (1987), 932 (1987), 980 (1988), 981 (1988), 1012 (1988), 1013 (1988), 1042 (1989), 1043 (1989), 1044 (1989), 1045)1989), 1046 (1989), 1047 (1989), 1049 (1989), 1052 (1989), 1053 (1989), 1054 (1989), 1081 (1989), 1096 (1989), 1097 (1989), 1123 (1990), 1124 (1990), 1125 (1990), 1147 (1990), 1148 (1990), 1153 (1990), 1154 (1990), 1155 (1990), 1156 (1990), 1157 (1990), 1158 (1990), 1159 (1990), 1160 (1990), 1161 (1990), 1175 (1991), 1176 (1991), 1190 (1991), 1191 (1991), 1192 (1991), 1193 (1991), 1211 (1991), 1212 (1991), 1213 (1991), 1214 (1991)ve 1215 (1991) sayılı kararlarını

            - Avrupa Konseyi Ayrıcalıklar ve Muafiyetler Genel Sözleşmesi'ne ek üçüncü Protokol'ü,

            - 6 Ekim 1970 tarihli Fon ödünç Yönetmeliği'ni gözönünde bulundurarak aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır.

MADDE 1

            Bu ödünç, bu Anlaşma'nın imza tarihinde yürürlükte bulunan ödünç Yönetmeliği'ndeki genel koşullara ve bu Anlaşma ile saptanan özel koşullara göre kabul olunmuştur.

MADDE 2

            Fon, Borclu'ya Yen 8.000.000.000. (Sekiz Milyar Yen) tutarında bir ödünç vermeyi yükümlenir.

            Borçlu krediyi, kabul edilebilir gecikmeler hariç, zamanında ve aşağıdaki projelerin:

            Fonds/Projets 152 (1980), 257 (1981), 279 (1982), 395 (1983), (1984), 711 (1985), 726 (1986), 732 (1986), 742 (1986), 756 (1986), 768 (1987), 778 (1987), 805 (1988), 807 (1988), 830 (1988), 837 (1988), 867 (1989), 868 (1989) 869 (1989), 870 (1989), 871 (1989), 872 (1989), 875 (1989), 876 (1989), 905 (1989), 916 (1989) 941 (1990), 942 (1990), 954 (1990), 955 (1990), 967 (1990) 968 (1990), 969 (1990), 970 (1990), 971 (1990), 1972 (1990), 974 (1990) 975 (1990) 976 (1990) 781 Add. II (1991), 986 (1991), 1002 (1991), 1003 (1991), 1004 (1991), 1005 (1991), 1006 (1991), 1012 (1991), 1013 (1991) ve 1014 (1991) veya Fon tarafından kabul edilecek diğer proelerin finansmanında kullanacaktır.

            Tüm finansman süresi boyunca borçlu her altı ayda bir Fon'a ödüncün kullanım durumu ve çalışmaların ilerleme durumunu belirten bir rapor gönderecektir. Proje gerçekleştiğinde, projenin gerçekleşmesi ile ilgili mali, ekonomik ve istihdam değerlendirilmesini içeren bir son raporu Fon'a gönderecektir.

            Bunun dışında Borçlu Fon yetkilileri tarafından görevlendirilen muhtemel enformasyon heyetlerini uygun bir şekilde kabiul etmeyi ve onların görevleri sırasında gerekli tüm yardımları temin etmeyi yükümlenir.

MADDE 3

            Ödüncün vadesi, 10 (on) yıldır.

            Faiz oranı yıllık %7.00'dir.

            Yıl 360 gün ve ay 30 gün sayısı üzerinden hesaplanan faizler altı aylık devreler halinde ilki 1 Nisan 1992 tarihinde olmak üzere her yılın 1 Nisan ve 1 Ekim tarihlerinde ödenecektir.

            Anapara geri ödemesi, ekli amortisman tablosuna uygun olarak bir defada 1 Ekim 2001 yılında yapılacaktır.

 

MADDE 4

            Fon tarafından kredi miktarı %0.50 oranında ve yen 40.000.000. tutarındaki prim kesildikten sonra 1 Ekim 1991 tarihinde ödenecektir.

            Net tutar Yen 7.960.000.000. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ankara'nın Citibank, Tokyo hesabına yatırılacaktır.

MADDE 5

            Ödüncün kullanılması maksadıyla, Borçlu Fon'a ilişik Bonoyu (EKII) zamamında verir.

            Bono, Japon Yeni düzenlenir ve ödenir.,

MADDE 6

            Bonoda tesbit edilmiş vadlerde öngörülen tutarların ödenmesi, Borçlu'yu yukarıda 3'üncü Maddede belirtilen yükümlülüklerinden kurtarır. Bu ödüncün anaparası ve bundan doğan faizler ile diğer masraflar, özellikle aşağıda 9'uncu Maddede belirtilenler, Borçlu tarafından usulüne uygun olarak tamamen ödendiğinde; Borçlu, Fon'a karşı bütün yükümlülüklerinden kurtulur.

MADDE 7

            Vadeyi takip eden ay içinde tamamen veya kısmen ödenmemiş her meblağ ve faizi ödenmemiş anapara üzerinden yıllık %1 oranında bir ek faiz ödenecektir.

            Bu ek faiz:

            a) Gerekli faiz ödemesinin yapılmadığı veya faizden ödenmesi gereken bir kısmın ödenmediği hallerde, faiz vadelerinden itibaren,

            b) Anaparaya ilişkin bir taksidin ödenmesi halinde anapara taksidinin vade tarihinden itibaren ödenecektir.

            Her iki hal aynı anda vuku bulduğu takdirde, ilk tarih esas alınır. Vadesi gelen tutarlar ödendiği zaman ek faiz talep edilmez.

MADDE 8

            Bu ödünç gereğince, Borçlu tarafından Fon lehine Japon Yen'i olarak ödenecek bütün tutarlar, Boçlu adına ödemeyi yükümlenen Banka tarafından her ödeme tarihinden beş işgünü önce Fon'a teleksle bildirilmek suretiyle Fon'un Long Term Credit Bank of Japan Ltd, Tokyo No: 0528816 hesabına geri ödenecektir.

 
MADDE 9

            Gerek bu Anlaşma'nın akdi, icrası ve tasfiyesinden, gerek verilen ödüncün garanti veya refinansmanından, gerek bu ödünç ile ilgili hukuki veya hukuk ötesi işlemlerden meydana gelsin, tahakkuk etmiş ve tahsil edilmiş bütün vergi, resim ve harçlar, genellikle bu nitelikte olan masraflar ile diğer bütün masraflar Borçlu'ya aittir.

            Ancak hakem işlemleriyle ilgili masraflar konusunda Fon Ödünç Yönetmeliği'nin 4'ncü Bölümünde yer alan 25. maddedeki düzenlemeler uygulanacaktır.

MADDE 10

            Akit taraflar, Fon ödünç Yönetmeliği'nin 4'ncü Bölümünde öngörülen koşullar çerçevesinde verilen hüküm sonucu olarak yapılan zorunlu uygulamaya karşı koymak maksadıyla dahili veya uluslararası hiçbir kazai veya diğer merci önünde herhangi bir ayrıcalık, dokunulmazlık ve mevzuattan yararlanmamayı yükümlenir.

MADDE 11

            Borçlu, bu Anlaşma'dan doğan yükümlülüklerinden kısmen veya tamamen kurtulmak için üçüncü şahıslarla olan ilişkilerinde kredinin kullanılmasıyla ilgili hiçbir işlemden yararlanmayacaktır.

            Borçlu ile üçüncü şahıslar arasında çıkabilecek anlaşmazlıklar dolayısıyla fOn hakkında dava açılamaz.

MADDE 12

            Ödüncün, bu Anlaşma'nın 2'nci maddesinde belirtildiği gibi kullanılmaması ve Fon tarafından tasvip edilmeyen değişiklikler veya tahsisler, Fon ödünç Yönetmeliği'nin 3'ncü Bölümünün 13 (h) Maddesi hükmü uyarınca, kredinin durdurulması, iptali veya talep edilebilirliği için yeterli bir neden sayılır

MADDE 13

            Bu Anlaşma, 1 Ekim 1991 tarihinde yürürlüğe girecektir.

MADDE 14

            Bu Anlaşma ve bu Anlaşma ile ilgili kullanma belgeleri, 2 Eylül 1949 tarihli Avrupa Ayrıcalıklar ve Muafiyetler Genel Anlaşması'nın, 6 Mart 1959 tarihli üçüncü katma Protokol'ün 1'nci maddesi, 3'üncü Fıkrasında belirtildiği şekli ile Fon ve ikinci derecede de Fransız Hukukuna tabidir.

MADDE 15

            Fon Yönetim Kurulu'nca, 6 Ekim 1970 tarihinde kabul edilen Fon ödünç Yönetmeliği, bu Anlaşma'nın ayrılmaz bir parçasını teşkil eder.

            Sözkonusu Yönetmeliğin, herhangi bir hükmü ile bu Anlaşma'nın herhangi bir hükmü arasında çeliştki bulunması halinde Anlaşma Hükmü geçerli sayılır.

            Borçlu İşbu Anlaşma'da adı geçen Fon ödünç Yönetmeliğini tanıdığını beyan eder.

MADDE 16

            Bu Anlaşma, her ikisi de aynı derecede geçerli olmak üzere iki nüsha halinde düzenlenmiştir.

            Akit tarafların herbirinde birer nüsha bulunur.

 
 

Paris'te 14 Kasım 1991 tarihinde yapılmıştır.  Paris'te 14 Kasım 1991 tarihinde yapılmıştır 
Murat KUDAT 
Dış Ekonomik İlişkiler 
Genel Müdürü 
Roger Vanden BRANDEN 
Guvernör
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
Adına 
Milli Mülteciler ve Avrupa Nüfus Fazlalıkları için Avrupa Konseyi İskan Fonu Adına 
İTFA TABLOSU

            (07.10.91-00963/ED. 07.10.1991)
 

Ödünçten Yararlanan  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Ankara 
Para Cinsi  YEN   Tutar  100000000.00
Faiz Oranı  9.125 %   Emisyon 99.500 %
Yürürlülük Tarihi  14.11.1991   Vade  120 ay 
         
         
Vadeler  Anapara Bakiyesi  Anapara Öde.  Faiz Ödemesi  Ödenecek Tutar 
01.04.1992 100000000.00 0.00 4562500.00 4562500.00
01.10.1992 100000000.00 0.00 4562500.00 4562500.00
01.04.1993 100000000.00 0.00 4562500.00 4562500.00
01.10.1993 100000000.00 0.00 4562500.00 4562500.00
01.04.1994 100000000.00 0.00 4562500.00 4562500.00
01.10.1994 100000000.00 0.00 4562500.00 4562500.00
01.04.1995 100000000.00 0.00 4562500.00 4562500.00
01.10.1995 100000000.00 0.00 4562500.00 4562500.00
01.04.1996 100000000.00 0.00 4562500.00 4562500.00
01.10.1996 100000000.00 0.00 4562500.00 4562500.00
01.04.1997 100000000.00 0.00 4562500.00 4562500.00
01.10.1997 100000000.00 0.00 4562500.00 4562500.00
01.04.1998 100000000.00 0.00 4562500.00 4562500.00
01.10.1998 100000000.00 0.00 4562500.00 4562500.00
01.04.1999 100000000.00 0.00 4562500.00 4562500.00
01.10.1999 100000000.00 0.00 4562500.00 4562500.00
01.04.2000 100000000.00 0.00 4562500.00 4562500.00
01.10.2000 100000000.00 0.00 4562500.00 4562500.00
01.04.2001 100000000.00 0.00 4562500.00 4562500.00
01.10.2001 0.00 100000000.00 4562500.00 104562500.00
TOPLAM  0.00 100000000.00 91250000.00 191250000.00
                                                                                                            Guvernör

            Murat KUDAT
            Dış Ekonomik İlişkiler
            Genel Müdürü

 

            Global Ödünç                                                                        EK: II.01

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
HÜKÜMETİ
ANKARA BONO

            ECU 100.000.000.-                                                             14 Kasım 1991

            Aşağıda imzası bulunan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Bono ile aldığı meblağ karşılığı olarak Avrupa konseyi İskan Fonu'nca aşağıda gösterilen tarihlerde taksitler halinde yüz milyon ECU tutarında anaparayı yükümlenir.

            Bu tarihlerde ödemeler anaparanın taksidi ile bakiye anaparanın faizini kapsayacak şekilde yapılır.
 

VADE 
TAKSİT TUTARI 
14.5.1992 4 562 500.00
14.11.1992 4 562 500.00
14.5.1993 4 562 500.00
14.11.1993 4 562 500.00
14.5.1994 4 562 500.00
14.11.1994 4 562 500.00
14.5.1995 4 562 500.00
14.11.1995 4 562 500.00
14.5.1996 4 562 500.00
14.11.1996 4 562 500.00
14.5.1997 4 562 500.00
14.11.1997 4 562 500.00
14.5.1998 4 562 500.00
14.11.1998 4 562 500.00
14.5.1999 4 562 500.00
14.11.1999 4 562 500.00
14.5.2000 4 562 500.00
14.11.2000 4 562 500.00
14.5.2001 4 562 500.00
14.11.2001 104 562 500.00
 

            TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ,
            Ankara,
            Global Ödünç                                                                         EK-II-02

            Yukarıdaki ödemeler, Avrupa Konseyi İskan Fonu lehine, Banpue Internationale a Luxembourg, Luxembourg'a, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince herhangi bir siyasi veya vergi mercii tarafından hiçbir şekilde vergi, resim veya harca tabi tutulmadan yapılacaktır.

            Bu Bono, Avrupa Konseyi İskan Fonu tarafından Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne 14 Kasım 1991 tarihinde verilmiş olan krediye karşılık teşkil eder.

            Bu Bono, ile ilgili herhangi bir faizin zamanında ve tam ödenmesinde kusur bulunulduğu takdirde, anaparanın ve ödeme tarihine kadar olan faizin tümü, bu tarihte derhal muaccel olacak ve bono sahibinin arzu ve talebi üzerine hemen ödenecektir.

            Bono sahibinin, bu Bonodan doğan haklarından birini kullanmaması hiçbir şekilde bu hak veya diğer haklardan feragat sayılmayacaktır.

            TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ,
            Ankara.

AVRUPA KONSEYİ İSKAN FONU
İLE
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ
ARASINDA
KREDİ ANLAŞMASI

            Avrupadaki Milli Mülteciler ve Nüfus Fazlalıkları için Avrupa Konseyi İskan Fonu (bundan sonra "FON" denilecektir) bir yanda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti (bundan sonra "BORÇLU" denilecektir) diğer yanda,

            - Türk Hükümetinin taleplerini,

            - Fon Yönetim Kurulu'nun:

            425 (1980), 514 (1981), 545 (1982) 683 (1983), 784 (1984), 837 (1985), 878 (1986), 906 (1986), 907 (1986), 908 (1986), 930 (1987), 932 (1987), 980 (1988), 981 (1988), 1012 (1988), 1013 (1988), 1042 (1989), 1043 (1989), 1044 (1989), 1045)1989), 1046 (1989), 1047 (1989), 1049 (1989), 1052 (1989), 1053 (1989), 1054 (1989), 1081 (1989), 1096 (1989), 1097 (1989), 1123 (1990), 1124 (1990), 1125 (1990), 1147 (1990), 1148 (1990), 1153 (1990), 1154 (1990), 1155 (1990), 1156 (1990), 1157 (1990), 1158 (1990), 1159 (1990), 1160 (1990), 1161 (1990), 1175 (1991), 1176 (1991), 1190 (1991), 1191 (1991), 1192 (1991), 1193 (1991), 1211 (1991), 1212 (1991), 1213 (1991), 1214 (1991)ve 1215 (1991) sayılı kararlarını,

            - Avrupa Konseyi Ayrıcalıklar ve Muafiyetler Genel Sözleşmesi'ne ek üçüncü Protokol'ü,

            - 6 Ekim 1970 tarihli Fon ödünç Yönetmeliği'ni gözönünde bulundurarak aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır.

MADDE 1

            Bu ödünç, bu Anlaşma'nın imza tarihinde yürürlükte bulunan ödünç Yönetmeliği'ndeki genel koşullara ve bu Anlaşma ile saptanan özel koşullara göre kabul olunmuştur.

MADDE 2

            Fon, Borçlu'ya ECU 100.000.000 (Yüz Milyon ECU) tutarında bir ödünç vermeyi yükümlenir.

            Borçlu krediyi, kabul edilebilir gecikmeler hariç, zamanında ve aşağıdaki projelerin:

            Fonds/Projets 152 (1980), 257 (1981), 249 (1982), 395 (1983), (1984), 711 (1985), 726 (1986), 732 (1986), 742 (1986), 756 (1986), 768 (1987), 778 (1987), 805 (1988), 807 (1988), 830 (1988) 837 (1988), 847 (1989), 868 (1989), 869 (1989), 870 (1989), 871 (1989), 872 (1989), 845 (1989), 876 (1989), 905 (1989), 916 (1989), 941 (1990), 942 (1990), 954 (1990), 955 (1990), 967 (1990) 968 (1990), 969 (1990), 970 (1990), 971 (1990), 1972 (1990), 974 (1990) 975 (1990) 976 (1990) 781 Add. II 1991), 986 (1991), 1002 (1991), 1003 (1991), 1004 (1991) ve 1005 (1991) 1006 (1991), 1012 (1991), 1013 (1991) ve 1014 (1991) veya Fon tarafından kabul edilecek diğer projelerin finansmanında kullanacaktır.

            Tüm finansman süresi boyunca borçlu her altı ayda bir Fon'a ödüncün kullanım durumu ve çalışmaların ilerleme durumunu belirten bir rapor gönderecektir. Proje gerçekleştiğinde, projenin gerçekleşmesi ile ilgili mali, ekonomik ve istihdam değerlendirilmesini içeren bir son raporu Fon'a göndecektir.

            Bunun dışında Borçlu Fon yetkilileri tarafından görevlendirilen muhtemel enformasyon heyetlerini uygun bir şekilde kubal etmeyi ve onların görevleri sırasında gerekli tüm yardımları temin etmeyi yükümlenir.

MADDE 3

            Ödüncün vadesi, 10 (on) yıldır.

            Faiz oranı yıllık %9.125'dir.

            Yıl 360 gün ve ay 30 gün sayısı üzerinden hesaplanan faizler altı aylık devreler halinde Ek 1'de yeralan amortisman tablosuna uygun olarak ilki 14 Mayıs 1992 tarihinde olmak üzere her yılın 14 Mayıs ve 14 Kasım tarihlerinde ödenecektir.

            Anapara geri ödemesi, ekli amortisman tablosuna uygun olarak bir defada 14 Kasım 2001'de yapılacaktır.

 

MADDE 4

            Fon tarafından kredi miktarı %0.50 oranında ve ECU 500.000 tutarındaki prim kesildikten sonra 14 Ekim 1991 tarihinde ödenecektir.

            Net tutar ECU 99.500.000 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ankara'nın Generale de Banque, Bruxelles'deki 291-11-18-296.80-461 no'lu hesabına yatıralacaktır.

MADDE 5

            Ödüncün kullanılması maksadıyla, Borçlu Fon'a ilişik Bonoyu (EK:II) zamanında verir.

            Bono, ECU olarak düzenlenir ve ödenir.

MADDE 6

            Bonoda tesbit edilmiş vadelerde öngörülen tutarların ödenmesi, Borçlu'yu yukarıda 3'ncü Maddede belirtilen yükümlülüklerinden kurtarır. Bu ödüncün anaparası ve bundan doğan faizler ile diğer masraflar, özellikle aşağıda 9'ncu Maddede belirtilenler, Borçlu tarafından usulüne uygun olarak tamamen ödendiğinde; Borçlu, Fon'a karşı bütün yükümlülüklerinden kurtulur.

MADDE 7

            Vadeyi takip eden ay içinde tamamen veya kısmen ödenmemiş her meblağ ve faizi edenmemiş anapara üzerinden yıllık %1 oranında bir ek faiz ödenecektir.

            Bu ek faiz:

            a) Gerekli faiz ödemesinin yapılmadığı veya faizden ödenmesi gereken bir kısmın ödenmediği hallerde, faiz adelerinden itibaren,

            b) Anaparaya ilişkin bir taksidin ödenmemesi halinde, anapara taksidinin vade tarihinden itibaren ödenecektir.

            Her iki hal aynı anda vuku bulduğu takdirde, ilk tarih esas alınır. Vadesi gelen tutarlar ödendoiği zaman ek faiz talep edilmez.

MADDE 8

            Bu ödünç gereğince, Borçlu tarafından Fon lehine Alman Markı olarak ödenecek bütün tutarlar, Borçlu adına ödemeyi yükümlenen Banka tarafından her ödeme tarihinden beş işgünü önce Fon'a teleksle bildirilmek suretiyle Fon'un Bankque Internationale a Luxembourg, Luxembourg No: 7-157/6168/700 hesabına geri ödenecektir.

MADDE 9

            Gerek bu Anlaşma'nın akdi, icrası ve tasfiyesinden, gerek verilen ödncün garanti veya refinansmanından, gerek bu ödünç ile ilgili hukuki veya hukuk xötesi işlemlerden meydana gelsin, tahakkuk etmiş ve tahsil edilmiş bütün vergi, resim v e harçlar, genellikle bu niteliktde olan masraflar ile diğer bütün masraflar Borçlu'ya aittir.

            Ancak hakem işlemleriyle ilgili masraflar konusunda Fon ödünç Yöntemeliği'nin 4'üncü Bölümünde yer alan 25. maddedeki düzenlemeler uygulanacaktır.

MADDE 10

            Akit taraflar, Fon ödünç yönetmeliği'nin 4'ncü Bölümünde öngörülen koşullar çerçevesinde verilen hüküm sonucu olarak yapılan zorunlu uygulamaya karşı koymak maksadıyla dahili veya uluslararası hiçbir kazai veya diğer merci önünde herhangi bir ayrcalık, dokunulmazlık ve mevzuattan yararlanmamayı yükümlenir.

MADDE 11

            Borçlu, bu anlaşma'dan doğan yükümlülüklerinden kısmen veya tamamen kurtulmak için üçüncü şahıslarla olan ilişkilerinde kredinin kullanılmasıyla ilgili hiçbir işlemden yararlanmayacaktır.

            Borçlu ile üçüncü şahıslar arasında çıkabilecek anlaşmazlıklar dolayısıyla Fon hakkında dava açılamaz.

MADDE 12

            Ödüncün, bu Anlaşma'nın 2'nci maddesinde belirtildiği gibi kullanılmaması ve Fon tarafından tasvip edilmeyen değişiklikler veya tahsisler, Fon ödünç yönetmeliği'nin 3'ncü bölümünün 13 (h) Maddesi hükmü uyarınca, kredinin durdurulması iptali veya talep edilebilirliği için yeterli bir neden sayılır.

MADDE 13

            Bu Anlaşma, 14 Ekim 1991 tarihinde yürürlüğe girecektir.

MADDE 14

            Bu Anlaşma ve bu Anlaşma ile ilgili kullanma belgeleri, 2 Eylül 1949 tarihli Avrupa Ayrıcalıklar ve Muafiyetler Genel Anlaşması'nın, 6 Mart 1959 tarihli üçüncü katma Protokol'ün 1'nci Maddesi, Üçüncü Katma Protokol'ün 1'nci Maddesi, 3'ncü Fıkrasında belirtildiği şekli ile Fon ve İkinci derecede de Fransız hukukuna tabidir.

MADDE 15

            Fon Yönetim Kurulu'nca, 6 Ekim 1970 tarihinde kabul edilen Fon Ödünç yönetmeliği, bu Anlaşma'nın ayrılmaz bir parçasını teşkil eder.

            Sözkonusu Yönetmeliğin, herhangi bir hükmü ile bu Anlaşma'nın herhangi bir hükmü arasında çelişki bulunması halinde Anlaşma hükmü geçerli sayılır.

            Borçlu işbu Anlaşma'da adıgeçen Fon ödünç Yönetmeliğini tanıdığını beyan eder.

MADDE 16

            Bu anlaşma, her ikisi de aynı derecede geçerli olmak üzere iki nüsha halinde düzenlenmiştir.

            Akit Tarafların herbirinde birer nüsha bulunur.

 
 

Paris'te 14 Ekim 1991 tarihinde yapılmıştır.  Paris'te 14 Ekim 1991 tarihinde yapılmıştır. 
Murat KUDAT Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürü  Roger Vanden BRANDEN 
Guvernör
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Adına  Milli Mülteciler ve Avrupa Nüfus Fazlalıkları için Avrupa Konseyi İskan Fonu Adına 
                                                  EK I.0I
 
İTFA TABLOSU

            (07.10.91-00962/ED. 07.10.1991)
 

Ödünçten Yararlanan  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Ankara 
Para Cinsi  ECU   Tutar  100000000.00
Faiz Oranı  9.125 %   Emisyon 99.500 %
Yürürlülük Tarihi  14.10.1991   Vade  120 ay 
 
Vadeler  Anapara Bakiyesi  Anapara Öde.  Faiz Ödemesi  Ödenecek Tutar 
14.05.1992 100000000.00 0.00 4562500.00 4562500.00
14.11.1992 100000000.00 0.00 4562500.00 4562500.00
14.05.1993 100000000.00 0.00 4562500.00 4562500.00
14.11.1993 100000000.00 0.00 4562500.00 4562500.00
14.05.1994 100000000.00 0.00 4562500.00 4562500.00
14.11.1994 100000000.00 0.00 4562500.00 4562500.00
14.05.1995 100000000.00 0.00 4562500.00 4562500.00
14.11.1995 100000000.00 0.00 4562500.00 4562500.00
14.05.1996 100000000.00 0.00 4562500.00 4562500.00
14.11.1996 100000000.00 0.00 4562500.00 4562500.00
14.05.1997 100000000.00 0.00 4562500.00 4562500.00
14.11.1997 100000000.00 0.00 4562500.00 4562500.00
14.05.1998 100000000.00 0.00 4562500.00 4562500.00
14.11.1998 100000000.00 0.00 4562500.00 4562500.00
14.05.1999 100000000.00 0.00 4562500.00 4562500.00
14.11.1999 100000000.00 0.00 4562500.00 4562500.00
14.05.2000 100000000.00 0.00 4562500.00 4562500.00
14.11.2000 100000000.00 0.00 4562500.00 4562500.00
14.05.2001 100000000.00 0.00 4562500.00 4562500.00
14.11.2001 0.00 100000000.00 4562500.00 104562500.00
TOPLAM  0.00 100000000.00 92010416.67 192010416.67
                                                                                                            Guvernör

            Murat KUDAT
            Dış Ekonomik İlişkiler
            Genel Müdürü
            Global Ödünç                                                                        EK: II.01

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
HÜKÜMETİ
ANKARA BONO

            ECU 100.000.000.-                                                             14 Ekim 1991

            Aşağıda imzası bulunan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Bono ile aldığı meblağ karşılığı olarak Avrupa konseyi İskan Fonu'nca aşağıda gösterilen tarihlerde taksitler halinde yüz milyon ECU tutarında anaparayı yükümlenir.

            Bu tarihlerde ödemeler anaparanın taksidi ile bakiye anaparanın faizini kapsayacak şekilde yapılır.
 

VADE 
TAKSİT TUTARI 
14.05.1992 4 562 500.00
14.11.1992 4 562 500.00
14.5.1993 4 562 500.00
14.11.1993 4 562 500.00
14.5.1994 4 562 500.00
14.11.1994 4 562 500.00
14.5.1995 4 562 500.00
14.11.1995 4 562 500.00
14.5.1996 4 562 500.00
14.11.1996 4 562 500.00
14.5.1997 4 562 500.00
14.11.1997 4 562 500.00
14.5.1998 4 562 500.00
14.11.1998 4 562 500.00
14.5.1999 4 562 500.00
14.11.1999 4 562 500.00
14.5.2000 4 562 500.00
14.11.2000 4 562 500.00
14.5.2001 4 562 500.00
14.11.2001 104 562 500.00
 

            TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ,
            Ankara,

 

            Global Ödünç                                                                         EK-II-02

            Yukarıdaki ödemeler, Avrupa Konseyi İskan Fonu lehine, Banpue Internationale a Luxembourg, Luxembourg'a, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince herhangi bir siyasi veya vergi mercii tarafından hiçbir şekilde vergi, resim veya harca tabi tutulmadan yapılacaktır.

            Bu Bono, Avrupa Konseyi İskan Fonu tarafından Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne 14 Ekim 1991 tarihinde verilmiş olan krediye karşılık teşkil eder.

            Bu Bono, ile ilgili herhangi bir faizin zamanında ve tam ödenmesinde kusur ulunulduğu takdirde, anaparanın ve ödeme tarihine kadar olan faizin tümü, bu tarihte derhal muaccel olacak ve bono sahibinin arzu ve talebi üzerine hemen ödenecektir.

            Bono sahibinin, bu Bonodan doğan haklarından birini kullanmaması hiçbir şekilde bu hak veya diğer haklardan feragat sayılmayacaktır.

            TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ,
            Ankara.

            Not: Fransızca metni 23 Şubat 1992 gün ve 21151 sayılı Resmi Gazete'dedir.