Milletlerarası Anlaşma  
Resmi Gazete: 16.04.1992 Sayı : 21201 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 31 Sahife:1490
     
Milletlerarası Antlaşma
 
Karar Sayısı: 92/2829
Karar Tarihi : 14/01/1992 
     
            10 Ocak 1992 tarihinde Ankara'da imzalanan ekli "Balkan Yolu Üzerindeki Yapılan Uyuşturucu ve Psikolorop Madde Kaçakçılığı ile ilgili Kompüterize Bilgi Değişimine İlişkin Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile İtayla Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile İtalya Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı arasındaki Toplantı Tutanağı"nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 5/3/1992 tarihli ve ÇTUK-I-554-1432 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanununun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 14/3/1992 tarihinde kararlaştırılmıştır.
      Turgut ÖZAL
      Cumhurbaşkanı
Süleyman DEMİREL      
E. İNÖNÜ C.ÇAĞLAR T.ÇİLLER E.CEYHUN
Devlet Bakanı ve Başb.Yard. Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı
İ.TEZ A.GÖNEN T.AKYOL G.ERGENEKON
Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı
O.KİLERCİOĞLU M.KAHRAMAN Ö.BARUTÇU A.GÖNEN
Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı v.
E.ŞAHİN Ş.ERCAN M.BATALLI M.S.OKTAY
Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı
N.AYAZ İ.SEZGİN O.KUMBARACIBAŞI S.ORAL
Milli Savunma Bakanı İçişleri Bakanı Dişişleri Bakanı V. Maliye ve Gümrük Bakanı
K.TOPTAN O.KUMBARACIBAŞI Y.AKTUNA
Milli Savunma Bakanı Bayındırlık ve İskan Bakanı Sağlık Bakanı
Y.TOPÇU N.CEVHERİ M.MOĞULTAY
Ulaştırma Bakanı Tarım ve Köşişleri Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
M.T.KÖSE E.FARALYALI D.F.SAĞLAR
Sanayi ve Ticaret Bakanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Kültür Bakanı
A.ATEŞ V.TANIR V.TANIR
Turizm Bakanı Orman Bakanı Çevre Bakanı V.
 
Balkan Yolu Üzerinden Yapılan Uyuşturucu ve Psikolop Madde 
Kaçakçılığı ile İlgili Komputerize Bilgi Değişimine ilişkin 
Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile İtalya 
Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Arasındaki Toplantı Tutanağı

            Türkiye ve İtalya Cumhuriyeti İçişleri Bakanlarının temsilcileri

            16-17 Mart 1990'da Roma'da Yugoslavya, Türkiye, İşviçre, İtalya, Macaristan, Yunanistan, Almanya, Fransa, Bulgaristan ve Avusturya'nın katılımıyla yapılan toplantıda alınan ve Balkan yolu üzerinden yapılan uyuşturucu madde kaçakçılığı ile ilgili bilgilerin daha çabuk bir şekilde değişimi için daha etkili yöntemlerin benimsenmesini öneren karar uyarınca;

            1-2 Haziran 1990 Sofya'da yapılan toplantıda yukarıda bahsedilen ülkelerin İçişleri Bakanlarının temsilcileri ile uzmanları tarafından da imzalanan ve Balkan yolu üzerinden yapılan uyuşturucu madde kaçakçılığından etkilenen ülkeler arasında operasyonel işbirliği alanlarını belirleyen mutabakat muhtırasının ışığı altında;

            İlgili ülkelerin mevzuatına uygun olarak Balkan yolu üzerinden yapılan uyuşturucu madde kaçakçılığı ile ilgili bilgilerin teatisi için bir bilgisayar sisteminin acilen kurulması gerektirdiği inancıyla;

            Roma'daki ortak bildiriyi imzalayan diğer 8 ülkeyle birlikte bir konuyla ilgili diğer ülkelerin de bu girişime katılacağı ümidiyle;

            AŞAĞIDAKİ HUSUSLADA MUTABIK KALMIŞLARDIR.

            Madde 1- Uluslararası işbirliği ve karşılıklı yardımlaşma çerçevesinde, uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadelede etkili işbirliği yöntemlerinin benimsenmesi amacıyla, Türkiye ile İtalya arasında telekomünikasyon yoluyla bilgi değişimini öngören ortak bir bilgisayar sistemi kurulacaktır. Gelecekte böyle bir sistem Balkan yolu üzerinden yapılan uyuşturucu madde kaçakçılığıyla müdacadele ile ilgili diğer ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletilebilir.

            Kurulacak bilgisayar sisteminde mümkün olduğu kadar, hali hazırda başarılı bir şekilde test edilmiş olan teknikler ve bilgi yöntemleriyle birlikte mevcut iletişim hatları kullanılacaktır.

            Madde 2- (Sistem Mimarisi) Ortak bilgi sistemi, depolanmış bilgilerin kullanımı ve yönetimi için her iki ülke tarafından münhasıran görevlendirilen yetkili makamların bürolarında bulunan kişisel bilgisayarlara veri iletişim hatları vasıtasıyla bağlanacak bir mainframe bilgisayardan oluşacaktır.

            Bir taraftan ulusal makamlardan kaynaklanacak sorgulamaları cevap verecek diğer taraftan İtalyan veri tabanını güncelleyecek benzer bir veri tabanını Türkiye'de kurulması ayrıca ele alınacaktır.

            Depolanmış verinin kullanımı ve idaresi için Uyuşturucu Mücadele Bölümü (Direzione Contrale per i Servize Antidroga) İtalyan yetkililer tarafından görevlendirilmiştir.

            Depolanmış verinin kullanımı ve yönetimi ile Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık İstihbarat Hareket Daire Başkanlığı Türk yetkili makamlarınca görevlendirilmiştir.

            Bilgi değişimi, elektronik posta sistemi ile donatılmış bir ana bilgisayar tarafından ortak bir dil (İngilizce) ile yapılacaktır.

            Madde 3- (Merkez Bilgisayar) Bilgisayarda saklanan verinin idaresinden İtalyan Polis Teşkilatının özel bir bölümü sorumludur. Bu sistem her ülke tarafından atanan yetkililerin anında şahıs, olay, eşya ve çalışma metodlarıyla ilgili ihtiyaç duyulan bilgileri elde etmesine olanak tanır. Sorulan bilgi, her ülkenin ulusal yasaları doğrultusunda yaptığı sınır kontrolleri ve diğer polis ve gümrük kontrolleri için kullanılabilir.

            Ortak bir bilgi sisteminin kurulması için İtalya, aşağıdakileri sağlayacak ve finanse edecektir:

            - İtalyan merkezi bilgisayarı ve belirlenen Türk yetkili makamı için kurulan bilgisayar arasında özel bir veri iletişim hattı kiralanması,

            - Özellikle korunan bir alanda kurulacak ortak bilgisayar sistemini desteklemek için ana bilgisayarın tedariki;

            - Yılın her anında her iki ülkenin yetkilileri arasında veri değişimini mümkün kılmak için yetkili bir birim vasıtası ile bu merkez bilgisayarın bakım ve yönetimin yapılması;

            - Özel olarak korunan başka bir bilgi işlem merkezinde günlük kopyalamaların elde tutulması da dahil olmak üzere etkin veri ve program güvenliğini sağlayıcı önlemlerin saptanması ve uygulanması;

            - Girdi ve güncelleştirmelerin sonradan kontrolünü teminen gerekli manyetik bantların tutulması;

            - Türkiye'deki kişisel bilgisayarlar işletmenleri için eğitim kurslarının organize edilmesi ve kurs boyunca bunların iaşe ve ibate masraflarının karşılanması;

            - Bahsedilen kişisel bilgisayarların kurulması için istenildiğinde teknik yardımın sağlanması;

            - Bilgi değişimini sağlamak için ihtiyaç duyulan kontrol ünitelerini ve kişisel bilgisayarın tedarik edilmesi;

            Yukarıda bahsi geçen faaliyetler, gerekli uzmanlık ve teknik becerileri sağlayan İtalyan Polis Teşkilatının Bilgi İşlem Merkezinde yapılmaktadır.

            Madde 4- (Veri Sınıflandırılması) Her ülke, daha sonra bir uzmanlar komitesi tarafından tanımlanacak etkin yönetmeler göre, ülkelerden herhangi birini ilgilendiren uyuşturucu madde kaçakçılığı ile ilgili ve yukarıdaki komite tarafından tanımlanan her çeşit bilgiyi kendi bilgisayarında depolanacaktır.

            Madde 5- (veri Güncelleme ve Silme) Her ülke geçerliliği kalmamış bilginin silinmesi ve güncellemesini yapabilecektir.

            Ülkelerden herhangi birisi diğer ülkenin daha önceden girmiş bulunduğu bilginin doğru olmadığına veya tam olmadığına inandığı takdirde, yasal açıdan veya soruşturma şartlarından dolayı bu ülkeden verinin düzeltilmesi ya da silinmesi için istekte bulunabilir.

            Madde 6- (Depolanmış bilginin kullanımı) Ülkelerden herhangi biri kendi bilgisayarındaki depolanmış bilgileri kullanırken daha önceden belirlenmiş bir yönteme bağlı kalmak zorunda değildir.

            Her ülke kamu güvenliği, suçun önlenmesi, suça karışanların da dahil olmak üzere kişisel hak ve özgürlüklerin korunmasına ilişkin menfaatlerini gözönünde bulundurarak, mevzuatına göre hareket etmekte serbesttir.

            Madde 7- (Uzmanlar Komisyonu) 4. Maddede bahsedilen uzmanlar komisyonu, ulusal yetkililer tarafından atanan bir temsilci ve her ülke için bir bilgisayar ve iletişim uzmanından oluşacaktır. 

            Bahsedilen komisyon, bu toplantıyı takiben, bir ay içerisinde ilk olarak Ankara'da toplanacak ve daha sonra ülkelerden birinin isteği üzerine toplanacaktır.

            10 ocak 1992'de Ankara'da imzalandı.

            Necdet Adıbelli

                                                                       Geatano Piccolla
                                                                        İtalyan
            Genel Müdür Yardımcısı                   İçişleri Bakanlığı
            Emniyet Genel Müdürlüğü               Yasa Uygulama Kurumları
                                                                       Koordinasyon ve Planlama
                                    İMZA                          Genel Müdür 

                                                                       İMZA

            Not: İngilizce metni 16 Nisan 1992 gün ve 21201 sayılı Resim Gazete'dedir.