Milletlerarası Anlaşma  
Resmi Gazete: 17.04.1992 Sayı : 21202 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 31 Sahife:1535
     
Milletlerarası Antlaşma
 
Karar Sayısı: 92/2845 
Karar Tarihi : 16/03/1992 
     
            7 Ocak 1992 tarihinde Ankara'da imzalanan ekli "Türkiye Hindistan Ekonomik ve Teknik İşbirliği Karma Komitesi Beşinci Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı"nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 10/3/1992 tarihli ve EİOA-II/1626-1549 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 16/3/1992 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
Süleyman DEMİREL     Turgut ÖZAL 
Başbakan      Cumhurbaşkanı 
E. İNÖNÜ  C. ÇAĞLAR  T. ÇİLLER E. CEYHUN 
Devlet Bakanı ve Başb. Yard.  Devlet Bakanı  Devlet bakanı  Devlet bakanı
İ. TEZ  A. GÖNEN  T. AKYOL G. ERGENEKON
Devlet bakanı Devlet bakanı Devlet bakanı Devlet bakanı
O. KİLERCİOĞLU  M. KAHRAMAN  Ö. BARUTÇU  M. A. YILMAZ 
Devlet bakanı Devlet bakanı Devlet bakanı Devlet bakanı
E. ŞAHİN  Ş. ERCAN  M. BATALLI  M. S. OKTAY 
Devlet bakanı Devlet bakanı Devlet bakanı Maliye ve Gümrük Bakanı 
N. AYAZ  İ. SEZGİN  H. ÇETİN  S. ORAL 
Milli Savuma Bakanı  İçişleri Bakanı  Dışişleri Bakanı  Maliye ve Gümrük Bakanı 
K. TOPTAN  O. KUMBARACIBAŞI  Y. AKTUNA 
Milli Eğitim Bakanı  Bayındırlık ve İskan Bakanı  S ağlık Bakanı 
E. CEYHUN  N. CEVHERİ  M. MOĞULTAY 
Ulaştırma Bakanı  Tarım ve Köyişleri Bakanı V.  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
M.T. KÖSE  E. FARALYALI  D.F. SAĞLAR
Sanayi ve Ticaret Bakanı  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı  Kültür Bakanı V. 
A. ATEŞ  V. TANIR  B. D. AKYÜREK 
Turizm Bakanı  Orman Bakanı  Çevre Bakanı 
 
TÜRKİYE-HİNDİSTAN EKONOMİK 
VE TEKNİK İŞBİRLİĞİ KARMA KOMİTESİ 
BEŞİNCİ DÖNEM TOPLANTISI 
MUTABAKAT ZAPTI

            1. Türkiye Hindistan Ekonomik ve Teknik İşbirliği Karma komitesi Beşinci Dönem toplantısı, 6-7 Ocak 1992 tarihlerinde Ankara'da yapılmıştır. 

            2. Türk Heyetine Devlet Bakanı Sayın Ekrem Ceyhun, Hint Heyetine Ticaret'ten Sorumlu Devlet Bakanı Sayın P.Chidambaram başkanlık etmişlerdir. 

            Türk ve Hint Heyetlerinin oluşumu Ek I ve II'de yeralan listelerde gösterilmiştir. Hint Heyetinde yüksek seviyeli bir işadamları grubu da yeralmıştır.

            3. Ziyareti esnasında, Sayın P. Chidambaram, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Turgut Özal ile Başbakan Sayın Süleyman Demirel tarafından kabul edilmiş ve Maliye ve Gümrük Bakanı Sayın Sümer Oral ile Ulaştırma Bakanı Sayın Yaşar Topçu'ya nezaket ziyaretlerinde bulunmuştur. 

            4. Taraflar arasındaki görüşmeler, ticari ve ekonomik ilişkilerini karşılıklı yarar esasına göre güçlendirip daha da geliştirmek arzusunda olan iki ülke arasındaki dostane ilişkileri yansıtan samimi bir havada cereyan etmiştir. Acılış oturmunda, Heyet Başkanları ülkelerindeki ekonomik durum hakkında kapsamlı açıklamalarda bulunmuşlar ve Türkiye ile Hindistan arasındaki tüm ikili ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişimini gözden geçirmişlerdir. 

            toplantılar esnasında karşılıklı olarak ilgi duyulan çeşitli konular müzakere edilmiş ve görüşmelerin sonuçları aşağıda özetlenmiştir. 

            I. TİCARİ İLİŞKİLER

            5. Taraflar, ikili ticarette bir önceki Karma Ekonomik Komite Toplantısından bu yana kaybedilen gelişmeleri gözden geçirmişler ve ikili ticaretin 1992 yılında 300 milyon $ seviyesine ulaşması yolundaki kararlılıklarını tekrarlamışlardır. 

            Taraflar, ticaret fuarlarına katılım ve iş heyetleri değişimi yoluyla temasların artırılmasının ve ticaretin çeşitlendirilmesinin araç ve yöntemlerini müzakere etmişlerdir. Hint Tarafı, 1992 yılında İzmir İzmir Enternasyonel Fuarı'na tekrar katılacağını beyan etmiştir. Türk tarafı da, aynı yıl içinde Hindistan'da düzenlencek bir Uluslararası Ticaret Fuarı'na iştirak etmeyi kabul etmiştir. 

            6. Taraflar, karşılıklı ticaretin esas olarak bazı mallarla sınırlı kaldığını not etmişler ve ticaretin kapsamının genişletilmesi için her iki tarafın da çaba göstedrmesi gerektiğini ararlaştırmışlardır. Bu amaçla Taraflar, ihraç ürünleri listelerini teati etmişler EK III ve IV) ve bu listelerinin her iki ülykedeki ticari Meslek Kirilişlyarına ve Kamu Sektörü Firmalarına duyurularak, temin edilecek ön cevapların üç aylık süre zarfında teati edilmesini kararlaştırmışlardır. 

            Türk tarafı ayrıca, Türk firmalarının bazı somut önerilerini de yukarıda belirtilen şekilde, ilgililere duyurulmak ve cevaplandırılmak üzere tevdi etmiştir. 

            7. Taraflar Hindistan'dan Türkiye'ye pelet demir cevheri ihracatının devam etmesine rağmen, toz demir cevheri hususunda pek başarı sağlanamadığını not etmişlerdir. Hindistan Madenler ve Metaller Ticaret Şirketi (MMTC) geçmişte bu üründen, Türk Kuruluşlarınca belirlenen spesifikasyonlara uygun olmadığı için kabul edilmeyen, iki yükleme yapmıştır. Hindistan Tarafı, cevherin Türkiye'deki çelik tesislerinde kullanılabilmesi imkanının, üretim sürecinde yapılacak uygun değişiklikler veya pacallama yoluyla dikkate alınabileceğini önermiştir. MMTC kendi açısından rekabet edebilir bir teklif yapmak arzusundadır. Türk tarafı, bu öneriyi ilgili kuruluşlara iletmeyi ve bir cevap temin etmeyi kabul etmiştir. 

            Aynı zamanda, Türk Tarafı Hindistan'ın demir ve çelik ürünleri ithalatını artırması imkanını dile getirmiştir. (Maddelere EK III'de detaylandırılmıştır.) Türk Tarafının bu ilgisinin MMTC'ye iletilmesi kararlaştırılmıştır. MMTC'nin geçmişte bu gibi ürünler için ihaleler açtığı, ancak, Türk firmalarından yetersiz başvurular alındığı not edilmiştir. Taraflar, karşılıklı olarak Devlet kuruluşlarınca düzenlenecek ihalelerin daha etkin şekilde duyurulması hususunda mutabık kalmışlardır. 

            8. Hint tarafı, Türk Hükümetinin Hindistan'da sığır vebası hastalığının olduğunu belirten raporlara dayanarak uyguladığı yasaktan dolayı Türkiye'ye sığır eti ihraç etme imkanının bulunmaması konusuna duyduğu ilgiyi tekrarlamıştır. Hindistan Tarafı ülkenin büyüklüğünün ve bu hastalığın belirli bölgelerle sınırlı kaldığının gözönünde bulundurularak, sözkonusu ihracatın tekrar başlamasının yöntemlerinin kararlaştırılmasının mümkün olacağına işaret etmiştir. Hindistan Tarafı, canlı hayvanların sağlık durumlarını ve işleme imkanlarını yerinde değerlendirmek üzere Türk uzmanlarını davet etmiştir. Türk tarafı öneriyi olumlu yaklaşımlarını davet etmiştir. Türk tarafı öneriyi olumlu yaklaşımlarını teminen ilgili makamlara iletmeye söz vermiştir. 

            9. Hindistan Tarafı, Türk Makamlarınca Hindistan'dan ihraç edilen pamuk ipliği ve mensucat için başlatılmış bulunan antidamping soruşturmalarına duyduğu ilgiyi ifade etmiştir. Türk Tarafı Türk sanayiinin boyutlarını gözönünde bulundurarak, bu ürünlerin ülkeye ithalatında haksız uygulamaların olmamasını teminen bu tür önlemlerin alınması gerektiğini açıklamıştır. Türk tarafı bununla birlikte, bu malların Hindistan'dan Türkiye'ye ithalatındaki son gelişmelerin, halihazırda telafi edici vergi uygulanmasını haklı göstermediği hususunda Hindistan tarafına bilgi vermiştir. 

            10. Türk tarafı Hindistan'a 50.000 metrik ton nohut ihraç etmeye hazır olduğunu ifade etmiştir. 

            Hindistan Tarafı bu öneriyi not etmiş ve uygun bir cevap vermeyi kabul etmiştir. 

            11. Taraflar, iki ülke arasındaki ticaretin genişletilmesinin sadece iş çevreleri arasındaki temasların artırılması yoluyla mümkün olabileceğini not etmişlerdir. Bu çerçevede, Taraflar arasında daha büyük etkileşim yolunu açacak olan İş komitesinin kurulmuş olması memnuniyetle not edilmiştir. 

            II. EKONOMİK VE TEKNİK İŞBİRLİĞİ 

            SERBEST TİCARET BÖLGELERİ 

            12. Taraflar birbirlerinin serbest Ticaret Bölgeleri/İhracat İşlem Bölgelerindeki işbirliği imkanlarını tekrar belirtmişlerdir. Bu çerçevede, Taraflar, Hindistan ihracat işlem bölgelerinden bir Heyetin 1989 yılında Mersin Serbest Ticaret Bölgesini ziyaret etmiş olmasını memnuniyetle not etmişlerdir. Taraflar ayrıca, Hindistan Tarafının ihracat işlem Bölgelerinin (İİB) halihazır statüsüne ilişkin son bilgileri sağlamasından sonra bir Türk heyetinin Hindistan İİB'ni ziyaret etmesi hususunda mutabık kalmışlardır. Ziyaret 1992 yılı ortasına kadar gerçekleştirilecektir. 

            DEMİRYOLLARI 

            13. Taraflar, Eskişehir-Sincan Elektrifikasyon projesinin uygulanması sırasında TCDD ve IRCON arasında gerçekleştirilen işbirliğinden duydukları memnuniyeti ifade etmişlerdir. 

            14. Hindistan, Tarafı, RITES'in teklif verdiği TCDD'nin SMIS ihalesinin erken sonuçlandırılmasına duyduğu ilgiyi ifade etmiştir. Türk Tarafı ihalelerin halen değerlendirilme aşamasında olduğunu ve kısa sürede karar alınacağını bildirmiştir. 

            TARIMSAL İŞBİRLİĞİ

            15. Türk tarafı aşağıdaki muhtemel tarımsal işbirliği alanlarını önermiştir: 

            - Hastalıklara dayanıklı ve üstün kaliteli pamuk üretim materyali teatisi, 

            - Hindistan'dan ipekböceği tohumu temini, 

            - Trakya Tarımsal Araştırma ;Enstitüsü ile hindistan Pirinç Araştırma Merkezi arasında çeltik konusunda materyal ve döküman teatisi, 

            - Pamuk üretimi ve koyun yetiştiriciliği konularında uzman teatisi. 

            Hindistan tarafı yukarıda belirtilen önerileri incelemeyi ve Türk Tarafına mümkün olan en kısa sürede cevap vermeyi kabul etmiştir. Aşağıda gösterilen alanlarda işbirliği imkanı bulunan diğer konular olarak ayrıca önerilmiştir. 

            - Toprak ve mahsül bilimleri 

            - Bahçecilik 

            - Tarım Mühendisliği 

            MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ 

            16. Taraflar, Hindistan Denizaşırı İnşaat Konseyi'nden (OCCI) bir heyetin Türkiye'ye yaptığı son ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade etmişlerdir 

            Bu çerçevede, Taraflar ilgili kuruluşları OCCI ve Türkiye Müteahhitler Birliği'ne bu alanda işbirliği geliştirmek için daha yakın temasta bulunmalarını tavsiye etmeyi kararlaştırmışlardır. 

            17. Hindistan tarafı ayrıca, demiryolları, otoyollar, limanlar ve havaalanları gibi tüm ulaştırma alanlarında ülkelerinin sahip olduğu müşavirlik hizmetleri uzmanlığına atıfta bulunmuştur. 

            Türk Tarafı, bu açıklamayı not etmiştir. 

            KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SANAYİLER 

            18. Taraflar küçük ölçekli sanayilerde işbirliğinin geliştirilmesi ve teşvik edilmesinin önemi üzerinde mutabık kalmışlardır. 

            Türk Tarafı, bu amaçla Ulusal küçük Sanayiler Kuruluş'nun (NSIC) imkanlarının en iyi şekilde nasıl değerlendirilebileceğini görmek üzere Hindistan'a iki uzman göndermek hususunda ilgisini ifade etmiştir. Türk Tarafı ayrıca, benzer bir değerlendirme için NSIC uzmanlarını küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme İdaresi Başkanlığı'nı (KOSGEB) ziyaret etmek üzere Türkiye'ye davet etmiştir. 

            Hindistan Tarafı Türk önerisini memnuniyetle karşılamış ve mümkün olabilecek işbirliği imkanlarını sağlamayı kabul etmiştir. 

            BİLİMSEL VE TEKNİK İŞBİRLİĞİ 

            19. Taraflar Türkiye'den TÜBİTAK ve Hindistan'dan CSIR arasındaki bilimsel ve teknik işbirliğinin daha da teşvik edilmesi yolundaki kararlılıklarını tekrarlamışlardır. TÜBİTAK'dan bir heyetin, 1992 yılında karma Komite Dördüncü Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı'nda belirtilen işbirliği programını hazırlamak üzere Hindistan'ı ziyaret etmesi kararlaştırılmıştır. 

            Hindistan'dan bir heyet de ayrıca Türkiye'ye davet edilmiştir. Bu alanda önerilen işbirliği, uzaktan algılama, yazılım ve uygulamalı matematik/fizik konularını kapsayacaktır. 

            PETROKİMYASAL ÜRÜNLER

            20. Taraflar, PETKİM'den bir heyetin 1991 Kasım ayında Hindistan'ı ziyaret etmesinden duydukları memnuniyeti ifade etmişlerdir. 

            Türk Tarafı teknik işbirliği, mühendislik, eğitim, araştırma ve geliştirme ile bilgisayar hizmetleri alanları yanında her iki ülkede ortak teşebbüsler şeklindeki işbirliği imkanları hakkında Hindistan Tarafına bilgi vermiştir. Türk Tarafı ayrıca, PETKİM'in Hindistan'a ihraç potansiyeli olan ürünleri hakkında da Hindistan Tarafına bilgi vermiştir. 

            ÇİFTE VERGİLENDİRMENİN ÖNLENMESİ ANLAŞMASI 

            21. Taraflar bir tur görüşmenin daha gerçekleştirilmesi ihtiyacını not etmişlerdir. Her iki ülkede yatırımları teşvik edecek böyle bir anlaşmanın gerekliliği görüşüyle, konunun sonuçlandırılması için 1992 Mayıs veya Haziran ayında bir Türk Heyetinin Hindistan'ı ziyaret etmesi kararlaştırılmıştır. 

            EXİMBANKLAR ARASINDA İŞBİRLİĞİ 

            22. Türk tarafı, üçüncü ülkelerdeki teşebbüslerin ortak finansmanı ve ortak sigortalanması hususunda Türk EXİMBANK ile hindistan EXİMBANK ve İhracat Kredi ve Garanti Şirketi arasında işbirliği yapılmasına duyduğu ilgiyi ifade etmiştir. 

            Böyle bir işbirliğinin ayrıntıları üzerinde çalışmak amacıyla her iki taraftan ilgili kuruluşların müzakerelere devam etmeleri kararlaştırılmıştır. 

            STANDARTLARDA İŞBİRLİĞİ

            23. Taraflar, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ve Hindistan Standartları Bürosu'nun (BIS) bu alandaki işbirliğinin çerçevesini çizme yönündeki arzularını not etmişlerdir. 

            Model anlaşmaların diplomatik kanallardan teati edilmesinden sonra iki ülkenin Standartlar Enstitüleri uzmanlarının biraraya gelerek işbirliğini artıracak araç ve yöntemleri belirlemeleri kararlaştırılmıştır. 

            TURİZM 

            24. Taraflar, iki ülke arasındaki turizm faaliyetlerini geliştirmek ve turist akımını kolaylaştırmak için ilgili kuruluşlarını işbirliği yapmak üzere teşvik etmeyi kararlaştırmışlardır. 

            Hindistan Tarafı, Hindistan Turizm Geliştirme Şirketi'nin otel, motel veya turizmle ilgili diğer altyapı inşaat projelerine katılmaya ilgi gösterdiğini beyan etmiştir. 

            Her iki tarafta da, otel yönetimi konusunda personel eğitimi olanakları mevcut olup, aday elemanların teatisi imkanlarının daha da araştırılması gerekmektedir. 

            ENERJİ 

            25 Hindistan Tarafı, BHEL'in teklif vermiş olduğu Çankırı Orta Termik Santralinde işbirliği yapmaya duyduğu ilgiyi tekrar belirtmiştir. Hindistan Tarafı daha önce bu proje için önerilen finansman paketinin hala kullanıma hazır olduğunu bildirmiştir. 

            Türk Tarafı bu kredinin, üç ay içinde saptanacak belirli projelerde kullanılabileceğini ve bu kredinin geri ödemesinin üzerinde karşılıklı olarak mutabık kalınacak Türk ürünlerinin ihracatıyla gerçekleştirileceğini ifade etmiştir. 

            III. ULAŞTIRMA VE HABERLEŞME 

            HAVA ULAŞTIRMASI 

            26. Taraflar iki ülke arasındaki Hava Hizmetleri Anlaşmasının henüz tam olarak uygulanmadığını not etmişlerdir. Halen, Türk Havayolları (THY), İstanbul-Bombay arasında haftada bir sefer yapmakta, Hindistan Havayolları ise henüz karşılıklı uçuşları başlatmamış bulunmaktadır. 

            Türk Tarafı; 

            a. 26 Mart 1992 tarihinde başlamak üzere, Dubai ve Bombay arasında tüm trafik haklarıyla, Dubai üzerinden İstanbul-Bombay arasında haftada iki sefer yapmak, 

            b. Hindistan Havayollarının mukabil hizmetlerinin şeklini görüşmek, 

            c. Royalty ücretlerini yeniden müzakere etmek, 

            hususlarına duyduğu ilgiyi ifade etmiştir. 

            Türkiye'den bir heyetin 15 Şubat 1992 tarihinden daha geç olmamak üzere Hindistan'ı ziyaret ederek bu konuları Hintli muhataplarıyla görüşmesi üzerinde karşılıklı mutabakat sağlanmıştır. 

            DENİZ ULAŞTIRMASI 

            27. Türk Tarafı deniz ulaştırması konusunda mevcut işbirliği ilişkilerinin güçlendirilmesine duyduğu ilgiyi ifade etmiştir. Bununla birlikte, D.B.Deniz Nakliyatı T.A.Ş. tarafından sunulan gemicilik hizmetlerinin, Bombay Limanında meydana gelen tıkanıklıklar ve bunun sonucunda oluşan gecikmelerden dolayı kesilmek zorunda kaldığı belirtilmiştir. Hindistan limanlarındaki navlun vergilerinin yüksek olması sorunu da ayrıca belirtilmiştir. 

            Türk Tarafı, bu vergi oranlarının bazı ülkeler için daha lehte olduğunu belirtilmiştir. 

            Hindistan tarafı, Nhava Shewa'da yeni limanın işletmeye alınmasından sonra, Bombay liman bölgesinde herhangi bir tıkanıklık rapor edilmediğine işaret etmiştir. 

            Türk tarafının durumu bu çerçevede yeniden gözden geçirmesi istenmiştir. 

            Navlun vergisi sorunun yeniden gözden geçirileceği ve gerekli görülmesi halinde ayırımcı uygulama olmamasını teminen önlemlerin alınacağı da ayrıca belirtilmiştir. 

            Taraflar, mevcut ikili anlaşmaların, Hindistan Gemicilik kuruluşu ile D.B. Deniz Nakliyatı T.A.Ş. arasında 1992 yılı ilk yarısına kadar yapılacak görüşmelerle daha da güçlendirilmesi ihtiyacını not etmişlerdir. 

            HABERLEŞME 

            28. Türk Tarafı, INTELSAT üzerinden doğrudan telefon devrelerinin kurulması için ilave kapasite imkanı bulunduğunu belirtmiştir. 

            İki ülke arasındaki telekomünikasyon düzeyinin iyileştirilmesi ihtiyacını not eden Taraflar, Hindistan taragından Videsh Sanchur Nigam Ltd. (VSLN) ve Türk tarafından PTT'nin 1992 Haziran ayına kadar biraraya gelerek, iki ülke arasında ilave hatların en iyi şekilde nasıl kurulabileceğini tespit etmelerini kararlaştırmışlardır. 

            Türk Tarafı ayrıca, Ankara ve İstanbul sayısal çıkışlarından üçüncü ülkelere transit telefon trafiği sağlamaya hazır olduğunu tekrar belirtmiştir. 

            Bu alandaki daha ileri imkanların araştırılması kararlaştırılmıştır. 

            Karma Komite Altıncı Dönem Toplantısın diplomatik kanallarla mutabık kalınacak bir tarihte Yeni Delhi'de yapılması kararlaştırılmıştır. 

            Ankara'da, 7 Ocak 1992 tarihinde İngilizce dilinde iki asıl nüsha olarak yapılmış ve imzalanmıştır. 

 
 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
HÜKÜMETİ ADINA 
HİNDİSTAN CUMHURİYETİ 
HÜKÜMETİ ADINA 
Ekrem Ceyhun 
Devlet Bakanı 
P. Chidambaram 
Ticaretten Sorumlu 
Devlet Bakanı 
 
TÜRK HEYETİ LİSTESİ 
 
Ekrem Ceyhun  Devlet Bakanı, Heyet Başkanı 
Şevket Özügergin  Hazine ve Dış Ticaret Müsteşar Yardımcısı (Teknik Heyet Başkanı)
İstemi Gürsal  HDTM, Anlaşmalar Genel Müdür Yardımcısı 
M. Haluk Tansuk Dışişleri bakanlığı, Asya ve Afrika Ülkeleriyle İkili Ekonomik İşler Dairesi Başkanı 
Metin Onursal HDTM, Anlaşmalar Genel Müdürlüğü, Daire Başkanı 
F. Can Köksal  Ulaştırma Bakanlığı, Daire Başkanı 
 
            KURULUŞ TEMSİLCİLERİ 
 
Dr. Faruk Yağız PETKİM Genel Müdürü 
Sencer İmer  Türkiye Demir Çelik İşletmeleri (TDÇİ) Genel Müdürü 
Muzaffer Akkaya  D.B.Deniz Nakliyatı T.A.Ş. Genel Müdürü 
Prof. Dr. Kemal Gürüz TÜBİTAK Başkanı 
M. Atilla Söğüt  KOSGEB Başkan Yardımcısı
Ahmet Kurter  Türk Standartları Enstitüsü Daire Başkanı 
Fikret Erginer  Toprak Mahsulleri Ofisi Daire Başkanı 
Sıddık Bektaş  TEMSAN Daire Başkanı 
Haluk Akova  TCDD, Daire Başkanı 
Mustafa Atasagun  Odalar Birliği Başkan Vekili 
 
HİNDİSTAN HEYETİ LİSTESİ 
 
Sn. P. CHIDAMBARAM Ticaret Bakanı, 
Heyet Başkanı
Sn. Kanwal SIBAL  Hindistan'ın Ankara 
Büyükelçisi 
J.S. GILL Genel Müdür, 
Ticaret Bakanlığı 
Teknik Heyet Başkanı 
Francis VAZ Hindistan'ın Ankara 
Büyükelçiliği 
V.S. OBEROI  Birinci Katip, 
Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliği
R.M. ARORA Finans Müdürü, Hindistan Demiryolları Teknik ve Ekonomik Hizmetler (RITES) 
S.S. IYER Genel Müdür, Hindistan Demiryolları İnşaat Şirketi (IRCON) 
 
SEÇİLMİŞ TÜRK İHRAÇ ÜRÜNLERİ İŞ'ARİ LİSTESİ 

            1. Bakliyat (nohut, kuru fasulye, yeşil ve kırmızı mercimek) 

            2. Kurutulmuş meyvalar (kuru üzüm ve çekirdeksiz kuru üzüm, incir, kayısı, badem, ceviz, fındık, antep fıstığı) 

            3. Gıda maddeleri (makarna, irmik, zeytin yağı, bisküvi) 

            4. Haşhaş tohumu 

            5. Hayvan yemi için bitkiler 

            6. Demir ve çelik ürünleri (çelik ürünleri, pik ve dökme demir, çubuk ve profiller IPE, nervürlü çelik çubuklar ve soğuk haddelenmiş çelik mamülleri) 

            7. Metal ve mineraller (bor ürünleri, krom cevheri, manyetik, ferro alaşımlar) 

            8. Kimyasal ürünler (sodyum anhidrit, karbon siyahı, perlit, paraksilen, benzen, naftalin, yüksek yoğunlukta polietilen, polivinil klorür, alçak yoğunlukta polietilen, mono-etilen glikol, ftalik anhidrit, saf tereftalik asit, kolemanit, borik asit, v.b.) 

            9. Makinalar için madeni yağlar

            10. Hem vazelin 

            11. Vernik, boya, pigment müstahzarları 

            12. Uçucu yağlar (gül) 

            13. Lateks ve polibütadien (CBR) 

            14. İlaçlar 

            15. Debagatta kullanılan inarganik tanenler 

            16. Dış ve iç lastikler 

            17. Tekstil ürünleri (sentetik iplik ve mensucat) 

            18. Tütün 

            19. Albüminoit ve plastik ürünler 

            20. Cam ürünleri ve cam liflerinden keçe 

            21. Optik ve güneş gözlükleri 

            22. Alüminyum ürünleri 

            23. Bakır ürünleri 

            24. Çamaşır makinaları 

            25. Dikiş makinaları aksam ve parçaları 

            26. Transformatörler 

            27. Musluk ve vanalar 

            28. Bilyalı ve makaralı rulmanlar, transmisyon milleri, yatak kovanları 

            29. Kağıt ürünleri 

            30. Kaynak suyu

            31. Polipropilenden mamul ip ve halatlar 

            32. Motopomplar, su pompaları, jeneratörler, deniz motorları (30 HP)

            33. Sabun, granül sabun, kozmetik ürünler, gliserin 

            34. Kereste 

            35. Duvar ve yer karoları 

            36. Tel Demeti 

            37. Fan bobin üniteleri, sıvı yakıtlı ve doğal gazlı kat kaloriferleri 

            38. Motorlu araçlar için dikiz aynaları 

            39. Demir ve çelikten mamül ev eşyaları ve elektrikli ev aletleri 

            40. Otomobiller, kamyonlar, kamyonetler, traktörler, otobüsler, vinçler, taşıyıcılar

            41. Buzdolapları ve bunların kompresör ve teçhizatı 

            42. Filtreler ve temizleme araçları (gaz ve sıvılar için) 

            43. Makinalar (metal işleme, kauçuk ve plastik kalıp cevher hazırlama, kuvvet, ağaç işleme, özel sanayi, fırıncılık, tekstil yıkama, temizleme ve kurutma, elektrikli) 

            44. Büro techizatı ve hesap makinaları 

            45. Kablolar, emaye ve elektrolitik teller. 

 
SEÇİLMİŞ HİNT İHRAÇ ÜRÜNLERİ İŞ'ARİ LİSTESİ 

            1. Çay (işlenmiş ve dökme)

            2. Kahve (ham ve işlenmiş) 

            3. Toz demir cevheri 

            4. Kesilmiş ve cilalanmış granit

            5. Alümina 

            6. Alüminyum külçeler ve mamulleri 

            7. Toz manganez cevheri 

            8. Dökme ilaçlar 

            9. İlaç ara mamülleri 

            10. Boya ve boya ara mamülleri 

            11. Böcek, yabani ot, mantar ve kemirgen gibi zararlılar için zirai ilaçlar

            12. Bitkisel ilaç hammaddeleri (sinameki yaprak ve meyvaları) 

            13. Otomobil iç ve dış lastikleri 

            14. Bisiklet iç ve dış lastikleri 

            15. Kauçuk örtü ve önlükler 

            16. Termoslar ve yedekleri 

            17. Porselen 

            18. Aspest friksiyon malzemeleri 

19. Kitaplar ve yayınlar 

20. Dolmakalemler, tükenmez kalemler ve diğer yazı aletleri 

21. Polyester örtüleri

22. Plastik kalıplanmış ürünler 

23. Elektronik parçalar (konektörler, rezistörler, yumuşak demir alaşımlar) 

24. Telekominikasyon teçhizatı, özellikle tuşlu telefonlar 

25. Yazılım ve yönetim müşavirlik hizmetleri 

26. Otomobil parçaları, silindir blokları, silindir kafaları, piston yayları, karbüratörler, aküler ve parçaları, ateşleme teçhizatı, ön farlar ve aydınlatma teçhizatı, şasi parçaları, krank şaftları, amortisörler, sübaplar, motor tekstil makina ve parçaları

27. Tekstil makina ve parçaları, özellikle tarama makinaları, dokuma makinaları, otomatik kurutucular, karde makinaları, pamuk için küçük paketleme makinaları ve diğer tekstil makina ve parçaları 

28. Makinalı aletler 

29. Elektrik güç makinaları 

30. Çimento öğütücü makinalar 

31. Yedek parçalar. 

32. Hafriyat makinaları 

33. Madencilik makinaları 

34. Bisiklet parçaları 

35. Baharatlar 

36. Kasü cevizi 

37. Tütün 

38. Pirinç 

39. Küspeler

40. Şeker

41. Deniz ürünleri 

            Not: İngilizce metni 17 Nisan 1992 gün ve 21202 sayılı Resmi Gazete'dedir.