EFTA Devletleri ile Yapılan Anlaşma’nın Onaylanmasına  
Resmi Gazete: 18.04.1992 Sayı : 21203 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 32 Sahife:
     
Milletlerarası Antlaşma
 
Karar Sayısı: 92/2881 
     
             24 Mart 1992 tarihli ve 3788 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan “EFTA Devletleri ile Türkiye Arasında Anlaşma”nın 1 Nisan 1991 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 27/03/1992 tarihli ve ATUY/760.514/92/513 sayılı yazısı üzerine, 31/05/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3.ncü ve 5.nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 28/03/1992 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
 
     
Turgut ÖZAL
Cumhurbaşkanı
Süleyman DEMİREL
Başbakan
     
E. İNÖNÜ
Devlet Bakanı ve Başb.Yrd
C. ÇAĞLAR
Devlet Bakanı
T. Çiller
Devlet Bakanı
E. CEYHUN
Devlet Bakanı
İ. TEZ
Devlet Bakanı
A. GÖNEN
Devlet Bakanı
T. AKYOL
Devlet Bakanı
G: ERGENEKON
Devlet Bakanı
O. KİLERCİOĞLU
Devlet Bakanı
M. KAHRAMAN
Devlet Bakanı
Ö. BARUTÇU
Devlet Bakanı
M. A. YILMAZ
Devlet Bakanı
E. ŞAHİN
Devlet Bakanı
Ş. ERCAN
Devlet Bakanı
M. BATALLI
Devlet Bakanı
M. S. OKTAY
Adalet Bakanı
N. AYAZ
Milli Savunma Bakanı
İ. SEZGİN
İçişleri Bakanı
H. ÇETİN
Dışişleri Bakanı
S. ORAL
Maliye ve Gümrük Bakanı
K. TOPTAN
Milli Eğitim Bakanı
O. KUMBARACIBAŞI
Bayındırlık ve İskan Bakanı
Y. AKTUNA
Sağlık Bakanı
Y. TOPÇU
Ulaştırma Bakanı
B. D. AKYÜREK
Tarım ve Köyişleri Bakanı V.
M. MOĞULTAY
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
M. T. KÖSE
Sanayi ve Ticaret Bakanı
E. FARALYALI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
D. F. SAĞLAR
Kültür Bakanı
A. ATEŞ
Turizm Bakanı
V. TANIR
Orman Bakanı
B. D. AKYÜREK
Çevre Bakanı
 
(TERCÜME)
EFTA DEVLETLERİ İLE TÜRKİYE ARASINDA ANLAŞMA

            Dibace

            Bir yandan Avusturya Cumhuriyeti, Finlandiye Cumhuriyeti, İzlanda Cumhuriyeti, Lihtenştayn Prensliği, Norveç Krallığı, İsveç Krallığı ve İsviçre Konfederasyonu (aşağıda bundan böyle EFTA Devletleri olarak adlandırılacaklardır) ve öte yandan Türkiye Cumhuriyeti (aşağıda bundan böyle Türkiye olarak adlandırılacaktır),

            Avrupadaki ekonomik entegrasyon sürecine aktif şekilde katılmak hususundaki niyetlerini hatırda tutarak ve bu süreci güçlendirmenin yollarını ve araçlarını araştırmak hususunda işbirliğinde bulunmaya hazır olduklarını ifade ederek;

            Avrupa Serbest Ticaret Birliğini (EFTA) kuran Sözleşmeyi dikkate alarak;

            EFTA Devletleri ile Avrupa Toplulukları arasındaki Anlaşmaları dikkate alarak;

            Türkiye ile Avrupa Toplulukları arasında bir Ortaklık yaratan Anlaşmayı dikkate alarak;

            Gerek yukarıda zikredilen ilişkilerin ışığında, gerek teker teker EFTA Devletleri ile Türkiye arasında geliştirilen işbirliğinden kazanılan tecrübeyi dikkate alarak;

            ticaretlerinin ahenkli bir şekilde gelişmesini teşvik etmek ve karşılıklı işbirliğini, bu Anlaşma tarafından kapsanmayan alanlar da dahil olmak üzere, ortak çıkar alanlarında geliştirmek ve çeşitlendirmek ve böylece eşitlik, farklı muamelede bulunmama ve haklar ve vecibeler arasında denge esaslarına dayanan bir çerçeve ve destekleyici çevre yaratmak amacıyla harekete geçmek hususundaki arzularını beyan ederek;

            Çok taraflı ticaret sisteminin devamlı şekilde güçlendirilmesinde EFTA Devletleri ile Türkiye’nin karşılıklı çıkarını hatırda tutarak ve hükümleri ve araçları dış ticaret politikaları için bir temel oluşturan Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması’nın Akit Tarafları olarak haiz oldukları yetkiyi dikkate alarak;

            Bu amaçla, anılan Anlaşma’nın hükümlerine ve özellikle serbest ticaret bölgeleri kurulmasına ilişkin olanlara uygun olarak, EFTA Devletleri ile Türkiye arasındaki ticarette engellerin tedrici bir şekilde ortadan kaldırılmasını amaçlayan hükümler ortaya koymak hususunda kararlı olarak;

            İşbu Anlaşmanın hiç bir hükmünün bu Anlaşmaya taraf olan Devletleri başka uluslararası anlaşmalardan doğan vecibelerinden kurtardığı şeklinde yorumlanamıyacağını gözönünde bulundurarak;

            bu amaçların takibi için, aşağıdaki Anlaşmayı akdetmeye KARAR VERMİŞLERDİR:

            Madde 1
            Amaçlar
            Bu Anlaşmanın amaçları şunlardır:

            (a) Karşılıklı ticaretin genişletilmesi yoluyla EFTA Devletleri ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin ahenkli şekilde gelişmesini teşvik etmek;

            (b) EFTA Devletleri ile Türkiye arasındaki ticaret için dürüst rekabet koşullarını sağlamak;

            (c) Bu yolla, ticaretteki engellerin kaldırılması suretiyle, dünya ticaretinin ahenkli gelişmesi ve genişlemesine katkıda bulunmak;

            (d) EFTA Devletleri ile Türkiye arasındaki işbirliğini arttırmak.

            Madde 2
            Kapsam
            1. Anlaşma işbu Anlaşmaya Taraf bir Devlet menşeli aşağıdaki mallara uygulanacaktır:

            (a) EK-I’de yer alanlar hariç olmak üzere, Armonize Mal Tanımlaması ve Kodlama Sistemi’nin 25 ila 97 Fasılları içinde yarar alan ürünler;

            (b) Protokol A’da öngörülen düzenlemeler gözönüne alınmak suretiyle, işbu Protokol’da belirlenen ürünler;

            (c) EK-II’de öngörüldüğü şekilde balık ve diğer deniz ürünleri.

            2. Yukarıdaki 1.nci paragrafın kapsamadığı tarım ürünlerindeki ticareti ilgilendiren hükümler 11.nci Maddede yer almaktadır.

            3. Bu Anlaşma bir yandan her bir EFTA Devleti ve diğer yandan Türkiye arasındaki ticaret ilişkilerine uygulanır. Anlaşma, Anlaşmada farklı hükümlerin bulunması durumu hariç, EFTA Devletleri arasındaki ticarete uygulanmayacaktır.

            Madde 3
            Menşe kuralları ve gümrük idaresinde işbirliği

            1. Menşe kuralları ve idari işbirliği metotları Protokol B’de yer almaktadır.

            2. Bu Anlaşmaya Taraf Devletler, ticarete getirilen formaliteleri mümkün olduğu ölçüde azaltmak ihtiyacını ve bu hükümlerin uygulanmasından doğacak her türlü güçlüklere karşılıklı olarak tatmin edici çözümler bulunması ihtiyacını dikkate alarak, 4 ila 7, 12 ve 21.nci maddelerin hükümlerinin etkin ve ahenkli bir şekilde uygulanmasını sağlamak için uygun önlemleri, idari işbirliğini ilgilendiren düzenlemeler dahil olmak üzere, alacaklardır.

            Madde 4
            İthalattaki gümrük vergileri ve eş etkili resimler

            1. EFTA Devletleri ile Türkiye arasındaki ticarette ithalata hiç bir yeni gümrük vergisi veya eş etkili vergi veya resim konmayacaktır.

            2. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi ile birlikte EFTA Devletleri, Türkiye menşeli ürünler için 1 Ocak 1991 tarihi itibariyle geçerli olan tüm ithalat gümrük vergilerini ve eş etkili vergi veya resimleri, EK-III ve EK-IV’te belirlenen ürünler için geçerli olan ve bu EK’lerde yer alan hükümlere göre tedrici olarak ortadan kaldırılacak olan ithalat gümrük vergileri ve eş etkili vergi veya resimler hariç olmak üzere, ortadan kaldıracaklardır.

            3. Bir EFTA Devleti menşeli mallar için Türkiye 23 Kasım 1970 tarihi itibariyle geçerli olan tüm ithalat gümrük vergilerini ve bu Anlaşmanın yürürlüğe giriş tarihi itibariyle geçerli olan eş etkili vergi veya resimleri EK-II, EK-IV ve AK-V’te belirlendiği şekilde ve bu eklerde tanımlanan düzenlemeler ve takvimlere göre, tedricen ortadan kaldıracaktır.

            4. Yukarıdaki 2 ve 3.ncü paragraflarda öngörülen birbirini izleyen indirimlerin uygulanacağı temel vergi, her bir ürün için, bu paragraflarda zikredilen tarihlerde en ziyade müsaadeye mazhar ülkeye uygulanan vergidir.

            Madde 5
            Mali nitelikli gümrük vergileri

            1. 4.ncü maddenin 1 ila 3.ncü paragraflarının hükümleri, EK-VI’da öngörülenler hariç, mali nitelikli gümrük vergilerine de uygulanacaktır.

            2. Bu Anlaşmaya Taraf Devletler mali nitelikli bir gümrük vergisinin veya bir gümrük vergisinin mali unsurunun yerine bir iç vergi koyabilirler.

            Madde 6
            İhracat gümrük vergileri ve eş etkili resimler

            1. EFTA Devletleri ile Türkiye arasındaki ticarette yeni ihracatg ümrük vergisi veya eş etkili vergi veya resimler konulmayacaktır.

            2. Bu Anlaşmanın yürürlüğe giriş ile birlikte ihracat gümrük vergileri ve eş etkili vergi veya resimler, EK-VII’de öngörülen istisnalar hariç, ortadan kaldırılacaktır.

            Madde 7
            Miktar kısıtlamaları ve eş etkili tedbirler

            1. EFTA Devletleri ile Türkiye arasındaki ticarette, EK-VIII’de öngörülen istisnalar hariç, ithalata veya ihracata yeni miktar kısıtlaması veya eş etkili tedbir konmayacaktır.

            2. Anlaşmanın yürürlüğe girişi ile birlikte, EK-VIII’de öngörülen istisnalar hariç, ithalattaki veya ihracattaki miktar kısıtlamaları ve eş etkili tedbirler ortadan kaldırılacaktır.

            3. Bu Anlaşmanın amacı ile ilgili olarak “miktar kısıtlamaları ve eş etkili tedbirler” deyimi, bir EFTA Devletine Türkiye’den veya Türkiye’ye bir EFTA Devletinden yapılan ithalat veya ihracata konan ve kotalar, ithalat veya ihracat müsaadeleri veya ticareti kısıtlayan diğer idari tedbirler ve uyulması gerekli koşullar gibi yollarla etkili kılınan yasaklar veya kısıtlamalar anlamına gelir.

            Madde 8
            Kısıtlamalar için ekonomi dışı nedenler

            Bu Anlaşma kamu ahlakı, kamu politikası veya kamu güvenliği, sağlığın ve insanların, hayvanların veya bitkilerin ve çevrenin korunması, sanatsal, tarihi ve arkeolojik değer taşıyan ulusal hazinelerin korunması veya sınai ve ticari mülkiyetin korunması veya altın ve gümüşle ilgili kurallar gibi gerekçelere dayanan yasaklamaları ve kısıtlamaları ortadan kaldırmayacaktır. Bununla birlikte, bu gibi yasaklamalar ve kısıtlamalar, keyfi bir farklı muamele veya bir EFTA Devleti ile Türkiye arasındaki ticarette gizli bir kısıtlama aracı oluşturamaz.

 

            Madde 9
            Devlet tekelleri

            1. Bu Anlaşmaya Taraf Devletler, ticari nitelikteki her türlü devlet tekelinin, malların temin olunması ve pazarlanması koşulları bakımından EFTA Devletleri ve Türkiye uyrukluları arasında hiç bir farklı muamele kalmayacak şekilde ayarlanmasını temin edeceklerdir.

            2. Bu Maddenin hükümleri, bu Anlaşmaya Taraf Devletlerin yetkili makamlarının, kanun dahilinde veya fiili olarak, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak kullanmak suretiyle, bu Anlaşmaya Taraf Devletler arasındaki ithalat veya ihracatı denetlediği, belirlediği veya hissedilir şekilde etkilediği her türlü kuruluşa uygulanacaktır. Bu hükümler Devletin başkalarına devrettiği tekellere de ayni şekilde uygulanacaktır.

            Madde 10
            Teknik mevzuat tasarıları hakkında enformasyon usulü
            EFTA Devletleri ve Türkiye, çıkarmaya niyet ettikleri teknik mevzuat tasarılarını ve bunlara getirecekleri olabilecek en erken bir aşamada ve EK-IX’da yer alan hükümlere uygun olarak birbirlerine bildireceklerdir.

            Madde 11
            Tarım ürünleri ticareti
            1. Bu Anlaşmaya Taraf Devletler, tarım politikalarının müsaade ettiği ölçüde, tarım ürünleri ticaretinin ahenkli bir şekilde gelişmesini teşvik etmeye hazır olduklarını beyan ederler.

            2. Bu amaç yönünde olmak üzere, her bir EFTA Devleti ile Türkiye arasında, tarım ürünleri ticaretini kolaylaştırmak için hükümler içeren ikili bir düzenleme imzalanmıştır.

            3. Bu Anlaşmaya Taraf Devletler, veterinerlik, bitki sağlığı ve sağlık konularındaki mevzuatlarını farklı muamele teşkil etmeyecek tarzda uygulayacaklar ve ticareti gereksiz yere engelleme etkisi doğuracak yeni herhangi bir tedbiri uygulamaya koymayacaklardır.

            Madde 12
            İç vergilendirme
            1. Bu Anlaşmaya Taraf Devletler bir EFTA Devleti menşeli ürünlerle Türkiye menşeli benzer ürünler arasında, ister doğrudan doğruya ister dolaylı olarak bir farklı muamele yaratan iç mali vergi nitelikli her türlü tedbir veya uygulamadan kaçınacaktır.

            2. Bu Anlaşmaya Taraf Devletlerden birine ihraç olunan ürünler bu ürünlere konmuş olan doğrudan doğruya veya dolaylı vergilerin tutarını aşan bir iç vergi iadesinden yararlanamaz.

            Madde 13
            Ödemeler
            Bir EFTA Devleti ile Türkiye arasındaki ticarete ilişkin ödemeler ve bu gibi ödemelerin alacaklının ikamet ettiği Anlaşmaya Taraf Devlete transferi her türlü kısıtlamadan serbest tutulacaktır.

            Anlaşmaya Taraf Devletler kendi topraklarında mukim bir kişinin katıldığı ticari işlemleri kapsayan kısa ve orta vadeli kredilerin tahsisine, geri ödenmesine veya kabulüne herhangi bir kambiyo veya idari kısıtlama getirmekten kaçınacaklardır.

            Madde 14
            Kamu alımı
            1. Anlaşmaya Taraf Devletler kendi kamu alım piyasalarının etkin bir şekilde liberalizasyonunu bu Anlaşmanın ayrılmaz bir hedefi olarak mütalaa ederler.

            2. Anlaşmaya Taraf Devletler, kamu makamları ve kamu teşebbüsleri tarafından veya kendilerine özel veya münhasır haklar tanınmış özel girişimler tarafından gerçekleştirilen sözleşmelere iştiraki düzenleyen koşulları, şeffaflığı ve bu Anlaşmaya Taraf Devletlerden tedarikçiler arasında farklı muamele yapılmamasını temin etmek amacıyla, tedricen ayarlayacaklardır.

            3. Bunun pratik gerçekleştirilme usullerinin belirlenmesi Ortak Komiteye görev olarak verilecek ve bu usuller Anlaşmaya Taraf Devletler arasında hak ve vecibelerde denge esası üzerinden belirlenecektir. Ortak Komite gerekli kapsam, takvim ve kuralları mümkün olan en erken bir zamanda, Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması çerçevesinde ve üçüncü ülkelerle üzerinde mutabık kalınmış çözümleri dikkate almak suretiyle ortaya koyacaktır.

            4. Bu Anlaşmaya Taraf ilgili Devletler Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması çerçevesindeki ilgili anlaşmalara katılmaya gayret edeceklerdir.

            Madde 15
            Fikri mülkiyetin korunması
            1. Amaçlarına uygun olarak bu Anlaşmanın pürüzsüz biçimde işlemesini temin etmek ve ticaret sapmasından kaçınmak için, bu Anlaşmaya Taraf Devletler fikri mülkiyet haklarını tanımak ve bu hakların uygun ve etkin şekilde korunmasını teminat altına almak için adımlar atackatır.

            2. Bu Anlaşmaya Taraf Devletler bu hakları ihlale ve özellikle sahteciliğe ve korsanlığa karşı güçlendirmek amacıyla gerekli her türlü tedbiri alacaklardır.

            3. Türkiye fikri mülkiyet hakları alanında uluslararası anlaşmalar ve mevzuattan doğan vecibelerini yerine getirirken, EFTA Devletleri uyruklularına, herhangi bir Devletin uyruklularına karşı uygulamayı kabul ettiği muameleden daha az elverişli bir muamele uygulamayacaktır. Ayni alanda EFTA Devletleri tarafından Türkiye uyruklularına uygulanacak muamele Türkiye’nin EFTA Devletleri uyruklularına tanıdığı muameleden daha az elverişli olmayacaktır.

            4. Herhangi bir EFTA Devleti ve Türkiye, tüm EFTA Devletlerine anlaşmalardaki koşullara eşit koşullarla açık olması ve bu ülkelerin iyi niyetle bu amaçla müzakerelere girmeye hazır olmaları koşulu ile, bu Anlaşmanın gereklerini aşan başka anlaşmalar imzalayabilir.

            5. Ortak Komite fikri mülkiyet haklarının uygulanmasını inceleme altında tutacaktır. Bu Anlaşmaya Taraf Devletlerden birinin talep etmesi halinde fikri mülkiyet haklarını ilgilendiren her türlü konuda Ortak Komitede danışmalarda bulunulacaktır.

            6. Bu Anlaşmaya Taraf Devletler, Taraf Devletlerden herhangi birinin talep etmesi halinde, fikri mülkiyet haklarının armonizasyonu, idaresi ve güçlendirilmesi konusunda mevcut veya müstakbel ikili anlaşmalar veya uluslararası sözleşmelerle ilgili faaliyetlerle uluslararası kuruluşların faaliyetleri hakkında olduğu kadar, fikri mülkiyet hakları konusunda üçüncü ülkelerle ilişkileri üzerinde de uzman danışmalarında bulunulmasını kabul ederler.

            Madde 16
            Vecibelerin yerine getirilmesi
            1. Bu Anlaşmaya Taraf Devletler bu Anlaşmanın hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlamak ve bu Anlaşma çerçevesindeki vecibelerini yerine getirmek üzere gerekli bütün tedbirleri alacaklardır.

            2. Bir EFTA Devleti Türkiye’nin veya Türkiye bir EFTA Devletinin bu Anlaşma çerçevesinde bir vecibesini yerine getirmediği görüşüne varırsa, ilgili Taraf Devlet 23.ncü Maddede yer alan koşullara ve belirlenen usullere göre uygun tedbirleri alabilir.

            Madde 17
            İşletmeleri ilgilendiren rekabet kuralları
            1. Aşağıdaki hususlar, bir EFTA Devleti ile Türkiye arasındaki ticareti etkileyebildikleri ölçüde, bu Anlaşmanın düzgün şekilde işlemesi ile bağdaşmaz sayılır:

            (a) Rekabetin önlenmesi, kısıtlanması veya saptırılmasını konu alan veya etki itibariyle bu sonucu doğuran tüm işletmelerarası anlaşmalar, işletmeler birlikleri tarafından alınan kararlar ve danışmalı uygulamalar;

            (b) Bir veya birden fazla işletmenin bu Anlaşmaya Taraf Devletlerin topraklarının tümünde veya bunun önemli bir parçasında sahip oldukları hakim durumun kötüye kullanılması.

            2. Bu hükümler kamu işletmelerinin ve bu Anlaşmaya Taraf Devletlerin kendilerine özel veya münhasır haklar tanıdıkları işletmelerin faaliyetlerine de, bu işletmelere verilmiş özel kamu görevlerinin yerine getirilmesini kanunen veya fiilen engellemedikleri ölçüde, uygulanır.

            3. Bu Anlaşmaya Taraf bir Devlet belirli bir uygulamanın bu Madde ile bağdaşmadığı görüşüne varırsa, 23.ncü Maddede yer alan koşullara ve belirlenen usullere göre uygun tedbirleri alabilir.

            Madde 18
            Devlet yardımı
            1. Hangi şekil altında olursa olsun bu Anlaşmaya Taraf bir Devlet tarafından veya Devlet kaynaklarından yapılan ve bazı işletmeleri veya bazı malların üretimini kayırmak suretyile rekabeti bozan veya rekabeti bozma tehdidi içeren her türlü yardım, bir EFTA Devleti ile Türkiye arasındaki ticareti etkileyebildiği ölçüde, bu Anlaşmanın uygun şekilde işlemesiyle bağdaşmaz sayılacaktır.

            2. Birinci paragrafa aykırı düşen her türlü uygulama EK-X’da yer alan kriterler temeli üzerinden değerlendirilecektir.

            3. 1 ve 2.nci paragrafların uygulaması ile ilgili olarak, Türkiye, 31 Aralık 1995 tarihine kadar ve Avrupa Ekonomik Topluluğuna karşı vecibelerine uygun olarak, ekonomik gelişmesini teşvik etmek amacıyla aşağıdaki yardımları yapabilir:

            (a) EK-X’un (c) paragrafında yer alan tedbirler yoluyla EFTA Devletleri için hoşgörülebilecek olana göre daha yüksek yoğunlukta yardım;

            (b) Mal ihracatına dolaylı yardım.

            Bu yardım şekilleri, ticaret koşullarını bu Anlaşmaya Taraf Devletlerin çıkarları ile uyuşmayan bir ölçüde bozmadıkları takdirde, bu Anlaşmanın işleyişi ile bağdaşır kabul edilecektir.

            4. Bu Anlaşmaya Taraf Devletler devlet yardımı tedbirlerinin şeffaflığını EK-XI’de öngörüldüğü şekilde bilgi teati ederek sağlayacaklardır. Ortak Komite Anlaşmanın yürürlüğe girmesini izleyen bir yıl içinde bu paragrafın uygulanması için gerekli kuralları kabul edecektir.

            5. Bu Anlaşmaya Taraf bir Devlet belirli bir uygulamanın 1 ila 3.ncü paragraflarla bağdaşmadığı görüşüne varırsa 23.ncü Madde’de yer alan koşullar altında ve belirlenen usullere göre telafi edici vergiler tahsil edebilir.

            Madde 19
            Damping
            1. Bu Anlaşmaya Taraf bir Devlet bu Anlaşmanın uygulandığı ticaret ilişkilerinde damping yapılmakta olduğu bulgusuna vardığı takdirde, bu uygulamaya karşı Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması’nın VI.ncı Maddesi’ne ve anılan Maddeyle ilgili anlaşmalar tarafından belirlenen kurallara uygun olarak, 23.ncü Madde’de yer alan koşullar altında ve belirlenen usullere göre, uygun tedbirleri alabilir.

            2. Bu Anlaşmaya Taraf Devletlerden alakalı olanlar Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması’nın ilgili anlaşmalarına katılmak için gayret göstereceklerdir.

            Madde 20
            Belirli ürünlerin ithalatı üzerinde acil eylem
            Bir EFTA Devleti veya Türkiye menşeli belli bir maddenin ithalatındaki artış:

            (a) Diğer Taraf Devletin topraklarındaki benzer veya doğrudan rakip ürünlerin yerli üreticileri için ciddi zarara yol açan veya açması muhtemel, veya,

            (b) Ekonominin herhangi bir sektöründe ciddi aksaklıklara veya bir bölgenin ekonomik durumunda ciddi bozulmalara neden olabilecek güçlüklere yolaçan veya açması muhtemel miktarlarda veya koşullarda vuku bulmakta ise, bununla alakalı Taraf Devlet 23.ncü Madde’de yer alan koşullar altında ve belirlenen usullere göre uygun tedbirleri alabilir.

            Madde 21
            Reeksport ve ciddi kıtlık
            6 ve 7.nci Madde’lerin hükümlere uyulması, bir üründe:

            (1) Bu Anlaşmaya Taraf ihracatçı Devletin bahis konusu üründe kendisini ihracat miktar kısıtlamaları, ihracat vergileri veya eş etkili vergi ve resimler ile korumakta olduğu bir üçüncü ülkeye reeksporta yol açmakta ise; veya,

            (2) İhracatçı Taraf Devlet için önem taşıyan bu üründe ciddi bir kıtlığa veya kıtlık tehdidine yol açmakta ise ve yukarıda değinilen durumların bu Anlaşmaya Taraf İhracatçı Devlet için büyük güçlükler doğurması veya doğuracağa benzer görünmesi halinde, bu Taraf Devlet 23.ncü Madde’de yer alan koşullarda ve belirlenen usullere göre uygun tedbirleri alabilir.

            Madde 22
            Ödemeler dengesi güçlükleri
            1. Bu Anlaşmaya Taraf bir Devlet ödemeler dengesi ile ilgili olarak güçlükler içinde olduğu veya ciddi güçlüklere maruz kalma tehdidi altında bulunduğu takdirde, 4 ve 7.nci Madde’lerin hükümlerinin uygulanmasına sapma getirebilir ve 23.ncü Madde’de yer alan koşullarda ve belirlenen usullere göre uygun tedbirleri alabilir.

            2. Anlaşmaya Taraf herhangi bir Devlet 1.nci paragrafa uyan her türlü tedbiri Ortak Komiteye bildirecek ve bunları, koşullar müsaade ettiği takdirde, yürürlüğe girmelerinden önce Ortak Komitenin incelenmesine getirecektir.

            3. Bu Anlaşmaya Taraf bir Devlet tarafından bu gibi önlemlerin uygulanması Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması’nın ilgili Maddelerinde öngörülen koşullara ve Ödemeler Dengesi amaçlarıyla alınan Ticaret Tedbirleri hakkındaki 1979 tarihli GATT Deklarasyonu’na olduğu gibi, Tarafların Tarifeler ve Ticaret Hakkında Genel Anlaşma’nın şemsiyesi altında üzerinde anlaşmaya varacakları bu konuyla ilgili araçlara tabi olacaktır.

            4. Ortak Komite, özellikle bu Anlaşmanın işlemesinde ciddi bir bozulmayı önlemek amacıyla durumu inceleme altında bulunduracaktır. Ortak Komite bu inceleme sırasında veya Taraf bir Devletin talebi üzerine, alınan tedbirlerin muhafazası ihtiyacını inceleyecektir.

            Madde 23
            Koruma tedbirlerini uygulama usulü
            1. Bu Maddede belirlenen koruma tedbirlerini uygulama usulünü başlatmadan önce, bu Anlaşmaya Taraf Devletler aralarındaki her türlü görüş farklılığını doğrudan danışmalar yoluyla çözümlemeye çalışacaklar ve bu konuda diğer Taraf Devletlere bilgi vereceklerdir.

            2. 16 ila 22.nci Maddelerde belirlenen durumlarda koruma tedbirlerine başvurmayı düşünen Anlaşmaya Taraf bir Devlet bu konuda Ortak Komiteye süratle bildirimde bulunacaktır. İlgili Taraflar Ortak Komiteye tüm ilgili bilgileri verecekler ve olayı incelemesi için gerekli yardımı yapacaklardır. Ortak Komitede ortaklaşa kabul edilebilir bir çözüm bulmak amacıyla ilgili Taraflar arasında gecikmeksizin danışmalar yapılacaktır.

            3. Konunun Ortak Komite’ye getirilmesini izleyen üç ay içinde bahis konusu Taraf Devlet itiraz olunan uygulamaya veya bildirim konusu güçlüklere bir son vermediği takdirde veya bu konuda Ortak Komite’nin bir kararı bulunmaması halinde, ilgili Taraf Devlet duruma çare bulmak için gerekli gördüğü tedbirleri alabilir.

            4. Alınan koruma tedbirleri Ortak Komiteye derhal bildirilecektir. Bu tedbirler, kapsamları ve süreleri bakımından, uygulanmalarına yol açan durumu düzeltmek için kesin olarak gerekli olan ölçü içinde kalacaklar ve bahis konusu uygulama veya güçlüğün yol açtığı zararın ötesine taşmayacaklardır. Bu Anlaşmanın işlemesini en az ölçüde bozacak tedbirlere öncelik verilecektir. Bir EFTA Devletinin bir uygulamasına veya bir hususu yerine getirmemesine karşı Türkiye tarafından, veya Türkiyenin bir uygulamaşına veya bir hususu yerine getirmemesine karşı bir EFTA Devleti tarafından alınacak tedbirler sadece bu Devletle olan ticareti etkileyebilir.

            5. Koruma tedbirleri, yumuşatılmaları, yerlerine başkalarının konması veya kaldırılmaları amacıyla Ortak Komite’de düzenli danışmalara konu olacaktır.

            6. Derhal tedbir alınmasını gerektiren istisnai koşulların önceden danışmayı imkansız kıldığı, 19 ila 22.nci Maddelerdeki durumlarda, ilgili Taraf Devlet durumu düzeltmek için gerekli ihtiyati tedbirleri derhal uygulayabilir. Bu tedbirler vakit geçirilmeksizin Ortak Komiteye bildirilecek ve bu Anlaşmaya Taraf Devletler arasında Ortak Komite’de danışmalarda bulunulacaktır.

            Madde 24
            Güvenlik istisnaları
            Bu Anlaşmada yer alan hükümlerden hiç biri bir Taraf Devletin:

            (a) kendi temel güvenlik çıkarlarına aykırı düşen bilgilerin açıklanmasını önlemek;

            (b) ve ayrıca temel güvenlik çıkarlarını korumak veya uluslararası vecibelerini veya ulusal politikalarını yerine getirmek için:

            (i) silah, mühimmat ve harp malzemesi kaçakçılığı ve bir askeri kuruluşa malzeme tedariki amacıyla doğrudan doğruya veya dolaylı olarak başka mallar, malzemeler veya hizmetler kaçakçılığı ile ilgili olarak; veya

            (ii) biyolojik ve kimyasal silahların, nükleer silahların veya diğer nükleer patlayıcı malzemelerin yayılmasının önlenmesi ile ilgili olarak; veya

            (iii) harp veya diğer ciddi uluslararası gerilim zamanında

            gerekli gördüğü herhangi bir tedbiri almasını engellemeyecektir.

            Madde 25
            Ortak Komitenin kurulması
            1. Bu Anlaşma ile, bu Anlaşmaya Taraf her bir Devletin içinde temsil edileceği bir Ortak Komite kurulmuştur. Ortak Komite bu Anlaşmanın idaresinden sorumlu olacak ve onun düzgün şekilde uygulanmasını sağlayacaktır.

            2. Bu Anlaşmanın düzgün şekilde uygulanması amacıyla, Anlaşmaya Taraf Devletler bilgi değişiminde ve herhangi bir Tarafın talebi üzerine Ortak Komite içinde danışmalarda bulunacaklardır. Ortak Komite EFTA Devletleri ile Türkiye arasındaki ticaretteki engellerin daha da ileri derecede ortadan kaldırılması olanağını inceleme altında tutacaktır.

            3. Ortak Komite 26.ncı Maddenin 3.ncü paragrafı uyarınca, bu Anlaşmada öngörülen hallerde kararlar alacaktır. Diğer konularda Ortak Komite tavsiyelerde bulunabilir.

            Madde 26
            Ortak Komitenin usulleri
            1. Bu Anlaşmanın düzgün bir şekilde uygulanması için, Ortak Komite gerekli olduğu her zaman uygun bir düzeyde, bununla birlikte yılda en az bir defa toplanacaktır. Bu Anlaşmaya Taraf her bir Devlet bir toplantı yapılmasını isteyebilir.

            2. Ortak Komite müşterek mutabakat ile karar verecektir.

            3. Bu Anlaşmaya Taraf bir Devletin Ortak Komitedeki temsilcisi bir kararı anayasal gereklerin tamamlanmasına bağlı olarak kabul ettiği takdirde, bu karar, içinde daha geç bir tarih belirtilmemiş ise, engelin kaldırıldığının bildirildiği tarihte yürürlüğe girecektir.

            4. Ortak Komite, kendi çalışmalarına ilişkin usul kurallarını kabul edecek ve bu kurallar, diğerlerinin arasında, toplantı çağrılarının yapılması, Başkanın tayini ve görev süresine dair hükümler de içerecektir.

            5. Ortak Komite görevlerini yerine getirmekte kendisine yardımcı olmaları için gerekli gördüğü ölçüde alt komiteler ve çalışma grupları kurulmasına karar verebilir.

            Madde 27
            Geliştirici hüküm
            1. Bu Anlaşmaya Taraf bir Devlet bu Anlaşma tarafından kurulan ilişkileri Anlaşmanın kapsamadığı alanlara yaymak suretiyle geliştirmenin Anlaşmaya Taraf Devletlerin ekonomilerinin çıkarları bakımından yararlı olacağı görüşünü taşıdığı takdirde Taraf Devletlere gerekçeli bir talep sunacaktır.

            Bu Anlaşmaya Taraf Devletler, Ortak Komiteye, bu talebi incelemesi ve yerinde görmesi halinde kendilerine tavsiyelerde bulunması talimatını verebilirler.

            2. 1.nci paragraftaki usulün sonucu olarak ortaya çıkacak anlaşmalar işbu Anlaşmaya Taraf Devletlerin kendi usullerine göre onayına veya uygun bulma işlemine tabi olacaktır.

            Madde 28
            Tadilat
            25.nci Maddenin 3.ncü paragrafında atıfta bulunulanlar dışında kalan ve Ortak Komite tarafından onaylanan Anlaşma tadilatı kabul için bu Anlaşmaya Taraf Devletlere sunulacak ve tüm Taraflarca kabul edildiği takdirde yürürlüğe girecektir. Kabul belgeleri depoziter Devlete tevdi olunacaktır.

            Madde 29
            Protokoller ve Ekler
            Bu Anlaşmanın A, B ve C Protokolleri ile I ila XI sayılı Ekleri işbu Anlaşmanın ayrılmaz parçasını oluşturur. Ortak Komite Protokolleri ve Ekleri tadil etmeyi kararlaştırabilir.

            Madde 30
            Başka Anlaşmalar tarafından düzenlenen ticaret ilişkileri
            İşbu Anlaşma, kendisinin getirmekte olduğu ticaret rejimini ve özellikle menşe kuralları ile ilgili hükümleri olumsuz şekilde etkilemedikleri ölçüde, gümrük birliklerinin, serbest ticaret bölgelerinin muhafazasına veya kurulmasına veya sınır ticareti için düzenlemelere gidilmesine engel teşkil etmiyecektir.

            Madde 31
            Ülkesel uygulanma
            Bu Anlaşma Taraf Devletlerin ülkelerinde uygulanacaktır.

            Madde 32
            Katılma
            1. Avrupa Serbest Ticaret Birliğine üye her Devlet, Ortak Komite katılmasını onaylamaya karar verdiği takdirde, bu kararda belirtilen hükümler ve koşullar altında bu Anlaşmaya katılabilir. Katılma belgesi depoziter Devlete tevdi olunacaktır.

            2. Katılan bir Devlet bakımından bu Anlaşma, bu Devletin katılma belgesini tevdiini izleyen üçüncü ayın ilk günü yürürlüğe girecektir.

            Madde 33
            Çekilme ve sona erme
            1. Her Taraf Devlet bu Anlaşmadan depoziter Devlete yazılı bir bildirimde bulunmak koşuluyla çekilebilir. Çekilme bildirimin depoziter Devlet tarafından alındığı tarihten altı ay sonra geçerli olacaktır.

            2. Türkiye’nin çekilmesi halinde Anlaşma bildirim dönemi nihayetinde, bütün EFTA Devletlerinin çekilmesi halinde Anlaşma en sonuncu bildirim dönemi nihayetinde sona erecektir.

            3. Avrupa Serbest Ticaret Birliğini kuran Sözleşmeden çekilen herhangi bir EFTA Devletinin işbu Anlaşmaya Taraf bir Devlet olma durumu bahis konusu çekilmenin hüküm kazandığı gün itibariyle “ipso facto” sona erer.

            Madde 34
            Yürürlüğe giriş
            1. Bütün İmzacı Devletlerin onay veya kabul belgelerini depoziter Devlete tevdi etmiş olmaları koşulu ile işbu Anlaşma 1 Nisan 1992 tarihinde yürürlüğe girecektir.

            2. Bu Anlaşmanın birinci paragraf hükmüne uygun olarak yürürlüğe girmemiş olması ve Türkiyenin onay veya kabul belgesini tevdi etmiş bulunması halinde, böyle bir belgeyi tevdi etmiş olan İmzacı Devletlerin temsilcileri 1 Mayıs 1992 tarihinden önce biraraya gelecekler ve bu Devletler bakımından Anlaşmanın ne zaman yürürlüğe gireceğine karar bakımından Anlaşmanın ne zaman yürürlüğe gireceğine karar verebileceklerdir. Böyle bir karar alınmadığı sürece, müteakip herhangi bir İmzacı Devletin kendi belgesini tevdi etmesini takip eden 30 günden daha geç olmamak kaydıyla ayni amaçla bir toplantı yapılacaktır.

            2. Onay veya kabul belgesini yukarıda 2.nci paragrafta değinilen toplantıdan sonra tevdi edin İmzacı bir Devlet bakımından bu Anlaşma, belgesinin depoziter Devlete tevdiini izleyen ikinci ayın ilk günü, ancak 2.nci paragraf uyarınca kararlaştırılan tarihten önce olmamak üzere yürürlüğe girecektir.

            Madde 35
            Depoziter
            Depoziter Devlet olarak hareket eden İsveç Hükümeti, bu Anlaşmayı imzalayan veya Anlaşmaya katılan bütün Devletlere her türlü onay, kabul veya katılma belgesinin tevdii, bu Anlaşmanın yürürlüğe giriş tarihi, bu Anlaşma ile veya Anlaşmanın sona erişi ile ilgili her türlü belge ve bildirim hakkında bildirimde bulunacaktır.

            BUNUN KANITI OLARAK aşağıda imzaları bulunan tam yetkili temsilciler işbu Anlaşmaya imzalamışlardır.

            10 Aralık 1991 tarihinde, Cenevre’de, depoziter Devlet olarak İsveç Hükümetine tevdi olunacak İngilizce tek bir orijinal nüsha olarak düzenlenmiştir. Depoziter Devlet tüm İmzacı Devletlere ve bu Anlaşmaya katılacak Devletlere Anlaşmanın onaylı örneklerini iletecektir.

            Avusturya Cumhuriyeti Adına Türkiye Cumhuriyeti Adına
            Alois Mock Tansu Çiller

                                                                                            Finlandiya Cumhuriyeti Adına
                                                                                            Pertti Salolainen

İzlanda Cumhuriyeti Adına
Jon Baldvin Hannibalsson
                                                                                             Lihtenştayn Prensliği Adına
                                                                                             Hans Brunhart

Norveç Krallığı Adına
Bjorn Tore Godal

                                                                                             İsveç Krallığı Adına
                                                                                             Ulf Dinkelspiel

İsviçre Konfederasyonu Adına
Delamuraz

 

2.NCİ MADDENİN 1 (a) BENDİNDE ATIFTA BULUNULAN
EK

            Bu Anlaşma, İşbu Ek’in Tablosunda sıralanan, Armonize Sistem (AS)’in 25 ilâ 97.nci fasılları içinde yer alan ürünlere uygulanmaz.

 
EK (I)’İN TABLOSU
 
 
 
 
Armonize Sistem 
Pozisyon No.
 
 
Ürün Tanımı
Hangi Ülkeye İthali Halinde Anlaşmanın Kapsamı Dışında Sayılacağı 
2905
Asiklik alkoller ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri  
  - Diğer polihidrik alkoller:  
2905.43
- - Mannitol Türkiye
2905.44
- - D - Glusitol (sorbitol) Türkiye
3501
Kazeinler, kazeinatlar ve diğer kazein türevleri; İsviçre
  kazein tutkalları: Türkiye
3501.10
- Kazein Lihtenştayn 
İsviçre 
Türkiye
y 3501.90
- Diğerleri Liehtenştayn
 
Armonize Sistem 
Pozisyon No.
Ürün Tanımı
Hangi Ülkeye İthali Halinde Anlaşmanın Kapsamı Dışında Sayılacağı 
  - - Kazein tutkalları hariç İsviçre 

Türkiye

3502
Albüminler, albüminatlar ve diğer albümin türevleri:  
y 3502.10
- Yumurta albümini:  
  - - İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayanlar veya elverişsiz hale getirilenler Tüm EFTA ülkeleri  

Türkiye

y 3502.90
- Diğerleri:  
  - - Süt albümini (laktalbümin), insan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayanlar veya elverişsiz hale getirilenler hariç Tüm EFTA ülkeleri 

Türkiye

3505
Dekstirinler ve tadil edilmiş diğer nişastalar (önceden jelatinlenmiş veya esterifiye edilmiş nişastalar gibi); esası nişasta, dekstrinler veya tedil edilmiş diğer nişastalar olan tutkallar:  
y 3505.10
- Dekstirinler ve tadil edilmiş diğer nişastalar  
  - - Suda eriyebilenler dışındaki nişasta esterleri ile eterleri hariç. Avusturya 

Türkiye

3505.20
- Tutkallar Avusturya 
Türkiye
3809
Tarifenin başka yerinde yeralmayan veya belirtilmeyen mensucat, kağıt, deri ve benzeri sanayilerde kullanılan türde “apre veya finisaj” müstahzarları, boyayıcı maddelerin sabitleştirilmesini veya boyama işlemini hızlandırmayı sağlayıcılar ve diğer ürünler ve müstahzarlar (örneğin; müstahzar haşıl ve apreler, müstahzar mordanlar gibi):  
3809.10
- Esası nişastalı madde olanlar Avusturya
y 3809.10
- Esası nişastalı madde olanlar, apreler ve mordanlar hariç Türkiye
  - Diğerleri:  
y 3809.91
- - Mensucat sanayiinde kullanılan türde olanlar:  
  - Nişasta veya nişastadan elde edilen ürünleri içenler Avusturya
y 3809.92
- - Kağıt sanayiinde kullanılan türde olanlar  
  - Nişasta veya nişastadan elde edilen ürünleri içerenler Avusturya
y 3809.99
- - Diğerleri:  
  - Nişasta veya nişastadan elde edilen ürünleri içerenler Avusturya
 
3823
Dökümhane macalarına veya kalıplarına mahsus müstahzar bağlayıcılar; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yeralmayan kimya sanayii veya kimya sanayiine bağlı sanayilerde kullanılan kimyasal ürünler ve müstahzarlar (Tabi ürünlerin karışımlarnıdan oluşanlar dahil); tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan kimya sanayii ve kimya sanayiine bağlı sanayiilere mahsus artık ürünler:  
y 3823.10
- Dökümane maçalarına veya kalıplarına mahsus müstahzar bağlayıcılar  
  - Esası dekstirin veya nişasta olanlar Avusturya
y 3823.90
- Diğerleri:  
  - Ağırlık itibariyle % 30 veya daha fazla şeker, nişasta, nişastadan elde edilen ürünler veya 04.01 ila 04.04 pozisyonunda yer alan ürünleri   

Avusturya

4501
Tabii mantar, işlenmemiş veya basit bir şekilde hazırlanmış; döküntü mantar; kırılmış, granül veya toz haline getirilmiş mantar. Avusturya 
İzlanda 
Lindenştayn
5301
Keten, ham veya işlenmiş fakat iplik haline getirilmemiş; keten kıtık ve döküntüleri (iplik döküntüleri ve ditme suretiyle elde edilen döküntüler dahil) Avusturya 
Lihtenştayn 
İsveç 
İsviçre 
Türkiye
5302
Kendir (Cannabis sativa L.), ham veya işlenmiş fakat iplik haline getirilmemiş; kendir kıtık ve döküntüleri (iplik döküntüleri ve ditme suretiyle elde edilen döküntüler dahil) Avusturya 
Lihtenştayn 
İsveç 
İsviçre 
Türkiye
 
ANLAŞMANIN 2.NCİ MADDESİNİN 1 (b) BENDİNDE
ATIFTA BULUNULAN ÜRÜNLERE İLİŞKİN
PROTOKOL A
 
Madde 1
            Bu Anlaşmanın hükümleri Tablo I’de sıralanan ürünlere uygulanacaktır.

 

Madde 2
            1. İşbu Anlaşma, bu maddede bahsi geçen tablolarda belirtilen ürünler kapsamına giren tarımsal hammaddelerin maliyet farklılıklarını dikkate almak amacıyla:

            (i) İthalatta değişken bir unsurun veya sabit bir meblağın tahsiline veya dahili fiyat telafi edici tedbirlerin uygulanmasına,

            (ii) İhracat ile ilgili alınan tedbirlerin uygulanmasına,

            engel teşkil etmeyecektir.

            2. Telafi edici fiyat tedbirleri, yurt içi fiyat ile bahis konusu ürünler kapsamı tarımsal hammeddelerin dünya pazar fiyatı arasındaki farkları aşmayacaktır. Ancak, eğer menşe ülkedeki tarımsal bir hammaddenin fiyatı, dünya pazar fiyatından düşükse, ithalatı yapan ülke telafi edici miktarları hesaplarken bu durumu dikkate alabilir.

            3. Tablo II, III, IV, V, VI’da yer alan ürünler için ilgili EFTA ülkesi, Avrupa Ekonomik Topluluğuna 1 Ocak 1991’de uyguladığı muamelenin aynısını Türkiye’ye de uygulayacaktır.

            4. İzlanda tarafından uygulanacak muamele Tablo VII’de belirtilmiştir. Gümrük vergileri Tablonun birinci listesinde, mali nitelikli vergiler de Tablonun ikinci listesinde gösterilmiştir. Ancak İzlanda, bu maddenin 1 ve 2.nci bendlerine uygun olarak, sözkonusu vergileri diğer fiyat telafi edici önlemler ile değiştirebilir.
 
            5. Türkiye, Armonize Mal Tanımlanması ve Kodlama Sisteminin 1 ilâ 24.ncü Fasılları arasında yer alan ürünler için bir fiyat sistemi uygulamaya koyduğu takdirde, bu uygulamaya konu ürünleri belirten bir Tablo bu Protokol’e eklenecektir.

 Madde 3
            Tablo (VIII)’de yer alan ürünler için Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğu’na uyguladığı ve uygulayacağı muamelenin aynısını EFTA ülkelerine de uygulayacaktır. Ayrıca, Armonize Mal Tanımlaması ve Kodlama Sisteminin 1 ilâ 24.ncü Fasıllarına giren fakat Avrupa Ekonomik Topluluğunu kuran Anlaşmanın II sayılı Ek’inde yer almayan ürünler için, Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğuna veya herhangi bir EFTA ülkesine tanıyacağı tavizlerin aynısını EFTA ülkelerine tanıyacaktır.
Madde 4
            1. Bu Protokolün 2.nci maddesi çerçevesinde uygulanan bütün fiyat telafi edici tedbirleri EFTA ülkeleri Türkiye’ye, Türkiye’de EFTA ülkelerine bildirecektir.

            2. Türkiye, bu Protokolün 3.ncü maddesi çerçevesinde, Avrupa Ekonomik Topluluğuna veya her bir EFTA ülkesine uyguladığı muamelelerdeki bütün değişiklikleri EFTA ülkelerine bildirecektir.

PROTOKOL (A)’NIN (I) NOLU TABLOSU
 
AS GTİP NO:
 
ÜRÜN TANIMI
1404
Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yeralmayan bitkisel ürünler:
1404.20
- Linter pamuğu
1516
Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları (kısmen veya tamamen hidronjenize edilmiş, ara-esterlenmiş, tekrar-esterlenmiş veya elaidik asitleşmiş) (rafine edilmiş olsun veya olmasın, fakat daha ileri işlem görmemiş):
y 1516.20
- Bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları:
  - - Hidrojene hintyağı, “opalwax” olarak bilinen.
1518
Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları (kaynatılmış, oksitlenmiş, suyu alınmış, kükürtlenmiş, üflenmiş, vakum veya inertgaz içinde ısıyla polimerize edilmiş veya kimyasal olarak başka bir şekilde değiştirilmiş) (1516 pozisyonunundakiler hariç); tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yeralmayan bu fasıldaki hayvansal veya bitkisel katı veya sıvı yağların veya farklı katı veya sıvı yağ fraksiyonlarının yenilmeyen karışımları veya müstahzarları:
y 1518.00
- Linoksin
 
PROTOKOL (A)’NIN II NOLU TABLOSU
 
AVUSTURYA
 
 
 
ARM. SİS.
POZİSYON NO
ÜRÜN TANIMI
 
1519 --
Sınai monokarboksilik yağ asitleri; rafinaj mahsulu asit yağları; sınai yağ alkolleri
1702 --
Diğer şekerler (kimyaca saf laktoz, maltoz, glikoz ve fruktoz dahil) (katı halde); ilave aroma veya renk verici maddeler aktılmamış şeker şurupları; suni bal (tabi bal ile karıştırılmış olsun olmasın); karamel:
50
- Kimyaca saf fruktoz
y 90
- Diğerleri, invert şeker dahil:
  B - Maltoz:
  1 - Kimyasal olarak saf
1704 --
Kakao içermeyen şeker mamulleri (Beyaz çikolata dahil):
10
- Ciklet (şekerle kaplanmış olsun olmasın)
90
- Diğerleri:
  Sadece 90 - Ağırlık itibariyle %10’dan fazla sakkaroz içeren fakat diğer katkı maddeleri içermeyen meyan kökü hülasaları:
2101 --
Kahve, çay ve Paraguay çayı hülasası, esans ve konsantreleri ve esası bu ürünler veya kahve, çay, Paraguay çayı olan müstahzarlar; kavrulmuş hindiba ve kavrulmuş kahve yerine kullanılan diğer maddeler ve bunların hülasa, esans ve konsantreleri:
10
- Kahve hülasası, esans ve konsantreleri ve esası bu hülasa esans ve konsantreler veya kahve olan müstahzarlar:
  A - Esası kahve olan müstahzarlar:
  1 - Ağırlık itibariyle süt yağı muhtevası %1.5 veya daha fazla olan veya ağırlık itibariyle süt proteinleri muhtevası %2.5 veya daha fazla olan veya invert şeker olarak tanımlanan şeker muhtevası % 5 veya daha fazla olan veya ağırlık itibariyle nişasta muhtevası % 5 veya daha fazla olanlar
20
- Çay ve Paraguay çayı hüllasası, esans ve konsantreleri ve esası bu hülasa, esans ve konsantreler veya çay ve Paraguay çayı olan müstahzarlar:
  A - Esası çay veya Paraguay çayı olan müstahzarlar:
 
 
ARM. SİS.
POZİSYON NO
ÜRÜN TANIMI
 
  1 - Ağırlık itibariyle süt yağı muhtevası % 1.5 veya daha fazla olan veya ağırlık itibariyle süt proteinleri muhtevası % 2.5 veya daha fazla olan veya invert şeker olarak tanımlanan şeker muhtevası % 5 veya daha fazla olan veya ağırlık itibariyle nişasta muhtevası % 5 veya daha fazla olanlar 
30
- Kavrulmuş hindiba ve kavrulmuş kahve yerine kullanılan diğer maddeler ve bunların hülasa, esans ve konsantreleri
  B - Diğerleri
2102 --
Mayalar (canlı veya cansız); cansız diğer tek hücreli mikroorganizmalar (30.02 pozisyonunda yer alan aşılar hariç); hazırlanmış kabartma tozları:
  - Cansız mayalar; cansız diğer tek hücreli mikroorganizmalar:
20
- - Cansız mayalar
2103 --
Soslar ve müstahzarları; çeşni ve lezzet verici karışımlar; hardal unu ve irmiği ve hazır hardal:
10
- Soya sosu
20
- Domates ketçapı ve diğer domates sosları
90
- Diğerleri:
  A - Un, malt hülasası nişasta ezmesi esaslı soslara mahsus müstahzarlar
  B - Diğerleri
ARM. SİS.
POZİSYON NO
ÜRÜN TANIMI
 
2104-
- Çorbalar, et suları ve müstahzarları; karışım halindeki homojenize gıda müstahzarları:
10
- Çorbalar, et suları ve müstahzarları
20
- Karışım halindeki homojenize gıda müstahzarları:
  B - Diğerleri
2106 --
Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan gıda müstahzarları:
10
- Protein konsantreleri ve protein bünyeli maddeler:
y 10
Ağırlık itibariyle % 1.5 veya daha fazla süt yağı veya % 2.5 veya daha fazla süt proteinleri, % 5 veya daha fazla invert şekeri olarak bilinen şeker veya % 5 veya daha fazla nişasta içerenler
90
- Diğerleri:
  B - Diğerleri:
  1 - Ağırlık itibariyle süt yağı muhtevası % 1.5 veya daha fazla olan veya ağırlık itibariyle süt proteinleri muhtevası % 2.5 veya daha fazla olan veya invert şeker olarak tanımlanan şeker muhtevası % 5 veya daha fazla olan veya ağırlık itibariyle nişasta muhtevası % 5 veya daha fazla olanlar
  2. Diğerleri:
  b - Diğerleri
  1. Kendilerini tüketmiş (otolize olmuş) maya ve proteinlerin hidrolize olması ile elde edilen ürünler
2202 --
Sular (mineral sular ve gazla sular dahil) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış veya lezzetlendirilmiş) ve alkolsüz diğer içkiler (20.09 pozisyonundaki meyva ve sebze suları hariç):
10
- Sular (mineral sular ve gazlı sular dahil) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış ve lezzetlendirilmiş)
  A - İlave şeker içerenler
  B - Diğerleri
90
- Diğerleri:
  B - Diğerleri:
  1 - İlave şeker içerenler
  2 - Diğerleri
2203.00
Biralar
 
ARM. SİS.
POZİSYON NO
ÜRÜN TANIMI
 
2905 --
Asiklik alkoller ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri:
(40)
- Diğer polihidrik alkoller
43
-- Mannitol
44
-- D - Glusitol (sorbitol)
2915 --
Doymuş asitlik monokarboksilik asitler ve bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri ve peroksi asitleri; bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri:
(10)
- Formik asit, tuzları ve esterleri:
13
-- Formik asitin esterleri:
  Sadece 13 - Mannitol veya D - glusitol (sorbitol) esterleri
(30)
- Asetik asit esterleri:
39
-- Diğerleri
  B - Diğerleri:
  Sadece 90 - Mannitol veya d - glusitol (sorbitol) esterleri
90
- Diğerleri:
  Sadece 90 - Mannitol veya d - glusitol (sorbitol) esterleri
2916 --
Doymamış asiklik monokarboksilik asitler, siklik monokarboksiklik asitler, bunların anhidritleri, halojenleri, peroksitleri ve peroksiasitleri; bunların halojelenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri:
(10)
- Doymamış asiklik monokarboksilik asitler, bunların anhidritleri, halojenleri, peroksitleri, peroksiasitleri ve bunların türevleri:
19
-- Diğerleri:
  Sadece 19 - Mannitol veya d - glusitol (sorbitol) esterleri
2917 --
Polikarboksilik asitler, bunların anhidritleri, halojenürleri peroksitleri ve peroksiasitleri; bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri:
(10)
- Asiklik polikarboksilik asitler, bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri, peroksiasitleri ve bunların türevleri:
19
-- Diğerleri:
  Sadece 19 - İtakonik asit (Itaconic acid), bunun tuzları ve esterleri
 
 
ARM. SİS.
POZİSYON NO
ÜRÜN TANIMI
 
2918 --
Başka oksijen fonksiyonlu grubu olan karboksilik asitler ve bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri ve peroksiasitleri; bunların halojelenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış türevleri:
(10)
- Alkol fonksiyonlu grubu olan fakat başka oksijen fonksiyonlu grubu olmayan karboksilik asitler, bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri ve peroksiasitleri ve bunların türevleri:
11
-- Laktik asit, tuzları ve esterleri:
14
-- Sitrik asit
15
-- Sitrik asitin tuzları ve esterleri:
19
-- Diğerleri:
  Sadece 19 - Gliserik asit (glyceric acid), glukonik asit, sakkarik asit (saccharic acid), izosakkarik asit (isosaccharic acid) ve heptasakkarik asit (heptasaccharic acid), bunların tuzları ve esterleri.
2932 --
Sadece oksijenli heteroksiklik bileşikler:
(10)
- Yapısında başka bir halkaya yapışmamış bir furan halkası (doymuş olsun olmasın) olan bileşikler:
19
-- Diğerleri
  Sadece 19 - Susuz mannitol ve D - glusitol (sorbitol) bileşikleri (maltol ve izomaltol hariç).
90
- Diğerleri:
  Sadece 90 - Susuz mannitol ve D - glusitol (sorbitol) bileşikleri (maltol ve izomaltol hariç).
  Sadece 90 - Alfa-Metiglukosit (Alpha-Methylglucoside)
2940.00
Kimyaca saf şekerler (sakkaroz, laktoz, maltoz, glikoz ve frutoz hariç); şeker eterleri, esterleri ve tuzları (29.37, 29.38 ve 2939 pozisyonlarındaki ürünler hariç):
  Sadece - Sorboz, bunun tuzları ve esterleri:
2941 --
Antibiyotikler:
10
- Penisilinler ve penisilanik asit yapısındaki türevleri; bunların tuzları
3001 --
Tedavide kullanılan kurutulmuş guddeler ve diğer organlar (toz haline getirilmiş olsun olmasın); guddelerin veya diğer organların veya bunların salgılarının tedavide kullanılan hülasaları; heparin ve tuzları; tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanmış tarifenin başka yerinde yer almayan veya belirtilmeyen insan veya hayvan menşeli diğer maddeler:
 
 
ARM. SİS.
POZİSYON NO
ÜRÜN TANIMI
 
90
- Diğerleri:
  Sadece 90 - Heparin ve bunun tuzları
3101 --
Kazainler, kazeinatlar ve diğer kazein türevleri; kazein tutkalları
3505 --
Dekstrinler ve tadil edilmiş diğer nişastalar (önceden jelatinlenmiş veya esterifiye edilmiş nişastalar gibi); esası nişasta, dekstrinler veya tadil edilmiş diğer nişastalar olan tutkallar:
10
- Dekstrinler ve tadil edilmiş diğer nişastalar
  A - Nişasta eterleri ve esterleri 
  2 - Diğerleri
3506 --
Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan müstahzar tutkallar ve diğer yapıştırıcılar; tutkal ve yapıştırıcı olarak perakende satılmak üzere net ağırlığı 1 kilogramı geçmeyen ambalajlara konulmuş, tutkal veya yapıştırıcı olarak kullanılmayan uygun ürünler:
10
- Tutkal ve yapıştırıcı olarak, perakende satılmak üzere net ağırlığı 1 kilogramı geçmeyen ambalajlara konulmuş, tutkal veya yapıştırıcı olarak kullanılmaya uygun ürünler:
  Sadece 10 - Esası sodyum silikat emülsiyonu veya reçine emülsiyonları olanlar
(90)
- Diğerleri:
99
-- Diğerleri:
  Sadece 99 - Esası sodyum silikat emülsiyonu veya reçine emülsiyonları olanlar
3507 --
Enzimler,; tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan müstahzar enzimler:
90
- Diğerleri:
  A - Gıda maddelerini ihtiva eden müstahzar enzimler:
  1 - Ağırlık itibariyle süt yağı muhtevası % 1.5 veya daha fazla olan veya ağırlık itibariyle süt proteinleri muhtevası % 2.5 veya daha fazla olan veya invert şeker olarak tanımlanan şeker muhtevası % 5 veya daha fazla olan veya ağırlık itibariyle nuşasta muhtevası % 5 veya daha fazla olanlar
 
 
ARM. SİS.
POZİSYON NO
ÜRÜN TANIMI
 
3823 --
Dökümhane maçalarına veya kalıplarına mahsus müstahzar bağlayıcılar; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan kimya sanayii veya kimya sanayiine bağlı sanayiilerde kullanılan kimyasal ürünler ve müstahzarlar (tabii ürünlerin karışımlarından oluşanlar dahil); tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan kimya sanayii ve kimya sanayiine bağlı sanayiilere mahsus artık ürünler:
10
- Dökümhane maçalarına veya kalıplarına mahsus müstahzar bağlayıcılar:
  C - Diğerleri
90
- Diğerleri:
  Sadece B - Sorbitol kraking ürünleri
3911 --
Petrol reçineleri, kumaron-inden reçineleri, politerpenler polisülfürler, polisülfolar ve bu fasılın 3 numaralı notunda belirtilen diğer ürünler (tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan) (ilk şekillerde):
10
- Petrol reçineleri, kumaron, inden veya kumaron-inden reçineleri ve politerpenler:
   
  Sadece 10 - Esası bu alt pozisyonun emülsiyonları olan yapıştırıcılar.
90
- Diğerleri:
  Sadece 90 - Esası bu alt pozisyonun emülsiyonları olan yapıştırıcılar.
3913 --
Tabii polimerler (aljinik asit gibi) ve tadil edilmiş tabi polimerler (sertleştirilmiş proteinler, tabii kauçuğun kimyasal türevleri gibi) (tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan) (ilk şekillerde):
90
- Diğerleri
  Sadece 90 - Dekstran
  Sadece 90 - Sertleştirilmiş proteinler veya tabii kauçuğun kimyasal türevleri olanlar
 
PROTOKOL (A)’NIN (III) NOLU TABLOSU
 
FİNLANDİYA
 
 
AS GTİP NO.
ÜRÜN TANIMI 
0403 Yayıkaltı süt, pıhtılaşmış süt ve krema, yoğurt, kefir ve diğer fermente edilmiş veya asitliği arttırılmış süt ve krema (konsantre edilmiş veya ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın veya aroma veya ilave meyva, sert kabuklu meyva veya kakao içersin içermesin):
0403.10 - Yoğurt
y 10 -- Aromalandırılmış veya ilave meyva, sert kabuklu meyva veya kakao içerenler.
0403.90 - Diğerleri:
y 90 -- Aromalandırılmış veya ilave meyva, sert kabuklu meyva veya kakao içerenler.
0710 Sebzeler (pişirilmemiş, buharda veya suda kaynatılarak pişirilmiş) (dondurulmuş):
0710.40 - Tatlı mısır (Zea mays var. saccharata)
0711 Geçici olarak konserve edilmiş sebzeler (örneğin; kükürtdioksit gazı kullanılarak salamurada, kükürtlü su içinde veya diğer koruyucu eriyikler içinde), fakat bu halleriyle derhal yenilmeye elverişli olmayanlar:
0711.90 - Diğer sebzeler; sebze karışımları:
y 90 -- Tatlı mısır (Zea mays var; saccharata)
1519 Sınai monokarboksilik yağ asitleri; rafinaj mahsulü asit yağları; sınai yağ alkolleri:
  - Sınai monokarboksilik yağ asitleri:
1519.13 -- Tall oil sıvı yağ asitleri
1702 Diğer şekerler (kimyaca saf laktoz, maltoz, glikoz ve fruktoz dahil) (katı halde); ilave aroma veya renk verici maddeler aktılmamış şeker şurupları; suni bal (tabii bal ile karıştırılmış olsun olmasın); karamel:
1702.50 - Kimyaca saf fruktoz
1702.90 - Diğerleri (invert şeker dahil):
y 90 -- Kimyaca saf maltoz
1704 Kakao içermeyen şeker mamulleri (beyaz çikolata dahil):
1806 Çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları:
1901 Malt hülasası; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan esasını un, ezme, nişasta veya malt hülasası teşkil eden gıda müstahzarları (içinde kakao tozu bulunmayanlar veya ağırlık itibariyle % 50’den az kakao tdozu içerenler); tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan esasını 04.10 ila 04.40 pozisyonlarında yer alan maddeleri teşkil eden gıda müstahzarları (içinde kakao tozu bulunmayanlar veya ağırlık itibariyle % 10’dan az kakao tozu içerenler):
1901.10 - Çocukların beslenmesinde kullanılan müstahzarlar (perakende satılacak hale getirilmiş):
  -- 04.01 ila 04.04pozisyonlarında yer alan ürünlerin müstahzarları
  - Diğerleri
1901.20 -- 19.05 pozisyonunda yer alan ekmekçi mamullerinin hazırlanmasında kullanılan karışımlar ve hamurlar:
  -- 04.01 ila 04.04 pozisyonlarında yer alan ürünlerin müstahzarları 
  -- Diğerleri
1901.90 - Diğerleri:
  -- Malt hülasası
  -- 04.01 ila 04.04 pozisyonlarında yer alan ürünlerin müstahzarları
  -- Diğerleri
1902 Makarnalar (pişirilmiş veya et ile veya diğer maddelerle dondurulmuş veya başka yekilde hazırlanmış olsun olmasın) (spagetti, makoroni, şehriye, lazanya, gnocchi, ravioli, canelloni gibi); kuskus (hazırlanmış olsun olmasın):
  - Pişirilmemiş makarna (doldurulmamış veya başka yekilde hazırlanmamış)
1902.11 -- Yumurta ihtiva edenler
1902.19 -- Diğerleri
1902.20 - Doldurulmuş makarnalar (pişirilmiş veya başka şekilde hazırlanmış olsun olmasın):
y 20 -- Ağırlık itibariyle % 20’den fazla sosis, et, sakatat, kan, balık, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya suda yaşayan diğer omurgasızları ve bunların herhangi bir bileşimini içeren ürünler haricinde kalanlar.
 
AS GTİP NO.
ÜRÜN TANIMI
 
1902.30 - Diğer makarnalar.
1902.40 - Kuskus
1903 Tapyoka ve nişastadan hazırlanan tapyoka benzeri (flokon, dane, yuvarlak, kalbur içi kalıntısı veya benzeri şekillerde):
1904 Hububat veya hububat ürünlerinin kabartılması veya kavrulması suretyile elde edilen gıda mamulleri (corn flakes gibi); dane halindeki hububat (mısır hariç) (ön pişirme yapılmış veya başka şekilde hazırlanmış):
1905 Ekmek, pasta, kek, biskovi ve diğer ekmekçi mamulleri (kakao içersin içermesin); hosti, eczacılıkta kullanılan boş ilaç kapsülleri, mühür güllacı, pirinç kağıdı ve benzeri ürünler:
1905.10 - Gevrek ekmek
1905.20 - Zencefilli ekmek ve benzerleri
1905.30 - Tatlı bisküviler; gofretler
1905.40 - Gevrekler, kızartılmış ekmek ve diğer kızartılmış mamuller
1905.90 - Diğerleri:
  -- Gluten ekmeği ve mayasız ekmek (matzos)
  -- Diğer ekmekler, bal, yumurta, peynir, veya meyva içermeyen, ve kuru madde üzerinden ağırlık itibariyle her biri % 5’i geçmeyen şeker ve katı yağ içerenler 
  -- Hosti, eczacılıkta kullanılan boş ilaç kapsülleri, mühür güllacı, pirinç kağıdı ve benzeri ürünler.
  -- Diğerleri
2001 Sebzeler, meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve yeniden diğer bitki parçaları (sirke veya asetik asitle hazırlanmış veya konserve edilmiş):
2001.90 - Diğerleri:
y 90 -- Tatlı mısır (Zea mays var. saccharata) 
2004 Diğer sebzeler (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş) (dondurulmuş):
2004.10 - Patatesler:
y 90 -- Un, ezme veya flokon halinde olanlar.
2004.90 - Diğer sebzeler ve sebze karışımları:
y 90 -- Tatlı mısır (Zea mays var. saccharata)
 
AS GTİP NO.
ÜRÜN TANIMI 
 
2005 Diğer sebzeler (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş) (dondurulmamış):
2005.20 - Patatesler:
y 20 -- Un, ezme veya flokon halinde olanlar.
2005.80 - Tatlı mısır (Zea mays var. saccharata)
2008 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan meyveler, sert kabuklu meyveler ve yenilen diğer bitki parçaları (başka surette hazırlanmış veya konserve edilmiş (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler veya alkol katılmış olsun olmasın):
2008.11 -- Yer-fıstığı:
y 11 -- Fıstık yağı (peanut butter)
2008.99 - Diğerleri (2008.19 alt pozisyonu dışındaki karışımlar dahil).
y 19 --- Esası hububat tohumları olan müstahzarlar.
2008.99 - Diğerleri (2008.19 alt pozisyonu dışındaki karışımlar dahil).
y 99 --- Tatlı mısır (zea mays var. saccharata) dışındaki mısır (maize), ilave şeker veya alkol katılmamış.
2101 Kahve, çay ve Paraguay çayı hülasası, esans ve konsantreleri ve esası bu ürünler veya kahve, çay, Paraguay çayı olan müstahzarlar; kavrulmuş hindiba ve kavrulmuş kahve yerine kullanılan diğer maddeler ve bunların hülasa, esans ve konsantreleri:
2101.10 - Kahve hülasası, esans ve kontsantreleri ve esası bu hülasa, esans ve konsantreler ve kahve olan müstahzarlar:
y 10 --- Kahve esaslı müztahzarlar
2101.20 - Çay ve Paraguay çayı hülasası, esans ve konsantreleri ve esası bu hülasa, esans ve konsantreler veya çay ve Paraguay çayı olan müstahzarlar:
y 20 --- Çay veya Paraguay çayı esaslı müstahzarlar
2101.30 - Kavrulmuş hindiba ve kavrulmuş kahve yerine kullanılan maddeler ve bunların hülasa, esans ve konsantreleri: 
y 30 --- Kavrulmuş kahve yerine kullanılan maddelerin hülasa, esans ve konsantreleri (kavrulmuş hindiba hariç).
2102 Mayalar (canlı veya cansız); cansız diğer tek hücreli mikro-organizmalar (30.02 pozisyonunda yer alan aşılar hariç); hazırlanmış kabartma tozları:
2102.20 - Cansız mayalar; cansız diğer tek hücreli mikro-organizmalar:
y 20 -- Cansız mayalar
2103 Soslar ve müstahzarları; çeşni ve lezzet verici karışımlar; hardal unu ve irmiği ve hazır hardal:
2103.10 - Soya sosu
2103.20 - Domates ketçapı ve diğer domates sosları
2103.20 - Diğerleri:
y 20 -- Diğerleri (sıvı haldeki mango çetnisi hariç)
2104 Çorbalar, et suları ve müstahzarları; karışım halindeki homojenize gıda müstahzarları:
2104.10 - Çorbalar, et suları ve müstahzarları
2105 Dondurma ve yenilen diğer buzlar (kakao içersin içermesin):
  - Yağ içeren dondurmalar
  - Diğerleri
2106 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan gıda müstahzarları:
2106.10 - Protein konsantreleri ve protein bünyeli maddeler:
2106.90 - Diğerleri:
y 90 -- Diğerleri (İlave tatlandırıcı veya boyayıcı madde içeren şeker şurupları ile yağ emülsiyonları ve ağırlık itibariyle %15’den daha fazla süt yağı içeren benzeri müstahzarlar hariç)
2202 Sular (mineral sular ve gazlı sular dahil) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış veya lezzetlendirilmiş):
y 10 -- Şeker ihtiva ederler (Sakaroz veya invert şeker)
2202.90 - Diğerleri:
y 90 -- Süt veya süt yağı içerenler
  -- Diğerleri: 
y 90 -- Şeker ihtiva edenler (Sakaroz veya invert şeker)
2203 Biralar
2205 Vermut; bitkiler veya kokulu maddelerle lezzetlendirilmiş diğer taze üzüm şarapları:
2208 Alkol derecesi hacim itibariyle %80’den az olan tağyir edilmemiş etil alkol; alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içkiler; içki imalinde kullanılan alkollü bileşik müstahzarlar:
2208.90 - Diğerleri:
y 90 -- Yumurta veya yumurta sarısı ve/veya şeker (sakaroz veya invert şeker) ihtiva eden likörler, acı şurup, alkollü meyva suları kokteylleri ve diğer benzeri alkollü içkiler.
2905 Asiklik alkoller ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri:
  - Diğer polihidrik alkoller:
2905.43 -- Mannitol
2905.44  - D-glusitol (sorbitol):
2915 Doymuş asiklik monokarboksilik asitler ve bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri ve peroksiasitleri; bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri:
  - Formik asit, tuzları ve esterleri:
2915.13 -- Formik asit esterleri
y 13 --- Mannitollu ve sorbitollu esterler
  - Asetik asit esterleri:
2915.39 -- Diğerleri:
y 39 --- Mannitollu ve sorbitollu esterler
2915.90 - Diğerleri:
2916 Doymamış asiklik monokarboksilik asitler, siklik monokarboksilik asitler, bunların anhidritleri, halojenleri, peroksitleri ve peroksiasitleri; bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri:
  - Doymamış asiklik monokarboksilik asitler, bunların anhidritleri, halojenleri, peroksitleri, peroksiasitleri ve bunların türevleri:
2916.19 -- Diğerleri:
y 19 --- Mannitollu ve sorbitollu esterler
2917 Polikarboksilik asitler, bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri ve peroksiasitleri; bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri:
  - Asiklik polikarboksilik asitler, bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri, peroksiasitleri ve bunların türevleri:
2917.19 -- Diğerleri:
y 19 --- İtakonik asit (Itaconic acid) ve bunun tuzları ve esterleri
 
AS GTİP NO.
ÜRÜN TANIMI 
2918 Başka oksijen fonksiyonlu grubu olan karboksilik asitler ve bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri ve peroksiasitleri; bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri:
  - Alkol fonksiyonlu grubu olan fakat başka oksijen fonksiyonlu grubu olmayan karboksilik asitler, bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri ve peroksiasitleri ve bunların türevleri:
2918.11 -- Laktik asit, tuzları ve esterleri
2918.14 -- Sitrik asit
2918.15 -- Sitrik asitin tuzları ve esterleri
2918.19 -- Diğerleri:
  --- Gliserik asit (glyceric acid), glikolik asit, sakkarik asit (saccharic acid), izosakkarik asit (isosaccharic acid), heptasakkarik asit (heptasaccharic acid), bunların tuzları ve esterleri
2932 Sadece aksijenli heterosiklik bileşikler:
  - Yapısında başka bir halkaya yapışmamış bir furan halkası (doymuş olsun olmasın) olan bileşikler:
2932.19 -- Diğerleri:
y 19 --- Maltol ve izomaltol hariç susuz mannitol ve sorbitol bileşikleri
2932.90 - Diğerleri:
y 90 --- G-Metilglikosit (G-Methlglucosides)
y 90 -- Maltol ve izomaltol hariç susuz mannitol ve sorbitol bileşikleri
2940 Kimyaca saf şekerler (sakkaroz, laktoz, maltoz, glikoz ve fruktoz hariç); şeker eterleri, esterleri ve tuzları (29.37, 29.38 ve 29.39 pozisyonlarındaki ürünler hariç):
y 40 - Sarboz, bunun tuzları ve esterleri
2941 Antibiyotikler:
2941.10 - Penisilinler ve bunların penisilanik asit yapısındaki türevleri; bunların tuzları
3001 Tedavide kullanılan kurutulmuş guddeler ve diğer organlar (toz haline getirilmiş olsun olmasın); guddelerin veya diğer organların veya bunların salgılarının tedavide kullanılan hülasaları; heparin ve tuzları, tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanmış tarifenin başka yerinde yer almayan veya belirtilmeyen insan veya hayvan menşeli diğer maddeler:
3001.90 - Diğerleri:
y 90  Heparin ve bunun tuzları
3501 Kazeinler, kazeinatlar ve diğer kazein türevleri; kazein tutkalları:
3501.10 - Kazeinler
3501.90 - Diğerleri:
y 90 -- Kazeinatlar ve diğer kazein türevleri
  -- Kazein tutkalları
3505 Dekstrinler ve tadil edilmiş diğer nişastalar (önceden jelatinlenmiş veya esterifiye edilmiş nişastalar gibi); esası nişasta, dekstrinler veya tadil edilmiş diğer nişastalar olan tutkallar:
3506 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan müstahzar tutkallar ve diğer yapıştırıcılar; tutkal ve yapıştırıcı olarak perakende satılmak üzere net ağırlığı 1 kilogramı geçmeyen ambalajlara konulmuş, tutkal veya yapıştırıcı olarak kullanılmaya uygun ürünler:
3506.10 - Tutkal ve yapıştırıcı olarak, perakende satılmak üzere net ağırlığı 1 kilogramı geçmeyen ambalajlara konulmuş, tutkal ve yapıştırıcı olarak kullanılmaya uygun ürünler:
y 10 -- Esası sodyum silikat emülsiyonu veya reçine emülsiyonları olanlar
  - Diğerleri:
3506.99 -- Diğerleri:
  --- Esası sodyum silikat emülsiyonu veya reçine emülsiyonları olanlar
3507 Enzimler; tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan müstahzar enzimler:
3507.90 - Diğerleri:
y 90 -- Gıda maddeleri ihtiva eden müstahzar enzimler
3809 Tarifenin başka yerinde yer almayan veya belirtilmeyen mensucat, kağıt, deri ve benzeri sanayilerde kullanılan türde “apre veya finisaj” müstahzarları, boyayıcı maddelerin sabitleştirilmesini veya boyama işlemini hızlandırmayı sağlayıcılar ve diğer ürünler ve müstahzarlar (örneğin; müstahzar haşıl ve apreler, müstahzar mordanlar gibi):
3809.10 - Esası nişastalı madde olanlar:
  - Diğerleri: 
3809.91 -- Mensucat sanayiinde kullanılmaya mahsus olanlar:
y 91 --- Nişasta veya nişastadan elde edilen ürünleri içerenler
3809.92 -- Kağıt sanayiinde kullanılmaya mahsus olanlar:
 
 
AS GTİP NO.
ÜRÜN TANIMI 
y 92 --- Muhteviyatında nişasta veya nişastadan elde edilen ürünleri içerenler
3809.99 -- Diğerleri: 
y 99 --- Muhteviyatında nişasta veya nişastadan elde edilen ürünleri içerenler
3823 Dökümhane maçalarına veya kalıplarına mahsus müstahzar bağlayıcılar; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan kimya sanayii veya kimya sanayiine bağlı sanayiilerde kullanılan kimyasal ürünler ve müstahzarlar (tabii ürünlerin karışımlarından oluşanlar dahil); tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan kimya sanayii ve kimya sanayiine bağlı sanayiilere mahsus artık ürünler:
3823.10 - Dökümhane maçalarına veya kalıplarına mahsus müstahzar bağlayıcılar:
y 10 -- Esası sentetik reçine olanlar
3823.60 - Sorbitol (2905.44 alt pozisyonundaki sorbitol hariç)
3823.90 - Diğerleri: 
y 90 -- Ham kalsiyum sitrat
y 90 -- Sorbitol kraking ürünleri 
3911 Petrol reçineleri, kumaron-inden reçineleri, politerpenler, polisülfürler, polisülfolar ve bu faslın 3 numaralı notunda belirtilen diğer ürünler (tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan) (ilk şekillerde):
3911.10 - Petrol reçineleri, kumaron, inden veya kumaron-inden reçineleri ve politerpenler
y 10 -- Esası reçine emülsiyonları olan yapıştırıcılar 
3911.90 - Diğerleri: 
y 90 -- Esası reçine emülsiyonları olan yapıştırıcılar
3913 Tabii polimerler (aljinik asit gibi) ve tadil edilmiş tabii polimerler (sertleştirilmiş proteinler, tabii kauçuğun kimyasal türevleri gibi) (tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan) (ilk şekillerde):
3913.90 - Diğerleri: 
y 90 -- Diğerleri (sertleştirilmiş proteinler ve tabii kauçuğun kimyasal türevleri hariç)
 
 
Sonraki Sayfa