Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ileYapılan Nüfus Politikalarına
 
Resmi Gazete: 27.04.1992 Sayı : 21211 (Asıl)Düstur Tertip:5 Cilt: 31 Sahife:2274
 
Milletlerarası Sözleşme

Karar Sayısı: 92/2897
Karar Tarihi : 27/03/1992  
 

            Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu arasında hazırlanan ve Hükümetimiz adına 9/3/1992 tarihinde imzalanan TUR/91/P01 sayılı “Nüfus Politikalarına ve Programlarına Katkıda Bulunan Faktörlerin Saptanması” konulu ekli proje belgesinin onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 23/3/1992 tarihli ve EİUE-II/712-1817 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanununun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/3/1992 tarihinde kararlaştırılmıştır.
             Turgut ÖZAL            CUMHURBAŞKANI
 
Süleyman DEMİRELBaşbakan
 
E. İNÖNÜ
Devlet Bakanı ve Başb. Yrd.
C. ÇAĞLAR
Devlet Bakanı
T. ÇİLLER
Devlet Bakanı 
E. CEYHUN
Devlet Bakanı
 
İ. TEZ
Devlet Bakanı
A. GÖNEN
Devlet Bakanı
T. AKYOL
Devlet Bakanı
G. ERGENEKON
Devlet Bakanı
 
O. KİLERCİOĞLU
Devlet Bakanı
M. KAHRAMAN
Devlet Bakanı
Ö. BARUTÇU
Devlet Bakanı
M.A. YILMAZ
Devlet Bakanı
 
E. ŞAHİN
Devlet Bakanı
Ş. ERCAN
Devlet Bakanı
M. BATALLİ
Devlet Bakanı
M. S. OKTAY
Adalet Bakanı
 
N. AYAZ
Milli Savunma Bakanı
İ. SEZGİN
İçişleri Bakanı
H. ÇETİN
Dışişleri Bakanı
S. ORAL
Maliye ve Gümrük Bakanı
 
K. TOPTAN
Milli Eğitim Bakanı
O. KUMBARACIBAŞI
Bayındırlık ve İskan Bakanı
Y. AKTUNA
Sağlık Bakanı
 
Y. TOPÇU
Ulaştırma Bakanı
B. D. AKYÜREK
Tarım ve Köyişleri Bakanı V. 
M. MOĞULTAYÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
 
M.T. KÖSE
Sanayi ve Ticaret Bakanı
E. FARALYALI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
D. F. SAĞLARKültür Bakanı
 
A. ATEŞ
Turizm Bakanı
V. TANIR
Orman Bakanı
B. D. AKYÜREK
Çevre Bakanı
 

Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü’nün Birleşmiş Milletler Nüfus Fonuna Proje Talebi

            Ülke: Türkiye

            Proje No: TUR/91/P01
            Projenin Adı: Nüfus Politikalarına ve Programlarına Katkıda Bulunan Faktörlerin Saptanması
            Projenin Sunuluş Tarihi: Aralık 1990
            UNFPA Çalışma Planı: 322 Nüfus Politikalarının ve Programlarının düzenlenmesi ve değerlendirilmesi
            Talep Eden Kuruluş: Devlet Planlama Teşkilatı
            Uygulayıcı Kuruluş: Hacettepe Üniversitesi, Nüfus Etütleri Enstitüsü
            Yürüten Kuruluş: Devlet Planlama Teşkilatı
            Proje Süresi: 12 Ay
            Proje Başlangıç Tarihi: Nisan 1991
            UNFPA Katkısı: 116,400 ABD$
            Hükümet Yardımı: 72,000,000. TL.

 
 
 

Sumru NOYAN
Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar

            İmza:Dairesi Başkanı9 Mart 1992

            Hükümet Adına Tarih
            Yürüten Kuruluş AdınaTarih
            Edmund J. CAIN
            Mukim Temsilci18 Mart 1992
            UNFPA Adına Tarih
ÖZET

            Türkiye’de 1965 yılından bu yana antinatalist bir politika uygulanmakta ve ulusal aile planlaması programı uyarınca doğurganlık yavaş yavaş azalmaktadır. Ancak, nüfus artış hızının düşürülmesi konusunda bazı başarılar elde edilmişse de bu düşüş olması gerektiği kadar önemli bir düşüş olmamıştır. Nüfus artış hızının güçlü bir şekilde kontrol edilebilmesi, gebeliği önleyici yöntem kullanımının teşvik edilmesinin yanısıra, din, kültür, sosyo-ekonomik etkenler ve politikacıların konuya yaklaşımları gibi diğer bazı faktörlere de bağlıdır. Bu nedenle ileride etkili bir nüfus programının uygulanabilmesi amacıyla DPT bu faktörlerin saptanmasını önermiştir. Nüfus programını etkileyen temel faktör ve politikalar belirlendikten sonra DPT, programları yönlendirecek kapsamlı ve çok sektörlü bir ulusal nüfus programı için temel geliştirecektir. Dolayısıyla bu proje son 20 yıldaki nüfus programı etkinliğini olduğu kadar ülkenin nüfus büyümesine ilişkin olarak demografik ve sosyo-ekonomik faktörleri de değerlendirecektir. Çalışma tamamlandıktan sonra elde edilen sonuçlar ulusal seviyedeki bir seminerde ele alınacaktır ki bu da etkili bir ulusal nüfus programının yürütülmesini ve koordinasyonunu kolaylaştıracak ve aynı zamanda kapsamlı ve çok sektörlü nüfus politikası aracılığı ile programı gelecekte geliştirmekte yol gösterici ve yönlendirici olacaktır.

            Proje DPT tarafından yürütülecek ve Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü (HÜNEE) tarafından gerçekleştirilecektir. HÜNEE uygun dallarda 10 uzman seçecek ve bu uzmanlar kendi uzmanlık alanlarında çalışmalar hazırlayacaklardır. Aynı zamanda Enstitü personeli olan Proje Müdürü bu çeşitli çalışmaları bir araya getirerek araştırma çalışmasına son şeklini verecektir. Ayrıca, projenin tamamını düzenlemek için bir yönetici kurul oluşturulacaktır.

Proje için UNFPA’nın yardımı 116,400 ABD $ tutarındadır. Çalışmalar Ocak 1991’de başlayacak ve 1 sene içinde tamamlanacaktır. UNFPA’nın bütçesi aşağıda özetlenmiştir (ABD Doları olarak).
 

Kısımlar
1991
Personel
Alt sözleşme (araştırma)
Seminerler
Ekipman
Muhtelif
Genel Toplam:
2.700
57.700
25.000
14.500
16.500
116.4000

            Hükümet yardımı ise 72.000.000.- TL. olup personel masrafları ile ekipmanın taşınmasının ve muhafazasının masraflarını karşılayacaktır.

           1- GEREKÇE

            Türkiye’de antinatalist politika 1965 yılında uygulanmaya başlamıştır. Bu tarihten itibaren aile planlaması programlarına bağlı olarak doğurganlık yavaş yavaş azalmıştır. Nüfus büyüme hızının azaltılmasında bazı başarılar elde edilmişse de, genel eğilim son 20 yılda büyüme hızının dalgalanması şeklindedir. Kalkınmaya yardım ettiği ve kalkınmayı önlediği (kalkınmaya olumlu ve olumsuz etki eden) saptanacak nüfus faktörleri kalkınma planlarının hazırlanmasında ve uygulanmasında kullanılacaktır. Şu anda, Türkiye’de büyüme hızı yüzde 2.00 ile 2.50 arasında dalgalanmaktadır. Kaba ölüm hızı binde 30 civarında ve toplam doğurganlık hızı da 3.04 dolayındadır. Doğurganlık kontrolünde genellikle geleneksel yöntemler (%39) kullanılmaktadır. Her ne kadar modern yöntemler de (yani kadının kısırlaştırılması, RIA, hap, kaput’un toplamı %38 kadardır) kullanılmaktaysa da bu yöntemlerin başarısızlık oranı oldukça yüksektir. Aile planlaması programlarının kendiliğinden gelen etkilerg öz ardı edilmese de büyüme hızının kontrolü beklenildiği kadar başarılı olamamıştır. diğer birçok sosyo-ekonomik ve kültürel faktör de doğurganlıkta beklenen düşüşü engellemektedir. Bu nedenle DPT gelecekteki nüfus programlarının etkilerini en fazla artıracak olan faktörlerin tespit edilmesi gerektiği görüşündedir. Nüfus programlarını daha etkili hale getirebilmek için DPT son 20 yıldaki nüfus artışını etkileyen demografik ve sosyo-ekonomik faktörleri ve nüfus programlarının etkinliğini değerlendirmek istemektedir. Bu nedenle, bu proje nüfus artışındaki eğilimleri ve nüfus programlarını da kapsayacak şekilde bu eğilimlerin belirleyicilerini kapsamlı olarak inceleyerek bir çalışmaya yöneliktir. Bu proje, nüfusa uygun ve istikrarlı kalkınmaya ve kentsel/kırsal alanlar arasında olduğu kadar çeşitli yönetimler arasındaki demografik açıkları da daraltmaya yönelik daha geniş kapsamlı çok sektörlü nüfus politikasını geliştireceğinden, DPT bu projeye büyük önem ve öncelik vermektedir.

           2- AMAÇLAR
 

            2.1. Uzun Vadile Amaçlar
            Ülkenin sosyo-ekonomik ve kültürel gereksinimlerine uygun bütüncül bir nüfus programları (etkili işletmeyi ve hizmetlerin götürülmesini de içeren) içine yerleştirilecek ulusal, kapsamlı ve çok-sektörlü politika için sağlam bir temel oluşturmak. Program, ülkenin beş yılılk kalkınma planlarının kapsamına alınarak, Türkiye’nin demografik faktörlerinin yıllık kalkınma plan ve programlarında yer alması sağlanacaktır.

            2.2. Kısa Vadeli Amaçlar

            (i) Nüfus programının kapasitesini, programın doğurganlık düşüşüne olan etkisini en fazlaya çıkaracak ve bu düşüşü engelleyecek faktörlerin de en aza indirecek şekilde, geliştirilmek ve güçlendirmek.

            (ii) Nüfusa ilişkin önlemler ile sosyal ve ekonomik kalkınmaya katkısı olduğu belirlenen faktörlerin gelişmesi ve beş yıllık kalkınma planlarında hedeflenen amaçlara ulaşmaya katkısı olacak önlemlerin de planlanması için mekanizma geliştirmek.

            (iii) Nüfus faktörleri ve sosyo-ekonomik kalkınma arasındaki karşılıklı ilişkinin politikacılar, planlamacılar ve yöneticiler tarafından daha iyi anlaşılmasını sağlamak.

            (iv) Nüfus politikalarını ve programlarını geliştirmek için derin analitik çalışmalar ve araştırmalar yapabilmesi için DPT’na yol göstermek; ve,

            (v) Kalkınma planlaması sürecinin bir parçası olarak nüfus programını koordine etmekte, düzenlemekte ve takip etmekte DPT’na yardımcı olmak.

           3- PROJE FAALİYETLERİ

            3.1. Proje Stratejisi

            Projenin ana amaçlarından biri ülkedeki nüfus programının kapasitesini güçlendirmektir. Bu amaca ulaşmak için, proje son 20 yıldaki programının etkililiğini gözden geçirmek amacıyla DPT’nin yapacağı bir çalışmaya yardımcı olacaktır. Buna ek olarak, bu çalışma, nüfus artışı ve nüfusun demografik ve sosyo-ekonomik profilini inceleyecektir.

            Çalışmanın nüfus programı etkililiği üzerinde yoğunlaşacak kısmında aşağıdaki program ögeleri ele alınacaktır: alt yapı ve yönetim, işletme (kayıt tutulması, hizmet istatistikleri vs), kontraseptif kullanımı ve dağıtım sistemi, nüfus programıyla çeşitli şekillerde ilgili olan değişik tipteki personelin eğitimi mali konular, etkinlik maliyeti ve nüfus programının doğurganlık üzerindeki etkisi. Çalışmanın ikinci bölümü nüfus artışı ile toplumun sosyo-ekonomik, kültürel ve demografik yönleri arasındaki karşılıklı etkileşimleri araştıracaktır. Daha spesifik olarak, sosyal alanda; sağlık, eğitim, kültür ve din, aile yaşam biçimi ve geleneksel sosyal güvenlik düzenlemeleri ve nüfus ile aile hayatını düzenleyen kanunlar incelenecektir.

            Ekonomik sektörde çalışma, çalışma hayatı, işgücü (özellikle erkek, kadın ve çocukların işgücüne katılımı), meslek ve gelir, teşvikler ve aile yardımlarını ele alacaktır.

            Çalışmanın bir yıl içinde tamamlanması planlanmaktadır. Son yirmi yılda nüfus programının demografik etkilerinin yanısıra, programın başarılarının açık bir şekilde ortaya çıkarılmasına yardımcı olacaktır. Aynı zamanda çalışma, üzerinde daha fazla durulması gereken konular da ışık tutacaktır. DPT çalışmayı Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü’ne yaptıracaktır. Enstitü ise çalışmayı ilgili alanlardaki uzmanlarla birlikte yürütecektir. Proje faaliyetlerinin koordinasyonu için bir Yönetici Komite oluşturulacaktır. Komitede DPT’den bir koodinatör, Nüfus Etütleri Enstitüsü’nden proje direktörü ve UNFPA Ankara bürosundan bir temsilci bulunacaktır.

            Çalışmanın tamamlanmasından sonra, çalışma bulgularının tartışılacağı bir ulusal seminer düzenlenecektir. Seminerin amaçları, nüfus artışının implikasyonları ve sosyo-ekonomik gelişme üzerine etkileri konusunda kamuoyu oluşturmak, ulusal nüfus programının koordinasyonunu geliştirmek ve uygulanmasını hızlandırmak ve araştırmacı, lider, plancı ve politikacılar arasında fikir değişiminin oluşmasını sağlayacak bir forum oluşturmaktır. Seminer ve alışma bulguları yayınlanacaktır. Projenin ulusal nüfus politikaları ve programlarının geliştirilmesi ve güçlendirilmesine katkıda bulunacağı ve böylece nüfus ve sürekli gelişme konularına değinerek yönetim birimleri ile kentsel ve kırsal nüfuslar arasındaki demografik farklılığı azaltacağı umulmaktadır.

            3.2. Çalışma Planı

            Faaliyetler                                                                    Yer                               Başlangıç Ayı

A. Üyeleri DPT, HÜNEE ve UNFPA’den                             Başkent
seçilecek bir yönetici komite oluşturulması                         Ankara                        Nisan 1991

B. İlgili alanlarda uzmanlaşmış ulusal çaptaki                                                          Mayıs 1991
uzmanların belirlenmesi                                                         Başkent                      sonuna kadar
                                                                                                                                    tamamlanacaktır.

C. Gerekli teçhizatın sağlanması (Faks, taşı-                                                            Haziran 1991
nabilir bilgisayar ve yazıcı)                                                                                           sonuna kadar
                                                                                                                                        tamamlanacaktır.

D. Uzmanların çalışmalarını tamamlaması                       Türkiye                              Aralık 1991
                                                                                                                                        sonuna kadar
                                                                                                                                        tamamlanacaktır.

E. Proje direktörünün çalışmayı son haline                                                                 Şubat 1992
getirilmesi                                                                          Başkent                              sonuna kadar
                                                                                                                                        tamamlanacaktır.

F. Rapor bulguları konusunda seminer                          Başkent                               Mart 1992
                                                                                                                                        sonundan önce
                                                                                                                                        tamamlanacaktır.

G. Seminer ve raporun yayınlanması                             Başkent                                Mart 1992

3.3. İzleme ve Değerlendirme Çalışmaları

A. Projenin Değerlendirilmesi                                       Başkent                                2 Hafta, 6. ay
    Sorumlu: UNFPA                                                         Ankara
    Sonuç: Değerlendirme Raporu

B. Bütün projenin değerlendirilmesi                            Başkent                                1 Hafta, 12. ay
    (TPR’ye dahil edilmek üzere)
    Sorumlu: Yönetici Komite ile Proje
    Direktörü
    Sonuç: Değerlendirme Raporu

C. PPR
    Sorumlu: Proje Direktörü                                        Başkent                                       Yıllık
    Sonuç: PPR Raporu

           4- İLGİLİ FAALİYETLER

            Proje son 10 yıldaki UNFPA destekli nüfus çalışmalarını tamamlayıcı niteliktedir. Bunlardan elde edilen verileri kullanacak ve elde edilen demografik ve sosyo-ekonomik nitelikteki bulgulardan yararlanacaktır. Bu projenin faaliyetlerine girdi oluşturacak olan çalışmalardan bazıları şunlardır: Ankara Projesi

            Yozgat Projesi

            İletişim
            Yetişkin Eğitimi Programlarında Nüfus Eğitimi
            1985 Nüfus ve Konut sayımları
           5- KADIN SORUNLARI

            Kadınlar bu projeye hem katılacak, hem de bu projeden yararlanacaklardır. Katılım açısından bakıldığında, projeyi uygulayacak kuruluşun, HÜNEE’nin müdürü, Prof. Dr. Ergül Tunçbilek’tir. Buna ek olarak proje kadınlarla doğrudan ilişkili olan konuları ve cinsiyet sorunları, kırsal alanda kadınların statüsü ve okur-yazar olmayan kadınların sorunları gibi konularda kadınların temel ihtiyaçlarını belirleyerek katkıda bulunacaktır. Projenin sonuçları, kadınların statüsünü iyileştirecek ve nüfus artışını etkileyecek alanlarda gelişme ve iyileşmelere yardımcı olacaktır.

           6- KURUMSAL ÇERÇEVE

            1. Uygulayıcı Kuruluş: Uygulayıcı kuruluş Devlet Planlama Teşkilatı olacaktır. DPT Türkiye’de önde gelen bir devlet kuruluşudur ve bunun gibi projeleri uygulayabilecek geniş bir uzman ve yönetici kadrosuna sahiptir.

            30 Eylül 1960’da 91 sayılı Kanun ile kurulan DPT, Türkiye’nin ekonomik ve sosyal alanlarda önemli fonksiyonları bulunan birimlerinden biridir.

            91 sayılı Kanunu değiştiren 223 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye göre DPT’nin görevleri şunlardır:

            a) Memleketin tabii, beşeri ve iktisadi her türlü kaynak ve imkanlarını tespit ederek, takip edilecek iktisadi, sosyal ve kültürel politikayı ve hedefleri tayinde Hükümete müşavirlik yapmak,

            b) Bakanlıkların ve kamu kurum ve kuruluşlarının iktisadi, sosyal ve kültürel politikayı ilgilenderin faaliyetlerinde koordinasyonu temin etmek için görüş ve tekliflerde bulunmak ve bu hususlarda müşavirlik yapmak,

            c) Hükümetçe kabul edilen hedefleri gerçekleştirecek uzun vadeli kalkınma planları ile yıllık programları     hazırlamak,

            d) Kalkınma planlarının ve yıllık programların başarı ile uygulanabilmesi için ilgili kurum ve kuruluşların ve mahalli idarelerin kuruluş ve işleyişlerinin islahı hususunda görüş ve tekliflerde bulunmak,

            e) Kalkınma planlarının ve yıllık programların uygulanmasını takip ve koordine etmek, değerlendirmek ve gerekli hallerde planda ve yıllık programlarda usulüne uygun olarak değişiklikler yapmak,

            f) Özel sektör ve yabancı sermaye faaliyetlerinin plan hedef ve gayelerine uygun bir şekilde yürütülmesini teşvik ve tanzim edecek tedbirleri tespit ve teklif etmek, uygulamayı takip etmek,

            g) Kalkınma öncelikli yörelerin daha hızlı şekilde gelişmesini sağlayacak tedbirleri tespit ve teklif etmek, uygulamayı takip ve koordine etmek,

            h) Kalkınma planı ve yıllık programlardaki ilke ve hedeflere uygun olarak milletlerarası ekonomik kuruluşlarla münasebetlerin geliştirilmesinde, temas ve müzakerelerin yürütülmesinde gerekli görüş ve tekliflerde bulunmak.

            Yukarıda belirtilen görevleri yerine getirmekten sorumlu olan Devlet Planlama Teşkilatı, Yüksek Planlama Kurulu ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’ndan meydana gelmektedir.

           ii- PROJEYİ GERÇEKLEŞTİRECEK KURULUŞ

            Bu projeyi gerçekleştirecek olan kuruluş, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü’dür. (HÜNEE). HÜNEE, Türkiye’de nüfus alanında araştırma ve eğitim veren başlıca kurumdur. Proje direktörlüğünü HÜNEE’nin Müdür Yardımcısı yapacaktır.

           iii- YÖNETİCİ KOMİTE

            Projenin ülke çapında koordinasyonunu sağlamak üzere bir Yönetici Komite oluşturulacaktır. Komite, Proje Koordinatörü (DPT), Proje Direktörü (HÜNEE) ve bir UNFPA temsilicisinden oluşacaktır.

           7- HAZIRLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

            Projenin yürütülmesinden önce, UNFPA/Temsilci Danışmanı proje koordinatörüne ve çalışma yöneticisine, çalışmalarda yer alacak uzmanların ve proje için tedarik edilecek teçhizatın özelliklerini ve maliyet tahminlerini belirlemede yardım edecektir.

           8- DEVLETİN İZLEME ÇALIŞMALARI

            Kalkınma plan ve programları hazırlamakla sorumlu Devlet Planlama Teşkilatı, çalışmadan ve ulusal seminerden çıkarsanan önerge ve tavsiyelerden gerekli görülenleri kalkınma plan ve programlarına dahiedecektir. DPT bu proje ile ortaya konulan tavsiyelerin yerine getirilmesine özel bir önem verecek ve etraflı multi-sektörül bir nüfus politikası oluşturmaya çalışacaktır.

           9- UNFPA’in KATKISI

            Ulusal bir semineri de kapsayan çalışmanın son bölümünde projenin sonuçları değerlendirilecektir. Bulguların ve seminerin tavsiye ve önerilerinin ışığında UNFPA’in yapacağı katkı belirlenecektir. Bu katkı daha etraflı multi-sektörel bir nüfus politikası ve nüfus ve bunu destekleyici bir kalkınma konusunda yapılacak çalışmaları kapsayabilir.

           10- UNFPA GİRDİLERİ HAKKINDA ÖNERİLER VE GEREKÇELER

            (PRC tarafından onaylanan Bütçe aşağıda sunulmaktadır.)

            Corrigendum Bütçe

            10. Proje Personeli

            BL 13-02: İdari Destek Maliyeti - 2,700$:

            Aylığı 250$’dan altı (6) aylık bir süre için proje faaliyetlerini destekleyecek İngilizce ve Türkçe bilen bir sekreter ve aylığı 200$’dan altı (6) ay süre için çeşitli uzmanlara ve projenin ilgili diğer hesaplarına yapılacak ödemelerin düzgün kayıtlarını tutacak bir muhasebeci gerekmektedir.

            20. Yan Mukavele

            B: 24-01: Araştırma - 57,700$:

            Ankara HÜNEE ile aşağıdaki amaçları gerçekleştirmek üzere yan mukavele yapılacakmtır.

            1) Son 20 yıldaki nüfus programlarının değerlendirilmesi;

            2) Nüfus artışının ve nüfusun demografik ve sosyo-ekonomik görünüşünün incelenmesi, ve

            3) Hedef nüfus içinde nüfus program icraatının başarısına katkıda bulunan veya engelleyen program faktörlerinin belirlenmesi, NEE ilgili alanlarda on temel konu üzerinde çalışmaları ve rapor hazırlamaları için on (10) uzman (danışman) kullanarak bu çalışmayı yürütecektir. Bu çalışma programının ve Türkiye’nin sosyo-ekonomik görünümünün hazırlanmasında bu uzmanlara destek vermek amacıyla çalışmayı koordine edecek ve izleyecek bir part-time Çalışma Yöneticisine ihtiyaç vardır. Ayrıca iki araştırma görevlisi ve bir Bilgisayar programcısına ihtiyaç bulunmaktadır.

            Bölüm 3.1.’de belirtildiği gibi, çalışma için ilgili alanlarda 10 (on) uzmanın hizmetinden faydalanılacaktır. Yukarıdaki BL 24-01 Yan Mukavelesinde bu hizmetler için öngörülen bütçe şöyledir:
 
 

UZMANLIK ALANI
ORAN/M
MİKTAR
1. Sağlık Ekonomisi
2. Fayda- Maliyet

3. Eğitim

4. Sağlık

5. Kültür ve Din

6. Hukuk

7. Sosyolog antropolog (aile yaşam döngüsü ve gelenekselsosyal güvenlik şekilleri konusunda)

8. Ekonomist

(İstihdam ve işgücü)

9. Ekonomist

(Meslek ve gelir)

10. Ekonomist

(İnsentif ve mali sıralama)

800x8

800x8

800x4

800x5

800x4

800x6

800x4

800x5

800x5

800x4

TOPLAM: 

6,400$

6,400$

3,200$

4,000$

3,200$

4,800$

3,200$

4,000$

4,000$

3,200$

42,400

            Yukarıda belirtilen miktarların uzmanlara ödenmesi yürütücü kuruluş tarafından, İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanan son raporun teslimini takiben yapılacaktır.

            30. Eğitim

            BL 32-01 Seminer 25,000$:

            Çalışmanın sonuçlarının ve gelecekte Türkiye’deki nüfus programları açısından implikasyonlarının açıklanacağı ulusal bir seminer organize edilecektir. Fonların tahsisinden önce seminerin ayrıntılı bir maliyet analizi DASE tarafından DPT’den istenecektir.

            40. Teçhizat

            BL 41-98 Harcanabilir Teçhizat, Diğer, 1,000$:

            Çalışma için gereken kırtasiye ve gereçlerin maliyetini karşılamak üzere

            Bl 42-01 Demirbaş Teçhizat, 11,000$:
 

            Proje için iki Laptop bilgisayar (5,000$x2= 10,000$) ve 1,000$ değerinde bir yazıcı istenilmektedir. Bu teçhizat yürütücü kuruluşun programcısı tarafından uzmanların desteklenmesinde kullanılacaktır.
            BL 42-05 Ofis Gereçleri, 2,500$:

            Bu projenin yürütülmesine katkıda bulunan çeşitli kurumlar arasında iletişimi hızlandırmak için bir fax makinesi gerekmektedir.

            50. Muhtelif Harcamalar

            BL 52-01 Basım ve Yayım Maliyetleri, 15,000$:

            Çalışma raporlarının ve seminer sonuçlarının, hem İngilizce hem de Türkçe basım maliyetlerini karşılamak üzere,

            BL 53- Diğer Harcamalar, 1,500$:

            Beklenmeyen masrafların maliyetini karşılamak üzere.

PROJE BÜTÇESİ

Proje No’su/Kısa Başlığı: TUR/91/P01 Nüfus Politika ve Programlarına Katkıda Bulunan Faktörlerin Belirlenmesi

            Uygulayan Kurum: Devlet Planlama Teşkilatı (Resmi)

            Onaylayan: PRC0-PRC

            DIV CDIR

            Çalışma Plan Kategorisi: 32.2’72/13ACC: 0810

            İMZA                                                                                TARİH ..../..../.....

        Ülke Statüsü: Önceliksiz
 
 

Yeni Proje (x)
Ek Bütçe ()
Devameden Proje ()
Gözden Geçirilmiş Bütçe () Rephasal ()
BÜTÇE SATIR-
10- Proje Personeli

13- İdari Destek Personeli

13-02 İdari Destek Maliyeti

13-99 Alt Toplam

ARA TOPLAM 

20- Yan Mukavele

24- Araştırma

24-01 Araştırma

24-99 Alt Toplam

ARA TOPLAM

30- Eğitim

32- Seminerler

32-01 Bulguların Açıklanacağı Seminer

32-99 Alt Toplam

ARA TOPLAM

40- Teçhizat

41- Harcanabilir Teçhizat

41-98 Harcanabilir Teçhizat, diğer

41-99 Alt Toplam

42- Demirbaş Teçhizat

42-01 Demirbaş Teçhizat

42-05 Ofis Gereçleri

42-99 Alt Toplam

ARA TOPLAM 

1991

2,700

2,700

2,700

57,700

57,700

57,700

25,000

25,000

25,000

1,000

1,000

11,000

2,500

13,500

14,500

199219931994
50- Muhtelif
52-01 Basım ve Yayım Maliyeti

53- Diğer

ARA TOPLAM

ANA TOPLAM

16,400

15,000

1,500

16,500

116,400

DEVLET KATKILARININ TANIMI VE GEREKÇELERİ

30 Eğitim
32-01 Nüfus Artışı ve Nüfus Programları Konusunda Bir Seminer

39 Ara Toplam

40 Teçhizat

41-98 Harcanabilir Teçhizat

41-99 Alt Toplam

42- Demirbaş Teçhizat

42-01 Veri İşlem Teçhizatı

42-05 Ofis Gereçleri

42-99 Alt Toplam

49 Ara Toplam

50 Muhtelif

52 Basım ve Yayım Maliyetleri

53 Diğer

59 Ara Toplam

99 ANA TOPLAM

25,000

25,000

1,000

1,000

11,000

2,500

13,500

14,500

15,000

1,500

16,500

116,400

           11. DEVLET GİRDİLERİ

            a) Projede çalışacak NEE Personelinin ücretleri TL 6 ay 32,000,000

            b) Ofis Harcamaları.......................................................40,000,000

            - (Tesis+ısıtma+temizleme ve aydınlatma)

            - (Ofis Teçhizatı)

            ANA TOPLAM............................................................... TL. 72,000,000

       Not: İngilizce metni 27 Nisan 1992 gün ve 21211 sayılı Resmi Gazete’dedir.