Milletlerarası anlaşma  
Resmi Gazete: 26.04.1992 Sayı : 21210 (Asıl)Düstur Tertip:5 Cilt: 31 Sahife:2282
    
Milletlerarası Antlaşma

Karar Tarihi :09/04/1992
Karar Sayısı: 92/2908
    
            10 Aralık 1991 tarihinde Ankara’da imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Çevre Bakanlığı ile Amerike Birleşik Devletleri Çevre Koruma Kurumu Arasında Çevre Koruması Alanında Teknik İşbirliği ile ilgili Mutabakat Metni’nin imza tahiniden geçerli olmak üzere onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 20/1/1992 tarihli ve EİUK-62-405 sayılı yazısı üzerine, 61/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanununun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 9/4/1992 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                   
             Turgut ÖZAL
           CUMHURBAŞKANI
 
Süleyman DEMİREL
Başbakan
 
E. İNÖNÜ
Devlet Bakanı ve Başb. Yrd.
E. CEYHUN 
Devlet Bakanı V.
  N. CEVHERİ
Devlet Bakanı  V. 
E. CEYHUN
Devlet Bakanı
 
İ. TEZ
Devlet Bakanı
A. GÖNEN
Devlet Bakanı
T. AKYOL
Devlet Bakanı
G. ERGENEKON
Devlet Bakanı
 
O. KİLERCİOĞLU
Devlet Bakanı
M. KAHRAMAN
Devlet Bakanı
Ö. BARUTÇU
Devlet Bakanı
M.A. YILMAZ
Devlet Bakanı
 
T. AKYOL 
 Devlet Bakanı V. 
Ş. ERCAN
Devlet Bakanı
M. BATALLİ
Devlet Bakanı
M. S. OKTAY
Adalet Bakanı
   
N. AYAZ
Milli Savunma Bakanı
İ. SEZGİN
İçişleri Bakanı
H. ÇETİN
Dışişleri Bakanı
S. ORAL
Maliye ve Gümrük Bakanı
 
K. TOPTAN
Milli Eğitim Bakanı
O. KUMBARACIBAŞI
Bayındırlık ve İskan Bakanı
Y. AKTUNA
Sağlık Bakanı
 
Y. TOPÇU
Ulaştırma Bakanı
N. CEVHERİ
Tarım ve Köyişleri Bakanı 
İ. TEZ
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı V.
 
M.T. KÖSE
Sanayi ve Ticaret Bakanı
E. FARALYALI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
D. F. SAĞLAR
Kültür Bakanı
 
A. ATEŞ
Turizm Bakanı
V. TANIR
Orman Bakanı
B. D. AKYÜREK
Çevre Bakanı
 

Türkiye Cumhuriyeti
Çevre Bakanlığı
İle
Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Kurumu
Arasında Çevre Koruması Alanında
Teknik İşbirliği İle İlgili
Mutabakat Metni

            Madde I Giriş
            Bundan böyle “taraflar” olarak anılacak olan, Amerike Birleşik Devletleri Çevre Kurumu (“EPA”) ve Türkiye Cumhuriyeti Çevre Bakanlığı (“Bakanlık”), çevrenin korunması için bir teknik işbirliği programı oluşturmak konusunda mutabık kalmışlardır. İşbu Mutabakat Metni’nin (“Mutabakat Metni”) amacı EPA ile Bakanlık arasındaki teknik işbirliği faaliyetlerini teşvik etmek ve artırmaktadır.

            Madde II Kapsam
            İşbu Mutabakat Metni kapsamında taraflarca gerçekleştirilecek teknik işbirliği faaliyetleri, Türkiye Cumhuriyeti’ndeki çevre yönetim sistemleri ve kurumlarının güçlendirilmesine, yönetim sistemlerinin geliştirilmesi yardımına ve ilgili teknik işbirliği projelerine yöneliktir. Bu faaliyetler; politika, uygulama, kirlilik önleme ve çevresel etki değerlendirmesi alanlarında Bakanlık personelinin eğitimini; enformasyon yönetimi, katı ve tehlikeli atık yönetimi ve idari sistemlerin iyileştirilmesialanlarında Bakanlığa yardım edilmesini; teknik personelin karşılıklı ziyaretlerini ve kararlaştırılan diğer teknik işbirliği faaliyetlerini ihtiva edebilir. 
Taraflar, gerektiğinde ve karşılıklı olarak kabul edildiği takdirde, işbu Mutabakat Metni kapsamındaki faaliyetlerin geliştirilmesi ve yürütülmesi amacıyla, her iki ülkenin diğer resmi kuruluşlarının, üniversitelerinin, örgüt ve kurumlarının hizmetlerini kullanabilir. Uluslararası örgütlerden teknik uzmanlar da, tarafların önceden yazılı anlaşması üzerine katılmaya davet edilebilirler. 

            Madde III Finansman
            İşbu Mutabakat Metni kapsamındaki faaliyetler, herbir tarafın ayrılmış ödeneklerinin ve personelinin mevcudiyetine veya diğer finansman kaynaklarının kabulüne tabi olacaktır. İşbu Mutabakat Metni gereğince girişilen her kayda değer faaliyet için finansman ve kaynak ayrılması, Madde IV’de tarif edildiği gibi, tarafların yazılı anlaşmasına göre düzenlenecektir.

            Madde IV Yönetim
            Herbir taraf karşılıklı olarak, İşbu Mutabakat Metni kapsamındaki faaliyetlerin yönetiminden sorumlu olmak üzere bir koordinatör tayin edecektir. Taraflar, diğer tarafa yazılı bildirimde bulunmak suretiyle, dilediğinde mevcut koordinatör yerine yeni bir koordinatör tayin edebilir. Mutabakat Metni kapsamındaki faaliyetleri görüşmek veya, gelecekteki politikalar ve programların yönetimi gibi Mutabakat Metni ile ilgili diğer konuları gözden geçirmek üzere, koordinatörler, yılda en az bir defa ve taraflardan birinin isteği üzerine toplanacaktır.

            Koordinatörler, işbu Mutabakat Metni gereğince girişilecek her kayda değer faaliyet üzerinde, faaliyeti tarif eden mektupların teatisi suretiyle yazılı olarak mutabık kalacaklardır. Bu mektuplak Mutabakat metni’ne ek belge olarak dahil edileceklerdir. Kayda değer her faaliyetin tanımı: işin kapsamını; teslim edilmesi gerekenler ve teslim tarihlerini (eğer varsa); ürünler ve sonuçları; uygulama süresini herbir tarafça her faaliyet için sağlanacak finansman ve kaynak düzeyini ve koordinatörlerin, faaliyetlerin uygun görecekleri ve veçhelerini gösterecek biçimde yapılacaktır.

            Koordinatörler, Mutabakat Metni ile ilgili ihtilafları, iyi niyetli olarak görüşmeleri çözmeye çalışacaklardır.

            Madde V Milli Kanunların Geçerliliği
            İşbu Mutabakat Metni kapsamında girişilen tüm faaliyetler tarafların ilgili kanun ve yönetmeliklerine tabi olacaktır.

            Madde VI Diğer Anlaşmalarla İlişki
            İşbu Mutabakat Metni’ndeki hiçbir husus, Türkiye Cumhuriyeti ile Amerike Birleşik Devletleri Hükümetleri arasında mevcut veya gelecekte aktedilecek anlaşmaları etkileyecek şekilde yorumlanamaz. 

            Madde VII Tarafların Karşılıklı Ülkelerine Giriş ve Çıkış
            Milli kanunlarına göre mümkün ve yapılabilir olduğu ölçüde, taraflar, işbu Mutabakat Metni’ne göre üzerinde mutabık olunan faaliyetlere girişilmesi amacıyla, personel ve teçhizatın kendi topraklarına giriş ve kendi topraklarından çıkış için vize verilmesi işlemlerini kolaylaştıracaklardır.

            Madde VIII Tadiller, Yürürlüğe Giriş ve Fesih
            İşbu Mutabakat Metni, imzalandıktan sonra yürürlüğe girecek ve beş yıl boyunca yürürlükte kalacak olup, her zaman, tarafların yazılı mutabakatı ile süresi uzatılabilir veya tadiy edilebilir. Mutabakat Metni, diğer tarafa üç ay önceden yazılı bildirimde bulunulmak koşuluyla feshedilebilir. Mutabakat Metni’nin feshi, işbu Mutabakat Metni gereğince mutabık kalınan ve fesih öncesinde başlatılan faaliyetlerin geçerliliğini veya devamını etkilemeyecektir.

            İşbu Mutabakat Metni Ankara’da, Türkçe ve İngilizce dillerinde ve iki nüsha halinde düzenlenmiş olup, her iki metin de aynı ölçüde geçerlidir.

            10 Aralık 1991
            Amerike Birleşik Devletleri                            Türkiye Cumhuriyeti
            Çevre Koruma Kurumu Adına                        Çevre Bakanlığı Adına
            Yönetici                                                             Bakan

Not: İngilizce metni 26 Nisan 1992 gün ve 21210 sayılı Resmi Gazete’dedir.