Milletlerarası Sözleşme  
Resmi Gazete: 28.04.1992 Sayı : 21212 (Asıl)Düstur Tertip:5 Cilt: 31 Sahife:2289
 
Milletlerarası Antlaşma

Karar Tarihi : 09/04/1992
Karar Sayısı: 92/2913
 
            6 Mart 1992 tarihinde Brüksel’de imzalanan ekli “Tıp ve Sağlık Araştırmaları Alanında Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Ekonomik Topluluğu Arasında İşbirliği Anlaşması”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 30/3/1992 tarihli ve ATUY/534-2062 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 9/4/1992 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

 
             Turgut ÖZAL
           CUMHURBAŞKANI
 
Süleyman DEMİREL
Başbakan
 
E. İNÖNÜ
Devlet Bakanı ve Başb. Yrd.
E. CEYHUN
Devlet Bakanı V.
N. CEVHERİ
Devlet Bakanı V. 
E. CEYHUN
Devlet Bakanı
 
İ. TEZ
Devlet Bakanı
A. GÖNEN
Devlet Bakanı
T. AKYOL
Devlet Bakanı
G. ERGENEKON
Devlet Bakanı
 
O. KİLERCİOĞLU
Devlet Bakanı
M. KAHRAMAN
Devlet Bakanı
Ö. BARUTÇU
Devlet Bakanı
M.A. YILMAZ
Devlet Bakanı
 
T. AKYOL
Devlet Bakanı V.
Ş. ERCAN
Devlet Bakanı
M. BATALLİ
Devlet Bakanı
M. S. OKTAY
Adalet Bakanı
 
N. AYAZ
Milli Savunma Bakanı
İ. SEZGİN
İçişleri Bakanı
H. ÇETİN
Dışişleri Bakanı
S. ORAL
Maliye ve Gümrük Bakanı
 
K. TOPTAN
Milli Eğitim Bakanı
O. KUMBARACIBAŞI
Bayındırlık ve İskan Bakanı
Y. AKTUNA
Sağlık Bakanı
 
Y. TOPÇU
Ulaştırma Bakanı
N. CEVHERİ
Tarım ve Köyişleri Bakanı
İ. TEZ
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı V.
 
M.T. KÖSE
Sanayi ve Ticaret Bakanı
E. FARALYALI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
D. F. SAĞLAR
Kültür Bakanı
 
A. ATEŞ
Turizm Bakanı
V. TANIR
Orman Bakanı
B. D. AKYÜREK
Çevre Bakanı
 
 
TIP VE SAĞLIK ARAŞTIRMALARI ALANINDA
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU
ARASINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

            TÜRKİYE CUMHURİYETİ, bundan sonra “Türkiye” olarak anılacaktır,
            ve
            AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU, bundan sonra “Topluluk” olarak anılacaktır,
            Her iki taraf “akit taraflar” olarak anılacaktır.

            Avrupa Toplulukları Konseyi’nin - bundan sonra “Konsey” olarak anılacaktır - 17 Kasım 1987 tarihli kararıyla, tıp ve sağlık araştırmaları alanında Topluluğun bir araştırma ve geliştirme koordinasyon programı (1987-1991) kabul ettiğini;

            Türkiye’de tıp ve sağlık araştırmaları alanında geniş kapsamlı araştırma ve geliştirme faaliyetleri gerçekleştirildiğini;

            Tıp ve sağlık araştırmaları alanında işbirliğinin birey ve halk sağlığının optimum bir seviyeye getirilmesine etkin bir şekilde katkıda bulunabileceğini;

            Topluluğu üye devletlerle Türkiye’nin, kendi ulusal programlarına uygulanabilir kurallar ve usullere uygun olarak, Ek A’da tanımlanan araştırmaları gerçekleştirmeye niyetli olduklarını ve bu araştırmaları bir koordinasyon süreciyle birleştirmeye hazır olduklarını, Topluluk ve Türkiye’nin, Türkiye’nin Topluluk programına katılmasından karşılıklı yarar sağlamayı umut ettiklerini dikkate alarak,

            AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE ANLAŞMAYA VARMIŞLARDIR:

           MADDE 1
            Akit taraflar, Topluluk programının aşağıda belirtilen araştırma hedeflerinde 1 Ocak 1990’dan 31 Aralık 1991 tarihine kadar olan dönemde işbirliği yapacaklardır.

            - Tıp Teknolojisinin Geliştirilmesi (Hedef II. 1),
            - Sağlık Hizmetleri Üzerine Araştırmalar (Hedef II. 2),

            Bu Anlaşmanın kapsadığı araştırma konuları Ek A’da verilmiştir.
işbirliği, Türkiye ve Topluluğun araştırma programlarıyla ilgili faaliyetlerinin koordinasyonu yoluyla gerekleştirilecektir.

            Türkiye ve Topluluğa Üye Devletler, kendi ulusal kurumları ve organları tarafından gerçekleştirilen araştırma faaliyetlerinden tamamen sorumlu olacaklardır.

           MADDE 2
            Avrupa Toplulukları Komisyonu - bundan sonra “Komisyon” olarak anılacaktır - koordinasyon faaliyetlerinin uygulanmasından sorumlu olacaktır.

            Görevini yerine getirmesinde, 84/338/Euratom/AKÇT, AET sayılı Konsey Kararıyla kurulan Tıp ve Sağlık Araştırmaları Yürütme ve Koordinasyon Danışma Komitesi - bundan sonra CGC olarak anılacaktır - yardımcı olacaktır. Bu CGC’ye Topluluğa Üye Devletlerin yetkili makamları tarafından görevlendirilen uzmanlardan oluşan Planlı Faaliyet Komiteleri (COMAC’lar) yardımcı olabilir.

            CGC ve Madde 1’de belirtilen araştırma hedefleriyle ilgili COMAC’lar, Türkiye tarafından görevlendirilen iki temsilciyi içine alacak şekilde genişletilecektir, bu temsilcilere bir Türk uzman eşlik edebilecek veya onların yerini alabilecektir. Bu temsilciler ve/veya uzmanlar yukarıda belirtilen araştırma hedefleri ile ilgili tüm maddeler için CGC ve COMAC’ların toplantılarına katılacaklardır.

           MADDE 3
            Bu Anlaşmanın kapsadığı koordinasyon faaliyetlerinin uygulanması için Topluluğun yapması öngörülen mali yardım, Komisyon’un koordinasyon masrafları ve işletme ve yönetim harcamaları ile ilgili mali yükümlülüklerini karşılamak üzere Avrupa toplulukları genel bütçesinden her yıl tahsis edilen miktarla orantılı olarak saptanmaktadır.

            Aynı masraf ve harcamalara Türkiye’nin mali katkısı, Topluluğunki ile orantılı öngörülmüştür. Orantılılık katsayısı, Türkiye’nin piyasa fiyatları üzerinden gayri safi yurt içi hasılası ile, Topluluğa Üye Devletlerin piyasa fiyatları ile gayri safi yurt içi hasılalarının toplamı arasındaki orana eşittir. Bu oran mevcut en son OECD istatistiki verileri temel alınarak hesaplanmıştır.

            Akit tarafların Madde 1’de açıklanan dönem için toplam mali katkıları şu şekilde öngörülmüştür: 
            - Topluluktan 18.500.000 ECU
            - Türkiye’den 104.085 ECU

            ECU, 1971/89 (AET) sayılı Yönetmelik ile değiştirildiği şekliyle, Avrupa Parasal İşbirliği Fonu tarafından kullanılan hesaplama biriminin değerini değiştiren 18 Aralık 1978 tarih ve 3180/78 (AET) sayılı Konsey Yönetmeliği ile tanımlanan birimdir.

            Türkiye’nin mali katkısını belirleyen kurallar Ek B’de açıklanmıştır.

           MADDE 4
            Komisyon, Madde 1’de belirtilen araştırma hedeflerini gözönüne alarak, programı üçüncü yılı esnasında değerlendirecektir. Bu değerlendirmenin bir sonucu olarak, Komisyon, CGC’ye danıştıktan sonra, Konsey’e araştırma hedeflerinin tamamını veya bir bölümünü kapsayan bir değişiklik önerisi sunabilir. Türkiye bu değerlendirmenin sonuçlarından ve olası herhangi bir değişiklikten haberdar edilecektir.

           MADDE 5
            Topluluğa Üye Devletler, Türkiye ve Komisyon, bu Anlaşmanın kapsadığı gerekli tüm bilgilerin düzenli olarak değişimini sağlayacaklardır. Topluluğa Üye Devletler ve Türkiye, koordinasyon için gerekli tüm bilgileri Komisyon’a sağlayacaklardır. Ayrıca Komisyon’a, kendi yetkileri altında olmayan kurumlar tarafından öngörülen veya yürütülen benzeri araştırma faaliyetleri hakkında da bilgiler sağlamaya çalışacaklardır. Sağlayan taraf istediği takdirde, bilgiler gizli muamelesi görecektir.

                Bu Anlaşmanın kapsadığı koordinasyon faaliyetlerinin uygulanmasından sonra Komisyon, CGC ile anlaşma halinde, Topluluğa Üye Ülkelere, Avrupa Parlamentosuna ve Türkiye’ye, araştırmanın uygulanması ve sonuçlarıyla ilgili bir özet rapor gönderecektir. 

           MADDE 6
            İşbu Anlaşma, bir tarafta, Avrupa Ekonomik Topluluğunu kuran Antlaşmanın uygulandığı sınırlar içinde ve Antlaşmada öngörülen şartlar dahilinde, diğer tarafta, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde uygulanacaktır. 

           MADDE 7
            1. İşbu Anlaşma, Madde 1’de belirtilen dönem için imzalanmıştır. 

            Topluluk programının Topluluk tarafından yeniden düzenlenmesi halinde Anlaşma, karşılıklı olarak kabul edilen koşullar altında yeniden müzakere edilebilecek ya da feshedilebilecektir. Gözden geçirilmiş programın tam muhtevası Topluluk tarafından kabulü sonrasında bir hafta içinde Türkiye’ye bildirilecektir. Akat Taraflar, Anlaşmanın feshini öngördükleri takdirde, Topluluk kararının kabulünden sonra bir ay içinde karşı tarafa yazılı olarak bildireceklerdir.

            2. Topluluk tarafından, Topluluk programı hakkında bir karar alındığı takdirde, Akit Taraflar farklı bir karar almamışlar ise, A ve B ekleri Topluluğun kararına uygun olarak değiştirilecektir.

            3. Bu Maddenin 1. paragrafındaki durum dışında, Akit Taraflardan herhangi biri, altı ay önceden bildirimde bulunmak suretiyle, bu Anlaşmayı istediği zaman feshedebilir. 

           MADDE 8
            İşbu Anlaşmanın A ve B ekleri, Anlaşmanın tamamlayıcı bir parçası olacaktır. 

           MADDE 9
            İşbu Anlaşma, Akit tarafların herbirinin yürürlükteki mevzuatlarına uygun olarak onaylanacaktır. 
Akit Taraflar bu amaç için gerekli usulleri tamamladıklarını birbirlerine bildirdikleri tarihte Anlaşma yürürlüğe girecektir. 

           MADDE 10
            İşbu Anlaşma, herbiri eşit derecede geçerli Türkçe, Almanca, Fransızca, İngilizce, Ispanyolca, İtalyanca, Portekizce, Yunanca, Danimarka ve Hollanda dillerinde ikişer nüsha olarak hazırlanmıştır. 

            Brüksel’de, altı Mart bir dokuz yüz doksan iki tarihinde yapılmıştır. 

            Türkiye Cumhuriyeti                                                Avrupa Toplulukları
            Hükümeti adına                                                       Konseyi adına

            EK A
            ANLAŞMANIN KAPSADIĞI ARAŞTIRMA KONULARI
            Hedef II. 1 - TIP TEKNOLOJİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ
            Alan II. 1.1. Teşhis yöntemleri ve gözlemleme
            Alan II. 1.2 Tedavi ve rehabilitasyon
            Alan II. 1.3 Teknik ve klinik değerlendirme

            Hedef II.2 - SAĞLIK HİZMETLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR 1 
            Alan II. 2.1 Önleme Araştırmaları
            Alan II. 2.2 Sağlık Bakım Sistemleri Üzerine Araştırmalar
            Alan II. 2.3 Sağlak Bakım Hizmetlerinin Organizasyonu Üzerine Araştırmalar
            Alan II. 2.4 Sağlık Teknolojisinin Değerlendirilmesi.

            - Bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesi ve bu hastalıklarla mücadele entegre programlarının değerlendirilmesi (Alan II.2.1’de öngörülmüştür).
            - Zihinsel özürlülerin toplum ve aile içinde bakımı (Alan II.2.2’de öngörülmüştür).
            - Sağlık bakım hizmetlerinin planlanması ve yürütülmesi (Alan II.2.3.de öngörülmüştür).
            - Hastanelerde klinik uygulamaların değerlendirilmesi (Alan II.2.3.de öngörülmüştür).

            EK B
            FİNANSMAN HÜKÜMLERİ

           Madde 1
            İşbu maddeler, Türkiye’nin Anlaşmanın 3. maddesinde öngörülen mali katkısına dair hükümleri tesbit etmektedir.

           Madde 2
            Her yılın başında, - veya Anlaşmanın 7. maddesi uyarınca - Topluluk programında, programın gerçekleştirilmesi için gerekli meblağın arttırılmasını gerektiren bir değişiklik yapıldığı takdirde, Komisyon, Türkiye’den Anlaşmada öngörülen yıllık harcamalardaki payına tekabül eden bir katkı sağlamasını isteyecektir.

            Bu katkı hem ECU hem de Türk parası olarak belirlenecektir. ECU olarak yapılacak katkının Türk parası karşılığı fon çağrısı yapıldığı tarihte tesbit edilecektir. 

            Anlaşmanın 2. maddesinde öngörülen CGC ve COMAC’ların çalışmalarına katılacak Türk temsilci ve uzmanların yolculuk masrafları, Topluluğa üye devletlerin temsilci ve uzmanları için halen yürürlükte olan prosedürlere uygun olarak ve özellikle 84/338/Euratom, AKÇT, AET sayılı karkar uyarınca, Komisyon tarafından geri ödenecektir.

            Türkiye, Anlaşma çerçevesindeki yıllık masraflara katkısını her yılın başında ya da katkı bildirimindensonra en geç 3 ay içinde yapacaktır. Ödemedeki her gecikme Türkiye’nin faiz ödemesini gerektirecektir. Bu faizin oranı ödeme mühletinin bittiği gün Topluluğa üye ülkelerde uygulanan en yüksek iskonto oranına eşit olacaktır. Bu oran her gecikme ayın için 0,25 puan arttırılacaktır.

            Belirlenen artış oranı bütün gecikme döneminde uygulanacaktır. Bu faiz ancak Komisyon’un katkı bilidiriminden 3 ay sonra ödeme yapıldığı takdirde talep edilecektir.

           Madde 3
            Türkiye tarafından yapılan ödemeler, Avrupa Toplulukları genel bütçe gelirleri listesinde uygun bir başlık altında, iki araştırma hedefine ait bütçe geliri şeklinde gösterilecektir.

           Madde 4
            Anlaşmanın 3. maddesinde öngörülen harcamalarla ilgili geçici bir çizelge ekte sunulmaktadır.

           Madde 5
            Avrupa topluluklarının genel bütçesine uygulanan mali yönetmelikler kredilerin kullanımı için de geçerli olacaktır. 

           Madde 6
            Her yılın sonunda, iki araştırma hedefiyle ilgili kredilerin durumu tesbit edilecek ve bilgi için Türkiye’ye iletilecektir. 

 
TIP VE SAĞLIK ARAŞTIRMALARI PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE
ARAŞTIRMA HEDEFLERİ İLE İLGİLİ GEÇİCİ HARCAMALAR CETVELİ
(ÖDENEK YATIRIMLARI) (ECU OLARAK BELİRTİLMİŞTİR)

EKB eki
 
 
 
1987
1988
1989
1990
1991
TOPLAM
I. ilk tahmini harcamalar

Hedef II-1

Alan 1.2.3.

Hedef II.2

Alan 1.2.3.4. 

Toplam

 

455.000

225.000

680.000

 

3.555.000

1.575.000

5.130.000

 

3.390.000

2.550.000

2.940.000

  

2.850.000

1.650.000

4.500.000

 

1.250.000

1.000.000

2.250.000

 

11.500.000

7.000.000

18.500.000

II. Türkiye ile işbirliği anlaşması çerçevesinde gözden geçirilmiş tahmini harcamalar.

Hedef II.1.

Alan 1.2.3.

Hedef II.2

Alan 1.2.3.4.

Toplam

 

 
 

455.000
 

225.000

680.000

 
 
 
 

3.555.000
 

1.575.000

5.130.000

 

 
 

3.390.000
 

2.550.000

5.940.000

 
 
 
 

2.893.947
 

1.675.443

4.569.390

 
 
 
 

1.269.275
 

1.015.420

2.284.695

 
 
 
 

11.563.222
 

7.040.863

18.604.085

III. Türkiyenin katkısı ile karşılanan II ile I arasındaki fark 
 

0

 

0

 

0

 

69.390

 

34.695

 

104.085

Not:İngilizce metni 28 Nisan 1992 gün ve 21212 sayılı ResmiGazetededir.