Uluslararası Ana Demiryolu Hatları Avrupa Anlaşması (AGC)’na
 
Resmi Gazete: 20.05.1992 Sayı : 21233 (Asıl)Düstur Tertip:5 Cilt: 31 Sahife:2297
 

Milletlerarası Antlaşma

Karar Tarihi : 09/04/1992
Karar Sayısı: 92/2926

            Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu tarafından 31 Mayıs 1985 tarihinde hazırlanan ve 27 Nisan 1989 tarihinde yürürlüğe giren ekli “Uluslararası Ana Demiryolu Hatları Avrupa Anlaşması (AGC)”na katılmamız; Dışişleri Bakanlığı’nın 25/3/1992 tarihli ve EIUK-174-1949 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 9/4/1992 tarihinde kararlaştırılmıştır. 


             Turgut ÖZAL
           CUMHURBAŞKANI
 
Süleyman DEMİREL
Başbakan
 
E. İNÖNÜ
Devlet Bakanı ve Başb. Yrd.
E. CEYHUN
Devlet Bakanı V.
N. CEVHERİ
Devlet Bakanı V. 
E. CEYHUN
Devlet Bakanı
 
İ. TEZ
Devlet Bakanı
A. GÖNEN
Devlet Bakanı
T. AKYOL
Devlet Bakanı
G. ERGENEKON
Devlet Bakanı
 
O. KİLERCİOĞLU
Devlet Bakanı
M. KAHRAMAN
Devlet Bakanı
Ö. BARUTÇU
Devlet Bakanı
M.A. YILMAZ
Devlet Bakanı
 
T. AKYOL
Devlet Bakanı V.
Ş. ERCAN
Devlet Bakanı
M. BATALLİ
Devlet Bakanı
M. S. OKTAY
Adalet Bakanı
 
N. AYAZ
Milli Savunma Bakanı
İ. SEZGİN
İçişleri Bakanı
H. ÇETİN
Dışişleri Bakanı
S. ORAL
Maliye ve Gümrük Bakanı
 
K. TOPTAN
Milli Eğitim Bakanı
O. KUMBARACIBAŞI
Bayındırlık ve İskan Bakanı
Y. AKTUNA
Sağlık Bakanı
 
Y. TOPÇU
Ulaştırma Bakanı
N. CEVHERİ
Tarım ve Köyişleri Bakanı
İ. TEZ
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı V.
 
M.T. KÖSE
Sanayi ve Ticaret Bakanı
E. FARALYALI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
D. F. SAĞLAR
Kültür Bakanı
 
A. ATEŞ
Turizm Bakanı
V. TANIR
Orman Bakanı
B. D. AKYÜREK
Çevre Bakanı
 

 

ECE/TRANS/63
AVRUPA EKONOMİK KOMİSYONU
İÇ ULAŞIM KOMİTESİ
ULUSLARARASI ANA DEMİRYOLU HATLARI AVRUPA
ANLAŞMASI (AGC)
31 MAYIS 1985 TARİHİNDE CENEVRE’DE YAPILMIŞTIR.

Uluslararası Ana Demiryolu Hattı Avrupa Anlaşması (AGC)

            AKİT TARAFLAR,

            Avrupa’daki uluslararası demiryolu trafiğinin kolaylaşması ve gelişmesi ihtiyacının bilincinde olarak,

            Avrupa Ülkeleri arasındaki ilişkileri sağlamlaştırmak için gelecekteki uluslararası trafiğin ihtiyaçlarına uygun olarak demiryolu hatlarının gelişmesi ve yapımı için koordine olmuş bir plan ortaya koymanın gerekli olduğunu gözönünde bulundurarak şunlara karar vermiştir:

           Uluslararası E-Demiryolu Şebekesinin Tanımı ve Uygulanması

            Madde 1
            Akit taraflar burada daha sonraden değinileceği üzere önerilen demiryolu şebekesi “Uluslararası E-Demiryolu Şebekesi”ni kabul etmiş ve bu anlaşmanın Ek I’in de kendi ilgili yönetmelikleriyle bağlantılı olarak ulusal programları çerçevesinde üstlenmeyi istedikleri uluslararası düzeyde önem taşıyan demiryolu hatlarının yapımı ve gelişmesi için koordine olmuş bir plan olarak tanımlanmıştır.
           Madde 2
            Uluslararası E-Demiryolu şebekesi ana hatlardan ve tamamlayıcı hatlardan kurulu bir sistemden oluşur. Ana hatlar halihazırda çok yoğun uluslararası trafiğin gerçekleştirildiği yakın gelecekte çok yoğun trafiğin beklendiği “ana demiryolu aksları”dır; tamamlayıcı hatlar halen ana hatlar şebekesini tamamlıyor olup, daha uzak bir gelecekte çok yoğun uluslararası demiryolu trafiğinin gerçekleştirileceği hatlardır.
            Uluslararası E-Demiryolu Şebekesi Hatlarının Geliştirilmesi
            Madde 3
            Madde 2’de geçen ana hatlar Uluslararası E-Demiryolu Şebekesi bu Anlaşmanın Ek II’sinde belirtilen özelliklere uymaktadır veya ulusal programlarına uygun olarak sürdürülecek gelecekteki gelişme çalışmalarıyla ve bu ekin katkılarıyla uygun halen getirilecektir.
           Yeddi-Emin Tayini
            Madde 4
            Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri bu Anlaşmanın yeddi-eminidir.
           Anlaşmanın İmzalanması Anlaşmaya Taraf Olma Prosedürü
            Madde 5
            1- Bu Anlaşma Cenevre’de ya Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonuna üye olan devletler ya da 1 Eylül 1985’ten 1 Eylül 1986’ya kadar geçerli olan komisyon şartnamesinin 8. paragrafına uygun olarak Komisyona danışman olarak kabul edilen ülkelerin imzasına açılacaktır.
            2- Bu Devletler Anlaşmaya şu şekilde taraf olabilirler;

            a) tasdik, kabul veya onaylamanın takip edeceği bir imza; veya

            b) resmi kabul yoluyla

            3- Tasdik, kabul, onay veya resmi kabul Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri nezdinde gerekli ve uygun şekilde düzenlenmiş resmi belgenin verilmesiyle geçerli olacaktır.

           Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi

            Madde 6
            1- Bu Anlaşma, Uluslararası E-Demiryolu şebekesinin onay belgesini alan en az dört ülkenin topraklarını bir ya da daha çok bu hattı birbirine devamlı surette bağlaması halinde sekiz devletin hükümetlerinin tasdik, kabul, onay veya resmi kabul belgesi sunmasından 90 gün sonra yürürlüğe girer. Eğer bu koşul gerçekleşmemişse, anlaşma belirtilen koşulun gerçekleşmesi için tasdik, kabul, onay veya resmi kabul belgesinin sunulmasından 90 gün sonra yürürlüğe girer.
            2- Paragraf 1’de belirtildiği üzere 90 günlük sürenin başlamasından itibaren tasdik, kabul, onay veya resmi kabul belgesi alan her devlet için, anlaşma adı geçen belgenin sunulma tarihinden 90 gün sonra yürürlüğe girer.

           Anlaşmaya Başvurma Kısıtları

            Madde 7
            Bu Anlaşmadaki hiçbir şey akit taraflardan birini dış ve iç güçvenliği için gerekli olduğundan Birleşmiş Milletler Aktinin koşullarına uygun ve durumun gerektirdiği zorunluluklarla sınırlı bir harekette bulunmasından alıkoyar şeklinde yorumlanmamalıdır. Böyle geçici olması gereken önlemler hemen yeddi emine bildirilmeli ve tabiyeti belirtilmelidir.
           Anlaşmazlıkların Çözümü
            Madde 8
            1- Bu anlaşmanın yorumu ve uygulanmasıyla ilgili ve ihtilaf halindeki tarafların görüşmeler yoluyla sorunlarını halledemedikleri veya ihtilaf halindeki akit taraflardan birinin istemesi halinde hakemlik için diğer yollara başvurulmasıyla iki veya daha fazla akit taraf arasındaki ihtilaf bu amaca yönelik olarak, ihtilaf halindeki taraflar arasındaki karşılıklı anlaşmayla seçilen bir veya daha fazl ahakeme sunulur. Eğer hakemlik talebinden 3 ay içinde taraflar hakem veya hakemlerin seçiminde anlaşmazlığa düşerlerse, taraflardan herhangi biri Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinden anlaşmazlığın iletileceği tek bir hakem seçmesini talep edebilir.
            2- Bu maddenin 1. paragrafına göre belirlenen hakem veya hakemlerin kararı anlaşmazlıktaki tarafları bağlayıcı olacaktır.

           Madde 8 ile ilgili Açıklama

            Madde 9
            Bütün ülkeler bu anlaşmayı imzalarken veya tasdik, kabul, onay veya resmi onay belgesini sunarken, bu maddenin 8. maddesinin bağlayıcı olmadığın açıklayabilir.
           Asıl Metnin Değiştirilmesi Prosedürü
            Madde 10
            1- Bu anlaşmanın asıl metni bu maddede tanımlanan prosedürlerden biriyle değiştirilebilir.

 
            2- a) Akit taraflardan birinin talebi üzerine, anlaşmanın asıl metniyle ilgili önerdiği herhangi bir değişiklik Avrupa Ekonomik Komisyonununun Demiryolu Taşımacılığıyla ilgilenen çalışma grubu tarafından eel alınacaktır.
            b) Mevcut ve oy kullanan üyelerin çoğunluğunun üçte ikisi kabul ederse ve eğer bu çoğunluk mevcut ve oy kullanan akit tarafların üçte ekisini kapsıyorsa, değişiklik Genel Sekreter tarafından kabul edilmek üzere tüm akit taraflara bildirilir.

            c) Eğer değişiklik akit tarafların üçte ikisi tarafından kabul edilirse, Genel Sekreter durumu tüm akit taraflara bildirir ve değişiklik bunun bildirilmesinden 12 ay sonra yürürlüğe girer. Değişiklik yürürlüğe girmeden önce değişikliği kabul etmediğini açıklayan akit taraflar hariç, diğer tüm taraflar için yürürlüğe girer.

            3- Akit tarafların en az üçte birinin talep etmesi üzerine, madde 5’te belirtilen ülkelerin davet edileceği bir konferans Genel Sekreter tarafından toplanabilir. Bu maddenin paragraf 2 (a) ve (b) altparagraflarında açıklanan prosedür böyle bir konferansın tetkikine sunulacak her türlü değişiklik nispetinde uygulanacaktır.

           Ek I’i Değiştirme Presodürü

            Madde 11
            1- Bu Anlaşmanın Ek 1’i bu maddede açıklanacağı şekilde değiştirilebilir.
            2- Akit taraflardan birinin talebi üzerine, bu Anlaşmanın Ek 1’inde önerilen herhangi bir değişiklik Avrupa Ekonomik Komisyonunun Demiryolu Taşımacılığıyla ilgilenen çalışma grubu tarafından ele alınacaktır.

            3- Eğer bu mevcut ve oy kullanan üyelerin çoğunluğu tarafından kabul edilirse ve eğer bu çoğunluk mevcut ve oy kullanan akit tarafların çoğunluğunu içeriyorsa, değişiklik Genel Sekreter tarafından doğrudan doğruya ilgili Akit tarafların yetkili idarelerine iletilir.

            Aşağıdakiler doğrudan doğruya ilgili Akit taraflar olarak kabul edilir:

            (a) Yeni bir ana hattın kullanıma girmesi veya mevcut bir ana hattın değiştirilmesi durumunda o hattın geçtiği herhangi bir Akit taraf;

            (b) Yeni bir tamamlayıcı hattın dahil edilmesi veya mevcut bir tamamlayıcı hattın değiştirilmesi durumunda yeni veya tadil edilmiş ana hattın bağlı olduğu hatlar veya uluslararası ana hatların bölgesinden geçtiği talepte bulunan ülkeye bitikiş herhangi bir Akit Taraf: Ana hattında veya yukarıda belirtilen hatlarında önerilen ferry hizmetinin terminal noktaları ilgili bölgelerinde olan iki Akit Taraf da bu paragrafın amacı itibariyle bitişik (komşu) olarak kabul edilirler.

            4- Bu maddenin 3. paragrafına göre iletilen her türlü önerilmiş değişiklik bildirilmesinden sonra 6 ay içinde doğrudan ilgili Akit tarafların yetkili idarelerinden hiçbiri Genel Sekretere değişiklikle ilgili itirazlarını bildirmezlerse kabul edilir. Eğer Akit taraflardan birinin idaresi kendi milli kanunları, anlaşmayı özel bir makamın tasdiğine veya idari organın kabulüne tabi tutmaya mecbur kalıyorsa, yetkili idare bu Anlaşmanın Ek 1’indeki değişikliği kabul etmiş olarak görülmez ve önerilen değişiklik söz konusu yetkili idare Genel Sekreteri gerekli yetki veya onayı aldığını bildirmedikçe kabul edilmez. Eğer böyle bir bildiri önerilen değişikliğin sözü geçen yetkili idareye bildirilmesini takip eden 18 ay içinde yapılmazsa veya eğer, yukarıda belirtildiği üzere 6 ay içinde doğrudan ilgili Akit Tarafın yetkili idaresi önerilen değişikliğe itirazda bulunursa, o değişiklik kabul edilmemiş olur.

            5- Kabul edilen her tür değişiklik Genel Sekreter tarafından bütün Akit taraflara bildirilir ve bildirilmesinden üç ay sonra tüm Akit taraflar için yürürlüğe girmiş olur.

           Ek II’yi Değiştirme Prosedürü

            Madde 12
            1- Bu anlaşmanın Ek II’si maddede açıklanan prosedüre göre değiştirilebilir.

 
            2- Akit taraflardan birinin talebi üzerine, bu Anlaşmanın Ek II’sinde önerilen herhangi bir değişiklik Avrupa Ekonomik Komisyonunun Demiryolu Taşımacılığıyla ilgilenen çalışma grubu tarafından ele alınacaktır.
            3- Eğer bu mevcut ve oy kullanan üyelerin çoğunluğu tarafından benimsenmişse ve eğer bu çoğunluk mevcut oy kullanan akit tarafların çoğunluğunu içeriyorsa, değişiklik kabul edilmek üzere genel sekreter tarafından bütün Akit tarafların yetkili idarelerine bildirilir.

            4- Değişiklik bildiri tarihini takiben 6 ay içinde Akit tarafların yetkili idarelerinin üçte birinden daha azının genel sekretere değişikliğe karşı itirazlarını belirtmeleri halinde kabul edilir.

            5- Kabul edilen her türlü değişiklik genel sekreter tarafından bütün Akit taraflara bildirilir ve bildirilmesinden üç ay sonra yürürlüğe girer.

           Anlaşmanın Eklerinde Önerilen Değişikliklerin İletileceği İdarenin Adresinin Bildirilmesi

            Madde 13
            Her devlet bu Anlaşmayı imza, tasdik, kabul, onay veya resmi kabul ederken 11 ve 12. maddeler uygun olarak Anlaşmanın ekleri için önerilen değişikliklerin iletileceği idarenin adı ve adresini genel sekretere bildirirler.
           Anlaşmanın Feshi ve Geçerliliğinin Askıya Alınması
            Madde 14
            Her Akit Taraf bu Anlaşmayı genel sekretere yazılı bir bildiri göndererek feshedebilir. Fesih olma durumu böyle birbildirinin genel sekretere ulaşma tarihinden itibaren 1 yıl sonra yürürlüğe girer.
           Madde 15
            Bu Anlaşmanın uygulanması, birbirini takip eden 12 ayda bütün dönemler için Akit tarafların sayısı sekizden az olursa askıya alınabilir.
            Bu Anlaşma, tam yetkilendirilmiş yetkili kişilerin şahitliğinde imzalanmıştır.

            Herbiri birbirine eşit, İngilizce, Fransızca ve Rusça dillerinde tek nüsha halinde 31 Mayıs 1985 tarihinde Cenevre’de imzalanmıştır.


EK I
BAŞLICA ULUSLARARASI ÖNEM TAŞIYAN DEMİRYOLU HATLARI

            Başlıca uluslararası önem taşıyan hatların sıralanması

            1. A-sınıfı hat olarak adlandırılan referans ve ara hatları da kapsayan ana hatların iki basamaklı rakamları vardır; B-sınıfı olarak adlandırılan tamamlayıcı hatların üç basamaklı rakamları vardır.

            2. Kuzeyden güneye giden referans hatların batıdan doğuya doğru artan sonu 5’le biten iki basamaklı tek sayılı rakamları vardır. Doğudan batıya giden referans hatlarının kuzeyden güneye doğru artan ve sonu 0’la biten iki basamaklı çift sayılı rakamları vardır.

            3. B-sınıfı hatların üç basamaklı rakamları vardır. İlk basamak, ilgili B hattının kuzeyindeki en yakın referans hattının, ikinci basamak B hattının batısındaki en yakın referans hattının ve üçüncü de seri numarasıdır.

DEMİRYOLU HATLARININ LİSTESİ

I.
Avrupa Düzeyinde hatların sıralanması
Kuzey-Güney
E 03
Glasgow-Stranraer-Larne-Belfast-Dublin-Holyhead-Crewe-London-Folkestone-Dover
E 05
Lisboa-Coimbra-Vilar-Formoso-Fuentes de Onoro-Medina del Campo-Burgos-Irun-Bordeaux-Paris
E 07
Paris-bordeaux-Hendaye-Irun-Burgos-Avila-Madrid
Aranda de Duero
E 051
Calais-Paris
E 053
Madrid-Cordoba-Bobadilla-Algeciras
E 15
Amsterdam - Den Haag - Rotterdam - Roosendaal - Antwerpen - Bruxelles-Quevy-Feignies-Aulnoye-Paris-Dijon-Lyon-Avignon-Tarascon-Marseille
Le Creusot
E 23
Dunkerque - Aulnoye - Thionville - Metz - Frouard - Toul - Culmont - Chalindrey-Dijon- Vallorbe-
Lausanne-Brig
E 25
Bruxelles-Arlon-Sterpenich-Kleinbettingen-Luxembourg-Bettembourg-Thionville-Metz-Strasbourg-
Mulhouse-Basel-Olten-Bern-Brig-Domodossola-Rho-Milano-Genova
E 27
Liege-Gouvy-Troisvierges-Luxembourg
E 35
Amsterdam-Utrecht-Arnhem-Emmerich-Duisbourg-Düsseldorf-Köln-Mainz-
Mannheim-Karlsruhe-Basel-Olten-Chiasso-Milano-Bologna-Firenze-Rome-Napoli-Salerno-Messina
E 43
Frankfurt (M)-
Hedelberg-Bruchsal-Stuttgard-Ulm-Augsburg-München-Freilassing-SalzburgMannheim
E 45
Oslo-Kornsjo-Göteborg-Helsingborg-Helsingor-Kobenhavn-Nykobing-Rodby-Puttgarden-Hamburg-
Hannover-Bebra-Gemünden-
Nürnberg-Augsburg-München-Kufstein-Wörgl-Innsbruck-Brennero-Verona-Bologna-Ancona-Foggia-Bari
E 451
Nürnberg-Passau-Wels
E 51
Gedser-Rostock-Berlin/Seddin-Leipzig-Plauen-Gutenfürst-Hof-Nürnberg
E 53
Helsingborg-Hassleholm
E 530
Nykobing-Gedser
E 55
Stockholm-Hassleholm-Malmö-Trelleborg-Sassnitz-Hafen-Stralsund-Berlin/Seddin-Dresden-Bad Schandau-Decin-Praha
Linz-Salzburg-Schwarzach St. Veit-Villach-Arnoldstein-Tarvisio-Udine-Venezia-Bologna
E 551
Praha-Horni-Dvoriste-Summerau-Linz-Selzthal-St. Michael
E 59
Malmö-Ystad-Swinoujscie-Szczecin-Kostrzyl-Gora-Wroclaw-Chalupki
E 61
Stockholm-Hassleholm-Malmö-Trelleborg-Sassnitz Hafen-Stralsund-Berlin/Seddin -
Dresden-Bad Schandau - Decin - Nymburk - Kolin - Brno - Breclav - Bratislava -Komarno-Komarom-Budapest
E 63
Zilina-Bratislava
E 65
Gdynia-Bernhandstahl-Wien-Semmering-Bruck a.d.Mur-Klagenfurt-Villach-Rosen-bach-Jesenice-Ljubljana-Pivka-Rijeka
E 67
Bruck a.d.Mur-Graz-Spielfeld Strass-Maribor-Zidani Most
E 69
Budapest-Murakeresztur-Kotoriba-Pragersko-Zidani-Most-Ljubljana-Divaca-Koper
E 71
Budapest-Murakeresztur-Gyekenyes-Botovo-Koprivnica-Zagreb-Karlovac-Rijeka
E 751
Zagreb-Sunja-Knin-Perkovic-Split
Sibenik
E 771
Subotica-Vinkovci-Strizivojna-Vrpolje-Sarajevo-Kardeljevo
E 79
Beograd-Bar
E 85
Budapest-Kelebia-Subotica-Beograd-Nis-Skopje-Gevgelia-Idomeni-
Thessa-loniki-AthinaiKraljevo
E 851
Lvov-Vadul Siret-Vicsani-Pascani
E 853
Larissa-Volos
E 855
Sofia-Kulata-Promachon-Thessalonoki
E 95
Moskva-Kiev-Benderi-Ungeni-Iasi-Pascani-Buzau-Ploiesti-Bucuresti-Videle-
Giurgiu-Ruse-Gorna-Dimitrovgrad
E 951
Sindel-Karnobat
Batı-Doğu
E 10
Oostende-Bruxelles-Liege-Aachen-Köln-Düsseldorf-Dortmund-Münster-
Osnabrück-Bremen-Hamburg-Lübeck-Hanko-Helsinki-
Riihimaki-Kouvola-Vainikkala-Luzhaike-Leningrad-Moskva
E 16
London-Harwich-Hoek van Holland-Rotterdam-Utrecht
E 18
Hamburg-Büchen-Schwanheide-Berlin/Seddin
E 20
Oostende-Bruxelles-Liege-Aachen-Köln-Duisburg-Dortmund-Hannover-Helmstedt-Marienborn-
Berlin/Seddin-Frankfurt (O)-Kunowice-Poznan-Warzawa-Terespol-Brest-Moskva
E 22
Zeebrugge-Brugge
E 30
Dresden, Görlitz - Zgorzelec - Wroclaw - Katowice - Krakow - Przemysl-
Medyka-Mostiska-Lvov-Moskva
E 32
Frankfurt-Hanau-Flieden-Bebra-Gerstungen-Leizig
E 40
Le Havre - Paris - Lerouville - Onville - Metz - Remilly - Forbach - Saarbrücken-
Ludwigshafen-Mannheim-Frankfurt (M)
Gemünden-Nürnberg-Schirnding-Cheb-Pizen-Praha-Kolin-Ostrava-Zilina-Propad -Tatry-Kosice-Cierna-n. T.-Cop-Lvov
E 400
Frankfurt (M)-Gemünden
E 42
Paris-Lerouville-Nancy-Sarrebourg-Reding-Strasbourg-Kehl-Appenweier-Karlsruhe-Mühlacker-Stuttgart
Offenburg
E 46
Mainz-Frankfurt (M)
E 50
Paris-Culoz-Geneva-Lausanne-Bern-Zürich-Buchs-Innsburck-Wörgl-Kufstein (Rosenheim-Freilassing)-
Salzburg-Linz-Wien-Hegyeshalom-Budapest-Miskolc Schwarzach St. Veit
Nyiregyhaza-Zahony-Cop-Lvov-Kiev-Moskva
E 502
Bischofshofen-Zelzthal
E 52
Bratislava-N Zamky - Sturovo - Szob - Budapest - Cegled - Szolnok - Debrecen-Nyiregyhaza
E 54
Arad-Deva-Teius-Vinatori-Brasov-Bucuresti
E 56
Budapest-Rakos-Ujszasz-Szolnok-Lököshaza-Curtici-Arad-Timisoara-Craiova-Bucuresti
E 560
Buzau-Galati-Reni-Benderi
E 562
Bucuresti-Costanta
E 66
Beograd-Vrsac-Stamora-Moravita-Timisoara
E 660
Ruse-Kaspican
E 680
Sofia-Mezdra-Gorna-Kaspican-Sindel-Varna
E 70
Paris-Macon-Amberieu-Culoz-Modane-Torino-Rho-Milano-Verona-Trieste-
Villa Opicina - Sezana - Ljibljana - Zidani Most - Zagreb - Beograd - Nis-Dimitrovgrad 
Dragoman-Sofija-Plovdiv-Dimitrovgrad-Svilengrad-Kapıkule-Istanbul-Haydarpaşa -Ankara 
E 700
Lyon-Amberieu
E 702
Ankara-Kapıköy-(Razi (İran) )
E 704
Ankara-Nusaybin-(Kamichli (Suriye) -Tel Kotchek (Irak) )
E 72
Torino-Genova
E 720
Plovdiv-Zimnitza-Karnobat-Burgas
E 90
Lizboa-Entrocamento-Valecia de Alcantara-Madrid-Barcelona-Port Bou-Cerbere-
Narbonne-Tarascon-Marseille-Menton-Ventimiglia-Genova-Pisa-Livorno-Roma
II.
Ülkeler Düzeyinde Hat Sayısı*
(1) Portekiz
E 05
(Fuentes de Onoro-) Vilar Formoso-Coimbra-Lisboa
E 90
Lisboa-Entrocamento-Marvao-(Valencia de Alcantara)
(2) İspanya
E 05
(Hendaye-) Irun-Burgos-Medina del Campo-Fuentes de Onoro (-Vilar Formoso)
E 07
(Hendaye-) Irun-Burgos-Avila-Madrid
Aranda de Duero
E 053
Madrid-Cordoba-Bobadilla-Algeciras
E 90
(Marvao-) Valencia de Alcantara-Madrid-Barcelona-Port Bou (-Cerbere)
(3) İrlanda
E 03
(Larne-Belfast)-Dublin
(4) İngiltere
E 03
Glasgow-Strantaer-Larne-Belfast-Holyhead-Crewe-London-Folkestone-Dover
E 16
London-Harwich (-Hoek Van Holland)
(5) Fransa
E 05
Paris-Bordeaux-Hendaya (-Irun)
E 051
Calais-Paris
E 07
Paris-Bordeaux-Hendaya (-Irun)
E 15
(Quevy-) Feignies-Aulnoye-Paris-Dijon-Lyon-Avignon-Tarascon-Marseille
Le Creusot
E 23
Durkerque-Aulnoye-Thionville-Metz-Frouard-Toul-Culmont-Chalindrey-Dijon(- Vellorbe)
E 25
(Bettembourg-) Thionville-Metz-Strasbourg-Mulhouse (-Basel)
E 40
Le Havre-Paris-Lerouville-Onville-Metz-Remilly-Forbach (Saarbrücken)
E 42
Paris-Lerouville-Nancy-Sarrebourg-Reding-Strasbourg (-Kehl)
E 50
Paris-Cloz (-Geneve)
E 70
Paris-Macon-Amberieu-Culoz-Modane (-Torino)
E 700
Lyon-Ambreiu
E 90
(Port Bou-) Cerbere-Narbonne-Tarascon-Marseille-Menton-(Ventimiglia) 
(6) Hollanda
E 15
Amsterdam-Den Haag-Rotterdam-Roosendal (-Antwerpen)
E 35
Amsterdam-Utrecht-Arnhem (-Emmerich9
E 16
(Harwich-) Hoek Van Holland-Rotterdam-Utrecht 
(7) Belçika
E 10
Oostende-Bruxelles-Liege (-Aachen)
E 15
(Roosendaal-) Antwerpen-Bruxelles-Quevy (-Feignies)
E 25
Bruxelles-Arlon-Sterpenich (-Kleinbettingen)
E 27
Liege-Gouvy (-Troivierges)
E 20
Oostende-Bruxelles-Liege (-Aachen)
E 22
Zeebrugge-Bruge
(8) Lüksemburg
E 25
(Sterpenic)-Kleinbettingen-Luxembourg-Bettembourg (-Thionville)
E 27
(Gouvy-) Troisvierges-Luxembourg
(9) Federal Almanya Cumhuriyeti
E 35
(Arnhem-) Emmerich - Duisburg - Düsseldorf - Köln - Main -Mannheim-Karlsruhe(-Basel)
E 43
Frankfurt (M)-Heidelberg-Bruchsal-Stuttgard-Ulm-Ausburg-München-Freilassing-(-Salzburg)Manheim
E 45
(Rodby-) Puttgarden-Hamburg-Hannover-Bebra-Gemünden-Nürnberg-Augsburg-München-Kuftstein (-Wörgl)
E 451
Nürnberg-Passau (-Wels)
E 51
(Gutenfürst-) Hof-Nürnberg
E 10
Liege-Aachen-Köln-Düsseldorf-Dortmund-Münster-Osnabrück-Bremen-Hamburg-Lübeck (-Hanko)
E 18
Hamburg-Büchen (-Schwanheide)
E 20
(Liege)-Aachen-Köln-Duisburg-Dortmund-Hannover-Helmstedt (-Marienborn)
E 32
Frankfurt-Hanau-Flieden-Bebra (-Gerstungen)
E 40
(Forbach-) Saarbrücken - Ludwigshafen - Manheim - Frankfukt - (M)-Gemünden-Nürnberg-Schirding-(Cheb)
E 400
Frankfurt (M)-Gemünden
E 42
(Strasbourg-) Kehl-Appenweier-Karlsruhe-Müchlacker-Stuttgart
Offenburg
E 46
Mainz-Frankfurt (M)
(10) İsviçre
E 23
(Dijon-) Vallorbe-Lausanne-Brig
E 25
(Mulhouse-) Basel-Olten-Bern-Brig (-Domodossola)
E 35
(Karlsruhe-) Basel-Olten-Chiasso (-Milano)
E 50
(Culoz-) Genevre-Lausanne-bern-Zürich-Buchs (-Innsbruck)
(11) İtalya
E 25
(Brig-) Domodossola-Rho-Milano-Genova
E 35
(Chiasso-) Milano-Bologna-Firenze-Roma-Napoli-Salerno-Messina
E 45
(Innsbruck-) Brennero-Verona-Bologna-Ancona-Foggia-Bari
E 55
(Arnoldstein-) Tarvisio-Udine-Venezia-Bologna
E 70
(Modane-) Torino-Rho-Milano-Verona-Trieste-Villa Opicina (-Sezana)
E 72
Torino-Genova
E 90
(Menton-) Ventimiglia-Genova-Pisa-Livorno-Roma
(12) Norveç
E 45
Oslo-(Kornsjo)
(13) İsveç
E 45
(Kornsjo)-Göteborg-Helsingborg (-Helsingor)
E 53
Helsingborg-Hassleholm
E 55
Stockholm-Hassleholm-Malmö-Trelleborg (-Sassnitz Hafen)
E 59
Malmö-Ystad (-Szczecin)
E 61
Stockholm-Hassleholm-Malmö-Trelleborg (-Sassnitz Hafen)
(14) Danimarka
E 45
(Helsingborg-) Helsingor-Kobenhavn-Nykobing-Rodby-(-Puttgarden)
E 530
Nykobing-Gedser (-Rostock)
(15) Avusturya
E 43
(Freilassing-) Salzburg
E 45
(München-) Kufstein-Wörgl-Innsbruck (-Brennero)
E 451
(Nürnberg-Passau) - Wels
E 55
Linz-Salzburg-Schwarzach St. Veit-Villach-Arnoldstein (-Tarvisio)
E 551
(Horni-Dvoriste-) Summerau-Linz-Selzthal-St. Michael 
E 65
(Breclav-) Bernhardsthal-Wien-Semmering-Bruck a.d. Mur-Klagenfurt-Villach-Rosenbach-(-Jesenice)
E 67
Bruck a.d. Mur-Graz-Spielfeld Strass (-Sentilj)
E 50
(Buchs-) Innsbruck-Wörgl-Kufstein(-Rosenheim-Freilassing)- Salzburg-Linz
Schwarzach St. Veit

Wien (-Hegyeshalom)

E 502
Bischofshofen-Selzthal
(16) Demokratik Almanya Cumhuriyeti
E 51
(Gedres-) Rostock-Berlin/Seddin-Leipzig-Plauen Gutenfürst (-Hof)
E 55
(Trelleborg-) Sassnitz Hafen-Stralsund-Berlin/Seddin-Dresden-Bad Schandau (-Decin)
E 61
(Trelleborg-) Sasnitz Hafen-Stralsund-Berlin/Seddin-Dresden Bad Schandau (-Decin)
E 18
(Büchen-) Schwanheide-Berlin/Seddin
E 20
(Helmstedt-) Marienborn-Berlin/Seddin-Frankfurt (O) (-Kunowice)
E 30
Dresden-Görlitz (-Zgorzelec)
E 32
(Bebra-) Gerstungen-Leipzig
(17) Polonya
E 59
Swinoujscie-Szczecin-Kostrzyn-Ziecona Gora-Wroclaw-Opole-Chalupki
E 65
Gdynia-Gdansk-Warszawa-Katowice-Zebrzydowice (-Petrovice U. Karvine)
E 20
(Frankfurt (O) )- Kunowice-Poznan-Warszawa-Terespol (Brest)
E 30
(Görlitz-) Zgorzelec-Wroclaw-Katowice-Krakow-Przemysl-Medyka (-Motiska)
(18) Çekoslavakya
E 55
(Bad Schandau-) Decin-Praha
E 551
Praha-Horni Dvoriste (-Summerau)
E 61
(Bad Schandau-) Decin-Nymburk-Kolin-Brno-Breclav-Bratislava-Komarno-Komarom
E 63
Zilina-Bratislava
E 65
(Zebrzydovice-) Petrovice u. Karvine-Ostrava-Breclav (-Bernhardstahl)
E 40
(Schirnding-) Cheb-Pizen-Praha-Kolin-Ostrava-Zilina-Poprad Tatry-Kosice-Cierna N. Tis. (-Cop)
E 52
Bratislava-N. Zamky-Sturovo (-Szob)
(19) Macaristan
E 61
(Komarno) -Komarom-Budapest
E 69
Budapest-Murakeresztur (-Kotoriba)
E 71
Budapest-Murakeresztur-Gyekenyes (-Botovo-Koprivnica)
E 85
Budapest-Kelebia (-Subotica)
E 50
(Wien) Heygeshalom-Budapest-Miskolc-Nyiregyhaza-Zahony (Cop)
E 52
(Sturovo)-Szob-Budapest-Celged-Szolnok-Debrecen-Nyiregyhaza
E 56
Budapest-Rakos-Ujszasz-Szolnok-Lököshaza (-Curtici)
(20) Yugoslavya
E 65
(Rosenbach)-Jesenice-Ljubljana-Rijeka
E 67
(Spielfeld Strass-) Sentilj-Maribor-Zidani Most
E 69
(Murakersztur-) Kotoriba-Pragersko-Zidani Most-Ljubljana-Divaca-Koper
E 71
(Gyekenyes-) Botovo-Koprivnica-Zagreb-Karlovac-Rijeka
E 751
Zagreb-Sunja-Knin-Perkovic-Split
Sibenik
E 771
Subotica-Vinkovci-Strizivojna-Vrpolje-Sarajevo-Kardeljevo
E 79
Beograd-Bar
E 85
(Kelebia-) Subotica-Beograd-Nis-Skopye-Gevgelia-(-Idomeni)
Kraljevo
E 66
Beograd-Vrsca(-Stamaro Moravita)
E 70
(Villa Opicina-) Sezena-Ljubljana-Zidani Most-Zareb-Beograd-Nis-Dimitrovgrad (-Dragoman)
(21) Yunanistan
E 85
(Gevgelia)-Idomeni-Thessaloniki-Athinai
E 853
Larissa-Volos
E 855
(Kulata-) Promachon-Thessaloniki
(22) Romanya
E 851
(Vadul Siret-) Vicsani-Pacsani
E 95
(Ungeni-) Lasi-Pascani-Buzau-Ploiesti-Bucuresti-Videle-Giurgiu (-Ruse)
E 54
Arad-Deva-Teius-Vinatori-Brasov-Bucuresti
E 56
(Lököshaza-) Curtici-Arad-Timisoara-Craiova-Bucuresti
E 560
Buzau-Galati (-Reni-Benderi)
E 562
Bucuresti-Costanta
E 66
(Vrsac-) Stamora Moravita-Timisoara
(23) Bulgaristan
E 95
(Giurgiu-) Ruse-Gorna-Dimitrovgrad
E 951
Sindel-Karnobat
E 660
Ruse-Kaspican
E 680
Sofia-Mezdra-Gorna-Kaspican-Sindel-Varna
E 70
(Dimitrovgrad-) Dragoman-Sofija-Plovdiv-Dimitrovgrad-Svilengrad (-Kapıkule)
E 720
Plovdiv-Zimnitza-Karnobat-Burgas
E 855
Sofia-Kulata (-Promachon)
(24) Finlandiya
E 10
Hanko-Helsinki-Riihimaki-Kouvola-Vainikkala (-Luzhaika)
(25) Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği
E 851
Lvov-Vadul Siret (-Vicsani)
E 95
(Iasi-) Ungeni-Kichinev-Benderi-Kiev-Moskva
E 10
(Vainikkala-) Luzhaika-Leningrad-Moskva
E 20
(Terespol-) Brest-Moskva
E 30
(Medyka-) Mostiska-Lvov-Kiev-Moskva
E 40
(Cierna N. Tis-) Cop-Lvov
E 50
(Zahony-) Cop-Lvov-Kiev-Moskva
E 560
(Galati-) Reny-Benderi
(26) Türkiye
E 70
(Svilengrad-) Kapıkule-İstanbul-Haydarpaşa-Ankara
E 702
Ankara-Kapıköy [Razi (İran)]
E 704
Ankara-Nusaybin-[Kamichli (Sureyi)-tel Kotchek (Irak)]


 
 

EK II
Uluslararası Ana Demiryolu Hatlarının Teknik Özellikleri

            Ön Bilgiler

            Parametreler tablo 1’de özetlenmiştir.

            Tablo 1 A sütununda gösterilen değerler ulusal demiryolu geliştirme planlarıyla ilişkili olarak ulaşılacak önemli hedefler olarak ele alınmalı ve bu değerlerden her türlü sapma durumu istisna olarak görülmelidir.

            Hatlar iki ana gruba ayrılmaktadırlar.

            (a) Mevcut hatlar, uygun olduğu yerlerde geliştirilmeye müsait olan hatlardır; Çoğunlukla bunların örneğin geometrik özelliklerini değiştirmek güç ve bazen de imkansızdır ve bu tiphatlar için ihtiyaç duyulan şeyler hafifletilmelidir;

            (b) Yapılacak Yeni Hatlar, belirli ekonomik limitler içinde özel geometrik özellikler serbestçe seçilebilir.

            Bunlarıda iki alt sınıfa ayırmak gerekir:

            (i) Sadece yolcu trafiği için olacak hatlar (yük trafiği hariç);

            (ii) Hem yolcu hem de yük hizmetleri için karışık veya kombine trafik hatları.

            Kullanılan parametreler teknik gelişmeyi engellememektedir; Bunlar minimum ihtiyaç duyulan ölçülerdir. Bir demiryolu şebekesi eğer uygun olduğunu düşünüyorsa daha iddialı parametreler kullanabilir.

            Benzer şekilde, uygun olduğu yerlerde tablo 1’de verilen spesifikasyonlar demiryolu şebekesinin entegral kısımları olan feribot hizmetlerine de uygulanır.
 
 

Tablo 1
Uluslararası Ana Demiryolu Hatları Altyapı Parametreleri


A
Altyapı ihtiyaçlarını karşılayan mevcut hatlar ve iyileştirilecek veya yeniden yapılacak hatlar 
B
Yeni hatlar

B1

Yalnızca

Yolcu trafiği

B2

Yolcu ve

yük trafiği

1- Yol sayısı
2- Araç yükleme gabarisi

3- Yol merkezleri arasındaki minimum mesafe

4- Nominal minimum hız

5- Dingil basıncı için verilen ağırlık: 

Lokomatifler (200 km/s dan yavaş)

Ray otobüsü ve diziler (300 km/s dan yavaş) 

Yolcu vagonları

Yük vagonları (100 km/s dan yavaş)

(120 km/s dan yavaş)

(140 km/s dan yavaş)

6- Lineer metre başına düşen izin verilen ağırlık

7- Deneme treni (köprü dizaynı)

8- Maksimum rampa

9- Ana istasyonlarda minimum peron uzunluğu

10- Minimum kullanılan yan hat uzunluğu

11- Hemzemin geçit

¾
UIC*/B

4.0 m

160 km/s

22.5 ton

17 ton

16 ton

20 ton

20 ton

18 ton

8 ton

UIC 71

¾

400 m

750 m

yok

2
UIC C1

4.2 m

300 km/s

¾

17 ton

¾

¾

¾

¾

¾

¾

35 mm/m

400 m

¾

yok

2
UIC C1

4.2 m

250 km/s

22.5 ton

17 ton

16 ton

22.5 ton

20 ton

18 ton

8 ton

UIC 71

12.5 mm/m

400 m

750 m

yok

            1. Hat Sayısı

            Uluslararası ana hatlar yüksek kapasite sağlamıl ve dakik bir işletme zamanlamasını mümkün kılmalıdır.

            Genel olarak bu iki koşulu berden yerine getirmek en az çift hat bulunan güzergahlarda mümkündür.

            2. Araç yükleme gabarisi

            Bu uluslararası ana hatlar için asgari yükleme gabarisidir.

            Yeni hatlarda, yüksek bir yükleme gabarisinin kabul edilmesi ile normal olarak yalnızca küçük bir marjinal yatırım maliyeti tahakkuk etmektedir ve bu nedenle UIC C1 gabarisi seçilmiştir.

            C1 gabarisi örneğin şu olanaklara izin vermektedir:

            Yükleme yüksekliği ray seviyesinden itibaren 60 cm. olan özel vagonlar üzerinde Avrupa karayolu yükleme gabarisine uygun (yükseklik 4 m, genişlik 2,5 m) karayolu eşya taşıma araçları ve araç dizilerinin (treylerli kamyon, mafsallı araç, tır çekici ve yarım treyler) taşınması;

            Normal bojili çukur vagonlar üzerinde 2,5 m. genişliğinde 4 m. yüksekliğinde normal karayolu yarım treylerlerinin taşınması;

            Normal platform vagonlar üzerinde 2,44 m genişliğinde 2.9 m yüksekliğinde ISO konteynerlerinin taşınması;

            Normal platform vagonlar üzerinde 2.5 m genişliğinde hareketli kasalar taşınması.

            Dağlık bölgelerden geçen (örneğin Pireneler, Massif Central, Alpler, Jura, Apeninler, Karpatlar) mevcut hatlarda Teknik birim yükleme gabarisine veya hat merkezinde biraz daha yüksek gabarilere uygun birçok tüneller bulunmaktadır. Bunu, UIC C1 gabarisine uydurmak üzere artırmak hemen hemen her durumda ekonomik ve mali açıdan imkansızdır.

            Bu nedenle örneğin aşağıdaki olanaklara izin verdiğinden UIC B gabarisi seçilmiştir:

            Yükleme yüksekliği ray seviyesinden 1.18 m olan düz konteyner vagonları üzerinde 2.44 m genişliğinde ve 2.90 m yüksekliğinde ISO konteynerlerinin taşınması;

            Normal platform vagonlar (yükleme yüksekliği 1.246 m) üzerinde 2.5 m genişliğinde ve 2.6 m yüksekliğinde hareketli kasaların taşınması;

            Çukur vagonlar üzerinde yarım treylerlerin taşınması.

            Mevcut Uluslararası ana hatların çoğu asgari UIC B gabarisindedir. Diğerlerinde ise hatları bu standart’a yükseltmek normal olarak büyük yatırımlara ihtiyaç göstermez.

            3. Hat merkezleri arasındaki asgari mesafe

            Bu, istasyonlar dışındaki çift hatlı ana hatlarda, hat merkezleri arasındaki asgari mesafedir.

            Hat merkezleri arasındaki mesafe yapılacak bir artış aşağıdaki avantajları sunar:

            İki trenin birbirini geçişi sırasındaki aerodinamik basınçta azalma, hızla orantılı olarak artan bir avantaj;

            Gabari dışı yüklerin taşınmasına konan kısıtlamalarda belirli bir rahatlama;

            Hat bakımı ve yenilemelerinde yüksek güçlü mekanize teçhizat kullanma imkanı.

            Mevcut çift hatlarda ve istasyonlar dışında hat merkezleri arasındaki mesafe 3.5 m ile 4 m arasında değişmektedir. Hatlar tamamen yenilendiği zaman, asgari 4 m’lik bir mesafenin sağlanması amacıyla bu mesafenin artırılması için çaba harcanmalıdır.
 

            Yeni hatlarda, cömert bir hatlar arası mesafe seçimi, en azından tüneller dışında ve 4.2 m ye kadar, normal olarakyalnızca sınırlı bir marjinal yatırım gerektirir. Bu nedenle, hat merkezleri arasında asgari 4.2 m mesafe seçilmiştir. Bu mesafe 300 km/s hıza kadar (örneğin, Paris ve Lyon arasındaki yeni Paris-Güney Doğu yüksek hız hattı) yeterlidir.
            4. Nominal Asgari Hız

            Nominal asgari hız hat kesiminin geometrik özelliklerini (kurp ve meyil yarıçapı), emniyet düzenlerini (frenleme mesafeleri) ve vagonların frenleme kat sayısını belirler.

            Mevcut hatlarda azami hızlar kurpların yarıçapına bağladır. Asgair nominal hız (160 km/s), düz hatlı ve geniş yarıçaplı kurplu kesimlerde genel olarak uygulanmaktadır. Belirli kesimlerde 160 km/s hıza ulaşabilmek için, bazı durumlarda büyük yatırımlar yapılmadan sinyalizasyon ve hat konumları geliştirilebilir.

            Yeni hatlarda, daha yüksek nominal hızlar benimsenebilir. Seçilen nominal hızlar, planlama safhasında veya inşa halinde olan veya yeni bitirilmiş yeni hatlar içindir.

            Nominal hız ticari hızla aynı değildir. Ticari hız bir trenin kalkış ve varış yeri arasındaki mesafenin ara duraklamalar dahil, toplam seyahat süresine bölünmesidir.

            5. Dingil başına izin verilen ağırlık

            Bu, uluslararası ana hatların kaldırabileceği dingil başına izin verilen ağırlıktır.

            Uluslararası ana hatlar mevcut ve gelecekteki en modern araç trafiğini kaldıracak kapasitede olmalıdır. Özellikle;

            Dingil başına 22,5 ton ağırlık lokomotifleri: Normal olarak dingil başına 20 tonluk bir ağırlığı kaldırabilen hatlarda dingil başına biraz daha yüksek ağırlıklı lokomotiflere müsamaha edilmektedir çünkü lokomotif dingil sayısının toplam dingil sayısına oranı genellikle çok düşük olup bir lokomotifin süspansiyonları bir vagonunkinden daha az aşınmaya sebep olur;

            Dingil başına 17 ton ağırlıklı otoraylar ve diziler (bu ağırlık Fransız demiryollarının TGV dizilerinin dingil başına düşen ağırlığıdır);

            Dingil başına 16 ton ağırlıklı yolcu vagonları (mevcut ve planlanan normal vagonlarda, hiçbir vagonun, yüklü olarak, 16 tonu aşan dingil ağırlığı olmayacaktır);

            UIC C sınıfına tekabül eden 20 ton dingil ağırlıklı yük vagonları; yeni karma veya kombine trafik hatları için UIC’nin son kararına uygun olarak 100 km/s hıza kadar dingil başına 22,5 ton dingil ağırlığı kabul edilmiştir. UIC yönetmeliği ile 120 km/s hız için ağırlık sınırı dingil başına 20 ton, 140 km/s hız için 18 ton olarak tespit edilmiştir.

            Verilen dingil ağırlığı değerleri, UIC yönetmeliği uyarınca çapı 840 mm. den az olmayan tekerlekler içindir.

            6. Beher lineer metre için izin verilen ağırlık

            Uluslararası hatlarda sefer yapacak demiryolu araçlarının tampon uçları arasındaki uzunluğun beher metresi başına izin verilen ağırlık, UIC C4 sınıfına uygun olarak 8 ton’dur.

            7. Test Dizisi (Köprü Dizaynı)

            Bu, uluslararası ana hatlar için köprü dizaynının esas alındığı asgair “test dizisi”dir.

            Yeni hatlarda karma ve kombine trafik için UIC 71 test dizisi kullanılır.

            Yolcu trafiğine ayrılmış yeni hatlarda hiçbir uluslararası standart konmamıştır.

            8. Azami eğim

            Bu uluslararası ana hatlarda aşılmayacak eğimdir.

            Mevcut hatlarda eğim değiştirilmesi kesinlikle imkansız olan bir faktördür.

            Yolcu trafiğine ayrılmış yeni hatlarda, 35 mm/m değeri kabul edilmiştir. (Bu Paris ve Lyon arasındaki Paris-Güney Doğu yüksek hız hattında kullanılan standarttır.)

            Karma veya kombine trafik için yeni hatlarda 12.5 mm/m değer uygulanmaktadır. Bu şu anda her ulusal planlamadaki en yüksek değerdir.
 

            Eğir rampanın uzunluğuna bağlıdır; rampa ne kadar uzunsa eğik o kadar küçük veya tersidir.
            9. Ana garlarda asgari peron uzunluğu

            Bunun için UIC tarafından kabul edilen 400 m uzunluk seçilmiştir. 400 m uzunluğundaki bir peron örneğin:

            27.5 uzunluğunda 13 yolcu vagonu ve bir lokomotiften oluşan bir treni veya 26.4 m uzunluğunda 14 yolcu vagonu ile bir lokomotifi;

            Paris-Güney Doğu hattında kullanılan 2 TGV dizisinden oluşan bir treni kabul edebilir.

            400 m’yi aşan uzunlukta bir ana gar peronu iki nedenle kabul edilmemiştir:

            Özellikle uç istasyonlardaki yaya yolculardan gelen “Yolcu Direnişi”;

            Özellikle uç istasyonların tadili için gerekli aşırı yatırım maliyetleri.

            10. Asgari yararlı yan hat uzunluğu

            Uluslararası ana hatlarda asgari yararlı yan hat uzunluğu yalnızca yük trenleri için önemlidir.

            Bunun için UIC tarafından kabul edilen 750 m uzunluk seçilmiştir. Bu uzunluk, C4 sınıfında taşınan brüt 5000 ham ton ağırlığı aşan yük trenlerinin hareketini ve istasyona çekilmesine olanak verir (her bir metrelik uzunluk başına 8 ham ton); ayrıca 750 m’lik yan hatta çekilecek, 1500 ham ton yükü olan bir trenin her bir metrelik uzunluk başına düşen kütle ağırlığı 2 ton’dur.

            11. Hemzemin Geçit

            Yeni Uluslararası ana hatlar hiç bir karayolu hemzemin geçidi bulunmayacak şekilde inşa edilmelidir.

            Mevcut Uluslararası ana hatlarda, hemzemin geçitlerin sistematik olarak üst ve alt geçilter yoluyla kaldırılması planlanmıştır. Bu tür kaldırmaların fiziki olarak imkansız olduğu az sayıda birkaç durum bu uygulamanın dışındadır.

            Not: İngilizce, Fransızca ve Rusça metinleri 20 Mayıs 1992 gün ve 21233 sayılı Resmi Gazete’dedir.* Listedeki şehirlerde parantez içinde verilen istasyonlar, ya diğer güzergah ya da ilgili ülklerin sınırları dışındadır.