Milletlerarası Anlaşma  
Resmi Gazete: 28.05.1992 Sayı : 21241 (Asıl)Düstur Tertip:5 Cilt: 31 Sahife:2314
Milletlerarası Antlaşma

Karar Tarihi : 22/04/1992
Karar Sayısı: 92/2957

             6 Mart 1992 tarihinde Ankara’da imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında Karma Ekonomik Komisyonu Onikinci Dönem Protokolu”nun onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 16/4/1992 tarihli ve BKYY-I/606-2468 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/4/1992 tarihinde kararlaştırılmıştır. 


             Hüsamettin CİNDORUK
           CUMHURBAŞKANI V.
 
Süleyman DEMİREL
Başbakan
 
E. İNÖNÜ
Devlet Bakanı ve Başb. Yrd.
C. ÇAĞLAR
Devlet Bakanı
Ş. ERCAN
Devlet Bakanı  V. 
E. CEYHUN
Devlet Bakanı
 
İ. TEZ
Devlet Bakanı
A. GÖNEN
Devlet Bakanı
T. AKYOL
Devlet Bakanı
G. ERGENEKON
Devlet Bakanı
 
O. KİLERCİOĞLU
Devlet Bakanı
M. KAHRAMAN
Devlet Bakanı
Ö. BARUTÇU
Devlet Bakanı
M.A. YILMAZ
Devlet Bakanı
 
E.ŞAHİN
Devlet Bakanı
Ş. ERCAN
Devlet Bakanı
M. BATALLİ
Devlet Bakanı
M. S. OKTAY
Adalet Bakanı
 
N. AYAZ
Milli Savunma Bakanı
İ. SEZGİN
İçişleri Bakanı
H. ÇETİN
Dışişleri Bakanı 
S. ORAL
Maliye ve Gümrük Bakanı
 
K. TOPTAN
Milli Eğitim Bakanı
O. KUMBARACIBAŞI
Bayındırlık ve İskan Bakanı
V. TANİR
Sağlık Bakanı V.
 
Y. TOPÇU
Ulaştırma Bakanı
N. CEVHERİ
Tarım ve Köyişleri Bakanı
M. MOĞULTAY
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
 
M.T. KÖSE
Sanayi ve Ticaret Bakanı
E. FARALYALI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
D. F. SAĞLAR
Kültür Bakanı
 
D. F. SAĞLAR
Turizm Bakanı V. 
V. TANIR
Orman Bakanı
N. CEVHERİ 
Çevre Bakanı V. 
 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ - KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ARASINDA
KARMA EKONOMİK KOMİSYONU ONİKİNCİ DÖNEM PROTOKOLU
EKONOMİK İŞBİRLİĞİNİN YENİ YAPILANMASI

             1- T.C. ile KKTC arasında 5/12/1986 tarihli Ekonomik İşbirliği Protokolu 5 yıl gibi kısa bir dönemde tesbit edilen hedeflere büyük ölçüde ulaşmıştır. KKTC ekonomisinde tarım ve ticarete bağlı bir yapıdan turizm ve sanayiye dayalı bir serbest piyasa modeline geçilmiştir. Ekonomi bu işbirliğinin sonucu olarak dinamizm kazanmış ve önemli yapısal değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Ekonomik İşbirliği Protokolunda öngörülen altyapı projeleri büyük ölçüde tamamlanmıştır. Dışticaretin gelişmesi ve sanayi ile turizm gelirlerinin artmasıyla ekonomide yeni bir safhaya ulaşılmıştır. 

             2- Bununla birlikte; kuraklık, ticaretteki daralma ve körfez krizi gibi nedenlerle 1990 ortalarından itibaren darboğazlarla karşılaşılmıştır. Sözkonusu sorunlar, ekonominin yeni bir yapılanmaya gitmesi ihtiyacı ile birlikte, Türkiye ile Ekonomik İşbirliğinin yeni bir yaklaşımla şekillendirilmesi ihtiyacını ortaya koymuştur. Amaç, ekonominin dengeli ve istikrarlı büyümesini ve Türkiye ile işbirliği halinde dünya ekonomisi ile entegrasyonunu sağlamaktır. Bu yaklaşımla iki ülke arasında, KKTC ekonomisinin gelişmesini de gözetecek şekilde mal, hizmet ve sermaye akışını serbestçe sağlamak üzere T.C. - KKTC arasında bir Ekonomik İşbirliği Alanının oluşturulması kararlaştırılmıştır. Bu kavram makro düzeyde işbölümünü ve tamamlayıcı ana hedef olarak belirlenmesini öngörmektedir. Böylece, KKTC’deki refah düzeyinin yükseltilmesine ve KKCT’nin Doğu Akdenizde bir transit ticaret, turizm, eğitim ve diğer hizmet sektörleri itibariyle bir ekonomik ilgi merkezi haline getirilmesine çalışılacaktır. Bu hedef doğrultusunda, ekonominin gelişmesini sınırlandıran darboğazların giderilmesine ve ekonomide yeni atılımlara imkan verecek projelere öncelik verilmesinde mutabık kalınmıştır.

             TİCARET
             3- T.C.-KKTC arasındaki ticari ilişkilerin, karşılıklı yarar sağlayacak şekilde daha da geliştirilmesi için gerekli tedbirler alınacaktır. 

             Ayrıca, KKTC’nin tarım ve sanayi ürünlerinin 3. ülkelere reeksport edilmesi imkanlarının sağlanması için T.C. tarafından gerekli kolaylıklar gösterilecektir.

             4- İki ülke arasında sermaye, hizmet ve mal akımı sağlanacak, ayrıca iki taraf işadamlarınca 3. ülkelere yapılacak pazarlama ve dağıtım konularında, ortaklık dahil, her türlü işbirliği imkanları teşvik edilecektir. Bu amaçla, mevcut teşvik sistemleri gözden geçirilecek, ayrıca, her iik ülkedeki yatırımcılara, müteşebbislere, serbest meslek sahiplerine işyeri kurma, çalışma ve ikamet müsaadelerine ilişkin imkanlar ve mevzuat karşılıklı olarak geliştirilecektir.

             Kaynakların, serbest rekabet ortamında, kalkınma hedeflerine uygun olarak, en etkin bir şekilde kullanılması için, özel teşebbüsün ekonomide daha etkin görev alması teşvik edilecektir.

             Ayrıca, iki ülke özel sektörünün daha sıkı işbirliğine girmelerini teminen, iki ülke işadamları arasında “İŞ KONSEYİ” kurulması sağlanacaktır.

             5- KKTC’nin 3. ülkelere ihraç edeceği sınai maddeler, hazır giyim eşyası ve işlenmiş tarım ürünleri için Türkiye İhracat Kredi Bankası (Eximbank) tarafından 120 gün vadeli sevk öncesi veya sonrası imalatçı veya ihracatçı kredilerinden, KKTC’ndeki işadamları yararlandırılacaktır.

             6- Türk işadamları ve firmalarının KKCT’de yapacakları yatırımların Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. tarafından uygulamaya konulan Yurtdışı Yatırım Sigortası programı çerçevesinde politik risklere karşı teminat altına alınması sağlanmıştır.

             7- İhracat rejimi hükümleri saklı kalmakkaydıyla T.C. den KKCT’ne yolcu beraberinde azami 15.000.000 TL.lık, mal ithalatı yapılabilecektir. Ancak, sanayicilerin kendi ihtiyaçları için kapasiteleri dahilinde yapacakları ithalat ile yaş sebze ve meyve ithalatı, KKTC makamlarınca tesbit edilecek esaslar çerçevesinde bu limite tabi olmayacaktır. 

             8- KKTC ilgili makamlarınca verilen sağlık sertifikalarında ve analiz raporlarında T.C. Gıda Maddeleri Tüzüğüne bağlı yönetmeliğe ve mevcut ise Türk standartlarına uygunluğu belirtilmek kaydıyla, bu belgeler başka mercilerin teyidi aranmadan, T.C. Lefkoşe Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Başmüşavirliğinin tasdiki ile T.C. tarafından kabul edilecektir. 

             KKTC tarafı da, T.C. yetkil makamlarınca verilecek sağlık kontrol belgelerini ve mevcut ise standartlara uygunluk belgelerini esas alacaktır.

             9- KKTC üreticisinin desteklenmesi amacıyla 3. ülkelere ihraç edilemeyen narenciyenin talep halinde Türkiye’ye ithali sağlanacaktır.

             10- KKTC menşeli malların Türkiye’ye ithalinde uygulanan mevcut sistemin iyileştirilmesi ve kolaylaştırılması, desteklerin üretim ve yatırım bazına kaydırılması ve ayrıca gerekli mevzuat uyumunun sağlanmasını temin amacıyla Mart/1992 içinde bir komite oluşturularak çalışmalara başlanacaktır.

             11- İki ülke arasında mal, hizmet ve sermayenin serbest dolaşımını sağlamak, ikili ticareti çeşitlendirerek geliştirmek ve dışticareti serbestleştirmek amacıyla, gümrük vergi oranlarının mümkün olan ölçüde uyumları sağlanacak ve gümrük birliğine aşamalı olarak geçilecektir.

             12- T.C. - KKTC transit ticaretinin geliştirilmesi, özellikle Türkiye üzerinden diğer ülkelere yapılacak transit ticaretin ve Türkiye içinde TIR ve konteynerlerin sirkülasyonunun sağlanması için KKTC ve T.C. yetkililerinin katılacağı bir heyet oluşturulacaktır.

             13- KKTC lisanslı araç ve konteynerlerine T.C. Devlet Demiryollarının inhisarında bulunan limanlar ve bunlarla ilgili tren istasyonlarında uygulanan hizmet tarifelerinde özel bir indirim sağlanacaktır.

             TURİZM
             14- KKTC Turizm Master Planı’nın hazırlanması için T.C. tarafı gerekli önlemleri alacaktır.

             15- KKTC turizminin T.C. turizmi ile entegrasyonu sağlanacak ve Türkiye’nin güney sahillerindeki turizm potansiyelinden KKTC’nin yararlanma imkanları geliştirilecek ve bu alanda ulaşım kolaylaştırılacaktır. KKTC’nde üçüncü yaş turizminin, sağlık turizminin, kongre turizminin ve eğitim turizminin geliştirilmesi için önlemler müştereken alınacaktır.

             16- KKTC turizm yatırımcılarının içinde bulundukları güç koşular gözönünde tutularak, T.C. tarafından, KKTC Hükümetine düşük faizli ve uzun vadeli kredi sağlanacaktır.

             17- KKTC turizminin tanıtılmasında ve pazarlanmasında KKTC ile T.C.’nin işbirliği yapmaları ve müşterek hareket etmeleri, uluslararası p-diplomasi kuralları çerçevesinde sağlanacaktır. KKTC turizm personelinin Türkiye’de eğitimi konusunda T.C. yardımcı olacaktır.

             18- KKTC’ne giden T.C. vatahndaşlarından alınmakta olan 15$ toplu konut fonu kaldırılacaktır. Ayrıca, T.C.’den deniz yoluyla KKTC’ye gidiş ve çıkışlarda bilet bedeline ilave edilen toprak bastı harcının kaldırılması için gerekli çalışmalar yapılarak bir ay içinde sonuçlandırılacaktır.

             19- Turizm teşvikleri kapsamında verilen ve 1991 yılında ertelenen kredilerin ödenme süresinin bir yıl daha ertelenmesi için gerekli mali katkı T.C. tarafından sağlanacaktır. 

             ULAŞTIRMA
             20- KKTC’nin, dış dünya ile olan bağlantısının sadece deniz ve hava ulaşımı ile sağlanması ve tüm sektörleri etkileyen bu ulaşım yollarına ülkenin tamamen bağımlı bulunması, dolayısıyla ulaşım sektörünün ekonomideki önemi ve mevcut sorunların ekonomik gelişmeyi sınırlayıcı etkileri gözönünde tutularak;

             a) T.C.-KKTC ve üçüncü ülkeler arasındaki hava ulaşım imkanlarının geliştirilmesi sağlanacaktır.

             b) Türk Cemaat Meclisi İnkişaf Sandığı Konsolide Fonu tarafından T.C.nde yeni bir havayolu şirketinin kurulmasında T.C. makamlarınca her türlü kolaylık sağlanacaktır. Hava ulaşımında kurulacak bu yeni şirkete Türk Sivil Havacılığı tarafından ilk kuruluş ve faaliyet safhasında her türlü kolaylık gösterilecektir. 

             c) KTHY’na sahip oluşturmada ve pilot seçiminde THY’ca her türlü yardım yapılacaktır.

             d) Üçüncü ülkelerden Türkiye’ye ve Türkiye’den sefer yapan hava yollarının KKTC’ne sefer yapma imkanları araştırılacaktır.

             e) KKTC’nin sanayi ve tarım ürünlerinin üçüncü ülkelere ihracı THY’nın tarifeli seferleriyle, İstanbul üzerinden sağlanacak, THY’ca 1.60$/kg. taşıma ücretlerinin 60 centi için KTHY’na, T.C. tarafından katkı sağlanacaktır.

             f) Deniz ulaşımında Türkiye’nin güney limanlarından Girne limanına yolcu ve turist taşımacılığının geliştirilmesi sağlanacaktır. Bu amaçla, Türkiye’nin sahilleri ile KKTC turizm faaliyetlerini etkinleştirmek için ulaşım alanına girecek müteşebbislere gerekli destek verilecektir. T.D.İ. Mersin-Magosa hattındaki yoğun trafiğin hafifletilmesi amacıyla bu hatta gerekli takviyeler yapılacaktır.

             g) KKTC’ne kayıtlı gemilere T.C.ne tahsis edilen gemi tanıma işaretlerinden belirli bir miktar tahsis edilebilecektir.

             h) Özelliği ve taşıdığı önem dolayısıyla Gazimagosa-Mersin hattında yük taşımacılığında karşılaşılan sorunların çözümüne yardımcı olmak için, Gazimagosa-Mersin arasındaki seferlere uygun bir feribot konması imkanları araştırılacaktır.

             ı) Alanya-Girne arasındaki yolcu trafiğinin rahatlatılabilmesi için, Türkiye Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürlüğünce alımı planlanan 2 adet “hızlı tekne” projesinin ivedilikle sonuçlandırılmasına çalışılacaktır.

             j) T.C. Deniz Yollarına ait yük gemilerinin Avrupa’ya, Körfez ülkelerine, Kuzey Afrika’ya ve Uzak Doğu’ya olan tarifeli seferlerine Gaizmagosa limanı da dahil edilecektir.

             k) Halen devam etmekte olan KKTC karayolu Master Planının uygulanmasına devam edilerek uygulama planındaki hedeflere varılabilmesi için çalışmalara hız verilecektir.

             KAMU MALİYESİ-FİNANSMAN
             20- KKTC hazinesinin 1992 bütçesi, acil nakit ihtiyacının bir kısmının imkan nisbetinde geçici bir önlem olarak karşılanması amacıyla, T.C. Hükümetince gerekli finansman/kredi sağlanacaktır.

             21- KKTC’nin 1992 bütçesinde Lefkoşe mahrecli olarak finanse edilmesi öngörülen yatırım projeleri hazırlanacak program ve aktarmalar çerçevesinde T.C. tarafından karşılanacaktır.

             22- KKTC’de sanayi, turizm, ulaştırma ve tarım sektörlerindeki yatırımcıların ve küçük esnaf ve sanatkarların finansman ihtiyacını gidermek amacıyla, KKTC Merkez Bankası bünyesinde bir kalkınma fonu oluşturulması ve bu fondan müteşebbislere orta ve uzun vadeli düşük faizli krediler sağlanması konusunda her iki tarafca işbirliği yapılacak ve gerekli kaynak T.C. tarafından sağlanacaktır.

             23- KKTC’de TL kullanılması nedeniyle zaman zaman ortaya çıkabilecek nakit ihtiyacının giderilmesini teminen KKTC Merkez Bankasında bir fon oluşturulması ve bu fonun işleyişi hususunda Mart ayında gerekli çalışmalara başlanılacaktır.

             SANAYİ
             24- KKTC’nin koşullarına uygun ve KKTC sanayi’nin, T.C. sanayi ile entegre olacak şekilde gelişmesi amacıyla KKTC sanayi master planının hazırlanmasında T.C. gerekli yardımı sağlayacaktır. 

             25- Küçük ve orta ölçekli sanayinin geliştirilmesi konusunda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOS-GEB) tarafından, KKTC personelinin eğitimine yardımcı olunacaktır.

             26- KKTC’de Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Esnaf Sitelerinin altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesi ve tamamlanması için T.C. tarafından gerekli katkı sağlanacaktır.

             TARIM
             27- Ormancılık ve gölet yapım master planlarının geliştirilerek uygulamasına devam olunacaktır.

             28- T.C. tarafından tarım master planının biran önce hazırlanması sağlanacaktır.

             29- a) KKTC’deki tarım alanlarından azami faydayı sağlamak üzere, şimdiye kadar olduğu gibi, tarımsal girdiler sübvansiyonlu olarak T.C. tarafından temin edilecektir.

             b) Hayvan sağlığının korunması için, hayvan aşılarının ihtiyaç duyulan miktarda teminine devam edilecektir.

             30- Tarımda üretimin devamlılığının ve geliştirilmesinin sağlanması, ayrıca üretimde verimlilik ve çeşitlilik ile üretimin rasyonel ve optimal düzeyde gerçekleştirilmesi amacıyla tarımsal araştırmaya yönelik projelere T.C.’den teknik destek ve finansman sağlanacaktır.

             Ayrıca, tarımsal kaynakların daha verimli kullanımı için bahçe tarımının, hayvancılığın, balıkçılığın ve arıcılığın geliştirilmesi konusunda, T.C. tarafı her türlü teknik yardımı yapacaktır.

             Öte yandan, hayvancılıkda daha fazla ekonomik fayda sağlamak üzere, damızlık hayvan işletmelerinin kurulması, ayrıca modern hayvan barınaklarının yaygınlaştırılması ve bunların yerleşim birimleri dışına çıkarılması için altyapı yatırımlarının finansmanlarının T.C. tarafından desteklenmesini teminen, geniş kapsamlı bir projenin hazırlanıp yürütülmesi hususunda KKTC gerekli önlemleri alacaktır.

             31- Su sorununun hafifletilmesi ve mevcut su kaynaklarının rasyonel şekilde kullanılması amacıyla KKTC’de modern sulama sistemlerinin geliştirilmesi için T.C. tarafından 5 yıllık bir “Sulama Master Planı” hazırlanacaktır.

             Su kullanımı ve tasarrufuna yönelik yasal düzenlemeler KKTC tarafından yapılacaktır.

             32- Büyük ve küçük baş hayvan kesimlerinin sadece Et Kombinasında kesimini sağlayacak şekilde, KKTC tarafından gerçekleştirilecek yasal düzenlemelere paralel olarak, hayvancılığın gelişmesinde, üretimde verimliliğin artırılmasında ve sağlıklı gıda temininde önemli fonksiyonu olan Et Kombinası Projesi’nin, KKTC koşullarına uygun bir kapasiteye dönüştürülerek komple bir tesis olarak tamamlanması çalışmaları T.C. tarafından başlatılacaktır.

             TÜRKİYE’DEN SU NAKLİ
             33- Kıbrıs adasının tümüyle kurak iklime sahip olması nedeniyle, gerek kullanma, gerek tarım için ortaya çıkan su açığının kapatılması zaruri hale gelmiştir. Bu itibarla, Türkiye’den KKTC’ne su götürülmesi üzerinde önemle durulmaktadır.

             KKTC’NİN SU KAYNAKLARI İLE DİĞER TABİİ ZENGİNLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
             34- KKTC’deki mevcut su kaynaklarının, gerek toprak altı, gerek toprak üstü zenginliklerinin tesbiti amacıyla, Hacettepe Üniversitesince hazırlanan programın uygulanması konusunda her iki ülke yetkili makamları işbirliği yapacaklardır.

             EĞİTİM
             35- Taraflarca eğitim ve öğretim hizmetleri ile ilgili her türlü faaliyet, 3 Eylül 1990 tarihinde imzalanan “Eğitim, Bilim, Spor ve Kültür Alanında İşbirliği Protokolu” ile tarafların Milli Eğitim Bakanlarınca 28 Aralık 1990 tarihinde imzalanan “Mutabakat Tutanağı”na dayalı olarak, sağlıklı bir şekilde yürütülmekte olan çalışmalara devam edilecektir.

             Bu çerçevede; T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığından gelecek eğitim ile ilgili talepleri imkanlar elverdiği ölçüde karşılamaya devam edecektir.

             36- KKTC makamları öğretmenlik mesleğini seçen gençleri teşvik edecek ve bunlara T.C. makamlarınca imkan dahilinde burs tahsisine çalışılacaktır. Sözkonusu bursların sınıflandırılması ve KKTC gençlerinin T.C. Üniversitelerine ve yurtlarına alınmaları konusunda iki ülke ilgili makamları temaslarda bulunacaktır.

             37- DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
             a) Doğu Akdeniz Üniversitesinde okuyan öğrenciler için, finansmanı T.C. tarafından karşılanmak kaydıyla 1000 kişilik yeni bir öğrenci yurdu yaptırılması konusunda çalışmalar sürdürülecektir.
             b) Doğu Akdeniz Üniversitesinin ihtiyacı olan laboratuvar malzemesinin sağlanması, kütüphane yaptırılması gibi konularla ilgili, giderler 1992 yılı içinde T.C. tarafından kredi olarak sağlanacaktır.

             Üniversitenin diğer ihtiyaçları 4 yıllık bir plan içerisinde ele alınacaktır.

             38- KKCT’nin bir eğitim ve kültür merkezi haline getirilme çabaları desteklenecek ve Türkiye’deki Üniversitelerin KKTC’nde kampüs açmaları teşvik edilecektir; bu çerçevede yabancı dilde tedrisat yapacak Tıp ve Ziraat Fakültelerinin hayatiyete geçirilmesi için gerekli çalışmalar tamamlanacaktır.

             DİĞER KONULAR
             39- Mülkiyet hakkının toplumsal yaşamdaki önemi nazara alınarak, İskan, Topraklandırma ve Eşdeğer Yasası (İTEM) uygulamasının KKTC makamlarınca, biran önce sonuçlandırılmasına çalışılacak, gerekli katkı ve destek T.C. tarafından sağlanacaktır.

             40- KKTC’nin, standardizasyon, kalite, verimlilik ölçme, istatistik ve planlama hizmetlerinin geliştirilmesi için alacağı tedbirlere, T.C. teknik yardım sağlayacaktır.

             41- Kamu personel rejimi, eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik politikalarının iyileştirilmesi ve çağdaşlaştırılması maksadıyla KKTC tarafından hazırlanacak reform programlarına yardımcı olmak üzere, T.C. teknik bilgi ve uzman personel temin edecektir.

             42- KKTC’deki kamu hizmetlerinin bedelleri, harç ve ücretleri, günün koşullarına uydurulacaktır.

             43- İki ülke arasında okul düzeyindeki sportif ilişkiler devam ettirilecek, KKTC’nin beynelminel spor federasyonlarına üyeliği konusu ortaklaşa takip edilecektir. Gençlik kampları düzenlenmesi ile ilgili programlar yürütülecektir.

             KKTC’deki spor tesislerinin bakım ve onarımları konusunda işbirliği yapılacaktır.

             44- KKTC’nin kalkınmasını gerçekleştirecek, dünyadaki hızlı gelişmeler sonucu oluşan ekonomik, mali, ticari ve finansal ilişkilere uyum sağlamak ve KKTC’nin daha hızlı kalkınmasını sağlayabilmek için, Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın (1993-1997) hazırlanmasında T.C. tarafından gerekli uzman sağlanacak ve teknik yardım yapılacaktır.

             45- KKTC’nde nüfus politikasının güçlü bir aracı olan sosyal konut projelerinin devamı için KKTC’ne gerekli kredi imkanları uygun koşullarla sağlanacaktır.

             46- KKTC’nin gelir ve vergi idaresinin geliştirilmesi konusunda T.C. tarafından gerekli mali ve teknik yardım sağlanacaktır. Bu çerçevede, KKTC Banka Muameleleri Vergisi, Taşınmaz Mal Tasarruf Vergisi ve KDV ile ilgili yasaları uygulamaya koyacaktır.

             İşbu protokol 6 Mart 1992 tarihinde iki orjinal nüsha olarak Ankara’da imzalanmıştır.

             T.C. HÜKÜMETİ ADINA                                       KKTC HÜKÜMETİ ADINA
             ORHAN KİLERCİOĞLU                                                     NAZİF BORMAN
                   DEVLET BAKANI                                       EKONOMİ VE MALİYE BAKANI