Milletlerarası Anlaşma  
Resmi Gazete: 05.06.1992 Sayı : 21249 (Asıl)Düstur Tertip:5 Cilt: 31 Sahife:

Milletlerarası Antlaşma

Karar Tarihi : 22/04/1992
Karar Sayısı: 92/2961

             3 Mart 1992 tarihinde Şam’da imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında, Türkiye-Suriye Sınır Bölgelerinde Harita Yapımı İçin Hava Fotoğraflarının Alımı ve Doğal Kaynakların Araştırılması ile Tarımsal İlaçlama, Doğal Afetler ve Kurtarma Amacıyla Yapılacak Uçuşlara İlişkin Teknik İşbirliği Protokolu”nun onaylanması Dışişleri Bakanlığı’nın 14/4/1992 tarihli ve KGEH/KOHD-217-2335 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/4/1992 tarihinde kararlaştırılmıştır.


             Hüsamettin CİNDORUK
           CUMHURBAŞKANI V.
 
Süleyman DEMİRELBaşbakan
 
E. İNÖNÜ
Devlet Bakanı ve Başb. Yrd.
C. ÇAĞLAR
Devlet Bakanı
Ş. ERCAN
Devlet Bakanı  V. 
E. CEYHUN
Devlet Bakanı
 
İ. TEZ
Devlet Bakanı
A. GÖNEN
Devlet Bakanı
T. AKYOL
Devlet Bakanı
G. ERGENEKON
Devlet Bakanı
 
O. KİLERCİOĞLU
Devlet Bakanı
M. KAHRAMAN
Devlet Bakanı
Ö. BARUTÇU
Devlet Bakanı
M.A. YILMAZ
Devlet Bakanı
 
E.ŞAHİN
Devlet Bakanı
Ş. ERCAN
Devlet Bakanı
M. BATALLİ
Devlet Bakanı
M. S. OKTAY
Adalet Bakanı
 
N. AYAZ
Milli Savunma Bakanı
İ. SEZGİN
İçişleri Bakanı
H. ÇETİN
Dışişleri Bakanı
S. ORAL
Maliye ve Gümrük Bakanı
 
K. TOPTAN
Milli Eğitim Bakanı
O. KUMBARACIBAŞI
Bayındırlık ve İskan Bakanı
V. TANIR
Sağlık Bakanı V. 
 
Y. TOPÇU
Ulaştırma Bakanı
N. CEVHERİ
Tarım ve Köyişleri Bakanı
M. MOĞULTAY
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
 
M.T. KÖSE
Sanayi ve Ticaret Bakanı
E. FARALYALI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
M. MOĞULTAY
Kültür Bakanı V. 
 
A. ATEŞ
Turizm Bakanı
V. TANIR
Orman Bakanı
N. CEVHERİ
Çevre Bakanı V. 
 

 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında,
Türkiye-Suriye Sınır Bölgelerinde Harita Yapımı İçin Hava Fotoğraflarının Alımı
ve Doğal Kaynakların Araştırılması İle Tarımsal İlaçlama, Doğal Afetler ve
Kurtarma Amacıyla Yapılacak Uçuşlara İlişkin Teknik İşbirliği Protokolu

             Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti;

             - 28/8/1969 tarihinde Ankara’da imza edilen “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasında Türkiye-Suriye Hududunda Harita Yapımı için Hava Fotoğraflarının Alımı hakkında Teknik İşbirliği Protokolu”nu,

             - 29 Mayıs - 9 Haziran 1971 tarihinde Halep’te yapılan Türkiye-Suriye Hudut Komisyonunun 15 sayılı Kararını, ve

             - 11/5/1974 tarihinde Oğuzeli Kaymakamı ile Carablus Mıntıka Müdürü arasında yapılan Mülakatı

             gözönüne alarak, Türkiye-Suriye sınır bölgelerinde harita yapımı için hava fotoğraflarının alımı ve doğal kaynakların araştırılması ile tarımsal ilaçlama, doğal âfetler ve kurtarma amacıyla yapılacak uçuşların esaslarını düzenlemek arzu ve gayesiyle,

             Yukarıda belirtilen konuları içeren bir teknik işbirliği protokolu düzenlemeye karar vermişler,

             Bu maksatla da, aşağıda imzaları bulunan temsilcilerini kendi mevzuatlarına uygun olarak yetkili kılmışlardır.

             Bu temsilciler, yetki belgelerini teati eyledikten sonra aşağıdaki hususlarda mutabakata varmışlardır.

BÖLÜM I
Tanımlar
MADDE 1

             Bu Protokolda yer alan teknik deyimlerin tanımları aşağıda belirtilmiştir:
 
a) İzne bağlı uçuşlarla ilgili sınır bölgeleri  : Türkiye-Suriye sınırı boyunca, sınır hattından itibaren her iki Tarafta onar kilometrelik sınır şerididir. 
b) İleri Bindirme : Bir uçuş kolonu içerisinde birbirini takip eden hava fotoğraflarının ortak alanlarıdır.
c) Yan Bindirme : Komşu uçuş kolonları içerisinde birbirine yakın hava fotoğraflarının ortak alanlarıdır.
d) Fotoğrafların kazınması  (Silinmesi) : Fotoğraflar üzerindeki detayların görünmemesi için emülsiyonlarının kazınması veya herhangi bir madde ile kapatılmasıdır.
e) Röper Noktası :  Fotoğraflardan elde edilecek stereo modellerin yöneltilmelerinde kullanılmak üzere fotoğraf üzerinde kazınan bölgelerde küçük açıklıkların bırakılması ve nirengi noktası bulunan yerlerde de aynı amaçla küçük açıklıkların bırakılmasıdır.

BÖLÜM II
İzne Bağlı Uçuşlar
MADDE 2

             Akit Taraflar, Türkiye-Suriye sınır bölgeleri haritalarının yapımı için gerekli hava fotoğraflarını almak maksadıyla, işb Protokoldaki hükümlere uymak şartıyla, sınır hattı ve sınır bölgeleri üzerinde uçuş yapabileceklerdir.

             Bu uçuşlar sırasında, yukarıda belirtilen maksat dışında, başka herhangi bir fotoğraf alımı yapılamayacaktır.
 

MADDE 3
             Yukarıda ikinci maddede yazılı maksatla yapılacak uçuşlar sırasında, hudut hattı, ancak olağanüstü hal (emergency) ve teknik zaruretlerin gerektirdiği nisbette aşılabilecektir.

             Hudut hattının aşılması, on kilometreyi geçmeyecek ve hududun aşılması sırasında fotoğraf çekilmeyecektir.

             Hududun aşılması esnasında, görevli müşahit, kendi hava kontrol makamlarıyla telsiz teması kurarak uçuş bölgesini ve uçuş irtifaını bildirebilir.
 

MADDE 4
Uçuştan önce yapılacak işlemler:
             Yukarıda ikinci maddede yazılı maksatla uçuş yapmak isteyen Akit Taraf, uçuşların başlangıç tarihinden en az bir ay önce aşağıdaki bilgileri havi EK-A belgeyi vermek suretiyle diplomitak yoldan müracaat ederek diğer Akit Taraftan izin alacaktır.

             Bu müracaatın cevabı, uçuşun başlangıç tarihinden en geç onbeş gün evvel verilmiş olacaktır.

             1. Uçuşu yapılacak sınır hattını, bölgeleri ve uçuş kolonlarını gösteren krokiler (Bu krokiler 1/50.000 (dahil) ile 1/250.000 (dahil) ölçekleri arasında olacaktır.)

             2. Uçuşların takribi başlangıç ve bitiş tarihi, günlük uçuş süresi.

             3. Fotoğraf alımında kullanılacak uçuşların tipi, sürati, renk, numara ve tanıtıcı işaretleri.

             4. Uçuşların hangi havaalanından yapılacağı ve çekilen filmlerin banyo, dizgi, kazıma ve silinme işlerinin yürütüleceği yer.

             5. Yaklaşık fotoğraf ölçeği, uçuş alt ve üst tavan yüksekliği ile kullanılacak hava kamerası tipi ve odak uzaklığı.

             6. Uçuşu yapacak Akit Taraf, emniyet bakımından, uçuştan önce kendi hudut makamlarına ve bu makamlar kanalıyla diğer Akit Taraf hudut makamlarına, uçuşların başlangıcı hakkında bilgi verecektir.
 

MADDE 5
             Akit Taraflar, yukarıda ikinci maddede belirtilen amaçla yapılacak fotoğraf alımı uçuşları esnasında aşağıdaki kaidelere uymayı kabul ederler:

             1. Akit Taraflardan her biri; diğer Akit Tarafın uçağında bir navigatör ve foto laborutarında da bir görevliyi müşahit olarak bulundurabilir. Hava fotoğrafı alan Akit Taraf, diğer Akit Tarafın müşahitlerinin görevlerini yapmaları için gereken kolaylığı sağlayacaktır.

             2. Harita yapımı için gerekli ve ölçeği tespit edilmiş olan hava fotoğraflarının alımında sadece, nitelikleri önceden bildirilmiş olan tek bir hava kemarası kullanılacak; başka bir hava kemarası veya havadan araştırma yapan bir cihazın kullanılmasına müsaade edilmeyecektir. Akit Tarafların müşahitleri bu hususun yerine getirildiğini kontrol etme yetkisine sahip olacaklardır.

             3. Bu suretle çekilmiş hava fotoğrafları, bunları çeken Akit Tarafın laboratuarında banyo edilecek ve diğer Akit Tarafın topraklarını kapsayan kısımlar, müşahitler tarafından film üzerinden silinecek veya kazınacaktır.

             Bir hava fotoğrafının yarısından fazlasının silinmesi veya kazınması gereken durumlarda, fotoğrafların uçuş istikametindeki ekseninin alt ve üstüne ayar yapmaya imkan verecek miktarda röper noktası bırakılacaktır.

MADDE 6

             Uçuşu yapacak Akit Taraf, işbu Protokola göre, Akit Taraflarca yapılması gerekli işlemlerin tam olarak yerine getirilmesinden sonra uçuş programını uygulayabilir. Uçuşların tamamlandığı, EK-B Sonuç Tutanağı ile diplomatik yoldan diğer Akit Tarafın yetkili makamlarına bildirilecek ve böylece görev sona erecektir.
 
MADDE 7
             Akit Taraflar, doğal kaynakların araştırılması amacıyla sınır hattının kendi taraflarında kalan toprakları üzerinde, arazinin hava fotoğraflarının alımı, uzaktan algılama aygıtlarıyla taranması veya jeofizik amaçlı uçuşlar yapabilirler.

             Uçuştan önce yapılacak işlemler:
             Yukarıdaki paragrafta yazılı maksatla uçuş yapmak isteyen Akit Taraf, uçuşların başlangıç tarihinden en az bir ay önce, aşağıdaki bilgileri havi EK-C belgeyi vermek suretiyle diplomatik yoldan müracaat ederek diğer Akit Taraftan izin alacaktır.

             Bu müracaatın cevabı, uçuşun başlangıç tarihinden en geç onbeş gün evvel verilmiş olacaktır.

             1. Uçuşun yapılacağı sınır bölgesinin 1/50.000 (dahil) ile 1/250.000 (dahil) ölçekli krokileri,

             2. Uçuşların başlangıç ve bitiş tarihleri, günlük uçuş süresi ve uçuş programı,

             3. Araştırmada kullanılacak uçakların tipi, sürat, renk, numara ve diğer tanıtıcı işaretleri,

             4. Araştırma tekniği ve araştırıcı aygıtların marka, model ve tipleri,

             5. Uçuş alt ve üst tavan yüksekliği,

             6. Uçuşların yapılacağı hava alanının yeri.
 

MADDE 8
             Akit Taraflar, yukarıda yedinci maddede belirtilen amaçlarla yapılacak hava fotoğrafı alımı, uzaktan algılama aygıtlarıyla tarama veya jeofizik amaçlı uçuşları esnasında, aşağıdaki kaidelere uymayı kabul ederler:

             1. Akit Taraflardan her biri; diğer Akit Tarafın uçağında bir navigatör ve foto laboratuarında da bir görevliyi müşahit olarak bulundurabilirler. Hava fotoğrafı alan, uzaktan algılama aygıtlarıyla tarama veya jeofizik çalışması yapan Akit Taraf, diğer Akit Tarafın müşahitlerinin görevlerini yapmaları için gereken kolaylığı sağlayacaktır.

             2. Doğal kaynakların araştırılması için gerekli ve ölçekli tespit edilmiş olan hava fotoğraflarının alımında, taramaların yapılmasında ve jeofizik ölçümlerde sadece, nitelikleri önceden bildirilmiş olan tek bir hava kamerası veya yine nitelikleri önceden bildirilmiş olan algılama aygıtları kullanılacak, bunların dışında havadan araştırma yapan bir cihazın kullanılmasına müsaade edilmeyecektir. Akit Tarafların müşahitleri bu hususların yerine getirildiğini kontrol etme yetkisine sahip olacaklardır.

             3. Bu suretle alınmış hava fotoğrafları, yapılan taramalar ve elde edilen diğer veriler, bunları elde eden Akit Tarafın laboratuarında banyo edilecek, değerlendirilecek ve diğer Akit Tarafın topraklarını kapsayan kısımlar, müşahitler tarafından film veya kayıtlar üzerinden çıkarılacak, silinecek veya kazınacaktır.

             Bir hava fotoğrafının yarısından fazlasının silinmesi veya kazınması gereken durumlarda, fotoğrafların uçuş istikametindeki ekseninin alt ve üstüne ayar yapmaya imkân verecek miktarda röper noktası bırakılacaktır.
 

MADDE 9
             Uçuşların, teknik veya meteorolojik sebeplerle, zamanında bitirilmemesi halinde, uçuşu yapacak Akit Taraf, durumu, en kısa zamanda ve en seri şekilde diplomatik yoldan diğer Akit Tarafa bildirerek, işbu Protokol ekindeki Ek-A veya Ek-C belgeyi vermek suretiyle ilâve uçuş müsaadesi isteyecektir. Bu talebe, en geç iki gün içinde cevap verilecektir. Diğer Akit Tarafça verilecek müsaadeyi müteakip görev tamamlanacaktır.
 
MADDE 10
             Yukarıdaki maddelerde belirtilen izne bağlı uçuşlarda, Akit Taraflardan birinin müşahitlerinin, diğer Akit Tarafın ülkesine girişleri, ikametleri ve çıkışları, o Tarafın Milli Mevzuatına uygun olarak yapılacaktır. Uçuş müsaadesini takiben Akit Taraflar, müşahitlerin kimliklerini, ülkeye giriş ve çıkış yerlerini de diğer faydalı bilgileri, diğer Akit Tarafa, uçuşlardan en az on gün önceden bildireceklerdir. Akit Taraflar, müşahitlerin görevlerini yerine getirmeleri için kendi mevzuatlarının müsaadesi nisbetinde gerekli kolaylıkları sağlayacaklardır.
 
BÖLÜM III
Bildirime Bağlı Uçuşlar
MADDE 11
             Tarımsal ilaçlama amacıyla, hududa 5 km. den daha yakın mesafede uçuş yapmak isteyen Akit Taraf, uçuşların başlangıç tarihinden onbeş gün önce aşağıdaki bilgileri diplomatik kanaldan diğer Akit Tarafa bildirecektir.

             1. Uçuşların başlangıç ve bitiş tarihleri, günlük uçuş süreleri ve günlük uçuş programı,

             2. Uçuş yapacak uçakların tip, sürat, renk, numara ve diğer tanıtıcı işaretleri,

             3. Uçuş yapılacak bölgenin sınır taşları itibarıyla belirtilmesi.

             Sözkonusu uçuşlar aşağıdaki şartlara uygun şekilde yapılacaktır:

             1. İlaçlama yapacak uçaklar, hudut hattına 200 metreden daha fazla yaklaşmayacak ve ilaçlama için yeterli yüksekliğin üstünde uçmayacaklardır.

             2. Uçakların günlük uçuşları, uçuşu yapacak Akit Tarafın yetkili hudut makamlarınca, sınır taşları da belirtilmek suretiyle, diğer Akit Taraf hudut makamlarına kırksekiz saat önceden bildirilecektir.

             3. Uçuşa müsaade edilen bölgede aynı anda birden fazla uçak uçmayacaktır.

             4. Uçuşlar, sadece gündüz saatlerinde yapılacaktır.
 

BÖLÜM IV
MADDE 12
             Sınır bölgelerinde deprem, su baskını, toprak kayması, orman yangınları ve diğer doğal âfetlerin meydana gelmesi halinde, kurtarma, personel, araç, gereç ve malzeme nakli gibi amaçlarla ivedi olarak yapılması gereken uçuşlar, zamanında gerçekleştirilir ve bunlar hakkında olanakların elverdiği en kısa süre içinde diğer Akit Taraf hudut makamlarına bilgi verilir.

             Yukarıda belirtilen amaçlarla ivedi olarak yapılması gereken uçuşlar ve diğer kurtarma işlemleri konusunda Akit Tarafların yetkili hudutz makamları karşılıklı yardım ve işbirliğinde bulunurlar.

             Uçuşlar hakkında verilecek bilgiler; uçuş araçlarının tip, sürat, renk, numara ve diğer tanıtıcı işaretleri ile gidiş ve dönüş rotaları konularını içerir.
 

BÖLÜM V
Genel Hükümler
MADDE 13
             Akit Taraflar, işbu Protokol uyarınca yapılacak tüm uçuşlarda, uçuş emniyetini sağlayacak ve diğer gerekli güvenlik önlemlerini alacaklardır. Kötü hava şartları yüzünden veya elde olmayan teknik sebeplerle diğer Akit Taraf bölgesine paraşütle atlayan veya mecburi iniş yapan araç ve personele ülkelerine dönmeleri için her türlü yardım yapılacak ve kolaylıklar gösterilecektir.
 
MADDE 14
             İşbu Protokola konu teşkil eden tüm uçuşlar ve bunlara ilişkin koşullar her türlü hava araçları için geçerli olacaktır.
 
MADDE 15
             İşbu Protkokolun süresi, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıldır. Akit Taraflardan biri, bu sürenin bitiminden en az altı ay önce feshi ihbarda bulunmadığı veya bir değişiklik veya gözden geçirme önerisi yapmadğı takdirde, Protokol birer yıllık süreler için kendiliğinden yenilenecektir.
 
MADDE 16
             Akit Taraflardan herbiri, gerekli gördüğü takdirde, Protokolun değiştirilmesini veya gözden geçirilmesini yazılı olarak önerebilecektir. Bu durumda, yazılı bildirimin yapıldığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde görüşmelere başlanacaktır. Bu görüşmelerden, üç ay içinde bir sonuç alınamadığı takdirde, Akit Taraflardan herbiri, otuz gün içinde yazılı bir bildirimde bulunarak Protokolu sona erdirebilecektir.
 
MADDE 17
             Akit Taraflardan herbiri, diğer Akit Tarafın bu Protokol hükümlerine uymadığı sonucuna varması halinde, otuz gün zarfında yazılı bir bildirimle Protokolu sona erdirebilecektir. Bu takdirde, daha önce başlamış olan uçuşlar sona erinceye kadar, bu Protokol yürürlükte kalmaya devam edecektir.
 
MADDE 18
             İşbu Protokol, Akit Tarafların kendi yasal mevzuatlarına göre onaylanacak ve onay belgelerinin diplomatik yoldan teati edilmesini müteakip yürürlüğe girecektir.
 
MADDE 19
             İşbu Protokol, 3 Mart 1992 tarihinde Şam’da Türkçe, Arapça ve İngilizce olarak ikişer nüsha halinde düzenlenmiş ve Akit Tarafların, kendi mevzuatlarına uygun olarak yetkili kıldıkları temsilcileri tarafından imzalanmıştır. Türçe ve Arapça metinler eşdeğerde geçerlidir. Anlaşmazlık halinde İngilizce metin esas alınacaktır.

             Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti                          Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti
                                   Adına                                                                          Adına
                          Erhan TUNÇEL                               Mühendis Mohammad Nabih KALLASH
                          Türkiye Cumhuriyeti                                                    Genel Kadastro Kurumu
                             Büyükelçisi                                                                       Genel Müdürü

             TÜRKİYE CUMHURİYETİ                                                                                           EK-A
             SURİYE ARAP CUMHURİYETİ                                                                 ŞAM,

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE SURİYE ARAP CUMHURİYETİ
HÜKÜMETİ ARASINDA, TÜRKİYE-SURİYE HUDUDUNDA HARİTA
YAPIMI İÇİN HAVA FOTOĞRAFLARININ ALIMI HAKKINDAKİ
TEKNİK İŞBİRLİĞİ PROTOKOLUNA UYGUN OLARAK
DÜZENLENEN BELGE
1. a. Uçuşların takribi başlangıç tarihi                                                    ............................................
    b. Uçuşların takribi bitiş tarihi                                                    ............................................
    c. Uçuşların takribi süresi                                                                 ............................................
    d. Günlük uçuş programı                                                                 ............................................
        ..................................................................................................................................
        ..................................................................................................................................
2. a. Fotoğraf alacak uçağın tipi ve sürati                                       ............................................
    b. Fotoğraf alacak uçağın rengi                                                    ............................................
    c. Fotoğraf alacak uçağın numarası                                                    ............................................
    d. Fotoğraf alacak uçağın tanıtıcı işaretleri                                       ............................................
        ..................................................................................................................................
3. a. Uçuş alt ve üst tavan yüksekliği                                                    ............................................
    b. Alınacak fotoğrafların takbiri ölceği                                       ............................................
    c. Kullanılacak hava kamerası tipi ve odak uzaklığı             ............................................
       ..................................................................................................................................
    d. İleri ve yan bindirem oranları                                                    ............................................
4. a. Uçuş hat (lar) ını, bölge (ler) ini ve uçuş kolonlarını
         gösteren kroki.............. (eklidir)                                       ............................................
    b. Krokinin takribi ölçeği                                                                 ............................................
5. a. Uçuşlar için tespit edilen hava alanı                                       ............................................
    b. Foto laboratuar işlerinin yapılacağı yer                                       ............................................
6. Genel gözlemler                                                                              ...........................................
        ..................................................................................................................................
Gideceği Makam                                                                              (Yetkilinin imzası)
                                                                                                              (Mühür)
Görülmüştür ve tasdik edilmiştir.
      (İmza)     (Mühür)

                                                                                                                                               EK-B
UÇUŞ SONUÇ TUTANAĞI
1.             Uçuş yapılan hudut bölgesinin başlangıç ve bitiş koordinatları:
             .................................................................................................................................
             ..................................................................................................................................
2.              Uçuşun yapıldığı meydan:..........................................................................................
             ..................................................................................................................................
3.              Uçuşta kullanılan hava kamerasının tipi ve odak uzaklığı:...........................................
             ..................................................................................................................................             ..................................................................................................................................
4.             Uçuşta uygulanan bindirme oranları:...........................................................................
             ..................................................................................................................................
5.             Uçuş yapılan uçağın tipi ve numarası:.........................................................................
             ..................................................................................................................................
6.             Uçuş seviyesi ve uçuş yapılan sorti adedi:..................................................................
             ..................................................................................................................................
7.             Hava filminin banyo, dizgi ve kontrol işlemlerinin yapıldığı yer:..................................
             ..................................................................................................................................
             ..................................................................................................................................
8.             Uçuş Sonuç Tutanağının yapıldığı tarih:......................................................................
             ..................................................................................................................................
                          İMZA                                                                                           İMZA
             Uçuşu Yapan Uçak Komutanı                                                    Uçuşa Katılan Müşahit

                                                                                                                                               EK-C
             TÜRKİYE CUMHURİYETİ
             SURİYE ARAP CUMHURİYETİ                                                                 ŞAM,

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE SURİYE ARAP CUMHURİYETİ
HÜKÜMETİ ARASINDA TÜRKİYE-SURİYE HUDUDUNDA DOĞAL
KAYNAKLARIN ARAŞTIRILMASI AMACIYLA HAVA
FOTOĞRAFI ALIMI, UZAKTAN ALGILAMA VE
JEOFİZİK ÇALIŞMALARI HAKKINDA TEKNİK
İŞBİRLİĞİ PROTOKOLUNA UYGUN OLARAK
DÜZENLENEN BELGE
1. a. Uçuşların Takribi Başlangıç Tarihi                                       ............................................
    b. Uçuşların Takribi Bitiş Tarihi                                                    ............................................
    c. Uçuşların Takribi Süresi                                                                 ............................................
    d. Günlük Uçuş Programı                                                                 ............................................
        ..................................................................................................................................
2. a. Uçağın Tipi ve Sürati                                                                 ............................................
    b. Uçağın Rengi                                                                              ............................................
    c. Uçağın Numarası                                                                              ............................................
    d. Uçağın Tanıtıcı İşaretleri                                                                 ............................................
        ..................................................................................................................................
3. a. Araştırma Tekniği (Çalışma Türü)                                       ............................................
    b. Kullanılacak Hava KamerasınınTipi ve Odak Uzaklığı             ............................................
        ..................................................................................................................................
    c. Kullanılacak Algılama Aygıt (lar) ının Marka,
        Model ve Tipi:                                                                              ............................................
    d. Alınacak Fotoğrafın Takribi Ölçeği                                       ............................................
    e. Veri Kayıt Cihaz (lar) ının Marka, Model ve Tipi             ............................................
    f. Fotoğrafların İleri ve Yan Bindirme Oranları/Uçuş
       Hatları Arasındaki Mesafe                                                    ............................................
4. a. Uçuş Bölgesini (Bölgelerini) gösteren kroki                          ...........................................
         ........................................................ (eklidir)...........................................................
    b. Krokinin Takribi Ölçeği                                                                 ............................................
5. a. Uçuşlarda Kullanılacak Havaalanı                                       ............................................
    b. Foto Laboratuar ve Veri Değerlendirme İşlerinin
        Yapılacağı Yer                                                                              ............................................
6. Diğer Bilgiler                                                                              ...........................................
        ..................................................................................................................................
Gideceği Makam                                                                              (Yetkilinin imzası)
                                                                                                              (Mühür)
Görülmüştür ve tasdik edilmiştir.
      (İmza)     (Mühür)

Not: İngilizce ve Arapça metinleri 5 Haziran 1992 gün ve 21249 sayılı Resmi Gazete’dedir.