Milletlerarası Anlaşma  
Resmi Gazete: 31.05.1992 Sayı : 21244 (Asıl)Düstur Tertip:5 Cilt: 31 Sahife:
Milletlerarası Antlaşma

Karar Tarihi : 04/05/1992
Karar Sayısı: 92/3003

            Türk ve Bulgar diplomatik pasaport hamillerinin birbirlerinin ülkesine yapacakları 30 güne kadar olan seyahatlerinde vizeden muaft tutulması ve vize verilmesi usulleri konusunda bazı kolaylıklar sağlanması için Türkiye ile Bulgaristan arasındaki 11 Temmuz 1979 tarihli Vize Anlaşması’na ek olarak mektup teatisi suretiyle 31 Mart 1992 tarihinde Sofya’da aktedilen ekli Anlaşmanın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 24/4/1992 tarihli ve KKVM-KOVD/398 sayılı yazısı üzerine, 5682 sayılı Pasaport Kanunu’nun 10 uncu ve 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 4/5/1992 tarihinde kararlaştırılmıştır.


             Hüsamettin CİNDORUK
           CUMHURBAŞKANI V.
 
Süleyman DEMİREL
Başbakan
 
E. İNÖNÜ
Devlet Bakanı ve Başb. Yrd.
C. ÇAĞLAR
Devlet Bakanı
Ş. ERCAN
Devlet Bakanı V.
E. CEYHUN
Devlet Bakanı
 
İ. TEZ
Devlet Bakanı
A. GÖNEN
Devlet Bakanı
E. ŞAHİN
Devlet Bakanı V.
G. ERGENEKON
Devlet Bakanı
 
O. KİLERCİOĞLU
Devlet Bakanı
M. KAHRAMAN
Devlet Bakanı
Ö. BARUTÇU
Devlet Bakanı
M.A. YILMAZ
Devlet Bakanı
 
E.ŞAHİN
Devlet Bakanı
Ş. ERCAN
Devlet Bakanı
Ö. BARUTÇU
Devlet Bakanı V.
M. S. OKTAY
Adalet Bakanı
 
N. AYAZ
Milli Savunma Bakanı
İ. SEZGİN
İçişleri Bakanı
H. ÇETİN
Dışişleri Bakanı
S. ORAL
Maliye ve Gümrük Bakanı
 
K. TOPTAN
Milli Eğitim Bakanı
O. KUMBARACIBAŞI
Bayındırlık ve İskan Bakanı
K. TOPTAN
Sağlık Bakanı V.
 
Y. TOPÇU
Ulaştırma Bakanı
N. CEVHERİ
Tarım ve Köyişleri Bakanı 
M. MOĞULTAY
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
 
İ.TEZ
Sanayi ve Ticaret Bakanı V.
E. FARALYALI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
D. F. SAĞLAR
Kültür Bakanı 
 
A. ATEŞ
Turizm Bakanı
V. TANIR
Orman Bakanı
B. D. AKYÜREK
Çevre Bakanı
 
                                                                                                            Sofya, 31 Mart 1992
            Ekselans,

            Metni aşağıda yazılı 31 Mart 1992 tarihli mektubunuzu aldığımı bildirmekle şeref kazanırım: 

            “Ekselans,

            18-19 Temmuz 1991 tarihinde Ankar’da Bulgaristan Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında konsolosluk ilişkileri konusunda yapılan görüşmeler sırasında varılan mutabakat uyarınca, Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümetinin, iki hükümet arasında 11 Temmuz 1979 tarihinde imzalanan anlaşmaya ek olmak üzere karşılıklılık ilkesi temelinde, iki devletin avtandaşlarının birbirlerinin ülkelerine yapacakları seyahatlerin kolaylaştırılması ve vize prosedürünün basitleştirilmesi hususunda metni aşağıda gösterilen şekilde bir anlaşma yapılmasını önerdiğini bildirmekten onur duyarım: 

            1- Her iki Akit ülkenin geçerli diplomatik pasaport hamili vatandaşları, diğer Akit Tarafın ülkesine vize almaksızın girebilirler ve orada bir aya kadar kalabilirler. 

            2- Akit Taraflardan herbiri, diplomatik pasaport hamili bir kimsenin, diğer Akit Tarafın ülkesindeki diplomatik veya konsolosluk temsilciliklerindeki bir göreve atamak istemesi halinde, o Akit Taraf bu konuda diğer Akit Tarafa yazılı olarak ve diplomatik kanaldan bilgi verir. 

            Diğer Akit Taraf bildirimi aldığı tarihten itibaren 30 günlük bir süre içinde diplomatik kanaldan herhangi bir yazılı itirazda bulunmadığı takdirde, göreve atananlar ile bunların aile fertleri, diğer Akit Tarafın ülkesine vizesiz olarak girerler ve orada görevleri süresince başka bir müsaadeye gerek olmadan kalırlar. 

            3- Akit Taraflar karşılıklı olmak kaydı ile kendi ülkesine akredite olanlar dışında kalan radyo-televizyon görevlilerine 15’er gün kalış süreli ve bir yıl geçerli müteaddit giriş vizesi verirler. Sözkonusu vizeler diplomatik kanaldan bildirilen listeler uyarınca verilir. 

            4- Akit Taraflar basın mensuplarına, takip edilecek konunun belirtilmesi ve basın kartlarının ibrazı şartıyla, 48 saat içinde 15 gün kalış süreli vize verirler. 

            5- 3. ve 4. maddelerde, sözü edilen şahıslar kabul eden tarafın topraklarına giriş ve çıkışlarında beraberlerinde bulunan mesleki aletleri deklare ederler. 

            6- Akit Taraflar birbirlerinin ülkesine yük taşıyan şoförlere, önceden teati ettikleri listeler uyarınca ve karşılıklılık ilkesi çerçevesinde bir yıl geçerli müteaddit giriş vizesi verirler. 

            7- Akit Taraflar diğer Akit Tarafın vatandaşı işadamlarına, hamili oldukları pasaportun cinsine bakmaksızın, ziyaretin amacını belirten bir davet (faks, teleks, telgraf, mektup. vs.) ibraz etmeleri durumunda, 48 saat içinde ve otuz gün kalış süreli vize verirler. 

            8- Akit Taraflar kabul eden devlet ile sürekli teması bulunan diğer Akit Taraf vatandaşı firma temsilcilerine, üyesi bulundukları Ticaret Odasından verilen belgeyi ibrazı halinde, bir yıl geçerli ve 30 gün kalış süreli müteaddit giriş vizesi verirler. 

            9- Akit Taraflar, yeni ve değiştirilmiş pasaport örneklerini yürürlüğe girişinden en az 30 gün önce diplomatik yoldan birbirlerine iletirler. 

            10- Bu ek anlaşma süresiz olarak akdedilmiştir. Akit Taraflardan herbiri 90 gün önceden haber vermek koşulu ile bu anlaşmayı feshedebilirler. 

            Yukarıdaki hususlar Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından uygun bulunduğu takdirde, işbu mektubun, Ekselanslarının aynı doğrultusundaki cevapları ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti arasında, Ekselanslarının cevaplarının alınışını izleyen 60 günün sonunda yürürlüğe girecek ve 11 Temmuz 1979 tarihinde imzalanan Anlaşmaya ek bir Anlaşma oluşturulmasını teklif etmekle şeref kazanırım. 

            Ekselans, en derin saygılarını kabul buyurmanızı dilerim. 

            Ekselanslarının mektubunda belirtilen önerilerin Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince kabul edildiğini, dolayısı ile Ekselanslarının mektubu ile işbu cevabın, iki ülke arasında 11 Temmuz 1979 tarihinde imzalanan Anlaşmaya, ek bir Anlaşma oluşturması hususundaki mutabakatını bildirmekle şeref kazanırım. 

            Ekselans, en derin saygılarımı kabul buyurmanızı dilerim. 
                                                                                                Hikmet ÇETİN
                                                                                                Türkiye Cumhuriyeti
                                                                                                Dışişleri Bakanı

                                                                                                            Sofya, 31 Mart 1992
            Ekselansları, 

            18-19 Temmuz 1991 tarihinde Ankar’da Bulgaristan Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında konsolosluk ilişkileri konusunda yapılan görüşmeler sırasında varılan mutabakat uyarınca, Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümetinin, iki hükümet arasında 11 Temmuz 1979 tarihinde imzalanan anlaşmaya ek olmak üzere karşılıklılık ilkesi temelinde, iki devletin avtandaşlarının birbirlerinin ülkelerine yapacakları seyahatlerin kolaylaştırılması ve vize prosedürünün basitleştirilmesi hususunda metni aşağıda gösterilen şekilde bir anlaşma yapılmasını önerdiğini bildirmekten onur duyarım: 

            1- Her iki Akit ülkenin geçerli diplomatik pasaport hamili vatandaşları, diğer Akit Tarafın ülkesine vize almaksızın girebilirler ve orada bir aya kadar kalabilirler. 

            2- Akit Taraflardan herbiri, diplomatik pasaport hamili bir kimsenin, diğer Akit Tarafın ülkesindeki diplomatik veya konsolosluk temsilciliklerindeki bir göreve atamak istemesi halinde, o Akit Taraf bu konuda diğer Akit Tarafa yazılı olarak ve diplomatik kanaldan bilgi verir. 

            Diğer Akit Taraf bildirimi aldığı tarihten itibaren 30 günlük bir süre içinde diplomatik kanaldan herhangi bir yazılı itirazda bulunmadığı takdirde, göreve atananlar ile bunların aile fertleri, diğer Akit Tarafın ülkesine vizesiz olarak girerler ve orada görevleri süresince başka bir müsaadeye gerek olmadan kalırlar. 

            3- Akit Taraflar karşılıklı olmak kaydı ile kendi ülkesine akredite olanlar dışında kalan radyo-televizyon görevlilerine 15’er gün kalış süreli ve bir yıl geçerli müteaddit giriş vizesi verirler. Sözkonusu vizeler diplomatik kanaldan bildirilen listeler uyarınca verilir. 

            4- Akit Taraflar basın mensuplarına, takip edilecek konunun belirtilmesi ve basın kartlarının ibrazı şartıyla, 48 saat içinde 15 gün kalış süreli vize verirler. 

            5- 3. ve 4. maddelerde, sözü edilen şahıslar kabul eden tarafın topraklarına giriş ve çıkışlarında beraberlerinde bulunan mesleki aletleri deklare ederler. 

            6- Akit Taraflar birbirlerinin ülkesine yük taşıyan şoförlere, önceden teati ettikleri listeler uyarınca ve karşılıklılık ilkesi çerçevesinde bir yıl geçerli müteaddit giriş vizesi verirler. 

            7- Akit Taraflar diğer Akit Tarafın vatandaşı işadamlarına, hamili oldukları pasaportun cinsine bakmaksızın, ziyaretin amacını belirten bir davet (faks, teleks, telgraf, mektup. vs.) ibraz etmeleri durumunda, 48 saat içinde ve otuz gün kalış süreli vize verirler. 

            8- Akit Taraflar kabul eden devlet ile sürekli teması bulunan diğer Akit Taraf vatandaşı firma temsilcilerine, üyesi bulundukları Ticaret Odasından verilen belgeyi ibrazı halinde, bir yıl geçerli ve 30 gün kalış süreli müteaddit giriş vizesi verirler. 

            9- Akit Taraflar, yeni ve değiştirilmiş pasaport örneklerini yürürlüğe girişinden en az 30 gün önce diplomatik yoldan birbirlerine iletirler. 

            10- Bu ek anlaşma süresiz olarak akdedilmiştir. Akit Taraflardan herbiri 90 gün önceden haber vermek koşulu ile bu anlaşmayı feshedebilirler. 

            Yukarıdaki hususlar Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından uygun bulunduğu takdirde, işbu mektubun, Ekselanslarının aynı doğrultusundaki cevapları ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti arasında, Ekselanslarının cevaplarının alınışını izleyen 60 günün sonunda yürürlüğe girecek ve 11 Temmuz 1979 tarihinde imzalanan Anlaşmaya ek bir Anlaşma oluşturulmasını teklif etmekle şeref kazanırım. 

            Ekselans, en derin saygılarını kabul buyurmanızı dilerim. 
                                                                                                STOYAN GANEV
                                                                                                Bulgaristan Cumhuriyeti
                                                                                                Başbakan Yardımcısı ve
                                                                                                Dışişleri Bakanı

Not: İngilizce metni 31 Mayıs 1992 gün ve 21244 sayılı Resmi Gazete’dedir.