Milletlearası Anlaşma  
Resmi Gazete: 30.05.1992 Sayı : 21243 (Asıl)Düstur Tertip:5 Cilt: 31 Sahife:
Milletlerarası Antlaşma

Karar Tarihi : 05/05/1992
Karar Sayısı: 92/3007

            Ankara Devlet Opera ve Balesi’ne görsel-işitsel ekipman sağlanması ile ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti arasında nota teatisi suretiyle 12 Mart 1992 tarihinde Ankara’da imzalanan 50 milyon Japon Yeni tutarındaki hibeye ilişkin ekli Anlaşmanın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 27/4/1992 tarihli ve KİGM-KİİK/II/3105-2656 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/5/1992 tarihinde kararlaştırılmıştır.


             Hüsamettin CİNDORUK
           CUMHURBAŞKANI V.
 
Süleyman DEMİRELBaşbakan
 
E. İNÖNÜ
Devlet Bakanı ve Başb. Yrd.
C. ÇAĞLAR
Devlet Bakanı
T.ÇİLLER
Devlet Bakanı 
E. CEYHUN
Devlet Bakanı
 
İ. TEZ
Devlet Bakanı
A. GÖNEN
Devlet Bakanı
E. ŞAHİN
Devlet Bakanı V.
G. ERGENEKON
Devlet Bakanı
 
O. KİLERCİOĞLU
Devlet Bakanı
M. KAHRAMAN
Devlet Bakanı
Ö. BARUTÇU
Devlet Bakanı
M.A. YILMAZ
Devlet Bakanı
 
E.ŞAHİN
Devlet Bakanı
Ş. ERCAN
Devlet Bakanı
M. BATALLİ
Devlet Bakanı
M. S. OKTAY
Adalet Bakanı
 
N. AYAZ
Milli Savunma Bakanı
İ. SEZGİN
İçişleri Bakanı
H. ÇETİN
Dışişleri Bakanı
S. ORAL
Maliye ve Gümrük Bakanı
 
K. TOPTAN
Milli Eğitim Bakanı
O. KUMBARACIBAŞI
Bayındırlık ve İskan Bakanı
K. TOPTAN
Sağlık Bakanı V.
 
Y. TOPÇU
Ulaştırma Bakanı
N. CEVHERİ
Tarım ve Köyişleri Bakanı 
M. MOĞULTAY
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
 
İ. TEZ
Sanayi ve Ticaret Bakanı V.
E. FARALYALI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
D. F. SAĞLAR
Kültür Bakanı 
 
A. ATEŞ
Turizm Bakanı
V. TANIR
Orman Bakanı
B. D. AKYÜREK
Çevre Bakanı
 
                                                                                                Ankara, 12 Mart 1992
            Ekselansları, 

            Ekselanslarının bugünkü tarihli ve metni aşağıda kayıtlı Notasının alındığını bildirmekten şeref duyarım: 
            “Japonya Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti temsilcileri arasında Ankara Devlet Opera ve Balesine görsel-işitsel ekipmanın (Bundan böyle ekipman olarak anılacaktır) sağlanması ile ilgili olarak yapılan son görüşmelere atıfta bulunmaktan ve Japonya Hükümeti adına aşağıdaki düzenlemeleri teklif etmekten şeref duyuyorum: 

            1. Japonya Hükümeti, Türkiye Cumhuriyetindeki sahne sanatlarının daha da gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla ilgili Japon kanun ve yönetmeliklerine uygun olarak, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine Elli Milyon (50.000.000) Yen’e kadar bir hibede bulunacaktır. (Bundan böyle “Hibe” olarak anılacaktır.)

            2. Hibe, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından amacına uygun biçimde kullanılacak ve münhasıran Japon imalatı ekipmanın ve bu ekipmanın Türkiye Cumhuriyetindeki limanlara nakli için gerekli hizmetlerin satın alınmasında kullanılacaktır. 

            3. Hibe, iki Hükümetin makamları arasında varılacak karşılıklı mutabakatla uzatılmadıkça işbu düzenlemelerin yürürlüğe girdiği tarih ile 31 Mart 1992 tarihi arasındaki dönem zarfında kullandırılacaktır. 

            4. (1) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti veya atadığı makam, 2. paragrafta bahsedilen ekipman ve hizmetlerin satın alınması için Japon uyruklular veya japon uyruklular tarafından idare edilen tüzel kişilerle Japon Yen’i üzerinden mukavele yapacaktır. Bu mukavelelerin, bağışa uygunluğunun sağlaması Japon Hükümetince yapılacaktır. 

            (2) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti veya atadığı makam, sadece Hibenin yerine getirilmesi amacıyla kullanılmak üzere, banka düzenlemeleri vasıtasıyla Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti veya atadığı bir makam tarafından tesbit olunan bir Japon kambiyo bankasında Türkiye Cumhuriyeti adına bir hesap açacaktır. 

            (3) Japonya Hükümeti, Türkiye Cumhuriyeti veya atadığı makam tarafından yukarıda alt paragraf (1)’de bahsedilen sağlaması yapılmış mukavelelerle girilen taahhütler uyarınca, yukarıda alt-paragraf (2)’de bahsedilen hesaba yapılan ödeme talepleri Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti veya atadığı makamın ödeme emriyle yukarıda alt paragraf (2)’de bahsedilen banka tarafından Japonya Hükümetine ibraz edildiğinde ödemeleri Japon Yen’i üzerinden yapacaktır. 

            5. (1) Türkiye Cumhuriyeti; 

            a) Bahis konusu ekipmanın Türkiye Cumhuriyetindeki varış limanlarındaki gümrük işlemlerinin, boşaltılmasının ve yurt içinde taşınmasının derhal yapılmasını teminen,

            b) Türkiye Cumhuriyetince Japon uyruklular veya Japon uyruklularınca idare edilen tüzel kişiler tarafından Hibe çerçevesinde ekipman ve hizmet sağlanmasına ilişkin olarak uygulanabilecek, gümrük vergilerini, dahili vergileri ve öteki mali vergileri ödemek üzere, 

            c) Ekipmanın amacına uygun ve etkin bir şekilde bakımı ve kullanımını temin için, 

            d) Hibe tarafından karşılananlar dışında, hibenin yerine getirilmesine yönelik gerekli bütün masrafların karşılanmasına müteallik gerekli tedbirleri alacaktır. 

            (2) Hibe çerçevesinde satın alınan ekipmanın gemi nakliye ve deniz ticaret sigortası hususunda, Türkiye Cumhuriyeti, gemi nakliye ve deniz ticaret sigorta şirketleri arasındaki hür ve adil rekabeti engelleyecek herhangi bir kısıtlamaya gitmekten kaçınacaktır. 

            Yukarıda sözü edilen düzenlemelerin, işbu Nota ve Ekselanslarının Türkiye Cumhuriyeti adına yukarıda sözü edilen anlaşmayı teyid eden cevabi Notasının, iki Hükümet arasında, Ekselanslarının cevabı tarihinde yürürlüğe girecek bir Anlaşmanın tesisi olarak telakki edileceği teklifini yapmaktan şeref duyarım.”

            Yukarıda sözü edilen düzenlemeleri, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına teyid etmekten ve Ekselanslarının Notasının ve bu Notanın iki Hükümet arasında bu cevap tarihinde yürürlüğe girecek bir Anlaşmanın tesisi olarak telakki edileceğini teyid etmekten şeref duyarım. 

            Bu vesile ile Ekselanslarına en derin saygılarımı teyiden arzederim. 
                                                                                                İsmet BİRSEL
                                                                                                Büyükelçi
                                                                                                T.C. Dışişleri Bakanlığı
                                                                                                Müsteşar Yardımcısı 

                                                                                                Ankara, 12 Mart 1992
            Ekselansları, 

            Japonya Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti temsilcileri arasında Ankara Devlet Opera ve Balesine görsel-işitsel ekipmanın (Bundan böyle ekipman olarak anılacaktır) sağlanması ile ilgili olarak yapılan son görüşmelere atıfta bulunmaktan ve Japonya Hükümeti adına aşağıdaki düzenlemeleri teklif etmekten şeref duyuyorum: 

            1. Japonya Hükümeti, Türkiye Cumhuriyetindeki sahne sanatlarının daha da gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla ilgili Japon kanun ve yönetmeliklerine uygun olarak, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine Elli Milyon (50.000.000) Yen’e kadar bir hibede bulunacaktır. (Bundan böyle “Hibe” olarak anılacaktır.)

            2. Hibe, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından amacına uygun biçimde kullanılacak ve münhasıran Japon imalatı ekipmanın ve bu ekipmanın Türkiye Cumhuriyetindeki limanlara nakli için gerekli hizmetlerin satın alınmasında kullanılacaktır. 

            3. Hibe, iki Hükümetin makamları arasında varılacak karşılıklı mutabakatla uzatılmadıkça işbu düzenlemelerin yürürlüğe girdiği tarih ile 31 Mart 1992 tarihi arasındaki dönem zarfında kullandırılacaktır. 

            4. (1) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti veya atadığı makam, 2. paragrafta bahsedilen ekipman ve hizmetlerin satın alınması için Japon uyruklular veya japon uyruklular tarafından idare edilen tüzel kişilerle Japon Yen’i üzerinden mukavele yapacaktır. Bu mukavelelerin, bağışa uygunluğunun sağlaması Japon Hükümetince yapılacaktır. 

            (2) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti veya atadığı makam, sadece Hibenin yerine getirilmesi amacıyla kullanılmak üzere, banka düzenlemeleri vasıtasıyla Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti veya atadığı bir makam tarafından tesbit olunan bir Japon kambiyo bankasında Türkiye Cumhuriyeti adına bir hesap açacaktır. 

            (3) Japonya Hükümeti, Türkiye Cumhuriyeti veya atadığı makam tarafından yukarıda alt paragraf (1)’de bahsedilen sağlaması yapılmış mukavelelerle girilen taahhütler uyarınca, yukarıda alt-paragraf (2)’de bahsedilen hesaba yapılan ödeme talepleri Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti veya atadığı makamın ödeme emriyle yukarıda alt paragraf (2)’de bahsedilen banka tarafından Japonya Hükümetine ibraz edildiğinde ödemeleri Japon Yen’i üzerinden yapacaktır. 

            5. (1) Türkiye Cumhuriyeti; 

            a) Bahis konusu ekipmanın Türkiye Cumhuriyetindeki varış limanlarındaki gümrük işlemlerinin, boşaltılmasının ve yurt içinde taşınmasının derhal yapılmasını teminen,

            b) Türkiye Cumhuriyetince Japon uyruklular veya Japon uyruklularınca idare edilen tüzel kişiler tarafından Hibe çerçevesinde ekipman ve hizmet sağlanmasına ilişkin olarak uygulanabilecek, gümrük vergilerini, dahili vergileri ve öteki mali vergileri ödemek üzere, 

            c) Ekipmanın amacına uygun ve etkin bir şekilde bakımı ve kullanımını temin için, 

            d) Hibe tarafından karşılananlar dışında, hibenin yerine getirilmesine yönelik gerekli bütün masrafların karşılanmasına müteallik gerekli tedbirleri alacaktır. 

            (2) Hibe çerçevesinde satın alınan ekipmanın gemi nakliye ve deniz ticaret sigortası hususunda, Türkiye Cumhuriyeti, gemi nakliye ve deniz ticaret sigorta şirketleri arasındaki hür ve adil rekabeti engelleyecek herhangi bir kısıtlamaya gitmekten kaçınacaktır. 

            Yukarıda sözü edilen düzenlemelerin, işbu Nota ve Ekselanslarının Türkiye Cumhuriyeti adına yukarıda sözü edilen anlaşmayı teyid eden cevabi Notasının, iki Hükümet arasında, Ekselanslarının cevabı tarihinde yürürlüğe girecek bir Anlaşmanın tesisi olarak telakki edileceği teklifini yapmaktan şeref duyarım.

            Bu vesile ile Ekselanslarına en derin saygılarımı teyiden arzederim. 

                                                                                    Yoichi Yamaguchi
                                                                                    Japonya’nın Türkiye Cumhuriyeti 
                                                                                    Nezdindeki Tam Yetkili ve Fevkalade 
                                                                                    Büyükelçisi

Not: İngilizce metni 30 Mayıs 1992 gün ve 21243 sayılı Resmi Gazete’dedir.