Azerbaycan İle Yapılan Milletlerarası Antlaşma  
Resmi Gazete: 14.071992 Sayı : 21284 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 32 Sahife:
     
Milletlerarası Antlaşma
 
Karar Sayısı: 92/3102 
Karar Tarihi : 26/05/1992    
     
            3 Mayıs1992 tarihinde Bakü’de imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Eğitim, Öğretim, Uzmanlık Hizmetleri, Teknik  ve Bilimsel işbirliği Anlaşması’nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 18/5/1992 tarihli ve BKKY-3147 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 26/5/1992 tarihinde kararlaştırılmıştır.
  
                                                                                                                          Turgut ÖZAL 
                                                                                                                            Cumhurbaşkanı 
 
Süleyman DEMİREL 
Başbakan
     
E.İNÖNÜ 
Devlet Bakanı ve Başb.Yrd.
C.ÇAĞLAR 
Devlet Bakanı
T. ÇİLLER  
Devlet Bakanı 
E. CEYHUN
Devlet Bakanı  
İ.TEZ 
Devlet Bakanı
A.GÖNEN 
Devlet Bakanı
T.AKYOL 
Devlet Bakanı
G.ERGENEKON 
Devlet Bakanı
O.KİLERCİOĞLU 
Devlet Bakanı
M.KAHRAMAN 
Devlet Bakanı
M. BATALLI  
Devlet Bakanı V.
M.A.YILMAZ 
Devlet Bakanı
E. ŞAHİN 
Devlet Bakanı 
Ş.ERCAN 
Devlet Bakanı
M.BATALLI 
Devlet Bakanı 
M.S.OKTAY 
Adalet Bakanı
N. AYAZ 
Milli Savunma Bakanı 
İ.SEZGİN 
İçişleri Bakanı
E. CEYHUN
Dışişleri Bakanı V.
S.ORAL 
Maliye ve Gümrük Bakanı
K.TOPTAN 
Milli Eğitim Bakanı 
O.KUMBARACIBAŞI 
Bayındırlık ve İskan Bakanı 
Y. AKTUNA 
Sağlık Bakanı 
Ö. BARUTÇU  
Ulaştırma Bakanı V.
N. CEVHERİ
Tarım ve Köyişleri Bakanı 
M. MOĞULTAY 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan
M.T.KÖSE 
Sanayi ve Ticaret Bakanı
E.FARALYALI 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
D.F.SAĞLAR 
Kültür Bakanı
A.ATEŞ 
Turizm Bakanı
V.TANIR 
Orman Bakanı
B.D. AKYÜREK 
Çevre Bakanı 
  
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE CUMHURİYETİ ARASINDA EĞİTİM, ÖĞRETİM, UZMANLIK HİZMETLERİ, TEKNİK VE BİLİMSEL İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI


            Aşağıda Taraflar olarak adlandırılacak olan Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti:

            Birbirlerinin egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne saygı ve içişlerine karışmama ilkeleriyle uyumlu olarak aralarındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik kararlılıklarını teyid ederek;

            Aralarındaki dil, tarih, kültür ve gelenek yakınlığının, çok yönlü işbirliği geliştirilmesi için sağlam bir zemin oluşturuduğuna dair inançlarını yineleyerek;

            24 Ocak 1992’de Ankara’da imzalanmış bulunan “Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Dostluk, işbirliği ve iyi Komşuluk Anlaşması”na atıfta bulunarak ve

            İki ülke arasında mevcut işbirliğini ve dostluğu çeşitlendirmek ve geliştirmek arzusundan hareketle, eğitim, öğretim, uzmanlık hizmetleri, teknik ve bilim alanlarında da işbirliği yapmayı arzu ederek, 

            Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır.

            MADDE I
            Anlaşmanın Amacı
            Bu Anlaşmanın amacı, Taraflar arasında eğitim, öğretim, uzmanlık hizmetleri, teknik ve bilim alanlarında işbirliğinin tesis ve icra etmektir.

            MADDE II
            Tanımlar
            Bu Anlaşmanın amaçları bakımından;
            1. Gönderen Devlet: Eğitici ve eğitilen personelin mensup olduğu Taraf,

            2.Kabul Eden Devlet: Eğitici veya eğitilen personelin ister devamlı surette, ister geçici olarak ülkesinden bulunduğu Taraf,

            3.Eğitici Personel: Taraflardan birinin uyruğuna mensup olup, bu Anlaşmanın amaçları için diğer tarafın ülkesinde eğitmen, öğretmen, yönetmen, uzman, teknik eleman ve gözlemci sıfatıyla bulunan personel,

            4.Eğitilen Personel: Taraflardan birinin uyruğuna mensup olup, bu Anlaşmanın amaçları için diğer tarafın ülkesinde öğrenci, kursiyer ve görevbaşı eğitim sıfatıyla bulunan personel,

            5. Yakınlar: Tarafların ülkelerinde bulunan eğitici ve eğitilen personelin eş ve çocukalrı ile gönderen devletin yasalarına göre nafaka yükümlülüğü kendisine ait olan ve fiilen onunla birlikte ikamet eden şahıslar,

            6. Amir:Eğitici ve eğitilen personelin bulunduğu ve istihdam edildiği eğitim ve öğretim kurumlarının en yetkili personeli, 

            7. Yetkili Makam: Duruma göre, Türkiye’de Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçiliği, Azerbaycan’dan ise Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği,
anlamındadır.

            MADDE III
            İşbirliği Alanları
             1. Eğitim, öğretim, uzmanlık ve danışmanlık hizmetleri alanınndaki işbirliği;
              a) Değişik düzeylerden, kurumlardan ve branşlardan gelen eğitilen personelin karşılılık esasına göre mesleki öğretim ve eğitimlerinin geliştirilmesi, 
               b) Eğitici, öğretmen, yönetmen ve bilimsel araştırma yapan kişilerin konuk eğitici, öğretmen, danışman veya araştırmacı düzeyinde karşılıklı temas, görüşme ve ziyaretler yapılması;
               c) Tarafların aynı düzeydeki eğitim ve öğretim kurumlarının mezunları, araştırmacıları, öğretmen, danışman ve uzmanlarının, diğer ülkedeki seminerlere, toplantılara ve konferenaslara katılmalarını ve ilgili kurumları ziyaretlerini sağlayacak önlemlerin alınması ve teşvik edilmesi;
               d) Tarafların eğitilen personele ülkesindeki araştırma ve incelemeleri izlemelerini ve üstlenmelerini sağlayacak burslar verilmesi; 
                e) Bilim, eğitim, öğretim, uzmanlık ve danışmanlık alanlarında Taraflara yara sağlayan deneyimlerin ve bu alanlardaki sorunları incelemek isteyen heyetlerin değişiminin sağlanması; 
hususlarını kapsar.

            Bu alanlardaki işbirliği faaliyetleri taraflar arasında yapılacak tamamlayıcı ve uygulamaya yönelik protokollerle ayrıntılı olarak saptayacak ve uygulanacaktır.

            2.Teknik ve Bilimsel Alandaki İşbirliği; 
            a) Taraflar aralarında bir danışma ve irtibat mekanizması oluşturmak suretiyle; 

            - Araştırma/Geliştirme ve Bilimsel işbirliği,
            - Teknolojik Gelişme ve Yenilikler
            - Teknoloji işbirliği
alanlarında yapılacak görüşmelerle Teknik Komiteler oluşturacaklar ve bu alanlardaki işbirliği faaliyetlerini iki taraf arasında yapılacak “Tamamlayıcı Anlaşmalar” ve ilgili “Uygulama Protokolleri” çerçevesinde yürüteceklerdir.

             b) Taraflar, üçüncü ülkelerden sağladıkları teknik bilgi ve deneyimleri, bu ülkelerle yaptıkları ikili/çok taraflı anlaşmaların hükümlerine uymak koşulu ile mübadele edebileceklerdir.

             c) Taraflar, bilimsel proje ve programların değişimi ile bilimsel konferans, toplantı, uzman yetiştirilmesi, mühendis değişimi ve ortak bilimsel labaratuvarların kurulmasını teşvik edeceklerdir.

            MADDE IV
            Karma Komisyan / Teknik Komiteler
            1. Bu Anlaşmanın hükümlerinin uygulanması ve amaçlarına ulaşmasını teminen Taraflar, Türk-Azeri Karma Komisyonu’nu (bundan sonra “Komisyon” olarak anılacaktır) kurmayı kararlaştırmışlardır.

            2. Bu Anlaşmaya bağlı olarak düzenlenecek eğitim, öğretim, danışmanlık hizmetleri, teknik ve bilim alanlarındaki Tamamlayıcı Anlaşmalar ve Uygulama Protokollerinin uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi amacıyla ve Tarafların mutabakatıyla Komisyon büryesinde Teknik Komiteler oluşturulabilecektir.

            3. Komisyon ve Teknik Komitelere, iki tarafın ilgili faaliyet alanlarında yetkili Uzman Devlet Memurları başkanlık edeceklerdir. Taraflar, Komisyon ve Teknik Komitelerde gerekli gördükleri temsilcileri görevlendirebilirler.

            4. Komisyon/Teknik Komiteler, ilke olarak yılda bir kere, dönüşümlü olarak Türkiye ve Azerbaycan’da toplanacaklardır. Komisyon/Teknik Komitenin oturumlarını Evsahibi ülke Heyeti Başkanı yönetecektir.

            5. Taraflar, Komisyon toplantılarında gündeme dahil edilecek çeşitli faaliyet alanlarını Komisyon toplantısından en az üç ay önce karşılıklı mutabakatla belirlemiş olacaklardır.

            6. Heyet Başkanları, Komisyon gündeminde yer alan bütün konular ve programlar hakkında birbirlerine diplomatik kanaldan yazılı olarak bilgi vereceklerdir.

            7. Akit Taraf Büyükelçilikleri, komisyonun birer üyesi olarak, bu Anlaşma hükmüleri uyarınca icre edilecek faaliyetlerin hazırlanması ve yürütülmesine katılabileceklerdir.

            8. Komisyon ve Teknik Komitelerin her bir oturumunun düzenlenmesi ve yürütülmesi ile ilgil masraflar, uluslararası ulaşım giderleri ve yevmiyeler hariç olmak üzere, karşılıklılık esasına göre Evsahibi ülke tarafından karşılanacaktır.

            MADDE V
            Yargı Yetkisi ve Zarar/Ziyanın Tazmini
            1. Bu Anlaşmanın amaçları için Taraf ülkelerde bulunan eğitici ve eğitilen personel ile bunların yakınları üzerinde Gönderen Devlet yargı yetkisini kullancaktır.

            2. Her iki Taraf, bu Anlaşmanın uygulanması sırasında diğer tarafın mal veya kişilerine kendi vatandaşları veya tüzel kişilerince verilen zarar ve ziyanı, uluslararası hukuk ve ilgili düzenlemeler uyarınca tazmin etmekle yükümlüdür.

            3. Yargı yetkisi ve zarar/ziyanla ilgili hususlar, bu anlaşma uyarınca tarflar arasında yapılacak “Uygulama Protokolü2 ile saptanacaktır.

            MADDE VI
            Mali Hususlar
            Bu Anlaşmanın kapsamında bulunan eğitim, öğretim, uzmanlık ve danışmanlık hizmetleri ile teknik ve bilimsel işbirliği faaliyetleriyle ilgili mali hususlar, bu Anlaşmaya bağlı olarak yapılacak Uygulama Protokolünde ayrıntılı bir şekilde belirlenecektir.

            MADDE VII
            Uyuşmazlıkların Çözümü
            Bu Anlaşmanın yorumu ve uygulanmasına ilişkin herhangi bir uyuşmazlığın ortay çıkması durmunda, Taraflar, bu sorunu en kısa sürede ve Komisyon çerçevesinde görüşmeler yoluyla veya her iki Tarafın mutabık kalacağı bir yöntemle çözümleyeceklerdir.

            MADDE VIII
            Tarafların Diğer Uluslararası Anlaşmalardan Doğan Yükümlülükleri
            Bu Anlaşmanın hükümleri her iki ülkenin taraf olduğu diğer uluslararası anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini etkilemez ve diğer devletlerin çıkarlarına karşı kullanılamaz.

            MADDE IX
            Onay ve Yürürlüğe Girme
            İşbu Anlaşma, her iki Tarafın kendi hukuki usullerine uygun olarak onuylanacak ve onaylandığının bildiren notaların teati edildiği tarihte yürürlüğe girecektir.

            MADDE X
            Tadil ve Gözden Geçirme
            Taraflardan herbiri, gerek gördüğünde, bu Anlaşmanın tadilini veya gözden geçirilmesini önerebilir. Bu durumda tadilini veya gözden geçirme için en kısa sürede görüşmelere başlayacaklardır. Üzerinde mutabık kalınan tadil veya değişiklikler, Anlaşmanın yürürlüğe girmesi ile ilgili IX uncu Maddedeki hüküm uyarınca yürürlüğe girecektir. 

            MADDE XI
            Yürürlük Süresi ve Sona Erdirme
            1. Bu Anlaşma 5 yıl süre ile geçerli olacaktır. Taraflardan biri bu ilk 5 yıllık sürenin bitiminden 90 gün önce bu Anlaşmanın feshini ihbar etmediği takdirde, birer yıl süreyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

            2. Taraflardan birinin bu Anlaşma hükümlerine uymaması veya diğer Tarafın uymadığı sonucuna varması halinde, taraflar sorunu Komisyon çerçevesinde çözümlemek üzere en kısa sürede görüşmelere başlayacaklardır.

             İşbu Anlaşma Bakü’de 3 Mayıs 1992’de Türkiye ve Azerbaycan Türkçesinde iki örnek olarak ve her iki metin de aynı ölçüde geçerli olmak üzere düzenlenmiştir.

            TÜRKİYE CUMHURİYETİ ADINA            AZERBAYCAN CUMHURİYETİ ADINA
                        HİKMET ÇETİN                                          HÜSEYİN A. SADIKOV
                   DIŞİŞLERİ BAKANI                                            DIŞİŞLERİ BAKANI

            Not: Azerbaycan Türkçesi (Kiril) metni 14 Temmuz 1992 gün ve 21284 sayılı Resmi Gazete’dedir.