Ukrayna İle Yapılan Milletlerarası Antlaşma

 

Resmi Gazete: 09.071992 Sayı : 21279 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 32 Sahife:
      
Milletlerarası Antlaşma
 
Karar Sayısı: 92/3110 
Karar Tarihi : 26/05/1992     
      
            4 Mayıs 1992 tarihinde Ankara’da imzalanan ekli “Türkiye Cumuhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması’nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 20/5/1992 tarihli ve EİGY-II-3198 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 26/5/1992 tarihinde kararlaştırılmıştır.
   
                                                                                                                          Turgut ÖZAL  
                                                                                                                            Cumhurbaşkanı  
  
Süleyman DEMİREL  
Başbakan
     
E.İNÖNÜ  
Devlet Bakanı ve Başb.Yrd.
C.ÇAĞLAR  
Devlet Bakanı
T. ÇİLLER   
Devlet Bakanı 
E. CEYHUN 
Devlet Bakanı 
İ.TEZ  
Devlet Bakanı
A.GÖNEN  
Devlet Bakanı
T.AKYOL  
Devlet Bakanı
G.ERGENEKON  
Devlet Bakanı
O.KİLERCİOĞLU  
Devlet Bakanı
M.KAHRAMAN  
Devlet Bakanı
Ö. BARUTÇU  
Devlet Bakanı 
M.A.YILMAZ  
Devlet Bakanı
E. ŞAHİN  
Devlet Bakanı 
Ş.ERCAN  
Devlet Bakanı
M.A.YILMAZ  
Devlet Bakanı V.
M.S.OKTAY  
Adalet Bakanı
İ.SEZGİN  
Milli Savunma Bakanı V.
İ.SEZGİN  
İçişleri Bakanı
E. CEYHUN 
Dışişleri Bakanı V.
S.ORAL  
Maliye ve Gümrük Bakanı
K.TOPTAN  
Milli Eğitim Bakanı 
O.KUMBARACIBAŞI  
Bayındırlık ve İskan Bakanı 
Y. AKTUNA  
Sağlık Bakanı 
Ö. BARUTÇU   
Ulaştırma Bakanı V.
N. CEVHERİ 
Tarım ve Köyişleri Bakanı 
M. MOĞULTAY  
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan
M.T.KÖSE  
Sanayi ve Ticaret Bakanı
E.FARALYALI  
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
D.F.SAĞLAR  
Kültür Bakanı
A.ATEŞ  
Turizm Bakanı
V.TANIR  
Orman Bakanı
B.D. AKYÜREK  
Çevre Bakanı 
  
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE UKRAYNA HÜKÜMETİ ARASINDA TİCARET VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

            Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti (bundan böyle Akit Taraflar olanak anılacaktır) 

            - Ülkeleri arasındaki karşılıklı yarar esasına dayalı ticari ve ekonomik ilişkileri istikrarlı ve dengeli bir şekilde geliştirmeyi ve çeşitlendirmeyi arzulayarak, 

            - hak eşitliği, karşılıklı saygı ve ortak çıkar ilkelerine dayanan tarihi iyi komşuluk ve dostane ilişkilerini daha da güçlendirme isteklerini teyid ederek, 
ülkeleri arasında bir ticaret ve ekonomik işbirliği anlaşması akdetmeyi kararlaştırmışlardır. 

            MADDE I 
            Akit Taraflar, yürürlükteki milli mevzuatlarına uygun olarak, mevcut imkanlar çerçevesinde ticari ilişkilerini uzun vadeli, istikrarlı ve dengeli bir şekilde geliştirmek, çeşitlendirmek ve ekonomik işbirliğini yaygınlaştırmak için gerekli önlemleri alacaklardır. 

            Akit Taraflar, bu amaçla, ilgili kuruluşları arasında düzenli işbirliği sağlamak için gerekli uygun koşulları hazırlayacaklardır. 

            MADDE II 
             Akit Taraflar, ülkelerinde ithalat ve ihracata uygulanan gümrük vergi, resim ve harçlarıyla ilgili olarak birbirlerine en ziyade müsaadeye mazhar millet muamelesi uygulayacaklardır. 

            Bu paragraf hükümleri; 

            - sınır ticaretini kolaylaştırmak için komşu ülkelere tanınan imtiyazlara, 

            - gümrük birliği veya serbest ticaret bölgesi gibi taraf oldukları veya olabilecekleri anlaşmalardan kaynaklanan imtiyazlara, 

            - gelişme yolundaki ülkeler ile ticari ve ekonomik ilişkiler alanında akdedilen özel düzenlemelerle sağlanan imtiyazlara tatbik edilmeyecektir. 

            MADDE III 
            Akit Taraflar, bu Anlaşma hükümlerine göre imzalanan sözleşmelerin uygulanabilmesi için gerekli olan ithal ve ihraç lisanslarının verilmesini, ülkelerindeki kanun, karar ve yönetmelikler çerçevesinde kolaylaştırmak ve çabuklaştırmak hususunda yetkili mercilerini teşvik edeceklerdir. 

            MADDE IV 
            Akit Taraflar, ülkeleri arasındaki ikili ticareti geliştirmek, çeşitlendirmek ve birbirlerinin pazarına girmeyi rahatlatmak amacıyla, bilgi alış verişini kolaylaştırmak ve hızlandırmak, işadamlarının temaslarını ve iş heyetlerinin karşılıklı ziyaretlerini teşvik etmek ve ülkelerinde düzenlenen uluslararası sergi ve fuaarlara katılımı desteklemek hususlarında anlaşmışlardır. 

            Akit Taraflar, yürürlükteki milli mevzuata uygun olarak, dış ticaret kuruluşlarının, şirket, firma ve bankalarının vb. birbirlerinin ülkelerinde  şube açmalarını teşvik edeceklerdir. 

            MADDE V 
             Mal ve hizmetlerin ithal ve ihracı, iki ülkenini gerçek ve tüzel kişileri arasında kendi kanun ve yönetmelikleri ile uluslararası ticari teamüllere uygun olarak, dünya fiatları üzerinden yapılacak sözleşmeler çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Akit Taraflar’dan hiçbiri, gerçek ve tüzel kişilerin bu ticari işlemlerinden doğacak yükümlülüklerinden sorumlu olmayacaklardır. 

            MADDE VI 
            Akit Taraflar, ülkelerine ithal edilen ticari numuneler ile fuar ve sergilerde teşhir amacıyla ithal edilen malların gümrük vergi, resim ve harçlarından muaf tutulması yönünde gerekli önlemleri alacaklardır. 

            MADDE VII 
            İki ülke arasındaki mal ve hizmetlerin ithalat ve ihracatı ile ilgili tüm ödemeler, yürürlükte bulunan kambiyo mevzuatına uygun olarak, konvertibi dövizler üzerinden yapılacaktır. 

            MADDE VII 
            Akit Taraflar, ülkeleri arasındaki yatırımları ve teknolojik işbirliğini, kendi piyasaları ve üçüncü ülkelere yönelik faaliyette bulunacak ortak girişimlerin tesisi yoluyla teşvik edeceklerdir. 

            Akit Taraflar, diğerlerinin yanısıra, aşağıdaki alanları muhtemel işbirliği konuları olarak belirlemişlerdir. 

            -Tarım ve gıda sanayi 

            -hafif sanayilerin modernizasyonu 

            -gemi inşa sanayi 

            -tıbbi techizat üretimi 

            -haberleşme 

            -ulaştırma 

            -inşaat sektörü 

            -turizm 

            MADDE IX 
            Akit Taraflar, karşılıklı ekonomik ve ticari faaliyetlerin gelişmesinde bankacılığın önemini gözönünde bulundurarak, bankaları arasındaki işbirliğini desteklemek hususunda anlaşmışlardır. 

            MADDE X 
            Akit Taraflar, işbu Anlaşma’nın uygulanışını gözden geçirmek, uygulamadan doğabilecek sorunları incelemek ve ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da geliştirilmesi amacıyla Hükümetlerine tavsiyelerde bulunmak üzere, Hükümetlerarası Türk - Ukrayna Karma Ekonomik Komisyonu kurulmasını kararlaştırmışlardır. 

            Komisyon her iki Hükümetin temsilcilerinden oluşacak ve karşılıklı olarak mutabık kalınacak tarihlerde, sırasıyla Türkiye ve Ukrayna’da toplanacaktır. 

            Akit Taraflar, gerektiğinde uzman ve danışmanları Komisyon toplantılarına katılmaya çağırabilirler. 

            MADDE XI 
            İşbu Anlaşma’nın sona ermesi halinde, geçerlik süresi içinde yapılmış, ancak vecibeleri yerine getirilmemiş sözleşmelere bu Anlaşma hükümleri uygulanmaya devam edecektir. 

            MADDE XII 
            İşbu Anlaşma, Akit Tarafların, onay işlemlerinin tamamlandığını diplomatik kanallardan bildirdikleri tarihte yürürlüğe girecektir.  

            İşbu Anlaşma beş yıl süreyle yürürlükte kalacak ve bu sürenin bitiminden altı ay önce Akit Taraflar’dan biri Anlaşmayı sona erdirmek istediğini yazılı olarak bildirmedikçe, birer yıllık süreler için yenilenmiş olacaktır. 

            Ankara’da 4 Mayıs 1992 tarihinde aynı derecede geçerli Türkçe ve Ukraynaca ikişer nüsha olarak düzenlenmiştir. 

            Türkiye Cumhuriyeti                                                             Ukrayna Hükümeti 
            Hükümeti Adına                                                                               Adına 
            Onur KUMBARACIBAŞI                                                    Volodymyr T.LANOVY 
            Bayındırlık ve İskân Bakanı                                                Başbakan Yardımcısı  

            Not : Ukrayna’ca metni 9 Temmuz 1992 gün ve 21279 sayılı Resmi Gazete’dedir.