Türkmenistan İle Yapılan Milletlerarası Antlaşma  
Resmi Gazete: 28.071992 Sayı : 21298 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 32 Sahife:
      
Milletlerarası Antlaşma
 
Karar Sayısı: 92/3151
Karar Tarihi : 08/06/1992     
      
            Ekli “Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile Türkmenistan İçişleri Bakanlığı Arasındaki  Suça Karşı Mücadele ve Toplum Emniyeti Konularındaki İşbirliği Hakkında Protokol’un onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 1/6/1992 tarihli  ve İADA/1489-3477 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 8/6/1992 tarihinde kararlaştırılmıştır.
   
                                                                                                                          Turgut ÖZAL  
                                                                                                                            Cumhurbaşkanı  
  
Süleyman DEMİREL  
Başbakan
     
E.İNÖNÜ  
Devlet Bakanı ve Başb.Yrd.
C.ÇAĞLAR  
Devlet Bakanı
T. ÇİLLER   
Devlet Bakanı 
Ş. ERCAN 
Devlet Bakanı V.
İ.TEZ  
Devlet Bakanı
A.GÖNEN  
Devlet Bakanı
T.AKYOL  
Devlet Bakanı
G.ERGENEKON  
Devlet Bakanı
O.KİLERCİOĞLU  
Devlet Bakanı
M.KAHRAMAN  
Devlet Bakanı
Ö. BARUTÇU  
Devlet Bakanı 
M.A.YILMAZ  
Devlet Bakanı
E. ŞAHİN  
Devlet Bakanı 
Ş.ERCAN  
Devlet Bakanı
M. BATALLI  
Devlet Bakanı 
M.S.OKTAY  
Adalet Bakanı
N. AYAZ
Milli Savunma Bakanı 
İ.SEZGİN  
İçişleri Bakanı
H. CETİN
Dışişleri Bakanı V.
S.ORAL  
Maliye ve Gümrük Bakanı
M.A.YILMAZ 
Milli Eğitim Bakanı V.
O.KUMBARACIBAŞI  
Bayındırlık ve İskan Bakanı 
Y. AKTUNA  
Sağlık Bakanı 
Y. TOPÇU 
Ulaştırma Bakanı 
N. CEVHERİ 
Tarım ve Köyişleri Bakanı 
İ. TEZ  
Çal. ve Sosyal Güvenlik Bakan V. 
M.T.KÖSE  
Sanayi ve Ticaret Bakanı
E.FARALYALI  
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
D.F.SAĞLAR  
Kültür Bakanı
A.ATEŞ  
Turizm Bakanı
V.TANIR  
Orman Bakanı
V.TANIR   
Çevre Bakanı V.
 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İLE TÜRKMENİSTAN İÇİŞLERİ BAKANLIĞI ARASINDAKİ SUÇA KARŞI MÜCADELE VE TOPLUM EMNİYETİ KONULARINDAKİ
İŞBİRLİĞİ HAKKINDA PROTOKOL

            Bu Protokolde taraflar olarak adlandırılan Türkiye Cumhuriyeti nin İçişleri Bakanlığı ile Türkmenistan İçişleri Bakanlığıdır.

            Türkmenistan ve Türkiye Cumhuriyeti arasında diplomatik ilişkileri yoluna koymaya ilişkin 1992 yılının 29 Şubat tarihli anlaşma ve Egemenlik ve Bağımsızlık esasları üzerinde, suçlara karşı mücadele ve toplum emniyeti konusundaki işbirliğine büyük ehemmiyet vererek, Avrupa’da Güvenlik ve İşbirliği (AGİK) konusundaki anlaşmanın tamamlayıcı belgesinin kaideleri ruhuna da uygun olarak iki devlet arasında dostane ilişkilerin ve işbirliğinin pekiştirilmesini iki tarafında isteğinden hareketle aşağıdaki hususlarda anlaşmaya varılmıştır.
 

BİRİNCİ BÖLÜM

            MADDE 1- Tarihleri boyunca iki ülke arasında esasen varolan  müşterek kültür ve dostluk bağları ile coğrafi yakınlıkları gözönünde tutularak her iki ülke vatandaşlarının hakları ve kanuni menfaatleri ile mülklerinin korunmasını eşit derecede temin etmeyi taahüt ederler.
 

İKİNCİ BÖLÜM

            MADDE 2- Taraflar birbirlerine karşılıklı olarak hukuki yardımda bulunmayı taahhüt ederler. Bu yardım aşağıdakilerden ibarettir; 

            A- Taraflar kendi ülkelerinde cereyan eden ve diğer tarafı hedef alan suç ve faaliyetler hakkında elde ettikleri bilgileri süratle diğer tarafa intikal ettireceklerdir. Bu amaçla tarafların Emniyet Teşkilatları ve Adli Teşkilatları arasında devamlı temas temin edilecektir.

            B- Taraflar kendi ülkelerinde diğer ülke vatandaşlarınca işlenecek suçlara ait bilgi, belge ve dökümanların süratle birbirlerine vermeyi taahhüt ederler.
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

            MADDE 3- Taraflar karşılıklı olarak birbirlerine yapacakları hukuki yardımlarda ve araştırma konularında yürürlükte bulunan kanun ve kurallar ışığında hareket etmeyi taahhüt ederler

            MADDE 4- Taraflar yasalarına göre suç kabul edilen konuların takibi hususunda kendi ülkelerinde mevcut kanunları uygularken diğer ülke vatandaşları hakkındaki adli takibatlar hususunda ilgili ülkeye her türlü bilgiyi verirler.

            MADDE 5- Taraflar İçişleri Bakanlıkları görev alanına giren konulardaki mevzuat değişikliklerini mübadele etmeyi kabul ederler.
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

            MADDE 6- Taraflar ülkelerinde diğer ülke vatandaşlarınca işlenen suçlar konusunda;

            A- Sanık veya sanıkların açık kimliklerini, uyruğunu, işi ve devamlı adreslerini ,

            B- İşlene suç hakkında lüzumlu bilgiler ve olayın şeklini,

            C- El konulmuş suç delilleri hakkında her türlü bilgi ve belgeleri birbirlerine süratle iletmeyi taahhüt ederler.
 

BEŞİNCİ BÖLÜM

            MADDE 7- Taraflar terörizm, Organize suçlar, (Teşekkül suçlar) uyuşturucu madde kaçakçılığı ve iki tarafı doğrudan alakadar eden uluslararası mahiyetteki suçlarla mücadelede her türlü yardımı yapmayı karşılıklı olarak taahhüt eder.
 

ALTINCI BÖLÜM

            MADDE 8- Türk tarafı, Türkmenistan İçişleri Bakanlığının İdari, Hukuki, Lojistik yapısında reorganizasyon ve modernizasyonu konusunda heyetler teati etmek suretiyle teknik yardımın nitelik ve miktarını tesbit eder ve yerine getirirl.

            Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Türkmenistanın İçişleri Bakanlığına Mahalli İdareler, Nüfus İşleri, İller İdaresi ve Sivil Savunma Hizmetleri konusunda ayrı ayrı heyetler teati etmek suretiyle tesbit edilecek talepleri yerine getirmeyi taahhüt eder.
 

YEDİNCİ BÖLÜM
            MADDE 9- Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı yapılacak hizmetler için Türkmenistan heyetlerinin Türkçe öğrenmesi konusunda Türkçe kursları düzenler. Bu kurslar tarafların karşılıklı olarak uygun göreceği  şekilde Türkiye’de veya Türkmenistan’da yapılır.
 
SEKİZİNCİ BÖLÜM

            MADDE 10- Tarafların İçişleri Bakanlığına ait yetkili birimlerin direkt veya merkezleri aracılığıyla haberleşirler.

            MADDE 11- Tarafların kendi sınırları içerisinde resmi kabul edilen belge ve dökümanlar diğer tarafça da kabul edilir.

            MADDE 12- Taraflar bilgi ve belge teatisi sırasında çıkacak anlaşmazlıkları görüşmeler suretiyle ortadan kaldırmayı taahhüt ederler.

            MADDE 13- Taraflar her husustaki ikili ilişkilerini Türkçe ve Türkmence lisanlarında yürütürler.
 

DOKUZUNCU BÖLÜM

            MADDE 14- Taraflar sınırları içerisinde diğer tarafın güvenliğine ve vatandaşlarına yönelik terör eylemlerinin önlenmesi amacıyla etkin tedbirler almayı taahhüt ederler.
 

ONUNCU BÖLÜM

            MADDE 15- Taraflar örgütlü suçlarla mücadelede işbirliğini teşvik etmek amacıyla Emniyet Teşkilatlarının organize suçlar konusunda birlikte çalşımasına taahhüt ederler.

            MADDE 16- Taraflar yasalarına göre suç kabul edilen uyuşturucu ve psikotrop maddelerin kullanımının yaygınlaşmasını ve kaçakçılığının önlenmesini sağlayacak tedbirleri karşılıklı olarak almayı ve bu hususta iki ülke Polis Teşkilatları arasında hertürlü bilgi ve belge değişimini süratle yapmak üzere gerekli çalışmalar yapmayı ve heyetler arasında her iki ülkede görüşmelerde bulunmayı kabul ederler.
 

ONBİRİNCİ BÖLÜM

            MADDE 17- Taraflar tabii afetler ve kazalar ile sel ve yangınlarda karşılıklı olarak yardımlaşmayı taahhüt ederler.
 

ONİKİNCİ BÖLÜM

            MADDE 18- Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Türkmenistan tarafına Emniyet  Teşkilatının organizasyonu konusunda aşağıdaki eğitim hizmetlerini taahhüt eder; 

            A- Üniversite, Yüksek Okul veya Muadili Okul mezunu 10 adet Türkmenistan Emniyet Teşkilatı mensubunu, Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademesinde 8 aylık özel eğitime tabi tutmayı,

            B- Lise veya muadili okul mezunu 10 adet Türkmenistan Emniyet Teşkilatı mensubuunu, Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisinde 4 yıllık lisans bölümü eğitimine tabi tutmayı,

            C- Suç ve suçlularla mücadele konusunda Türkmenistan Emniyet Teşkilatı mensuplarını her düzeydeki Amir ve Memurları Türkiye’deki Emniyet Teşkilatına ait Eğitim Kurumlarında aşağıdaki ihtisas konularında değişik sürelerde eğitim vermeyi taahhüt eder, aşağıdaki konular dışında kalıp Türkmenistan tarafının ihtayaç duyacağı ve teklif edeceği her konuda kurslar ve seminerler düzenlemeyi taahhüt eder.

            a- Trafik Kursu

            b- Terörle Mücadele Kursu

            c- Parmakizi ve Fotoğraf teknikleri Kursu

            d- Olay yeri ve teknikleri Kursu

            e- Patlayıcı madde Kursu

            f- Narkotik maddelerle mücadele Kursu

            g- Kriminal laboratuvar hizmetleri Kursu (Balistik, Sahtecilik, Kimya, Biyoloji)
 

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM

            MADDE 19- Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Türkmenistan İçişleri Bakalığının teklif edeceği konularda üst düzey yöneticilerine Türkiye’de veya Türkmenistan’da seminerler düzenlemeyi kabul ve taahhüt eder.
 

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM

            MADDE 20- Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Türkmenistan Emniyet Teşkilatının yeniden yapılanması konusunda ihtiyaç duyulacak Lojistik desteği, heyetler teati edilmek suretiyle teknik seviyede tesbit ve bunları temin etmeyi taahhüt eder.
 

ONBEŞİNCİ BÖLÜM

            MADDE 21- Bu Protokol imzalandığı günden itibaren yürürlüğe girer.

            MADDE 22- Bu Protokol taraflardan birinin 6 ay önceden fesih ihbarı olmadıkça sürekli olarak yürürlükte kalacaktır.

3 Nisan 1992
İsmet SEZGİN                                                                                    Serdar ÇARIYAROV
Türkiye Cumhuriyeti                                                                          Türkmenistanİçişleri Bakanı 
İçişleri Bakanı

            Not: Türkmenistan Türkçesi (Kiril) metni 28 Temmuz 1992 gün ve 21298 sayılı Resmi Gazete’dedir.