Türkmenistan İle Yapılan Milletlerarası Antlaşma  
Resmi Gazete: 04.081992 Sayı : 21305 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 32 Sahife:
      
Milletlerarası Antlaşma
 
Karar Sayısı: 92/3154
Karar Tarihi : 08/06/1992     
      
            18 Mart 1992 tarihinde Ankara’da imzalanan Türkiye-Hollanda Kara Ulaştırması Karma Komisyonu 14 üncü toplantısına ait ekli Protokol’un onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 2/6/1992 tarihli ve EİGY-3523 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 8/6/1992 tarihinde kararlaştırılmıştır.
   
                                                                                                                          Turgut ÖZAL  
                                                                                                                            Cumhurbaşkanı  
  
Süleyman DEMİREL  
Başbakan
     
E.İNÖNÜ  
Devlet Bakanı ve Başb.Yrd.
C.ÇAĞLAR  
Devlet Bakanı
T. ÇİLLER   
Devlet Bakanı 
Ş. ERCAN 
Devlet Bakanı V.
İ.TEZ  
Devlet Bakanı
A.GÖNEN  
Devlet Bakanı
T.AKYOL  
Devlet Bakanı
G.ERGENEKON  
Devlet Bakanı
O.KİLERCİOĞLU  
Devlet Bakanı
M.KAHRAMAN  
Devlet Bakanı
Ö. BARUTÇU  
Devlet Bakanı 
M.A.YILMAZ  
Devlet Bakanı
E. ŞAHİN  
Devlet Bakanı 
Ş.ERCAN  
Devlet Bakanı
M. BATALLI  
Devlet Bakanı 
M.S.OKTAY  
Adalet Bakanı
N. AYAZ
Milli Savunma Bakanı 
İ.SEZGİN  
İçişleri Bakanı
H. CETİN
Dışişleri Bakanı V.
S.ORAL  
Maliye ve Gümrük Bakanı
M.A.YILMAZ 
Milli Eğitim Bakanı V.
O.KUMBARACIBAŞI  
Bayındırlık ve İskan Bakanı 
Y. AKTUNA  
Sağlık Bakanı 
Y. TOPÇU 
Ulaştırma Bakanı 
N. CEVHERİ 
Tarım ve Köyişleri Bakanı 
İ. TEZ  
Çal. ve Sosyal Güvenlik Bakan V. 
M.T.KÖSE  
Sanayi ve Ticaret Bakanı
E.FARALYALI  
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
D.F.SAĞLAR  
Kültür Bakanı
A.ATEŞ  
Turizm Bakanı
V.TANIR  
Orman Bakanı
V.TANIR   
Çevre Bakanı V.
 
PROTOKOL

            Türkiye Cumhuriyeti ve Hollanda Krallığı arasındaki Uluslararası Karayolu Taşımacılığı hakkındaki Anlaşmanın hükümlerine göre, Kara Ulaştırması alanındaki Karma Komisyonun ondördüncü toplantısı 17-18 Mart 1992 tarihlerinde Ankara’da yapılmıştır.

            Heyetlerin listeleri Ek I ve Ek 2’de gösterilmiştir.

            Toplantı için aşağıdaki gündem kabul edilmiştir.

            1. İstatistiki veri teatisi : İki ülke arasındaki Kara Ulaştırması ve Ticaret hacmine ilişkin. 

            2. Eşya taşımacılığı.

            3. Yolcu taşımacılığı 

            4. Diğer konular.

            1. İstatistiki Veri Teatisi :
            İki heyet ülkeleri arasında ve üzerinden trnasit kara taşımacılığı, üçüncü ülke taşımacılığı ve karşılıklı ticaretin gelişimi ile ilgili olarak bilgi ve istatistiki veri teatisinde bulunmuşlardır.

            İki heyet, aşağıdaki hususları not almışlardır:
            - Avrupa ve Ortadoğu’da meydana gelen olaylardaki son gelişmelere rağmen, iki ülke arasındaki ticaret hacmi, karayolu taşımacılığı faaliyetlerinde olduğu gibi artmaktadır.
            - Her iki Taraf, kara ulaştırması faaliyetlerine ilişkin istatistiki veriler hususunda bir anlaşmaya varmışlardır.

            Her iki Taraf, ikili taşımacılığı artırmak için daha fazla çaba sarfetmek hususunda arzularını ifade etmişlerdir.

            2. Eşya Taşımacılığı :
            Hollanda heyetinin, transit izin belgeleri kotasının tespiti ile özel izin belgeleri konusunun çözümü arasırnda bir ilişki olduğu yönündeki görüşünü ifade etmesinden sonra, bu konu aşağıda belirtildiği gibi tartışılmıştır.

            Hollanda Heyeti, özel izin belgeleri konosuna ilişkin sürekli bir çözüm bulabilmek üzere, aşağıdaki dört olası alternatifi önermiştir.

            - 1971 tarihli ikili Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının 14 (3) maddesinin çıkarılması,
            - İzin belgesi teatisi prensibine dayalı olarak iki ülkenin ihtiyaçlarına binaen iki taraflı kota sisteminin (Türkiye’den Hollanda’ya ve/veya üçüncü ülkelere dönüş yükleri için de geçerli) getirilmesi (Anlaşmanın 5.maddesini düzeltmek üzere Hollanda Tarafını öneri metni Ek III’e bakınız.) 

            Mevcut transit izin belgelerinin, Türkiye’den kHollanda’ya ve/veya üçüncü ülkelere dönüş yükü kullanımı için geçerli olması. 

            -Hollanda Karayolu Taşımacılarının ihtiyaçlarına göre özel izin belgeleri kotasında bir artış,

            Türk Tarafı, Hollanda Tarafının dört seçeneğini dikkate alarak not etmiş ve Hollanda Tarafına, özel izin belgeleri kotasına ilişkin alternatif tartışmanın Türk Tarafının tercihi olacağını bildirmiştir. Türk Tarafı, daha sonra diğer seçenekleri inceleyeceklerini ve kendi yetkili makamlarının dikkatine sunacağını belirtmiştir.

            Hollanda Heyeti, 2000 adet özel izin belge kotası ve talep halinde Hollanda otoriteleri tarafından dağıtılmak üzere 1000 adet ek özel izin belgesinin de gerekli olabileceğini gözönüne alarak, talepleri olan 1700 özel izin belgesinin asgari miktarı olduğunu belirtmiştir.

            Türk Tarafı, Türk taşımacılık sektörünün sıkıntılı günler yaşadığını ve sektördeki ekonomik krizden dolayı, bir çok Türk taşımacılık şirketinin önemli seviyede sorunlarla karşı karşıya olduğu şeklinde cevaplandırmıştır.

            Ancak, yukarıda bahsedilen fiili durumlara rağmen ve Hollanda Heyetinin önerisini gözönünde bulundurarak, Türk Tarafı dönüş yükü özel izin belge sayısını iki taraflı taşımacılık amaçları için 1200’e üçüncü ülke taşımacılıkları içnde 100’e çıkarmayı önermiştir.

            Hollanda Heyeti, Türk Taşımacılık Sektörünün şimdiki durumunu takdir ve anlayışla karşıladıklarını ifade ederek, Türk önerisini, ek özel izin belgeleri talebini olumlu olarak değerlendireceklerine ve istenen özel izin belgelerinin sağlanması için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarına ilişkin beyanları çerçevesinde kabul edebileceklerini belirtmiştir.

            Türk Tarafı, özel izin belgeleriyle ilgili Hollanda tarafından gelebilecek başka istek olması durumunda bunların dikkate alınacağını ve iyi niyetle değerlendireceği şeklinde cevap vermiştir.

            Her İki Taraf, 1991 yılı için Hollanda tarafına verilen ek 100 adet özel dönüş yükü belgesinin 1992 özel dönüş yükü izin belgelerinden mahsup edilmemesi yönünde anlaşmışlardır.

            Her iki heyet, 1992 yılı kesin ve 1993 geçici transit izin belgesi sayısının, 500 adedi Hollandalı taşımacılar için vergiden muaf olmak üzere, 6500 adet olması hususunda anlaşmışlardır.

            Her iki heyet, 1992 yılına ait ve 31 Aralık 1992’den önce verilen izin belgelerinin 1 Şubat 1993’e kadar geçerli olacağında mutabık kalmışlardır.

            3. Yolcu Taşımacılığı :
            Her iki heyet, karayolu ile yolcu taşımacılığı hususunda bilgi teati etmişlerdir.

            İki taraf, bu tip taşımacılığın geliştirilmesi hususundaki arzularını ifade etmişlerdir.

            4. Diğer Konular :
            Türk heyeti, Türk şoförlerinin vize uygulamaları ile ilgili olarak Hollanda tarafından ek bilgi istemiştir.

            Hollanda heyeti, esas itibariyle üç aylık birz giriş vizesinin, vize için ilk defa başvuran şoförlere verildiğini, ikinci başvuruları üzerine, 6 aylık vizenin verileceğini belirtmiştir. Aynı şoförün sonucu alınmış vize başvuruları içcin, bir yıllık çok girişli giriş vizesi verilecektir.

            Hollanda Tarafı, tehlikeli maddelerin taşınması sıransında bulundurulacak bilgi kartının Türkçe tercümesi hakkında soru yöneltmiştir.

            Türk Tarafı yukarıda bahsi geçen konuyu not almış ve Hollanda tarafına, en kısa süre içerisinde bilgi vereceğini belirtmiştir.

            Hollanda heyeti, 1993 yılında Hollanda’da yapılacak olan Karma Komisyonun gelecek toplantısı için Türk Heyetini davet etmiş, görşümeler sırasındaki dostane ortam ve misafirperverlik için teşekkür etmiştir. Türk heyeti, bu daveti kabul etmekten duyduğu mutluluğu ifade etmiştir. Bu toplantının tarihi ve yeri, daha sonra diplomatik kanallar vasıtasıyla kararlaştırılacaktır.

            18 Mart 1992’de Ankara’da, her ikisi de eşit derecede geçerli olmak üzere İngilizce iki orijinal nüsha olarak yapılmıştır.
 
 

Türk Heyeti Adına
Baş Yaşar ÇOBAN
Hollanda Heyeti Adına
Bay F.H.VRINS
EK - I
HOLLANDA HEYETİ
 
F.H.VRINS : Heyet Başkanı
Ulaştırma ve Kamu İşleri Bakanlığı
Kara Ulaştırması Dairesi Başkanı
J.C.GARDENIER : Ulaştırma ve Kamu İşleri Bakanlığı
Kara Ulaştırma Dairesi
Başkan Yardımcısı 
J.G.PETIT : Dışişleri Bakanlığı
Ulaştırma Uzmanı, Müşavir
F.J.D.WIEGERINK : N.I.W.O.
Hollanda Uluslararası Kara Taşımacılığı Derneği
E.F.M. TWAALFHOVEN Hollanda Büyükelçiliği
Birinci Ticari Ateşe
 
EK - II
TÜRK HEYETİ 
 
Yaşar ÇOBAN : Heyet Başkanı
Kara Ulaştırması Genel Müdür Vekili
Ulaştırma Bakanlığı
Metin KOÇAK : Daire Başkanı
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Maliye ve Gümrük Bakanlığı

            MADDE 5
            1) İki Devlet arasında veya diğer Devletin toprakları ve bir üçüncü ülke arasında eşya taşımacılığı faaliyetlerinde kullanılan. Üye ülkelerden birinde kayıtlı araçlar veya araçlar kombinasyonu izne ve kota sistemine tabidir;

            3) 5.maddenin 1 ve 2.paragraflarında belirtildiği gibi, iki Devlet arasında eşya taşımacılığı, diğer bir Devletin toprakları ile bir üçüncü ülke toprakları arasında taşımacılık ve diğer Devletin topraklarından transit gğeçerek yapılan eşya taşımacılığı faaliyetleri ile ilgili kota, her yıl, üye ülkelerin yetkili makamları tarafından ortaklaşa kararlaştırılacaktır.

            İki Devlet arasında eşya taşımacılığı faaliyetleri ve diğer devletin toprakları ve bir üçüncü ülke arasında taşımacılık için kota yönetimi uygulaması için gerekli önlemler Karma Komisyon tarafından alınacaktır.

            Not : İngilizce metni 4 Ağustos 1992 gün ve 21305 sayılı Resmi Gazete’dedir.