İngiltere İle Yapılan Milletlerarası Antlaşma  
Resmi Gazete: 03.081992 Sayı : 21304 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 32 Sahife:
      
Milletlerarası Antlaşma
 
Karar Sayısı: 92/3159
Karar Tarihi : 08/06/1992     
      
            26 Mart 1992 tarihinde Ankara’da imzalanan Türkiye-İngiltere Kara Ulaştırması Karma Komisyonu toplantısına ait ekli Protokol’un onaylanması;  Dışişleri Bakanlığı’nın 2/6/1992 tarihli ve EİGY -I-350.042-92-3225 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 8/6/1992 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
   
                                                                                                                          Turgut ÖZAL  
                                                                                                                            Cumhurbaşkanı  
  
Süleyman DEMİREL  
Başbakan
     
E.İNÖNÜ  
Devlet Bakanı ve Başb.Yrd.
C.ÇAĞLAR  
Devlet Bakanı
T. ÇİLLER   
Devlet Bakanı 
Ş. ERCAN 
Devlet Bakanı V.
İ.TEZ  
Devlet Bakanı
A.GÖNEN  
Devlet Bakanı
T.AKYOL  
Devlet Bakanı
G.ERGENEKON  
Devlet Bakanı
O.KİLERCİOĞLU  
Devlet Bakanı
M.KAHRAMAN  
Devlet Bakanı
Ö. BARUTÇU  
Devlet Bakanı 
M.A.YILMAZ  
Devlet Bakanı
E. ŞAHİN  
Devlet Bakanı 
Ş.ERCAN  
Devlet Bakanı
M. BATALLI  
Devlet Bakanı 
M.S.OKTAY  
Adalet Bakanı
N. AYAZ
Milli Savunma Bakanı 
İ.SEZGİN  
İçişleri Bakanı
H. CETİN
Dışişleri Bakanı V.
S.ORAL  
Maliye ve Gümrük Bakanı
M.A.YILMAZ 
Milli Eğitim Bakanı V.
O.KUMBARACIBAŞI  
Bayındırlık ve İskan Bakanı 
Y. AKTUNA  
Sağlık Bakanı 
Y. TOPÇU 
Ulaştırma Bakanı 
N. CEVHERİ 
Tarım ve Köyişleri Bakanı 
İ. TEZ  
Çal. ve Sosyal Güvenlik Bakan V. 
M.T.KÖSE  
Sanayi ve Ticaret Bakanı
E.FARALYALI  
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
D.F.SAĞLAR  
Kültür Bakanı
A.ATEŞ  
Turizm Bakanı
V.TANIR  
Orman Bakanı
V.TANIR   
Çevre Bakanı V.
 
PROTOKOL

            9 Eylül 1977 tarihinde imzalanmış bulunna Kara Ulaştırması Anlaşması uyarınca, 25-26 Mart 1992 tarihinde Ankara’da yapılan Türkiye-Birleşik Krallık Karma Komisyon Toplantısı.

            Heyetlerin listeleri Ek - 1 ve Ek - 2’de sırayla gösterilmiştir.

            Aşağıdaki gündem kabul edilmiştir.
            1- İki ülke arasındaki karayolu taşımalarının gelişimi ve ticaret hacmi ile kara ulaştırmasının durumuna ilişkin istatistiki bilgi teatisi.
            2- Geçiş belgeleri ve transit kotanın kaldırılması
            3- Üçüncü ülke taşımaları ve boş girişler
            4- Eşya taşımaları
            5- Yolcu taşımaları
            6- Diğer konular

            Madde 1 
            İki Heyet, son toplantıdan bu yana kara ulaştırmasının durumunu ve ticaret hacmine ilişkin çeşitli istatistiki veri teatisinde bulunmuşlardır.

            Madde 2 
            İngiliz Heyeti Avrupa Topluluğunda 1993 yılından itibaren kota ve izin belgesi sistemlerinin kaldırılacağını ve diğer bir çok ülkelerle bu tip izin belgelerinin kaldırılması hususunda anlaştıklarını belirterek Türkiye ile İngiltere arasındaki geçiş belgelerinin kaldırılmasını önermiştir.

            Türk Heyeti, izin belgesi ve kota sisteminin kaldırılması prensibine olumlu baktıklarını belirtmiş, fakat konunun geniş açıdan düşünülmesi gerektiğini ifade ederek, izin belgesi sistemlerinin bu şekilde kaldırılmasınıny, ilgili bütün ülkelerle beraber gözden geçirileceğini vurgulamıştır. Ancak iki ülke arasındaki iyi ve gelişen ilişkileri gözönünde bulundurarak, Türk Heyeti, bu konudaki önceliğin, İngiltere ile izin belgesi kaldırılması hususuna verileceğini ve diğer Bakanlık ve ilgili kuruluşlara danışacağını belirtmiştir. Sonuçlardan İngiltere Heyetine en kısa zamanda haberdar edeceklerine söz vermişlerdir.

            Madde 3 
            İngiliz Heyeti, kaşıtlı olduğu ülkeyi transit geçerek, üçüncü ülke taşımaları ile ilgili , 9.maddedeki koşulun kaldırılmasını talep etmiştir.

            Türk Heyeti, bu konunun aşağıdaki şekilde mevcut maddeye (c paragrafı) eklenerek çözülebilmesini önermiştir.

            “a) paragrafın hükümlerine ek olarak ülkeler, karşılıklı anlaşarak kayıtlı ülkeyi transit geçmeksizin, üçüncü ülke taşımacılığına izin verebilirler. Bu amaç için tahsisi edilecek izin belgeleri sayıları, bu Anlaşmanın 19.maddesine istinaden toplanan Karma Komisyon tarafından veya ülkelerin yetkili makamları arasında diplomatik yazışma yoluyla belirlenecektir.”

            İngiliz Heyeti, bu öneriyi kabul etmiş ve iki Heyet, bu paragrafı, Eylül 1977 tarihli Anlaşmaya eklemek için gereli prosedürleri başlatmak için anlaşmışlardır.

            Bu arada, iki Heyet kayıtlı ülkeyi transit geçmeksizin, 100 adet izin belgesinin 1992 yıılnda kullanılması için verilmesinde mutabakata varmışlardır.

            İngiliz Heyeti, bazı İngiliz taşımacılarının Türkiye’ye boş giriş için özel izin belgesi almaları sırasında bazı gecikmeler olduğunu belirtmiş ve bu tip taşımaların, ya izin belgesiz veya normal izin belgeleri ile yapılmasını önermiştir.

            Türk Heyeti, bakanlık veya Bölge Müdürlükleri tarafından özel izin belgelirinin verilmesinin çokkısa bir zaman aldığını vurgulamış, herhangi bir gecikmenin üçüncü taraflardan kaynaklandığını ifade etmiştir.

            Türk Heyeti, bu tip gecikmeler durumunda, İngiliz Heyetinin Ulaştırma Bakanlığına detayları ile haberdar etmesini ve böylece konuyu inceleyeceklerini önermiştir. İngiliz Heyeti kabul etmiştir.

            Madde 4  
            İki taraf, 1993 yılı için transit kotanın (İngiliz Heyeti kotanın anlamsız olduğunu vurgulayarak) 7000’e kalması ve kayıtlı ülkeyi transit geçerek üçüncü ülke izin belgelerinin 100 adette ve kayıtlı ülkeyi transit geçmeksizin üçüncü ülke izin belgelerinin 100 adette kalması hususunda mutabık kalmışlardır.

            İngiliz Heyeti, her iki ülke için çok girişli izin belgelerinin (4 sefer için geçerli ) kullanılmasını tekrar önermiştir.

            Türk Heyeti, İngiliz taşımacıları için çok girişli izin belgesi verilmesini kabul etmiş, fakat tek girişli izin belgelerinin sadece Türk taşımacıları için verilmesini talep etmiştir. İngiliz Heyeti, Türk önerisini kabul etmiştir.

            Her Heyet, teatinin Eylül 1992 ayında gerçekleştirilmesi koşuluyla, 1993 yılı için gereken izin belgelerinin miktarı ve tiplerini diğerine üç ay içerisinde bildirilmesi hususunda anlaşmışlardır.

            Madde 5  
            Türk Heyeti, iki ülke arasında, halen düzenli otobüs seferi bulunmadığını, fakat sadece arızi otobüs seferleri olduğunu ve bu seferlere ilişkin problemlerin olmadığını belirtmiştir.

            İngiliz Heyeti, mekik seferlerin izin  gerektirip gerektirmediğine dair teyidini istemiştir. Türk Heyeti, Kara Ulaştırması Anlaşmasının 5.maddesi çerçevesinde bu tip seferlerin izin gerektirmediğini teyid etmiştir.

            İngiliz Heyeti, yardım kuruluşlarının Türkiye’ye veya Türkiye’den eşya taşımacılığı konusunu gündeme getirmiştir. Anlaşma bunların izin belgelerinden muaf olduklarını belirtmemektedir.Fakat, ikinci madde çerçevesinde, izin belgelerinin sadece uluslararası taşımacılık yapmak için yetkili taşımacılara verilebileceğini ve bir çok yardım kuruluşlarının bu tip taşımalar için yetkili olamayacağını ifade etmektedir.

            Uzun süren görüşmelerden sonra, iki Heyet, yardım kuruluşları tarafndan yapılan eşya taşımalarını da kapsıyarak, normal olarak izin belgelerinden muaf tutulacak işlemlerin bir listesini Anlaşmaya ekleme hususunda anlaşmışlardır. Bu amaç için İngiliz Heyeti, Türk tarafının görüşü için, bir taslak listeyi gönderecektir.

            İki taraf, Anlaşmaya yapılacak gerekli eklemenin mümkün olan en kısa zamanda sonuçlandırılması hususunda anlaşmışlardır.

            Görüşmeler sıcak ve dostane bir atmosferde yapılmış ve İngiliz Heyeti, Türk Heyetini Karma Komisyonun gelecek toplantısı için Londra’ya davet etmiştir.

            Kesin tarih, diplomatik kanalla kararlaştırılacaktır.

            Bu Protokol, 26 Mart 1992 de Ankara’da İngilizce dilinde iki nüsha olarak her iki nüsha eşit derecede geçerli olmak üzere hazırlanmış ve imzalanmıştır.
 
 

Türk Heyeti Adına
Baş Ertuğrul Nurcan BİNGÜL
İngiliz Heyit Adına
Bayanr V.C.Colin RUSS
 
EK - I
TÜRK HEYETİ
 
Bay Ertuğrul Nurcan BİNGÜL : Heyet Başkanı
Ulaştırma Bakanlığı
Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü
Daire Başkanı
Bay Metin KOÇAK : Maliye ve Gümrük Bakanlığı
Gümrüker Genel Müdürlüğü
Daire Başkanı
Bay M.Yılmaz YAMAN : Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı
Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü
Daire Başkanı
Bay Cevdet ÜRETMEN : Ulaştırma Bakanlığı
Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü
Şube Müdürü
Bayan Aylin SARAÇOĞLU : Dışişleri Bakanlığı 
Temsilcisi
Bay Erman SEZEN : Ulaştırma Bakanlığı
Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü
Mütercim
Bay Cumhur ATILGAN : Uluslararası Nakliyeciler Derneği
Genel Müdür
EK - II
İNGİLTERE HEYETİ
 
Bayan V.C.Colin RUSS : Heyet Başkanı
Yük Kara Taşımacılığı ve 
Vergi Bölümü, Taşımacılık Dairesi
Bay A.COLSKİ : Yük Kara Taşımacılığı ve Vergi
Bölümü, Taşımacılık Dairesi
Bay Ferit ERKEKLİ : Ankara İngiltere Büyükelçiliği
Ticari Sorumlu

            Not : İngilizce metni 3 Ağustos 1992 gün ve 21304 sayılı Resmi Gazete’dedir.