Çek ve Slovak Cumhuriyeti İle Yapılan Milletlerarası Antlaşma Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çek ve Slovak Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Karma Ekonomik
Komisyonu’nun Onikinci Dönem Protokolu’nun Onaylanmasına Dair Karar
 
 
Resmi Gazete: 26.071992 Sayı : 21296 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 32 Sahife:
      
Milletlerarası Antlaşma
 
Karar Sayısı: 92/3181 
Karar Tarihi : 08/06/1992     
      
            30 Nisan 1992 tarihinde Ankara’da imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çek ve Slovak Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Karma Ekonomik Komisyonu’nun Onikinci Dönem Protokolu”nun onaylanması; Dışileri Bakanlığı’nın 1/6/1992 tarihli ve EİGY-II-3468 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 8/6/1992 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
   
                                                                                                                          Turgut ÖZAL  
                                                                                                                            Cumhurbaşkanı  
  
Süleyman DEMİREL  
Başbakan
     
E.İNÖNÜ  
Devlet Bakanı ve Başb.Yrd.
C.ÇAĞLAR  
Devlet Bakanı
T. ÇİLLER   
Devlet Bakanı 
Ş. ERCAN 
Devlet Bakanı V.
İ.TEZ  
Devlet Bakanı
A.GÖNEN  
Devlet Bakanı
T.AKYOL  
Devlet Bakanı
G.ERGENEKON  
Devlet Bakanı
O.KİLERCİOĞLU  
Devlet Bakanı
M.KAHRAMAN  
Devlet Bakanı
Ö. BARUTÇU  
Devlet Bakanı 
M.A.YILMAZ  
Devlet Bakanı
E. ŞAHİN  
Devlet Bakanı 
Ş.ERCAN  
Devlet Bakanı
M. BATALLI  
Devlet Bakanı 
M.S.OKTAY  
Adalet Bakanı
N. AYAZ 
Milli Savunma Bakanı 
İ.SEZGİN  
İçişleri Bakanı
H. CETİN 
Dışişleri Bakanı V.
S.ORAL  
Maliye ve Gümrük Bakanı
M.A.YILMAZ 
Milli Eğitim Bakanı V.
O.KUMBARACIBAŞI  
Bayındırlık ve İskan Bakanı 
Y. AKTUNA  
Sağlık Bakanı 
Y. TOPÇU 
Ulaştırma Bakanı 
N. CEVHERİ 
Tarım ve Köyişleri Bakanı 
İ. TEZ  
Çal. ve Sosyal Güvenlik Bakan V. 
M.T.KÖSE  
Sanayi ve Ticaret Bakanı
E.FARALYALI  
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
D.F.SAĞLAR  
Kültür Bakanı
A.ATEŞ  
Turizm Bakanı
V.TANIR  
Orman Bakanı
V.TANIR  
Çevre Bakanı V.
  
  
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ÇEK VE SLOVAK FEDERAL CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDAKİ KARMA EKONOMİK KOMİSYONUNUN ONİKİNCİ DÖNEM PROTOKOLU 
            Türk-Çekoslovak Onikinci Dönem Karma Ekonomik Komisyonu 27-30 Nisan 1992 tirihleri arasında Ankara’da toplanmıştır. 

            Türk Heyetine, Devlet Bakanı Türkan Akyol, Çekoslovak Heyetine, Dış Ticaret Bakanı Josef Baksay başkanlık etmiştir. 

            Heyet listeleri Ek I ve Ek II’de yer almaktadır. 

            Karma ekonomik Komisyon toplantıları dostluk ve karşılıklı anlayış havası içinde geçmiştir. 

            Taraflar, ekonomik ilişkilerinin daha da geliştirilmesi konusunda arzu ve karalılıklarını belirterek, ikiil ticaretin gelecekteki imkanlarının yanısıra çeşitli alanlardaki ekonomik işbirliğine ilişkin görüş alıverişinde bulunmuşlardır. 

            Ankara’da bulunduğu süre içinde Çek ve Slovak Federal Cumhuriyeti Heyeti Başkanı, Josef Baksay, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü tarafndan kabul edilmiş ve Ulaştırma Bakanı Yaşar Topçu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ersin Faralyalı, Sanayi ve Ticaret Bakanı Tahir Köse ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Necmettin Cevheri ile görüşmelerde bulunmuştur. 

            Karma Ekonomik Komisyon çalışmalarını aşağıdaki konularda yürütmüştür:  

            I - TİCARİ İLİŞKİLER  
            Taraflar, Onbirinci Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantasından bu yana ikili ticarette kadedilen gelişmeleri gözden geçirmiş ve yakın bir gelecekte mevcut ticaret hacminin çok ötesine ulaşma yönündeki arzularını belirtmişlerdir. 

            Bu amaçla, Taraflar, iki ülkenin giderek artan potonsiyellerini göz önüne alarak, her iki ülkenin yararına olacak şekilde ticari ilişkilerinin çeşitlendirilmesini ve ticaret hacminin dengeli olarak, mümkün olan en yüksek düzeye arttırılmasını teminen her çabanın gösterilmesi gerektiğini vurgulamışlardır. 

            Taraflar, iki ülke arasında imzalanması beklenen Serbest Ticaret Anlaşması’nın, özellikle karşılıklı ticareti arttırmak ve çeşitlendirmek suretiyle ticari ve ekonomik ilişkilerinin daha da geliştirilmesine ilave bir güç katacağını belirtmişlerdir. 

            Çekoslovak Tarafı, Türkiye ile ÇSFC arasındaki ikili ticaretin geliştirilmesi amacıyla Türk Eximbank’ın kredi imkanı sağlama teklifini memnuniyetle karşılamıştır. 

            Taraflar, SOMA özel Hesabında biriken mevlağların kullanılmama nedenlerini incelemişler ve bu hesabın kullanımı ile ilgili konuları görüşmek üzere ilgil hükümet ve banka temsilcilerinin bu yılın Temmuz ayında Prag’da biraraya gelmeleri hususunda anlaşmışlardır. 

            Taraflar, her iki ülkenin kamu ve özel sektör temsilcileri arasında son yıllarda artan karşılıklı temas ve ziyaretlerin önemini vurgulamışlardır. 

            Taraflar, iş konseylerinin faaliyetlerinin, iki ülkenin ekonomik yapıları ve piyasa potansiyelleri hakkında bilgi alışverişini kolaylaştırabileceğini ve özel sektörleri arasındaki temasları artırabileceğini belirtmişlerdir. Bu bağlamda, Türk-Çekoslovak İş Konseyi’nin kurulmuş olmasından ve ilk toplantısının da Karma Ekonomik Komisyonun Onikinci Dönem Toplantısı esnasında İstanbul’da yapılmış olmasından duydukları memnuniyeti kaydetmişlerdir. 

            Ayrıca, Taraflar, İş Konseyi’nin toplantısı sırasında ikici toplantının 1992 Eylül ayında Çekoslovakya’da yapılacağının kararlaştırıldığını not etmişlerdir. 

            Taraflar, ülkelerin ihracat potansiyellerini göstermede fuar ve sergilerin önemini yinelemişler ve Türkiye’nin Salima Uluslararası Fuarı ile Brno’daki Uluslararası Tüketici Malları Fuarı’na ve Çekoslovak Tarafı’nın ise Uluslararası İzmir Fuarı’na düzenli olarak katılmasından duydukları memnuniyeti belirtmişlerdir. 

            II - EKONOMİK İŞBİRLİĞİ 
            1. Enerji 
            Taraflar, Türk ve Çekoslovak makamları ile ilgili kuruluşlar arasında enerji projeleri alanında sürdürülen işbirliğinden duydukları memnuniyeti belirtmişlerdir. 

            Taraflar, Soma-B Termik Santralının 5 ve 6.ünitelerinin inşa ve montaj çalışmalarının tatminkar bir şekilde ilerlediğini kaydetmişlerdir. 

            Çekoslavak Tarafı, Soma-B Termik Santralının 7 ve 8. Ünitelerinin tevsiine veya bu bölgede yeni bir enerji santralı inşaasına ilgisinin devam ettiğini belirtmiştir. 

            Ayrıca, Çekoslovak Tarafı aşağıda yeralan projelerde işbirliği yapma arzusunu dile getirmiştir :  

            a ) Tunçbilek Enerji Santaralı Projesinin (4 ve 5.Üniteler) buhar kazanlarının rehabilitasyonu ve yenilenmesi, 

            b ) Soma-B ( 1 ve 2. Üniteler)’nin mevcut elektrostatik presipitatörlerini daha yüksek verimliliğe sahip yenileri ile değiştirilmesi, 

            c ) Türkiye Elektrik Kurumu’nun çevre programı çerçevesinde Türkiye’deki çeşitli enerji santralleri için hidrolik kül atma ve desülfürizasyon sistemlerinin temini. 

            Türk Tarafı, yukarıdaki projelerin, Türkiye’nin ilerideki enerji ihtiyacı ve TEK’in yatırım programı çerçevesinde değerlendirileceğini belirtmiştir. 

            2.Metalurji 
            Taraflar, metalurji ve demir-çelik sanayi alanında teknoloji transferleri, üçüncü pazarlar, ortak yatırımlar ve eğitim programlarını da kapsamak üzere aralarındaki işbirliğini artırmanın önemini vurgulamışlardır. 

            3.Lastik İşleme Sanayi 
            Taraflar, Petlas Lastik Fabrikasının inşaat ve montaj çalışmalarının tamamlanmış olmasını ve fabrikanın başarılı bir şekilde işletmeye alınmasını memnuniyetle karşılamışlardır. 

            Taraflar, Petlas Lastik Fabrikasının mevcut durumunu gözden geçirmişler ve Petlas Lastik Fabrikasının modernizasyonu, lastik ebat çeşitlerinin arttırılması, Barum lastikleri üretiminin Petlas Lastik Fabrikasında başlatılması alanlarındaki işbirliğinin geliştirilmesi için ilgili ortakların gösterdikleri çabadan duydukları memnuniyeti ifade etmişlerdir. Çekoslovak Tarafı, üzerinde mutabık kalınan plana göre ödemelerin gerçekleştirilmesi hususunda PETLAS’ın çabalarını memnuniyetle karşıladığını ve gelecekte de bu tutumun pürüzsüz olarak devam edeceğini tahmin ettiğini belirtmiştir. 

            4. Takım tezgahları Sanayi 
            Taraflar, bu alandaki işbirliğini sürdürmek hususundaki arzularını vurgulamışlar ve üçüncü pazarlarda takım tezgahlarının pazarlanması için iki ülke ilgili kuruluşları arasındaki olası bir ortaklık ile bu işbirliğinin daha da gelişeceğini vurgulamışlardır. 

            5. Diğer Ekonomik İşbirliği Alanları 
            Taraflar, başta aşağıdaki alanlar olmak üzere, ortak çıkarlarının olduğu projelerde işbirliğini gelşitirmek üzere iki ülke kuruluş ve firmalarını teşvik etmeyi kararlaştırmışlardır:  

            -takım tezgahlarının modernizasyonu, 
            -üre ve amonyak üretimi ile gübre üretimi, dağıtımı ve tüketiminide danışmanlık ve mühendislik hizmetleri, 
            -tekstil makinaları, 
            -iş makkinaları teçhizatı, 
            -üçüncü ülkelerde şeker fabrikaları,  
            -ayçiçek yağı sanayi,  
            -altın, gümüş, kurşun, demir alumina ve biromat madenciliği ve işlenmesi, 
            -metro hatçtı inşaası ve şehiriçi taşımacılığının iyileştirilmesi,  
            -kimya ve petrokimya sanayi. 

            III - DİĞER İŞBİRLİĞİ ALANLARI 
            1.Tarım 
            Taraflar, tarım alanında işbirliği yapmaları için ilgili kuruluşlarını teşvik etmeyi karalaştırmışlar ve aşağıdaki alanlarda uzman, döküman ve bilgi değişimine olan ilgilerini ifade etmişlerdir. 

            - embriyo transferi, 
            -sunni dölleme, 
            -doku kültürü, 
            -sulama sistemleri, 
            -tatlı su balıkçılığı,  
            -entegre zirai mücadele, 
            -yam, beslenme ve besin maddeleri araştırmaları, 
            -tarımsal sahaların etkin kullanımı ve mülkiyetinin organizasyonu. 
            İşbirliğine ilişkin ayrıntılı program iki ülkenin kuruluşları tarafından hazırlanacaktır. 

            Çekoslovak Tarafı, talep edilen bütün dökümanların tevdi edilmiş olması nedeniyle, canlı hayvan, et ve benzeri ürünlerin Çekoslovakya’dan ithalatına uygulanan yasağın kaldırılmasını Türk Tarafından rica etmiştir. 

            Türk Tarafı, cevaben, Çekoslovak Tarafınca kısa bir süre önce sağlanan bilgi ve dökümanların son değerlendirmesini müteakip gerekli işlemlerin tamamlanmasından sonra, konu ile ilgili kararın en kısa zamanda verileceğini bildirmiştir. 

            Türk Tarafı, ayrıca, hayvan sağlığı alanında işbirliğine ilişkin bir anlaşma taslağını Çekoslovak Tarafına vermiştir. 

            Çekoslovak Tarafı, anılan belgeyi ilgili Çekoslovak makamlarına iletileceğine söz vermiştir. 

            2. Turizm 
            Taraflar, mevcut ilişkileri daha da geliştirmek konusunda ilgili kuruluşlarını teşvik etmeyi kararlaştırmışlar ve bu amaçla, kuruluşları arasındaki işbirliğini ve yatırım, eğitim ve faaliyetlerini programlama alanlarında uzman değişimini teşvik etmek hususunda mutabakata varmışlardır. 

            3. Ulaştırma 
            Türk Tarafı, mevcut ticari ve ekonomik ilişkilerdeki gelişmeleri gözönüne alarak, 1992 yılının kalan kısmı için iki taraflı ve üçücü ülke transit ek geçiş izin belgelerine ihtiyaç duyulacağını ifade etmiştir. 

            Çekoslovak Tarafı, bu isteği ilgili makamlarına bildireceğine söz vermiştir. 

            4.İletişim  
            Türk Tarafı, Çek ve Slovak Federal Cumhuriyetine iletişim ağı teçhizatı sağlamayı arzuladığını belirtmiştir. 

            Türk Tarafı, ayrıca, Türk PTT’sinin transit haberleşme imkanlarını Çek ve Slovak Haberleşme Kurumlarına sağlamayı teklif etmiştir. 

            5. Standardizasyon 
            Taraflar, standardizasyon alanında işbirliğini sürdürmeleri için ilgili kuruluşlarını teşvik etmek hususunda anlaşmışlardır. 

            Türk Tarafı, Türk Standartları Enstitüsü ile Çek ve Slovak Federal Cumhuriyeti Ölçüler ve Standartlar Bürosu arasında işbirliğine ilişkin bir Taslak Anlaşma’yı yukarıda belirtilen kuruluşa iletilmek üzere Çekoslovak Tarafına vermiştir. 

            6. Müteahhitlik Faaliyetleri 
            Türk Tarafı, Türk İnşaat ve müteahhitlik firmalarının uluslararaıs piyasalardaki faaliyetleri hakkında bilgi vermiş ve Çekoslovakya’da gerçekleştirilecek müteahhitlik faaleyetlerine katılma Türk firmalarının arzularını belirtmiştir. 

            Türk Tarafı, Prag Havaalanı Terminalinin inşasına olan ilgisini tekrarlamış ve Bratislava yakınındaki liman projesine katılma konusundaki isteğini ifade etmiştir. 

            7. Üçüncü Pazarlarda İşbirliği 
            Taraflar, Türk ve Çekoslovak firmalarının üçüncü ülkelerdeki işbirliğinden elde ettikleri olumlu sonuçları gözden geçirmişlerdir. 

            Taraflar, firmalarının bu alandaki işbirliğini sürdürmeleri ile geliştirmeleri gerektiği yönündeki isteklerini belirtmişlerdir. 

            8. Anlaşmalar 
            Taraflar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının Çek ve Slovak Federal Cumhuriyeti’ni ziyareti sırasında parafe edilen yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının bu Protokol ile birlikte imzalanmasını memnuniyetle kaydetmişlerdir. 

            Çifte vergilendirmenin önlenmeis anlaşmasının ülkelerindeki yatırımlar üzerindeki olumlu etkilerini gözönüne alan Taraflar, sözkonusu anlaşma için görüşmelerin en kısa zamanda başlayacağını umut ettiklerini belirtmişlerdir. 

            Ayrıca, Taraflar, bu anlaşmaların ülkelerindeki iş adamları için daha uygun koşullar yaratacağına ve ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da geliştirilmesine imkan sağlayacağına olan inançlarını vurgulamışlardır. 

            Taraflar, XIII.Dönem  Türk-Çekoslovak Karma Ekonomik Komisyonunun, diplomatik kanallardan tesbit edilecek bir tarihte Prag’da toplanmasını kararlaştırmışlardır. 
            Ankara’da, 30 Nisan 1992 tarihinde, İngilizce iki orijinal nüsha olarak düzenlenmiş ve imzalanmıştır. 
 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
HÜKÜMETİ ADINA
Prof. Dr. Türkan AKYOL
ÇEK VE SLOVAK FEDERAL CUMHURİYETİ ADINA
Ing. Josef BAKSAY
 
EK I
TÜRK HEYETİ
 
Prof. Dr. Türkan AKYOL : Devlet Başkanı, 
Heyet Başkanı
Erdoğan HÜRBAŞ : Anlaşmalar Genel Müdürü, 
HDTM, Teknik Heyet Başkanı
Eftal YURDAY : Daire Başkanı, 
HDTM Anlaşmalar Genel 
Müdürlüğü
E.Nurcan BİNGÜL : Daire Başkanı, 
Ulaştırma Bakanlığı
Arif ERTEN : Daire Başkanı, 
Türkiye İhracat Kredi  
Bankası A.Ş.
Aykut PEKCAN : Genel Müdür Yardımcısı  
PETLAS Lastik Sanayi ve  
Ticaret A.Ş.
Naci ÖZDURAN : Daire Başkanı, 
TDÇİ
  
EK II
ÇEK-SLOVAK HEYETİ
 
Jozef BAKSAY : Federal Dış Ticaret Bakanı, 
Heyet Başkanı
Peter JACINA : Genel Müdür, Federal Dış  
Ticaret Bakanlığı, 
Teknik Heyet Başkanı
Ondrej KOLOZSVARY : Özel Kalem Müdürü
Otomar LOUDA : Genel Müdür Yardımcısı, 
Federal Dış Ticaret  
Bakanlığı
Gabriel LESINSKY Başkan Vekili,  
Slovak Cumhuriyeti Sanayi 
Odası
Vlastimil LORENZ  : Daire Başkanı, 
Federal Dış Ticaret  
Bakanlığı 
Frantisek SIGMUND  : Şube Müdürü, Federal Ekonomi 
Bakanlığı
Viktor PETRUS  : Gene Müdür Yardımcısı, 
Federal Maliye Bakanlığı,
Josef CILEK : Genel Müdür, technoexport
Jan RICICA : Genel Müdür, Skodaexport
Jindrich HESS : Genel Müdür, Metrostav
Miroslav KORÇAK : Ticaret Müşaviri
Rastislav SULLA : Ticaret Ateşesi
Petr VOZKA : Müdür Yardımcısı, 
Çekoslovak Dış Ticaret  
Bankası 
Milena STASTNA : Daire Başkanı, 
Technoexport
Milan ROCH : Daire Başkanı, 
Skodaexport
Jaroslav RAPANT : Bölge Sorumlusu, 
Skodaexport
Jan HROCH : Soma Termik Santralı 
Temsilcisi, Skodaexport
  

            Not : İngilizce metni 26 Temmuz 1992 gün ve 21296 sayılı Resmi Gazete’dedir.