Azerbatcan İle Yapılan Milletlerarası Antlaşma  
Resmi Gazete: 01.08.1992 Sayı : 21302 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 32 Sahife:
       
Milletlerarası Antlaşma
Karar Sayısı: 92/3269
Karar Tarihi : 11/07/1992   
       
             Türkiye ile Azerbaycan arasında tıp ve sağlık alanında işbirliğine ilişkin 24 Nisan 1992 tarihinde Bakü’de imzalanan ekli Anlaşma ve Protokol 13 Mayıs 1992 tarihinde Ankara’da imzalanan Mutabakat Zaptı’nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 23/6/1992 tarihli ve EİGY-II-3982 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 11/7/1992 tarihinde kararlaştırılmıştır.
    
                                                                                                                 Turgut ÖZAL   
                                                                                                                Cumhurbaşkanı   
   
Süleyman DEMİREL 
Başbakan
     
E.İNÖNÜ 
Devlet Bakanı ve Başb.Yrd.
C.ÇAĞLAR 
Devlet Bakanı
T.ÇİLLER 
Devlet Bakanı
E. CEYHUN 
Devlet Bakanı 
İ.TEZ 
Devlet Bakanı
A.GÖNEN 
Devlet Bakanı
T.AKYOL 
Devlet Bakanı
G.ERGENEKON 
Devlet Bakanı
O.KİLERCİOĞLU 
Devlet Bakanı
M.KAHRAMAN 
Devlet Bakanı
Ö.BARUTÇU 
Devlet Bakanı
M.A.YILMAZ 
Devlet Bakanı
E. ŞAHİN 
Devlet Bakanı 
Ş.ERCAN 
Devlet Bakanı
M.BATALLI 
Devlet Bakanı 
M.S.OKTAY 
Adalet Bakanı
N. AYAZ 
Milli Savunma Bakanı 
İ.SEZGİN 
İçişleri Bakanı
E. CEYHUN 
Dışişleri Bakanı V.
S.ORAL 
Maliye ve Gümrük Bakanı
K.TOPTAN 
Milli Eğitim Bakanı 
O.KUMBARACIBAŞI 
Bayındırlık ve İskan Bakanı 
Y. AKTUNA 
Sağlık Bakanı 
Y.TOPÇU 
Ulaştırma Bakanı 
N. CEVHERİ 
Tarım ve Köyişleri Bakanı 
M. MOĞULTAY 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan
M.T.KÖSE 
Sanayi ve Ticaret Bakanı
E.FARALYALI 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
D.F.SAĞLAR 
Kültür Bakanı
A.ATEŞ 
Turizm Bakanı
V.TANIR 
Orman Bakanı
B.D. AKYÜREK 
Çevre Bakanı 
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Arasında Tıp ve Sağlık Alanında İşbirliği Anlaşması 
(1992-1995) 

            Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti, Sağlık Hizmeti ve Sağlık Bilimleri alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla aşağıdaki 
konularda anlaşmaya varmışlardır. 
I
            Akit taraflar, Milli Sağlık Hizmeti Sistemlerinin daha da mükemmelleştirilmesi amacıyla sağlık alanında işbirliğini geliştirmede mutabık kalmışlardır. 
II
            Akit Taraflar, aşağıda belirtilen konularda ayrıntıları belirlemek üzere bir “Koordinasyon Komitesi”nin kurulmasını kabul etmişler ve komitenin sağlık alanında; personel eğitimi ve değişimi, ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması, tedavi hizmetleri, halk sağlığı ile ilaç ve eczacılık konularındaki temsilcilerden oluşturulmasını uygun görmüşlerdir. 

            Koordinasyon Komitesi her iki Bakanlık arasında imzalanan bu Anlaşmanın uygulanması için gerekli şartları hazırlar, yeni gelişmelere göre anlaşmaya yön verir, ortaya çıkabilecek güçlüklerin halledilmesi yollarını araştırır, yılda iki defa (biri Bakü diğeri Ankara’da olmak üzere) toplanır, yılda iki defa her iki Bakanlığa rapor verir. 

            Koordinasyon Komitesinin üyeleri engeç bir ay içerisinde seçilerek taraflara bildirilecektir. 

            Koordinasyon Komitesinin ilk toplantısı Ekim 1992 tarihinde yapılacaktır. 

III
            Akit taraflar, tıp ve sağlık alanında deneyim ve olanakların, öncelikler ve kaynakların belirlenmesi için çalışacaklardır. Bu amaçla detaylı çalışmalarda bulunmak üzere Koordinasyon Komitesi’nce 3 kişiden oluşan uzmanlar grubu tespit edilecektir. 

            Bu çalışmalarda uzman değişimi, ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması, ilaç ve eczacılık, bulaşıcı hastalıklar ve ihtiyaç duyulan konulara öncelik verilecek ve çalışmalara hemen başlamaları sağlanacaktır. 

IV
            Akit taralar, Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyetinde her yıl Koordinasyon Komitesi’nce belirlenen sayı ve sürede Kongre, Konferans ve Sempozyumları birlikte düzenleyecekler ve ayrıca ülkelerinde yapılacak benzeri faaliyetleri birbirlerine bildireceklerdir. Ekim 1992 yılında İstanbul’da Azerbaycan ve Orta Asya Cumhuriyetlerinin katılımı ile Sağlık Kongresi yapılacaktır. Bu ortak kongrelerin her yıl bir ülkede olmak üzere sürekliliği sağlanacaktır. 
V
            Akit taraflar, Koordinasyon Komitesi’nce belirlenen sayı ve sürede, her iki ülke Sağlık kuruluşlarında çalışan bilim adamları ve uzman hekimlerin sağlık alanlarında inceleme, araştırma ve bilgi-görgü arttırmalarını sağlamak için çalışmalarda bulunmalarını sağlayacaktır. 
VI
             Akit taraflar, yılda 20 (yirmi) hastayı ücretsiz teşhis ve tedavi etmeyi taahhüt eder. Bu hastaların seçimi gönderen ülkenin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılırl. Kabul eden ülkenin Sağlık Bakanlığının onayı üzerine gerçekleşir. 
 
VII
            Akit taraflar, Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nde ilaç, tıbbi malzeme ve tıbbi alet imalı için ortak yatırım imkanlarını araştıracaklar ve ilaç kalite kontrolü ile ilgili olarak standartların belirlenmesi çalışmalarını başlatacaklardır. 
VIII
            Akit taraflar, çevre sağlığı, kimyasal madde kontrolü, tarımda zırai ilaçların kullanımının hijyenik değerlendirilmesi, zehirlenmeler ve gıda kontrolü gibi halkın sağlık durumunun incelenmesi üzerine yeni yöntemler konusunda devamlı olarak işbirliğinde bulunacaklardır. 
 
IX
            Akit taraflar, sağlık hizmeti sistemleri konusunda bilgi edinmeleri amacıyla Koordinasyon Komitesi’nce belirlenen sayıda sağlık heyetlerinin ve sağlıkla ilgili kuruluşların karşılıklı ziyaretlerini organize edeceklerdir. 
X
            Anlaşmada, her iki ülke arasında yapılacak tıp fakültesi öğrencisi, ihtisas yapacak hekim ve uzman hekim teatisi şu koşullara bağlanmıştır. 

            a) Tıp Fakültesi öğrencisi: Akit taraflar, 1992-1993 eğitim yılından itibaren her yıl 5 (beş) birinci sınıf öğrencisini, eğitim görecekleri ülkenin dilini öğrendikten sonra kabul etmeyi taahhüt eder. Bu öğrencilerin burslarının Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu ile koordinasyonunda türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı yardımcı olacaktır. 

            b) İhtisas eğitimi: Akit taraflar her yıl 10 (on) hekimi, istenilen branşlarda ihtisas yapmak üzere kabul etmeyi taahhüt eder. Ancak, kendi ülkelerinde ihtisas yapma hakkını sınavla kazanmı ve Sağlık Bakanlığının onayından geçmiş olan hekimler bu kontenjandan yaralanırlar. 

            c) Uzman hekim teatisi: Akit taraflar, her yıl 20 (yirmi) uzman hekimi 1-3 ay süre ile taraflarca belirlenen branşlarda bilgi ve görgülerini arttırmak üzere teati edeceklerdir. Bu uzmanların seçimi Sağlık Bakanlıklarının koordinasyonu ve onayı ile yapılır. Öğrenci, hekim ve uzman hekimlerin yol paraları gönderen ülke veya şahıslar, iaşe ve ibateleri ise kabul eden ülke tarafından karşılanacaktır. 
 

XI
            Akit taraflar, bu anlaşma çerçevesinde, topraklarında bulunan karşı taraf uzmanlarının ani hastalanmaları durumunda (diş protez dışında) ücretsiz tıbbi yardımda bulunacaktır. 
 
XII
            Bu anlaşma, imzalandığı tarihten itibaren 31 Aralık 1995 tarihine kadar geçerli olacaktır. 

            Anlaşmanın imzalandığı tarihten itibaren, iki ülke Sağlık Bakanları 21 Haziran 1990 tarihinde Ankara’da imzalanan “Tıp ve Sağlık Alanında 1990-1992 Yıllarına İlişkin İşbirliği Protokolü”nün geçerliliği sona erecektir. 

            1996-2000 yıllarına ait müteakip anlaşma, Koordinasyon Komitesince tespit edilecek bir tarihte görüşülüp Ankara’da imzalanacaktır. 

            Bu Anlaşma 24 Nisan 1992 tarihinde Bakü’de iki nüsha da aynı darecede geçerli olmak üzere, Türkçe olarak hazırlanmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti                                                                       Azerbaycan Cumhireyeti
Hükümeti Adına                                                                              Hükümeti Adına
Dr. Yıldırım AKTUNA                                                                      Dr. Rahim HÜSEYİNOV
Sağlık Bakanı                                                                                  Sağlık Bakanı
                                                                                                          AZERBAYCAN-BAKÜ
                                                                                                          24/4/1992 
 

PROTOKOL 

            Azerbaycan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Türkiye İlaç Endüstrisi İş Verenler Sendikası arasında karşılıklı işbirliğini sağlamak amacı ile aşağıdaki protokol imzalanmıştır. 

            Azerbaycan ilaç ihtiyacını Türkiye’den temin edecektir. Buna göre Azerbaycan tarafından istenen ilaçlar için Tarkiye’deki ilaç firmaları tarafından bu ilaçların herbirine ayrı ayır ve ruhsat fotokopilerinin ilavesi sureti ile Türkçe bir başvuru dosyası hazırlanacaktır. Bu dosya önce ilaç Endüstrisi İş Verenler Sendikası tarafından paraf edilecek, sonra Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı onayından geçirilecek ve Azerbaycan Sağlık Bakanlığına iletilecektir. 

            Buna karşılık Azerbaycan Sağlık Bakanlığı ilaçların satışı için gerekli her türlü formaliteyi en kısa zamanda bitirmeyi taahhüt eder. Bu süre 15 (Onbeş) gün olarak taraflarca öngörülmüştür. 

            Ayrıca, Türkiye Azerbaycan’ın gereksinmeleri için kullanılacak temel laboratuvar cihazları temininde de gerekli her türlü gayreti gösterecektir. 

            Nihai ilaç alımı tercihini “FARMACIYA” yapacaktır. 

            Türkiye firmaları, Azerbaycan’a satacağı ilaçların süratle halka temini için eczane ve ecza depoları açma gayreti sarfedecektir. Bu konularda Türkiye İlaç Endüstrisi İş Verenler Sendikası gereken bürokratik işlemleri çözmekte yardımcı olmaya çalışacaktır. 

            İlaç İşverenler Sendikası Azerbaycan Sağlık Bakanlığının alımı söz konusu olan ve Jenerik adı belirlenmiş, T.C.Sağlık Bakanlığının ruhsatını haiz, Türkiye’de üretilen ve satışı yapılan bu ilaçlara ait firmaları belirler, tetkik eder, değerlendirir ve parafe ederek liste halinde T.C.Sağlık Bakanlığına sunar. 

            Türkiye’deki ilaç firmaları Azerbaycan’da mevcut olan veya kurulabilecek ilaç fabrikalarına teknik yardım, eğitim, bilgi aktarımı vs. Konularda gerekli yardım amacı ile fizibilite çalışmaları ve muhtemel yatırım projeleri yapma gayreti içine girecektir. 

            İş bu protokol 4 (dört) nüsha Türkçe hazırlanmış olup hepside geçerlidir. 

Azerbaycan Sağlık Bakanı                               Türkiye Cumhuriyeti  Sağlık Bakanı
Dr. Rehim Mehmedoğlu HÜSEINOV              Dr. Yıldırım AKTUNA

Azerbaycan Cumhuriyeti Sanayi                      Türkiye İlaç Endüstrisi 
Birliği “Farmasiya”                                              İş Verenler Sendikası 
Genel Müdür                                                        Genel Sekreter 
Rafig Mechtigulu MAHMUDOV                         Dr. Sabahattin ALPAN
 

Türkiye Cumhriyeti Sağlık Bakanlığı ile Azerbaycan Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Bakanlığı Arasında Tıp ve Sağlık Alanında 1991 - 1995 Yıllarına İlişkin İşbirliği Anlaşması Mutabakat Zaptı

            Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Azerbaycan Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında 13/5/1992 tarihinde yapılan görüşmede aşağıda sıralanan konularda işbirliği yapma hususunda mutabakata varmışlardır: 

            - Özürlülerin tıbbi-sosyal rehabilitasyon, protez ve ortopedi sahalarında her iki ülke bilim adamlarının beraberce kongre, seminer ve panel düzenlemeleri. 
            - Türkiye’de mevcut Fizik Tedavi ve  Özürlüler Rehabilitasyon Merkezleri ile Azerbaycan Rehabilitasyon Merkezi’nde sakatların tıbbi ve sosyal rehabilitasyonu ile ilgili bilim adamlarının ihtisaslarının arttırılması. 
            - Bakırköy Ortopedi Teknik Okulunda Bakü Protez Ortopedi Rehabilitasyon Merkezi için teknik elemanların yetiştirilmesi. 
            - Bakü Petrol Akademisine bağlı özürlüler için kurulmuş İşletmecilik ve Bilgisayar Mühendisliği konularında Yüksek Öğrenim veren okulumuzda ortopedik özürlülere yüksek öğretim imkanlarının tanınması. 
            - Bakırköy Ortopedi Teknisyen Okulu eğitmenleri tarafından İstanbul ve Bakü’de, Protez, Ortopedi Rehabilitasyon Merkezimiz öğretmenlerinin ihtisaslaşmalarının temini. 
            - Almanya’nın Otto-Bokk firması ile yapılmış olan teknoloji antlaşması çerçevesinde Bakü Protez ve Ortopedi Rehabilitasyon Merkezinde Türk özürlüler için protezler yapılmasına imkan verilmesi. 
            - Yukarıda sözü edilen bu yardımlaşmanın gerçekleşmesi için ilgililere gerekli talimatların verilmesi ve her konuda desteklenmesi. 
Dr. Yıldırım AKTUNA                                    Lidisa RASULOVA
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı            Azerbaycan Cumhuriyetİ
                                                                       Sosyal Güvenlik Bakanı