Azerbaycan İle Yapılan Milletlerarası Antlaşma  
Resmi Gazete: 13.08.1992 Sayı : 21314 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 32 Sahife:
       
Milletlerarası Antlaşma
Karar Sayısı: 92/3273
Karar Tarihi : 11/07/1992   
       
            29 Mayıs 1992 tarihinde Ankara’da imzalanan ekli “Diplomatik, Hususi, Hizmet veya Resmi Pasaport Hamillerini Karşılıklı Olarak Vizeden Muaf Tutma Hususunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Moğolistan Hükümeti Arasındaki Anlaşma”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 30/6/1992 tarihli ve KKVM-KOVD/680 sayılı yazısı üzerine, 5682 sayılı Pasaport Kanunu’nun 10 uncu ve 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 11/7/1992 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
    
                                                                                                                 Turgut ÖZAL   
                                                                                                                Cumhurbaşkanı   
   
Süleyman DEMİREL 
Başbakan
     
E.İNÖNÜ 
Devlet Bakanı ve Başb.Yrd.
C.ÇAĞLAR 
Devlet Bakanı
T.ÇİLLER 
Devlet Bakanı
E. CEYHUN 
Devlet Bakanı 
İ.TEZ 
Devlet Bakanı
A.GÖNEN 
Devlet Bakanı
T.AKYOL 
Devlet Bakanı
G.ERGENEKON 
Devlet Bakanı
O.KİLERCİOĞLU 
Devlet Bakanı
M.KAHRAMAN 
Devlet Bakanı
Ö.BARUTÇU 
Devlet Bakanı
M.A.YILMAZ 
Devlet Bakanı
E. ŞAHİN 
Devlet Bakanı 
Ş.ERCAN 
Devlet Bakanı
M.BATALLI 
Devlet Bakanı 
M.S.OKTAY 
Adalet Bakanı
N. AYAZ 
Milli Savunma Bakanı 
İ.SEZGİN 
İçişleri Bakanı
E. CEYHUN 
Dışişleri Bakanı V.
S.ORAL 
Maliye ve Gümrük Bakanı
K.TOPTAN 
Milli Eğitim Bakanı 
O.KUMBARACIBAŞI 
Bayındırlık ve İskan Bakanı 
Y. AKTUNA 
Sağlık Bakanı 
Y.TOPÇU 
Ulaştırma Bakanı 
N. CEVHERİ 
Tarım ve Köyişleri Bakanı 
M. MOĞULTAY 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan
M.T.KÖSE 
Sanayi ve Ticaret Bakanı
E.FARALYALI 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
D.F.SAĞLAR 
Kültür Bakanı
A.ATEŞ 
Turizm Bakanı
V.TANIR 
Orman Bakanı
B.D. AKYÜREK 
Çevre Bakanı 
  
DİPLOMATİK, HUSUSİ, HİZMET VEYA RESMİ PASAPORT HAMİLLERİNİ KARŞILIKLI OLARAK VİDEDEN MUAF TUTMA HUSUSUNDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE MOĞOLİSTAN HÜKÜMETİ ARASINDAKİ ANLAŞMA

            Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Moğolistan (bundan sonra “Akit Taraflar” olarak belirtilecektir); 

            İki ülke arasındaki dostane ilişkileri ve işbirliğini daha da geliştirmeyi isteyerek; 

            Ve vatandaşlarının iki ülke arasındaki resmi gezilerini kolaşlaştırmayı arzulayarak; 

            Aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır: 
 
            Madde 1
            Her bir Akit Tarafın, geçerli bir diplomatik, hususi, hizmet veya resmi pasaport hamili vatandaşları, diğer  Akid Tarafın ülkesine vize almaksızın girebilirler ve orada bir aya kadar kalabilirler. 

            Madde 2
            1- Her bir Akid Tarafın, diğer Akid Tarafın ülkesinde bulunan diplomatik veya konsolosluk temsilciliğine atadığı geçerli bir diplomatik, hizmet veya resmi pasaport hamili vatandaşları ve onların geçerli bir diplomatik, hizmet veya resmi pasaport hamili aileleri, vize almaksızın o Akid Tarafın ülkesine seyahat edebilirler ve görevleri süresince orada kalabilirler. 

            2- Bu Maddenin 1.paragrafındaki hükümler, bir Akid Tarafın diğer Akid Tarafın ülkesinde bulunan uluslararası kuruluşlar nezdine atadığı, geçerli bir diplomatik, hizmet veya resmi pasaport hamili vatandaşlarına ve onların geçerli bir diplomatiki, hizmet veya resmi pasaport hamili aile üyelerine de uygulanacaktır. 

            Madde 3
            1- 2. Maddede belirtilen şahıslar hariç olmak üzere, diğer Akid Tarafın ülkesinde 30 günden fazla kalmak isteyen diplomatik, hususi, hizmet veya resmi pasaport hamili her Akid Taraf vatandaşları önceden vize alacaklardır. 

            2- Akid Taraflar, bu Maddenin 1. paragrafında sözü edilen  vizeleri harçsız ita edeceklerdir. 

            Madde 4
            Her biri Akid Tarafın vatandaşları, diğer Akid Tarafın ülkesine sadece uluslararası yolcu trafiği içi belirlenmiş sınır kapılarından gireceklerdir. 

            Madde 5
            1- Her bir Akid Taraf, istenmeyen olarak telakki ettiği diğer Akid Tarafın vatandaşlarının, ülkesine girmesini veya ülkesinde kalmasını reddetme hakkını saklı tutar. 

            2- Her bir Akid Taraf, bu Anlaşmanın uygulanmasını geçici olarak, ulusal güvenlik ve kamu düzeni sebepleriyle, tamamen veya kısmen askıya alabilir. Anlaşmanın uygulanmasının bu şekilde askıya alınması veya iptali diğer Akid Tarafa diplomatik yıldan derhal bilidirilecektir. 

            Madde 6
            1- Akid Taraflar, geçerli pasaport örneklerini diplomatik yoldan değiştireceklerdir. 

            2- Şayet Akid Taraflardan biri, pasaportlarında değişiklik yapar ise, yeni pasaportlarının örneklerini, bunlar yürürlüğe girmeden 30 gün önce diğer  Akid Tarafa gönderecektir. 

            Madde 7
            1- Bu Anlaşma, imzalandıktan 30 gün sonra yürürlüğe girecektir. 

            2- Bu Anlaşmada, Akid Taraflarca üzerinde mutabık kalınacak herhangi bir değişiklik, Nota teatisi ile yapılacaktır. 

            3- Bu Anlaşma süresiz olarak akdedilmiş olup, Akid Taraflardan birinin, diğer Akid Tarafa diplomatik yoldan Anlaşmayı sona erdirme niyetini bildirmesinden sonraki 60.güne kadar yürürlükte kalacaktır. 

            Aşağıda imzası bulunanlar, Hükümetleri tarafından yetkilendirilmiş olarak bu Anlaşmayı imzalamışlardır. 

            Bu Anlaşma 29 Mayıs 1992 tarihinde Ankara’da İngilizce dilinde, her ikisi de aynı derecede muteber olmak üzere iki nüsha halinde akdedilmiştir. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ                            MOĞOLİSTAN HÜKÜMETİ 
HÜKÜMETİ ADINA                                       ADINA 

            Not : İngilizce metni 13  Ağustos 1992 gün ve 21314 sayılı Resmi Gazete’dedir.