UNIDO ile Yapılan Milletlerarası Sözleşme  
 
Resmi Gazete: 02.09.1992 Sayı : 21333 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 32 Sahife:
       
Milletlerarası Sözleşme
Karar Sayısı: 92/3296
Karar Tarihi : 27/07/1992   
       
            Türkiye-Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı(UNIDO) İşbirliği Ortak Komitesi’nin 25-27 Mayıs 1992 tarihlerinde Ankara’da yapılan 9 uncu toplantısı sonucunda imzalanan ekli Mutabakat Tutanağı’nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 3/7/1992 tarihli ve EİUE-II/1969-4200 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/7/1992 tarihinde kararlaştırılmıştır.
    
                                                                                                                 Turgut ÖZAL   
                                                                                                                Cumhurbaşkanı   
   
Süleyman DEMİREL 
Başbakan
     
E.İNÖNÜ 
Devlet Bakanı ve Başb.Yrd.
C.ÇAĞLAR 
Devlet Bakanı
N. CEVHERİ
Devlet Bakanı V.
E. CEYHUN 
Devlet Bakanı 
İ.TEZ 
Devlet Bakanı
A.GÖNEN 
Devlet Bakanı
T.AKYOL 
Devlet Bakanı
G.ERGENEKON 
Devlet Bakanı
O.KİLERCİOĞLU 
Devlet Bakanı
M.KAHRAMAN 
Devlet Bakanı
Ö.BARUTÇU 
Devlet Bakanı
M.A.YILMAZ 
Devlet Bakanı
E. ŞAHİN 
Devlet Bakanı 
Ş.ERCAN 
Devlet Bakanı
M.BATALLI 
Devlet Bakanı 
M.S.OKTAY 
Adalet Bakanı
N. AYAZ 
Milli Savunma Bakanı 
İ.SEZGİN 
İçişleri Bakanı
H. ÇETİN
Dışişleri Bakanı
S.ORAL 
Maliye ve Gümrük Bakanı
K.TOPTAN 
Milli Eğitim Bakanı 
O.KUMBARACIBAŞI 
Bayındırlık ve İskan Bakanı 
Y. AKTUNA 
Sağlık Bakanı 
Y.TOPÇU 
Ulaştırma Bakanı 
N. CEVHERİ 
Tarım ve Köyişleri Bakanı 
M. MOĞULTAY 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan
M.T.KÖSE 
Sanayi ve Ticaret Bakanı
E.FARALYALI 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
D.F.SAĞLAR 
Kültür Bakanı
A.ATEŞ 
Turizm Bakanı
V.TANIR 
Orman Bakanı
B.D. AKYÜREK 
Çevre Bakanı 
  
25-27 Mayıs 1992 Tarihlerinde Ankara’da Yapılan Türkiye - UNIDO İşbirliği Ortak Komitesi 9. Toplantısı Mutabakat Tutanağı

            Komite, 8 inci Ortak Komite toplantısında alınan kararlar çerçevesinde gerçekleştirilmiş olan faaliyetleri gözden geçirmiş ve Türkiye Hükümeti UNIDO ortak programının gösterdiği gelişmeyi ve 1991 yılı eğitim programlarının ve ortak projelerinin başarıyla gerçeklşetirilmiş olduğunu memnuniyetle not etmiştir. 1992 , 1993 ve 1994 yıllarında gerçekleştirilecek çeşitli işbirliği faaliyetleri de görülmüş ve kararlaştırılmıştır. 

            Türk sanayiinin ulaştığı ileri seviye ve Türk yetkilililerinin deneyim ve uzmanlıklarını diğer yolundaki ülkelerle paylaşma yolundaki arzuları gözönünde bulundurarak, tarflar, işbirliği alanlarının özel sektör özellikle dikkate alınarak daha da güçlendirilmesi ve çeşitlendirilmesi yönündeki çabaların sürdürülmesi hususundaki kararlılıklarını dile getirmişlerdir. Ayrıca taraflar, bölgedeki yeni gelişmeleri gözönünde bulundurarak, ortak işbirliği programını eski SSCB’nin Orta Asya Devletlerine yönelik olarak geliştirmeyi öngöreceklerdir. 

            Bu anlayışla Komite, bu belgeye ekli görüşme özetinde yer alan sonuçları ve tavsiyeleri onaylamıştır. 

Ankara, 27 Mayıs 1992 
                                            Sumri Noyan                                     Louis, Alexandrenne

            Türkiye -UNIDO İşbirliği Ortak Komitesi 9.toplantısını, 25-27 Mayıs 1992 tarihleri arasında Ankara’da, Türkiye Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar Dairesi Başkanı Sumru NOYAN  başkanlığında yapmıştır. 

            Toplantıya aşağıdaki temsilciler katılmıştır : 
UNIDO Heyeti 
Louis C. Alexandrenne                     Genel Müdür Yardımcısı,
                                                            Dış İlişkiler Dairesi 

Edmund J.Cain                                 BM Mukim Koordinatörü, 
                                                            UNIDO Temsilcisi

M. Kamal Hussein                            UNIDO Türkiye Ülke Direktörü

Kamal Ahmet                                    Sınai Faaliyetleri Destekleme 
                                                            Bölümü Başkanı 

Gloria Roces                                      Avrupa, Akdeniz, Global ve
                                                            Bölgelerarası Programlar ve
                                                            Projeler Şefi

A. Ingram                                           Teknik İşbirliği İdare Şefi

Melih Töreli                                       UNIDO Türkiye Program Asistanı 

            I. Gündemin Kabulü 
            Toplantı gündemi, ekli şekliyle kabul edilmiştir. 

            II. Sekizinci Toplantıda Alınan Kararların İzlenmesi

            1. 1991 yılı Eğitim Programları 
            a) Komite 1991 yılı Eğitim Programlarını gözden geçirmiş ve aşağıda yer alan yedi projenin başarıyla uygulanmış olmasını memnuniyetle kaydetmiştir. 

            - Demir ve Çelik Sanayii alanında Fabrika İçi Grup Eğitim Programı (FIGEP) 
            - Çimento sanayii alanında FİGEP
            - En Az Gelişmiş Ülkeler için küçük ölçekli dökümcülük alanında FİGEP 
            - Meyve ve sebze işleme alanında inceleme gezisi
            - İlaç ve ilgili sanayilerde tıbbi ve aromatik bitkilerin kullanılması alanında FİGEP 

            Döviz kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle, her program için iki temsilcinin seyahat masraflarının toplamı olan 91.547.000.-TL. DP/TUR/87/051 TCDC projesi fonlarında karşılanmıştır. 

            b) Komite ayrıca, Trust-Fund çerçevesinde de çimento saniyii alanında iki inceleme gezisi programı uygulandığını da kaydetmiştir. 

            2. Gübre ve Tekstil Sanayii alanlarında Fabrika İçi Grup Eğitim Programı (FİGEP) Tekstil sanayii alanında FİGEP, 

            UNIDO uzmanının görüşü doğrultusunda, tekstil sanayii alanındaki FİGEP’in, 1992 programına dahil edilmesi önerilmiştir. 

            Komite, gübre alanında İstanbul’da İGSAŞ veya özel sektörden başka bir kuruluş ile bir eğitim programı uygulanmasının gözönünde bulundurulmasını önermitir. 

            3. Önceki Yıllarda FİGEP’e katılanların listesi Türk yetkilililerine sunulmak üzere tamamlanmıştır. 

            4. Eğitimcilerin Eğitimi konusunda Çerçeve Proje

            Komite, 8.toplantının, evsahibi kurumlarının güçlendirilmesi konusundaki önerilerini not etmiştir. Bir UNIDO Danışmanı Türkiye’deki bu eğitim kurumlarını ziyaret etmiştir. Görev raporu ve proje teklifi UNIDO tarafından yakın zamanda alınmış olup görüş/onay içni Hükümete sunulacaktır. Komite, projenin IPF ve diğer kaynaklardan finanse edilmesinin incelenmesi hususunda öneride bulunmuştur. 

            5. IPAC Programı çerçevesinde uygulanan projeler 

            Komite, Demir-Çelik İşleme Kooperatifi birimlerine gönderilen kalite kontrolü cihazlarının alındığını ve plastik kalıpların yapım süresini kısaltan Digital Okuma Birimlerinin Kooperatif tarafından belirlenen fabrikaya verilmesi sonucu kalite ve hassasiyette gelişme sağlandığını kaydetti. 

            Toplantıda, Program çerçevesindeki fonların tamamen harcandığı ve yenilenmesinin mümkün olmayacağı kaydedildi. Özel sektöre yardımcı olmak amacıyla (DP/TUR/89/013) Çerçeve Projesi fonlarının kullanımı alternatif olarak düşünülebilecektir. 

            6. Ayakkabı Üretimi Eğitim Merkezi 

            UNIDO, projenin finansmanı için gayrıresmi olarak başvurulan potansiyel donörlerden bir yanıt alınmadığını belirtmiştir. Projenin önemini ve gerekli fonların sağlanmasındaki zorlukları gözönünde bulunduran Komite, projenin üç aşama olarak hazırlanmasını teklif etmiştir. UNIDO, proje belgesini buna göre değiştirerek hazırlayıp, Hükümetten uygun görüş aldıktan sonra potansiyel donör ülkeler ile görüşmelerde bulunacaktır. 

            7. Çimento Araştırma Geliştirme ve Eğitim Merkezi’nin Geliştirilmesi ve Modernizasyonu. 

            Kararlaştırıldığı gibi iki UNIDO uzmanı Merkezi ziyaret etmişlerdir. Raporlar ve proje teklifleri değerlendirilmek ve takibedilmek üzere kısa süre önce UNIDO tarafından alınmıştır. 

            8. Seçilmiş Alanlarda Sınai Yetenekler Envanteri, UNIDO tarafından tamamlanmış yayınlanmış ve dağıtılmıştır. Komite bu belgeye gösterilen yüksek talebi memnuniyetle not etmiştir. 

            9.Eğiticilerin Eğitimi

            Gıda işlenmesinde iki, şeker sanayinde üç olmak üzere beş eğiticinin eğitilmesiyle ilgili proje onaylanmıştır. Bir eğitim programı 1992 yılının başlarında tamamlanmış, diğer dördü de Ekim 1992 de başlamak üzere programlanmıştır. 

            E0CDC/TCDC İşbirliği 

            10. İzleme

            a) İzmer, ECDC/TCDC, Bazı Gelişme Yolundaki Ülkelerle İşbirliği toplantısı

            Yugoslavya ve Çin’le Tarım Sanayii alanında gerçekleştirilecek ortak yatırımlar görüşme safhasındadır. 

            b) PETKİM, 1990’da olduğu gibi, 1991’de de, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’lı uzmanlar arasında Petrokimya endüstrisi alanında araştırma ve geliştirmeyi arttırmak için on burs sağlamıştır. UNIDO, katılımcıların uluslararası seyahat masraflarını karşılamayı önermiş programların hazırlanması ve duyurulmasında yardımcı olmuştur. Programa üç bursiyer katılmıştır. Diğer yedisi için ayrılan fon 1992 yılında kullanılacaktır. 

            c) Dayanışma Toplantası
            Bostwana Toplantısına, yüksek düzeyde bir Türk Heyeti katılmıştır. Ofis ve ev mobilyaları, deri ve deri ürenleri, havlu ve battaniye dokuması alanlarında işbirliği başlatılması hususunda ilgili olunduğu ifade edilmiştir. Bir Botswana Heyeti’nin yukarıda belirtilen projeleri görüşmek üzere Türkiye’ye gelmesi beklenmektedir. 

            d) Danışmanlar, Bölgesel ve diğer Toplantılar 

            Türk temsilcileri aşağıda belirtilen UNIDO toplantılarına katılmıştır. 

            1. Petrokimya endüstrisinde işleme teknolojisi alanında işbirliği konusunda Kahire’de Ekim 1991’de yapılan toplantı. 

            2. İslam ülkeleri arasında mOrtak Yatırımların Desteklenmesi konusunda Karaçi’de, kasım 1991’de yapılan toplantı. 

            Bir Türk Şirketi olan Konya, Molina Makina San. Ve Tic., Sierra Leone (Dökümhane), Sudan(Birleşik Dökümhane)  ve Uganda’daki (tohum ve pirinç değirmeni) şirketleriyle ortak yatırımlar konusunda görüşmelerde bulunmuştur. 

            3. Kasım 1991’de Tahran’da yapılan ikinci Uluslararası Plastik Konferansı

            4. Pasifik Adaları ülkelerine yönelik olarak Viyana’daki Aralık 1991’da yapılan, Asya’da Balıkçılık Sanayii Bölgesel Danışma toplantısı. 

            Türkiye, aşağıdaki iki UNIDO toplantısına katılacağını teyid etmiştir: 

            1. Haziran 1992’de İnnsbruck’da yapılacak olan Arap Ülkelerinde Petrokimya Sanayii üzerine Bölgesel Danışma Toplantısı.

            2. Temmuz 1992’de Hollanda’da yapılacak olan, İnsan Sağlığı için Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Birinci Dünya Kongresi. 

            Komite, Türkiye’nin UNIDO toplantılarına aktif katılımını ve bu toplantıların amaç ve başarısındaki olumlu katkılarını not etmiştir. 

            III. Türkiye’de UNIDO Teknik İşbirliği Programı

            Komite, 1991’de başarıyla yürütülen aaşğıdaki projeleri not etmiştir. 
            - SI/TUR/89/801
            - SI/TUR/90/801 - Metroloji  Alanında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na yapılan Yüksek Düzey Danışmanlık Desteği, tüketiciyi korumak amacıyla Bakanlık tarafından yürütülen metroloji ve ölçüm programlarının bir parçası olan seyyar birimlerin tasarı ve kullanımında büyük katkı sağlamıştır. 
            - SI/TUR/90/802
            - UC/TUR/89/198

            IV. Gelecekteki İşbirliği Alanları

            1. 1992 yılı Fabrika -içi Grup Eğitim Programı 

            Komite, Türk Hükümeti’nin 1992 yılında IDF’ye özel amaçlı katkısını 2.125.302.000.- TL.olarak not etmiştir. 

            Aşağıdaki projeler uygulanacaktır.
            - Çimento alanında FİGEP
            - Çimento alanında inceleme gezisi 
            - Demir ve çelik alanında             FİGEP 
            - En Az Gelişmiş Ülkeler için küçük ölçekli dökümcülük alanında             FİGEP
            - Şeker sanayii alanında FİGEP
            - Meyve ve sebze işleme alanında FİGEP 
            - Tıbbi bitkiler alanında Eğitim Programı
            - Tekstil alanında FİGEP

            2. Funds-in-Trust Programı

            Toplantıda, üçü çimento alanında, biri de şeker sanayiinde olmak üzere dört Funds-in-Trust eğitim projesinin 1992 yılı için öngörüldüğü not edilmiştir. Ayrıca, demir ve çelik alanlarında bir proje de 1993 yılı için öngörülmüştür.

            3. Toplantıda, Ortak Komite’nin sekizinci toplantısı izleme faaliyetleri çerçevesinde, Anadolu Üniversite’nin yürüteceği projeler hakkında notlar alınmıştır. 

            a) Tıbbi Bitkiler Alanında Proje Koordinatörleri Toplantısı

            UNIDO,  toplantının Eylül 1992’de yapılması amacıyla, yetkili mercilerine sunulmak üzere bir proje teklifinin hazırlanmakta olduğunu belirtmiştir. 

            b) Türkiye’nin Parfümeri çalışma toplantısına evsahipliği, 

            UNIDO, çalışmanın finannsmanının araştırıldığını ve Türk tarafının sonuçtan ivedi şekilde haberdar edileceğini bildirmiştir. 

            c) Parfümeri alanında bilgisayar destekli Eğitim Takımı

            UNIDO, proje balgesinin işleme konulmak üzere hazırlandığını bildirmiştir. X

            4. ZISCO

            UNIDO, ZISCO-Zimbabwe’den kısa süre önce alınan resmi teyid hakkında Komite’ye bilgi verilmiştir. Bir bölümü Türk İşbirliği Ajansı (TAC) tarafından finanse edilen programın başlama tarihi hakkında EREĞLİ Demir Çelik (ERDEMİR)’e danışılacaktır. 

            5. Demir ve Çelik - Şekir Alanlarında İzleme

            Türk tarafı toplantıda, izleme ziyaretlerinin 1992 ve 1993 yıllarında yapılacağını bildirmiştir. 

            6. Özel Sektörle İşbirliği

            a) UNIDO, Yansanayi borsası projesinin başarısını ve özel sektör işletmelerinin geliştirilmesindeki önemini gözönünde bulundurarak, UNIDO’dan 42.000 Dolar ve ITO’dan 160.000 Dolar karşılığı TL. Sağlanarak, projenin üç yıl uzatılmasını benimsemiştir. 

            b) Komite, Almanya ile firmalararası işbirliği ve Belçika ile firmalararası, işbirliği projelerini not etmiştir. UNIDO, bir Alman firmasının bu projeye katılma isteğini belirtmiştir. UNIDO ayrıca, Belçika’da bir izleme çalışması yapıldığını ve sonucun Hükümete bildirileceğini belirtmiştir. 

            c) Komite, İkitelli’de Kalite Yönetimi Merkezi proje teklifinin başlangıç aşamasında olduğunu not etmiştir. Komite bu alandaki rolü ve tecrübesini göz önünde bulundurarak KOSGEB’in bu projeye katılmasını önermiştir. 

            d) Komite, İstanbul’da yapılacak olan Özelleştirme Üzerine Uluslararası Çalışma Toplantısının hazırlıklarını not etmiştir. Türk tarafı, BDT ülkelerinin de davet edilecek katılımcılar listesine dahil edilmesi konusundaki isteğini belirtmiştir. Çalışma Toplantısı Moskova Özelleştirme toplantısından sonra yapılacaktır. 

            e) Komite, UNIDO tarafından geliştirilen eğitim seti kullanılarak ve Türk tarafının ve DP/TUR/89/013 projesinin de finansmanına katılacağı, deri giysiler ve ayakkabı alanında sanayici ve eğiticilerin eğitilmesi önerisini not etmiştir. Çalışma toplantıları 1992 sonu ve 1993 başında yapılacaktır. 

            f)  Komite ITO’nun, UNIDO ve özel sektörle artmakta olan faaliyetlerinin desteklenmesi için bir yardımcı uzman atanması talebini not etmiştir. 

            g) Viyana’da Ocak 1991’de yapılan, Ahşap ve Ahşap Ürünleri Sanayii Hakkındaki İkinci Danışma Toplantısını izleme faaliyetleri çerçevesinde, Komite Ankara’da Ağaç İşleme Sanayii için bir Uzman Gelişme Merkezinin kurulması önerisine KOSGEB’in olumlu tepkisini not etmiştir. 

            h) UNIDO Tokyo YTM Türk Temsilcisi 

            Komite, Türk ve Japon firmaları arasında görüşme safhasında olan dört projenin belirlenmesine yol açan başarılı sonuçları not etmşitir. Bir Japon firması izleme çalışması çerçevesinde yakında Türkiye’ye gelecektir. Komite, bunların dışında bir fizibilite çalışması yapılması ve Tokyo’ya bir heyet gönderilmesi konusunda UNIDO’nun desteğinin sürmesini ısrarla önermiştir. 

            İ) Komite, SIS fonu için Antep Fıstığı işleme sanayiine yüksek düzeyde danışmanlık yardımı konusundaki belge taslağının hazırlanması hususunda not almıştır. UNIDO, proje çerçevesinde çalışma gezisine katılacak olan uzmanlar için başvuru formlarının takdimini istemiştir. Türk tarafı, UNIDO’dan, belge’nin en kısa zamanda onaylanmasını istemiştir. 

            7. Komite, Türk tarafının, SIS altında yürütülecek olan Çevresel Etki Değerlendirme Merkezi faaliyetlerini destek talebini not etmiştir. UNIDO Heyeti, bu konudaki talep/taslak belgesinin en kısa zamanda takdimini istemiştir. 

            8. Türk tarafı, UNIDO tarafından başlatılan, gelişmekte olan ülkelerde hidrojen enerjisi kullanımı çalışmalarına duyduğu ilgiyi ve Türkiye’nin bu alandaki potansiyeli ve bir Uluslararası Hidrojen Enerji ve Teknoloji Merkezi kurulduğu takdirde, buna evsahipliği yapmak istediğini Komite’ye bildirmiştir. 

            9. 1993 programı

            Hükümet, 1993 programı için 8000 TL/Dolar kur temel alınarak 3.000,570.360.-TL taahhüt etmşitir. Bu miktarın program dahilindeki sekiz projenin masraflarını karşılayabileceği belirtilmiştir, bu miktar, koşullar ve döviz kurları çerçevesinde değiştirilebilecektir. 

            Hükümet, BDT ülkelerinden temsilcilerin dahil edilmesi yolundaki isteğini dile getirmiştir. 

            Katılımcı sayısının on olarak kalacağı tekstil projesi dışında, katılımcıların sayısının kaynaklar bulunduğu takdirde 10’dan 12’ye çıkarılması kararlaştırılmıştır. 

            10. 1994 Programı

            Hükümet 1994 yılında yürütülecek 8 proje için 400.000 Dolar karşılığında Türk Lirası tahsis edeceğini bildirmiştir. 

            V.Özel konular 

            1. IPS Türkiye Bürosu

            Türk tarafı, Büronun kurulması isteğini yenilemiş ve son gelişmeler hakkında Komite’ye bilgi vermiştir. 

            2. Toplantıda, Fort Vakfı tarafından Funds-in Trust bağlantısıyla İstanbul Sanayi Odası ile gerçekleştirilecek serbestleşme ve Rekabetin Türk Sanayiine etkisi konusundaki proje not edilmiştir. 

            3. Orta Asya Bölgesi Öncelikli Olarak, Orta ve Doğu Avrupa ve Eski Sovyet Cumhuriyetleri ile İşbirliği. 

            Hükümet, UNIDO faaliyetleri içinde teknik yardım gerektiren alanları belirlemiştir. Bunlar, gıda üretimi, pamuk ve tekstil, hazır giyim, özel sektörün gelişimi, çimento ve inşaat, işletme vb. Alanlarda işgücünün geliştirilmesi olup, UNIDO aktif işbirliğine çağrılmıştır. 

            UNIDO Heyeti, Türk tarafınca dile getirilen siyasi tercihli ve  yukarıda belirtilen bölgelerle işbirliği yapılması konusunda Türkiye’nin potansiyel altyapısını not etmiştir. UNIDO Heyeti bu konuyu, görüşmek üzere UNIDO Merkezine rapor edecek ve Türk tarafını sonuçlardan haberdar edecektir. 

            VI. Onuncu Toplantının Yeri ve Zamanı

            Mayıs 1993’de Viyana’da olması öngörülmektedir. 

Ek 
25-27 Mayıs 1992 Tarihlerinde Ankara’da Yapılan UNIDO-TÜRKİYE İşbirliği Ortak Komitesi Dokuzuncu Toplantısı 
Gündem

            I. Gündemin kabulü
            II. Sekizinci Toplantıda Alınan Kararların İzlenmesi 
            III. Teknik İşbirliği Projeleri
            IV. Gelecekteki İşbirliği Alanları 
            V. Özel Konular 
            VI. Onuncu Toplantının Yer ve Zamanı 

            Not : İngilizce metni 2 Eylül 1992 gün ve 21333 sayılı Resmi Gezete’dedir.