F. Almanya ile Yapılan Milletlerarası Anlaşma  
Resmi Gazete: 07.09.1992 Sayı : 21333 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 32 Sahife:
       
Milletlerarası Antlaşma
Karar Sayısı: 92/3299
Karar Tarihi : 27/07/1992   
       
            Türkiye ile Federal Almanya arasında 6 Mayıs 1992 tarihinde Ankara’da imzalanan Kara Ulaştırması Karma Komisyonu toplantısına ait ekli Protokol’un onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 7/7/1992 tarihli ve EİGY-I/4232 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/7/1992 tarihinde kararlaştırılmıştır.
    
                                                                                                                 Turgut ÖZAL   
                                                                                                                Cumhurbaşkanı   
   
Süleyman DEMİREL 
Başbakan
     
E.İNÖNÜ 
Devlet Bakanı ve Başb.Yrd.
C.ÇAĞLAR 
Devlet Bakanı
N. CEVHERİ
Devlet Bakanı V.
E. CEYHUN 
Devlet Bakanı 
İ.TEZ 
Devlet Bakanı
A.GÖNEN 
Devlet Bakanı
T.AKYOL 
Devlet Bakanı
G.ERGENEKON 
Devlet Bakanı
O.KİLERCİOĞLU 
Devlet Bakanı
M.KAHRAMAN 
Devlet Bakanı
Ö.BARUTÇU 
Devlet Bakanı
M.A.YILMAZ 
Devlet Bakanı
E. ŞAHİN 
Devlet Bakanı 
Ş.ERCAN 
Devlet Bakanı
M.BATALLI 
Devlet Bakanı 
M.S.OKTAY 
Adalet Bakanı
N. AYAZ 
Milli Savunma Bakanı 
İ.SEZGİN 
İçişleri Bakanı
H. ÇETİN
Dışişleri Bakanı
S.ORAL 
Maliye ve Gümrük Bakanı
K.TOPTAN 
Milli Eğitim Bakanı 
O.KUMBARACIBAŞI 
Bayındırlık ve İskan Bakanı 
Y. AKTUNA 
Sağlık Bakanı 
Y.TOPÇU 
Ulaştırma Bakanı 
N. CEVHERİ 
Tarım ve Köyişleri Bakanı 
M. MOĞULTAY 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan
M.T.KÖSE 
Sanayi ve Ticaret Bakanı
E.FARALYALI 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
D.F.SAĞLAR 
Kültür Bakanı
A.ATEŞ 
Turizm Bakanı
V.TANIR 
Orman Bakanı
B.D. AKYÜREK 
Çevre Bakanı 
  
            Federal Almanya Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasındaki Uluslararası Karayolları Yolcu ve Yük Taşımacılığına ilişkin aanlaşmanın 15.maddesine göre 5 ve 6 Mayıs 1992 tarihlerinde Ankara’da yapılan Karma Komisyon Toplantısı ile ilgili
 
PROTOKOL
            Toplantıya katılanların listesi ilişiktedir.

            Her iki heyet de aşağıda belirtilen gündemde mutabık kalmışlardır: 
            I. Ulaşımın gelişmesi ve istatistikî verilerin teatisi.
            II. Karayolları Yük Taşımacılığı. 
            III. Karayolları Yolcu Taşımacılığı. 
            IV. Muhtelif Hususlar. 
            V. Gelecek Toplantı Tarihi. 
Ulaşımın Gelişmesi ve İstatistikî Verilen Teatisi 

            Heyetler, dış ticaretin ve ulaşımın gelişmesine ilişkin istatistikî verileri teati etmişlerdir. Verien değerlendirildiğinde karşılıklı dış ticarette sürekli bir artış olduğu görülmektedir. Bu artıştan öncelikle kara ulaştırması etkilenmiştir: Deniz nakliyatı payında sürekli bir gerileme müşahade edildiği halde karayolları yük taşımacılığı payında bariz bir artış olmuştur. Bu gelişmenin devamı beklenmektedir. 

            Alman Heyeti, Alman-Türk karayolları yük taşımacılığında önemli dengesizliklere işaret etmiştir. İstatistiklerin bu hususta hafif düzelmeler göstermesine rağmen Alman araçları %13 ile sadece küçük bir paya sahiptir. Türk Nakliyeciler Derneği UND Alman nakliyecilere geri dönüşlerde yük bulmak için yardımcı olmaya devam edeceğini belirtti. 

            Heyetler, karayolları yolcu taşımacılığında hem tarifeli seferlerde hem de arızî seferlerde sefer sayılarının ve taşınan yolcuların arttığını tebit ettiler. Türk Heyeti, 250 açık izin belgesinden 196 adedinin kullanıldığını bildirdi. Alman firmaları aynı süre zarfında kullandıkları 23 açık izin belgesini Türk gümrük makamlarına teslim etmişlerdir. 

            Karayolları Yük Taşımacılığı, Kotanın Gözen Geçirilmesi ve Belirlenmesi 

            Türk Heyeti, karyolları yük taşımacılığının karşılıklı olarak artışına işaret etti ve 1992, geçici olarak 1993 yılı kotasının 47000 sefer müsaadesi olarak belirlenmesini teklif etti. 

            Alman Heyeti, kendi arasında yaptığı ayrıntılı bir görüşmeden sonra bu teklifi kabul etti. 

            1992 kotası ile ilgili olarak şimdiye kadar kullanılan sefer müsaadeleri hesaba katılmayacaktır. 

            Şimdiye kadar yürütülen işbirliği prosedürü devam ettirilecektir. 

            Alman Heyeti, Alman tarafının bir taraftan kotasını az bir taşıma payı nedeniyle kullanmadığını, diğer yandan ise üçüncü ülkelere kesimlik hayvan taşıması yapan bu hususta uzman Alman nakliyecilere müsaade verilmediği keyfiyetine işaret edilmiştir. Bu çeşit nakliyeler Türkiye’ye girişte sürekli olarak zorluklarla karşılaşmaktadır. Bu taşımalara Türk Hükümeti tarafından her defasında istinaen müsaade edilmiştir. Alman Heyeti, bu çeşit taşımalar için özel olarak teçhiz edilmiş araçlara, taşınan hayvanların korunması açısından toplam kota dahilinde birkaç (500) özel müsaade verilmesini teklif etti. Türk hayetinin bu çeşit taşımalara bir itirazı yoktur ama 9 Eylül 1977 tarihli anlaşma ve bunun protokoluna (II,2) müsteniden şekli bir düzenlemeyi zorunlu görmektedir. 

            Alman Heyeti, protokolun II, 2.maddesine aşağıdaki ilavenin yapılmasını teklif etti: “Kesinlikle hayvanların menşe ülkesinden geçiş olmaksızın üçüncü ülkeye nakliyesi ile ilgili olarak özel müsaadeler kararlaştırılabilir.”

            Türk Heyeti, kısa bir zaman içerisinde bu hususun inceleneceğine dair söz verdi ve bu taşımalara tolerans gösterilmeye devam edeceğini ifade etti. 

            Heyetler, tüm müsaade formlarının gelecekte her yılın 15 Ekimine kadar şimdiye kadar izlenen mutad yol üzerinden teati edilmesi hususunda mutabık kaldılar. 

            Türk Heyeti, Almanya’ya karayolu ile yapılan vagon taşımacılığında kolaylıklara (müsaade serbestisi) iştirak etmek hususundaki arzusunu dile getirdi. Alman Heyeti, bundan memnuniyet duyacağını ve konuya ilişkin düzenlenmeleri yakında göndereceğini ifade etti. 

 
III.
Karayolları Yolcu Taşımacılığı 

            Her iki heyet de otobüs taşımacılığı ile ilgili olarak sürdürülen iyi bir işbirliğinden  ve bunun sorunsuz bir şekilde devam etmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler. 

            Alman Heyeti, otobüs taşımacılığında Ortak Pazar Hukukundaki aktüel gelişmelere atıf yaptı ve otobüsle yapılan uluslararası yolcu taşımacılığına ilişkin müsterek hükümleri ihtiva eden, 1 Haziran 1992 tarihinde yürürlüğe girecek olan 684/92 No.lu Komisyon Yönetmeliğine değindi. Türk Heyetinin, Berlin-İstanbul düzenli hattına ilşikin müracaat prosedürünün uzun sürmesinin nedenine ilişkin sorusu üzerine Alman Heyeti cevaben, müracaat eden şirketlerde bir değişiklik olduğunu ve ayrıca Alman yetkili makamlarının (yani müsaadeyi veren makamların) Doğu Avrupa ülkelerinden yapılan müracaatlar nedeniyle yoğun bir çalışma ortamında bulunduğunu ifade etti. Dresden-İstanbul düzenli hattında Almanya’nın gerekli müsaadeyi vereceğini, Avusturya’da ise prosedürün henüz tekemmül etmediğini belirtti. 

            Müsaadeyetabi olmayan arızî seferler her iki ülkede de zikre değer bir problem olmaksızın devam etmektedir.

            Her iki heyet de açık izin müsaadelerinin (yolcu değişikliği ve yolcu getirmeye yönelik boş gidişler için) arttırılmamasının zorunlu olduğu hususunda mutabıktır. Şimdiye kadar 250 olan sayının 1993 yılında 200’e indirilmesi ve acil hallerde taraflardan birinin talebi üzerine 50 müsaade daha verilmesi hususunda taraflarca mutabakat sağlanmıştır. Her iki heyet açık izin belgelerinin bu yılın Eylül ayında ilgili büyükelçilikler vasıtasiyle değiştirilmesi hususunda görşü birliğine varmıştır. 

 
IV.
Muhtelif Hususlar 
 
            Alman Heyeti, Alman nakliyecilerin karayolları yük taşımacılığında Türkiye’de karşılaştıkları bazı sorunları dile getirdi. Bu problemler özellikle TIR karnesi teminatı, gümrükte yapılan kontroller sırasındaki boşaltmalar için ücret alınması, Carnet de Passage zorunluğu getirilmesi ve tehlikeli maddelerin Boğaz üzerinden nakliyesine ilişkin olarak getirilen tahditleri kapsamaktadır. Türk Heyeti, bununla ilgili bilgiler verdi ve dile getirilen hususların gözden geçirileceğine dair söz verdi. 

            Türk Heyeti, gürültü ve hasara sebebiyet vermeyen kamyonların gelecekte Almanya’da müsaade yükümlülüğünden muaf tutulmasına ilişkin arzusunu dile getirdi. Alman Heyeti bu konuda bilgi sahibi oldu. 

            Türk Heyeti, Türk kamyonların Almanya’da karşılaştıkları teknik kontrollara ilişkin problemlerden bahsetti. Alman Heyeti, münferit olaylarla ilgili şikayetlerin yetkili eyalet bakanlıklarına yapılabilme imkânına işaret etti. 

            Vize Problemi 
            Türk Heyetinin sorusu üzerine Alman Heyeti, Türk kamyon şoförlerine verilen vizenin uygulanmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Türk tarafının TIR karnesinin ibraz edilmesi zorunluluguna ilişkin eleştiriksi üzerine Alman tarafı, diğer devletlerin uygulamasının aksine burada münhasıran ara sıra yapılan kontrolların sözkonusu olduğunu ifade etti. 
 

V.
Gelecek Toplantı Tarihi

            Alman Heyeti, görüşmelerin devam ettirilmesi amacıyla Türk Heyetini Almanya’ya davet etti. Toplantının yeri ve tarihi diplomatik yolla kararlaştırılacaktır. 

            Ankara, 6 Mayıs 1992
 

Alman Heyeti adına
Bolln
Türk Heyeti adına
Bingül
TÜRK HEYETİ
Ertuğrul Nurcan BİLGÜL  : Heyet Başkanı 
Ulaştırma Bakanlığı  
Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü 
Daire Başkanı 
Metin KOÇAK  : Maliye ve Gümrük Bakanlığı  
Gümrükler Genel Müdürlüğü  
Daire Başkanı 
Yılmaz YAMAN  : Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı  
Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü  
Daire Başkanı 
 
FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ HEYETİ 
Klaus BOLLN : Federal Ulaştırma Bakanlığı  
Heyet Başkanı 
Joseph CORNELISSEN  Federal Ulaştırma Bakanlığı 
Dr. Robert KÜHNER  Federal Ulaştırma Bakanlığı 
Hans-Georg SEEBÖCK  Uluslararası Yük Taşımacılığı  
Federal Dairesi 
Michael BIERHOFF Alman Büyükelçiliği, Ankara 
Dr. Josef ZEISELMAIR Bavyera Ekonomi ve Ulaştırma Bakanlığı 
Axel HORNUNG Alman Yük Taşımacılığı Derneği 
Stefan FUNKE Alman Touring Şirketi 

            Not : Almanca metni 7 Eylül 1992 gün 21338 sayılı Resmi Gazete’dedir.