makam  
Resmi Gazete: 16.09.1992 Sayı : 21347 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 32 Sahife:
       
Milletlerarası Antlaşma
Karar Sayısı: 92/3342 
Karar Tarihi : 06/08/1992   
       
            Bağımsız Avrupa Program Grubu (IEPG) Araştırma ve Teknoloji Paneli (Panel-II) faaliyetleri çerçevesinde yürütülen Avrupa Uzun Vadeli Savunma İşbirliği Programı (EUCLID) kapsamında, “Yapay Zeka” konulu Avrupa Müşterek öncelikli Alanı (CEPA-6)’nda Türkiye’nin katılma kararı aldığı “Yüksek Hız Ortamında Şekil Analizi ve Tanımlama Sistemi” başlıklı Araştırma ve Teknoloji Projesi (RTP 6.2)’nin ilişik Uyglama Düzenlemesi’nin onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 29/7/1992 tarihli ve MGNA-IV/6853 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 6 ncı maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 6/8/1992 tarihinde kararlaştırılmıştır.
    
                                                                                                                Turgut ÖZAL  
                                                                                                                Cumhurbaşkanı  
  
Süleyman DEMİREL 
Başbakan
     
E.İNÖNÜ 
Devlet Bakanı ve Başb.Yrd.
C.ÇAĞLAR 
Devlet Bakanı
N. CEVHERİ 
Devlet Bakanı V. 
E. CEYHUN 
Devlet Bakanı 
İ.TEZ 
Devlet Bakanı
A.GÖNEN 
Devlet Bakanı
T.AKYOL 
Devlet Bakanı
G.ERGENEKON 
Devlet Bakanı
O.KİLERCİOĞLU 
Devlet Bakanı
M.KAHRAMAN 
Devlet Bakanı
Ö.BARUTÇU 
Devlet Bakanı
M.A.YILMAZ 
Devlet Bakanı
E. ŞAHİN 
Devlet Bakanı 
Ş.ERCAN 
Devlet Bakanı
M.BATALLI 
Devlet Bakanı 
M.S.OKTAY 
Adalet Bakanı
N. AYAZ 
Milli Savunma Bakanı 
İ.SEZGİN 
İçişleri Bakanı
H. ÇETİN  
Dışişleri Bakanı 
S.ORAL 
Maliye ve Gümrük Bakanı
K.TOPTAN 
Milli Eğitim Bakanı 
O.KUMBARACIBAŞI 
Bayındırlık ve İskan Bakanı 
Y. AKTUNA 
Sağlık Bakanı 
Y.TOPÇU 
Ulaştırma Bakanı 
N. CEVHERİ 
Tarım ve Köyişleri Bakanı 
M. MOĞULTAY 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan
M.T.KÖSE 
Sanayi ve Ticaret Bakanı
E.FARALYALI 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
D.F.SAĞLAR 
Kültür Bakanı
A.ATEŞ 
Turizm Bakanı
V.TANIR 
Orman Bakanı
B.D. AKYÜREK 
Çevre Bakanı 
    
AVRUPA UZUN VADELİ SAVUNMA İŞBİRLİĞİ PROGRAMINA İLİŞKİN PROGRAM MUTABAKAT MUHTIRASI ALTINDA UYGULAMA DÜZENLENMESİ

            AMÖA N° 6 
            AMÖA BAŞLIĞI : YAPAY ZEKA 
            ATP N° 6.2 
            ATP BAŞLIĞI : YÜKSEK HIZ ORTAMINDA ŞEKİL ANALİZİ VE TANIMLAMA SİSTEMİ (HIGHSPEED PATTERN ANALYSIS AND REPRESENTATION SYSTEM ) (HISPARS) 

            LİDER ÜLKE : FRANSA 
            KATILAN ÜLKELER: BELÇİKA, DANİMARKA, FRANSA, ALMANYA, İTALYA, HOLLANDA, İSPANYA, İNGİLTERE VE TÜRKİYE. 

            GİZLİLİK DERECESİ : NATO Hizmete Özel’e kadar. 

            Bu Uygulama Düzenlemesi “Yüksek Hız ortamında Şekil Analizi ve Tanımlama Sistemi” (HISPARS) olarak adlandırılan EUCLID Projesini yürütmek üzere imzalayanlar arasında bir anlaşmadır ve Lider Ülkeye, iştirakçi ülkeler adına hareekt etme ve EUCLID PMM ve bu uygulama düzenlenmesinin şartları altında ortaya çıkacak bir sözleşme iştirakçi ülkeleri resmi olarak taahhüt altına sokma yetkisi verir. 

            Bu Uygulama Düzenlemesi EUCLID PMM.sı ile uyumludur ve Lider Ülke PMM.da belirtildiği şekilde bu anlaşmayı imzalayanlar adına yükümlülükler altına girecek ve PMM.nda sağlanan bütün hakları teminat altına alacaktır. 

            ATP’NIN AMACI : 
Bu projenin esas amacı; Sinirsel Ağların (Neural Netwark) askeri değerini değerlendirmektir. Bu değerlendirme, “Sinirsel Ağlar” kullanarak şekil tanıma yöntemlerinin geliştirilmesi suretiyle gerçcekleştirilecektir. Bu çalışmada deneysel bir yazılım, gerçek zaman performansının belirlemek üzere kara, deniz, hava ve uzay sistemlerinde yer alan; 

            * Hedef Tespiti ve Tanımlaması 
            * Görüntü İşleme 
            * Sinyal İşleme 
            * Veri Birliştirme (Çok Sensörlü) 

            gibi askeri görevlerde uygulamaya konacaktır. Bu çerçeve çalışma, daha sonra “Sinirsel Devre” teknikleri ile halen kullanılan klasik yaklaşımı karşılaştırmak için kullanılacaktır. 

            İŞİN KAPSAMI: 
            HISPARS, Sinirsel Ağların niteliksel yararları üzerinde yoğunlaşacaktır. Bu yararlar sağlandığı taktirde, Sinirsel Ağlar işletim içinde kullanılarak, donanım araştırmasının desteklenmesine yönelik bir niyet yoktur. 

            Bu proje, deneysel bir çerçeve çalışma oluşturulmak suretiyle seçilmiş tipik askeri uygulamalar için Sinirsel Ağların, klasik yaklaşıma kıyasla yararlarını değerlendirmek maksadıyla kullanılacaktır. Sinirsel Ağların önemli avantajlara sahip olduğu, gösterildiği taktirde, Sinirsel Ağ teknolojisini geliştirmek için gelecekte bazı programlar ele alınabilir. Gelecekteki bu tip programlar ATP 6.2’den daha geniş bir alanı kapsayan teknik konuları, örneğin donanım uygulamasını hedefleyebilir. 

            Sinirsel Ağlara dayalı uygulamaların gerçekleştirilmesinde paralel hesaplama, gelişmiş bilgisayarların kullanılmasını gerektirmesi ve bu iki teknolojinin sinercetik olması nedeniyle kritik bir teknolojidir. Dolayısıyla ATP 6.2’nin yürütülmesinde, paralel hesaplama teknolojisindeki hızlı gelişmelerin dikkate alınması gerekecektir. 

            Muhtemel uygulama alanları; gözetleme sistemleri, hedef tespit, teşhis, tanıma sistemleri, elektronik harf sistemleri, taktik durumun değerlendirilmesi vb. gibi kritik modarn savunma sistemleriyle ilgilidir. 

            İŞ PAKETLERİ: 
            Planlanmış teslimata esas işlerin gerçekleştirilmesi: Sinirsel Ağlara dayalı hızlı şekil tanımlama uygulamalarını değerlendirmek içni yazılım ortamanın oluşturulması ve kullanılması, aşağıdaki iş paketlerine ayrılabilir. 

            * İP1 : Düşük seviye veri işleme 
            * İP2 : Veri yorumlama 
            * İP3 : Çalışma kavramlarının oluşturulması ve çalışma iskeletinin geliştirilmesi 
            * İP4 : Gerçek-zamanda işleme için gerekli şartlar 
            * İP5 : Demonsratörler 

            Bütün iş paketlerinin kimler tarafından yürütüleceği belirlenecektir. Teknik şartlar, İP2 ve İP3’ün, bu projeye tahsis edilmiş bütün kaynakların yaklaşık yarısına ihtiyaç duyacağını ortaya koymaktadır. Konsorsiyumdan işin esas olarak gelişmiş sivil teknolojilerin kullanımını tanımlamaları istenecektir. 

            YÖNETİM VE SÖZLEŞMEYE İLİŞKİN DÜZENLEMELER: 
            ATP 6.2 Yönetim Grubu (ATP YG), projenin yürütme organı olacaktır. Bu organ, Lider Ülke tarafından desteklenecek ve teklif seçiminin tüm safhalarından ve TYET’nin (Tek Yasal Endüstriyel Teşebbüs) izlenmesinden sorumlu olacaktır. Başkan, Lider Ülke tarafından atanacak, her iştirakçi ülke bir temsilci (başkana ilave olarak) görevlendirecektir. Başkana haber vermek suretiyle, temsilci zaman zaman değiştirilebilecek, ancak ülkeler sürekliliği korumaya çalışacaklardır. Yönetim Grubu bir yılda en az iki defa toplanacaktır. Bütün kararlar oy birliği ile alınacaktır. 

            Lider Ülke, Proje Şartnamesinde tanımlanmış iş programını üstlenmek durumundaki endüstri ile, diğer iştirakçiler adına sözleşme yapmaya ve iştirakçileri, katılımcı alt yüklenicilere yetkisi verilmiş ödemelerin yapılması için taahhüt altına sokmaya yetkilidir. Lider Ülke, iştirakçilerle ilgili bütün hakları Yükleniciden istemeyi üstlenir. 

            Sözleşmeye ilişkin düzenlemeler, projedeki ilerlemeyi ve projenin durumunu değerlendirmek üzere her yıl en az bir defa gözden geçirme aşaması tanımlamalıdır. Yönetim Grubu tarafından ilerlemenin tatmin edici olmadığının belirlendiği bir veya daha fazla iş paketinin zamanından önce sona erdirilmesine dair düzenlemeler tespit edilmelidir. 

            Lider Ülke, birincil ve esas alt yükleniciler seviyesindeki bütün sözleşmelerin kopyalarını, iştirakçi ülkeler tarafından muhafaza edilmek üzere hazırlayacaktır. 

            TYET, çok uluslu işbirliği projesine uygun olarak iyi yönetim uygulamalarını benimsemelidir. 

            DONANIM İHTİYAÇLARI: 
            Ticari olarak mevcut standard donanım kullanılacaktır. Herhangi özel bir donanım kullanılmadın önce Yönetim Grubunun onayı alınmalıdır. Kabul amacıyla en azından bir adet demostrasyon sistemi hazır hale getirilecektir. 

            YAZILIM İHTİYAÇLARI : 
            Tekliflerde, proje süresince yazılımın kalite garantisi için hangi tekniklerin kullanılacağı belirtilmelidir. Her gözden geçirme toplantısında, HISPARS ortamının kalitesini ve özellikle dokümantasyon kalitesinin değerlendirilmesini sağlamak için, TYET, talep üzerine HISPARS ortamının herhangi bir parçasını kaynak kodlarıyla birlikte ATP YG için hazır bulunduracaktır. Yazılım ile ilgili teslimat, özellik ve tasarım dokümanları, kaynak kodu, obje kodu, program çalışma zamanı değerleri ve kullanıcı elkitabını içerecektir. ATP kapsamında, teslim edilenlere destek olmak üzere gelişitirilen her gereç teslim edilecekler arasında yer alacaktır. 

            GELİŞME RAPORU ÖZELLİKLERİ : 
            TYET, sorumlu olduğu ATP’deki, gelişmeyi özetleyen bilgiyi Lider Ülke vasıtasıyla ATP YG için hazır edecektir. Gözden geçirme toplantıları ATP YG tarafından sağlanan gelşimeler esas alınarak ATP YG, uygun işler yapacak ve TYET’e uygun tavsiyelerde bulunacaktır. 

            ATP’NIN TOPLAM MALİYETİ : 
            Teknik özellikler dikkate alındığında üç yıl boyunca toplam minimum maliyetin 7.65 Mecu olacağı varsayılmaktadır. Her hükümet kendi ET’si (Endüstriyel Teşebbüs) tarafından yapılan işin bir kısmını karşılığı olan parayı temin edecektir. Bu ATP’ye katılan ET’lerin kendi fonlarını kullanmak suretiyle millî uygulamalara uygun olarak önemli ilâve katkıda bulunacakları beklenmektedir. 

            İŞ VE MALİYET PAYLAŞIMI : 
            Üç yıllık program boyunca, planlama amacıyla her iştirakçi için hedef miktar olan 0.9 Mecu esas alınarak, iş ve maliyet iştirakçi ülkeler arasında prensip olarak eşit biçimde paylaşılacaktır. Yönetim Grubunun anlaşmasına tabi olmak kaydı ile bu rakamın etrafındaki makul değişikliklere müsaade edilebilecektir. 

            İştirakçiler, Hükümet taahhütlerinin eşit olmadığını kabul ederler, fakat kendiç milli endüstdrilerinin taahhüte katkılarından dolayı, iştirakçilerin maliyet paylarının eşitliği elde edilebilir. 

            Aşağıdaki Milli Hükümet taahhüt tavanlarında, Lider Ülke sözleşmenin müzakere edilmesi ve yapılması için yetkilidir. 
  
  İştirakçilerin Maliyet Payları için Planlanan Rakamlar   
(Mecu) (Milli Para Birimi) 
Milli Hükümet Taahhüt Tavanı   
(KDV Dahil) 
Açıklamalar 
BE 0.9 38.05 MBF 38.05 MBF  
DE 0.9 7.14 MDKr 7.14 MDKr DANİMARKA endstrisinin katkısı için şartlar RFP’de belirtilecektir. 
FR 0.9 6.28 MF 6.28 MF  
GE  0.9 1.85 MDM 1.85 MDM  
IT  0.9 1379 MIL 689.5 MIL  İTALYA; bu ATP’ye katılan İtalyan endüstrisinin katkısının, bu prokjedeki İTALYA payının toplam maliyetinin minimum %50’si olacağını beklemektedir. 
NL 0.9 2.08 MDFL 2.08 MDFL  
SP  0.9 115 Mptas 115 Mptas  
TU 0.45 2.025 BTL 1.822 BTL TÜRKİYE için, bir DDI ülkesi olarak iştirakçi mali payı için planlanan rakam 0.45 Mecu olacaktır. TÜRKİYE, bu ATP’ye katılan Türk endüstrilerinin katkısının bu projedeki TÜRKİYE’nin payının minimum %10’u olacağını beklemektedir. 
  
            UK 0.9 E 0.628 E 0.628 M 

            Rakamlar, aksi belirtilmediği takdirde endekslenmemiştir. Bu taahhütler resmi olarak bağlayıcı olacaktır. Milli endüstrilere ödemeler doğrudan ve karşılık gelen milli para birimi ile yapılacaktır. 

            Her iştirakçi, istenildiği zaman gerekli fonları kendi kaynaklarından yada başka yerden sağlamayı üstlenir. İştirakçi mali payının herhangi bir kısmı hükümet tarafından karşılanmadığı takdirde; bu iştirakçi,kendi maliyet payının tamamı hükümet tarafından karşılanıyormuşcasına diğer iştirakçilerin haklarını almalarını garanti eder. Aynı zamanda iştirakçi, iştirakçi payına katkıda bulunan herhangi bir firmaya yalnızca, hükümet kendi payının tamamını karşılamış olduğu durumda firmanın alması gereken hakları ve iştirakçi payının ötesinde sağlayacağı katkı ile orantılı ek hakları almasını garanti eder. 

            FON MEVCUDİYET PROFİLİ : 
            Proje için ayrılan fon miktarı, teklif verecek kuruluşlara önceden açıklanmayacak, ancak gerektiği takdirde; seçilen yüklenicilerle yapılacak sözleşme görüşmelerine her ülkenin fon miktarına uygunluğu sağlamak üzere mevcut fon miktarında değişiklik yapılmasını dahil edilebilecektir. 

            Prensip olarak, fon profili program süresince eşit olarak bölünecektir. 

            İŞTİRAKÇİ ET.’E ÖDEME YAPILMASI İÇİN İZİN VERİLEN SÜRE: 
            Milli Savunma Bakanlıkları tarafından faturalara karşılık iştirakçi endüstrilere yapılacak ödemeler, Fransa’nın (Lider Ülke olarak) her bir iştirakçi ülkeye yaptığı bildirimin alındığı tarihten ve iştirakçi ET.lerin iştirakçilerin ödeme işlemlerini yerine getirdikten sonraki 60 gün içinde yapılacaktır. 

            ÖDEME İÇİN YETKİLİ OLAN BAŞVURU ADRESLERİ: 
            Lider Ülke, ödemeleri yapmak üzere EK-1’de listelenen Milli Fatura Ödeme Bölümlerini yetkili kılacaktır. Yönetim Grubu üyeleri ödeme yetkisinin verilişinden haberdar edilecektir. 

            SÖZLEŞME YETKİLİLERİ : 
            Sözleşme yapmaktan sorumlu Lider Ülkenin Milli Hükümet kuruluşunun adı ve diğer ülkelerde sözleşme hususlarından sorumlu Hükümet kuruluşlarının adları EK-2’dedir. 

            MUAYENE VE KALİTE GARANTİSİ : 
            Muayene ve kalite garantisi servisleri için karşılıklı düzenlemeler Yönetim Grubu tarafından uygun görüldüğü hallerde STANAG 4107 ve STANAG 4108 ile uyumlu olarak iştirakçi ülkeler tarafından sağlanacaktır. (PMM Bölüm XI Paragraf 1’de tanımlandığı gibi) Kalite teminatı, Yönetim Grubu tarafından gerekli görüldüğünde AQAP13 ile uyumlu olarak sağlanacaktır. 

            KONFİGÜRASYON İDARESİ : 
            İştirakçilerin birbirlerine sağlayacakları konfigürasyon idaresi hizmetlerinin hangi hükümler, şartlar ve yöntemler altında sağlanacağı STANAG 4159’un son baskısına göre olacaktır. 

            MALLARIN SAHİPLİĞİ : 
            PMM, Bölüm XIII’ün hükümleri gereğince aşağıda belirtilen hususlar uygulanacaktır. Bu ATP, altında geliştirilen HISPARS’ın sahipliği ATP Yönetim Grubunun başka şekilde karar vermesi dışında iştirakçiler arasında ortak olacaktır. Fiziksel olarak HISPARS, Lider Ülke tarafından 5 yıl süreyle gözaltına alınacaktır. Bu süre sonunda HISPARS’ın sahipliği iştirakçiler tarafından oy birliği ile karar verilmesi şartıyla Lider Ülkeye veya başka bir iştirakçiye devredilecektir. 

            ATP YG programının sonundan önce, HISPARS demonstratörünün kullanımı ve değerlendirilmesi için karar verecektir. 

            ATP YG’NİN İLK MİLLİ TEMSİLCİLERİ 
  

LİDER ÜLKE  : FRANSA  :Mr. LAVINNON 
KATILAN ÜLKELER  : BELÇİKA  : Mr. DE DURPEL 
  DANİMARKA  : Mr. FREDERIKSEN 
  ALMANYA  : Mr. WOLFF
  İTALYA  : Bnb. LICCIARDELLO 
  HOLLANDA  : Mr. BARTH 
  İSPANYA  : Mr. LOPEZ MARTINEZ 
  TÜRKİYE  : Yzb. TORUN 
  İNGİLTERE  : Dr. Mc. BRETNEY 
 
            Bu Uygulama Düzenlenmesi 16 Kasım 1990 tarihli IEPG EUCLID Program Mutabakat Muhtırasının hükümleri altında oluşturulmuştur ve İngilizce olarak bir kopya halinde imzalanacak ve Lider Ülke tarafından muhafaza edilecek ve onaylı birer kopyası iştirakçi ülkelere, ilgili AMÖA Başkanına ve IEPG Daimi Serreteryasına dağıtılacaktır. Bu Uygulama Düzenlemesi, her iştirakçinin adına son imzanın atıldığı ve (ortakların kanunlarına göre gerektiği takdirde) metnin onaylanması için bütün işlemlerin tamamlandığına dair haber verildiği tarihte yürürlüğe girecektir. 

            BELÇİKA: 
            İmza ....................................... 
            Yer.................Lizbon............... 
            Tarih.........30/1/92................... 

            DANİMARKA : 
            İmza........................................ 
            Yer ......................................... 
            Tarih2/10/91............................ 

            FRANSA 
            İmza........................................ 
            Yer.......................................... 
            Tarih........................................ 

            ALMANYA : 
            İmza ....................................... 
            Yer .......................................... 
            Tarih................14/4/92............. 

            İTALYA : 
            İmza.......................................... 
            Yer ........................................... 
            Tarih......................................... 

            HOLLANDA : 
            İmza ......................................... 
            Yer............................................ 
            Tarih......................................... 

            İSPANYA : 
            İmza.......................................... 
            Yer............................................ 
            Tarih................13/4/92.............. 

            TÜRKİYE : 
            İmza.......................................... 
            Yer..................Lizbon............... 
            Tarih................30/1/92.............. 

            İNGİLTERE : 
            İmza.......................................... 
            Yer............................................ 
Tarih................2/10/91.............. 
. RTP 6.2 UD.NE EK 

            “İştirakçi Ülkeler” ve “Hükümetler” terimleri ile, ispanya için, İspanyol Savunma Bakanlığı anlaşılacaktır. 

            Belçika 
            İmza ....................... 
            Yer Brüksel .......... 
            Tarih 13/4/92 ........... 

            Danimarka 
            İmza ...................... 
            Yer Belçika........... 
            Tarih 13/4/92........... 

            Fransa 
            İmza ..................... 
            Yer ..................... 
            Tarih 13/4/92.......... 

            Almanya 
            İmza ...................... 
            Yer Brüksel .......... 
            Tarih 14/4/92........... 

            İtalya 
            İmza ....................... 
            Yer ....................... 
            Tarih ....................... 

            Hollanda 
            İmza ........................ 
            Yer Brüksel ........... 
            Tarih 13/4/92............ 

            İspanya 
            İmza ....................... 
            Yer Belçika ........... 
            Tarih 13/4/92............ 

            Türkiye 
            İmza ........................ 
            Yer Brüksel ........... 
            Tarih 13/4/92............ 
  
            İngiltere 
            İmza ....................... 
            Yer Brüksel ........... 
            Tarih 13/4/92............ 

            RTP 6.2 UYGULAMA DÜZENLEMESİNE EK-1 

            MİLLİ FATURA ÖDEME BÖLÜMLERİ 

            BELÇİKA: 
            Ministre de la Region Wallone 
            Direction Genarele des Technologies te de la Recherche. 
            7, Avenue Prince de Liege 
            B5100JAMBES 

            DANİMARKA: 
            Chief Of Defence Denmark 
            attn. Industrial and Standardization Branch 
            Post Box 202 
            DK-2950 Vedboek 

            FRANSA : 
            DRET/Service des Marches 
            26, Boulevard Victor 
            00 460 ARMEES 

            ALMANYA : 
            BMVG 
            Ru T IV 7 
            Rdir H. Wolff 
            Postfach 1328 
            D-W 5300 Bonn 1 

            İTALYA : 
            Ministero della Difesa 
            Direzione Generale AMAT 
            5° Reparto, 11 Divisione 
            Via XX Settembre, 123A 
            00 187 ROMA 

            HOLLANDA : 
            Mnisiterie Van Defensie 
            Afdeling Financiell Beherr Centrale Organisaue 
            Projectgroep 4 
            Postbus 2071 
            2500 LS DEN HAAG 

            İSPANYA : 
            Jefe de la Subinidad Economica 
            SDGTECIN-DGAM 
            Mniisterio de Defensa 
            C/.Arturo Soria, N° 289 
            28003 Madrid 

            TÜRKİYE : 
            Ministry Of National Defence (MSB) 
            Research and Development Department (ARGE) 
            BAKANLIKLAR 06 650 
            ANKARA - TURKEY 

            İNGİLTERE : 
            Assistant Director Of Accounts (Bills Payment) 
            Mersey House 
            Drury Lane; Liverpoll L2 7PX 
  
            RTP 6.2 UYGULAMA DÜZENLENMESİNE EK-2 

            SÖZLEŞME HUSUSLARINDAN SORUMLU MAKAMLAR 

            BELÇİKA : 
            Ministre de la Region Wallone 
            Direction Genarele des Technologies et de la recherche. 
            7, Avenue Prince de Liege 
            B5100 JAMBES 

            DANİMARKA: 
            Chief Of Defence Denmark 
            attn. Industrial and Standardization Branch 
            Post Box 202; DK-2950 Vedboek 

            FRANSA : (TYET sözleşmesinden sorumlu) 
            DRET/Service des Marches 
            26, Boulevard Victor 
            00 460 ARMEES 

            ALMANYA : 
            BMVG; Ru T IV 7 
            Rdir H. Wolff 
            Postfach 1328 
            D-W 5300 Bonn 1 

            İTALYA : 
            Ministero della Difesa 
            Direzione Generalle AMAT 
            5° Reparto, 11 Divisione 
            Via XX Settembre, 123 A 
            00 187 ROMA 

            HOLLANDA : 
            Ministerie Van Defensie 
            Dırectıe Materieel Koninklijke Landmacht 
            Afdeling Projecten 
            Sectie Bijzondere Overeenkomsten 
            Postbus 90822; 2509 LV DEN HAAG 

            İSPANYA : 
            Jafe de la Subinidad Economica 
            SDGTECIN-DGAM 
            Ministerio de Defensa 
            C/. Arturo Soria, N° 289 
            28003 Madrid 

            TÜRKİYE : 
            Ministerio Of National Defence (MSB) 
            Research and Development Department (ARGE) 
            BAKANLIKLAR 06 650 
            ANKARA - TURKEY 

            İNGİLTERE : 
            Ministry of Defence 
            Assistant Director Of Contracts (Non-Nuclear Research) 
            Room 417 ouse 
            St George’s Court 
            14 New Oxford Street 
            London WCK IEJ 

            Not : İngilizce metni 16 Eylül 1992 gün ve 21347 sayılı Resmi Gazete’dedir.