Milletlerarası sözleşmeler  
Resmi Gazete: 28.081992 Sayı : 21329 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 32 Sahife:
     
Milletlerarası Sözleşme
 
Karar Sayısı: 92/3346
Karar Tarihi : 06/08/1992
     
            Hazine Veri Sistemleri Projesi’nin finansmanı için Uluslararası imar ve Kalkınma Bankası’ndan sağlanan 9.2 milyon ABD Doları tutarındaki krediye ilişkin Hükümetlerimiz ile adıgeçen Banka arasında 12 Haziran 1992 tarihinde imzalanan ilişik İkraz Anlaşması ve ek Mektupların, imza tarihinden geçerli olmak üzere onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 3/8/1992 tarihli ve EİEU-1/2716 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre,Bakanlar Kurulu’nca 6/8/1992 tarihindeç kararlaştırılmıştır.
 
                                                                                                Turgut ÖZAL
                                                                                                Cumhurbaşkanı
 
Süleyman DEMİREL
Başbakan
     
E.İNÖNÜ
Devlet Bakanı ve Başb.Yrd.
C.ÇAĞLAR
Devlet Bakanı
N. CEVHERİ
Devlet Bakanı V. 
E. CEYHUN
Devlet Bakanı 
İ.TEZ
Devlet Bakanı
A.GÖNEN
Devlet Bakanı
T.AKYOL
Devlet Bakanı
G.ERGENEKON
Devlet Bakanı
O.KİLERCİOĞLU
Devlet Bakanı
M.KAHRAMAN
Devlet Bakanı
Ö.BARUTÇU
Devlet Bakanı
M.A.YILMAZ
Devlet Bakanı
E. ŞAHİN
Devlet Bakanı 
Ş.ERCAN
Devlet Bakanı
M.BATALLI
Devlet Bakanı 
M.S.OKTAY
Adalet Bakanı
N. AYAZ
Milli Savunma Bakanı 
İ.SEZGİN
İçişleri Bakanı
H. ÇETİN 
Dışişleri Bakanı 
S.ORAL
Maliye ve Gümrük Bakanı
K.TOPTAN
Milli Eğitim Bakanı 
O.KUMBARACIBAŞI
Bayındırlık ve İskan Bakanı 
Y. AKTUNA
Sağlık Bakanı 
Y.TOPÇU
Ulaştırma Bakanı 
N. CEVHERİ
Tarım ve Köyişleri Bakanı 
M. MOĞULTAY
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan
M.T.KÖSE
Sanayi ve Ticaret Bakanı
E.FARALYALI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
D.F.SAĞLAR
Kültür Bakanı
A.ATEŞ
Turizm Bakanı
V.TANIR
Orman Bakanı
B.D. AKYÜREK
Çevre Bakanı 

İKRAZ NO: 3477 TU

ULUSLARARASI İMAR VE KALKINMA BANKASI İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ arasında 12 Haziran 1992 tarihli İKRAZ ANLAŞMASI 
(Hazine Veri Sistemleri Projesi) 
 
İKRAZ ANLAŞMASI 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ (Müstakriz) ile ULUSLARARASI İMAR VE KALKINMA BANKASI (Banka) arasında 12 Haziran 1992 tarihli İKRAZ ANLAŞMASI 

            Müstakriz, bu Anlaşmada Ek-2’de belirtilen Projenin yapılabilirliği ve önceliği konusunda yeterli kanaat elde ederek Banka’dan Proje’nin finansmanına yardımcı olmasını talep ettiği; ve 

            Banka, diğer hususların yanısıra, yukarıda belirtilenlere dayanarak, bu anlaşmada belirtilen şart ve hükümler uyarınca Müstakriz’e ikrazı vermeyi kabul ettiği CİHETLE, 

            Bu anlaşmanın tarafları, burada aşağıdaki hususlar üzerinde mutabakata varmışlardır. 

             MADDE 1
            Genel Şartlar; Tanımlar 
            Kısım 1.01 Banka’nın 1 Ocak 1985 tarihli “İstikraz ve Garanti Anlaşmaları’na Uygulanan Genel Şartları”,aşağıda belirtilen tadilatlarla birlikte (Genel Şartlar), bu Anlaşma’nın ayrılmaz bir parçasıdır: 

            (a) Kısım 3.02’nin son cümlesi çıkarılmıştır. 

            (b) Kısım 6.02’de, alt paragraf (k), alt paragraf (l) olarak yeniden yazılmış, ve yeni paragraf (k) aşağıdaki şekilde ilave edilmiştir. 

            “(k) Bundan sonraki çekişlerin Banka Ana Sözleşmesi’nin Kısım 3, Madde III şartlarına uygun olmadığı hallerde olağanüstü bir durum ortaya çıkmış olacaktır.”

            Kısım 1.02 Metin’de aksi elirtilmedikçe Genel Şartlar’da geçen bazı terimler burada belirtilen anlamlarda ve aşağıdaki ek terimler, aşağıdaki anlamlarda kullanılmıştır. 

            (a) “Hazine”, Müstakriz’in Hazinesi anlamındadır. 

            (b) “EAD” Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü anlamındadır; ve 

            (c ) “Özel Hesap”, bu Anlaşma’da Kısım 2.02(b)’de söz edilen hesaptır. 

             MADDE II
            İkraz 
            Kısım 2.01 Banka, ikraz Anlaşmasında belirtilen veya sözü geçen şart ve hükümler çerçevesinde Müstakriz’e, muhtelif para birimlerinden oluşan ve toplam olarak her çekim tarihini müteakip Banka tarafından sözkonusu tarih itibariyle değerlendirecek ve borç tutarından yapılan çekimlerin toplamını oluşturacak dokuz milyon iki yüz bin dolara ($9,200,000) eşdeğer bir meblağı vermeyi kabul eder. 

            Kısım 2.02 (a) Bu Anlaşmanın Ek-1 esasları ile uygun olarak yapılan (veya yapılacak) harcamalarda, Anlaşmada Ek-2 uyarınca Proje için gerekli olan ve makul mal ve hizmet maliyetleri için İkraz Hesabından borç miktarı çekilebilecektir. 

            (b) Müstakriz, proje için, Banka’nın uygun bulduğu hüküm ve şartlar çerçevesinde, Merkez Bankası veya bir ticari bankada konvertibl bir para birimi cinsinden özel bir mevduat hesabı açacak ve idame ettirecek, bunun yanısıra hesabın mahsuba, el koymaya veya hacize karşı uygun şekilde korunmasını sağlayacaktır. Bu Özel Hesaba para yatırma ve Hesapları para ödemeleri Anlaşmanın Ek-6’daki esasları ile uygun olarak yapılacaktır. 

            Kısım 2.03 Son kullanma tarihi 30 Haziran, 1999 veya Banka’nın tayin edeceği daa sonraki bir tarih olacaktır. Banka, tayin edeceği bu yeni tarihi Müstakriz’e kısa sürede bildirecektir. 

            Kısım 2.04 Müstakriz Bankaya İkraz’ın belirli zamanlarında çekilmemiş ana parası üzerinden yıllık yüzde birin dörtte üçü (% 1’in 3/4’ü) oranında taahhüt komisyonu ödeyecektir. 

            Kısım 2.05 (a) Müstakriz faizi, İkraz’ın belirli zamanlarda çekilen ve geri ödenmemiş olan ana parası üzerinden her Faiz Dönemi için bir önceki yarıyıl için tespit edilen Borçlanma Maliyeti’ne yüzde birin yarısını ( %1’in 1/2’si) ilave ederek ödeyecektir. Bu Anlaşmadaki Kısım 2.06’de belirtilen tarihlerin her birinde Müstakriz, bir önceki faiz döneminde geri ödenmemiş ana para için tahakuk eden ve böyle bir Faiz Dönemine uygulanabilecek oran üzerinden hesaplanan faizi ödeyecektir. 

            (b) Her yarıyıl’ın sonunda uygulanabilir olmak üzere, Banka Müstakriz’e o Yarıyıl için belirlenen Borçlanma Maliyetlerini bildirecektir.

            c) Bu Bölüm’de: 

            (i) “Faiz Dönemi” bu Anlaşma’nın imzalandığı Faiz Döneminden başlamak üzere bu anlaşmada Ek: 2.06’da belirtilen her tarihten bir önceki tarihte sona eren altı aylık dönemi ifade eder. 

            (ii) “İstikraz Maliyeti” Banka tarafından makul bir şekilde tespit edildiği üzere ve Banka’nın 30 Haziran 1982 tarihinden sonra kullandığı ödenmemiş borçlarının yıllık yüzde olarak ifade edilen maliyeti anlamına gelmektedir; ancak (A) Banka yatırımlarına ve (B) Banka tarafından 1 Temmuz 1989 tarihinden sonra yapılabilecek ve bu kısımın (a) paragrafından öngörülen faiz oranlarından başka oranlara tabi ikrazlara fon teşkil etmek üzere tahsisi edilen borç ve borç bölümleri bu kapsamın dışında kalacaktır.

            (iii) Yarıyıl, bir takvim yılının ilk altı ayı veya ikinci altı ay anlamındadır. 

            (d) Banka’nın belirleyeceği ve en geç altı ay öncesinden Müstakrize bildireceği tarihlerde bu kısımdaki (a), (b) ve (c ) (iii) paragrafları şu şekilde tadil edilecektir. 

            “(a) Müstakriz ikrazın belirli zamanlarda çekilen ve geri ödenmemiş olan anaparası üzerinden faizi her üç aylık dönem için bir önceki üç aylık dönem ile ilgili olarak tayin edilen istikraz Maliyetine yüzde 1’in yarısı (%1’in 1/2’si) ilave ederek ödeyecektir. Bu Anlaşma’da Ek: 2.06’de belirtilen tarihlerin her birinde Müstakriz, bir önceki Faiz Döneminde geri ödenmemiş anapara için tahakkuk eden ve böyle bir faiz dönemine uygulanabilecek oran üzerinden hesaplanan faizi ödeyecektir.”

            “(b) Banka her üç ay sonundan itibaren ilk fırsatta sözkonusu üç ay için tespit edilne “Borçlanma Maliyeti”ni Müstakriz’e bildirecektir.

            “(c) (iii)” Üç ay” bir takvim yılında 1 Ocak, 1 Nisan, 1 Temmuz, 1Ekimde başlayan ve 3 ay süren dönem anlamındadır.”

            Kısım 2.06 Faiz ve diğer ücret ödemeleri her yıl altı ayda bir 1 Nisan ve 1 Ekimde yapılacaktır. 

            Kısım 2.07 Müstakriz ikraz’ın ana parasını bu Anlaşmadaki Ek: 3’de verilen itfa tablosu uyarınca geri ödeyecektir. 

             MADDE III
            Projenin Yürütülmesi 
            Kısım 3.01(a) Bu Anlaşmada Ek-2’de belirtildiği gibi, Proje amaçlarını yerine getireceğini taahhüt eden Müstakriz, bu bağlamda Proje’yi EAD’nin proje yöneticiliğinde, özenle ve etkinlikle, uygun idari, mali, ekonomik uygulamalarla ve Proje için gerekli fon, olanak, hizmet ve kaynakları ihtiyaç doğduğunda ilk fırsatta sağlamak suretiyle yürütecektir. 

            (b) Bu kısım paragraf (a)’nın hükümlerini sınırlamaksızın, Müstakriz, Projeyi, bu Anlaşmada Ek-5’de verilen Uygulama Programına uygun olarak yürütecektir. 

            Kısım 3.02 Banka ile başka şekilde mutabakata varmadığı sürece, Proje için gerekli olan mal, işçilik ve danışmanlık hizmetlerinin sağlanması ve İkraz’dan ödemelerin yapılması, bu Anlaşmanın, Ek-4 hükümlerine göre gerçekeleşecektir. 

             MADDE IV
            Mali Taahhütler 
            Kısım 4.01 (a) Müstakriz, Proje’yi veya Proje’nin harhangi bir bölümünü yürütecek olan daire ve kuruluyların işlemlerini, kaynaklarını ve harcamalarını, ilgili kayıt ve hesaplarını tutarlı ve geçerli muhasebe esaslarına uygun olarak yansıtacak veya yansıtmalarını sağlayacaktır. 

            (b) Müstakriz: 

            (i) bu kısımda paragraf (a)’da belirtilen kayıt ve hesapların, Özel Hesaba ilişkin olanlar da dahil olmak üzere, Banka’ca kabul edilebilir bağımsız kontrolörler tarafından, uygun kontrol prensipleri ile tutarlı olarak her mali yıl için denetimini sağlayacaktır; 

            (ii) Banka’nın makul olarak talpe ettiği genişlik ve detayda, belirlenen kantrolörlerce hazırlanmış raporun Barka’ya en kısa sürede fakat her halükarda her yılın sonunda altı ayı geçmemek kaydıyla gönderecektir; ve

            (iii) Banka’nın zaman zaman makul olarak talep edebileceği bu tip diğer kayıtları, hesapları ve denetimi Banka’ya gönderecektir. 

            (c ) İkraz Hesabından harcama bildirimlerine istinaden yapılan tüm harcamalar için, Müstakriz; 

            (i) bu tür harcamaları yansıtan bu Bölüm’de paragraf (a)’ya uygun kayıt ve hesapları tutacak veya tutulmasını sağlayacaktır; 

            (ii) Banka’nın, İkraz Hesabından son çekimin veya Özel Hesaptan son ödemenin yapıldığı mali yılın kontrol raporunu almasından sonra en az 1 yıl, bu harcamaları kanıtlayacak tüm kayıtları (anlaşmalar, siparişler, faturalar, senetler, makbuzlar ve diğer dokümanı) elde tutacaktır; 

            (iii) Banka temsilcilerinin bu kayıtları incelemesini mümkün kılacak ve 

            (iv) bu kayıt ve hesapların, bu Kısmın (b) paragrafında belirtilen yıllık kontrole dahil edilmesini sağlayacak, ve kontrol sonucundaki raporun, her mali yılda harcama bildirimleri ve bu bildirimlerin hazırlanmasında kulalnılan esas ve içsel kontrollerin, ilgili para çekimlerini desteklemek açısından güvenilir olduğunu, belirlenen kontrolörlerce ayrı olarak rapor edilmesini temin edecektir. 

            MADDE V
            Yürürlüğe Giriş Tarihi; Sona Erme 
            Kısım 5.01 Genel Şartlar’ın Kısım 12.01 © uyarınca şu durumlar İkraz Anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ek şartı olarak belirlenmiştir. Müstakriz Projede Bölüm A’yı yürütmede yardımcı olacak teknik danışmanları, Anlaşma’da Ek 4 Kısım II’nin hükümlerine uygun olarak istihdam etmiş olacaktır. 

            Kısım 5.02 Genel Şartlar Kısım 12.04 gereğince Anlaşma tarihinden 90 gün sonraki tarih belirlenmiştir. 

             MADDE VI 
            Müstakriz’in Temsilcisi; Adresler 
            Kısım 6.01 Hazine ve Dış Ticaret Müstaşarı Genel Şartlar’da Kısım 11.03’ün amaçları ile ilgili olarak Müstakriz’in temsilcisi olarak tayin edilmiştir. 

            Kısım 6.02 Genel Şartlar’da Kısım 11.01’in amaçları ile ilgili olarak aşağıdaki adresler beilrlenmiştir. 

            Müstariz için: 
            Başbakanlık 
            Hazine ve Dış Ticaret 
            Müsteşarlığı 
            İnönü Bulvarı
            Emek - Ankara 
 

Kablo Dairesi :  Telex: 
MALİYE HAZİNE 821-42285 (MLYE-TR) veya 
  821-42689 (ANK-TR) 
  Rapifax : 
  90-4-212-8737

            Banka için: 
            International Bank for
            Reconstruction and Development 
            1818 H Street, N.W.
            Washington, D.C.20433
            United States of America 
 

Kablo adresi:  Teleks: 
INTBAFRAD 248423 (RCA) 
Washington, D.C. 82987 (FTCC) 
  64145 (WUI) veya 
  197688 (TRT) 

            YUKARIDAKİ HUSUSLARI TEYİDEN, kendilerine gerekli yetkiler verilmiş olan temsilcileri vasıtasıyla hareket eden taraflar, bu Anlaşmanın başlangıcında yazılı olan tarihte Amerka Birleşik Devletleri, Washington, D.C’de Anlaşmanın imzalanmasını sağlamışlardır.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
Mahfi EĞİLMEZ
T.C. Washington Büyükelçiliği 
Ekonomi ve Ticaret Başmüşaviri 
Yetkili Temsilci 
ULUSLARARASI İMAR VE KALKINMA 
BANKASI 
Michael WIEHEN
Bölgesel Başkan Yardımcısı Vekili 
Avrupa ve Orta Asya
Ek 1
İkraz Tutarından Çekimler 

            1. Aşağıdaki tablo, İkraz’dan ödenecek maddeç Kategorilerini, her Kategoriye tahsis edilecek ikraz miktarını ve her Kategorideç harcamaların sbu şekilde ödenecek yüzde miktarını belirlemektedir: 
 

Kategori  Tahsis edilen ikraz miktarı (Dolar cinsinden karşılığı) Harcamanın Krediden Ödenecek % Oranları 
(1) Teçhizat (ana sistem bilgisayarı ve ilgili yazılım hariç) 1,900,000 dış harcamalarda %100, iç harcamalarda %100(fabrika çıkış maliyeti) ve yurt içinden sağlanan diğer üniteler için %90
(2) Ana sistem yazılımı  3,000,000 dış harcamaların %100’ü 
(3) Yerel iletişim ağlarının elektrikli tel tertibatı, tesisatı ve inşaat ile ilgili değişiklikler  1,100,000 dış harcamaların %100’ü yerel harcamaların %90’ı
(4) Danışmanların hizmet ve çalışmaları: 

a) Danışmanların hizmetleri (bilgisayarla ilgili) 

b) Çalışmalar ve diğer danışmanlık hizmetleri 

 

 

1,100,000

1,100,000

100%
(5) Eğitim (çok taraflı kuruluşlarca verilen eğitimden ayrı olarak)  1,100,000 100 %
TOPLAM  9,200,000  

            2. Bu Ek’in amaçları açısından: 

            (a) “dış harcamalar” Müstakriz’in ülkesi dışında herhangi bir ülkeden sağlanan mal ve hizmetler için, Müstakriz’in ülkesinin para birimi dışındaki para birimleri cinsinden yapılan harcamalar anlamındadır, ve 

            (b) “iç harcamlar” Müstakriz’in para birimi cinsinden veya, Müstakriz’in kendi sınırları dahilinde yaptığı mal ve hizmet alımları için yapılan harcamalardır.

            3. Yukarıda, paragraf 1’in hükümlerinde belirtilmesine rağmen, bu anlaşmanın tarihinden önce yapılan harcamaları ödemeleri için çekim yapılmayacak, yalnızca 1 Mart 1992’den sonra gerçekleşen harcamaların ödemeleri için (1), (3), (4) ve (a) ve (5) nolu Kategoriler uyarınca toplam miktarı 900,000 doları geçmeyecek şekilde çekim yapılabilecektir. 

Ek 2
Projenin Tanımı 

            Projenin amacı, Hazine’nin gelecekte makroekonomik karar alma mekanizmasındaki rolü için esas olan bilgi, teknoloji ve analitik kaynakları; (a) veri analizi üretim araçlarını kullanıma almak yoluyla Hazine’nin gözlem ve politika oluşturma fonksiyonunu geliştirerek; (b) Hazine personelinin tutarlı, merkezi veri kaynağına zamanında ve etkin erişimin sağlayarak; © Hazine’nin çok taraflı kuruluşlar ve diğer kurumların veri bankalarına ve bunların da kendi veri bankasına girmelerini mümkün kılarak (d) yapılanmaya ilişkin esasların etkin veri işleme ve analizini desteklediğini kesinliğe kavuşturarak; ve (e) Hazine’nin Müstakriz’in diğer kurumlarına, özel sektör kuruluşlarına ve çoktaraflı kuruluşlara sağladığı ekonomik veriye erişilebilmesini sağlamak ve güvenilirliği arttırmaktır. 

            Proje, Müstakriz ve Banka’nın zaman zaman amaca ulaşmak için üzerinde anlaşarak değişitirebileceği şu bölemlerden oluşmaktadır: 

            Bölüm A: Veri Yönetim Sistemi 

            (1) Aşağıdakileri içerecek şekilde, bir sistem kurulması yolu ile Müstakriz’in veri yönetimi konusunda yeteneklerini güçlendirmek için bir program uygulanması: 

            (a) ekonomik veri tabanlarının saklandığı ve 
            düzenlendiği bir ana biygisayar imkanı; 

            (b) ekonomi yönetiminde Hazine tarafından yapılan 
            analitik çalışmaları desteklemek amacı ile 
            ekonomik veri tabanlarının düzenlenmesi,
            oluşturulması ve temini; 

            c) birincil veri analiz imkanı olarak hizmet 
            verecek kişisel çalışma ortamları 

            (d) (i) veri paylaşımı ve iletişim imkanları 
            temin etmek sureti ile Hazine çalışma gruplarının 
            koordineli veri analizlerini sağlamaya; ve (ii) 
            elektronik haberleşme ve yazılım paylaşılmasını
            da içeren ilave bilgisayar ağı tesisine yönelik 
            yerel bilgisayar ağları. 

            (2) (i) veri yönetim sisteminin işletilmesi ve (ii) gerekli olan teknik destek ve eğitim dahil olmak üzere Hazine elemanlarına kullanıcı desteği sağlanması, konularında Müstakriz’in kapasitesini arttırmak için bir program uygulanması. 

            Bölüm B: Kurumsal Gelişme

            (1) Eğitim Programları 

            (a) - (i) ekonometrik modelleme ve tahmin; (ii) ticaret analizleri; (iii) borç yönetimi teknikleri; (iv) muhasebe ve denetim; ve (v) finans, istatistik ve ilgili konular gibi özel alanlarda, Müstakriz’in kapasitesini arttırmak için bir program uygulanması. 

            (b)- Gerekli olan teknik destek de dahil olmak üzere, Hazine’nin meslek memurları için kurumsal bir eğitim programı geliştirmesi. 

            (2) Çalışmalar ve Danışma Hizmetleri 

            (a) - (i) veri yönetim sisteminin etkin kullanımı için gerekli olan organizasyon yapıları; ve (ii) Hazinenin profesyonel elemanları için kurumsal eğitim programı geliştirilmesi üzerine çalışmalar sürdürülmesi 

            (b) - Aşağıdaki analitik çatının ve kantitatif modellerin kurulması: 

            (i) mali politikanın daha etkin düzenlenmesi ve mali gelişmelerin izlenmesinin sağlanması için mali hesapların konsolidasyonu; 

            (ii) özelleştirme dahil olmak üzere, mali reform programlarının düzenlenmesini desteklemek için kamu iktisadi teşebbüslerinin performansının anilizi; 

            (iii) kamu kesimi açık finansmanının mali piyasalar ve anahtar makro ekonomik değişkenler üzerkindeki etkilerinin izlenmesi amcı ile mali sektör fon akışının analizi; 

            (iv) makro ekonomik programlamanın istikraralılığının güçlendirilmesi için bir makro ekonomik modelin temellerini hazırlamak; ve

            (v) dış ticaret üzerinden alınan vergi ve fonlardaki konsolidasyon ve indirimin Müstakriz’in bütçesi üzerindeki etkisinin analizi.

            (3) Ekonomik Bilgi Merkezi 

            Diğer kamu ve özel sektör birimleri ve bilgi merkezlerine veri ve araştırma bulgularının yayımı ve bunların paylaşımı amcı ile Hazinede bir kütüphane ve bir ekonomik bilgi merkezinin kurulması. 

            Proje’nin 31 Aralık 1998 tarihi itibariyle tamamlanması planlanmaktadır. 

EK 3
İtfa Planı 
Vade Tarihi 
Her 1 Nisan ve 1 Ekim 
Anapara Ödemesi 
(dolar olarak)
1 Ekim 1997’den   
1 Ekim 2008’e kadar  385.000
ve 1 Nisan 2009’da  345.000
Erken ödeme Primleri 

            Genel Şartlarda Kısım 3.04 (b) paragrafı ile ilgili olarak, erken ödenecek borcun vadesi gelmemiş anaparası üzerinden ödenecek prim, aşağıdaki uygun erken ödeme tarihi için belirlenen yüzde miktarında olacaktır: 
 

Erken Ödeme Süresi  Prim 
  Erken ödeme tarihinde borcun erken ödenen tutarına aşağıdaki oranlar çarpılarak uygulanacak faiz oranı (yıllık yüzde olarak ifade edilmiştir): 
Vade tarihinden önce üç yılı aşmayan süre için  0.18
Vade tarihinden önce üç yılı aşan ancak altı yılı aşmayan süre için  0.35
Vade tarihinden önce altı yılı aşan ancak onbir yılı aşmayan süre için  0.65
Vade tarihinden önce onbir yılı aşan ancak onbeş yılı aşmayan süre için  0.88
Vade tarihinden önce onbeş yılı aşan süre için  1.00
EK 4
Tedarik ve Danışmanlık Hizmetleri 

            Kısım 1. Malların ve Çalışmaların Tedariki

            Bölüm A: Uluslararası Rekabete Dayalı İhale 

            Bölüm C’deki şart dışında, mallar ve işler, Banka tarafından Mayıs 1985 tarihinde yayımlanan (Kurallar) “IBRD ve IDA Kredileri çerçevesinde Yapılacak Tedarikler için Kurallar” adlı yayının birinci ve ikinci kısımlarında belirtilen usullere uygun olarak tedarik edilecektir. 

            Bölüm B: Yerli Üreticilerin Önceliği

            Bölüm A’da açıklanan usuller uyarınca yapılan mal tedarikinde, Türkiye’de üretilen mallara, Kurallar’ın 2.55 ve 2.56 nolu paragrafları ve Ek 2’nin 1 ila 4’üncü paragraflarındaki usullere uygun olarak öncelik tanınması tercih edilebilir. 

            Bölüm C: Diğer Tedarik Prosedürleri

            1. Tahmini maliyeti, adedi 50.000 dolar veya daha az olan, toplam maliyeti en fazla 100.000 dolar olan, Projenin B(3) Bölümünde belirtilen bilgisayar ekipmanı, Banka tarafından kabul görecek prosedürlere uygun olacak şekilde, Kurallar’a uyan en az üç firmanın fiyatlarının karşılaştırılması esasına uygun bir şekilde tedarik edilebilir. 

            2. Ana bilgisayar kapsamındaki ekipman, yazılım ve hatlarla ilgili diğer teknik parçalar, yerel bilgisayar ağının kurulması ve bina tadilatları ile ilgili işler Bankanın ön onayı alındıktan sonra Bankanın prosedürlerine uygun olarak firmalarla yapılacak doğrudan görüşmelerden sonra Banka’nın onayı ile yaptırılır. 

            Bölüm D: Tedarik Kararlarının Banka Tarafından Gözden Geçirilmesi

            1. ihaleye davet ve teklifler ve son sözleşmenin gözden geçirilmesi:

            (a) Tahmini değeri 500.000 dolar veya daha üstünde olan her bir sözleşme için, Kurallar’daki Ek 1’in 2.ve 4.paragraflarına uygun olan prosedürler uygulanacaktır. Özel Hesabın dışında ödemelerin yapılacak sözleşmelerde, böyle bir sözleşmeye göre özel hesabın dışındaki ilk ödemeyi yapmadan önce bahsi geçen Paragraf 2(d)’de belirtilen hususlar gereğince Bankaya verilmesi gereken sözleşmenin tasdik edilmiş iki kopyasının Banka’ya verilmesinin temiin için prosedürler değiştirilmelidir. 

            (b) Bir önceki paragrafta hüküm altına alınmayan her sözleşmeye göre, Kurallar’ın Ek1’indeki paragraf 3 ve 4’de bayan edilen prosedürler uygulanır. Bazı sözleşmeler için ödemeler Özel Hesabın dışında yapılacaksa, bahsi geçen prosedürler, söz konusu paragraf 3 gereğince Banka’ya verilmesi gereken diğer bilgilerle birlikte sözleşmenin iki tasdikli kopyası bu anlaşmanın Ek 6’daki paragraf 4 gereğince belgenin bir parçası olarak Banka’ya verilecektir. 

            c) bundan önceki alt paragraf (b)’nin şartları, bildirilmleri uyarınca yapılan çekişlerle ilgili sözleşmelere uygulanmayacaktır. 

            2. %15 oranı bu nedenle Kurallar’daki Ek 1’in 4.paragrafının amaçları için belirlenmiştir. 

            Kısım II. Danışmanların İstihdamı

            Müstakriz, Proje’nin yürütülmesinde yardımcı olması için, nitelikleri, tecrübeleri ve şartları ve istihdam koşulları Bankaca uygun bulunacak işletme, teknik ve eğitim danışmanları istihdam edecektir. Bu tip danışmanlar, Banka’nın Ağustos 1981 tarihinde yayımlanmış olduğu “Dünya Bankası Borçluları Tarafından Kullanılacak Danışmanlar için Kurallar ve İcracı Kurum Olarak Dünya Bankası” adlı yayınındaki prensip ve prosedürlere uygun olarak seçilecektir. 

EK 5
Uygulama Programı

            1. Müstakriz: (a) her takvim yılının 30 Kasım tarihi itibariyle, takip eden takvim yılında Projenin yürütülmesi için, Banka’nın makul ölçüde talep edeceği konularda ve detayda, Banka’nın gözden geçirilmesi ve yorumu için bir iş planı önerisi hazırlayacak ve düzenleyecektir; (b) daha sonra, acilen Müstakriz ve Banka arasında daha önceden kararlaştırıldığı gibi bu iş planını, takip eden takvimyılı içinde uygulamaya sokacaktır; ve © böyle bir iş planında yapılacak maddi değişikliği uygulamadan önce Banka ile gözden geçirecek ve sadece karşılıklı olarak anlaşmaya varılan değişiklikleri uygulamaya koyacaktır. 

            2. Müstakriz, 31 Aralık 1992 tarihi itibariyle, bu anlaşmanın 4. Ek’i, II. kısmındaki hükümler uyarınca, Proje’nin B Bölümünün yürütülmesinden yardımcı olacak eğitim ve işletme danışmanlarını istihdam edecektir.

            3. Müstakriz; (a) Projenin (B) (1) Bölümünde öngörüle yurt içi eğitimi konusunda Banka’ya, gözden geçirmesi ve yorumları için detaylı açıklama hazırlayacak ve gönderecektir; (b) Projenin (B) (1) Bölümünde bahsedilen, yurt dışı eğitimi ve elemanlarının seçimindeki kriterler (Banka’ca tatminkar bulunacak ) konusunda Banka’ya, gözden geçirmesi ve yorumları için detaylı açıklama hazırlayacak ve yollayacaktır ve © 30 Ocak 1993 tarihi itibariyle Projenin B (1) (b) Bölümü uyarınca kurumsal bir eğitim programının hazırlanması için, Bölüm B(2)(a) (ii)’de atfedilen çalışma ile ilgili tavsiyeler esas alınarak, Banka’ya gözden geçirilmek ve yorumlanmak amacı ile bir iş planı düzenleyecek ve daha sonra karşılıklı olarak mutabakata varıldığı üzere bu planı uygulayacaktır.

            4. Müstakriz: 
            (a) 30 Kasım 1992 tarihi itibariyle Projenin A (1) bölümünü icra etmesi amacıyla Banka’ya Banka’ca tatminkar bulunacak bir istihdam planı hazırlayıp verecek; ve

            (b) 31 Temmuz 1994 tarihi itibariyle, Proje’nin bahsi geçen A (1) (b) bölümünde atıfta bulunulan ekonomik veri tabanlarının tasarımını, gözden geçirme ve yorum için hazırlayıp Banka’ya verecektir.

            5. Müstakriz: 
            (a) 31 Aralık 1992 tarihi itibariyle Projenin B (2) Bölümünün kapsamında bulunan çalışmaların ve tahlillerin uygulanması amacı ile Hazine içinde, Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü, Müstakriz’in Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü, Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü, Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü ve İthalat Genel Müdürlüğü ve Müstakriz’in diğer uygun görülen birimleri yerli ve yabancı danışmanları kapsayan ve Bankaca da uygun görülen çalışma gruplarını oluşturacaktır; ve

            (b) Bankaca uygun görülecek zaman ve tanımlanan esaslara göre Proje’nin bahsi geçen B Bölümü altında belirtilen çalışmaları ve tahlilleri yapacaktır.

            6. Müstakriz: (a) 30 Eylül 1992 itibariyle Haizne tarafından sağlana bilgiler ve veriler için, Banka’ca uygun görülen anlaşmada tanımlanan esaslar çerçevesinde, özel sektör ve kamu kuruluşlarının gereksinimleri hakkında bir araştırma yapacak; (b) 31 Aralık 1992 itibariyle, yukarıda paragraf (a)’da belirtilen araştırma çerçevesinde, Projenin B (3) Bölümünde atıfta bulunulan ekonomik bilgi merkezi için kullanılacak politikalar ve prosedürlerin taslağını Banka tarafından gözden geçirilmesi ve yorumlanması için hazırlayacak ve yollayacaktır; ve c) bundan böyle karşılıklı olarak kabul edilecek olan bahis konusu politikaların ve prosedürlerin uygulanması için uygun önlemleri alacaktır. 

            7. Müstakriz, Proje yöneticisi olan Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü aracılığı ile, Müstakriz’in Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü, Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü, Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü ve İthalat Genel Müdürlüğü ve Müstakriz’in diğer uygun buluduğu Genel Müdürlükleri ve birimleri ile 3 ayda bir olacak şekilde (a) bu Ek’in Paragraf (1)’inde atıfta bulunulan yıllık faaliyet planına ve Proje kapsamındaki faaliyetlere her Genel Müdürlüğün katkılarını, (b) her Genel Müdürlüğün eğitim gereksinimlerini ve © Proje kapsamındaki bütün gelişmelerin gözden geçirilmesini koordine etmek için toplantıla düzenleyecektir. 
 

 EK 6
Özel Hesap 

            1. Bu Ek’in amaçları için: 
            (a) “uygun Kategoriler” terimi bu Anlaşmanın birinci Ek’inin birinci paragrafındaki tabloda belirlenen (1), (2), (3), (4) ve (5) kategorileridir; 

            (b) “uygun harcamalar” terimi, Proje için gerekli olan ve bu kredi anlaşması hükümleri uyarınca finanse edilecek makul maliyette mal ve hizmetler ile ilgili harcamaların, bu anlaşmanın Ek 1 hükümleri çerçevesinde zaman zaman uygun kategoriler için tahsis edilmesi demektir; ve 

        c) “Yetkili Tahsisat2 terimi, borç meblağından çekilerek paragraf 3 (a)’ya uygun olarak özel hesaba yatırılacak 500.000 dolar eşdeğerindeki meblağı ifade eder. 

            2. Özel hesapları yapılacak ödemeler bu Ek’in hükümleri uyarınca sadece uygun harcamalar için yapılacaktır. 

            3. Banka, Özel Hesabın uygun şekilde açılmış olduğuna dair tatminkar bulacağı belgeleri aldıktan sonra, yetkili hesaptan para çekilmesi, daha sonraki çekişler ve Özel Hesabın yenilenmesi aşağıdaki gibi olacaktır; 

            (a) Yetkili Tahsisattan para çekilmesi, Müstakriz, Yetkili Tahsisatın toplam tutarını aşmayacak miktarda bir veya birden fazla para yatırma talebini Banka’ya ibraz edecektir. Böyle bir talebe veya taleplere istinaden Banka Müstakriz adına Borç Hesabından , Müstakriz’in talep etmiş olacağı meblağ veya meblağları çekecek ve Özel Hesaba yatıracaktır. 

            (b) (i) Özel Hesabın yenilenmesi için Müstakriz, 
            Banka’ınn belirleyeceği aralıklarda Özel Hesaba 
            yatırılacak meblağlarla ilgili talepleri 
            Banka’ya bildirecektir. 

            (ii) Böyle bir talebin yapıldığı tarihte veya 
            daha önce, Müstakriz yenileme talebinin 
            ilgili olduğu ödeme veya ödemeler için 
            bu Ek’in 4.paragrafı uyarınca
            gerekli döküman ve diğer belgeleri Banka’ya 
            gönderecektir. Böyle taleplerin her birine istinaden, 
            Banka, Müstakriz namına Müstakriz Hesabından, 
            Müstakriz’in talep etmiş olacağı ve Özel Hesaptan 
            uygun harcamaların karşılanması için yapılmış 
            olduğu söz konusu döküman ve diğer belgelerde 
            belirtilmiş olan mablağı çekecek ve özel hesaba
            yatıracaktır. 

           Yatırılan bütün bu meblağlar, söz konusu döküman ve diğer belgelerle gerekçelendirildiği üzere ilgili tutarda, Banka tarafından Borç Hesabındaki uygun kategorilerden çekilecektir. 

            4. Özel Hesaptan, Müstakriz tarafından yapılan her bir ödeme için, Müstakriz, Banka’nın makul şekilde talep edeceği herhangi bir zamanda, söz konusu ödemenin yalnızca uygun harcamalar için yapıldığını gösteren döküman ve diğer belgeleri Banka’ya gönderecektir. 

            5. Bu Ek’in 3.paragrafında belirtilen hükümlere bakılmaksızın aşağıdaki durumlar ortaya çıktığı takdirde, Banka’dan Özel Hesaba başka bir meblağ yatırılması istenemeyecektir: 

            (a) Genel Şartların V.Maddesi ve bu anlaşmanın 2.02 kısmının (a) paragrafı uyarınca Banka herhangi bir zamanda, bundan böyle Müstakriz tarafından çekilecek meblağların doğrudan doğruya ikraz Hesabından çekilmesini öngördüğünde; veya 

            (b) Genel Şartların 5.02 sayılı kısmı uyarınca, sözkonusu proje ile ilgili olarak, Banka tarafından myapılmış özel taahhüdün bakiyesi düşüldükten sonra, uygun kategoriler için ihtisas edilmiş borcun toplam çekilmemi tutarı, yetkili tahsisat tutarının 2 katına eşit olduğunda. 

            Bundan böyle, ikraz Hesabından uygun kategorilere tahsis edilen borcun çekilmemiş bakiyesinden para çekilmesinde Banka’nın belirleyerek Müstakriz’e bildireceği şartlara uyulacaktır. Bunu takiben yapılacak para çekişleri, sadece Banka, bildirimin yapıldığı tarih itibariyle Özel Hesapta kaaln söz konusu tüm meblağların uygun harcamalar için yapılacak ödemelerde kulalnılacağı konusunda tatmin olduğu ölçüde ve tatmin olduktan sonra yapılacaktır. 

            6. (a) Banka, herhangi bir tarihte, Özel Hesaptan yapılan herhangi bir ödemenin (i) Bu Ek’in 2.paragrafına uygun olan bir harcama için yapıldığını; veya (ii) Banka’ya gönderilen belge ile kanıtlanamadığını tespit ettiği takdirde, Müstariz, Banka’nın bildirimi üzerine derhal: (A) Banka’nın talep edebileceği ilave kanıtları sağlayacak; veya (B) Özel Hesaba, bu ödemeye eşit miktarda ödemeyi veya uygun veya uygun olmadığı kanıtlanmış bölüme eşdeğer meblağı yatıracak veya Banka’nın talebi üzerine Banka’ya iade edecektir. Banka ile başka şekilde mutabakata varılmadıkça, Müstakriz, duruma göre, gerekli kanıtları sağlayıncaya veya gerekli meblağı yatırıncaya veya iade edilinceye kadar, Banka tarafından Özel Hesaba herhangi bir meblağ yatırılmayacaktır. 

            (b) Banka herhangi bir tarihte özel Hesapta bulunan ödenmemiş herhangi bir meblağın uygun harcamalar için yapılacak yeni ödemelerin karşılanması için gerekli olmadığını tespit ettiği taktirde Borçlu, Banka’nın yapacağı tebligat üzerine derhal sözkonusu ödenmemiş meblağı Banka’ya iade edecektir. 

            c) Müstakriz, Banka’ya bildirimde bulunarak Özel Hesapta bulunan meblağın tamamını veya herhangi bir bölümünü Banka’ya iade edebilir. 
 
            (d) Bu Ek’in 6 (a), (b) ve c) paragrafları uyarınca Banka’ya yapılacak iadeler Genel Şartlar da dahil olmak üzere bu Anlaşma’nın ilgili hükümlerine uygun olarak bundan sonra yapılacak para çekişleri veya iptaller için Kredi Hesabına alacak kaydedilecektir. 

                                                                                                                        Mektup 1

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
12 Haziran, 1992 
Uluslararası İmar ve
Kalkınma Bankası,
1818 H Street, N.W.
Washington, D.C. 20433
USA 

            İlgi : Kredi No. 3477 TU
            (Hazine Veri Sistemleri Projesi) 
            Genel Şartların 9.02 nolu bölümü
            Mali ve Ekonomik Veri
            Sayın Baylar: 

            Hazine Veri Sistemi Projesi ile ilgili olarak, Türkiye Cumhuriyeti’ne verilecek çeşitli para birimlerinden oluşan 9.200.000 ABD Doları eş değeri tutarındaki kredi konusunda Türkiye Cumhuriyeti adına aşağıdakileri beyan ediyorum: 

            1. Genel Şartlar Bölüm 9.02’ye uygun olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin Dünya Bankası’na yeni ikraz taahhütlerini borcun alınmış olduğu üç aylık dönemden engeç 30 gün sonrasına kadar ve ikraz çerçevesindeki işlemleride ilgili raporun gönderilmesini takip eden yılın en geç 31 Mart tarihine kadar bildirimesini kabul ediyoruz. 

            2. Dış borçların teminatı bakımından, Genel Şartların 9.03 Bölümünün © paragrafına uygun olarak dışarıda bırakılanlar haricinde ve söz konusu bölümde tarip edilen süre zarfında kamu varlıkları üzerinde herhangi bir ipotek, rehin, ayrıcalık, öncelik veya benzeri ihtiyati alacak olmadığını beyan ediyoruz. Kamu’nun dış borçlar açısından geri ödeyememe sorunu yoktur. 

            Banka’nın ikrazda bulunurken burada sıralanan maddelere itimat edebileceğini ve gerektiğinde atıfta bulunabileceğini kabul ediyoruz. 

                                                                                                                Saygılarımla, 
                                                                                                                TÜRKİYE CUMHURİYETİ
                                                                                                                Mahfi EĞİLMEZ
                                                                                                                T.C. Washington Büyükelçiliği 
                                                                                                                Ekonomi ve Ticaret Başmüşaviri 
                                                                                                                T.C. Adına Yetkili Temsilci

                                                                                                                Mektup 2
TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
12 Haziran, 1992 

            Uluslararası İmar ve
            Kalkınma Bankası,
            1818 H Street, N.W.
            Washington, D.C.20433
            USA

İlgi Kredi No. 3477 TU
(Hazine Veri Sistemleri Projesi) 
Teknik Danışmanlık - Çalışma Konuları 

 
            Sayın Baylar: 

            Dünya Bankası ile Türkiye Cumhuriyeti arasında anı tarihte yukarıda adı belirtilen Proje için imzalanan Borç Anlaşmasının Ek 4’ün 2.Bölümüne atıfta bulunmaktayız.

            Proje’nin A bölümüne ilişkin teknik danışmanlığın ekte sunulan çalışma çerçevesine göre gerçekleştirileceğini teyid ediyoruz.

                                                                                                                Saygılarımızla, 
                                                                                                                TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
                                                                                                                Mafhi EĞİLMEZ
                                                                                                                T.C.Washington Büyükelçiliği 
                                                                                                                Ekonomi ve Ticaret Başmüşaviri 
                                                                                                                T.C. Adına Yetkili Temsilci

 
Çalışma Konuları - Teknik Danışmanlık 
Hazine Veri Sistemleri Projesi 
Hazine Ekonomik Veritabanının Tanımlanması 

            Gelişimi 

            1. Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı (Hazine) büyük bir bölümü Dünya Bankası tarafından finanse edilecek bir ekonomik veri tabanı tasarlayıp kuracaktır. Projenin amacı, geniş kapsamlı ve çok amaçlı bir Hazine Veri Sistemi kurmaktır. 

            2. Hazine’nin ekonomik veri tabanı, Hazine’nin karar verme ve bilgi ihtiyaçlarına göre belirlenmektedir. 

            Ekonomik Veri Tabanı çalışması sekiz ayrı aktiviteye ayrılabilir; 

            a. sistemin kürasel ve içeriksel düzenlenmesi ve veri tabanının veri elemanları, 

            b. verilerin toplanması, elde edileceği kaynaklar ve veri kalitesi konusunda metodlara karar verilmesi, 

            c. verilerin kalitesini artırmak için veri ve metodlar için standartların geliştirilmesi, 
 
            d. çeşitli veri elemanları aarsında ilişkyi gösterecek Sistemler Arası İlişkiler Diyagramı düzenlenmesi, 

            e. Bilgisayar için DB2 veri tabanı tanım şemasının geliştirilmesi, 

            f. sistem gelişme metodolojisi için gereken aşamaları tanımlamakm (bu aşamalar yapısal dizayn ve analiz, bilgisayar destekli yazılım araçları ile ilgili olüarak kullanılacaktır.

            g. Hazine için uygun bilgisayar destekli yazılım mühendisliği araçlarının tavsiyesi, 

            h. şimdiki uygulama ve standart raporları tekrar inşa etmek için bilgisayar destekli software mühendisliği araçlarının kullanım ve tanıtımında Hazine’ye danışmanlık yapılması. 

            3. İlk üç aktivite iktisatçılar ve mali analistlerin yardımını gerektiren, son beşi ise veri sistem analislerinin tecrübesini gerektiren çalışmalardır. Bu çalışma için gereken diğer personel Hazine içinden sağlanacaktır (avukatlar, muhasebeciler ve idareciler gibi) .

                Ekonomistler Tarafından Gerçekleştirilmesi Gereken Görevler: 

            4. danışman ekonomistler, veri tanımları, nitelikleri ve veri gruplarının ilişkileri konusunda IMF-OECD gibi uluslararası kuruluşların standartlarına ulaşılması yönünde konusunda Hazine personeline yardımcı olacaklardır. Ayrıca, Danışmanlar uluslararası kabul görmüş muhasebe ilkelerine, bu verilerin halihazırda Türkiye’de kullanılıp kullanılmadığına bakılmaksızın, uyumn gerçekleşmesi konusunda da çalışacaklardır. Danışmanlar hazine elemanları ile çalışarak, ilgili veri grupları ve kategorileri, veri kaynakları ve veri yazılım değişkenlerine karar vereceklerdir. Danışmanlar ayrıca: (i) varolan verinin içeriğini belirlemek ve uluslararası kıyaslamasını yapmak, (ii) eldeki kaynakların kalitesine karar vermek, (iii) veri tanımlamada kullanılan istatistiki ve ekonomik teknikleri gözden geçirmek, (iv) veri tanımlamasının gerisinde yatan ekonomik nosyon ve mantığı gözden geçirmek, (v) verinin yayınlanma sıklığını gözden geçirmek, (vi) veri kalitesine karar vermek için Hazine elemanlarına veri kalitesini ölçen metotlar konusunda yardımcı olmak konularında çalışmalar yapacaklardır. 

            5. Verinin bir kısmı Hazine kaynaklarından, önemli bir kısmı da aşağıda sıralanan diğer kaynaklardan sağlanacaktır: Merkez Bankası, Devlet İstatistik Enstitüsü, Devlet Planlama Teşkilatı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı. Bu çalışmalara başlamadan önce Hazine bu kuruluşlarla işbirliği yapmak ve gerekli verileri elde etmek konusunda gerekli düzenlemeleri yapmış olacaktır. Bu çerçevede, Hazine bu kuruluşlarla işbirliği anlaşması yapacaktır. Hem verinin elde edilmesine ek olarak, yapılan anlaşma ile Hazine, verinin birincil kaynakları ile niteliği ve tanımlarını belirleyen tüm faktörleri araştıracaktır. 

            6. İlk olarak ekonomistler, Hazine’nin çalışmaları için gerekli olan tüm ekonomik verileri tanımlayan bir çerçeve belirlemelidirler. Tüm ekonomik veri, olabildiği kadar detaylı tanımlanmalıdır. Tablo 1’de tanımlanan altı anahtar ekonomik veri sınıfında ve verilerin varolduğu diğer iki gruptaki veri en düşük ayrıntı düzeyinde tanımlanacaktır. Bu iki grup parasal büyüklükler ve ödemeler dengesi ile ilgili verileri içermektedir. diğer öncelikli kategoriler şunlardır: (a) bankacılık, (b) iç/dış borçlanma, © konsolide bütçe, (d) ticaret, (e) gayri safi milli hasla, ve (f) kamu iktisadi teşebbüsleri. 

            (7) Tablo 1 her altı kategori için gerekli olan uzman danışmanlığı ve bu işleri tanımlamak için gerekli olan zamanı belirlemektedir. Bu altı kategorinin her biri bir ekip tarafından gerçekleştirilecektir. Her grup, bir veri tabanı analisti ve özel iktisat vasıflı kiişlerden oluşturulmalı diğer kişiler ile bu grupların yönetimi Hazine tarafından gerçekleştirilmelidir. Her grup bir çalışma planı taslağı ve mevcut verileri hazırlayıp, bunları bankanın tecrübesinden faydalanmak üzere Dünya Bankası’na teslim edeceklerdir. Ekipler aynı zamanda çalışmalarının nihai halini de gözden geçirilmesi için Banka’ya sunacaklardır.
 

Tablo : 1
 
Ekonomik Veri 
Sınıfı
Gerekli Özel
Vasıflar
Bitiş 
Tarihi:
1.Bankacılık  Muhasebeci
Mali analist 
Ekonomist
Veri tabanı Analisti 
Kasım 93
2. İç/Dış Borçlanma  Ekonomistler 
Borç uzmanı 
Para uzmanı 
Uluslararası 
Mali Piyasalar uzmanı
Muhasebeci 
Mali analist 
Veri tabanı analisti 
Avukat 
Yönetici 
Nisan 94
3. Konsolide Bütçe  Ekonomistler 
Kamu finansmanı 
Muhasebeci 
Avukat 
Veri tabanı analisti 
Yönetici
Ekim 94
4. Dış ticaret verileri:  Ekonomistler 
İstatistik 
Vergi
Vergi tabanı analisti 
Yönetici 
Temmuz 94
5. Gayri safi milli hasıla

üretimi : üretim, istihdam, ücret ve fiyatlar, yatırım, tüketim. (Reel ekonomi büyüklükleri) 

Ekonomistler 
İstatistik, 
Makroekonomi, 
Çalışma Ekonomisti.
İşletmeci 
Veri tabanı analisti 
Mayıs 1994
6. Kamu iktisadi Teşebbüsleri  Ekonomist
Finans uzmanı 
Veri tabanı analisti 
Avukat, işletmeci 
Şubat 94

            Bilgi Sistemi Veri Tabanı Analistleri Tarafından Gerçekleştirilecek İşler 

            8. Sistem ve sistemi oluşturan unsurların bu işle ilgili olarak tanımlandığı şekli ile, Sistemlerarası İlişkiler Diyagramı konusunda deneyimli olan analist, bu diyagramı halihazırda bilinen ADW ve dengi bazı sistemleri de kullanarak, Hazine Bilgi İşlem Merkezine sunulacaktır. Bilgi İşlem Merkezi, ayrıca veri kalitesinin ölçülmesini projeyi gerçekleştiren çalışma grubunun önerilerine göre yapacaktır. Bu çalışma çerçevesinin dışında, ancak HVSP kapsamında veri geçişleri gerçekleşecektir. 

            9. Bu projede görevlendirilecek bazı bilgisayar uzmanları aynı zamanda, veri tabanı yapısal/metodoloji ortamının geliştirilmesi konusunda Hazine Bilgi İşlem Merkezine yardımcı olacaklardır. Bilgisayar uzmanları, (1) işlerinin yapılması konusunda çalışacaklar, (2) Hazine Veri Sistemi konusunda içerik açısından bir patem geliştirilmesine yardımcı olacaklar, (3) yapısal tekniklerin ve ilişkili veri sisteminin kullanılması konusunda prosedür ve metodları geliştireceklerdir, (4) Bilgisayar destekli yazılım mühendisliği araçları konusunda tavsiyelerde bulunacaklar, (5) varolan uygulamaların revizesi konusunda Bilgi İşlem Merkezi’ne yardımcı olacaklardır. 

            Diğerleri Tarafından Gerçekleştirilecek İşler: 

            10. Hazine, Dünya Bankası’nın Borç ve Uluslararası Finansman bölümünden, Hazine dış borç sisteminin analitik kapasitesinin geliştirilmesi konusunda destek almak niyetindedir. Bu çalışma, danışmanların koordinasyonu ile proje kapsamındaki çalışma konuları altında gerçekleştirilecektir. 

            İşin Teslimi: 

            11. Her bir ekip, veri kategorilerine göre şu çalışmaları gerçekleştirecektir: 

            (a) Veri tanımlaması: Veri, toplanacak ve veritabanında tutulacaktır. Mantıki olarak alt bölümlere ayrılması ve veri kaynaklarına göre sıralanması, veri tanımlanmasındaki tarihsel değişmelerin ve toplulaştırmaların belirtilmesi; 

            (b) Veri Giriş Kriteri: Her veri elemanı için alabileceği değerler ve veri geçerliliği test yöntemleri, tutarlılık kontrolleri ve diğer veri kalitesi kriterleri geliştirilmesi; 

            c) Sistemlerarası İlişkiler Diyagramı: Peter Chen tarafından formatı geliştirilmiş olan sistemler arasındaki ilişkiler diyagramı,. aynı kategorideki veri elemanları arasındaki ilişki ve diğer kategorilerle de dışzsal ilişkileri gösteren diyagramların hazırlanması; 

            (d) Metodoloji Konusunda Tavsiyeler; Sistem gelşitirmede bilgi işlem merkezinde kullanılacak prosedür ve metodları tavsiye eden bir rapor geliştirecektir. 

            (e) Bilgisayar Destekli yazılım Mühendisliği Tavsiyeleri: Bilgisayar destekli yazılım mühendisliği ve diğer yapısal programlama ve analiz önerilerini içeren bir raporun hazırlanması. 

            Nitelikler ve Çalışma Gücü 

            12. Veri kategorilerinin beşinden dördü için veri tabanı analiz yeteneği gerekmektedir. Veri tabanı analizi için gerekli çalışmanın tümü 8 kişi-ay’lık bir zaman ve işgücü harcanarak gerçekleştirilecektir. Karşılıklı ihtiyaçlardan dolayı, iki analizci gerekmektedir. Fakat iki analizcinin nitelikleri aynıdır. Tablo 1’da gösterildiği gibi, bu iş için aşağıdaki uzmanlaşmış birçok ekonomist gerekmektedir. 
 

Makro-ekonomi ve Ekonometri  18 kişi-ay
Çalışma Ekonomisi  2 kişi-ay
Ekonomik İstatistik  3 kişi-ay 
Borçlar  3 kişi-ay 
Kambiyo uzmanı  1 kişi-ay
Uluslararası Mali Piyasalar  3 kişi-ay 
Veri Ekonomisi  6 kişi-ay 
Kamu Maliyesi  6 kişi-ay 
Toplam Ekonomist/Zaman  42 kişi-ay 

            Yeteneklerin kullanımının ortak olması nedeni ile, vergi konusunda 2, ve makroekonomi alanında da en az 3 ekonomiste gerek vardır. Diğer uzmanlar, danışman olarak istihdam edileceklerdir. 

            Nitelikler : 

            13. Bütün danışmanlar, tüm görevleri süresince Ankara’da ikamet edip, çalışmak durumundadırlar. Bütün danışmanlar, ayrıca tüm görevleri süresince üst düzey yöneticilerle yazılı ve sözlü iyi ilişkiler kurmak konusunda özel yeteneği olan insanlar olmalıdırlar. Danışmanların çoğu kamu kesimi ekonomik veri tabanı tanımlamasına ve yönetimine ilişkin yeterli bilgi birikimine sahip olmalıdırlar. 

            14. Veri tabanı analistleri kıdemli uzman ve DB2 veri tabanı teknolojisi konusunda deneyimli olmalıdırlarl. Ayrıca veri tabanı analistleri veri tabanı ilişkileri teorisi konusunda ve veri tabanı yönetimi, veriye ilişkin pratik alanlarda da uzman olmalıdırlar. Bütün bunlara ek olarak veri tabanı analistlerinin ekonomik veri tabanı oluşturulmasında ve kullanımında da deneyimli olmaları arzu edilen bir özelliktir. Aynı zamanda verinin ana bilgisayar veri tabanında saklandığı bir ortamdan kişisel bilgisayarlara ve çalışma merkezlerine yüklendiği kısımlarında çalışma deneyimi olması tercih edilmektedir. 

            15. Ekonomistlerin hepsi kendi alanlarında akademik niteliğe sahip ve makro-ekonometri ve istatistik konularında deneyimli kıdemli uzmanlar olmalıdırlar. Bunun yanında ekonomik analizde en çok hangi verinin işe yarayacağını ve hangi yöntemlerle veri kalitesinin saptanabileceği konusunda karar vermede doğrudan tecrübeli olmalıdırlar. Ayrıca son yıllardaki OECD ekonomik veri standartları hakkında bilgili olmalıdırlar. Diğer uluslararası veri standartları ve veri tabanları, özellikle Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşların zaman serisi veri tabanları, ve uluslararası kabul görmüş muhasebe standartları konusunda önemli ölçüde bilgiye sahip olunması istenmektedir. 

            Zaman ve Yer: 

            16. Bu iş Hazine’de Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü idaresinde, Ankara, Türkiye’de 1992 Temmuz-1994 Ekim tarihleri arasında zaman diliminde gerçekleştirilecektir. 

            Gözden Geçirme: 

            17. Veri tanımlamaları, Dünya Bankası temsilcileri (Borç ve Uluslararası Finans Bölümü ile Ülke Ekonomileri Bölümü) tarafından yapılacak gözden geçirmelere açık olacaktır. 

                                                                                                                        Mektup 3 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
12 Haziran, 1992

            Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası, 
            1818 H Street, N.W.
            Washington D.C.20433
            USA

                                                                    İlgi Kredi No 3477 TU
                                                                    (Hazine Veri Sistemleri Projesi) 
                                                                    Yönetim ve Eğitim Danışmanlığı 
                                                                    Çalışma Çerçevesi 

            Sayın Baylar: 
            Dünya Bankası ile Türkiye Cumhuriyeti arasında aynı tarihte yukarıda adı belirtilen Proje için imzalanan Borç Anlaşmasının Ek 4, 3. Bölümüne atıfta bulunmaktayız. 

            Projenin B bölümüne ilişkin olarak Yönetim ve Eğitim Danışmanlığının ekle sunulan çalışma çerçevesine göre gerçekleştirileceğini teyid ederiz. 

                                                                                                            Saygılarımla
                                                                                                            TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
                                                                                                            Mahfi EĞİLMEZ
                                                                                                            T.C.Washington Büyükelçiliği 
                                                                                                            Ekonomi ve Ticaret Başmüşaviri 
                                                                                                            T.C. Adına Yetkili Temsilcisi 

Çalışma Konuları - Organizasyona İlişkin Danışmanlık 
 
Türkiye: Hazine Veri Sistemleri Projesi:

            1. Gelişimi: 
            1. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Dünya Bankası’nın finanse ettiği ve Hazine’nin bilgi, sistem ve Makro-ekonomik yönetim ile ilgili birikimini iyileştirmeye yönelik bir Hazine Veri Sistemleri projesi uygulanacaktır. Proje, ekonomik veri yönetim sistemi de dahil olmak üzere Hazine’de (a) analitik kapasitenin analitik çalışmalarla iyileştirilmesi, (b) yeni veri sisteminden maksimum avantaj sağlanması ve etkinliğin artırılmasını içermektedir. 

            II. Amaçlar: 

            2. Proje’nin kurumksal gelişimine ilişkin olarak yönetim ve eğitim konusundaki danışmanlık hizmetleri müsteşarlık’ta şu fonksiyonları yerine getirecektir: (a) Veri Yönetim sistemi’nin etkin kullanımı konusundaki prosedür ve organizasyona ilişkin olan kısıtlılıkların tanımlanması, ve bu kısıtlılıkların ortadan kaldırılması konusunda faaliyet planı geliştirilmesi; ve (b) Proje finansmanı kapsamında yapılacak eğitim-kurs gibi aktivitelerin belirlenmesi, ve Hazine’nin uzun dönemli insan kaynağı planlamasının formüle edilmesi. 

            III. Yönetim Danışmanlığı: 

            3.Yapılacak İşler: Makro-yönetimdeki rolüne ve veri sistem yönetiminin hazırlanmasına bağlı olarak, Hazine’nin bazı yönetim birimleri yeniden organize olmaktadır. Hazine Veri Sistemleri Projesi’nin yürütülmesinden sorumlu olan Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü’nün kadro ihtiyaçlarının 1992 ortasına kadar karşılanacağı beklenmektedir. Bu düzenlemelerin tamamlanabilmesi için varolan prosedür ve organizasyon sistemlerinin gözden geçirilmesi ve Veri Yönetim Sistemi geliştirilmesi ile ilgili olarak sistemin daha etkin kullanımını sağlamak amacı ile kısıtlılıkların kaldırılması gerekmektedir. Veri Yönetim Sistemi, Hazine’deki tüm yönetim birimlerine destek sağlayacağı için, uygulama sonunda diğer kamu birimleri ve çeşitli seviyelerde de özel kesim birimleri bu sisteme geçileceğinden yönetim konusundaki danışmanlık hizmeti şu konularda gerekli olacaktır: 

            - Hazine içinde vaoraln enformasyon ve veri sisteminin paylaşılması ve kullanılması konusundaki uygulama prosedürünün ve yapısının gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi, 

            - Hazine’nin ürettiği ve/veya Hazine verisini kullanan diğer kamu kuruluşları ile Hazine arasındaki veri/enformasyon kullanımı ve paylaşımı konusundaki uygulama prosedürünün ve yapısının gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi, 

            - Hazine’dekgi birimlerin ve diğer ilgili birimlerin Hazine Veri Sistemi’ne ulaşması konusundaki yapı ve prosedürün iyileştirilmesi konusunda uluslararası uygulamanın esas alınarak seçeneklerin ve önerilerin belirlenmesi, 

            - zaman sınırlamaları içeren bir faaliyet programının geliştirilmesi. 

            Seçilecek bazı danışmanlık hizmetleri Hazine bünyesinde kurulacak Ekonomik bilgi Merkezi aracılığı ile özel sektör kullanımına sunulabilir. 

            4. Teslim: Yönetim konusundaki danışmanın (seçeneklerin belirtildiği geniş kapsamlı bir rapor taslağı) hazırlanması (1 Kasım 1992 tarihine kadar) beklenmektedir. Rapor taslağının uygunluğu, Dünya Bankası, Hazine ve diğer ilgili kuruluşlar tarafından gözden geçirilebilir ve tartışılabilir. Bu konudaki nihai rapor, 15 Aralık 1992 tarihine kadar faaliyet raporu ile birlikte Hazine’ye sunulacaktır. 

            5.Genel Değerlendirme: Hazine, kendi yapısı içinde bilgi paylaşması ve Hükümetin bu konularda, kamu kesiminin ihtiyacı konusundaki çalışmalarına destek olacaktır. Proje kapsamındaki çalışma konularının geliştirilmesinden önce, Hazine, gerek kendi içindeki birimler ve gerekse, ilgili diğer kuruluşlar (Merkez Bankası, DİE, DPT Maliye ve Gümrük Bakanlığı) arasında enformasyon ve işbirliği konusunda gereken işbirliği anlaşmasını yapmış olmalıdır. Yönetim konusundaki danışman, Veri Yönetim Sistemi konusundaki teknik danışman (pagraf 2) ve eğitim konusundaki danışmanlar (paragraf 8) arasındaki işbirliğini uygun olarak düzenleyecektir. Hazine, danışmanlar arasındaki işbirliği konusunda uygun tedbirleri alacaktır. 

            6.Nitelikler: Seçilen Yönetim Danışmanı kıdemli uzman seviyesinde olmalıdır. Uzman, kamu yönetimi ve/veya yönetim konusunda akademik kariyer, sahibi biri olmalıdır. Ayrıca, enformasyon sistemleri konusunda eğitim ve yetenekleri de olmalıdır. İşin niteliğine uygun ve iletişim yeteneklerine sahip birisi olmalıdır. Danışmanın her düzeyde yönetici ve uzmanı ile ilişki kurması gerekmektedir. Kurum içi yada kurum dışı diğer kuruluşlarla ilişkiler konusunda hassasiyet göstermektedir. 

            7.Dönem/Zamanlama/Yer: Çalışma 1 Eylül 1992 ile 15 Aralık 1992 arasındaki dönem için 3 kişi/ay’lık bir çalışmayı gerektirmektedir. Rapor yazmak dışında, yapılacak çalışma Ankara’da, Hazine Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü yönetiminde yapılacaktır. Çalışma için uygun adayın seçilmesi Dünya Bankası’nın onayına bağlıdır. Çalışma için yapılacak ödemeye seyahat, barınma ve yaşama ile çalışma için yapılacak ödeme dahildir. 

            IV.Eğitim Danışmanlığı:

            8. Hazine elemanları, bürokrasi içinde oldukça iyi eğitim almış, seçkin bürokratlardır. Bununla birlikte, Hazine personelinin yetenklerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Kısa ve uzun dönemde, Verg Yönetim Sistemi’nden elde edilecek faydanın maksimize edilebilmesi için Hazine, analitik birikimini geliştirmeli ve birikimini korumalıdır. Kısa dönem ihtiyaçlarına göre, Hazine personelinin yüzde 70’inin bazı alanlarda analitik yeteneklerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu alanlar, makro-modelleme, mali yönetim, muhasebe, denetim, istatistik, uluslararası ticaret, maliye ve hukuk(bu konuda ekte tablo sunulmuştur.) Hazine personeli konusunda uzun dönemli olarak bir kurumsal insan gelişme programı yapılması gerekmektedir. Eğitim konusundaki danışmanlık hizmeti şu konulara ihtiyaç duymaktadır; (a) geniş anlamda şu anda tanımı varolan kısa dönem eğitim programının uygulanmasında Hazine’ye yardımcı olmak, (b) Hazine personeli için kurumsal eğitim programı hazırlamak . Kısa dönem eğitim ihtiyacına paralel olarak eğitim danışmanından şunlar istenmektedir: 

            - kısa dönemli eğitm ihtiyacının karşılanabilmesi için yurtdışında ve yurtiçindeki kursların belirlenmesi, ve bu kurslara katılım için gereken düzenlemeler konusunda Hazine (Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü)’ne yardımcı olmak, 

            - Kısa dönem eğitim programından yararlanacak adayların seçimi konusunda uygun kriterler tanımlamak, 

            - Bu eğitim programlarına katılacak kişilerin seçimi konusunda Hazine’ye yardımcı olmak.

            Uzun dönemli eğitim programı konusunda, eğitim danışmanından şunlar istenmektedir: 

            - Hazine elemanlarının yetenek değerlendirmesini yapmak,

            - Rolüne ve fonksiyonuna bağlı olarak Hazine’nin ihtiyaçları ile personelin varolan yeteneklerinin değerlendirmesini yapmak,

            - varolan eğitim fırsatlarının değerlendirilmesini yapmak, 

            - uluslararası deneyime bağlı olarak Hazine personelinin eğtimi konusunda kurumsal çerçeveye ilişkin olarak çözüm seçeneklerini ve önerileri belirlemek. 

            9.Teslim: Eğitim danışmanının görevi iki aşamalıdır. ilk aşama, kısa dönem ihtiyacı ile ilgilidir; ikinci aşama ise, uzun dönem eğitim ihtiyacı ile ilgilidir. İlk aşama, 15 Haziran 1992 tarihine kadar sonuçlandırılmalıdır. Kısa dönem eğitim ihtiyacı konusunda bu dönemde program ve kursları da içeren rapor hazırlanmalı, adayların seçiminde esas olacak kriterler, ve aday listesi belirlenmelidir. Rapor, tartışma ve anlaşma için Dünya Bankası ve Hazine’ye verilmelidir. İkinci aşama, 15 Aralık 1992 tarihine kadar sonuçlandırılmalıdır. Bu rapor, Hazine’nin kapsamlı eğitim ihtiyaçlarını tanımlayan bir rapordur ve Hazine’nin insan kaynağı gelişmesinin kurumsal çerçevesini belirleyen bir rapordur. Nihai rapor, 31 Aralık 1992 tarihine kadar hazırlanmış olacaktır ve Dünya Bankası ile Hazine’nin tartışmasına ve oluruna sunulacaktır. 

            10. Genel Amaçlar: Hazine, analitik kapasitesini ve personelin sahip olduğu yetenekleri geliştirmiş olacaktır. Burada belirtilen çalışma konularının gerçekleştirilmesinden önce, Hazine, kendi içinde (ve gerekirse diğer Kamu Kuruluşları ile) işbirliğini gerçekleştirecek olan anlaşmayı yapmış olacaktır. Teknik danışmanlık ve yönetim danışmanlığı ile ilgili işler konusunda Hazine, çeşitli uzmanlar arasındaki gereken işbirliğini sağlayacaktır. 

            11. Nitelikler: Seçilen Eğitim danışmanı, 8.maddede adı geçen ilgili alanlarda, kamu (ve özel) sektör ve,  gelişmekte olan kurumsal eğitim programları konusunda deneyimli ve insan kaynağı konusunda uzman birisi olmalıdır. Uzmanın eğitim ve insan kaynağı gelişmesi gibi özel bir alanda akademik kariyeri olmalıdır. Bunlara ek olarak, akademik denyim ve eğitim (özellikle emek piyasası konusunda), aranan özelliklerdir. Yapılacak işin niteliği gereği, eğitim danışmanı insan ilişkilerinde iletişime ilişkin yetenekleri olan birisi olmalıdır. Her seviyeden kişi ile eğitim uzmanının rahat ilişki kuruyor olması gerekmektedir. 

            12.Dönem/Zamanlama/Yer: Yapılacak iş toplam olarak 3.5 kişi/ay’lık bir zaman dilimine gerek duymaktadır ve 1 Eylül-31 1992 Aralık arası dönemde tamamlanmalıdır. Rapor yazmak dışında iş Ankara’da tamamlanmalıdır. İş, Hazine Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü direktörlüğünde yapılacaktır. Çalışma için yapılacak ödemeye seyahat, barınma ve yaşama ile iş için yapılan ödeme dahildir. Çalışma için uygun adayın belirlenmesi Dünya Bankası’nın uygun onayına bağlıdır. 

                                                                                                                Mektup:4

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
12 Haziran 1992

            Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası 
            1818 H. Street N.W.
            Washington, D.C. 20433
            USA

                                                                                İlgi: Kredi No 3477 TU
                                                                                (Hazine Veri Sistemleri Projesi) 
                                                                                Teknik Danışmanlık - Çalışma Çerçevesi 

 
            Sayın Baylar: 
            Dünya Bankası ile Türkiye Cumhuriyeti arasında aynı tarihte adı belirtilen Proje için imzalanan Borç Anlaşmasının Ek 5’inin 5 nolu Paragrafına atıfta bulunmaktayız. 

            Proje’nin B Bölümünün 2. Kısmına ilişkin çalışmaların ve analitik çerçevenin ekte sunulan çalışma çerçevesine göre gerçekleştirileceğini teyid ederiz. 

            Saygılarımla 
            TÜRKİYE CUMHURİYETİ
            Mahfi EĞİLMEZ
            T.C. Washington Büyükelçiliği 
            Ekonomi ve Ticaret Başmüşaviri
            T.C. Adına Yetkili Temsilci

Türkiye’de Kamu Kesiminin Ayrıntılı Olarak Gözden Geçirilmesi ve Mali Hesapların 
Konsolidasyonu 

            A. Çalışmanın Amacı 
            1.Türkiye’de Kamu Kesimi; genel bütçe, katma bütçe, KİT’ler, bütçe dışı fonlar, mahalli idareler ve sosyal güvenlik kuruluşlarından oluşur. Bu kuruluşların herbiri bağımsız gelir kaynaklarına sahiptirler, harcama programları ve mali açıklarını finansman mekanizmaları birbirinden farklıdır. Bununla birlikte kendi aralarında karışık bir fon akımları vardır. 

            2. Şu anda Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) milli gelir hesaplama yöntemine bağlı olarak tüm kamu sektörü için bir yıllık konsolidasyon hesabı yapmaktadır. Eksik olan ise, kamu sektörü mali hesaplarının konsolidasyonunu da içeren detaylı bir hesap çerçevesidir. Bu çerçevenin yapılması kamu kesimi kısa dönem fonlarının izlenmesi ve analiz edilmesi açısından önemlidir. Çalışmanın amacı ekonomi için fon akım sisteminin geliştirilmesine yönelik bir adımdır, ayrıca bu çalışma, bütün kamu sektörü için “konsolide bütçe hesabının” yapılmasını amaçlamaktadır. 

            B.Yapılacak İşlerin Tanımlanması: 

            3. Çalışma çerçevesinde yapılacak işler aşağıdaki şekildedir: 

            A. kamu sektörünü oluşturan her bir sektör için kamu geliir, harcaması, varlıkları ve mali kaynakları konusunda elde bulunan bilgilerin gözden geçirilmesi ve bu bilgilerin tutarlı bir zaman serisi olarak geliştirilmesi; 
 
            B Gerçekleştirilecek olan konsolidasyon metodu ile varolan muhasebe sisteminin tutarlılığının değerlendirilmesi; 

            C Konsolide kamu sektörü mali akımları ve kalemleri konusunda mali muhasebe hesap çerçevesinin oluşturulması; ve

            D Kamu açıkları finansmanının özellikle önemli makroekonomik değişkenlere olan etkilerinin değerlendirilmesi ve politika hazırlanmasına yardımcı olacak analitik araçların oluşturulması, 

            4. Bu çalışmalar, mali açıklarının ölçülmesi, enflasyon muhasebesi, mali muhasebe, mali politika konularındaki uluslararası literatürün taranmasını gerektirmektedir. 

            C.Zaman ve Personel Gereği: 

            5. Çalışma Hazine ve yurtdışından çeşitli uzmanların desteği ile oluşturulacak bir çalışma grubu tarafından gerçekleştirilecektir. Proje, üç ayrı alanda uluslararası destek alacaktır: (a) mali muhasebe, (b) fon akım teori ve pratiği, c) mali politika analizi. Çalışma için 9 kişi-ay eşdeğerinde bir insan gücü ve zaman gerekmekte ve maliyetin kişi-ay 15.000 dolar üzerinden toplam 145.000 dolar olacağı tahmin edilmektedir. Çalışma grubuna en az 2 uzman ve 4 uzman yardımcısı katılacaktır. Katılcak kişilerin ekonomi, muhasebe ve finansman konularında eğitim almış olmaları gerekmektedir. Katılcak kişiler, Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü, Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü, Kamu Finansmanı Genel Müdürlükleri ile Hazine’deki diğer ilgili kuruluşlardan olacaklardır. Çalışma grubu ayrıca, Maliye Bakanlığı, DPT, Merkez Bankası, DİE ve diğer kuruluşlardan yardım alacaklardır. 

            6. Çalışma, 18 ay’da tamamlanacaktır. Çalışma takvimi şu şekildedir: 

            A literatür tarama: ilk üç ay; 

            B Kamu sektörü hesaplarının gözden geçirilmesi, zaman serilerinin düzeltilmesi: ilk altı ay,

            C Konsolide hesap sisteminin oluşturulması, veri transformasyonu ve verinin bilgisayar sistemine girilmesi, politika analizi araçlarının belirlenmesi: ikinci altı ay, 

            D Bilgisayar uygulaması ve dökümantasyonu; üçüncü altı ay, 

            E Nihai çalışma raporunun hazırlanması: son iki ay. 

            D.Çalışmanın Etkisi: 

            7. Çalışma şu alanlarda Hazine’yi güçlendirecektir: 

            A konsolide edilmi mali çerçeve içinde kamu sektöründeki gelişmelerin izlenmesi; 

            B kamu sektörü finansmanının programlanması, 

            C makroekonomik karar mekanizması için güncel ve iyi oluşturulmuş girdilerin sağlanması. 

            Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hesaplarının Konsolide edilmesi ve Performans Değerlendirme Sistemi Oluşturulması; 

            A. Çalışmanın Amacı : A

            1. Konsolide Bütçe açıklarının önemli bir nedeni, mali açıdan zor durumda olan KİT açıklarıdır. Hükümetin iktisadi reform programının amaçları: (a) KİT açıklarının ekonomiye yaptığı olumsuz etkiyi azaltmak; ve (b) KİT uygulamalarının iyileştirilmesidir. KİT’lere ilişkin program esas olarak, kamu niteliği ağır basan mallar üreten KİT’ler ve monopol durumundaki KİT’lerin devlet kontrolünde kalması şeklindedir. Devlet kontrolünde olan KİT açıkları ise, Hazine üzerinde mali baskı yaratmaya devam edecektir. Söz konusu KİT reform programı çerçevesinde çalışmanın amaçları şu şekilde özetlenebilir, 

            A KİT’lere yapılan transferlerin azaltılması ile Hükümetler tarafından iktisadi amaçları olmayan müdahalelerin azaltılarak maliyet düşürülmesine yardımcı olmak (istihdamın artırılması, bölgesel kalkınmanın sağlanması ve altyapı yatırımları gibi) 

            B Devlet kontrolünde kalmış olan KİT’ler arasındaki mali fon akımlarının izlenmesi ve tahminlerin yapılması,

            C Devlet kontrolü dışındaki KİT’lerde mali fon akımlarının tahmin edilmesi ve izlenmesi, 

            B.Yapılacak İşlerin Tanımlanması

            2. Yapılacak İşler şu şekilde maddelenebilir; 

            A KİT’ler konusunda şu anda var olan mali enformasyon ve reporlama sisteminin gözden geçirilmesi, 

            B Devlet kontrolünde kalan KİT’lerle ilişkili olarak enformasyon raporlama isteklerinin tanımlanmasına ilişkin olarak (i) program/izleme finansmanının (a) Hazine, ve (b) tüm ekonomiye olan maliyetinin hesaplanması, ve (ii) hükümet tarafından KİT’lere verilen ekonomik olmayan hedefler içeren görevlerin mali finansmanının belirlenmesi.

            C Kamu kontrolü dışına çıkarılan KİT’lerle ilgili olarak, izleme ile ilgili program/izleme isteklerinin belirlenmesi; (a) Hükümetçe KİT’lere verilen ve iktisadi nitelikte olmayan görevler nedeni ile Hazine’ye olan finansman taleplerinin belirlenmesi, ve (b) özelleştirme ve karar nedeni ile Hazine’ye yönelen finansman akımının belirlenmesi. 

            D Gerçekleşmesi öngörülen reform programı çerçevesinde, Hazine’nin şu işleri izlemesi ve programlaması gerekmektedir: (a) KİT’lerin toplam finansman gereklerinin belirlenmesi, (b) Hazine borçlanmasının etkilerinin belirlenmesi, ve © Hükümetçe KİT’lere verilen ve iktisadi nitelikte olmayan görevlerin maliyetlerinin belirlenmesi. x

            Bu işlerin yapılması için, bu konulardaki uluslararası literatürün taranmasını (a) enflasyon ortamında mali muhasebe işlemleri ve (b) mali muhasebe konularında bilgilenmeyi gerektirmektedir. 
 
            C.Zaman ve Personel Gereği

            4. Söz konusu olan bu çalışma, bir çalışma grubu tarafından yapılacaktır. Çalışma grubu, Türkiye’den ve yurtdışından sağlanacak uzmanlarla desteklenecektir. Proje; (a) mali muhasebe, (b) enflasyon muhasebesi ve (c ) mali izleme sistemleri konusunda uluslararası destek hizmetlerini finanse edecektir. Proje kapsamında, belirli sayıda Hazine personeli muhasebe ve diğer ilgili konularda eğitim alacaklardır. 6 kişi/ay’a göre bu çalışma grubunun beklenen maliyeti 150.000 $’dır. Çalışma grubuna Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü, Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Kamu Finansmanı ve Banka Kambiyo Genel Müdürlüğü ve Hazine’deki diğer ilgili birimlerden; iktisat, maliye, muhasebe konularda eğitim almış, en az 2 uzman ve 4 uzman yardımcısı katılacaktır. Çalışma grubu ayrıca DPT, DİE, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, ilgili KİT ile diğer ilgili birimlerden destek sağlayacaktır. 

            5. Çalışma grubu, işlerini 20 ay içinde tamamlayacaktır. Grubun programı şu şekildedir; 

            a. literatürün taranması; ilk üç ay,
            b. Devlet kontrolünde kalacka KİT’lere ilişkin raporlama ve enformasyon ihtiyaçlarının gözden geçirilmesi ve gerekli raporların hazırlanması; ilk altı ay, 
            c. Devlet kontrolü dışındaki KİT’lere ilişkin programlama ve enformasyon ihtiyaçlarının gözden geçirilmesi ve gerekli raporların hazırlanması; ikinci altı ay, 
            d. Tüm KİT’lere ilişkin mali muhasebe ve izleme programlarının şekillendirilmesi; üçüncü altı ay,
            e. son çalışma raporunun hazırlanması: iki ay.

            D. Çalışmanın Etkileri 

            6. Çalışma, (a) Hazine’nin KİT’lerde yapılacak değişiklikler konusundaki idari birikimlerini artıracaktır, (b) KİT’lerin mali piyasalar üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi konusundaki Hazine deneyimi iyileşecektir. © Hükümet tarafından KİT’lere verilen ekonomik amaçlı olmayan görevlerin maliyet değerlendirmesi konusunda analitik çerçeve oluşturulmasına katkıda bulunacaktır. 

Mali sektör’de Fon’ların Kaynak ve Kullanımı ve Kamu Kesimi’nin Mali Piyasa’daki Payı 

            A.Çalışmanın Amacı

            1. 1985 yılından bu yana;kamu açıkları, Merkez Bankası kaynakları kullanılarak finanse edilmek yerine, mali piyasalardan sağlanan kaynaklarla finanse edilir olmuştur. Mali piyasalarda son yıllarda şu türden libarelleşme eğilimleri görülmüştür: (a) mali araç ve kuruluşların farklılaşması, (b) sermaye piyasasının ortaya çıkması, c) uluslararası sermaye hesaplarının açılmaya başlanması. Bu gelişmeler çerçevesinde, kamu kesimi açıklarının finansmanı konusunda etkin stratejilerin belirlenebilmesi ve uygulanabilmesi için mali piyasalardaki fon akımlarının detaylı düzeyde bilinmesi gerekmektedir. Bu çerçevede bu çalışmanın amacı: (a) mali piyasalardaki fonların kullanım ve kaynaklarının modellenmesi, (b) kamu açıklarının finansmanının mali piyasalar (ve diğer önemli faiz oranı, döviz kuru gibi makro-ekonomik değişkenler) üzerinde yaptığı etkileri ortaya koyması.

            B.Yapılacak İşlerin Tanımlanması: 

            2. Bu çalışma başlığı altında yapılacak işler ve şu şekilde gruplandırılabilir; 

            a. mali piyasalar hakkında varolan bilgilerin gözden geçirilmesi; gerekli verinin oluşturulması (veri kaynakları; Hazine Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü, Merkez Bankası ve Sermaye Piyasası) 
            b. Mali fonların kullanımı ve kaynakların konusunda kamu ve özel sektör ayrımına dayalı bir bilgi sistemi oluşturmak, ve mali kaynakları para türlerine göre tasnif etmek (TL ve yabancı paranın her bir türüne göre) , 
            c. Alternatif mali araçların getiri ve maliyetlerinin izlenmesini sağlayacak sistemin oluşturulması, 
            d. Alternatif finansma yöntemlerinin mali piyasalar üzerindeki etkilerini gösteren bir simulasyon programı oluşturmak.

            Bu yapılacak işler kamu maliyesi, fon akımı ve mali piyasalar konusundaki literatürün taranmasını gerektirmektedir. 

            C. Zaman ve Personel Gereği 

            3. Bu çalışmayı gerçekleştirecek olan çalışma grubu, yurtdışından ve Türkiye içinden çeşitli uzmanlardan bilgi yardımı alacaktır. Proje, iki alanda uluslararası desteği finanse edecektir; (a) bankacılık ve mali piyasalar konusunda, (b) simulasyon modelleri konusunda. Bu çalışmanın maliyeti 6 kişi/ay üzerinden toplam olarak 90.000 $’dır. (kişi/ay= 15.000 $). Çalışma grubuna, Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü, Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü, Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü ve Hazine’deki diğer ilgili birimlerden; bankacılık, mali piyasalar, iktisadt ve ekonometri eğitimi almış, en az 2 uzman ve 4 uzman yardımcısı katılacaktır. Çalışma grubu ayrıca Merkez Bankası, Sermaye Piyasası ve ilgili kamu ve özel bankalardan destek sağlayacaktır. 

            4. Çalışma 18 ay içinde tamamlanacaktır. Çalışma programı şu şekildedir; 

            a. ilgili literatürün taranması (ilk üç ay) 
            b. bilgi ve raporlama sistemlerinin gözden geçirilmesi, mali fonların kullanım ve kaynaklarının izlenmesi konusunda sistem geliştirilmesi (altı ay) ,
            c. Alternatif mail araçların maliyet ve getirilerinin izlenmesi konusunda sistem geliştirilmesi (üç ay), 
            d. simulasyon modeli geliştirilmesi (altı ay), 
            e. son çalışma raporunun hazırlanması (iki ay), 

            D. Çalışmanın Etkileri

            5. Çalışma, sonuç olarak Hazine’nin şu konulardaki bilgi birikimini iyileştirmeyi amaçlamaktadır: 

            a. mali piyasalar üzerindeki gelişmelerin izlenmesi.
            b. kamu kesimini mail operasyonlarının mail piyasalardaki etkilerinin analiz edilmesi ve izlenmesi,
            c. yıllık program ve bütçe çalışmaları sırasında, alternatif açık ve finansman senaryolarının potansiyeli mali ve makro-ekonomik etkilerinin değerlendirilmesi.

Türkiye Ekonomisi Makro-ekonometrik Model Çalışması: 
Model Hazırlığı ve Model Oluşturulması 

            A.Çalışmanın Amacı

            1. Hazine, politika analizi konusunda sayısal bir model ihtiyacı duymaktadır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye ekonomisinin modellendirilmesi konusunda gereken temel çalışmaları yapmaktır. Çalışma, Hazne uzmanlarının Makro-ekonomik Modelleme ve ekonometrik teknikler konusunda ki bilgi ve becerisini artırmaya yöneliktir. Ayrıca, temel makro ekonomik değişkenler için ekonomik zaman serilerinin tutarlı bir set olarak oluşturulmasını da amaçlamaktadır. 

            B.Yapılacak İşlerin Tanımlanması 

            2. Bu çalışmada yapılacak işler şu başlıklar altında gruplanabilir: 

            a. Ekonometrik teknikler ve makro-ekonomik modelleme konusundaki uluslararası literatürün taranması,
            b. Mevcut Türkiye ekonomisi için yapılan makro ekonometrik modellerin incelenmesi, 
            c. Oluşturulacak modelde yer alacak olan temel makro-ekonomik değişkenler setinin oluşturulması, seçilen değişkenlerin zaman serilerinin oluşturulması, ve son olarak ise bu zaman serileri ile ilişki testlerin yapılması, 
            d. Modelde yer alacak makro-ekonomik bölümlemelerin oluşturulması.

            C.Zaman ve Personel İhtiyacı

            3. Oluşturulacak çalışma grubu, yurtdışında ve Türkiye’den çeşitli uzmanlar tarafından bilgi açısından desteklenecektir. Çalışma grubunun yurtdışından alacağı bilgi desteği; makro-ekonomik modelleme teknikleri, modelde ki makroekonomik değişkenlerin oluşturacağı temel blokların tanımlanması ve belirlenmesi ile zaman serilerinin istatistiki testlerinin yapılması konularında olacaktır. Böylece proje, iki ayrı alanda uluslararası finansman desteğine ihtiyaç duymaktadır; (a) makro-ekonomik teori ve makroekonometrik modelleme, (b) Ekonometrik modelleme teknikleri ve istatistiki testler, Çalışmanın maliyeit 8 kişi/ay üzerinden 120.000 $ olarak tahmin edilmektedir (kişi/ay 0 15.000 $ olarak). Çalışma grubu, makro-ekonomik teori, istatistik, ve ekonometrik modellem konularında eğitim almış, Hazine Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü, Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü ile Hazine’deki diğer ilgili birimlerden en az 2 Hazine ve Dış Ticaret Uzmanı ve 4 Hazine ve Dış Ticaret Uzman yardımcıs tarafından oluşturulacaktır. Çalışma grubu Merkez Bankası ve diğer ilgili kuruluş uzmanları ve üniversite hocaları tarafından desteklenecektir. 

            4. Çalışma grubu bu çalışmayı 18 ay içinde tamamlayacaktır. Çalışmanın zaman ve konulara göre takvimi şu şekildedir; 

            a. ilgili konulardaki literatürün incelenmesi : ilk altı ay,
            b. varolan makroekonometrik modellerin incelenmesi: üç ay, 
            c. temel makro-ekonomik değişkenlerin belirlenmesi, gereken zaman serilerinin hazırlanması ve ilgili istatistiki testlerin yapılması: üç ay, 
            d. modellenmesi yapılacak makro-ekonomik ana bloklarının oluşturulması: (dört ay), 
            e. nihai çalışma raporunun hazırlanması (iki ay), 

            D.Çalışmanın Etkileri 

            5. Çalışma, esas olarak, Türk ekonomisi için geliştirlecek makro-ekonometrik model konusunda Hazine içinde bu konuda uzmanlaşmış bir ekip oluşturulmasına yardım edecektir. Bu şekilde çalışma, Türkiye ekonomisindeki temel makro-ekonomik değişkenler arasındaki ilişkiler konusundaki Hazine birikiminin güçlendirilmesine yardımcı olacaktır. Bu bilgi, iktisat politikasının oluşturulmasında ve makro-ekonomik ilişkilerin yönetilmesinde kullanılabilecektir. 

Dış Ticaret Çalışması: Tarife Rejiminin Bütçe Etkisi 

            Çalışmanın Amacı
            1. Hazine , dış ticaret rejiminin düzenlenmesinden sorumludur. 1980’li yıllarda, dış ticaret rejimi önemli oranlarda libere edilmiştir. Söz konusu dönem sonunda ise, dış ticaret üzerinden alınan vergiler, toplam ithalatın %12’si civarındadır. Bu oran, OECD üyesi diğer ülke veya AT üyesi ülkeler ile karşılaştırıldığında yüksek bir orandır. Diğer yandan, ithalat rejimi yine bu ülkeler ile karşılaştırıldığında, yapı olarak uyumlu değildir (ithalatta uygulanan Toplu Konut Fonu gibi). Türkiye, AT ve EFTA ile yaptığı anlaşmalar gereği, bu kuruluş üyesi ülkeler ile 1995 yılına kadar gümrük uyumunu gerçekleştirecektir. Bu yeni gümrük sistemine geçiş, kamu gelirleri ve kaynak dağılımı ile reel piyasalarda çeşitli etkiler meydana getirecektir. Çalışmanın amacı bu çerçevede; (a) Dışticaret vergilerinin tek bir gümrük vergisi olarak uygulamasının yaratacağı etkileri analiz etmek, (b) Öngörülen gümrük vergisi indiriminin bütçe üzerine etkisinin modellenmesidir. 

            Yapılacak İşlerin Tanımlanması

            2. Bu çalışma kapsamında işler şu şekilde gruplanabilir; 

            a. Dış ticaret rejiminde meydana gelen bir değişikliğin gelir etkisinin ortaya konmasında kullanılan varolan analitik araçların gözden geçirilmesi; 
            b. Mevcut ithalat vergi sisteminin yarattığı vergi hasılatının ayrıntılı dökümünün yapılması (bütçe dışı çeşitli fonların kaynak ve kullanımına göre); 
            c. Bütçe dışı fonların fonksiyonlarının ve dış ticarette vergi konsolidasyonunun (ve ürünlere göre vergi birliğine gidilmesinin sonuçlarının) analiz edilmesi; 
            d. AT ve EFTA ile yapılacak gümrük birliğinin gümrük vergisi gelirleri üzerinde yarattığı etkiyi ortaya koyacak model geliştirilmesi (model, ithalat talebinin fiyat esnekliklerine bağlı olarak tahmin edilecektir). 

            Bu çalışma, dış ticaret politikası konusundaki ekonomik literatürün taranmasını, toplam talep fonksiyonunun tahmin edilmesini gerektirmektedir. 

            Zaman ve Personel Talebi 

            3. Çalışma Türkiye’den katılacak uzmanlar yanında, yurtdışından uzmanlarında katkıları ile gerçekleştirilecektir. Proje, şu konularda uluslararası desteğe gerek duymaktadır. (a) dış ticaret vergilerinin konsolidasyonu, (b) mali muhasebeleştirme, ve c) toplam talep fonksiyonunun ekonometrik modellenmesi. Çalışma için 6 aylık bir teknik çalışma gerektiği beklenmektedir. Çalışmanın maliyeti 90.000 $’dır. (ay başına 15.000 $). Çalışma grubuna, dış ticaret politikası, maliye politikası ve ekonometri konularında eğitim almış ve Hazine Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü, Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü, Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü, İthalat Genel Müdürlüğü ve Hazine’nin diğer ilgili birimlerinden olmak üzere en az 2 uzman yardımcısı katılacaktır. Çalışma grubunun DPT, DİE, Maliye Bakanlığı ve diğer ilgili birimlerden yardım alacağı beklenmektedir. 

            4. Çalışma onsekiz ay içinde tamamlanacaktır.Çalışma programı şu şekildedir: 

            a. literatür taraması: dört ay
            b. dış ticaret vergi kaynaklarının ve kullanımlarının incelenmesi: altı ay.
            c. dış ticaret modeli(bütçe etkisi)’nin hazırlanması: altı ay 
            d. nihai rapor hazırlanması: iki ay 

            Çalışmanın Etkileri

            5. Çalışma, şu konularda Hazine’nin analiz birikimini geliştirecektir: (a) dış ticaret politika analizi, (b) bütçe dışı fonların genel bütçeye dahil edilmesi işlemleri, c) mali politika oluşturulması için girdi hazırlanması.

            Not : İngilizce metni 28 Ağustos 1992 gün ve 21329 sayılı Resmi Gazete’dedir.