Erzincan Depremi Rehabilitasyon ve Yeniden Yapılandırma Projesi’nin  
Resmi Gazete: 27.081992 Sayı : 21328 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 32 Sahife:
     
Milletlerarası Sözleşme
 
Karar Sayısı: 92/3352
Karar Tarihi : 06/08/1992 
     
            Erzincan Depremi Rehabilitasyon ve Yeniden Yapılandırma Projesi’nin finansmanı için Dünya Bankası’ndan sağlanan 285.000.000 ABD Doları tutarındatki krediye dair Hükümetimizle adıgeçen Banka arasında 27 Temmuz 1992 tarihinde imzalanan ilişik İkraz Anlaşması ve Ek Mektubun, imzalandığı tarihten geçerli olmak üzere onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 3/8/1992 tirihli ve EİUE/2717 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 6/8/1992 tarihinde kararlaştırılmıştır.
  
                                                                                                       Turgut ÖZAL
                                                                                                        Cumhurbaşkanı
 
Süleyman DEMİREL
Başbakan
     
E.İNÖNÜ
Devlet Bakanı ve Başb.Yrd.
C.ÇAĞLAR
Devlet Bakanı
N. CEVHERİ
Devlet Bakanı V. 
E. CEYHUN
Devlet Bakanı 
İ.TEZ
Devlet Bakanı
A.GÖNEN
Devlet Bakanı
T.AKYOL
Devlet Bakanı
G.ERGENEKON
Devlet Bakanı
O.KİLERCİOĞLU
Devlet Bakanı
M.KAHRAMAN
Devlet Bakanı
Ö.BARUTÇU
Devlet Bakanı
M.A.YILMAZ
Devlet Bakanı
E. ŞAHİN
Devlet Bakanı 
Ş.ERCAN
Devlet Bakanı
M.BATALLI
Devlet Bakanı 
M.S.OKTAY
Adalet Bakanı
N. AYAZ
Milli Savunma Bakanı 
İ.SEZGİN
İçişleri Bakanı
H. ÇETİN 
Dışişleri Bakanı 
S.ORAL
Maliye ve Gümrük Bakanı
K.TOPTAN
Milli Eğitim Bakanı 
O.KUMBARACIBAŞI
Bayındırlık ve İskan Bakanı 
Y. AKTUNA
Sağlık Bakanı 
Y.TOPÇU
Ulaştırma Bakanı 
N. CEVHERİ
Tarım ve Köyişleri Bakanı 
M. MOĞULTAY
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan
M.T.KÖSE
Sanayi ve Ticaret Bakanı
E.FARALYALI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
D.F.SAĞLAR
Kültür Bakanı
A.ATEŞ
Turizm Bakanı
V.TANIR
Orman Bakanı
B.D. AKYÜREK
Çevre Bakanı 
 
İKRAZ NO: 3511 TU
TÜRKİYE CUMHURİYETİ ile ULUSLARARASI İMAR VE KALKINMA BANKASI arasındaki 27 Temmuz 1992 tarihli 
 
İKRAZ ANLAŞMASI 
(Erzincan Depremi Rehabilitasyon ve Yeniden Yapılandırma Projesi) 
 
İKRAZ ANLAŞMASI 
TÜRKİYE CUMHURİYET (Borçlu) ile ULUSLARARASI İMAR VE KALKINMA BANKASI (Banka) arasındaki 27 TEMMUZ 1992 tarihli ANLAŞMA.

            Bu Anlaşma’nın 2 sayılı Çizelgesinde tanımlanan projenin yapılabilir olduğu ve öncelikli taşıdığına kani olan Borçlu, Banka’dan Proje’nin finansmanına yardımcı olmasını talep etmiştir; ve

            Banka, başka şeylerin yanı sıra yukarıdaki talebe dayanarak, bu Anlaşma’da öngörülen hükümler ve şartlar uyarınca Borçluya bu Kredi’yi vermeyi kabul etmiştir. 

            DOLAYISIYLA taraflar aşağıdaki hususlarda anlaşmaya varmışlardır. 

            MADDE I
            Genel Şartlar; Tanımlar 
            Bölüm 1.01. Banka’nın 1 Ocak 1985 tarihli “ikraz ve Garanti Anlaşmaları’na Uygulanacak Genel Şartlar”ı (Genel Şartlar), aşağıda belirtilen değişikliklerle birlikte bu Anlaşma’nın ayrılmaz bir parçasını teşkil eder: 

            (a) Bölüm 3.02’nin son cümlesi metinden çıkarılmıştır.

            (b) Bölüm 6.02’deki (k) alt paragraf (1) alt paragraf olarak değiştirilmiş ve metne aşağıdaki (k) alt paragrafı ilave edilmiştir: 

            “(k) Kredi çerçevesinde yeni kullanımlar yapılmasını Banka’nın Anlaşma Formu’nun III. Maddesi’nin 3. Bölümünün hükümlerine aykırı düşmesi sonucunu doğuracak olağanüstü bir durumun ortaya çıkması”.

            Bölüm 1.02. Metin aksini gerektirmediği sürece, Genel Şartlar’da ve bu Anlaşma’nın Giriş Bölümü’nde tanımlanan terimler söz konusu tanımlarda verilen anlamlarda kulanılacak olup bunlara ek olarak aşağıdaki terimler de karşılarında yazılı anlamlarda kullanılacaktır: 

            (a) “TOKİ”, Borçlu’nun Toplu Konut İdaresi Başkanlığı veya onun halefi anlamına gelir; 
 
            (b) “BİB”, Borçlu’nun Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ya da onun halefi anlamına gelir; 

            c) “Yönlendirme Komitesi”, Erzincan Bölgesi’yle ilgili olağanüstü durum yeniden yapılandırma programının koordinatörlüğünü yapan Devlet Bakanı’nın başkanlığında Borçlu’nun Proje için, bu Anlaşma’nın 5 sayılı Çizelge’nin 2. paragrafında öngörülen hükümler uyarınca kuracağı Komite anlamına gelir; 

            (d) “PKB”, bu Anlaşma’nın 5 sayılı Çizelge’nin 1. paragrafında öngörülen hükümler uyarınca Proje için TOKİ bünyesinde kurulacak Proje Koordinasyon Birimi anlamına gelir. 

            (e) “EYB”, bu Anlaşma’nın 5 sayılı Çizelge’nin 1. paragrafında öngörülen hükümler uyarınca, Proje için TOKİ bünyesinde kurulacak Erzincan Yönetim Birliği anlamına gelir; ve 

            (f) “Özel Hesap” bu Anlaşma’nın Bölüm 2.02 (b)’sinde belirtilen hesabı ifade eder. 

            MADDE II
            İkraz 
            Bölüm 2.01. Banka, İkraz Anlaşması’nda öngörülen veya atıfta bulunulan hükümler ve şartlar uyarınca, azami toplam meblağı ikiyüzseksenbeş milyon dolar (285.000.000 dolar) olan krediyi, Borç Alan’a çeşitli para birimleri cinsinden borç vermeyi kabul eder; şöyle ki, Banka Kredi’den yapılan her kullanımın değerini söz konusu kullanımın yapıldığı tarih itibariyle hesaplayacaktır.

            Bölüm 2.02. (a) ikraz meblağı, Proje için gerekli olan ve ikraz çerçevesinde finanse edilecek olan malların ve hizmetlerin makul maliyetiyle ilgili olarak yapılmış (ya da Banka kabul ettiği takdirde, yapılacak) masraflar karşılığında, bu Anlaşma’nın Çizelge 1’indeki hükümlere uygun olarak ikraz hesabından çekilebilir. 

            (b) Borçlu, Proje’nin amaçları için kendi Merkez Bankası’nda, Banka için kabul edilebilir bir konvertibl para cinsinden Banka için tatminkar şartlarla özel bir hesap açıp, bu hesabı idame ettirecektir. Özel Hesap’a para yatırılması ve bu hesaptan ödeme yapılması bu Anlaşma’nın Çizelge 6’sında öngörülen hükümlere tabi olacaktır. 

            Bölüm 2.03. Son Kullanım Tarihi 30 Haziran 1996 veya Banka’nın belirleyeceği daha geç birç tarih olacaktır. Banka daha geç bir tarih belirlediğinde bunu derhal Borçluya bildirecektir. 

            Bölüm 2.04. Borçlu, Kredi’nin kullanılmamış durumdaki anapara meblağı üzerinden Banka’ya yılda yüzde birin dörtte üçü (%17in 3/4) oranında taahhüt ücreti ödeyecektir. 

            Bölüm 2.05. (a) Borçlu, Kredi’nin kullanılmış ve geri ödenmemiş durumdaki anapara meblağı üzerinden faiz ödeyecek, ve her Faiz Dönemi’nde uygulanacak faiz oranı bir önceki altı aylık dönem için belirlenen ikrazların maliyetine yüzde birin yarısı (%1’in 1/2) ilave edilerek bulunacaktır. Bu Anlaşma’nın Bölüm 2.06’sında belirtilen tarihlerin her birinde Borçlu, kullanılmış ve bir önceki Faiz Dönemi’nde geri ödenmemiş durumda bulunan anapara meblağına, sözkonusu Faiz Dönemi’nde uygulanan faiz oranı üzerinden tahakuk eden faizi ödeyecektir. 

            (b) Her yarıyılın sona ermesinden itibaren mümkün olan en kısa sürede Banka, sözkonusu yarıyılla ilgili olarak tespit edilen ikrazların maliyetini Borçluya bildirecektir. 

            c) Bu Bölüm’ün amaçları açısından: 

            (i) “Faiz Dönemi”, Bu anlaşmanın imzalandığı faiz dönemi ile başlayan ve bu Anlaşma’nın Bölüm 2.06’sında belirtilen tarihlerin her birinden bir önceki günde sona eren altı aylık dönem anlamına gelir. 
            (ii) “İkraz Maliyeti”, Banka’nın 30 Haziran 1982’den sonra yaptığı ve henüz geri ödenmemiş durumda olan borçlanmaların Banka tarafından makul bir şekilde tespit edilip yıllık yüzde olarak ifade edilen maliyeti olup bu hesaba: (A) Banka’nın kendi yatırımlarını finanse etmek için tahsis ettiği ; ve (B) Banka’nın 1 Temmuz 1989’dan sonra açtığı ve faiz oranı bu bölümün (a) bendinde öngörülenden farklı olarak hesaplanan kredileri finanse etmek için tahsis ettiği ikrazların maliyeti ya da borçlanmaların bu şekilde tahsis edilen kısımlarının maliyeti dahil değildir.
            (iii) “Yarıyıl”, bir takvim yılının ilk altı ayı veya ikinci altı ayı anlamına gelir. 

            (d) Banka’nın en az altı ay önce Borçluya bildirerek belirleyeceği tarihte bu Bölümün paragraf (a), (b) ve c (iii)’de bulunanlar aşağıdaki şekilde değiştiirlecektir: 

            “(a) Borçlu, Kredi’nin kullanılış ve geri ödememiş durumdaki anapara meblağı üzerinden faiz ödeyecek, ve her faiz döneminde uygulanacak faiz oranı bir önceki üç aylık dönem için belirlenen ikraz maliyetinin yüzde birin yarısı (%1’in 1/2) ilave edilerek bulunacaktır. Bu Anlaşma’nın 2.06 sayılı Fıkrasında belirtilen tarihlerin her birinde Borçlu kullanılmış ve bir önceki faiz döneminde geri ödenmemiş durumda bulunan anapara meblağına söz konusu faiz döneminde uygulanan faiz oranı üzerinden tahakkuk eden faizi ödeyecektir”. 

            “(b) Her üç aylık dönemin sona ermesinden itibaren mümkün olan en kısa sürede Banka, sözkonusu üç aylık dönemle ilgili olarak tespit edilen ikraz maliyetini Borçluya bilidirecektir”. 

            (iii) “Üç Aylık Dönem”, her takvim yılında 1 Ocak, 1 Nisan, 1 Temmuz ve 1 Ekim tarihlerinde başlayan üç aylık dönemler anlamına gelir”. 

            Fıkra 2.06. Faiz ve diğer ödemeler her yılın 1 Mart ve 1 Eylül günü olmak üzere yılda iki kez yapılacaktır. 

            Fıkra 2.07. Borçlu, Kredi anaparasını bu Anlaşma’nın 3 nolu çizelgedi belirtilmiş bulunan amortisman programına göre geri ödeyecektir. 

            MADDE III
            Projenin Uygulanması 
            Bölüm 3.01. (a) Bu Anlaşma’nın 2 no.lu Çizelgesinde belirtilen Proje hedeflerine bağlılığını beyan eden Borçlu bu amaçla Proje’yi, gerekli özen ve etkinlikle ve uygun idari, iktisadi, mali ve teknik uygulamalara bağlı kalarak yürütecek veya yürütülmesini sağlayacak ve Proje için gerekli fonları, imkanları, hizmetleri ve diğer kaynaklar ıhtiyaç duyulduğunda derhal temin edecektir. 

            (b) Bu Bölüm’ün (a) paragrafı hükümleri saklı kalmak kaydıyla ve Borçlu ile Banka arasında aksine bir mutabakat olmadığı sürece, Borçlu Proje’yi bu Anlaşma’nın 5. sayılı Çizelge’sinde öngörülen Uygulama Programı’na uygun olarak yürütecek veya yürütülmesini sağlayacaktır. 

            Bölüm 3.02. Banka aksini kabul etmediği takdirde, Proje için gereken ve ikraz meblağından finanse edilecek olan mallar, hizmetler ve danışmanlık hizmetlerinin temininde bu Anlaşma’nın 4 sayılı Çizelge hükümlerine uyulacaktır. 

             MADDE IV
            Mali Yükümlülükler
            Bölüm 4.01. (a) Borçlu’nun, Proje’nin tamamını veya herhangi bir bölümünü yürütmekle sorumlu daireleri, kuruluşları veya kaum merciilerinin Proje’yle ilgili faaliyetlerini, kaynaklarını ve masraflarını genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak yansıtmak üzere, Borçlu gerekli ayrı kayıtları ve hesapları tutacak veya tutulmasını sağlayacaktır. 

            (b) Borç Alan: 
            (i) Özel Hesap’a ilişkin olanlarda dahil olmak üzere, bu Bölüm’ün (a) paragrafında sözü edilen kayıt ve hesapları, Banka’nın uygun göreceği bağımsız denetçilere, uygun denetim ilkeleriyle tutarlılık içinde her mali yıl için denetlettirecektir; 
            (ii) Sözkonusu denetçilerin Banka’nın makul olarak talep edeceği kapsam ve ayrıntıda hazırlayacakları denetim raporunu her mali yılın sona ermesinden itibaren altı ayı aşmamak üzere hazır olur olmaz Banka’ya iletcektir; ve 
            (iii) Banka’nın söz konusu kayıtlar ve hesaplar ve bunların denetimine ilişkin hesaplar ve bunların denetimine ilişkin olarak zaman zaman isteyebileceği diğer makul bilgileri de Banka’ya iletecektir. 

            c) Masraf bildirimi yapılmak suretiyle Kredi Hesabı’ndan yapılmış olan bütün çekimler için, Borçlu: 
            (i) Bu Bölümün (a) paragrafına uygun olarak bu masrafları yansıtan kayıtlar ve hesapları tutacak veya tutulmalarını sağlayacaktır; 
            (ii) İkraz Hesabı’ndan son kullanılan ya da Özel Hesap’tan son ödemenin yapıldığı mali yıla ait denetim raporunun Banka’nın eline geçtiği tarihten itibaren en az bir yıl süreyle bu masrafları belgeleyen bütün kayıtları (sözleşmeler, siparişler, faturalar, senetler, makbuzlar ve diğer belgeleri ) saklayacaktır; 
            (iii) Banka’ya bu kayıtları inceleme imkanı tanıyacaktır; ve 
            (iv) sözkonusu kayıtların ve hesapların bu denetime dahil edilmesini ve raporun bu denetimi yapan denetçilerin ilgili mali yılda sunulan masraf beyanları ile bunların düzenlenmesine ilişkin usullere ve iç kontrol mekanizmelerına itibar edilip edilmeyeceğine ilişkin görüşleri de ayrıca içermesini sağlayacaktır. 

            MADDE V
            Yürürlük Tarihi; Sona Erme
            Fıkra 5.01. Aşağıdaki hususlar, Genel Şartlar’ın Bölüm 12.01 © paragrafında verilen anlamıyla, ikraz Anlaşması’nın yürürlüğe girmesi için ilave şartlar olarak belirlenmiştir: 

            (a) PKB ile EYB’nin bu Anlaşma’nın 5 sayılı Çizelge’sinin 1.paragrafının hükümlerine uygun olrak kurulmuş ve bu birimlere uygun nitelikleri taşıyan ve tecrübeli yöneticilerin atanmış olması; 

            (b) BİB ile İstanbul Teknik Üniversitesi arasında Proje kapsamındaki konut rehabilitasyonunun tasarım ve teknik kontroluna ilişkin olarak yapılarak Borçlu tarafından onaylanmış olana protokolun bir suretinin Banka’nın eline geçmiş olması ; ve 

            c) BİB ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi arasında Proje kapsamındaki konutlmarın yeniden inşaası, okulların yeniden inşaası ve rahabilitasyonu ve kamu binalarının rehabilitasyonuna ilişkin olarak yapılarak Borçlu tarafından onaylanmış olan protokolun bir suretinin Banka’nın eline geçmiş olması

            Fıkra 5.02 Genel Şartlar’ın Bölüm 12.04’ün amaçları için bu Anlaşma’nın imzalanmış tarihten doksan (90) gün sonrasına tesadüf eden tarih belirlemiştir. 

            MADDE VI
            Borçlunun Temsilcisi, Adresler 
            Bölüm 6.01. Genel Şartlar Bölüm 11.03 ün amaçları açısından Borçlunun Hazine ve Dış Ticaret Müstaşarı Borçlunun temsilcisi olarak tayin edilmiştir. 

            Bölüm 6.02. Aşağıdaki adresler Genel Şartlar Bölüm 11.01’in amaçları için belirtilmektedir: 

            Borçlu için
            Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret 
            Müsteşarlığı 
            İnönü Bulvarı 
            Emek / Ankara
            Türkiye Cumhuriyeti 

Telgraf:  Teleks: 
MALİYE - HAZİNE  821 - 42285 (MLYE-TR) 
  821 - 42689 (ANK-TR) 
  Rapifaks: 
  90-4-2128737

            Banka için
            International Bank for
            Reconstruction and Development 
            1818 H Street, N.W.
            Waslington, D.C. 20433
            United States of America 

Telgraf adresi:  Teleks: 
INTBAFRAD 248423 (RCA) 
Washington, D.C. 82987 (FTCC) 
  64145 (WUI) 
  197688 ( TRT) 

            Bu esasları teyiden, burada taraf olanların usulünce yetkili kılımış temsilcileri, bu Anlaşma’yı Amerika Birleşik Devletleri’nin Kolombiya Bölgesi’nde başlangıçta yazılı gün ve yılda taraflar adına imzaladılar. 
 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
adına
Yetkili Temsilci 
ULUSLARARASI İMAR VE KALKINMA
BANKASI 
adına 
Avrupa ve Orta Asya 
Bölgesi Başkan Yardımcısı 
ÇİZELGE 1
İKRAZ FONLARININ ÇEKİLMESİ 

            1. Aşağıdaki tabloda Kredi’nin finanse edilecek kalemlerin kategorileri, her Kategori’ye ayrılacak ikraz meblağları, ve her Kategori içinde finanse edilecek harcamaların yüzde gösterilmiştir. 
 

Kategori  Tahsis edilen Kredi Miktarı 
(Dolar Eşdeğeri Olarak) 
Finanse Edilecek Harcama Yüzdesi (%) 
(1) İnşaat İşleri  170.000.000 % 100
(2) Mallar  65.000.000 Dış harcamaların %100’ü, iç harcamaların %100’ü (fabrika çıkış fiyatı) ve yerli olarak temin edilen diğer kalemler için yapılan içi harcamaların %90’ı 
(3) Danışmanlık hizmetleri  40.000.000 %100
(4) Tahsis edilmemiş meblağ 10.000.000  
TOPLAM 285.000.000  

            2. Bu Çizelge’nin amaçları bakımından: 

            (a) “Dış Harcamalar” terimi Borçlunun ülkesinden başka bir ülkeden temin edilen mallar veya hizmetler karşılığında Borçlunun ülkesinden başka bir ülkenin para birimi cinsinden yapılan harcamalar anlamına gelir; ve 

            (b) “İç Harcamalar” terimi Borçlunun ülkesinden temin edilen mallar veya hizmetler karışılığında Borçlunun ülkesinin para birimi cinsinden yapılan harcamalar anlamına gelir. 

            3.Yukarıdaki 1. paragraf hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Anlaşma tarihinden önce fakat 13 Mart 1992’den sonra olmak kaydıyla toplam 6.000.000 doları aşmayacak kullanımlar hariç, bu Anlaşma’nın tarihinden önce yapılmış harcamalar karşılığında Kredi’den hiçbir kullanım yapılmaz. 

ÇİZELGE 2
Proje’nin Tanımı 

            Proje’nin amacı, (1) Depremden zarar görmüş alanların rehabilitasyonu ve yeniden yapılandırılması ve (2) sismik risk önleme ve azaltma tedbirlerinin geliştirilmesi ve uygulanması yoluyla Borçluya 13 Mart 1992 tarihinde vuku bulan depremden etkilenen Erzincan Bölgesi’yle ilgili olağanüstü durum yeniden yapılandırma programının uygulanmasında yardımcı olacaktır. 

            Bu amaçları gerçekleştirmek üzere Boç Alan ile Banka’nın zaman zaman üzerinde mutabık kalabilecekleri değişikliklere tabi olarak Proje aşağıdaki kısımlardan oluşur: 

            Kısım A: 
            (1) Tahrip olmuş ve ağır hasara uğramış binaların olağanüstü durum yıkımı ve molozların belirlenmiş atık yerlerine taşınması. 

            (2) Bitmemiş durumdaki kooperatif evlerinin, devlet lojmanlarının,kentsel ticari tesislerin, hastahanelerin, resmidaire binalarının ve köylerdeki ahır ve sundurmaların yeniden inşası, rehabilitasyonu ve onarımı. 

            (3) Kent içindeki su, kanalizasyon, elektrik, yol ve trafik ışıkları şebekeleri ile devlet, il ve köy yolları şebekelerinin rehabilitasyonu. 

            Kısım B: 
            (1) Depremle ilgili aşağıdaki çalışmaların gerçekleştirilmesi: 
            (a) Sismik riskin önlenmesi ve azaltılması için uygun projeler hazırlanması ve uygulaması, arazi kullanım ve mikro-bölgeleme planları, yapı yapılandırma kuralları ve uygulamaları, afet sigortası uygulamaları ve deprem riski değerlendirme ve hasar azaldtma politikaları; ve 
            (b) Borçlunun afet durumlarındaki yeniden yapılandırma ve rehabilitasyon konusundaki hukuki çerçevesinin mali bakımdan sürdürülebilir nitelikte olup olmadığı. 

            (2) Depreme dayanıklı binaların yapımı konusunda halkın ve müteahhitler ile evlerini kendileri yapan köylülerin eğitimi yoluyla yukarıdaki konularda bilgilerin yayılması 

            Kısım C: 
            (1) Proje’nin A ve B Kısımlarının gerçekleştirilmesi de dahil olmak üzere Borçlunun Erzincan Bölgesiyle ilgili yeniden inşa programının tasarımı, yönetimi ve gerçekleştirilmesi için gerekli olana teçhizat, malzeme, teknik yardım, etüd ve eğitimin temini.

            (2) Depremde telef olan gelir getiren hayvanların yerine kırsal kesimdeki ailelerin canlı hayvan temini. 

***

            Proje’nin 31 Aralık 1995’e kadar tamamlanması beklenmektedir. 

ÇİZELGE 3
AMORTİSMAN TABLOSU 
 
Vade Tarihi  Anapara ödemesi 
(Dolar) 
1 Mart 1998’den başlayarak   
1 Eylül 2009’a kadar   
Her yıl 1 Mart ve 1 Eylül’de 11.875.000
 
Erken Ödeme Primleri 

            Genel Şartlar’ın 3.04 (b)si uyarınca, Kredi’nin herhangi bir anapara meblağının vadesinden önce geri ödenmesi halinde uygulanacak prim yüzdesi, ilgili erken ödeme zamanlarına göre aşağıda verilmiştir: 
 

Geri Ödeme Zamanı  Prim
  Erken geri ödeme tarihinde Kredi’ye uygulanan faiz oranı (yıllık yüzde olarak) çarpı: 
Vade tarihinden en çok üç 
yıl önce 
0.18
Vade tarihinden en çok altı 
en az üç yıl önce 
0.35
Vade tarihinden en çok onbir 
en az altı yıl önce 
0.65
Vade tarihinden en çok onbeş 
en az onbir yıl önce 
0.88
Vade tarihinden en az onbeş 
yıl önce 
1.00
 
ÇİZELGE 4
Tedarik ve Danışmanlık Hizmetleri 
 
Bölüm I Mal ve Hizmetlerin Tedariki 
Kısım A:  Uluslararası Rekabete Açık İhale 

            Kısım C’de aksine bir hüküm bulunmadığı sürece malzemeler, Banka’nın Mayıs 1992’de yayımladığı ve burada (Rehber) olarak anılacak olan “Dünya Bankası İkrazları ve Uluslararası Yatırım Birliği Kredileriyle Finanse Edilen Tedariklere İlişkin Rehber’in I. ve II. Bölümleri’nde öngörülen usullere uygnu olarak yapılacaktır. 
 

Kısım B:  Yerli İmalatcıların Tercih Edilmesi 

            Kısım A’da tanımlanan usullere uygun olarak mal alımında, Rehber’in 2.55 ve 2.56 sayılı bentleri ve Rehber’e ilişik Ek 1 ila Ek 4’ün hükümlerine uyulmak şartıyla Türkiye Cumhuriyeti’nde üretilen mallara belli bir tercih marjı tanınabilir. 
 

Kısım C:  Diğer Tedarik Usulleri 

            1. Tek bir sözleşmede tahmini bedeli 200.000 dolar eşdeğerini ve toplam bedeli 5.000.000 doları geçmeyen mallar, Rehber çerçevesinde uygun sayılan en az iki farklı ülkeden olmak üzere en geç üç satıcıdan alınan fiyat tekliflerinin karşılaştırılması yoluyla ve Banka’nın kabul edebileceği usullerle yapılan ihaleler yoluyla satınalınebilir; ancak bu tür alımların toplam miktarı 5.000.000 dolar eşdeğerini geçemez. 

            2. Tek bir sözleşmede tahmini bedeli 200.000 dolar eşdeğerini ve toplam bedeli 3.000.000 doları geçmeyen mallar ile toplam tahmini bedeli 2.600.000 doları geçmeyen hayvanlar Rehber çerçevesinde uygun sayılan en az üç satıcıdan alınan fiyat tekliflerinin karşılaştırılması yoluyla ve Banka’nın kabul edebileceği usullerle yapılan ihaleler yoluyla satınalınabilir. 

            3. 4. paragraf hükmü hariç olmak üzere: (a) işlere teklif verenler, Rehber’in 2.10 sayılı paragrafında belirtilen şekilde yeterlik alacaklardır; (b) işlerle ilgili sözleşmeler Banka’yla mutabık kalınacak ihale gruplarında toplanacaktır; ve c) işlerle ilgili sözleşmeler, mahalli olarak ilan edilecek açık eksiltme yoluyla ve Banka’nın uygun göreceği usullerle ihale edilecektir. 

            4. Proje’nin A(1) Kısmı’na dahil işler, Banka’nın uygun göreceği şekilde emanet usulüyle yaptırılabilir. 
 

Kısım D:  Banka’nın Tedarik Kararlarını İncelemesi 

            1. Ön Değerlendirmenin İncelenmesi: 

            Teklif sahiplerine Kısım C.4 (c)’de öngörüldüğü şekilde yeterlik verilmesi, Rehber’in 1 sayılı Ek’inde belirtilen usuller uygulanacaktır. 

            2. Teklif davetleri ile önerilen ve kesin sözleşmelerin incelenmesi: 

            (a) (i) tahmini bedelleri 500.000 dolar eşdeğeri ya da daha fazla olan ilk iki mal alım sözleşmesine; (ii) ilk iki iş sözleşmesine; ve (iii) tahmini bedelleri 2.000.000 eşdeğeri veya daha fazla olan iş sözleşmelerine Rehber’in 1 sayılı Ek’inin 2. ve 4. paragraflarında öngörülen usuller uygulanacaktır. Bu tür sözleşmelerle ilgili ödemelerin özel Hesap’a yapılması gerektiği takdirde bu usuller, söz konusu 2(d) sayılı paragraf uyarınca Banka’ya verilmesi gereken sözleşmenin iki onaylı suretinin, ilgili sözleşme çerçevesinde özel Hesap’tan ilk ödemenin yapılmasından önce Banka’ya gönderilmesini sağlayacak şekilde değiştirilecektir. 

            (b) Yukarıdaki paragrafın hükümlerine tabi olmayan sözleşmelere, Rehber’e ilişik 4 sayılı Ek’in 3. ve 4. paragraflarında öngörülen hükümler uygulanacaktır. Bu tür bir sözleşme için ödemelerin özel Hesap’tan yapılmasının bir sözleşme için ödemelerin özel Hesap’tan yapılmasının gerekli olması halinde, bu usuller söz konusu 3. paragraf uyarınca diğer bilgilerle birlikte Banka’ya gönderilmesi gereken sözleşmenin iki onaylı suretinin, bu Anlaşma’nın 6 sayılı Çizelge’nin 4. paragrafına göre Banka7ya sunulması gereken kanıtlayıcı belgelerle birlikte Banka’ya gönderilmesini sağlayacak şekilde değiştirilecektir. 

            c) Yukarıdaki (b) alt-paragrafının hükümleri, çekimlerin masraf esasıyla yapıldığı sözleşmelere uygulanmayacaktır. 

3. Rehber’in 1 sayılı Ek’inin 4.paragrafının amaçları açısından burada %15 rakamı belirlenmiştir. 

            Bölüm II. Danışmanların İstihdamı

            Danışmanlık hizmetleri, nitelikleri, tecrabesi ve çalışma şartları Banka tarafından uygun görülecek danışmanlara sözleşmeyle verilecektir. Bu danışmanlar, Banka’nın Ağustos 1981’da yayımladığı “Dünya Bankası İkrazlarını Kullananlar ve Uygulama Temsilcisi Olarak Dünya Bankası tarafından Danışmanların Çalıştırılmasına İlişkin Rehber” adlı belge temelinde, Dünya Bankası’nın uygun göreceği usullerle seçilecektir.

ÇİZELGE 5
UYGULAMA PROGRAMI 

            Bu Çizelge’nin hükümleri bu Anlaşma’nın Bölüm 3.01 (b)’nin amaçları açısından uygulanacaktır.

            1. Projenin yürütülmesinin korordinasyonuyla ilgili genel sorumluluk Borçlu tarafından Borçlunun Devlet Bakanı’na verilecektir. Proje uygulaması, TOKİ bünyesinde Ankara ve Erzincan’da kurulup Borçlu ve Banka’nın uygun göreceği görev çerçevesi içinde Borçlu ve Banka’nın uygun göreceği kadro ve diğer kanaklarla çalışmalarını sürdürecek olan PKB ve EYB eliyle TOKİ tarafından üstlenilecektir. 

            2. PKB ve EYB, Proje’yi Yönlendirme Komitesi’ni genel politika yönelimi altında, Borçlunun Erzincan ili Kurtarma ve Yardım Komitesi ile sıkı bir koordinasyon içinde ve Borçlu ile Banka’nın uygun göreceği anlaşmalar uyarınca yürütülecektir. 

            3. Borçlu, projeyi yürütmesine yardımcı olmak üzere, Banka’nın uygun göreceği niteliklere ve tecrübeye sahip danışmanları Banka’nın uygun göreceği iş tanımı kapsamı içinde istihdam edecek veya istihdam edilmelerini sağlayacaktır. 

            4. Borçlu, Proje’nin A(2) Kısmı’na dahil her türlü yeniden inşa, rehabilitasyon ve onarım işinin, Banka’yla mutabık kalınarak Türkiye’den seçilecek bir uzmanlar grubunca onaylanmış depreme dayanıklı tasarımlara uygun olarak üstlenilmesini salayacaktır. 

            5 Proje, Borç Alan tarafından hazırlanan ve her yıl 31 Mart tarihinden geç olmamak üzere Banka’nın onayına sunulan yıllık yatırım programları temelinde yürütülecektir. Borç Alan, bu yıllık yatırım programlarına dahil edilen yatırımların Banka’nın uygun göreceği ilkelere göre; (a) uygulanmasına Banka’nın kabul edeceği takvimlere göre 13 Mart 1992’den sonra başlanmış ya da başlanacak olana Borçlunun Ersincan Bölgesi 1992 - 1995 olağanüstü durum yeniden inşa programına dahil olduğu; (b) gerçekleştirilmeleri için başka hiçbir yeterli finansman kaynağının mevcut olmadığı; c) maliyet açısından etkin tasarım standartlarına sahip olduğu ve en düşük maliyetli alternatifleri temsil ettiği; (d) bu Ek’in 4. paragrafının hükümlerine uygun olarak hazırlanmış, depreme dayanıklı uygun tasarımların kullanıldığı; (e) depremden önce mevcut olan bir hizmetin yeniden sağlanmasını ya da Proje’den kaynaklanan yeni taleplerin karşılanması için gerekli hizmetleri artırmayı amaçladığı; ve (f) teknik bakımdan yapılabilir ve mali bakımdan yaşayabilir olduğu ve uygun çever standartlarına göre yürütüldüğü tespit edilmiş yatırımlardan ibaret olmasını sağlayacaktır. 

            6. (a) Proje’nin Kısım A(1)’ine dahil inşaat işleri PKB vasıtasıyla EYB tarafından yürütülecektir. 

            (b) Proje’nin Kısım A (2)’sine dahil inşaat işleri PKB vasıtasıyla EYB tarafından yürütülecektir. İnşaat, konut ve ticari tesis sahiplerine danışılarak hazırlanan tasarımlar temelinde ve Borç Alan’ın yeniden inşa edilecek, rehabilite edilecek ya da onarılacak konut tesisleri, kamu yapıları, ticari yapılar ve hastanelerin işletiminden sorumlu daire veya kurluşunun onaylandığı iş programlarına uygun olarak yapılacaktır. 

            c) Proje’nin Kısım A (3)’üne dahil inşaat işleri ile bu işler kapsamında rehabilite edilecek şebeke ve tesislerin teçhizatk, mobilya ve malzemelerinin tedariki, Borçlunun ilgili dairesi, kuruluşu veya kamu mercii ile koordinasyon içinde PKB tarafından gerçekleştirilecektir. 

            7. Köylerdeki ahır ve sundurmaların inşa ve onarımı Borçlunun ilgili dairesi, kurluşu veya kamu mercii ile koordinasyon içinde PKB tarafından yürütülecektir. 

            8. Gerek konutların ve ticari yapıların yeniden inşası, rehabilitasyonu ve onarımı gerekse köylerdeki ailelere verilecek inşaat malzemeleri ile hayvanların alım ve teslimi için Borçlunun Proje çerçevesinde yaptığı harcamalar Borç Alan tarafından konut ve ticari yapı sahipleri ile inşaat malzemelerinin ve hayvanların verildiği kırsal ailelerden, Borçlunun bu maliyetin geri alınmasıyla ilgili politika ve usullerine uygun olarak geri alınacaktır. 

            9. Borçlu Proje’nin B Kısmı’nı Banka’yla mutabık kalınan iş tanımı ve takvime göre yürütecektir. 

ÇİZELGE 6
Özel Hesap

            1 Bu Çizelge’nin amaçları açısından: 
            (a) “Uygun Kategoriler” terimi, bu Anlaşma’nın Çizelge 1’in paragraf 1’inde yeralan Tablo’da belirtilen (1), (2) ve (3) sayılı Kategorileri belirtir; 

            (b) “Uygun Harcamalar” terimi, Proje için gerekli olan mal ve hizmetlerin makul maliyetiyle ilgili olan ve bu Anlaşma’nın Çizelge 1’inde yeralan hükümlere göre zaman zaman İkraz meblağından uygun Kategoriler’e tahsis yapılması suretiyle finanse edilecek olan harcamalar anlamına gelir; 

            c) “Onaylanmış Tahsisat” terimi, bu Çizelgenin 3 (a) sayılı paragrafı uyarınca İkraz Hesabı’ndan çekilerek özel Hesap’a yatırılan 30.000.000 dolar eşdeğeri bir meblağı belirtir. 

            2. Özel Hesap ödemeleri bu Çizelgede yeralan hükümlere uygun olarak sadece uygun harcamalar için yapılacaktır. 

            3. Özel Hesap’ın usulüne uygun olarak açıldığına ilişkin olarak Banka’nın yeterli göreceği kanıtlayıcı Belgeler’in Banka’nın eline geçmesinden sonra, onaylanmış tahsisattan yapılacak çekimler ve özel Hesabın yeterli paraya sahip olmasını sağlayacak çekimle aşağıdaki şekilde yapılacaktır. 

           (a) Onaylanmış Tahsisat’tan yapılacak kullanımlar için Borçlu Banka’ya, toplam meblağı Onaylanmış Tahsis’in meblağını aşmayan bir veya birkaç mevduat için talep yazısı veya yazıları gönderilecektir. Bu talep yazısı veya yazıları esas alınmak suretiyle, Banka Borçlunun talep ettiği bu meblağı veya meblağları Borçlu adına ikraz Hesabı’ndan çekerek Özel Hesap’a yatıracaktır. 

            (b) (i) Özel Hesap’ın yenilenmesi için Borçlu, Banka’nın belirleyeceği aralıklarla Banka’ya müracaat ederek özel Hesap’a para yatırılması talebinde bulunacaktır. 
            (ii) Bu taleplerin her birinin yapılmasından önce veya yapıldığı sırada Borçlu, Banka’ya, bu Çizelgenin 4. paragrafı uyarınca yeniden para yatırılması talebinde bulunulması için gereken belgeleri ve diğer kanıtları sunacaktır. Bu taleplerin her biri esas alınmak suretiyle Banka, Borçlunun talep ettiği ve söz konusu belgelere ve diğer kanıtlara göre özel Hesap’tan çekilip uygun harcamalar için kullanılmış olduğu anlaşılan meblağı Borçlu adına ikraz Hesabı’ndan çekerek özel Hesap’a yatıracaktır. 

            Söz konusu belgeler ve diğer kanıtlar temelinde çekilmesi gerektiği anlaşılan meblağlar ilgili uygun Kategoriler çerçevesinde Banka tarafından Kredi Hesabı’ndan çekilecektir.

            4. Borçlu, özel Hesap’tan yaptığı her ödemeyle ilgili olarak, bu ödemenin sadece uygun harcamalar karşılığında yapıldığını gösteren belgeleri ve diğer kanıtları Banka’nın isteyebileceği makul zamanlarda Banka’ya gönderecektir. 

            5. Bu Çizelge’nin 3. paragrafının hükümlerine bakılmaksızın: 
            (a) Banka, herhangi bir zamanda, Borçlunun bundan sonra yapacağı bütün kullanımların Genel Şartlar’ın V. Maddesi’nin ve bu Anlaşma’nın Bölüm 2.02 hükümlerine göre doğrudan doğruya Borçlu tarafından yapılmasının gerekli olduğunu tespit ettiği takdirde; veya 

            (b) İkraz’dan uygun Kategorilere tahsisi edilmiş ancak kullanılmamış durumdaki toplam meblağdan Banka’nın Proje ile ilgili olarak Genel Şartlar’ın Bölüm 5.02 uyarınca girdiği herhangi bir özel taahhüden geri ödenmemiş kısmının çıkarılmasından sonra kalan meblağın, Onaylanmış Tahsis meblağının iki katına eşdeğer bir miktara ulaşması halinde 

            Banka’dan özel Hesap’a yeni meblağlar yatırılması istenmeyecektir. Bundan sonra, Kredi’nin uygun kategorilere tahsis edilen kullanılmamış durumdaki bakiyesinden yapılacak kullanımlar, Banka’nın Borçluya gönderceği bildirimde belirlenen Banka’nın Borçluya göndereceği bildirimde belirlenen usullere tabi olacaktır. Bu yeni kullanımlar, Banka söz konusu bildirim tarihi itibariyle özel Hesap’a kalmış bulunan bütün meblağların uygun harcamalar için kullanılacağına tatmin olduğu takdirde ve tatmin olduğu ölçüde yapılacaktır. 

            6. (a) Banka, herhangi bir zamanda. özel Hesap’tan yapılan herhangi bir ödemein : (i) bu Çizelgenin 2. paragrafına göre uygun olmayan bir harcama karşılığında veya uygun olmayan bir miktarda yapılmış olduğunu, veya; (ii) Banka’ya verilen kanıtlarla desteklenmediğini tespit ettiği takdirde, Borçlu, Banka’nın vereceği bildirim üzerine derhal: (A) Banka’nın isteyebileceği ilave kanıtları sağlayacak; veya (B) uygun olmayan veya kanıtlarla desteklenmeyen ödemeye veya ödemenin uygun olmayan veya kanıtlarla desteklenmeyen kısmına eşit meblağı özel Hesap’a yatıracaktır veya Banka talep ettiği takdirde, Banka’ya iade edecektir. Borçlu, gereğine göre ya ilgili kanıtları sağlayıncaya ya da ilgili meblağı yatırıncay veya iade edinceya kadar, Banka aksini kabul etmediği sürece Banka tarafından özel Hesap’a hiçbir ilave meblağ yatırılmayacaktır. 

            (b) Banka herhangi bir zamanda, özel Hesap bakiyesinin uygun harcamalar karşılığı yapılacak ödemeler için gerekli olmadığını tespit ettiği takdirde Borçlu, Banka’nın vereceği bildirim üzerine ve bakiyeyi Banka’ya derhal iade edecektir. 

            c) Borçlu, Banka’ya bildirimde bulunarak özel Hesap’ta bulunan fonların tamamını veya herhangi bir kısmını Banka’ya iade edebilir. 

            (d) Bu Çizelgenin 6(a), (b) ve © paragrafları uyarınca Banka’ya iaed edilecek meblağlar, Genel Şartlar da dahil olmak üzere bu Anlaşma’nın ilgili hükümleri uyarınca müteakip çekimler ve iptaller için ikraz Hesabı’na kredilendirilecektir. 

            Türkiye Cumhuriyeti 
            Erzincan Depremi Rehabilitasyon ve Yeniden
            Yapılandırma Projesi 

            Ek Yazılar 

            1. Dış Borç 
            2. Mahalli Tedarik Usulleri 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

            Uluslararası İmar ve 
            Kalkınma Bankası Yazı No : 1
            1818 H. Street N.W. 27 Temmuz 1992
            Washington, D.C.20433
            Amerika Birleşik Devletleri 

            İlgi : İkraz No. 3511 TU
            (Erzincan Depremi Rehabilitasyon ve 
            Yeniden Yapılandırma Projesi) 
            Genel Şartlar Bölüm 9.02 -
            Mali ve İktisaid Veriler 

            Sayın Baylar,
            Türkiye cumhuriyeti’ne muhtelif para birimleri cinsinden açılan 285.000.000 dolar eşdeğeri meblağlıı Erzincan Depremi Rehabilitasyon ve Yeniden Yapılandırma Projesi’yle ilgili olarak, Türkiye Cumhuriyeti adına aşağıdaki hususları beyan ederim: 

            1. Genel Şartlar’ın 9.02 sayılı fıkrasının amaçları açısından Türkiye Cumhuriyeti’nin (Banka’nın Şubat 1980 tarihli ikraz Raporlama Sistemi Elkitabı’nda tanımlanan) yeni “İkraz taahhütleri”ni, ilgili borçlanmanın yapıldığı üç aylık döneminsona ermesinden itibaren otuz gün içinde Banka’ya bildirmesi gerektiğini ve (aynı Elkitabı’nda tanımlanan) “krediler çerçevesindeki işlemleri” raporda kapsanan yılı izleyen yılın 31 Mart gününe kadar bildirmesi gerektiğini biliyor ve kabul ediyoruz. 

            2. Genel Şartlar’ın 9.03 sayılı fıkrasının © bendi uyarınca hariç tutulanlar dışında, kamunun herhangi bir dış borcunu teminata bağlamak amacıyla, anılan fıkrada tanımlanan anlamıyla kabu malvarlığı üzerinde hiçbir ipotek, rehin, temlik, imtiyaz, rüçhan hakkı ve diğer takyidlerin bulunmadığını beyan ederiz. Kamunun hiçbir dış borcuyla ilgili olarak temerrüt duruum mevcut değildir. 
 
            Banka’nın Kredi’yi açarken bu yazıda yapılan beyanlara ve atıflara itibar edebileceği kanısındayız. 

                                                                                                                                        Saygılarımızla,

            TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
            adına ................................... Yetkili Temsilci 

ULUSLARARASI İMAR VE KALKINMA 

            BANKASI Yazı No. : 2
            27 Temmuz 1992
            Bay Mahfi Eğilmez 
            Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği 
            Ekonomi ve Ticaret Başmüşaviri 
            2523 Massachussets Ave., N.W.
            Washington, D.C.20008
            Konu: İkraz 3511 TU
            (Erzincan Depremi Rehabilitasyon ve Yeniden Yapılandırma Projesi Mahalli Tedarik Usulü) 

            Sayın Bay, 
            1. Bu yazıyla aynı tarihte Türkiye Cumhuriyeti (Borçlu) ile Milletlerarası imar ve Kalkınma Bankası (Banka) arasında yapılmış bulunan ikraz Anlaşması’nın (Erzincan Depremi Rehabilitasyon ve Yeniden Yapılandırma Projesi) 4 sayılı Çizelgesi’nin, I. Bölümü’nün, C Kısmı’nın hükümlerine atıfta bulunuyoruz. Bu Proje’yle ilgili İkraz’dan finanseedilecek ve söz konusu hükümlere göre ihaleye çıkarılacak kalemler için, Banka, Borçlu’nun 3 Eylül 1983 tarih ve 2886 sayııl Devlet ihale Kanunu ve 17 Mart 1984 tarih ve 2990 sayılı kanununda tanımlanan kapalı Teklif Usfulleri’nin aşağıdaki değişikliklerle uygulanmasını kabul eder: 

            (i) Teklif sahiplerine ilk ilan ile son teklif verme tarihi arasında en az 30 gün süer tanınacaktır.
            (ii) Teklifler belli bir “muhammen bedeli” aştıkları gerekçesiyle reddedilmeyecektir. Herhangi bir ihalede teklif bedellerinin muhammen bedeli öemli ölçüde aşması durumunda Banka’ya ilgili bütün bilgiler verilecek ve Borçlu, Banka’yla mutabakata vararak, ya şartnameyi değiştirerek yeniden ihaleye çıkmaya ya da en düşük teklifi verenle pazarlık yapmaya karar verecektir. 
            (iii) Tekliflerin açılması sırasında hazır bulunup bulunmadıklarına bakılmaksızın bütün teklif sahipleri ihale işlemlerine itiraz etme hakkına sahip olacaklardırr.
            (iv) Banka tarafından finanse edilen kalemlerde milli şirketlerin lehine ayırım yapılmasına ilişkin hiçbir hüküm uygulanmayacaktır. 
            (v) ihaleler, teklif en düşük bedelli teklif olarak değerlendirilen ve uygun teknik ve mali yeterlik standartlarını karşılayan teklif sahiplerine yapılacaktır. İhale belgelerin fiyat dışında tekliflerin değerlendirilmesinde dikkate alınacak hususlar ve bu hususların teklifi en düşük bedelli olarak değerlendirilen teklif sahibinin seçiminde nasıl uygulanacağı açıklanacaktır. 
            (vi) sözleşmeye, başlangıçta belirlenen iş miktarının artması veya eksilmesi durumunda hakkaniyetli ayarlamalar yapılmasını sağlayacak hükümler konacaktır. 

            2. Ayrıca, Borçlu, 2886 ve 2990 sayılı Kanunlar ile yukarıdaki usullerle yapılan mübayaalarla ilgili diğer mevzuattaki değişikliği Banka’ya zamanında haber verecektir.

                                                                                                                Saygılarımızla, 

            ULUSLARARASI İMAR VE
            KALKINMA BANKASI 
            adına : ..............................
            Avrupa, Orta Doğu ve 
            Kuzey Afrika’dan Sorumlu
            Bölge Başkan Yardımcısı
            TEYİD EDİLMİŞTİR

            TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
            adına 
            YetkiliTemsilcisi 

            Not : İngilizce metni 27 Ağustos 1992 gün ve 21328 sayııl Resmi Gazete’dedir.