Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi’nin Değişiklik Yapılmasına  
Resmi Gazete: 22.101992 Sayı : 21383 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 32 Sahife:
     
Milletlerarası Sözleşme
 
Karar Sayısı: 92/3353
Karar Tarihi : 06/08/1992 
     
            - 30 Eylül 1977 ve 6 Ekim 1989 tarihlerinde Montreal’de imzalanan, 8/5/1991 tarihli ve 3737 sayılı Kanunla katılmamız uygun bulunan ekli “Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Protokol” ile “Uluslararası Sivil Havacılk Sözlemesinin 56 ncı Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Protokol’a katılmamız; 
            - Şikago’da 7 Aralık 1944 tarihinde akit ve imza edilmiş olan Milletlerarası Sivil Havacılık Anlaşmasına, 8/5/1991 tarihli ve 3738 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ilişik 83 (BIS) madesinin eklenmesinin onaylanması; 
            Dışişleri Bakanlığı’nın 8/7/1992 tarihli ve UKDH-I/862-4275 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 6/8/1992 tarihinde kararlaştırılmıştır.
  
                                                                                                                    Turgut ÖZAL
                                                                                                                    Cumhurbaşkanı
 
Süleyman DEMİREL
Başbakan
     
E.İNÖNÜ
Devlet Bakanı ve Başb.Yrd.
C.ÇAĞLAR
Devlet Bakanı
N. CEVHERİ
Devlet Bakanı V. 
E. CEYHUN
Devlet Bakanı 
İ.TEZ
Devlet Bakanı
A.GÖNEN
Devlet Bakanı
T.AKYOL
Devlet Bakanı
G.ERGENEKON
Devlet Bakanı
O.KİLERCİOĞLU
Devlet Bakanı
M.KAHRAMAN
Devlet Bakanı
Ö.BARUTÇU
Devlet Bakanı
M.A.YILMAZ
Devlet Bakanı
E. ŞAHİN
Devlet Bakanı 
Ş.ERCAN
Devlet Bakanı
M.BATALLI
Devlet Bakanı 
M.S.OKTAY
Adalet Bakanı
N. AYAZ
Milli Savunma Bakanı 
İ.SEZGİN
İçişleri Bakanı
H. ÇETİN 
Dışişleri Bakanı 
S.ORAL
Maliye ve Gümrük Bakanı
K.TOPTAN
Milli Eğitim Bakanı 
O.KUMBARACIBAŞI
Bayındırlık ve İskan Bakanı 
Y. AKTUNA
Sağlık Bakanı 
Y.TOPÇU
Ulaştırma Bakanı 
N. CEVHERİ
Tarım ve Köyişleri Bakanı 
M. MOĞULTAY
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan
M.T.KÖSE
Sanayi ve Ticaret Bakanı
E.FARALYALI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
D.F.SAĞLAR
Kültür Bakanı
A.ATEŞ
Turizm Bakanı
V.TANIR
Orman Bakanı
B.D. AKYÜREK
Çevre Bakanı 
ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK SÖZLEŞMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN PROTOKOL

            30 Eylül 1977 tarihinde Montreal’de imzalanmıştır.

            ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK ÖRGÜTÜ GENEL KURULU 

            30 Eylül 1977 tarihinde Montreal’de yapılan 22 nci Dönem Toplantısında bir araya gelerek, 

            Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinin özgün Rusça metnine ilişkin A 21-13 sayılı kararı kaydederek, 

            Sözkonusu Sözleşmenin özgün Rusça metninin de mevcut olması doğrultusunda hükme bağlanmasının tüm akit devletlerin genel bir isteği olduğunu kaydederek, 

            7 Aralık 1994 tarihinde Şikago’da düzenlenen Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinin yukarıd sözüedilen amaç doğrultusunda değiştirilmesinin gerektiğini gözönünde bulundurarak, 

            1. Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinin 94 (a) maddesi hükümleri uyarınca, sözkonusu Sözleşmeye aşağıda önerilen değişikliğin yapılmasını onaylar: 

            Sözleşmenin son paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilir: 

            “7 Aralık 1944 tarihinde Şikago’da İngilizce dilinde düzenlenmiştir. Bu Sözleşmenin İngilizce, Fransızca, Rusça ve İspanyolca dillerinde düzenlenmiş metinleri aynı derecede geçerlidir. Bu metinler Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin arşivlerinde saklanacak ve onaylanmış nüshaları bu Sözleşmeye katılacak veya imzalayacak devletlerin hükümetlerine,ABD Hükümeti tarafından gönderilecektir. Bu Sözleşme Vaşington’da imzaya açık olacaktır.”,

            2. Sözleşmenin 94(a) maddesi uyarınca, yukarıda önerilen değişikliğin yürürlüğe girmesi için onaylanan taraf devlet sayısı 94 olacaktır. 

            3. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü Genel Sekreteri, yukarıda önerilen değişiklik ile ortaya çıkacak hususları kapsayan İngilizce, Fransızca, Rusça ve İspanyolca dillerinde aynı derecede geçerli olacak bir Protokol oluşturulmasını kararlaştırmıştır. 

            SONUÇ OLARAK, Genel Kurulun sözkonusu çalışma uyarınca, 

            Bu Protokol, Örgütün Genel Sekreteri tarafından düzenlenmiştir. 

            Protokol, Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesini onaylayan veya katılan her ülkenin onayına açık olacaktır. 

            Onay belgeleri Uluslararası Sivil Havacılık Örgütüne tevdi edilecektir. 

            Bu Protokol, onaylayan devletler bakımından 94 üncü onay belgesinin tevdi edildiği tarihte yürürlüğe girecektir. 

            Genel Sekreter, Protokolün her bir onay tevdi tarihinden Sözleşmeye tüm taraf devletleri derhal haberdar edecektir. 

            Genel Sekreter, Protokolün yürürlüğe girdiği tarihi Sözlemeye taraf tüm devletlere derhal bildirecektir. 

            Bu Protokolü sözü edilen tarihten sonra onaylayan her akit devlet için, işbu Protokol onay belgesinin Uluslararası Sivil Havacılık Örgütüne tevdi edilmesiyle yürürlüğe girecektir. 

            Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü Genel Kurulunun 22. Dönem Başkanı ve Genel Sekreteri, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olarak işbu Protokolü imzalamışlardır. 

            Bu Protokol bindokuzyüzyetmişyedi yılının Eylül ayının otuzuncu günü Montreal’de herbiri aynı derecede geçerli olmak üzere İngilizce, Fransızca, Rusça ve İspanyolca dillernide tek bir belge halinde düzenlenmiştir. Bu Protokol Uluslararası Sivil Havacılık Örgütünün arşivlerinde saklanacak ve onaylanmış nüshaları Genel Sekreter tarafından 7 Aralık 1944 tarihinde Şikago’da yapılan Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesine taraf tüm devletlere iletilecektir. 
 

K.O. Rattry
Y. Lambert
22. Genel Kurul Başkanı 
Genel Sekreter 

            Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi’nin 56 ncı maddesinin değiştirilmesine ilişkin

PROTOKOL 

            6 Ekim 1989’da Montreal’de imzalanmıştır. 

            6 Ekim 1989’da Montreal’de 27 nci toplantısını yapan, 

            Hava Seyrüsefer Komisyonu üyeliğinin genişletilmesinin Akit Devletlerin genel arzusu olduğunu dikkate alan, 

            Bu organın üye sayısının onbeşten, ondokuza çıkarılmasını uygnu matalâa eden,

            Yukarıdaki amaçla, 7 Aralık 1944 tarihinde Şikago’da tanzim edilen Uluslararası Sivil Havacılık sözleşmesi’nde değişiklik yapılması gerektiğini gözönünde bulunduran 

            ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK TEŞKİLATI GENEL KURULU: 

            1. Sözleşme’nin 94(a) Maddesindeki hükümlere göre, anılan Sözleşme’de aşağıdaki değişikliğin yapılmasını onaylar, 

            “Sözleşme’nin 56 ncı maddesindeki ‘onbeş üye’ ifadesi, ‘ondokuz üye’ olarak değiştirilecektir.”

            2. Sözkonusu sözlşeme’nin 94(a) Maddesi hükümleri uyarnıca, anılan değişikliğin yüzsekiz Akit Devletin onaylamasıyla yürürlüğe gireceğini belirler; ve

            3. Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilâtı Genel Sekreteri’nin, yukarıda sözkonusu değişikliği içeren ve aşağıdaki hususları kapsayan, hepsi eşit şekilde geçerli İngilizce, Fransızca, Rusça ve İspanyolca dillerinde bir Protokol hazırlanmasına karar verir: 

            a) Protokol, Genel Kurul Başkanı ve Genel Sekreteri tarafından imzalanacaktır.
            b) Protokol, Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesini onaylaylayan veya bu Sözleşmeye tarf olan herhangi bir Devletin onaylamasına açık olacaktır. 
            c) Onay belgeleri, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilâtına tevdi edilecektir. 
            d) Protokol, onaylayan devletler bakımından, yüzsekizinci onay belgesinin tevdi edildiği tarihte yürürlüğe girecektir. 
            e) Genel Sekreter, Protokol’e ilişkin herbir onay belgesinin tevdi edildiği tarihi tüm Akit Devletler’e derhal bildirecektir. 
            f) Genel Sekreter, sözkonusu Sözleşme’ye taraf olan tüm Devletlere, Protokol’un yürürlüğe girdiği tarihi derhal bildirecektir. 
            g) Protokol, yukarıda belirtilen tarihten sonra Protokol’u onaylayan ülkeler bakımından, onay belgesinin Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilâtı’na tevdi edildiği tarihte yürürlüğe girecektir. 

            Sonuç olarak, Genel Kurul’un yukarıda sözkonusu kararı uyarınca, 

            İşbu Protokol Teşkilâtının Genel Sekreteri tarafından hazırlanmıştır. 

            Genel Kurul tarafından yetki verilen, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilâtı 27 nci Genel Kurul’u Başkan ve Genel Sekreteri işb Protokol’u imzalar. 

            Montreal’de, bindokuzyüzseksendokuz yılı Ekim ayının altıncı günü, İngilizce, Fransızca, Rusça ve İspanyolca dillerinde, herbir metin eşit şekilde geçerli olmak üzere tek nüsha olarak düzenlenmiştir. İşbu Protokol, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilâtı arşivinde muhafaza edilecek ve onaylanmış nüshaları, Teşkilât Genel Sekreteri tarafından, 1944 Aralık ayının yedinci günü Şikago’da imzalanan Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi’ne taraf olan Devletlere iletilecektir. 
 

A. ALEGRIA
S.S.SIDHU
Yirmiyedinci Genel Kurul Başkanı 
Genel Sekreter 
 
MADDE 83 BIS
BAZI İŞLEV ve GÖREVLERİN AKTARIMI 

            a) 12, 30, 31ve 32(a) maddelerine rağmen, Sözlşemeye taraf devletlerden birinde kayıtlı bir uçak, daimi işletme yeri ya da böyle bir yer yoksa, daimi ikâmetgâhı sözleşmeye taraf başka bir ülkede olan bir işletmeci tarafından, uçağın mübadelesine ve kiralanmasına ilişkin veya benzeri bir anlaşmaya göre işletilmekte ise, uçağın kayıtlı olduğu devlet, sözkonusu uçakla ilgili olarak kayıtlı bulunulan devlet sıfatıyla taşıdığı, 12,30,31 ve 32(a) maddelerindeyeralan görev ve işlevlerinin tamamını ya da bir kısmını (yapılacak) bir anlaşma ile diğer devlete aktarabilir. 

            b) Bu aktarım, ya taraf devletlerin anlaşmayı Konsey’e tescil ettirmelerinden ve 83 üncü madde uyarınca ilân etmelerinden önce ya da anlaşmanın varlığı ve kapsamının anlaşmaya taraf bir devletçe ilişkide bulunduğu sözleşmeye taraf başka bir devlet ya da devletlere bildirmesinden önce, diğer sözleşmeye taraf devletler bakımından geçerli olmaz. 

            c) (a) ve (b) fıkralarındaki hükümler 77 nci madde kapsamına giren olaylara da uygulanabilir. 

            Not : İngilizce, Fransızca, Rusça ve İspanyolca metinleri 22 Ekim 1992 gün ve 21383 sayılı Resmi Gazete’dedir.