Türkiye - Arnavutluk Ekonomik, Ticarî, Sınaî ve Teknik İşbirliği  
Resmi Gazete: 08.09.1992 Sayı : 21339 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 32 Sahife:
     
Milletlerarası Andlaşma
 
Karar Sayısı: 92/3359
Karar Tarihi : 30/07/1991 
     
            27 Haziran 1992 tarihinde Tirana’da imzalanan ekli “Türkiye-Arnavutluk Ekonomik, Ticari, Sanayi ve Teknik İşbirliği Karma Komisyonu Üçüncü Dönem Toplantısı Protokolu”nun onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 23/7/1992ç tarihli ve EİGY-II/4640 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 30/7/1992 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
    
                                                                                                                Turgut ÖZAL 
                                                                                                                Cumhurbaşkanı 
 
Süleyman DEMİREL
Başbakan
     
E.İNÖNÜ
Devlet Bakanı ve Başb.Yrd.
C.ÇAĞLAR
Devlet Bakanı
N. CEVHERİ
Devlet Bakanı V. 
E. CEYHUN
Devlet Bakanı 
İ.TEZ
Devlet Bakanı
A.GÖNEN
Devlet Bakanı
T.AKYOL
Devlet Bakanı
G.ERGENEKON
Devlet Bakanı
G. ERGENEKON 
Devlet Bakanı V.
M.KAHRAMAN
Devlet Bakanı
Ö.BARUTÇU
Devlet Bakanı
M.A.YILMAZ
Devlet Bakanı
E. ŞAHİN
Devlet Bakanı 
Ş.ERCAN
Devlet Bakanı
M.BATALLI
Devlet Bakanı 
M.S.OKTAY
Adalet Bakanı
N. AYAZ
Milli Savunma Bakanı 
İ.SEZGİN
İçişleri Bakanı
H. ÇETİN 
Dışişleri Bakanı 
S.ORAL
Maliye ve Gümrük Bakanı
K.TOPTAN
Milli Eğitim Bakanı 
O.KUMBARACIBAŞI
Bayındırlık ve İskan Bakanı 
Y. AKTUNA
Sağlık Bakanı 
Y.TOPÇU
Ulaştırma Bakanı 
N. CEVHERİ
Tarım ve Köyişleri Bakanı 
M. MOĞULTAY
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan
M.T.KÖSE
Sanayi ve Ticaret Bakanı
E.FARALYALI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
D.F.SAĞLAR
Kültür Bakanı
A.ATEŞ
Turizm Bakanı
V.TANIR
Orman Bakanı
B.D. AKYÜREK
Çevre Bakanı 
 
TÜRKİYE - ARNAVUTLUK EKONOMİK, TİCARİ,SANAYİ VE TEKNİK İŞBİRLİĞİ KARMA KOMİSYONU ÜÇÜNCÜ DÖNEM TOPLANTISI PROTOKOLU
            Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 2 Ağustos 1988 tarihinde Tirana’da imzalanan “Ekonomik, Ticari, Sanayi ve Teknik İşbirliği Anlaşması”nın 6. maddesi uyarınca kurulan Türkiye - Arnavutluk Ekonomik, Ticari Sanayi ve Teknik işbirliği Karma Komisyonu Üçüncü Dönem Toplantısı 23-27 Haziran 1992 tarihleri arasında Tirana’da yapılmıştır. 

            Türk Heyetine Devlet Bakanı Orhan Kilercioğlu, Arnavutluk Heyetine ise Ticaret ve Dış Ekonomik işbirliği Bakanı Artan Hoxha başkanlık etmişlerdir. 

            Heyet listeleri Ek: I ve Ek: II’de yer almaktadır. 

            Arnavutluk’ta bulunduğu süre içinde Türk Heyeti Başkanı Sayın Orhan Kilercioğlu, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Sayın Sali Berisha ve Arnavutluk Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Alexander Meksi tarafından kabul edilmiş, Sanayi, Maden Kaynakları ve Enerji Bakanı Sayın Abdyl Xhaja ve Maliye ve Ekonomi Bakanı Sayın Genc Ruli ile görüşmelerde bulunmuştur. 

            Karma Komisyon Toplantısı, aşağıdaki gündemde belirtilen konular esas alınarak yürütülmüştür. 

            I- Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti’ndeki ekonomik gelişmelere ilişkin bilgi alışverişi, 
            II- Ticari ilişkiler, 
            III- Ekonomik, sınai ve teknik alanlardaki işbirliği, 
            IV- Diğer konular. 

            Karşılıklı anlayış ve geleneksel dostluk havası içinde yapılan Karma Ekonomik Komisyon Toplantılarında Taraflar, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin ve ekonomik alandaki işbirliğinin geliştirilmesi konusundaki kararlılıklarını ifade etmişlerdir. 

            Karma Komisyon Üçüncü Dönem Toplantısı çalışmaları ticari ve ekonomik işbirliği çalışma grupları olarak yürütülmüştür. 

 
            I- TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ARNAVUTLUK CUMHURİYETİ’NDEKİ EKONOMİK GELİŞMELERE İLİŞKİN BİLGİ ALIŞVERİŞİ
            Taraflar, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Süleyman Demirel ile Arnavutluk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Sali Barisha arasında 1 Haziran 1992 tarihinde Arnavutluk’ta imzalanan Protokol’un, iki ülke ilişkilerine olumlu katkılarda bulunacağına olan inançlarını belirtmişlerdir. 

            Taraflar, 1990 ve 1991 yılları içerisinde ülkelerindeki ekonomik gelişmeler ve beklentiler konusunda bilgi teatisinde bulunmuşlardır. 

            Arnavutluk Tarafı, geçiş döneminde karşılaşılan ekonomik güçlükler, ekonomik reformun unsurları, uygulamada ortaya çıkan sorunlar ve bu sorunlara ilişkin kendi görüşleri konusunda bilgi vermiştir. Türk Tarafı ise, piyasa ekonomisine geçiş sürecinde edinilen tecrübeyi Arnavutluk ile paylaşmaya hazır olduğunu belirtmiş ve sanayi, turizm, tarım ve hizmetler alanlarında Türk yatırımlarının teşvik edilmesi ve ortak işletmeler kurulması, Arnavutluk’ta Türk bankalarının temsilcilik açmaları ve teknik yardım sağlanması imkanlarının ele alınmasının fayda sağlayacağını bildirmiştir. 

            II- TİCARİ İLİŞKİLER 
            Taraflar, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin mevcut durumunu gözden geçirmişler ve Arnavutluk’un serbezt piyasa ekonomisine geçiş sürecinde yürürlüğe konulan yeni mevzuatı da dikkate alarak, mevcut ticarethacmininiki ülkenin gerçek potansiyellerini aksettirmediğini belirtmişlerdir. 

            Taraflar, ikili ticarete konu malların mübadele hacmini ve çeşitlerini artırmak ve işbirliğini iki ülke arasında yürürlükte bulunan anlaşmalara uygun olarak, çağdaş ticaret yöntemleri çerçevesinde geliştirmek konusunda daha fazla çaba sarfedilmesi gerektiği hususunda görüş birliğine varmışlardır. 

            Taraflar, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması ve Arnavutluk’un piyasa ekonomisine geçiş sürecinde kabul ettiği ekonomikreformların uygulanmasının hızlandırılması amacıyla aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır. 

            - Ticaret, vergi ve gümrük mevzuatları alanlarında düzenli bilgi alışverişinin artırılması, 
            - Türk ve Arnavutluk mallarınnı her iki ülkede ve üçüncü ülkelerde pazarlanmasına yönelik faaliyetlerin geliştirilmesi. 
            - İki ülke firma ve kuruluşları arasında doğrudan temasların artırılması ve ortak işletmeler kurulması imkanlarının araştırılması, 
            - Potansiyel ihracat ve ithalat imkanları hakkında bilgi alışverişinde bulunulması 

            Taraflar, 11 Haziran 1991 tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ile Arnavutluk Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı arasında imzalana Teknik Yardım ve Müşavirlik Protokolu uyarınca kurulna Ortak Komisyon’un çalışmalarından duydukları memnuniyeti ifade etmişlerve Ortak Komisyon’un çalışmalarının hızlandırılması konusunda gerekli çabayı gösterecklerini belirtmişlerdir. 

            III- EKONOMİK, SINAİ VE TEKNİK ALANLARDAKİ İŞBİRLİĞİ 

            Taraflar, serbezst piyasa ekonomisi çerçevesinde, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin ve ticari değişimlerin artmasının önemli bir unsuru olarak, ekonomik, sınai ve teknik işbirliğinin gelişitirilmesinin önemini vurgulamışlardır. 

            A) KREDİ İLİŞKİLERİ 
            Taraflar, Türk Eximbank tarafından Arnavutluk’a sağlanan 15 milyon Dolarlık ihracat Kredisi’nin iki ülke ilişkilerine yaptığı olumlu katkıyı memnuniyetle kaydetmişlerdir. Taraflar, ayrıca 1 Haziran 1992 tarihli Protokol’da yer alan., 1.2.1991 tarihli Kredi Anlaşmasının geri ödemelerinin yeni bir takvime bağlanması ile ikinci 15 milyon Dolarlık kredi imkanının sağlanması hususunda ilgili Bankaların 1992 Temmuz ayı içerisinde müzekerelere başlamalarını kararlaştırmıştır. 

            Bu müzakereler esnasında, Yukarıda sözü edilen Protokol’de yer alan ve Arnavutluk’un Türkiye’den yapacağı ithalatın finansmanı için öngörülen 20 milyon Dolarlık üçüncü kredi Taraflarca ayrıca ele alınacaktır. 

            Bu müzakereler esnasında, yukarıda sözü edilen Protokol’da yer alan ve Arnavutluk’un Türkiye’den yapacağı ithalatın finansmanı için öngörülen 20 milyon Dolarlık üçüncü kredi Taraflarca ayrıca ele alınacaktır. 

            B) OTOYOL İNŞAASI 
            Taraflar, Arnavutluk’taki tarihi Egnatia otoyolunun ortak girişim halinde ve üçüncü tarafların işbirliğinin de sağlanarak inşaası konusunda ilgili kuruluşlarını teşvik etmeyi kararlaştırmışlardır. 

            C) SINAİ VE TEKNİK İŞBİRLİĞİ 
            Taraflar, küçük ve orta ölçekli sanayinin geliştirilmesi ve organizasyonu konusunda işbirliğine gidilmesini kararlaştırmışlardır. Türk Tarafı, özellikle dökümcülük ve makina imalatı alanlarında uzman değişimi de dahil olmak üzere, Arnavutluk kuruluşlarına her türlü bilgi ve tecrübenin sağlanacağını belirtmişlerdir. 

            Türk Tarafı, aşağıda belirtilen alanlardaki teknik işbirliğine yönelik imkanların değerlendirilerek en kısa süre içinde Arnavutluk Tarafına iletileceğini belirtmişlerdir. 

            - bakır üretim teknolojisi, 
            - amonyum nitrat (CAN üretimi), 
            - demir-çelik üretim teknolojisi, 
            - çimento üretim teknolojisi, 
            - şeker üretim teknolojisi, 
            - ferro krom, 
            - kağıt sanayi, 

            Taraflar ayrıca, aşağıda belirtilen alanlarda ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi imkanlarının mevcut olduğunu tesbit etmişlerdir. 

            - Tarım, 
            - Hafif sanayi, 
            - Şeker fabrikalararının rehabilitasyonu ve modernizasyonu, 
            - Madencilik, 
            - Orman ürünlerinin işlenmesi, 
            - Petrol işleme sanayi 
            - Turizm, 
            - Çimento sanayi, 

            Arnavutluk Tarafı, iki ülke arasındaki işbirliği yapılabilecek projelere ilişkin Ek: III’de yer alan listeyi tevdi etmiştir. 

            Ayrıca Arnavutluk Tarafı, hafif sanayi ve madencilik alanında işbirliğine ilgi duyduğunu belirtmiş ve genellikle üretim artışı, teknolojik iyişleşmeler ve rehabilitasyon sağlanacak veya verimli tesislere dönüştürülmesi için ürün değişikliği gerçekleştirilecek tesislerin listesini 1992 Temmuz ayı içinde Türk Tarafına ileteceğini ifaed etmiştir. 

            Türk Tarafı, sözkonusu projelerin ilgili Türk firma ve kuruluşlarına duyurulacağını ve bu alanlarda işbirliğine önem atfedildiğini ifade etmiştir. 

            Arnavutluk Tarafı, uluslararası kuruluşların sağlayacağı finansman imkanları çerçevesinde gerçekleştirilecek projeler için açılacak ihaleler konusunda Türk Tarafına düzenli olarak bilgi vereceğini ifade etmiştir. 

            Taraflar, ilgili kuruluşlarının Arnavutluk’taki Ballsh Rafinerisininn rehabilitasyonu ve petrol ve petrol yan ürünlerinin ihracat ve ithalatının artırılması amacıyla altyapı geliştirme çalışmalarında işbirliği yapabileceklerini not etmişlerdir. 

            Taraflar, petrol aramaları, petrol üretimi ve mevcut petrol kuyularının verimliliklerinin artırılması hususunda işbirliği yapılmasını kararlaştırmışlardır. 

            Taraflar, Arnavutluk’taki krom ve bakır madenlerine ait yeraltı ve yerüstü üretim kapasitelerin artıracak ve yüksek randıman sağlayacak rehabilitasyon çalışmalarına geçilebilmesi için maden ocaklarını ve maden zenginleştirme tesislerini karşılıklı olarak ziyaret etmek suretiyle teknik bilgi ve tecrübe aktarılmasında ve karşılaşılabilecek sorunların çözülmesinde ilgili kuruluşların mutabık kaldıkların memnuniyetle not etmişlerdir. 

            IV- DİĞER KONULAR 

            A. ULAŞTIRMA VE HABERLEŞME 
            Taraflar, 26-27 Mayıs 1992 tarihlerinde Ankara’da yapılan Kara Ulaştırması Karma Komisyonu 3. Dönem Toplantıları sonucunda alınan kararların iki ülke arasındaki ulaşım imkanalarını artıracağını belirtmişlerdir. 

            Taraflar, iki ülke arasında demiryolu ile yolcu ve yük taşımalarının önemini vurgulamışlar, ik ülkenin demiryolu kuruluşları arasında, eğitim, işletme, proje ve teknik yardım konularında işbirliğinin geliştirilmesi hususunda mutabık kalmışlardır. 

            Taraflar ayrıca, Arnavutluk Demiryolları kuruluşunun Balkan-Yakındoğu Tarife Birliği “B-PO”ne katılmasının ilişkilerin geliştirilmesindeki önemi üzerinde mutabık kalmışlardır. 

            Taraflar, ilgili kuruluşlarına, iki ülke arasında deniz ve hava taşımacılığının başlatılması için gerekli çalışmaları yapmalarını ve gemi inşa, bakım, onarım ve limanyapımı alanlarında ilişkilerin geliştirilmesini tavsiye edeceklerdir. 

            Taraflar, iki ülke arasında doğrudan bir otomatik telefon devresinin kurulması için ilgili kuruluşlarının gayret sarfetmesi hususunda anlaşmışlardır. 

            Arnavutluk Tarafı ayrıca, Arnavutluk telekomünikasyon master planının uygulanması amacıyla 1992 yılı içinde açılacak olan uluslararası ihaleye ilgili Türk kuruluş ve firmalarını da davet edeceğini belirtmiştir. 

            B. TARIM VE ORMANCILIK 
            Türk Tarafı, iki ülke arasında 1968 yılında imzalanan Veterinerlik Anlaşmasının günün koşullarına göre gözden geçirilerek yenilenmesi amacıyla bir anlaşma taslağını incelemek üzere Arnavutluk tarafına tevdi etmiştir. 

            Taraflar, iki ülke arasındaki tarımsal işbirliiği imkanlarının daha iyi değerlendirilmesi ve mevcut ilişkilerin artırılması amacıyla Türkiye - Arnavutluk Tarım Alt Komitesi kurulması ve ilk toplantısının 1993 yılı içerisinde yapılması hususunda mutabakata varmışlardır. 

            Taraflar, ormanların işletilmesi, kadastro, orman ürünlerinin değerlendirilmesi ve standardizasyonu, milli parklar ve rekreasyon sahaları, kayakçılık ve hızlı gelişen orman ağaçları ile ağaçlandırma konularındaki teknik işbirliğine öncelik verileceğini belirtmişlerdir. 

            Taraflar, ormancılık alanında ortak faaliyette bulunma talebi olan kamu ve özel sektörü kuruluşlarına ilişkin birer liste hazırlamayı ve teati etmeyi kararlaştırmışlar ve daha ayrıntılı bir teknik ve ekonomik işbirliğini programı hazırlanması amacıyla bir Türk ormancılık heyetinin 1992 yılı içinde Arnavutluk’u ziyaret etmesi hususunda mutabık kalmışlardır. 

            C. TURİZM 
            Taraflar, iki ülke arasındaki mevcut turizm akımının geliştirilmesini teminen yatırım, planlama ve eğitim konularında işbirliği ve uzman değişiminin sağlanması ve bu alandaki işbirliği imkanlarının daha kapsamlı olarak görüşülmesi için Turizm Karma Komisyonu’nun bir an önce toplanması konusunda mutabakata varmışlardır. 

            D. ÖZEL SEKTÖR TEMSİLCİLERİ ARASINDA İŞBİRLİĞİ 
            Taraflar, Karma Komisyon Toplantıları çerçevesinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Arnavutlutk Ticaret Odası arasında sürdürülen temasları memnuniyetle not etmişler, Arnavutluk’un İzmir Uluslararası Fuarına katılmasının, 1993 yılında Arnavutluk’ta Türk Ekonomi Günleri düzenlenmesinin ayrıca, Arnavut uzmanlara Türkiye’de dış ticaret uygulamaları hakkında eğitim uzmanlara Türkiye’de dış ticaret uygulamaları hakkında eğitim hizmeti sağlanmasının yararları üzerinde mutabık kalmışlardır. 

            Taraflar, Karma Komisyon Toplantıları vesilesiyle Arnavutluk’ta bulunan Türk özel sektör temsilcilerinin Arnavutluk kuruluşları ile sürdürdüğü temasları memnuniyetle kaydetmişler ve bu girişimlerin iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği faaliyetlerinin geliştirilmesine katkıda bulunacağını vurgulamışlardır. 

            Taraflar, iki ülke arasında bir iş konseyi kurulması için ilgili kuruluşların 1992 Temmuz ayı içinde biraraya gelmelerini kararlaştırmışlardır. 

            E. ANLAŞMALAR 
            Taraflar, Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaması’nın, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı’nın Arnavutluk’u ziyareti sırasında imzalanmış olmasını memnuniyetle kaydetmişler ve bu anlaşmanın iki ülke arasındaki yatırımların gelişmesine katkıda bulunacağına olan inançlarını vurgulamışlardır. 

            Taraflar, iki ülke arasında çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması’nın mümkün olan en kısa süre içerisinde sonuçlandırılmasını ilgili Kuruluşlarına tavsiye etmeyi kararlaştırmışlardır. 

            F. BANKACILIK 
            Taraflar, bankacılık alanında işbirliğinin artırılmasının gerekli olduğunu belirtmişlerdir. 

            Taraflar, Türkiye-Arnavutluk Ekonomik, Ticari, Sanayi ve Teknik İşbirliği Karma Komisyonu Dördüncü Dönem Toplantısının diplomatik kanallardan bilahare tesbit edilecek bir tarihte Ankara’da yapılması konusunda anlaşmışlardır. 

            İşbu Protokol, Tirana’da 27 Haziran 1992 tarihinde Türkçe ve Arnavutça dillerinde her ikisi de eşit derecede geçerli olmak üzere iki nüsha halinde düzenlenmiş ve imzalanmıştır. 
 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
HÜKÜMETİ ADINA
ARNAVUTLUK CUMHURİYETİ 
HÜKÜMETİ ADINA 
Orhan KİLERCİOĞLU
Devlet Bakanı 
Artan HOXHA
Ticaret ve Dış Ekonomik 
İşbirliği Bakanı 

TÜRK HEYETİ
Orhan KİLERCİOĞLU  : Devlet Bakanı, Heyet Başkanı 
Yalçın BURÇAK  : Başbakanlık Hazine ve Dışticaret  
Müsteşar Yardımcısı
Metin ÖRNEKOL  : Türkiye Cumhuriyeti’nin Tiran 
Büyükelçisi 
Erdoğan HÜRBAŞ : Başbakanlık Hazine ve Dışticaret 
Müsteşarlığı, Anlaşmalar Genel Müdürü,  
Teknik Heyet Başkanı 
Erdoğan GÜÇLÜ  : Bakan özel Danışmanı 
Şakir ÖZCAN  : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı,  
Dışilişkiler Dairesi Başkanı 
Cengiz ANIK  : Ulaştırma Bakanlığı, PTT Genel  
Müdürlüğü, Milletlerarası İlişkiler  
Dairese Başkanı 
Nefi AMCAOĞLU  : Ulaştırma Bakanlığı, TCDD Genel  
Müdürlüğü, Ticaret Dairesi Başkanı
Ayhan ALP  : Etibank Genel Müdürlüğü, Planlama ve 
Koordinasyon Dairesi Başkanı 
Beyazit TEKİNER  : Çitosan, Çimento Üretim Dairesi Başkanı 
M.Yıldırım AKTUGAN  : Delet Bakanı Danışmanı 
Nurettin KORKMAZ  : Basın Müşaviri 
Saim GÜRSOY : TOBB, Yönetim Kurulu üyesi 
Taner GÜCÜYENER  : Türkiye Müteahhitler Birliği,  
Dış İlişkiler Koordinatörü 
EK: II 
ARNAVUTLUK HEYETİ
Artan HOXHA  : Ticaret ve Dış Ekonomik İşbirliği  
Bakanı, Heyet Başkanı 
Naske AFEZOLLİ  : Ticaret ve Dış Ekonomik İşbirliği  
Bakan Yardımcısı 
Alexandra ÇOLLAKU : Ticaret ve Dış Ekonomik işbirliği  
Bakanlığı, Genel Müdür, Teknik 
Heyet Başkanı 
Viron ANDREA : Ticaret ve Dış Ekonomik işbirliği  
Bakanlığı, Uzman 
Agron DHİMA  : Ticaret ve Dış Ekonomik işbirliği Bakanlığı, Uzman 
Enver DODA  : Sanayi, Tabii Kaynaklar ve Enerji Bakanlığı, Uzman 
Vasil PANO  : Maliye ve Ekonomi Bakanlığı, Uzman 
Xhafer SHABANİ : Arnavutluk Telekomünikasyon Müdürü
Ligor DHAMO  : Arnavutluk Ticaret Odası Başkanı,
Shkelqim CANİ  : Arnavutluk Ticaret Bankası, Uzman 
Ardian FULLANİ : Arnavutluk Devlet Bankası, Uzman
Hasan ALLKAJ  : Albturizm İşletmesi, Müdür 
Zana KRUJA  : Tarım ve Gıda Bakanlığı 
Ilir QERFOZİ  : İnşaat Bakanlığı
Genti BENDO  : Dışişleri Bakanlığı
EK : III 
ARNAVUTLUK TARAFININ TÜRK TARAFINA ÖNERDİĞİ
İŞ’ARİ SINAİ İŞBİRLİĞİ PROJELERİ

            -Meyve üretimi ve işlenmesinde pilot projelerin gerçekleştirilmesi alanında işbirliği, 
            - Tıbbi bitki işleme ve esans fabrikası, 
            - Günde 30 ton kapasiteli sabun fabrikası, 
            - Maliq’de bulunan şeker kombinasının rehabilitasyonu ve modernizasyonu, 
            - Günde 50-100 ton zeytin işleme kapasiteli zeytinyağı rafinerisi, 
            - Günde 200-250 ton buğdaş işleyen un fabrikası, 
            - Günde 6-10 ton ekmek üreten küçük ekmek fabrikası, 
            - Çimento fabrikalarının üretim kapasitelerinin artırılması, 
            - Tuğla, kiremit ve betan elemanlarının üretimi için fabrikaların inşaası, 
            - İçme suyu şişeleme tesisi. 

            Not : Arnavutça metni 8 Eylül 1992 gün ve 21339 sayılı Resmi Gazete’dedir.