Türkiye Mısır Ekonomik, Teknik İşbirliği ve Ticaret Ortak  
Resmi Gazete: 28.09.1992 Sayı : 21359 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 32 Sahife:
     
Milletlerarası Antlaşma
 
Karar Sayısı: 92-3371
Karar Tarihi : 06/08/1992 
     
            27 Mayıs 1992 tarihinde Kahire’de imzalanan ekli “Türkiye-Mısır Ekonomik, teknik İşbirliği ve Ticaret ortak Komitesi Beşinci Dönem Protokolu’nun onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 24/7/1992 tarihli ve EİEY-I/4803-4687 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 6/8/1992 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
 
                                                                                                            Turgut ÖZAL 
                                                                                                            Cumhurbaşkanı 
  
Süleyman DEMİREL 
Başbakan
     
E.İNÖNÜ 
Devlet Bakanı ve Başb.Yrd.
C.ÇAĞLAR 
Devlet Bakanı
N. CEVHERİ 
Devlet Bakanı V. 
E. CEYHUN 
Devlet Bakanı 
İ.TEZ 
Devlet Bakanı
A.GÖNEN 
Devlet Bakanı
T.AKYOL 
Devlet Bakanı
G.ERGENEKON 
Devlet Bakanı
O.KİLERCİOĞLU 
Devlet Bakanı
M.KAHRAMAN 
Devlet Bakanı
Ö.BARUTÇU 
Devlet Bakanı
M.A.YILMAZ 
Devlet Bakanı
E. ŞAHİN 
Devlet Bakanı 
Ş.ERCAN 
Devlet Bakanı
M.BATALLI 
Devlet Bakanı 
M.S.OKTAY 
Adalet Bakanı
N. AYAZ 
Milli Savunma Bakanı 
İ.SEZGİN 
İçişleri Bakanı
H. ÇETİN  
Dışişleri Bakanı 
S.ORAL 
Maliye ve Gümrük Bakanı
K.TOPTAN 
Milli Eğitim Bakanı 
O.KUMBARACIBAŞI 
Bayındırlık ve İskan Bakanı 
Y. AKTUNA 
Sağlık Bakanı 
Y.TOPÇU 
Ulaştırma Bakanı 
N. CEVHERİ 
Tarım ve Köyişleri Bakanı 
M. MOĞULTAY 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan
M.T.KÖSE 
Sanayi ve Ticaret Bakanı
E.FARALYALI 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
D.F.SAĞLAR 
Kültür Bakanı
A.ATEŞ 
Turizm Bakanı
V.TANIR 
Orman Bakanı
B.D. AKYÜREK 
Çevre Bakanı 
  
TÜRKİYE-MISIR EKONOMİK, TEKNİK İŞBİRLİĞİ VE TİCARET ORTAK KOMİTESİ BEŞİNCİ DÖNEM
PROTOKOLU


            Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasında 20 Nisan 1976 tarihli Ticaret Anlaşmasının 10. maddesi ve 3 Aralık 1977 tarihli ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının 5.maddesi uyarınca kurulmuş olan Türkiye - Mısır Ekonomik, Teknik İşbirliği ve Ticaret Karma Komitesi’nin Beşinci Dönem toplantısı, 25-27 Mayıs 1992 tarihleri arasında Kahire’de yapılmıştır. 

            Türk Heyetine Devlet Bakanı Sayın Mehmet Batallı, Mısır Heyetine ise Uluslararası işbirliğinden sorumlu Devlet Bakanı sayın Dr.Maurice Makramalla başkanlık etmişlerdir. 

            Türk ve Mısır Heyetleri üyeleri sırasıyla Ek I ve Ek II’de yer almaktadır. 

            Sayın Mehmet Batallı, ziyareti sırasında Başbakan Sayın Atef Sıdki tarafından kabul edilmiş, Başbakan Yardımcısı ve Tarım ve Islah Bakanı Sayın Dr. Youssef Wally, Ulaştırma Bakanı Mühendis Sayın Soliman Metwaly, Elektrik ve Enerji Bakanı Sayın Mühendis Maher Abaza, Maliye Bakanı Sayın Dr. Mohamed el Razzaz, Petrol ve Madeni Zenginlikler Bakanı Dr. Hamdy el Bamby, Ekonomi ve Dış Ticaret Bakanı Sayın Dr. Yousry Mostafa, Sanayi Bakanı Mühendis Sayın Abdel Wahab ve Dışişleri Bakanı Sayın Amr Mousa ile görüşmelerde bulunmuştur. 

            Açılış oturumunda, Heyet Başkanları ülkelerindeki ekonomik konular hakkında kapsamlı açıklamalarda bulunmuşlar ve Türkiye ile Mısır arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri gözden geçirmişlerdir. Karma Komisyon görüşmeleri, iki ülke arasında mevcut geleneksel samimi, sıcak ve kardeşce ilişkileri yansıtan, karşılıklı anlayış ve tam bir işbirliği ruhu içinde cereyan etmiştir. 

            Karma Komite, açılış oturumu ve alt komiteler şeklinde çalışmıştır. Aşağıdaki alt komiteler kurulmuştur. 

            - Maliye, Ticaret, Turizm ve Ulaştırma 
            - Sanayi, Tarım ve Teknik İşbirliği 
            Karma Komite görüşmelerinin neticeleri aşağıda özelenmiştir. 

            TİCARİ İLİŞKİLER: 
            1- Taraflar, iki ülke arasındaki ticaretin gelişimini gözden geçirmişler ve ticaret hacminin geçen yıllarda artmasına rağmen iki ülkenin potansiyellerini yansıtmadığını not etmişlerdir. 

            Bu çerçevede, Taraflar, iki ülke arasındaki ticaretin karşılıklı yarar esasına göre arttırılması ve çeşitlendirilmesi için müşterek çabanın gösterilmesi hususunda mutabık kalmışlardır. Mısır tarafı, Türk firmalarının Mısır’dan daha fazla ithalatta bulunmalarının teşvikinin gözönünde tutulmasını Türk tarafından talep etmiştir. 
  
            2- Taraflar, firmalarını, ilgili kuruluşlarını ve işadamlarını karşılıklı ziyarelerde bulunmaları için teşvik etmeyi ve birbirlerinin ürünlerini daha iyi tanımaları amacıyla iki ülke iş çevrelerine mümkün olan her türlü bilgi ve kolaylıkları sağlamayı kararlaştırmışlardır. 

            3- Her yıl düzenlenen Kahire Uluslararası Fuarına Türkiye’nin düzenli katılımı muvacehesinde, Mısır tarafı da Mısır’ığn katılacağı yabancı fuarların yıllık listesine İzmir Uluslararası Fuarının dahil edilmesinin dikkate alınmasını ve Mısır şirketlerinin İzmir Uluslararası Fuarına katılmalarını sağlamayı taahhüt etmiştir. 

            4- Taraflar, Türkiye İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi (İGEME) ile Mısır İhracatı Geliştirme Merkezi (EEPO) arasında sıkı işbirliği kurulmasını kararlaştırmışlardır. 

            5- Türk tarafı, özel sektör şirketlerini Mısır Özel Sektör şirketleri ile takas anlaşmaları gerçekleştirilmesi imkânlarını incelemek için teşvik etmeyi taahhüt etmiştir. 

            6- Taraflar son protokolda yer alan bir Mısır/Türk pazarlama şirketinin kurulması şeklinde Türk teklifini tekrar nazarı itibare alacaklardır. 

            7- Mısır tarafı, Mısır pamuk, pamuk ipliğine olan Türk talebinin artışı nedeniyle, Türkiye’nin ihtiyaçlarına öncelik tanınması amacıyla Mısır şirketlerini teşvik temeyi taahhüt etmiştir. 

            8- Mısır tarafı, Türk tarafına, 1994’ten itibaren Türk spesifikasyonlarına uygun Mısır fosfatının Türkiye’ye ihracının mümkün olacağı hususunda bilgi vermiştir. 

            9- Taraflar, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile Mısır İşadamları Derneği (EBA) arasında bir iş konseyi kurulması çalışmalarında kaydedilen gelişmeden duydukları memnuniyeti dile getirmişler ve bu Konseyin mümkün olan en kısa sürede teşekkülü için gerekli çalışmaların hızlandırılması amacıyla ilgili kuruluşlarına tavsiyede bulunmayı kararlaştırmışlardır. 

            II- EKONOMİK VE TEKNİK İŞBİRLİĞİ: 
            1- Taraflar, Ortak Yatırım Holding şirketlerinin kurulmasında bugüne kadar kaydedilen gelişmeleri gözden geçirmişler ve bu şirketin yine bir araç olarak, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin geliştirilmesine yardımcı olacağı hususunda mutabık kalmışlardır. 

            2- Türk tarafı, 8-9 Şubat 1989 tarihlerinde Kahire’de yapılan Türkiye-Mısır ortak Komisyonu ilk toplantısı esnasında sunulan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması taslağı hakkındaki görüşlerini Mısır tarafından talep etmiştir. 

            Mısır tarafı, anlaşmanın bir an önce sonuçlandırılması amacına yönelik görüşmelere başlamaya hazır olduğunu ifade etmiştir. 

            Taraflar, bu Anlaşmanın iki ülke arasındaki iş faaliyetlerine yeni bir hız vereceğini ifade etmişler ve ilgili kuruluşlarını Anlaşmanın en kısa sürede sonuçlandırılması için teşvik etmeyi kararlaştırmışlardır. 

            Petrol Alanında İşbirliği : 
            Taraflar, bu alanda yürütülen düzenli işbirliğinden duydukları memnuniyeti ifade etmişlerdir. 

            Sınai İşbirliği : 
            Taraflar, Karma Komisyonun Dördüncü Dönem Toplantısında alınan kararlar doğrultusunda, karşılıklı sınai ve teknik işbirliğinin gelişmesini gözden geçirmişler ve Protokolun düzenli olarak yürütülmesi için ilişkilerin güçlendirilmesi ve temasların daha da artırılması amacıyla ilgili kuruluşların teşvik edilmesinin gerekliliği hususunda mutabık kalmışlardır. 

            Çimento sanayi: 
            Türk tarafı, ÇİMHOL’ün (Çimento ve Yan Mamulleri Sanayi Holding A.Ş.) çimento sanayinde teknik işbirliğine yönelik ilgisinin devam ettiğini ifade etmiştir. 

            Mısır tarafı, bu hususu not etmiş ve ayrıca, kendi ilgisinin de hâlâ devam ettiğini beyan etmiştir. 

            Küçük ve Orta Ölçekli Sanayiler: 
            Taraflar, küçük ve orta ölçekli sanyilerin geliştirilmesine ve desteklenmesine yönelik işbirliğinin önemi hususunda mutabık kalmışlardır. 

            Bu çerçevede, Türk tarafı, Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli Sanayileri Geliştirme Başkanlığı(KOSGEB) hakkında Mısır tarafına bilgi vermiş ve KOSGEB’in aşağıdaki alanlarda Mısır’ın ilgili kuruluşları ile işbirliğine yönelik ilgisini ifade etmişlerdir. 

            - Uzman, bilgi ve doküman değişimi. 
            - Mısırlı mühendis ve teknisyenlere eğitim imkânları sağlanması. 
            - Döküm teknolojisi konusunda Mısır’a uzmanlar gönderilmesi. 

            Gemi İnşa Sanayi: 
            Türk tarafı, Türkiye Gemi İnşa Sanayii Anonim Şirketinin, Türk tersanelerinde çeşitli tipteki gemilerin imalatı, onarımı, kuru havuzlanması ve tadiline yönelik kapasitesinin bulunduğunu ve Mısırlı muhataplarıyla işbirliğine olan arzusunu belirtmiştir. 

            Elektrik Sanayileri: 
            Taraflar, son Protokolda bahsedilen elektrik sanayileri alanında, Türk ve Mısır şirketleri arasında bugüne kadar kaydedilen olumlu gelişmelerden duydukları memnuniyeti not etmişlerdir. 

            Taraflar, ayrıca firmalarına yeni bağlantılar kurarak ve alandaki işbirliğini dahada geliştirmeleri için tavsiyede bulunmayı kararlaştırmışlardır. 

            Petrokimya Sanayi: 
            Türk tarafı, Mısır tarafına Petrokimya Holding A.Ş.’nin (PETKİM) faaliyetleri hakkında bilgi vermiş ve teknik yardım, mühendislik ve eğitim hizmetleri alanlarında işbirliği imkânları konusunda PETKİM tarafından hazırlanan bir raporu sunmuştur. 

            Mısır tarafı, raporu memnuniyetle kabul etmiş ve raporun ilgili kuruluşlar tarafından incelenerek, en kısa zamanda cevap verileceğini ifade etmiştir. 

            Demir ve Çelik Sanayi: 
            Türk tarafı, Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri (TDÇİ)’nin demir ve çelik sanayileri alanında Mısırlı muhataplarla işbirliği yapılması hususundaki yoğun ilgisin ifade etmiştir. 

            Mısır tarafı, bu hususu not etmiş ve bu alanda sıkı işbirliği yapmak amacıyla konuyu her yönüyle incelemeyi taahhüt etmiştir. 

            Mısır tarafı, Mısır’da, imalat sanayi, otomotiv yan sanayi ve diğer ortak sanayi projeleri konularında hazırlanan listeleri sunmuştur. 

            Türk tarafı, listelerin incelenerek Türkiye’deki ilgili kuruluşlara iletileceğini taahhüt etmiştir. 

            Bilimsel ve Teknik İşbirliği: 
            Taraflar, 1986 yılında Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Mısır Bilimsel Araştırma ve Teknoloji Akademisi arasında imzalanan Bilimsel ve Teknik İşbirliği Anlaşmasına uygun olarak “1992 -1994 dönemine ait Yürütme Programının” 11 Kasım 1991 tarihinde imzalanmasından duydukları memnuniyeti ifade etmşilerç ve ilgili Kuruluşlarını yukarıda bahsedilen programın düzenli olarak yürütülmesinin devamı için her türlü çabayı sarfetme hususunda desteklemeyi ve teşvik etmeyi kararlaştırmışlardır. 

            Standartlar Alanında İşbirliği : 
            Taraflar, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ve Mısır Standartlar Kuruluşu arasında devam eden işbirliğinden duydukları memnuniyeti not etmişler ve standardizasyon, kalite, ölçü ve tartı sistemi alanlarında iki ülke ve İslâm Ülkeleri arasında işbirliğinin gelitirilmesi için kuruluşlarını destekleme ve teşvik etme hususunda mutabık kalmışlardır. 

            III- ULAŞTIRMA VE HABERLEŞME 

            A- Hava Ulaştırması : 
            Taraflar, Hava Ulaştırması Anlaşmasının Mısır Başbakanının Türkiye’yi ziyareti esnasında imzalanması hususundaki arzularını belirtmişlerdir. 

            B- Deniz Ulaştırması: 
            Taraflar, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi bakımından deniz ulaştırması alanındaki işbirliğinin önemine işaret etmişler ve bu alandaki işbirliğini geliştirmek amacıyla ilgili firma ve kurumlarını birbirleriyle daha sıkı temasda blunmaları hususunda desteklemeyi ve teşvik etmeyi kararlaştırmışlardır. 

            C- Telekomünikasyon: 
            Türk tarafı, Mısır tarafına telekomünikasyon donanimina ait çeşitli mallar imal eden Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş.(TELETAŞ) ve Türk Northarn Electric Telekomünikasyon A.Ş.(NETAŞ) isimli Türk firmalarınca telekomünikasyon sanayinde kaydedilen gelişmeler hakkında bilgi vermiş ve TELETAŞ ve NETAŞ’ın bu alanlarda Mısırlı muhataplarıyla işbirliğine hazır olduklarını ifade etmişlerdir. 

            IV- TARIM VE ORMANCILIK: 

            A- Tarım: 
            Taraflar, tarım sektöründeki uyumlu işbirliğinden duyulan memnuniyeti ifade etmşiler ve aşağıdaki konularda işbirliği yapmayı kararlaştırmışlardır. 

            1- Sulama teknikleri, drenaj, toprak muhafazası, balıkçılık, veterinerlik, arazi ıslahı, zararlıların kontrolu alanlarında uzman değişimi. 

            2- Karşılıklı inceleme gezileri. 

            3- Zararlıların kontrolu, tohum genetiği ve balık hastalıkları konusunda bilgi, doküman ve materyal değişimi. 

            4- Taraflar, mümkün olan en kısa süre zarfında bir veterinerlik anlaşması imzalanması içien hazır olduklarını ifade etmişlerdir. 

            5- Mısır tarafı, deniz ürünleri yetiştiriciliği alanında özel sektörü iletilmek amacıyla bir taslak proeyi sunmuştur. 

            6- Türk tarafı, TZDK (Türkiye Zirai Donatım Kurumu)’nda traktör ve çeşitli tarımsal makinaların imalatı, bakımı ve onarımı alanlarında 10 Mısırlı uzmana kısa süreli eğitim imkânları salamaya hazır olduğunu ifade etmiştir. 

            B- Ormancılık: 
            Taraflar, aşağıdaki işbirliği alanlarını kararlaştırmışlardır: 

            - Uzman, yayın ve araştırma sonuçları teatisi. 
            - Kumul tesbiti, kumul hareketlerinin önlenmesi ve kumul ağaçlandırması. 
            - Toprak muhafazası, rüzgâr perdeleri ve ağaçlandırma konularında projelerin hazırlanması ve gerçekleştirilmesi. 

            Taraflar, iki ülke arasında işbirliğini daha da güçlendirecek ve Protokol’un uygulanmasında karşılaşılabilecek her türlü problemin halledilmesine yardımcı olacak izleme toplantılarının önemini vurgulamışlardır. 

            Taraflar, Protokol’un yürütülmesini gözden geçirmek için her altı ayda bir toplanma hususunda mutabık kalmışlardır. 

            Türk tarafı, Karma Komisyonun Beşinci dönem Toplantısının verimli bir şekilde sonuçlanmasına katkıda bulunan mükemmel hazırlıklarından ve Türk heyetine gösterilen sıcak karşılama ve misafirperverlikten dolayı Mısır tarafına içten teşekkürlerini ifade etmiştir. 

            Karma Komitenin Altıncı Dönem Toplantısının, diplomatik kanallarla üzerinde mutabık kalınacka bir tarihte Ankara’da yapılması kararlaştırılmıştır. 

            Kahire’de 27 Mayıs 1992 günü İngilizce dilinde iki asıl nüsha olarak düzenlenmiş ve imzalanmıştır. 
  

TÜRKİYE CUMHURİYETİ  
HÜKÜMETİ ADINA 
MISIR ARAP CUMHURİYETİ  
HÜKÜMETİ ADINA 
Mehmet BATALLI 
Devlet Bakanı 
Dr. Maurıce MAKRAMALLA 
Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu  
Devlet Bakanı 
 
TÜRK HEYETİ 
  
Sn. Mehmet BATALLI : Devlet Bakanı   
(Heyet Başkanı) 
İstemi GÜRSAL  : Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Anlaşmalar Genel Müdür Yardımcısı (Teknik Heyet Başkanı) 
Ahmet KOCAER  : Başbakan Müşaviri
Ergün ÖZEL  : Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Daire Başkanı 
Mustafa MERÇ  D.B. Deniz Nakliyat T.A.Ş.,Daire Başkanı 
 
MISIR HEYETİ 
  
Sayın Maurice Matramallah  : Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı (Heyet Başkanı ) 
ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ BAKANLIĞI   
Büyükelçi Rafik Salah El Din  : Bakan Danışmanı 
Mohamed Farid Zoheiry  : Batı Avrupa ile İşbirliğinden Sorumlu Müsteşar 
Salwa Hamed Badie  : Batı Avrupa ile İşbirliğinden Sorumlu Genel Müdür 
Kamal A. Shehab El Din  : Güney-Batı Avrupa ile İşbirliği Bölümünden Sorumlu Müdür 
Hosn Abdel Fattah Hassan  : Türkiye Masasında Görevli Kıdemli Ekonomik Araştırmacı 
SANAYİ BAKANLIĞI   
Dr. Mohamed İsmaiel Abd-Allatif  : GOFİ, Uluslararası Anlaşmalar Bölümünden Sorumlu Müsteşar 
EKONOMİ VE DIŞ TİCARET BAKANLIĞI   
Ahmed Nasser  : Ticaret Birinci Sekreteri 
Ahmed Adel Hosny  : Ticaret Üçüncü Sekreteri 
TARIM BAKANLIĞI   
Mustafa Adam Abdel Taleb :Balık Sağlığı Genel İdaresi Başkan Yardımcısı 
Mohamed ibrahiem Attwa : Genel Müdür 
Moustafa Khliefa Gammal El Din  : Asya Bölümü Müdürü 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI   
Dr. Sayed Ragb : Genel Müdür 
TURİZM BAKANLIĞI   
Nabiela El-Khodary  : Uluslararası İlişkiler Bölümü Genel Müdürü 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI   
Samy El-Azb Mousa  : Uluslararası Ekonomik İlişkiler Dairesi, Ateşe
TİCARET ODALARI GENEL BİRLİĞİ   
Abdel Fattah Zaky : Türk-Mısır Ortak Bölüm Başkanı 
İbrahiem Gamal Abou-Omeira : Türk-Mısır Ortak Bölüm Genel Sekreteri 
Mamdouh Thabet Mekky  : Yönetim Kurulu Üyesi 
Kamal El Hilaly : Yönetim Kurulu Üyesi 

            Not : İngilizce metni 28 Eylül 1992 gün ve 21359 sayılı Resmi Gazete’dedir.