Tunus ile yapılan milletlerarası Anlaşmalar  
Resmi Gazete: 13.09.1992 Sayı : 21344 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 32 Sahife:
     
Milletlerarası Antlaşma
 
Karar Sayısı: 92/3385
Karar Tarihi : 06/08/1992 
     
            12 Mayıs 1992 tarihinde Ankara’da imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hidrografi Alanında İşbirliği Protokolu”nun onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 21/7/1992 tarihli  ve OAGY-I/391-4555 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 6/8/1992 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
                                                                                                            Turgut ÖZAL 
                                                                                                            Cumhurbaşkanı 
  
Süleyman DEMİREL 
Başbakan
     
E.İNÖNÜ 
Devlet Bakanı ve Başb.Yrd.
C.ÇAĞLAR 
Devlet Bakanı
N. CEVHERİ 
Devlet Bakanı V. 
E. CEYHUN 
Devlet Bakanı 
İ.TEZ 
Devlet Bakanı
A.GÖNEN 
Devlet Bakanı
T.AKYOL 
Devlet Bakanı
G.ERGENEKON 
Devlet Bakanı
O.KİLERCİOĞLU 
Devlet Bakanı
M.KAHRAMAN 
Devlet Bakanı
Ö.BARUTÇU 
Devlet Bakanı
M.A.YILMAZ 
Devlet Bakanı
E. ŞAHİN 
Devlet Bakanı 
Ş.ERCAN 
Devlet Bakanı
M.BATALLI 
Devlet Bakanı 
M.S.OKTAY 
Adalet Bakanı
N. AYAZ 
Milli Savunma Bakanı 
İ.SEZGİN 
İçişleri Bakanı
H. ÇETİN  
Dışişleri Bakanı 
S.ORAL 
Maliye ve Gümrük Bakanı
K.TOPTAN 
Milli Eğitim Bakanı 
O.KUMBARACIBAŞI 
Bayındırlık ve İskan Bakanı 
Y. AKTUNA 
Sağlık Bakanı 
Y.TOPÇU 
Ulaştırma Bakanı 
N. CEVHERİ 
Tarım ve Köyişleri Bakanı 
M. MOĞULTAY 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan
M.T.KÖSE 
Sanayi ve Ticaret Bakanı
E.FARALYALI 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
D.F.SAĞLAR 
Kültür Bakanı
A.ATEŞ 
Turizm Bakanı
V.TANIR 
Orman Bakanı
B.D. AKYÜREK 
Çevre Bakanı 
  
 
            Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Tunus  Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hidrografi Alanında İşbirliği Protokolu 

           TÜRKİYE Cumhuriyeti Hükümeti ile TUNUS Cumhuriyeti Hükümeti aralarında imza edilen “Askeri Alanda İşbirliği Anlaşması” çerçevesinde, iki ülke arasında mevcut olan dostane bağların ve ilişkilerin pekiştirilmesi, müşterek amaçların realize edilmesi maksadıyla aşağıdaki maddeler üzerinde anlaşma sağlanmıştır. 

           MADDE I
            Bu protokolun amacı; TÜRKİYE Cumhuriyeti Hükümeti Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir Hidrografi ve  Oşinografi Dairesi Başkanlığı ile TUNUS Cumhuriyeti Hükümeti Milli Savunma Bakanlığı Askeri Coğrafya ve Hidrografi Dairesi arasında, öncelikle her tür ve ölçekte deniz haritalarının yapımı olmak üzere, hidrografi ve oşinografi konusunda ortak işbirliğini tesis etmektir. 
 
           MADDE 2
            Bu protokol aşağıdaki konları kapsamaktadır. 

            1. Deniz haritalarının çizim ve üretiminin planlanması.
            2. Hidrografi ve oşinografi alanlarında uzman teknik personel mübadelesi. 
            3. Teknoloji gelişmeleri takip etmek maksadıyla, karşılıklı bilimsel ziyaretlerin yapılması. 
            4. Teknik kadronun oryantasyonu ve öğretim programlarının mübadelesi. 
            5. Öncelikle her tür ve ölçekte deniz harita imal çalışmaları olmak üzere, hidrografi ve oşinografi alanlarında bilgi ve tecrübelerin değişimi. 
            6. Her iki ülke tarafından bu anlaşma çerçevesinde üretilen, her ölçekteki haritaların ve özel yayımların mübadelesi. 
            7. Deniz haritaları ve yayımlarının üretim esaslarının standartlaştırılması. 

            Her iki taraf, yukarıda açıklanan hususlarda hazırlanacak icra protokolları ile çerçeveleri çizilecek tüm konuların gerçekleştirilmesini taahhüt eder. 

           MADDE 3
            Her iki taraf, aşağıda belirtilen hususlara uymakla yükümlüdür. 

           TUNUS TARAFININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
            1. Hidrografi alanında uzman teknik personelin temini ile harita çizimi ve hidrografik etüdlerin yapılabilmesi için gerekli teçhizatı sağlamak. 

            2. İhtiyaç halinde TÜRK teknik personeline, hidrografi alanına ilişkin elektronik veya optik ölçüme dayalı denizcilik teçhizatının kurulması için uygun bölgelere giriş izni vermek. 

           TÜRK TARAFININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
            1. Müşterek etüdlerin planlanıp yapılması için uzman teknik personel ile mühendisleri temin etmek. 

            2. Hidrografi ölçümü için özel gemi sağlamak. 

            3. Hidrografik araştırmaların yapılması için gerekli teknik teçhizatı temin etmek ve özellikle bu maksatla teçhiz edilmiş geminin ve teknik teçhizatın bakım ve onarımını yapmak. 

            4. Gerekli teknik ve teçhizat konusunda TUNUS’lu personeli eğitmek ve eğitim süresince ikametlerini sağlamak. 

           MADDE 4
            Tarafların mali, hukuki ve idari yükümlülükleri, protokolun ikinci ve üçüncü maddeleri esas alınarak hazırlanacak ve imzalanacak, icra protokollarında belirtilecek. 

           MADDE 5
            1. Değişimi yapılan bilgi, teçhizat ve belgelerle ilgili olarak kullanılan “GİZLİ” ifadesi “ÇOK GİZLİ” olarak anlaşılacaktır. 

            2. TUNUS’ta ikamet edecek TÜRK personel ile TÜRKİYE’de ikamet edecek TUNUS’lu personelin durumları ve yükümlülükleri, hazırlanacak icra protokollarında belirtilecektir. 

            3. Personel ve teçhizat; bu protokolun ikinci maddesi uyarınca ve her iki tarfın olanakları dikkate alınarak saptanacaktır. 

            4. Taraflar kendi idaresi ve gözetiminde personelin TÜRK ya da TUNUS’lu olmasına bakılmaksızın güvenliğinin sağlanmasından sorumludur. Bu protokolla ilgili tüm teçhizat ve materyaller temin eden tarafın aidiyetinde  kalacak ve kontrolu onun tayin ettiği temsilcisinde olacaktır. 

           MADDE 6
            Her iki taraf, mevcut protokol çerçevesinde TÜRKİYE ve TUNUS’ta yaptıkları müşterek faaliyetleri sonucunda planlama ve harita yapımı için elde ettikleri bilgileri eşitlik prensibine uygun olarak kullanacaklardır. 

           MADDE 7
            1. Her iki ülke; mevcut protokol çerçevesinde üretilen, taraflardan birini ilgilendiren hiçbir haritayı önceden izin almaksızın ve bildirmeksizin basım ve yayımının yapılmayacağını kabul etmektir. 

            2. Bilgilerin, dokümanların ve muhtelif malzemelerin karşılıklı değişimlerinde, bunları alan taraf; basım, çoğaltma ve kullanım konularında sağlanan tarafın belirteceği koşullara uymak zorundadır.Alan taraf aynı zamanda sağlayan taraf tarafından belirlenen gizlilik derecesini muhafaza etmekle sorumludur. Her iki taraf emniyetin muhafazası için gizlilik derecesi ile ilgili olarak en uygun düşük gizlilik derecesini kullanacaktır. 

           MADDE 8
            Bu protokolun yürülük süresi 5 yıldır. Protokol ilgili taraflardan birinin protokolun bitiminden 90 gün önce iptali konusunda yazılı bir başvurusu veya ikazı olmadığı takdirde bir yıl uzatılmış sayılır. 

           MADDE 9
            1. Bu protokolun iptali durumunda, gerçekleştirilmesine başlanan projeler hakkındaki icra protokolları hariç, bu protokol çerçevesinde hazırlanan diğer icra protokolları da iptal edilebilir. 

            2. Protokolun birinci maddesinde belirtilen esaslar dışına çıkılmaması kaydıyla, ilgili taraflardan birini yazılı önerisi ile protokolun ana esaslarına dokunulmaksızın tadilat veya yeni düzenlemeler yapılabilir. 

            Böyle bir durumda; önerinin sunulmasından itibaren 60 gün içerisinde değişiklik önerisini görüşmek üzere toplanılır. Üç ay içerisinde bir neticeye varılamaz ise taraflardan herhangi biri bu protokolun veya üzerinde anlaşma sağlanamayan icra protokolunun geçerliliğini 60 gün içerisinde yazılı bir gereçe belirtmesi koşuluyla iptal edebilir. 

           MADDE 10
            1. Bu protokol taraflarca imzalanmasından ve iki ülkenin anayasaları gereğince tarafların onaylarını belgeleyen karşılıklı nota mübadelesinin yapıldığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

            2. Bu protokol 12 Mayıs 1992 tarihinde TÜRKÇE, ARAPÇA ve F            RANSIZCA olmak üzere üç nüsha hazırlanmıştır. Metinler arasında ihtilaf vukuunda FRANSIZCA olan metin geçerli olacaktır. 

           TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ                       TUNUS CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ 
           ADINA                                                                            ADINA 

           İMZA:                                                                               İMZA: 
           İSİM : Nevzat AYAZ                                                       İSİM: Abdelaziz BEN DHIA 
           ÜNVANI  : Millî Savunma Bakanı                                 Ünvan: Millî Savunma Bakanı 
           TARİH:                                                                            TARİH: 

            Not: Arapça ve Fransızca metinleri 13 Eylül 1992 gün ve 21344 sayılı Resmi Gazete’dedir.