Erzincan Depremi Rehabilitasyon ve Yeniden Yapılandırma Projesi’nin  
Resmi Gazete: 09.091992 Sayı : 21340 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 32 Sahife:
     
Milletlerarası Sözleşme
 
Karar Sayısı: 92/3397
Karar Tarihi : 06/08/1992 
     
            Tarımsal Araştırma Projesi’nin finansmanı için Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’ndan sağlanan 55 milyon ABD Doları tutarındaki krediye ilişkin Hükümetimiz ile adıgeçen Banka arasında 12 Haziran 1992 tarihinde imzalanan ilişik İkraz Anlaşması ve ek Mektubun, imza tarihinden geçerli olmak üzere onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 3/8/1992 tarihli ve EİUE-I/2715 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci madelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 6/8/1992 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
  
                                                                                                Turgut ÖZAL 
                                                                                                Cumhurbaşkanı 
 
Süleyman DEMİREL
Başbakan
     
E.İNÖNÜ
Devlet Bakanı ve Başb.Yrd.
C.ÇAĞLAR
Devlet Bakanı
N. CEVHERİ
Devlet Bakanı V. 
E. CEYHUN
Devlet Bakanı 
İ.TEZ
Devlet Bakanı
A.GÖNEN
Devlet Bakanı
T.AKYOL
Devlet Bakanı
G.ERGENEKON
Devlet Bakanı
O.KİLERCİOĞLU
Devlet Bakanı
M.KAHRAMAN
Devlet Bakanı
Ö.BARUTÇU
Devlet Bakanı
M.A.YILMAZ
Devlet Bakanı
E. ŞAHİN
Devlet Bakanı 
Ş.ERCAN
Devlet Bakanı
M.BATALLI
Devlet Bakanı 
M.S.OKTAY
Adalet Bakanı
N. AYAZ
Milli Savunma Bakanı 
İ.SEZGİN
İçişleri Bakanı
H. ÇETİN 
Dışişleri Bakanı 
S.ORAL
Maliye ve Gümrük Bakanı
K.TOPTAN
Milli Eğitim Bakanı 
O.KUMBARACIBAŞI
Bayındırlık ve İskan Bakanı 
Y. AKTUNA
Sağlık Bakanı 
Y.TOPÇU
Ulaştırma Bakanı 
N. CEVHERİ
Tarım ve Köyişleri Bakanı 
M. MOĞULTAY
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan
M.T.KÖSE
Sanayi ve Ticaret Bakanı
E.FARALYALI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
D.F.SAĞLAR
Kültür Bakanı
A.ATEŞ
Turizm Bakanı
V.TANIR
Orman Bakanı
B.D. AKYÜREK
Çevre Bakanı 
  
TÜRKİYE CUMHURİYETİ ile ULUSLARARASI İMAR VE KALKINMA BANKASI Arasındaki
(Tarımsal Araştırma Projesi)
İKRAZ ANLAŞMASI
                                                                      12 Haziran 1992

            İKRAZ NO : 3472 T4 

İKRAZ ANLAŞMASI
TÜRKİYE CUMHURİYETİ (Borçlu) ile ULUSLARARASI İMAR VE KALKINMA BANKASI(Banka) arasındaki 12 Haziran 1992 tarihli 
ANLAŞMA. 


            Borçlu’nun, işbu Anlaşma’nın 2 numaralı Ekinde tanımlanan Projenin yapılabilirliği ve önceliği hususunda Bankanın yardımını istediği; 

            Banka’nın, diğer hususlar arasında, yukarıda belirtilen esaslara göre, işbu Anlaşmada belirtilen hüküm ve şartlara uygun olarak Borçlu’ya ikrazı vermeyi kabul ettiği dikkate alınarak taraflarca aşağıdaki konularda anlaşmaya varılmıştır. 

            MADDE I
            Genel Şartlar; Tarifler

            Bölüm 1.01 
            Aşağıdaki belirtilen değişikliklerle (Genel Şartlar) Banka’nın 1 Ocak 1985 tarihli “İkraz ve Garanti Anlşamalarına Uygulanacak Genel Şartlar”ı işbu Anlaşmanın tamamlayıcı bir parçasını teşkil eder: 

            (a) Bölüm 3.02’nin son cümlesi çıkarılmıştır. 

            (b) Bölüm 6.02’de alt paragraf (k), alt paragraf (1) olarak isimlendirilmiş ve aşağıda metni verilen yeni (k) alt paragrafı ilave edilmiştir. 

            “(k) ikraz kapsamında başkaca para çekimlerinin, Banka’nın Anlaşma maddelerinin III.Maddesinin 3. Bölümünün hükümlerine aykırı olması neden olacak olğanüstü bir durumun ortaya çıkmış olması. 

            Bölüm 1.02 
            Genel şartlar tanımı yapılan çeşitli terimler, yapılan tanım başka türlü bir anlam gerektirmedikçe, karşılarında belirtilen anlamları ifade ederler. Aşağıdaki ek terimler ise şu anlamları taşırlar: 

            (a) “TKB”, Borçlu’nun Tarım ve Köyişleri Bakanlığının veya onun herhangi bir halefini ifade eder: 
            (b) “OB”, Borçlu’nun Orman Bakanlığının veya onun herhangi bir halefini temsil eder; 
            c) “TAGM2, Borçlu’nun Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğünü ifade eder; 
            (d) “KHGM”, TKB’nin Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünü ifade eder; 
            (e) “APK”, OB’nin Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesini ifade eder; 
            (f) “Özel Hesap”, işbu Anlaşmanın 2.02 (b) sayılı bölümünde belirtilen hesabı ifade eder. 

            MADDE II
            İkraz

            Bölüm 2.01 
            Banka, her para çekimi o para çekiminin tarihinde Banka tarafından, değerlendirilmek üzere, ikraz hasılasından çekilen paraların toplamı olarak Ellibeş Milyon Dolar (55.000.000 $) eşdeğerinde çeşitli para birimlerini, ikraz Anlaşmasında belirtilen veya atıfta bulunulan hüküm ve şartlarla Borçluya ödünç vermeyi kabul eder. 

            Bölüm 2.02 
            (a) ikrazın tutarı, işbu Anlaşmanın 2 numaralı Ekinde tanımlanan Proje için gerekli mal ve hizmetlerin makul bedelini karşılamak üzere yapılan (veya, Banka kaubl ettiği takdirde yapılacak olan) ve ikraz hasılasından finanse edilecek harcamalar için işbu Anlaşmanın 1 numaralı Ekinin hükümlerine uygun olarak ikraz Hesabından çekilebilir. 

            (b) Borçlu, Proje amaçları için, Bankaca tatminkâr bulunacak hüküm ve şartlarla kendi Merkez Bankasında Bankaca tatminkâr görülecek kolayca çeverilebilir bir para birimi üzerinde bir özel Hesaba yapılacak depozitler ve bu Hesaptan yapılacak ödemer, işbu Anlaşmanın 6 numaralı Ekinde beilrtilen hükümlere uygun olarak yapılacaktır. 

            Bölüm 2.03 
            Kapanış Tarihi, 31 Aralık 1999 veya Banka tarafından tesbit edilecek daha sonraki bir tarih olacaktır. Banka, sonraki tarihi derhal Borçluya bildirecektir. 

            Bölüm 2.04 
            Borçlu, zaman zaman çekilmemiş ikrazın esas tutarı üzerinden yılda yüzde birin dörtte üçü (%1’in 3/4’ü) oranında bir taahhüt masrafını Bankaya ödeyecektir. 

            Bölüm 2.05 
            (a) Borçlu, ikrazın çekilmiş ve geri ödenmemiş esas tutarı üzerinden, her Faiz Dönemi için bir önceki yarıyılda belirlenen Borç Maliyeti artı yüzde 1’in yarısı (%1’in 1/2’si ) oranında faizi zaman zaman ödeyecektir. İşbu Anlaşmanın 2.06 sayııl Bölümünde belirtilen tarihlerin herbirinde Borçlu, bir önceki Faiz Döneminde ödenmemiş esas tutar üzerinden tahakkuk eden ve sözü geçen Faiz Dönemine uygulanan oran üzerinden hesaplanan bir faiz ödeyecektir. 

            (b) Her yarıyılın bitiminden sonra uygun olur olmaz Banka, o yarıyılın Borç Maliyetini Borçluya bildirecektir. 

            c) Bu Bölümün amaçları bakımından 

            (i) “Faiz Dönemi”, işbu Anlaşmanın imzalandığı Faiz Dönemi ile başlamak üzere işbu anlaşmanın 2.06 sayılı Bölümünde belirtilen her tarihten hemen önceki tarihte son bulan bir altı aylık dönemi ifade eder. 

            (ii) “Borç Maliyeti”, (A) Bankanın yatırımlarını; ve (B) bu Bölümün (a) paragrafında hükme bağlandığından farklı bir şekilde belirlenen faiz oranlarını doğrudan Banka tarafından 1 Temmuz 1989 tarihinden sonra verilebilecek ikrazları finanse etmek için, Banka tarafından tahsisid edilen borçlar veya bunların kısımları hariç olmak üzere, Banka tarafından 30 Haziran 1982 tarihinden sonra sağlanmış ve geri ödenmemiş borçların, Banka tarafından makul olarak belirlenen ve yıllık yüzde olarak ifade edilen maliyetidir. 

            (iii) “Yarıyıl”, bir takvim yılının birinci yada ikinci altı ayıdır. 

            (d) Bankanın, Borçluya en az altı ay önceden ihbarda bulunmak suretiyle belirleyebileceği bir tarihte bu Bölümün (a), (b) ve c) (iii) paragrafları aşağıdaki şekilde tadil edilecektir. 

            “(a) Borçlu, ikrazın zaman zaman çekilmiş ve geri ödenmemiş esas tutarı üzerinden, her üç Aylık Dönem için, bir önceki Üç Aylık Dönem için belirlene Borç Maleyeti artı yüzde birin yarısı (%1’in 1/2’si ) oranında faiz ödeyecektir. İşbu anlaşmanın 2.06 sayılı Bölümünde belirtilen tarihlerin herbirinde Borçlu, bir önceki Faiz Döneminde ödenmemiş esas tutar üzerinden tahakkuk eden ve sözü geçen Faiz Dönemine uygulanan oranlar üzerinden hesaplanan bir faiz ödeyecektir. 

            “(b) Her üç Aylık Dönemin bitiminden sonra uygun olur olmaz Banka, o Üç Aylık Dönemin Borç Maliyetini Borçluya bildirecektir.” 

            “(c) (iii) Üç Aylık Dönem, bir takvim yılı içinde 1 Ocak, 1 Nisan , 1 Temmuz veya 1 Ekim’de başlayan üç aylık bir dönemi ifade eder.” 

            Bölüm 2.06 
            Faiz ve diğer masraflar, har yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde altı aylık olarak ödenecektir. 

            Bölüm 2.07 
            Borçlu, ikrazın esas tutarını, işbu Anlaşmanın 3 numaralı ekinde belirtilen amortisman cetveline göre geri ödeyecektir. 

            MADDE III
            Projenin Yürütülmesi

            Bölüm 3.01 
            (a) Borçlu, işbu Anlaşmanın 2 numaralı Ekinde belirtilen Proje amaçlarına bağlılığını beyan eder; ve bu amaçla gerekli itina ve etkinlikle ve uygun idari, mali, ekonomik, tarımsal ve Bankaca kabul edilebilir çevre standardlarına uygun olarak Projeyi yürütecek ve bu amaç için gerekli fonları, tesisleri, hizmetleri ve diğer kaynakları gerektikçe derhal sağlayacaktır. 

            (b) Bu bölümün (a) paragrafın hükümleri sınırlandırılmaksızın ve Borçlu ile Banka aksine mutabık kalmadıkça Borçlu, işbu Anlaşmanın 5 numaralı Ekinde belirtilen Uygulama Programını uygun olarak Projeyi yürütecektir. 

            Bölüm 3.02 
            Banka aksini kabul etmedikçe, Proje için gerekli ve ikraz hasılasından finanse edilecek malların, işlerin ve danışmanlık hizmetlerinin tedarikinde işbu Anlaşmanın 4 numaralı Ekinin hükümleri geçerli olacaktır. 

            MADDE IV
            Mali Hükümler ve Diğer Hükümler

            Bölüm 4.01 
            (a) Borçlu, projenin veya Projenin herhangi bir kasımının yürütülmesinden sorumlu olan dairelerinin veya teşkilatlarının Proje ile ilgili işlemlerini, kaynaklarını ve masraflarını yansıtmaya yeterli kayıtları ve hesapları düzenli muhasebe usullerine uygun olarak tutacak veya tutulmalarını sağlaycaktır. 

            (b) Borçlu, 
            (i) Özel Hesap ile ilgili kayıtlar ve hesaplar da dahil olmak üzere, bu Bölümün (a) paragrafında belirtilen her mali yıla ait kayıtların ve hesapların Bankaca kabul edilebilir baımsız müfettişlerce düzenli olarak uygulanan teftiş usullerine uygun şekilde teftiş edilmelerini sağlayacatır; 

            (ii) Bu müfettişlerin teftiş raporu hazır olur olmaz derhal, fakat her halikarda o mali yılın bitimindan sonra dokuz ay içinde Bankaya verecektir; bu teftiş raporu, Bankanın makul olarak talep edeceği derecede kapsamlı ve detaylı olacaktır; ve 

            (iii) Bankanın zaman zaman makul olarak talep edeceği sözü geçen kayıtlar, hesaplar ve bunların teftişi ile ilgili diğer bilgileri Bankaya verecektir. 

            c) Borçlu, harcama bildiriminleri esasına göre ikraz Hesabından para çekilen tüm harcamalarla ilgili olarak; 

            (i) Bu bölümün (a) paragrafı uyarınca, bu gibi harcamaları yansıtan kayıtları ve hesapları tutacak veya tutulmalarını sağlayacaktır; 

            (ii) Bu gibi harcamalarla ilgili tüm kayıtları (mukaveleler, siparişler, faturalar, senetler, makbuzlar ve diğer belgeler) , ikraz Hesabından son para çekiminin veya Özel Hesaptan son ödemenin yapıldığı mali yılın teftiş raporunun Banka tarafından alınışını müteakip en az bir yıl süreyle muhafaza edecektir. 

            (iii) Banka temsilcilerinin bu kayıtları incelemelerini sağlayacaktır ve 

            (iiii) Sözü geçen kayıtların ve hesapların, bu Bölümün (b) paragrafında belirtilen yıllık teftişe dahil edilmelerini ve bu teftiş ile ilgili raporda, mezkur mal yılda ibraz edilen harcama bildirimlerinin ve bunların hazırlanmasıda kullanılan usullerin ve dahili kontrolların, ilgili para çekimlerini desteklemek hususunda güvenilir olup olmadıklarını belirten mezkur müfettişlerin ayrı bir görüşünün de bulunmasını sağlayacaktır. 

            Bölüm 4.02 
            Proje amaçlarına ulaşılmasını sağlamak ve Proje kapsamındaki yatırımlardan tam anlamıyla ekonomik ve verimli bir şekilde yararlanmak için Borçlu: 

            (a) (i) Banka ile mutabık kalınan görev tanımlarına uygun olarak bütçeleriyle birlikte iki adet master plan hazırlayıp bunları 31 Ekim 1994 tarihine kadar Bankaya verecektir; yukarıda sözü edilen tarihi müteakip on yıllık bir süre içerisinde araştırma personeli kariyer yapısı, eğitim ve çalışma teşviklerini geliştirmek için ve sermaye ve işletme yatırımları için programların yürütülmesi de dahil olmak üzere bu master planların birisi tarımsal araştırmaların birisi de ormancılık araştırmalarının yürütülmesi için olacaktır; (ii) Bankanın konuyla ilgili mütalaalarını gözönüne alarak sözü geçen planları kesinleştirecektir; ve (iii) yukarıda sözü edilen planların, her yılın 31 Aralık tarihine kadar güncelleştirilmesi, bunların o yıl içinde etkili bir şekilde yürütülmesi, ve yürütülmeleri için yeterli yıllık fon tahsilatlarının sağlanması ile ilgili olarak Banka ile mutabık kalınan düzenlemeleri sürdürecektir; ve 

            (b) Proje kapsamında sağlana tesislerin uygun bir şekilde işletilmesi ve bakımı için her yıl yeterli bütçe kaynakları sağlayacaktır. 

            MADDE V
            Sona Erme

            Bölüm 5.01 
            Genel Şartların 12.04 sayılı Bölümünün amaçları bakımından işbu Anlaşmanın tarihinden doksan (90) gün sonraki tarih belirlenmiştir. 

            MADDE VI
            Borçlunun Temsilcileri; Adresler

            Bölüm 6.01 
            Genel Şartların 11.03 sayılı Bölümünün amaçları doğrultusunda Borçlunun temsilcisi olarak Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarı tayin edilmiştir. 

            Bölüm 6.02 
            Genel Şartların 11.02 sayılı Bölümün amaçları bakımından aşağıdaki adresler belirlenmiştir. 

            Borçlunun Adresi 

            T.C. Başbakanlık 
            Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 
 

inönü Bulvarı  Teleks: 
Emek-ANKARA  821-42285(MLYE-TR) veya
  821-42689 (ANK-TR) 
Telgraf Adresi :  Faks: 
MALİYE HAZİNE  90-4-2128737

            Bankanın Adresi : 
            International Bank for 
            Reconsruction and Development 
 

1818 H.Street, N.W. Teleks: 
Washington , D.C.20433 248423(RCA) 
United States of America  82987(FTCC) 
  64145(WUI) veya 
Telgraf Adresi:  197688(TRT) 

            INTBAFRAD 
            Washington, D.C. 

            Yukarıdaki hususları tasdiken, yetkili kılınmış temsilcileri vasıtasıyla tasarrufta bulunan taraflar, işbu Anlaşmanın, yukarıda yazılı gün ve yılda, Amerika Birleşik Devletleri, District of Columbia’da, kendi adlarına imza edilmesini sağlamışlardır. 
 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
ULUSLARARASI İMAR VE
Dr. Mahfi EĞİLMEZ
KALKINMA BANKASI ADINA
Türkiye Büyükelçiliği 
Michael WIEHEN 
Ekonomi ve Ticaret Başmüşaviri 
Avrupa, Orta Asya Bölge 
 
Başkan Yardımcısı Vekili 
İMZA 
İMZA 
 
EK-1
İkraz Hasılasının Çekilmesi

            1. Aşağıdaki tablo, ikraz hasılasından finanse edilecek kalemlerin Kategorilerini, her Kategoriye ikrazdan tahsis edilen tutarlı ve her Kategoriden bu şekilde finanse edilecek kalemler için yapılacak harcamaların yüzdesini göstermektedir. 
 

Kategori  Tahsis Edilen İkraz Tutarı  
(Dolar Eşdeğeri olarak ifade edilmiştir) 
Finanse Edilecek Harcamaların Yüzdesi
(1) İnşaat işleri  7.300.000 %45
(2) Mallar  15.300.000 Dış harcamaların %100’ü , iç harcamaları (fabrika teslim fiyatının ) %100’ü ve yurtiçinden tedarik edilen diğer kalemlerle ilgili iç harcamaların %90’ı
(3) Eğitim  13.500.000 % 100
(4) Danışmanlık Hizmetleri  6.800.000 % 100
(5) Araştırma Teşvik Giderleri  4.000.000 % 100
(6) Artar Cari Giderler  2.600.000 % 50
(7) Tahsis Edilmeyen  5.500.000  
TOPLAM  55.000.000  

            2. Bu Ekin amaçları bakımından : 

            (a) “Dış Harcamalar” deyimi, Borçlunun ülkesinden başka bir ülkeden sağlanan mal veya hizmetler için Borçlunun ülkesinin para biriminden başka bir para birimi ile yapılan harcamaları ifade eder; 

            (b) “İç Harcamalar” deyimi, borçlunun para birimi ile veya Borçlunun ülkesinden sağlanan mal veya hizmetler için yapılan harcamaları ifade eder; 

            c) “Artan Cari Giderler” deyimi, ikraz hasılasından tedarik edilen araçlarnı ve araştırma ekipmanının işletme ve bakımı için yapılan harcamalar anlamına gelir. 

            3. Yukarıdaki 1 numaralı paragrafın hükümlerine bakılmaksızın, işbu Anlaşmanın tarihinden önceki harcamalar için yapılan ödemelerle ilgili olarak para çekimi yapılmayacaktır. 
 

EK-2
Projenin Tanımı

            Projenin amacı, Borçlu’nun tarım ve ormancılık ile ilgili araştırma hizmetlerini güçlendirmektir. 

            Proje, Borçlu ve Bankanın bu amaçları gerçekleştirebilmek amacıyla zaman zaman mutabık kalabilecekleri değişikliklere tabi olmak üzere aşağıdaki kısımlardan meydana gelir. 

            Kısım A: Aşağıdaikiler de dahil olmak üzere planlama, idare ve tarım ve ormancılıkla ilgili araştırmaların kapsamının geliştirilmesi için TKB ve OB’nin ve bunların araştırma enstitülerinin kurumsa kapasitelerini ve faaliyetlerini güçlendirecek programların yürtülmesi: 

            (1) TKB ve OB tarafından uygun (a) araştırma planlaması, bütçe hazırlama ve izleme sistemlerinin ve (b) personel planlarının ve personel kariyer yapılarının, personel eğitimi ve çalışma teşvik politikalarının ve usullerinin geliştirilmesi ve uygulanması; 

            (2) Gıda ürünlerindeki pestisid ve horman artıklarının tesbiti için testler yapacak yeni bölgesel laboratuar tesislerinin TKB tarafından sağlanması ve faaliyete geçirilmesi ve bu gibi testlerin yürütülmesi ve hayvan hastalıkları ile ilgili testlerin ve teşhislerin yapılması için mevcut laboratuarların kalitesinin yükseltilmesi; 

            (3) TKB tarafından bir tarla bitkileri araştırma kompleksinin inşa edilmesi, donatılması ve faaliyete geçirilmesi. 

            (4) Tarımsal araştırmalarla ilgili planlama ve yönetimin geliştirilmesi için ülke çapında bir tarımsal araştırma enformasyon sisteminin kurulmasının TKB tarafından tamamlanması ve faaliyete geçirilmesi; ve 

            (5) Tarım sektörünün ekonomiye katkısını arttırmak için ekonomik araştırma ve eğitimi yürütecek bir tarımsal ekonomi araştırma enstitüsünün TKB tarafından kurulması ve faaliyete geçirilmesi. 

            Kısım B 

            1) Öncelikli araştırma programlarının; 

            a) Bitkisel üretimi arttırmak, hayvancılığı geliştirmek ve sulama ve drenaj uygulamalarını, iyileştirmek amacıyla, Borçlu tarafın az gelişmiş yörelerinden olan doğu ve güneydoğu bölgeleri için, uygun teknolojilerin TKB tarafından geliştirilmesi, 

            b) Tarımsal, ormancılık ve oranda mera sistemlerinin geliştiirlmesini hızlandırmak için Borçlu’nun az gelişmiş doğu ve güneydoğu bölgelerinde uygulanmak üzere uygun teknolojilerin, OB tarafından geliştirilmesi, 

            c) Tarım sistemlerini, erozyon kontrolunu ve toprak muhafazasını, toprak verimliliğini ve entegre zirai mücadele ile buna ait sistemlerini ve gıda ürünlerindeki Zirai Mücadele ilaçları ve hormon kalıntılıranın belirlenmesi ve azaltılması için sistem ve prosedürleri iyileştirmek amacıyla Borçlu’nun ülkesi genelinde uygulanmak üzere uygun teknolojilerin geliştirilmesi için TKB tarafından yürütülmesi, 

            2) TKB ve OB’nin araştırma enstitüleri ile çiftçiler arasında etkili bağların kurulması ve devam ettirilmesi suretiyle tarımsal ve ormancılık araştırmalarının çiftçilerle ilgisini artırmak amacıyla bir programın yürütülmesi. 

            3) Tarım ve Ormancılığın geliştirilmesine katkıda bulunacak araştırmacıların ödüllendirilmesi suretiyle bireysel araştırmacılar tarafından yapılacak tarımsal ve ormancılık araştırmalarını teşvik etmek için bir programın geliştirilmesi ve uygulanması. 

            Kısım C 
            Projenin yürütülmesi için gerekli olan teknik danışmanlık ve eleman eğitimi ile bunlara ilave olarak eğitim bursa, ilmi yayınlar ve peryodikler, araştırma tesisleri, lojmanlar, taşıt ve ekipman ile malzemenin sağlanması. 

            Projenin 30 Haziran 1999 tarihine kadar tamamlanması beklenmektedir. 

 
EK 3
Amortisman Programı
 
Ödeme Tarihi  Anapara Ödemesi (Dolar olarak) *
Her Ocak 1 ve Temmuz 1’de   
1 Ocak 1998’de başlayıp  
1 Ocak 2009’a kadar ................ 2.290.000
1 Haziran 2009’da ..................... 2.330.000

            * Bu sutundaki değerler para çekme tarihlerindeki doların eş değerini temsil etmektedir. Genel şartlar için bölüm 3.04 ve 4.03’e bakınız. 

Önceden Ödeme Primleri
Genel şartların 3.04 (b) bölümü uyarınca, ikraz anaparasının herhangi bir kısmının vadeden önce ödenmesi halinde uygulanacak primler aşağıdaki oranlarda olacaktır. 
 
Önceden ödeme Zamanı  Prim 
  Önceden ideme tarihinde ikraza uygulanan (yılda yüzde olarak ifade edilen ) faiz oranı ile aşağıdaki rakamın çarpımı 
Vade öncesindeki üç 
yıl içinde 
0.18
Vade öncesindeki üç ila 
altı yıl arasında
0.35
Vade öncesindeki altı ila 
onbir yıl arasında 
0.65
Vade öncesindeki onbir ile 
onbeş yıl arasında 
0.88
Vadeden onbeş yıldan  
fazla bir süre önce 
1.00
 
EK 4
Tedarik ve Danışmanlık Hizmetleri

            Bölüm 1 Mal ve İşlerin Tedariki 

            Kısım A Uluslararası Rekabete Dayalı İhale 
            1) Bu bölümün C kısmında aksine bir hüküm bulunmadıkça mallar ve işlemlerin Banka tarafından Mayıs 1985 tarihinde yayınlanan “Dünya Bankası İkrazları ve IDA Kredileri” kapsamında Tedarik Klavuzu’nun I. ve II. Bölümlerinde belirtilen hükümlere uygun olarak yapılacak ihaleler çerçevesinde tedarik edilecek. 

            2) Uygulanabilir olduğu ölçüde a) ister herbiri 150.000 Dolar eşdeğerinde veya daha fazla tutan ihale paketleri halinde gruplandırılacak b) Mallar, herbiri 50.000 dolar eş değerinde veya daha fazla tutan ihale paketleri halinde gruplandırılacaktır. 

            Kısım B Yerli imalatçıların Tercihi 
            Kısım A. 1’de belirtilen yönteme göre mal tedarikinde, Türkiye’de imal edilen mallara, Klavuzun 2.55 ve 2.56 ncı paragraflarındaki ve kılavuzun 2 numaralı Ekinin 14 cü paragraflarındaki hükümlere uygun ve tabi olarak bir tercih marjı tanınabilir. 

            Kısım C Diğer Tedarik Usulleri 

            1- Projenin Kısım A.3’ünde belirtilen araştırma kompleksi dışında inşaat işleri Banka’ca kabul edilebilir yöntem uygun olarak, yerel gazetelerde ilan edilmek suretiyle rekabete dayalı esasa göre ihale edilerek yapılan sözleşmeler çerçevesinde tedarik edilebilir. 

            2. Herbir Sözleşme miktarı 75.000 dolar eşdeğerinde veya daha az ve toplamı 7.500.000 dolar eşdeğerini aşmayan mallar; Kılavuz çerçevesinde Bankaya uygun yöntemlere göre, en az üç yeterli tedarikçiden alınan tekliflerin karşılaştırılması esas alınarak yapılan sözleşmeler çerçevesinde tedarik edilebilir. 

            3. Bilimsel kitap ve periyoudik Bankaca kabul edilebilir usullere göre doğrudan doğruya tedarikcilerle görşümelerden sonra satın alınabilir. 

            Kısım D Tedarik Kararlarının Banka Tarafından İncelenmesi 

            1. İhale Davetiyelerinin, tekliflerin ve nihai sözleşmenin incelenmesi 

            a) Tutarı 1.000.000 dolar eşdeğerinde veya daha fazla olarak tahmin edilen herbir sözleşme ile ilgili olarak Kılavuz’un Ek 1 indeki 2 ve 4 üncü paragraflarında belirtilen yöntem uygulanacaktır. Bu sözlşeme için ödemeler özel hesaptan yapılacaksa, adı geçen 2 (d) paragrafı gereğince Banka’ya verilecek olan sözlşemenin özel Hesaptan yapılmasından önce Banka’ya verilmesini temin için sözü geçen yöntemler değiştirilecektir. 

            b) Yukarıdaki paragrafın kapsamına girmeyen herbir sözleşme ile ilgili olarak Kılavuz’un ek 1 indeki 3 ve 4 üncü paragraflarında belirtilen yöntem uygulanacaktır. Bu sözleşme için ödemeler özel Hesap’tan yapılacaksa, adı geçen paragraf 3 gereğince Bankaya verilecek olan sözleşmenin onaylı iki suretinin diğer bilgilerle beraber, bu anlaşmanın ek 6 sındaki 4 üncü paragrafı gereğince Bankaya sunulacak olan delilin bir bölümü olarak, Banka’ya verilmesini teimn için, sözü geçen yöntem tadil edilecektir. 

            c) (b) paragrafındaki şartlar harcama bildirimi esasına göre yapılan para çekimleri ile ilgili sözleşmelere uygulanmayacaktır. 

            2. % 15 rakamı kılavuz’un Ek 1 indeki 4 üncü paragrafında bahsedilen amaçlar içni belirtilmiştir. 

            Bölüm 2 Danışmanların İstihdamı 

            Danışmanlık hizmetleri; vasıfları, tecrübesi ve görev tanımı ve şartları Banka’ya uygun bulunacak danışmanlarla yapılacak sözleşmeler çerçevesinde tedarik edilecektir. 

            Bu danışmanlar, Banka tarafından, Ağustos 1981’de yayınlanan “Dünya Bankası Borçluları ve Yürütücü Kuruluş olarak Dünya Bankası tarafından Danışman Kullanımı Kılavuzu”na dayalı olarak, Banka’ca tatminkar bulunan kural ve yöntemlere uygun olarak seçilecektir. 

 
Ek 5
Uygulama Programı

            Bu ekteki hükümler, bu Anlaşmanın 3.01 (b) Bölümündeki amaçlar için geçerli olacaktır. 

            (1) Projenin yürütülmesi ile ilgili tüm koordinasyon ve izleme, Banka’ca kabul edilen fonksiyonlara haiz bir yürütme komitesi vasıtasıyla Borçlu tarafından yapılacaktır.Adı geçen komiteye TKB müsteşarı başkanlık edecek ve bu komite TKB ve OB’nin Genel Müdürlüklerinin temsilcilerinden oluşacaktır. 

            (2) Borçlu; a) projenin yürütülmesinde yardımcı olmak üzere Banka’ca kabul edilen görev tanımı çerçevesindeki vasıf ve tecrübelere haiz danışmanları 30 Nisan 1993 tarihine kadar görevlendirecek veya görevlendirilmelerini sağlayacak; b) Burs eğitimi dahil projedeki elemanların eğitiminin, Banka’ca kabul edilen aday seçimi ile ilgili program ve kriterlere göre yürütülmesini temin edecek; ve c) projenin B (3) sayılı kısmındaki araştırma bağış ve ödüllerinin Banka’ca kabul edilen düzenlemeler çerçevesinde yapılmasını sağlayacaktır. 

            (3) projenin amaçlarına ulaşmayı kolaylaştırmak için Borçlu, TKB ve OB’den oluşturulan bir ortak komite vasıtasıyla ve Bankaca kabul edilen görev tanımı çerçevesinde etkinlik değerlendirme raporlarını hazırlayacak ve bunları 30 Nisan 1995 ve 31 Ekim 1997 tarihine kadar Banka’ya sunacaktır. Bu raporlar, herbir raporun veriliş tarihinden önceki süre içerisinde projenin uygun şekilde yürütülmesini temin için gerekli olan kaynakları içerecektir. Borçlu, Banka’ya herbir raporun sonuçlarını ve tavsiyelerini Borçlu ile beraber incelemek için makul bir fırsat verecek ve bundan sonra Banka’nın görüşü doğrultusunda, projenin etkili bir şekilde yürütülmesini ve amaçlarına ulaşılmasını temin için gerekli tüm tedbirleri alacaktır. 

            (4) TKB’nin proje çerçevesindeki faaliyetleri TAGM, KHGM VE TKB’nin araştırma enstitüleri vasıtasıyla yürütülecektir. OB’nin proje çerçevesindeki faaliyetleri ise APK OB’nin araştırma enstitüleri vasıtasıyla yürütülecektir. Bu amaçla ve TAGM ve APK’nin ve sözü geçen enstitülerin diğer görevlerinin etkili bir şekilde yürütülmesini kolalaştırmak için Borçlu Banka’ca kabul edilebilir, zamanla sınırlı bir personel planına göre TAGM’nin, APK’nin ve bu enstitülerin personel durumunu güçlendirecektir. 

            (5) Projenin etkili bir şekilde yürütülmesini ve tarımsal ve ormancılık araştırmalarının uygun planlanması bütçelendirilmesi ve uygulanmasını kolaylaştırmak için Borçlu; 

            (a) projenin B (1) (a) sayılı kısmı kapsamında hayvancılık idaresinin geliştirilmesi için araştırma programlarının yürütülmesinde kallanılacak olan, çayır mera deneme ve demonstrasyonları için uygun ilave 1000 ha arazinin temini ile ilgili gerekli olacak tüm işleri 30 Nisan 1993 tarihine kadar yapacak veya yaptıracaktır; 

            (b) projede kısım A (5) de zikredilen tarımsal ekonomi araştırma enstitüsünün kuruluşunun tamamlanmasını temin için kendine düşen tüm işleri 31 Ekim 1993 tarihine kadar yapacaktır; 

            c) Projede Kısım B (1) © deik çiftlik sistemlerini geliştirmek için araştırma programlarının yürütülmesinde görev alan TKB’nin 4 araştırma enstitüsünde, elemanları ile diğer kaynakları ve görev tanımı Banka’ca kabul edilen bir tarım sistemleri araştırma ekimini 30 Nisan 1993 tarihine kadar oluşturacak ve bu tarihten itibaren devam ettirecektir; 

            (d) Elemanları, diğer kaynakları ve görev tanımı Bankaca tatminkar bulunacat araştırma programlarının TKB tarafından yürütülmesi için Banka ile anlaşarak düzenlemeler yapacaktır. 

            e) i) en az, vasıflı iki araştırmacı bilim adamı ve bir vasıflı yayım görevlisinden oluşan bir ekip oluşturulacaktır. Bu ekip, Banka’ca kabul edilen görev tanımı çerçevesinde TKB’nin herbir araştırma enstitüsünün faaliyetlerini iki yılda bir gözden geçirecek ve bu incelemeler esasına göre bu enstitünün fonksiyonlarını etkin bir şekilde yerine getirmesini temin için gerekli olan tedbirleri içeren bir rapor hazırlayacaktır; ve ii) bu raporda tavsiye edilen tüm tedbirleri uygulanacaktır. 

            f) Bu anlaşmadaki Bölüm 4.02 (a) gereğince araştırma elemanlarının kariyer yapısını, eğitim ve çalışma teşviklerini gelşitirmek için programlar hazırlanıp uygulanıncaya kadar, araştırma elemanlarının eğitimini ve terfi imkanlarını, önemli eleman pozisyonları için minimum şartları ve tatminkar performansa sahip elemanlar için görevde kalma güvencesini içeren, Banka’ca kabul edilecek bir araştırma personeli kariyer yapısını muhafaza edecektir. 

 
EK 6
Özel Hesap

            1. Bu Ekin amaçları bakımından; 
            a) “Uygun Kategori” deyimi bu Anlaşmanın 1. Eki’nin 1. paragrafındaki tabloda belirtilen (1) den (6) ya kadar olan kategorileri ifade eder. 

            b) “Uygun Harcamalar “ deyimi, Proje için gerekli olan ve işbu Anlaşmanın 1. Eki’nin hükümleri uyarınca zaman zaman uygun kategorilere tahsis edilen ödeneklerden finnase edilecek mal ve hizmetlerin makul ölçüler içerisindeki maliyetlerini ifade eder. 

            c) “Yetki Verilmi Tahsis” deyimi, bu Ek’in 3 (a) sayılı paragrafı gereğince ikraz Hesabından çekilecek ve Özel Hesaba yatırılacakolan 3.000.000 A.B.D. Doları eşdeğerindeki bir miktarı ifade eder. 

            2- Öezl Hesaptan, bu ek’in hükümlerine uygun olarak yalnızca “uygun harcamalar” için ödeme yapılacaktır. 

            3- Banka, Özel Hesab’ın uygun olarak açıldığına dair kanaate vardıktan sonra, yetki verilmiş tahsis’ten yapılacak para çekimleri ve özel Hesabı tazelemek için yapılacak müteakip para çekimleri aşağıdaki şekilde yapılacaktır. 

            a) Yetki verilmiş tahsisten yapılacak para çekimleri için Borçlu, yetki verilmiş Tahsisin toplam miktarını aşmayan depozit vea depozitler için Banka’ya talepte veya taleplerde bulunacaktır. Bu talep veya talepler esasına göre Banka, Borçlu adına, Borçlunun isteyeceği bu miktar veya miktarları ikraz Hesabından çekih Özel Hesaba yatıracaktır. 

            b) (i) Özel Hesabın tazelenmesi amacıyla Borçlu, Özel Hesaba yatacak depozitler için Bankanın belirleyeceği aralıklarla Bankaya taleplerde bulunacaktır. 

            (ii) Herbir talepten önce veya talep esnasında, Borçlu, talep tazeleme ile ilgili ödeme veya ödemeler için, bu ekin 4. paragrafı gereğince istenen döküman ve diğer belgeleri Banka’ya verecektir. Herbir talep esasına göre Banka, Borçlunun talep edeceği ve uygun harcamalar için özel Hesaptan ödendiğini gösteren döküman ve diğer belgelerdeki miktarı, Borçlu adına ikraz Hesabından özel Hesaba yatıracaktır. 

            Banka tarafından bu depozitler uygun kategorilerde adı geçen döküman ve diğer belgelerle teyit edilecek eşdeğer miktarlarda ikraz Hesabından çekilecektir. 

            4. Borçlu tarafından Özel Hesaptan yapılacak herbir ödeme için, Borçlu, bu ödemenin yalnızca uygun harcamalar için yapıldığını gösteren döküman ve diğer belgeleri Bankanın isteyeceği makul zamanda Bankaya verecektir. 

            5. Aşağıdaki durumların herhangi biri gerçeklşetiğinde işbu ek’in 3. paragrafının hükümlerine bakılmaksızın, Banka , Özel Hesaba başkaca depozit yatırmayacaktır. 

            a) İşbu Anlaşmanın Bölüm 2.02 sinin (a) paragrafı ve Genel şartların 5. Maddesinde belirtilen hükümler gereğince ikraz Hesabından tüm müteakip para çekimlerinin Borçlu tarafından doğrudan yapılabileceğinin herhangiç bir zamanda Bankaca teppit edilmesi halinde veya. 

            b) Uygun kategorilere tahsisi edilen ikrazın çekilmemiş toplam tutarı eksi proje ile ilgili olarak Genel şartların 5.02 Bölümü uyarınca Banka’ca girilen herhangi bir özel taahhüdün tutarı yetki verilmiş, tahsis tutarının iki katının eşdeğerine eşit olduğu zaman. 

            Bundan böyle, uygun kategorilere tahsis edilen borç miktarının kalan çekilmemiş kısmının Borç Hesabınddan çekilmesi, Banka tarafından Borçlu’ya ihbar edilerek belirtilecek olana prosedürlere uygun olacaktır. Bundan sonraki borç çekme işlemleri sadece ihbar tarihinde özel Hesapta depozit olarak kalan tüm paranın uygun masraflar için kullanılacağına dair, Banka’yı tatmin edecek yeterli bilgilerin sağlanmasından sonra gerçekleştirilecektir. 

            6. a) Herhangi bir zamanda Banka Özel Hesaptan yapılan herhangi bir ödemenin i) işbu Eki’nin 2. paragrafı uyarınca uygun olmayan herhangi bir harcama için veya uygun olmayan bir tutarda yapıldığını veya ii) Banka’ya verilen delillerle uygun olmadığını tespit ederse Borçlu, Banka’nın ihbarı üzerine derhal, (A) Banka’nın istiyebileceği ilave delilleri sağlayacak; veya (B) mezkür ödeminin tutarına veya o tutarının uygun görülmeyen veya kanıtlanamayan kısmına eşit bi tutarı Özel Hesaba yatıracaktır. veya, Banka talep ettiği taktirde Banka’ya geri ödeyecektir. Banka aksini kabul etmedikçe, Borçlu’nun bu gibi delilleri sağlamasına veya mezkur depozitoyu yatırmasına veya geri ödemeyi yapmasına kadar Banka tarafından Özel Hesaba başkaca bir depozite yatırılmayacaktır. 

            b) Özel Hesapta kalan herhangi bir tutarın uygun harcamaların ödenmesi için gerekmiyeceğinin herhangi bir zamanda Banka tarafından tesbit edilmesi halinde Borçlu, Banka’nın ihbarı üzerine o sırada özel hesapta bulanan bu gibi bir tutarı Banka’ya geri ödeyecektir. 

            c) Borçlu Banka’ya yapılan ihbar üzerine özel hesapta depozit halinde bulunan fonların tamamını veya herhangi bir bölümünü Banka’ya geri ödeyebilir. 

            d) Bu ek’in 6 (a) (b) ve c) paragrafları uyarınca Banka’ya yapılan geri ödemeler, Genel Şartlar dahil bu Anlaşmanın ilgili hükümleri uyarınca müteakip para çekmeleri ve iptaller için ikraz Hesabına geçirilecektir. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

                                                                                                                            12 Haziran 1992 

            Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası 
            1818 H Street, N.W. 
            Washington D.C. 20433 
            Amerika Birleşik Devletleri 
            İLGİ: Kredi No : 3472 - TU 
            Tarımsal Araştırma Projesi 
            Genel Şartlar Bölüm 9.02- 

            Mali ve Ekonomik Veriler 

            Sayın Baylar, 

            İlgi’de bahsedilen proje için çeşitli para birimlerinde Türkiye Cumhuriyeti’ne sağlanan 55.000.000 ABD Doları eş değerindeki ikraz ile ilgili olarak, Türkiye Cumhuriyeti adına aşağıda belirtilenleri beyan ediyorum; 

            1- Genel Şartlar Bölümü 9.02 uyarınca, Türkiye Cumhuriyeti’nin; yeni “İkraz Taahhütleri”ni (Bankanın Şubat 1980 tarihli Borç Bildirimi Sistem Rehberinde belirtildiği gibi) borçun alımış olduğu üç aylık dönemin sonundan itibaren 30 günü geçmeyecek şekilde Banka’yarapor etmeyi ve “İkrazdan Yapılan İşlemler” hakkında da raporun verilmesini takip eden yılın 31 Mart tarihini geçmemek üzere, bildirilmesini kabul ediyoruz. 

            2- Dış Borçlar için teminat olarak, Genel Şartların Bölüm 9.03, paragraf c) haricindekilerden başka sözkonusu bölümde belirtildiği gibi Devlet Malları üzerinde hiçbir ipotek, rehin, haciz imtiyaz, veya benzeri ihtiyati alacak olmadığını beyan ediyoruz. Kamunun dışborçları ile ilgili olarak geri ödeme yapılmaması durumu bahis konusu değildir. 

            Bankanın, ikrazda bulunurken burada belirtilen veya ilgi kurulan beyanlara güvenebileceğine inanıyoruz. 
 

Saygılarımızla 
Türkiye Cumhuriyeti 
Dr.Mahfi EĞİLMEZ
Yetkili Temsilci 

            Not : İngilizce metni 9 Eylül 1992 gün ve 21340 sayılı Resmi Gazete’dedir.