Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında  
Resmi Gazete: 05.10.1992 Sayı : 21366 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 32 Sahife:
     
Milletlerarası Sözleşme
 
Karar Sayısı: 92/3407 
Karar Tarihi : 21/08/1992  
     
            Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı arasında hazırlanan ve Hükümetimiz adına 8/7/1992 tarihinde imzalana TUR/92/008/A-01/32 sayılı “Bir Gönüllü Ünitesinin Tesisi ve Bağımsız Devletler Topluluğu Orta Asya Cumhuriyetlerine Türk Birleşmiş Milletler Gönüllüleri (BMG) Uzmanlarının Gönderilmesi” konulu ekli proje belgesinin onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 12/8/1992 tarihli ve EİUE-II/5063 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 21/8/1992 tarihinde kararlaştırılmıştır.  
 
                                                                                                                            Turgut ÖZAL 
                                                                                                                            Cumhurbaşkanı 
  
Süleyman DEMİREL
Başbakan
     
E.İNÖNÜ
Devlet Bakanı ve Başb.Yrd.
C.ÇAĞLAR
Devlet Bakanı
T. ÇİLLER 
Devlet Bakanı 
M. A. YILMAZ 
Devlet Bakanı V. 
İ.TEZ
Devlet Bakanı
A.GÖNEN
Devlet Bakanı
T.AKYOL
Devlet Bakanı
G.ERGENEKON
Devlet Bakanı
O.KİLERCİOĞLU
Devlet Bakanı
M.KAHRAMAN
Devlet Bakanı
Ö.BARUTÇU
Devlet Bakanı
M.A.YILMAZ
Devlet Bakanı
E. ŞAHİN
Devlet Bakanı 
Ş.ERCAN
Devlet Bakanı
M.BATALLI
Devlet Bakanı 
M.S.OKTAY
Adalet Bakanı
N. AYAZ
Milli Savunma Bakanı 
İ.SEZGİN
İçişleri Bakanı
H. ÇETİN 
Dışişleri Bakanı 
S.ORAL
Maliye ve Gümrük Bakanı
K.TOPTAN
Milli Eğitim Bakanı 
O.KUMBARACIBAŞI
Bayındırlık ve İskan Bakanı 
Y. AKTUNA
Sağlık Bakanı 
Y.TOPÇU
Ulaştırma Bakanı 
N. CEVHERİ
Tarım ve Köyişleri Bakanı 
M. MOĞULTAY
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan
M.T.KÖSE
Sanayi ve Ticaret Bakanı
E.FARALYALI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
D.F.SAĞLAR
Kültür Bakanı
A.ATEŞ
Turizm Bakanı
V.TANIR
Orman Bakanı
B.D. AKYÜREK
Çevre Bakanı 
  
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI TÜRKİYE HÜKÜMETİ PROJESİ PROJE DOKÜMANI


            Sayı ve Ünvan : TUR/92/008/A/01/32-Bir Gönüllü Ünitesinin Tesisi ve Bağımsız Devletler Topluluğu Orta Asya Cumhuriyetlerine Türk Birleşmiş Milletler Gönüllüleri (BMG) Uzmanlarının Gönderilmesi 

            Süre :                                                                 İki yıl 
            Proje Mahalli :                                                   Ankara 
            ACC-UNDP Sektörü & Alt sektörü :               Genel Kalkınma Konuları, Politikaları & Planlaması (0210) 
            Hükümet Sektörü & Alt sektörü :                     Teknik Yardım 
            Uygulayıcı Hükümet Kuruluşu :                         Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanı (EKEBTİB) 
            Yürütücü Kuruluş :                                             Birleşmiş Milletler Gönüllüleri (BMG) 

            Tahmini Başlama Tarihi :                                Haziran 192 
                                                                                       UNDP & Masraf Paylaşma Finansmanı 
                                                                                       UNDP                              IPF : $ 100.000 
                                                                                    Hükümetin Masrafa İştiraki        $ 200.000 

            Hükümet katkısı :TL 291.500.000 Başka ülkelerden yardımlar (metne bakınız) 
                                                                                        (ayni) TOPLAM $ 300.000 

            Kısa Tanımlama: Bu proje, Bağımsız Devletler Topluluğunun Orta Asya Cumhuriyetlerine, bunların sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştirilebilmeleri için gerekli uygun teknik beceri ve know-how’ı kazanmalarına yardımcı olma babında (i) Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği (EKETİB) bünyesinde Gönüllü Gönderme Ünitesi’nin tesisi ve; (ii) finansmanı tamamen Türkiye Hükümeti ve yardımda bulunan diğer ülkelerce karşılanan yaklaşık yüz kadar Türk Birleşmiş Milletler Gönüllü (BMG) Uzmanlarının gönderilmesi yoluyla Hükümetin Türkiye ile Bağımsız Devletler Topluluğunun Orta Asya Cumhuriyetleri arasında teknik işbirliğini geliştirme hedefine katkıda bulunacaktır. 
  

İmza :  Tarih  İsim/Ünvan
Hükümet Adına :  8/7/1992 Sumru NOYAN  
Uluslararası Ekonomik   
Kuruluşlar Dairesi Başkanı 
Yürütücü Kuruluş Adına :  8/7/1992 Edmund J. Cain  
Mukim Temsilci
BMKP Adına :  8/7/1992 Edmund J. Cain  
Mukim Temsilci 
            Proje Dokümanının son imza tarihindeki Birleşmiş Milletler Resmi Kuru: $ 1.00 = TL 7050.- 

            A.KAPSAM 

            1. Alt-sektör Tanımı : 

            1.1. Eski Sovyetler Birliğinin Orta Asya Cumhuriyetleri, siyasi bağımsızlıklarını elde etmelerinin akabinde merkezi planlamadan piyasa ekonomisine geçmeye çalışmaktadırlar. Bu geçiş, ekonomik ve sosyal çöküntüye yol açan kritik problemler arzettiğinden acilen çok taraflı ve ikili yardım yapılması esastır. 

            1.2. Görüşmeler ve (UNDP, UNİCEF, ILO, WHO, UNFPA, WFP yi içine alan) Birlşemiş Milletler Kuruluşları arası misyonu neticesinde Bağımsız Devletler Topluluğu üllkelerine ulusal, bölgesel ve ülkeler arası programları başlatılmaktadır. Bir Birleşmiş Milletler yerel kuruluşu teşkilatı tesis etme aşamasındadır. ve BMKPnin Yönetim Kurulu, Mayıs 1992 tarihli 39 uncu Toplantısında her bir Orta Asya Cumhuriyeti için ayrı IPF kabul etmiştir. 

            1.3. bağımsızlıkların yeni elde etmiş devletlere teknik yardım konusunda, yardımda bulunacak muhtelif ülkeler arasında koordinasyon toplantıları ve diğer çok uluslu çabalar yapılmıştır. OECD nin Kalkınma Yardım Komitesi, Nisan 1992 tarihinde Paris’te toplanmış ve piyasa ekonomisi sistemine geçiş ve sürdürülebilir kalkınma halinde Bağımsız Devletler Topluluğu üyelerini görüşmüştür. 

            1.4. Türkiye ve Orta Asya Cumhuriyetlerinin Hükümetleri arasında yapılan görüşmelerin akambinde Türk Hükümeti, bu kritik dönemde bu ülkelerin zorlukları aşmasına yardımcı olmak üzere teknik işbirliğinde olduğu kadar insani yardımda da bulunmaya karar vermiştir. Özellikle Türkiye, yakın tarihi, kültürel ve dil bağlarının bulunması ve bu ülkelerin öncelikli ihtiyaçları ile ilgili teknik uzmanlığın mevcudiyeti bakımından çok iyi bir yerdedir. 

            1.5. Mart 1992’de, Dışişleri Bakanı Tacikistan, Kazakistan ve Özbekistan’ı ziyaret etti. 1992 Nisanında da Başbakan Orta Asya Cumhuriyetlerini ziyaret etmiş ve Türk Hükümetinin kendilerine sağlık, bankacılık, işletme yöntemi, küçük ve orta ölçekli sanayi, telekomünikasyon, vs. konularında nasıl yardımda bulunabileceğine dair yakın görüşmelerde bulunmuştur. 

            1.6. Türk Hükümeti ile BMKP Daimi Temsilcisi’nin daveti üzerine bir Birleşmiş Milletler Gönüllüleri (BMG) misyonu, işbirliği şekillerini incelemek ve araştırmak için Nisan 1992 de Türkiye’ye gönderilmiştir. Bu ülkelerin teknik uzmanlık konusundaki ihtiyaçlarını karşılamada etkili bir yolun, Türkiye’den vasıflı ve tecrübeli BMG uzmanlarının hizmetlerini temin etmek suretiyle olacağı konusunda mutabık kalınmıştır. 

            1.7. Ülkede mevcut çok sayıdaki potansiyel Gönüllü adaylarını kanalize edecek uygun bir idari düzenin yokluğu karşısında Türk Hükümeti, bir Gönüllü Gönderme Ünitesi’nin kurulması konusunda teknik işbirliği koordinasyonundan sorumlu ulusal makama yardımcı olması için Birleşmiş Milletler Gönüllüler (BMG) Programını talep etmiştir. 

            2. Ülke Stratejisi 

            2.1. Türkiye, 1990-1994 dönemini kapsayan altıncı beş yıllık kalkınma planında da belirtildiği üzere kendi ulusal politikasına uygun olarak, gelişmekte olan ülkeler arasındaki teknik işbirliğinde aktif bir rol oynamaktadır. Hükümet şimdi Bağımsız devletler Topluluğunun Orta Asya Cumhuriyetlerine, ekonomik ve sosyal açıdan yeniden yapılanma çabalarına yardımcı olmak üzere teknik yardımda bulunmak niyetindedir ve kabul edilen etkili ve en ekonomik model ise Türk/Birleşmiş Milletler Gönüllü (BMG) uzmanlarının teminidir. 

            2.2. Orta Asya Cumhuriyetleri, Bağımsız Devletler Topluluğunun diğer ülkeleri gibi, bağımsızlıklarını elde etmelerinin hemen akabinde piyasa ekonomisine geçiş programını başlatmışlardır. Bütün sektörlerdeki çok büyük ve acil ihtiyaçlar karşısında, bu kritik geçiş dönemi esnasındaki çabalarına yardımcı olmak üzere Birleşmiş Milletler sistemini ve yardımda bulunacak ülkeleri davet etmişlerdir. 

            3. Proje Öncesi veya Devam Eden Yardım 

            3.1. BMKP, 1989 yılından beri Devlet Planlama Teşkilatına proje TUR/87/007 “Türkiye’nin Teknik Yardımının Yapılanması İçin Yardım” projesi ile yardım etmektedir. 

            4. Alt-sektörün Kurumsal Çerçevesi 

            Türkiye’de 
            4.1. Gönüllü Gönderme Ünitesi, Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik ve İşbirliği Başkanlığı (EKETİB) nda yer alacaktır. EKETİB, projeyi uygulayıcı Hükümet kuruluşu olacaktır. 

            4.2. Gönüllü Gönderme Ünitesi, vasıflı Türk gönüllü adayları için duyuru yapılması, isim listelerinin çıkarılması, mülakatı ve seçilmesinden sorumlu olacak ve Orta Asya Cumhuriyetlerinde tesis olunmuş, BMG pozisyonları için Türk BMG Uzmanlarının arzı ve işe alınması formalitelerini gerektiği şekilde tamamlayacaktır. 

            4.3. Gönüllü Gönderme Ünitesinin İdaresi, BMKP Daimi Temsilcisinden ve BMG Merkizinden gerektiği şekilde danışma ve yardım alacak olan EKETİB’in sorumluluğunda olacaktır. 

            Orta Asya Cumhuriyetlerinde 
            4.4. Birleşmiş Milletler Gönüllüleri (BMG) Uzmanlarının atandıkları ev sahibi kurumlar ve/veya BirleşmişMilletler Makamı, teknik yönetimden sorumlu olacaklardır. 

            4.5. Gönderilen Birleşmiş Milletler Gönüllüleri (BMG) için idari ve mali düzenlemeler,zamanla, bu ülkelerde Birleşmiş Milletler yerel kuruluşu tesis edildiğindre tanımlanacaktır. 

            B. PROJE GEREKÇESİ 

            1. Ele alınacak problemler : Mevcut Durum 

            Ekonomik, Kütürel, Eğitm ve Teknik İşbirliği Başkanlığı (EKETİB) Başkanı, Orta Asya Cumhuriyetlerine yaptığı son ziyaret esnasında, anayasa hukuku, bankacılık, telekominikasyon, çevre, küçük ve orta ölçekli sanayi, tarım,toprak amenajmanı, ulaştırma ve sağlık gibi muhtelif sahalarda Türk Uzmanlık hizmetleri talepleri ile karşılaşmıştır. 

            Türkiye, gelişme seviyesi ve piyasa ekonomisine yönelik yaklaşımı ve en önemlisi, Türkiye ile Bağımsız Devletler Topluluğunun Orta Asya Cumhuriyetleri arasında mevcut tarihi, kültürel ve dil bağları dolayısıyla bu ülkelere yardımda bulunma bakımından çok iyi bir konumdadır. 

            Türkiye’de, Orta Asya Cumhuriyetlerinin acil teknik yardım taleplerini karşılamaya motive edilebilecek çok sayıda vasıflı ve tecrübeli meslek mensubu insan vardır. 

            Bununla beraber, Hükümetin, Türk uzmanlarını gönüllü olarak gönderebilmesi için, bilgi edinmeye ve Türk adaylarını mülakatla eleme, isim listelerini çıkarma, seçme ve işe almaya muktedir bir Gönderme Ünitesine ihtiyaç vardır. 

            2. Proje sonu beklentileri 

            Projenin sonunda aşağıdaki hususların gerçekleşmesi beklenmektedir: 

            (a) EKETİB bünyesi içinde bir Gönüllü Gönderme Ünetesi tesis edilmiş ve pürüzsüzce çalışıyor olacaktır. Ulusal kadro, Türk BMG Uzmanlarının değerlendirilmesi, isim hlistelerinin çıkarılması, seçimi, mülakatı ve işe alınması ile ilgili görevleri bağımsızca üstlenebilecek bir durumda olacak şekilde eğitilmiş olacaktır. 

            (b) Finansmanı, Türkiye’nin masrafa iştirak yardımı ile karşılanacak 10 ila 50 BMG Uzmanının gönderilmesine ilaveten, yardımda bulunacak diğer ülkelerden ek yardım alınması halinde, Bağımsız Devletler Topluluğunun Orta Asya Devletlerine yaklaşık 100 kadar Türk BMG Uzmanı gönderilmiş olacaktır. 

            c) Orta Asya Cumhuriyetleri ile ve bu Cumhuriyetler içinde haberleşme kanalları tesisi edilecek, belli düzeylerde BMG uzmanlarının hizmetlerine hazırlık, koordinasyon ve taleplerin iletilmesi ile BM gönüllüleri teknik ve idari destek veren birimler kurulmuş olacaktır. 

            (d) Orta Asya Cumhuriyetlerinin ulusal kurumları, Türk BMG Uzmanlarının atanmış olduğu sahalardaki teknik know-how’dan yararlanmış olacaklardır. 

            3. Hedeflenen Kitle 

            Aşağıdaki kuruluşlar, projeden yararlanacaklardır: 

            (a) Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı (EKETİB) (kurumsal yapılanma, sistemlerin transferi, teknik destek ve ulusal kadronun eğitimi); 

            (b) Bağımsız Devletler Topluluğunun Orta Asya Cumhuriyetlerindeki ev sahibi kurumlar (seçilmiş sahalarda know-how transferi ve ulusal kadronun BMG Uzmanları tarafından eğitilmesi olduğu kadar kurumsal yapılanma) 

            4. Proje Stratejisi ve Uygulama Düzenlemeleri. 

            Mevcut Değil. 

            5. BMKP/BMG Desteğinin Nedenleri 

            Birleşmiş Milletler Gönüllüler programının mevcut çizelgesini çıkarma ve işe alma usullerinin benimsenmesi yoluyla Türk BMG Uzmanlarının işe alınması ve gönderilmesinin yeterli bir şekilde yapılabileceği kabul olunmaktadır. Ayrıca, Türk vatandaşlarının çok yönlü bir çerçeve içinde diğer ülkelerden gelen yabancı uyruklularla beraberce çalışmaktan yarar sağlayabilmesi için Türkiye’nin mevcut BMG idari alt yapılarını ve şebekelerini en iyi şekilde, kullanmasının uygun olacağı düşünülmektedir. Ayni şekilde, Türkiye, bağımsızlıklarını yeni kazamış ülkelerin rehabilitasyon ve kalkınma çabalarına etkili bir şekilde katkıda bulunabilecek, aynı zamanda da kendi vatandaşlarını Gönüllü Uzmanlar olarak işe alarak kapasitesini geliştirebilecektir. 

            6. Özel Düşünceler 

            Türk BMG Uzmanlarının atanması yoluyla Bağımsız Devletler Topluluğunun Orta Asya Cumhuriyetlerine uzmanlık temininde, altıncı beş yıllık kalkınma planında da belirtildiği veçhile Türk ulusal politikasına uygun olarak TCDC (Gelişmekte Olan Ülkelerarası İşbirliği) kavramından da yararlanmış olacaktır. 

            C. KALKINMA HEDEFİ 

            Projenin ana hedefleri aşağıdadır: 

            a. Türkiye’nin özellikle BDT ndaki Orta Asya Cumhuriyetlerine gönüllü uzmanlar ataması yoluyla bilgi transferinde aktif olarak rol alabilmesi amacıyla, Dışişleri Bakanlığının Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığının bir Türk Gönüllü Programının yönetilmesi için kuvvetlendirilmesi; 

            b. Orta Asya Cumhuriyetlerine, kritik olan geçiş dönemi esnasında kalkınma hedeflerine erişmede yardımcı olabilmek için onların acilen ihtiyaç duydukları uzmanlığı, Gönüllü şartları ile mümkün olan en kısa zamanda Türkiye’den temin etmelerine yardımcı etmek. 

            D. İLK HEDEFLER, ÇIKTILAR VE FAALİYETLER 

            1. İlk Hedef 1 

            Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Tüknik İşbirliği Başkanlığı bünyesinde bir Gönüllü Gönderme Ünetesi tesis etmek suretiyle Türk Hükümetinin Türk Gönüllü Uzmanları işe alıp Bağımsız Devletler Topluluğundaki Orta Asya Cumhuriyetlerine ve diğer ülkelere gönderebilmesini sağlamak. 

            1.1 Çıktı 1 

            1.1 Tutarlı ve tamamen çalışır vaziyette olan bir Gönüllü Gönderme Ünidtesinin EKETİB bünyesinde tesisi ve çalıştırılması. 

            1.1 Tutarlı ve tamamen çalışır vaziyette olan bir Gönüllü Gönderme Ünitesinin EKETİB bünyesinde tesisi ve çalıştırılması. 

            1.1.1 Faaliyet1 Gönüllü Ünetesi için görev tanımı alanının hazırlanması ve EKETİB Ankara’daki ulusal kadroya iki atama yapılması (Program Müdürü ve İdari Asistan); 

            1.1.2. Faaliyet 2 EKETİB’in tutarlı bir Gönüllü Gönderme Ünitesi kurabilmek için büro yeri, sekreterlik desteği ve malzeme temin etmesi; 

            1.1.3. Faaliyet 3 EKETİB Ankara için bilgi işlem tesisinin satın alınıp kurulması; 

            1.1.4 Faaliyet 4 Gönüllü Gönderme Ünitesi’nin iki ulusal kadrosuna, (bir EKETİB temsilcisi ve BMKP’nin Ankara’daki ulusal kadrosundan biri) İsviçre’nin Cenevre şehrindeki BMG Merkezinde BMG usulleri ve siyaseti konusunda bir eğitim programının uygulanması; 

            1.1.5. Faaliyet 5 EKETİB’ni ulusal kadrosuna ve BMKP’nin seçilmiş elemanına (i) Türk BMG adaylarının isim listesinin çıkarılması, (ii) müracaatçılarla mülakat yapma metodu (iii) seçilmiş adayların işe alınması ve gönderilmesi konularında meslek içi eğitim sağlamak için BGM müşavirleri/elemanlarının gönderilmesi. 

            2. İlk Hedef 2 

            Orta Asya Cumhuriyetlerine gönderilmek üzere vasıflı Türk Gönüllü Uzmanları hazır bulundurmak. 

            2.1.1 Faaliyet 1 Muhtelif dallarda BMG Uzmanı olarak hizmet etmeye istekli adaylar için Türkiye’de gazeteler, radyo ve diğer haberleşme vasıtalar ile bir işe alma kampanyası başlatılması; 

            2.1.2. Faaliyet 2 Müracaatçıların teknik vasıfları, dil bilgileri ve gönüllülüğe bağlılıklarının değerlendirilmesi yoluyla adayların belirlenmesi; 

            2.1.3. Faaliyet 3 Müracaatçılar tarafından takdim olunan Şahsi Bilgi Belgeleri (PHS) , doğum ve evlenme sertifikaları, tahsil durumu kayıtları, tavsiye mektupları gibi belgelerin kontrolu; 

            2.1.4. Faaliyet 4 Vasıflı adayların isim çizelgesini BMG sistemine uygun olarak çıkarmak; 

            Türk BMG Uzmanlarının işa alınması ve Orta Asya Cumhuriyetlerine gönderilmesi. 

            2.2.1. Faaliyet 2. BMG pozisyonları için teklif olunan adaylarla Gönüllü Gönderme Ünitesince mülakat yapılması. 

            2.2.2 Faaliyet 2 BMG pozisyonları için teklif olunan adaylarla Gönüllü Gönderme Ünitesince mülakat yapılması. 

            2.2.3. Faaliyet 3 BMKP/BMG ile beraber çalışarak ve bu projeye ek olarak yayınlanacak talimatlar uyarınca, seçilmiş adayların işe alınması/gönderilmesi ile ilgili idari formalitelerin düzenlenmesi, sıhhi muayene/tahkikat yapıtırılması, hizmet, seyahat, vs. konularında bilgi verilmesi. 

            3. İlk Hedef 3 

            Türk BMG Uzmanlarının hizmetleri yoluyla Orta Asya Cumhuriyetlerindeki bu gönüllülerin hizmet vereceği kurumların güçlendirilmesi ve becerilerin ve know-how’ın ulusal personele transferi. 

            3.1. Çıktı 1. 

            Ulusal elemanların becerilerinin geliştirilmiş ve bu kurumların güçlendirilmiş olmaları. 

            3.1.1 Faaliyet 1. Her ülkedeki Teknik İşbirliğinden sorumlu Bakan, Birleşmiş Milletler Temsilcisi ile istişarede bulunmak suretiyle ihtiyaç olunan uzmanlığı tanımlayacak, talepler/görev tarifleri BMG Merkezine görev tesisi değerlendirilmesinin yapılmasını sağlamak amacıyla iletecektir. 

            3.1.2 Faaliyet 2 BMG Uzmanları ile beraber çalışacak veya onlar tarafından eğitilecek ulusal elemanlar, kursiyerler ve diğer personelin vasıflarının istekte bulunan kurumlar tarafından belirlenmesi/tayini; 

            3.1.3. Faaliyet 3 BMG Uzmanlarının istekte bulunan kurumlarla istişarede bulunmak suretiyle çalışma ve eğitim planlarını formüle etmesi; 

            3.1.4. Faaliyet 4 BMG Uzmanlarının örgün ve/veya mesleki eğitim yöntemleri aracılığıyla eğitim ve becerileri geliştirme uygulaması; 

            3.1.5. Faaliyet 5 Periyodik Performans, teknik destek, izleme ve ülkedeki gönüllülerin hizmet vereceği kurumlar ve Birleşmiş Milletlerin ilgili teşkilatı tarafından yapılacak değerlendirme; 

            E. GİRDİLER 

            1. Hükümet Girdileri 

            Masraf paylaşma katkısı 

            Türk Hükümetinin masraf paylaşma katkısının ilk tutarı, destek maliyeti dahil 213.000 ABD Doları olacaktır. 

            Hükümet ayrıca bir Ulusal Proje Koordinatörü (UPK) atayacaktır. UPK’nun görev tanımı, Ek I olarak bu metne ilave edilmiştir. 

            2. BMKP Girdileri 

            a. Her biri için toplam 24 adam/ay olan bir Program Müdürü ve bir İdari Asistan. 

            b. Ünite için sarfedilebilen ve sarfedilemeyen büro ve enformasyon ekipmanı ile müteferrik masraflar için bir fon. 

            c. Paragraf D. 1.1.4. uyarınca ususal kadronun BMG Merkezinde eğitilmesi. 

            d. Ünitenin kurulması safhasında bilgi vermek ve mesleki eğitimi gerçekleştirmek üzere BMG Danışmanları/uzman heyetleri. 

            e. BMKP nın Ankara’daki bürosu, Türk BMG Uzmanlarının işe alınma ve gönderilme işlemlerinin bu dokümana ayrı bir Ek olarak ilave edilecek talimatlarda belirtildiği üzere BMG politikalarına ve usullerine uygun olarak yapılmasını teminen Gönüllü Gönderme Ünitesine gerekli direkt desteği verecektir. 

            Diğer kaynaklardan katkılar. 

            Bağımsız Devletler Topluluğunun Orta Asya Cumhuriyetlerine ilave Türk BMG uzmanlarının gönderilebilmesi için yardımda bulanacak ülkelerin bu projeye yardım edecekleri tahmin olunmaktadır. Bu ülkelerin yardımlarının, toplam olarak yaklaşık 100 kadar Türk BMG Uzmanlarının bir yıllık bir süre için gönderilebilmesini mümkün kılabilmek için, 2.0 milyon ABD Doları ulaşması umulmaktadır. 

            F. RİSKLER 

            1. Bağımsız Devletler Topluluğunun Orta Asya Cumhuriyetlerine BMG Uzmanları da dahil Birleşmiş Milletler personelini gönderme ile ilgili olarak bu cumhuriyetlerdeki gerekli kurumların tesisinde gecikmeler olabilir. 

            2. Orta Asya Cumhuriyetleri için yaklaşık 100 kadar BMG Uzmanının işe alınması ve gönderilmesi için bir üçüncü tarafın masrafa katkısı olarak ilave yardımlar alınacağı düşünülmektedir. Eğer katkıda bulanacak ülkelerden büyük çapta ilave yardımlar kısa zamanda gelmezse, projenin bu ülkelerdeki tesiri orantılı olarak azalacaktır. 

            3. Orta Asya Cumhuriyetlerine atanmak üzere Türkiye’de yeterli sayıda teknik olarak kalifiye, tecrübeli ve istekli BMG adaylarının mevcut olmasına karşın, bazı belirli sahalarda gönüllü şartlarında hizmet vermeye hazır adayları bulmada zorluklar çıkarabilir ve bunun sonucu olarak ta bu sahadaki acil ihtiyaçlara cevap vermede gecikmeler olabilir. 

            G. ÖNCEKİ YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖNGEREKSİNİMLER 

            Önceki Yükümlülükler 

            Bağımsız Devletler Topluluğunun Orta Asya Cumhuriyetlerine BMG Uzmanlarının gönderilmesi, bu ülkelerde hizmet veren Birleşmiş Milletler personelinin hakları ve vecibeleri konusunda bu ülkelerin Birleşmiş Milletler Teşkilatı ile hukuku bir düzenlemeye girmesine bağlıdır. 

            Öngereksinimler 

            Bağımsız Devletler Topluluğunun Orta Asya Cumhuriyetlerine atanacak Türk BMG Uzmanlarının seçimi ve işe alınması ile ilgili detaylı çalışma usulleri/talimatlar ve sorumlulukların devri, bu Dokümana ilave edilen bir Ek’in konusu olacaktır. 

            Genel BMG hizmet şartlarının Orta Asya Cumhuriyetlerinde hizmet veren bütün BMG Uzmanlarına uygulanacak olmasına karşın, hukuki konular ve evsahibi teşkilatların sorumlulukları ile idari ve teknik desteği sağlamak ve izleme konuları da dahil olmak üzere, BMG görevlilerinin idaresi için uygulama makamları ile ülke içi mekanizmaların tayini, bu ülkelerde tesis edilmekte olan Birleşmiş Milletler yerel kuruluşlarının görevleri içinde tesbit edilecektir. 

            H. PROJE İNCELEMESİ, RAPOR VERME VE DEĞERLENDİRME 

            Proje, BMG-BMKP tarafından konmuş politika ve usullere göre izlenecek ve değerlendirilecektir. 

            Her bir BMG Uzmanının çalışması, form VR7-8E “BMG Görevi için Pozisyon Tanımı”nda ve ferdi çalşıma planlarında ifade edildiği üzere belirli hedeflerin ışığı altında izlenecektir. 

            Her bir BMG Uzmanının ilk amiri ve tayin olunmuş bir Birleşmiş Milletler temsilcisi tarafından görüş belirtilecektir. 

            I. HUKUKİ ŞARTLAR 

            Bu proje dokümanı, işbu metne Ek II olarak ilave edilmiş Proje Dokümanının Tamamlayıcı Hükümleri’nde öngörülen belge olacaktır. Ev sahibi ülkenin uygulama makamı, Proje Dokümanının Tamamlayıcı Hükümlerinin gayeleri bakımından, Tamamlayıcı Hükümlerde tanımlanan hükümet koordinasyon makamına müracaat edecektir. 

            Bu proje dokümanına aşağıda belirtilen değişiklikler, proje dokümanına imza koyan diğer tarafların teklif edilen değişikliklere herhangi bir itirazları olmadığına ilişkin güvence verildiği taktirde, sadece BMKP Daimi Temsilcisinin imzası ile gerçekleştirilebilir. 

            (a) proje dokümanı eklerin herhangi birinde veya ona ilavelerdeki değişiklik (Ek 2 de tadil edilemiyecek olan anlaşma hariç) 

            (b) projenin ilk hedeflerinde, çıktılarında veya faaliyetlerinde önemli değişiklikleri ihtiva etmeyen ve fakat hali hazırda üzerinde anlaşmaya varılmış girdilerin yeniden düzenlenmesi veya enflasyona bağlı maliyet artışları dolayısıyla yapılan değişiklik; ve 

            c) kabul edilmiş proje girdilerinin tesliminde veya enflasyondan kaynaklanan uzmanlar ya da diğer masraf veya kuruluşun masraf esnekliğini içeren zorunlu yıllık değişiklikler. 

            ÜLKE : TÜRKİYE 
            PROJE NUMARASI : TUR-92/008/A/01/32 SON DEĞİŞİKLİK: 15/06/92 
            PROJE ÜNVANI : Bir Gönüllü Ünitesinin Tesisi ve Bağımsız Devletler Topluluğu Orta Asya Cumhuriyetlerine Türk Birleşmiş Milletler Gönüllüleri (BMG) Uzmanlarının gönderilmesi. 
            BMKP YARDIMINI KAPSAYAN PROJE BÜTÇESİ ($ olarak) 
  

  
PROJE ELEMANLARI 
TOPLAM AMT  
M/M
1992 AMT  
M/M
1993 AMT  
M/M
1994 AMT  
M/M
*010 PROJE PERSONELİ         
* 13 İdari Destek Pers.        
013-000 İdari Destek  24.000 7.000 12.000 5.000
13-99 Alt Toplam(* 24.000 7.000 12.000 5.000
* 14 BM Gönüllüleri         
014-000 BM gönüllüleri  
14-99 Alt toplam (*)
200.000  
200.000
70.000  
70.000
100.000  
100.000
30.000  
30.000
* Misyon Masrafları   
016-000 Misyon Masrafı
  
10.000
  
10.000
   
16-99 Alt Toplam (* 10.000 10.000    
* 17 Ulusal Uzmanlar        
017-001 Program Müdürü  30.000  
24.0
7.500  
6.0
15.000  
12.0
7.500  
6.0
17-99 Alt Toplam (* 30.000  
24.0
7.500  
6.0
15.000  
12.0
7.500  
6.0
019 BÖLÜM TOPLAMI(** 264.000  
24.0
94.500  
6.0
127.000  
12.0
42.500  
6.0
*030 EĞİTİM         
031-000 Burslar  10.000 10.000    
039 BÖLÜM TOPLAMI(**) 10.000 10.000    
*040 EKİPMAN         
041-000 Sarfolunan Ekipman  
042-000 Sarfolunamıyan Ekipman 
3.000  
 
13.000
1.000  

13.000

1.000 1.000
049 BÖLÜM TOPLAMI(**) 16.000 14.000 1.000 1.000
*050 MÜTEFERRİK         
051 000 Müteferrik 10.000 3.000 5.000 2.000
059 BÖLÜM TOPLAMI(**) 10.000 3.000 5.000 2.000
099 BÜTÇE TİPİ TOPLAM (***) 300.000  
24.0
121.500  
6.0
133.000  
12.0
45.500  
6.0
101 000 Masrafa katılım  -200.000 -75.000 -100.000 -25.000
109 BÖLÜM TOPLAMI(**) -200.000 -75.000 -100.000 -25.000
999 BMKP TOPLAMI(***) 100.000  
24.0
46.500  
6.0
33.000  
12.0
20.500  
6.0

            ÜLKE : TÜRKİYE 
            PROJE NUMARASI : TUR/92/008/A/01/32 SON DEĞİŞİKLİK : 15/06/92 
            PROJE ÜNVANI : Bir Gönüllü Ünitesinin Tesisi ve Bağımsız Devletler Topluluğu Orta Asya Cumhuriyetine Türk Birleşmiş Milletler Gönüllüleri (BMG) Uzmanlarının gönderilmesi. 
            MASRAFA İŞTİRAK YARDIMINI KAPSAYAN PROJE BÜTÇESİ ($ olarak) 
  

  

PROJE ELEMANLARI 

TOPLAM AMT M/M 1992 AMT M/M 1993 AMT M/M 1994 AMT M/M
* 100 MASRAFA KATILIM  
101 000 Masrafa İştirak   
109 BÖLÜM TOPLAMI (**) 
 
200.000  
200.000
  
75.000  
75.000
  
100.000  
100.000
  
25.000  
25.000
* 150 MASRAFA KATILIM GENEL GİDERLERİ   
156 000 Destek Masrafı 
  

13.000

  

4.875

  

6.500

  

1.625

159 BÖLÜM TOPLAMI (**)  13.000 4.875 6.500 1.625
199 BÜTÇE TİPİ TOPLAMI (***)  213.000 79.875 106.500 26.625
  

            Ödeme Programı 
  
Tarih 
Miktar
Yardımda Bulunan Ülke 
15 Temmuz 1992 45,000 TÜRKİYE 
15 Ekim 1992 34,875 TÜRKİYE 
01 Ocak 1993 56,000 TÜRKİYE   
01 Temmuz 1993 50,500 TÜRKİYE 
01 Ocak 1994 26,625 TÜRKİYE 

            Not 1 : Ödemeler, proje faaliyetlerinin öncesinde, en geç Ödeme Programında belirtilen tarihlerde yapılacaktır. 

            Not 2 : BKP Hesabına yapılacak ödemeler için: Garanti Bankası, Yenişehir Şubesi, Ankara, Hesap No. 624-21 (proje numarası ve proje adı belirtilecektir) 

            Not 3 : Ödemenin, ödeme tarihindeki geçerli kur üzerinden muhtemelen TL olarak yapılması, BMKP il e bu hususta anlaşmaya varılmasından sonra ve BMKP nın bu TL nı kullanabilme kapistesine bağlı olarak ve ödenen TL miktarı ile ödeme tarihini takip eden 6 aylık bir süre içindeki Türk Lirasının en düşük değeri üzerinden ödenecek miktar (Tlnın 1 ABD dolarına tekabül eden en yüksek rakamı ile tanımlandığı veçhile) arasındaki farkın geri ödenmesi kaydıyla, kabul olunabilir. 

            Not 4 : Ödeminin mahalli para ile yapılması, BMKP nın Türk Lirasını kullanabilmek kapasitesine bağlıdır. Kabulden önce UNDP Maliyesinden izin alınmalıdır. 

            Not 5 : BKKPnın yukarıdaki masrafa iştirak ödemesinin tamamına veya bir kısmını kabul edememesi halinde,bütçenin ona orantılı olarak azaltılması zorunlu olacaktır. 

 
EK I
GÖREV TARİFİ
ULUSAL PROJE KOORDİNATÖRÜ

            Ulusal Proje Koordinatörü, BMKP nın destekliği bir projede Hükümet uygulama makamının kadrolu elemanıdır. Kendisi bu göreve, uygulama makamının teklifinden sonra atanır. 

            Ulusal Proje Koordinatörü ve/veya Ulusal Proje Müdürü, bir taraftan uygulama makamı, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) ve Dışişleri Bakanlığı (DB) ve diğer taraftan da BMKP ve Birleşmiş Milletler İcra Makamı arasında proje girdileri ve çıktılarının koordinasyonunu temin eder. Kendisi, özellikle BMKP kodrosu ile yakın ilişki içinde çalışır ve : 

            1. Hükümetin imzasına ihtiyaç gösteren proje dükümanı ve sonraki bütçe tadillerinin tespit edilmiş usullere uygun olarak zamanında DPT ye ve DB ye aktarılmasını temin eder; 

            2. Projeye atanmış BMKP kodrosu ile sıkı işbirliği halinde yıllık proje çalışma planlarını hazırlar ve onları doğrudan doğruya veya BMKP kanalıyla Birleşmiş Milletler İcar Makamına takdim eder; 

            3. Yıllık çalışma planında önceden görülen değişiklikleri işaret etmek ve gerçekçi tadilleri ve bütçe revizyonlarını teklif etmek suretiyle BMKP ve Birleşmiş Milletlerin ilgili İcra Makamına takdim eder; 

            4. İşe alınacak müşavirlerin görev tariflerini, proje dokümanının hükümlerine uygun olup olmadığı bakımından ayrıma tabi tuttuktan sonra, BMKP ve Birleşmiş Milletlerin ilgili İcra Makamına takdim eder; 

            5. Eğitime tabi tutulacak olan kimselerin yeterli vasıflara haiz ve yeterli yabancı dil bilgisine sahip olmalarından emin olduktan sonra bunların tamamlanmış aydaylık formlarını zamanında DB na gönderir; 

            6. Eğitime tabi tutulacak kimselerin, dönüşlerinde eğitim raporlarını tamamlamalarını temin eder ve bunları, BMKP ile Birleşmiş Milletlerin ilgili İcra Makamına takdim eder; 

            7. Detaylı şartnameler ve gerçekçi tahminlerin mevcut olduğundan emin olduktan sonra, ekipman istek formlarını BMKP ile Birleşmiş Milletlerin ilgili İcra Makamına takdim eder; 

            8. Proje ekipmanının gümrükten zamanında çekilmesini temin eder; 

            9. Yabancı veya yerli müşavirlerin çalışma yerlerinde uygun çalışma şartlarının bulunmasını temin eder ve onların kendi görev tariflerine uygun olarak çalıştıklarından emin olur; 

            10. Periyodik gelişme raporları/dahili değerlendirme raporları v etaslak sonuç raporunu İngilizce olarak hazırlar ve bunları BMKP ile Birleşmiş Milletlerin ilgili İcra Makamına takdim eder; 

            11. Üçlü proje değerlendirme toplantılarının organizasyonunda ve toplantı zabıtlarının tutulmasında BMKP Ankara bürosuna ve Birleşmiş Milletlerin ilgili İcra Makamına yardım eder; 

            12. Projenin çalışma planına uygun olarak ilerlemesini izler ve icra makamının mahalli temsilcisi, eğer varsa, önceden görülebilen gecikmelerden haberdar eder. 

 
EK II.
                            SBAA’YA TARAF OLMAYAN ÜLKELER İÇİN STANDART HUKUKİ METİN 

            İşbu Proje Dokümanı, Türk Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı arasında 21 Ekim 1965 tarihinde Teknik Yardımla ilgili olarak imzalanan Tadil Edilmiş Standart Anlaşma’nın inter alia hukuki çerçevesi içinde uygulanacaktır. Özellikle, Hükümete, Haklar ve Muafiyetler Konvansiyonunun hükümlerini uygulama vecibesini koan V. Madde , 1. paragraf hükümlerinin, buproje uyarınca ifa olunan teknik yardıma mutatis mutandis olarak uygulanacağı kabul edilmektedir. 

            Not : İngilizce metni 5 Ekim 1992 gün ve 21366 sayılı Resmi Gazete’dedir.