Avrupa Konseyi Sosyal Kalkınma Fonu (Avrupa Konseyi İskân              
Resmi Gazete: 17.09.1992 Sayı : 21348 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 32 Sahife:
     
Milletlerarası Sözleşme
 
Karar Sayısı: 92/3410
Karar Tarihi :24/08/1992
     
            Avrupa Konseyi Sosyal Kalkınma Fonu (Avrupa Konseyi İskan Fonu)’ndan sağlanan 30.000.000 ECU (Avrupa Hesap Birimi) tutarındaki krediyle ilgili olarak 27/4/1992 tarihinde Paris’te imzalanan ekli Anlaşmanın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 14/8/1992 tarihli ve EİUK/3140-5003 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/8/1992 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
 
                                                                                                                        Turgut ÖZAL 
                                                                                                                        Cumhurbaşkanı 
 
Süleyman DEMİREL
Başbakan
     
E.İNÖNÜ
Devlet Bakanı ve Başb.Yrd.
C.ÇAĞLAR
Devlet Bakanı
T. ÇİLLER 
Devlet Bakanı 
M. A. YILMAZ 
Devlet Bakanı V. 
İ.TEZ
Devlet Bakanı
A.GÖNEN
Devlet Bakanı
T.AKYOL
Devlet Bakanı
G.ERGENEKON
Devlet Bakanı
O.KİLERCİOĞLU
Devlet Bakanı
M.KAHRAMAN
Devlet Bakanı
M. BATALLI 
Devlet Bakanı V. 
M.A.YILMAZ
Devlet Bakanı
E. ŞAHİN
Devlet Bakanı 
Ş.ERCAN
Devlet Bakanı
M.BATALLI
Devlet Bakanı 
M.S.OKTAY
Adalet Bakanı
N. AYAZ
Milli Savunma Bakanı 
İ.SEZGİN
İçişleri Bakanı
H. ÇETİN 
Dışişleri Bakanı 
S.ORAL
Maliye ve Gümrük Bakanı
K.TOPTAN
Milli Eğitim Bakanı 
O.KUMBARACIBAŞI
Bayındırlık ve İskan Bakanı 
Y. AKTUNA
Sağlık Bakanı 
Y.TOPÇU
Ulaştırma Bakanı 
A. GÖNEN 
Tarım ve Köyişleri Bakanı V. 
M. MOĞULTAY
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan
M.T.KÖSE
Sanayi ve Ticaret Bakanı
E.FARALYALI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
D.F.SAĞLAR
Kültür Bakanı
A.ATEŞ
Turizm Bakanı
V.TANIR
Orman Bakanı
B.D. AKYÜREK
Çevre Bakanı 
AVRUPA KONSEYİ İSKAN FONU İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA KREDİ ANLAŞMASI


            Avrupadaki Milli Mülteciler ve Nüfus Fazlalıkları için Avrupa Konseyi İskan Fonu (bundan sonra “FON” denilecektir) bir yanda Türkiye Cumhuryeti Hükümeti (bundan sonra “BORÇLU” denilecektir) diğer yanda, 

            - Türk Hükümetinin taleplerini, 
            - Fün Yönetim Kurulu’nun 

            784 (1984), 837 (1985), 878 (1986), 907 (1986), 930 (1987), 932( 1987), 981( 1988), 1042( 1989), 1043 (1989), 1045( 1989), 1047 (1989), 1052( 1989), 1053 ( 1989), 1054 (1989), 1096 (1989), 1097 (1989), 1123 (1990), 1124 (1990), 1147 (1990), 1148 (1990), 1153 (1990), 1154 (1990), 1155 (1990), 1156 (1990), 1157 (1990), 1158 (1990), 1159 (1990), 1160 (1990), 1161 (1990), 1175 (1991), 1176 (1991), 1190 (1191), 1191 (1991), 1192 (1991), 1193 (1991), 1194 (1991), 1211 (1991), 1212 (1991), 1213 (1991), 1214 (1991), 1215 (1991), 1238 (1991), 1239 (1991), 1240 (1991), 1245 (1992), 1246 (1992), 1247 (1992), ve 1248 (1992) sayılı kararlarını, 

            - Avrupa Konseyi Ayrıcaklıklar ve Muafiyetler Genel Sözleşmesi’ne ek üçüncü Protoko’ü, 
            - 6 Ekim 1970 tarihli Fon Ödünç Yönetmeliği’ni gözönünde bulundurarak aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır. 

             MADDE 1
            Bu ödünç, bu Anlaşma’nın imza tarihinde yürürlükte bulunan ödünç yönetmeliği’ndeki genel koşullara ve bu Anlaşma ile saptanan özel koşullara göre kabul olunmuştur. 

             MADDE 2
            Fon, Borçlu’ya ECU 30.000.000.- (Otuz Milyon ECU) tutarında bir ödünç vermeyi yükümlenir. 

            ECU’nun değeri bu kontrata ait EK-III’te belirtilmiştir. 

            Borçlu krediyi, kabul edilebilir gecikmeler hariç, zamanında ve aşağıdaki projelerin: 

            Fonds/Projets 508 (1984), 711 (1985) , 726 (1986), 742 (1986), 768 (1987), 778 (1987), 781 (1991), 807 (1988), 867 (1989), 868 (1989), 870 (1989), 872 (1989), 875 (1989), 876 (1989), 904 Add.I (1991), 916 ( 1989), 941 (1990), 942 (1990), 954 (1990), 955 (1990), 967 (1990), 968 (1990), 969 (1990), 970 (1990), 971 (1990), 972 (1990), 974 (1990), 975 (1990), 976 (1990), 986 (1990), 990 (1990), 1002 (1991), 1003 (1991), 1004 (1991), 1005 (1991), 1006 (1991), 1012 (1991), 1013 (1991), 1014 (1991), 1034 (1991), 1038 (1991), 1056 (1992), 1057 (1992), 1058 (1992) ve 1078 (1992) veya Fon tarafından kabul edilecek diğer projelerin finansmanında kullanacaktır. 

            Tüm finansman süresi boyunca borçlu her altı ayda bir Fon’a ödüncün kullanım durumu ve çalışmaların ilerleme durumunu belirten bir rapor gönederecektir. Proje gerçekleştiğinde, projenin gerçekleşmesi ile ilgili mali, ekonomik ve istihdam değerlendirilmesini içeren bir son raporu Fon’a gönederecektir. 

            Bunun dışında Borçlu Fon yetikilileri tarafından görevlendirilen muhtemel enformasyon heyetlerini uygun bir şekilde kabul etmeyi ve onların göreeleri sırasında gerekli tüm yardımları temin etmeyi yükümlenir. 

             MADDE 3
            Ödüncün vadesi, 9 yıl 6 aydır. 

            Faiz oranı yıllık % 8.875’tir. 

            Yıl 360 gün ve ay 30 gün sayısı üzerinden hesaplanan faizler altı aylık devreler halinde Ek 1’de yeralan amortisman tablosuna uygun olarak ilki 14 Kasım 1992 tarihinde olmak üzere her yılın 4 Mayıs ve 14 Kasım tarihlerinde ödenecektir. 

            Anapara geri ödemesi, ekli itfa tablosuna göre bir defada 14 Kısım 2001’da yapılacaktır. 

            MADDE 4
            Fon tarafından kredi miktarı %0.50 oranında ve ECU 150.000.- tutarındaki prim kesildikten sonra 27 Aralık 1992 tarihinde ödenecektir. 

            Net tutar ECU 29.850.000.- borçlu adına Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Ankara’nın Générale de Banque, Brüksel nezdindeki 291-11-18-296.80-461 no.lu hesabına yatırılacaktır. 

             MADDE 5
            Ödüncün kullanılması maksadıyla, Borçlu Fon’a ilişik Bonoyu (EK:II) zamanında verir. 

            Bono, ECU olarak düzenlenir ve ödenir. 

             MADDE 6
             Bonoda tesbit edilmiş vadelerde öngörülen tutarların ödenmesi, Borçlu’yu yukarıda 3’ncü Maddede belirtilen yükümlülüklerinden kurtarır. Bu ödüncün anaparası ve bundan doğan faizler ile diğer masraflar, özellikle aşağıda 9’ncu Maddede belirtilenler, Borçlu tarafından usulüne uygun olarak tamamen ödendiğinde, Borçlu, Fon’a karşı bütün yükümlülüklerinden kurturlur. 

            MADDE 7
            Vadeyi takip eden ay içinde tamamen veya kısmen ödenmemiş her meblağ ve faizi ödenmemiş anapara üzerinden yıllık %1 oranında bir ek faiz ödenecektir. 

            Bu ek faiz: 

            a) Gerekli faiz ödenmesinin yapılmadığı veya faizden ödenmesi gereken bir kısmın ödenmediği hallerde, faiz vadelerinden itibaren, 

            b) Anaparaya ilişkin bir taksidin ödenmemsi halinde, anapara taksidinin vade tarihinden itibaren ödenecektir. 

            Her iki hal aynı anda vuku bulduğu takdirde, ilk tarih esas alınır. Vades gelen tutarlar ödendiği zaman ek faiz talep edilmez. 

             MADDE 8
            Bu ödünç gereğince, Borçlu tarafından Fon lehine ECU olarak ödenecek bütün tutarlar, Borçlu adına ödemeyi yükümlenen Banka tarafından her ödeme tarihinde beş işgünü önce Fon’a teleksle bildirilmek suretiyle Fon’un Banque Internationale a Luxembourg, Luksemburg, No: 7/157/6168/700 hesabına geri ödenecektir. 

             MADDE 9
            Gerek bu Anlaşma’nın akdi, icrası ve tasfiyesinden, gerek verilen ödüncün garanti veya refinansmanından, gerek bu ödünç ile ilgili hukuki veya hukuk ötesi işlemlerden meydana gelsin, tahakkuk etmiş ve tahsil edilmiş bütün vergi, resim ve harçlar, genellikle bu nitelikte olan masraflar ile diğer bütün masraflar Borçlu’ya aittir. 

            Ancak hakem işlemleriyle ilgili masraflar konusunda Fon Ödünç Yönetmeliği’nin 4’üncü Bölümünde yeralan 25. maddedeki düzenlemeler uygulanacaktır. 

            MADDE 10
            Akit taraflar, Fon Ödünç Yönetmeliği’nin 4’ncü Bölümünde öngörülen koşullar çerçevesinde verilen hüküm sonucu olarak yapılan zorunlu uygulamaya karşı koymak maksadıyla dahili veya uluslararası hiçbir kazai veya diğer merci önünde herhangi bir ayrıcalık, dokunulmazlık ve mevzuattan yararlanmayı yükümlenir. 

            MADDE 11
            Borçlu, bu Anlaşma’dan doğan yükümlülüklerinden kısmen veya tamamen kurtulmak için üçüncü şahıslarla olan ilişkilerinde kredinin kullanılmasıyla ilgili hiçbir işlemden yararlanmayacaktır. 

            Borçlu ile üçüncü şahıslar arasında çıkabilecek anlaşmazlıklar dolayısıyla Fon hakkında dava açılamaz. 

             MADDE 12
            Ödüncün, bu Anlaşma’nın 2’nci Maddesinde belirtildiği gibi kullanılmaması ve Fon tarafından tasvip edilmeyen değişiklikler veya tahsisler, Fon Ödünç Yönetmeliği’nin 3’ncü Bölümünün 13 (h)c Maddesi hükmü uyarınca, kredinin durdurulması, iptali veya talep edilebilirliği için yeterli bir neden sayılır. 

            MADDE 13
            Bu Anlaşma, 27 Nisan 1992 tarihinde yürürlüğe girecektir. 

             MADDE 14
            Bu Anlaşma ve bu Anlaşma ile ilgili kullanma belgeleri, 2 Eylül 1949 tarihli Avrupa Ayrıcalıklar ve Muafiyetler Genel Anlaşması’nın, 6 Mart 1959 tarihli Üçüncü Katma Protokol’ün 1’nci Maddesi, 3’üncü Fıkrasında belirtildiği şekli ile Fon ve ikinci derecede de Fransız Hukukuna tabidir. 

             MADDE 15
            Fon Yönetim Kurulu’nca, 6 Ekim 1970 tarihinde kabul edilen Fon Ödünç Yönetmeliği, bu Anlaşma’nın ayrılmaz bir parçasını teşkil eder. 

            Sözkonusu Yönetmeliğin, herhangi bir hükmü ile bu Anlaşma’nın herhangi bir hükmü arasında çelişki bulunması halinde Anlaşma hükmü geçerli sayılır. 

            Borçlu işbu Anlaşma’da adıgeçen Fon Ödünç Yönetmeliğini tanıdığını beyan eder. 

             MADDE 16
            Bu Anlaşma, her ikisi de aynı derecede geçerli olmak üzere iki nüsha halinde düzenlenmiştir. 

            Akit tarafların herbirinde birer nüsha bulunur. 
 

Paris’te 27 Nisan 1992 
tarihinde yapılmıştır. 
Paris’te 27 Nisan 1992 
tarihinde yapılmıştır.
Murat Ata KUDAT 
Dış Ekonomik İlişkiler  
Genel Müdürü
Roger Vanden BRANDEN 
Guvernör
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
Adına 
Milli Mülteciler ve Avrupa 
Nüfus Fazlalıkları için  
Avrupa Konseyi İskan Fonu 
Adına 
  
İTFA TABLOSU

            (07.05.92-01262 / Ed.07.05.1992 ) 

            Ödünçten Yararlanan : Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
 

Para Cinsi  : Ecu Tutar : 30 000 000,00
Faiz Oranı  : 8.875 % Emisyon 99,500%
Yürürlük Tarihi  : 27.04.1992 Vade 115 ay
 
Vadeler Anapara Bakiyesi  Anapara Ödemesi  Faiz Ödemesi  Ödenecek Tutar 
14.11.1992
30 000 000,00
0,00
1 456 979,17 1 456 979,17
14.05.1993
30 000 000,00
0,00
1 331 250,00 1 331 250,00
14.11.1993
30 000 000,00
0,00
1 331 250,00 1 331 250,00
14.05.1994
30 000 000,00
0,00
1 331 250,00 1 331 250,00
14.11.1994
30 000 000,00
0,00
1 331 250,00 1 331 250,00
14.05.1995
30 000 000,00
0,00
1 331 250,00 1 331 250,00
14.11.1995
30 000 000,00
0,00
1 331 250,00 1 331 250,00
14.05.1996
30 000 000,00
0,00
1 331 250,00 1 331 250,00
14.11.1996
30 000 000,00
0,00
1 331 250,00 1 331 250,00
14.05.1997
30 000 000,00
0,00
1 331 250,00 1 331 250,00
14.11.1997
30 000 000,00
0,00
1 331 250,00 1 331 250,00
14.05.1998
30 000 000,00
0,00
1 331 250,00 1 331 250,00
14.11.1998
30 000 000,00
0,00
1 331 250,00 1 331 250,00
14.05.1999
30 000 000,00
0,00
1 331 250,00 1 331 250,00
14.11.1999
30 000 000,00
0,00
1 331 250,00 1 331 250,00
14.05.2000
30 000 000,00
0,00
1 331 250,00 1 331 250,00
14.11.2000
30 000 000,00
0,00
1 331 250,00 1 331 250,00
14.05.2001
30 000 000,00
0,00
1 331 250,00 1 331 250,00
14.11.2001
0,00
30 000 000,00
1 331 250,00 1 331 250,00
TOPLAM
0,00
30 000 000,00
25 419 479,17 55 419 479,17
            Global ödünç EK: II.01 
 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
HÜKÜMETİ
ANKARA - BONO

            ECU 30.000.000.- 27 Nisan 1992 

            Aşağıda imzası bulunan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Bonü ile aldığı meblağı karşılığı olarak Avrupa konseyi İskan Fonu’nca aşağıda gösterilen tarihlerde taksitler halinde Yüz Milyon ECU tutarında anaparayı yükümlenir. 

            Bu tarihlerde ödemeler anaparanın taksidi ile bakiye anaparanın faizini kapsayacak şekilde yapılır. 
 

VADE  TAKSİT TUTARI
14.11.1992 1.456.979,17
14.05.1993 1.331.250,00
14.11.1993 1 331 250,00
14.05.1994 1 331 250,00
14.11.1994 1 331 250,00
14.05.1995 1 331 250,00
14.11.1995 1 331 250,00
14.05.1996 1 331 250,00
14.11.1996 1 331 250,00
14.05.1997 1 331 250,00
14.11.1997 1 331 250,00
14.05.1998 1 331 250,00
14.11.1998 1 331 250,00
14.05.1999 1 331 250,00
14.11.1999 1 331 250,00
14.05.2000 1 331 250,00
14.11.2000 1 331 250,00
14.05.2001 1 331 250,00
14.11.2001 31.331.250,00

            TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ, 
            Ankara, 
            Global ödünç 

            Yukarıdaki ödemeler; Avrupa Konseyi İskan Fonu lehine, Banque Internationale a Luxembourg, Luxembourg’a, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince herhangi bir siyasi veya vergi mercii tarafından hiçbir şekilde vergi, resim veya harca tabu tutulmadan yapılacaktır. 

            Bu Bono, Avrupa Konseyi İskan Fonu tarafından Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ne 27 Nisan 1992 tarihinde verilmiş olan krediye karşılık teşkil eder. 

            Bu Bono ile ilgili herhangi bir faizin zamanında ve tam ödenmesinde kusur bulunduğu takdirde, anaparanın ve ödeme tarihine kadar olan faizin tümü, bu tarihte derhal muaccel olacak ve bono sahibinin arzu ve talebi üzerine hemen ödenecektir. 

            Bono sahibinin, bu Bonodan doğan haklarından birini kullanması hiçbir şekilde bu hak veya diğer haklardan feragat sayılmayacaktır. 

            TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ, 
            Ankara, 
 

EK: III 
ECU’NUN DEĞERİ

            - Bu yardım anlaşmasının konusunu teşkil eden paranın (ECU) değeri, Avrupa Para Sisteminde kullanılan ve aşağıda gösterildiği üzere Avrupa topluluğu üyesi oniki ülkenin paralarının tescil edilmiş miktarlarından oluşan Avrupa Para Birimine (ECU) eşittir. 

            - AET’nin 3180/78 sayılı kararının 1. maddesini değiştiren 1971/89 sayılı ve 19 Haziran 1989 tarihli Konsey Kararı uyarınca ECU’nun değeri aşağıdaki birimlerden oluşmaktadır: 
 

0.6242 Alman Markı  0.13 Lüksemburg Frangı
0.08784 Sterlin Lirası 0.1976 Danimarka Kronu
1.332 Fransız Frangı  0.008552 İrlanda Lirası 
151.8 İtalyan Lireti  1.440 Yunan Drahmisi 
0.2198 Hollanda Florini  6.885 İspanyol Pesetası 
3.301 Belçika Frangı 1.393 Portekiz Eskudosu 

            ECU esas olan bu birimlerin, Avrupa Toplulukları tarafından değiştirilmesi halinde ECU’nun değeri de bu esas bağlı olarak değişecektir. 

            - ECU’nun Avrupa Para Sisteminde kullanılmaması, halinde, ECU’nun ilgili gün itibariyle birleşimine dahil olan paralar cinsinden değeri, aşağıdaki düzenlemeler doğrultusunda Lüksemburg Borsası tarafından belirlenecektir. 

            ECU’ya esas olan birimler, Avrupa Para Sisteminde son olarak kullanılan ECU’yu oluşturmuş parasal tutarlar olacaktır. ECU’nun değeri; bileşenlerinin Amerikan Doları cinsinden değerleri toplamı olarak hesaplanacaktır. Her bileşenin Amerikan Doları cinsinden değeri; her değerelem gününde, söz konusu paranın emisyonunu gerçekleştirecek ülkenin ilk sırada yer alan bir veya birçok bankası nezdinde Lüksemburg Borsası tarafından Lüksemburg saati ile 14.30’da hesaplanmış ortalama kurlara dayanılarak saptanacaktır. 

            Not : Fransızca metni 17 Eylül 1992 gün ve 21348 Resmi Gazete’dedir.