Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında         
Resmi Gazete: 08.09.1992 Sayı : 21369 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 32 Sahife:
      
Milletlerarası Sözleşme
 
Karar Sayısı: 92/3434 
Karar Tarihi :21/08/1992 
      
            Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı arasında hazırlanan ve Hükümetimiz adına 28/5/1992 tarihinde imzalanan TUR/91/017 sayılı “Türkiye’de Hayvancılığın Geliştirilmesi (LDT)” konulu ekli proje belgesinin onyalanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 7/8/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 21/8/1992 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
   
 
                                                                                                                          Turgut ÖZAL
                                                                                                                        Cumhurbaşkanı
 
Süleyman DEMİREL 
Başbakan
     
E.İNÖNÜ 
Devlet Bakanı ve Başb.Yrd.
C.ÇAĞLAR 
Devlet Bakanı
T. ÇİLLER  
Devlet Bakanı 
M. A. YILMAZ  
Devlet Bakanı V. 
İ.TEZ 
Devlet Bakanı
A.GÖNEN 
Devlet Bakanı
T.AKYOL 
Devlet Bakanı
G.ERGENEKON 
Devlet Bakanı
O.KİLERCİOĞLU 
Devlet Bakanı
M.KAHRAMAN 
Devlet Bakanı
Ö. BARUTÇU 
Devlet Bakanı 
M.A.YILMAZ 
Devlet Bakanı
E. ŞAHİN 
Devlet Bakanı 
Ş.ERCAN 
Devlet Bakanı
M.BATALLI 
Devlet Bakanı 
M.S.OKTAY 
Adalet Bakanı
N. AYAZ 
Milli Savunma Bakanı 
İ.SEZGİN 
İçişleri Bakanı
H. ÇETİN  
Dışişleri Bakanı 
S.ORAL 
Maliye ve Gümrük Bakanı
K.TOPTAN 
Milli Eğitim Bakanı 
O.KUMBARACIBAŞI 
Bayındırlık ve İskan Bakanı 
Y. AKTUNA 
Sağlık Bakanı 
Ö. BARUTÇU  
Ulaştırma Bakanı V.
A. GÖNEN  
Tarım ve Köyişleri Bakanı V. 
M. MOĞULTAY 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan
M.T.KÖSE 
Sanayi ve Ticaret Bakanı
E.FARALYALI 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
D.F.SAĞLAR 
Kültür Bakanı
A.ATEŞ 
Turizm Bakanı
V.TANIR 
Orman Bakanı
B.D. AKYÜREK 
Çevre Bakanı 
 
            BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI (UNDP) Türk Hükümeti Projesi PROJE UZMANI
            Sayı ve İsim : TUR/91/017/B/01/12- Türkiye’de Hayvancılığın Gelişmesi (LTD)
            Süre :                                                         2 yıl
            Proje Alanı :                                              Ankara, Erzurum, Konya, Kars
            ACC/UNDP Sektör ve Alt Sektörü :      0410 Tarım
            Uygulayıcı Kuruluş :                                 FAO-Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı
            Tahmini Başlangıç Tarihi :                     Ocak 1992
            Hükümet Girdileri :                                 1.360.000.000. TL (ayni olarak)
            UNDP ve Masraf Paylaşma Finansmanı
            UNDP
            IPF :                                                         506.242 ABD $
            Hükümet veya üçüncü
            şahıslar tarafından masraf
            paylaşma :                                             Yok
            TOPLAM :                                             506.242 ABD $

            Özellikle iklim şartlarının başka seçenekleri sınırlandırdığı yerlerde (Türkiye’nin Doğusu) olmak üzere Türkiye’nin kırsal nüfusunun önemli bir bölümünü başlıca gelir kaynağını hayvancılıktan sağlaması dolayısıyla Hükümet hayvancılık sektörünün uzun vadede geliştirilmesine büyük önem vermektedir. “Türkiye’de Hayvancılığın Geliştirilmesi” Projesi hayvancılık sektöründe halihazırdaki ve gelecekteki çalışmaların Hükümet tarafından birlşetirilmesini amaçlamaktadır.

 
  İmza  Tarih  İsim/Ünvan
Hükümet Adına    28/5/1992 Sumru NOYAN  
Uluslar arası Ekonomik  
Kuruluşlar Dairesi Başkanı 
Uygulayıcı Kuruluş Adına    12/11/1991 Jan Doorenbos  
FAO Temsilcisi 
UNDP Adına    22/6/1992 Edmund J.Cain  
Mukim Temsilci
            Proje dökümanının son imzaladığı tarihteki Birleşmiş Milletler resmi döviz kuru : 1$ = 6.790.- TL.

            A. GENEL ÇERÇEVE

            1- Altsektörün Tanımı
            Türkiye geniş bir hayvancılık kaynağına sahiptir. Hayvansal ürünlerin payı, tarımsal gelirlerde %33 ve Türkiye’nin gayrisafi milli hasılasında %9’dur. son yıllırda bazı geniş çaplı hayvancılık işletmeleri kurulmuştur. Fakat genelde hayvancılık sistemleri ekstansif ortak mera’ya dayalı olup düşük fiyatlı girdi-düşük çıktı’ya sahiptir.

            Tarımm ve ilgili faaliyetler Türkiye’nin kırsal alanlırnda ekonomik hayata hakimdir. Geleneksel tarım için sınırlı inmkanlara sahip kırsal alanlarda hayvancılık ve ilgili faaliyetler en büyük gelir kaynağı olduğundan hayvancılık alt sektörü tarım sektörü içinde çok önemlidir. Türkiye’nin doğusundaki iklim şartları ve Orta Anadolu’nun topografik engelleri, kırsal topluluklarda hayvan üretiminin gelir getiren faaliyetler arasında iyi bir alternatif olmasına yol açmaktadır.

            Hayvancılık üretimini geliştirmek için kaliteyi yem (kaba ve konsantre yem) temini, veterinerlik hizmetleri ve yetiştirici birliklerinin kurulması teşvik edilmektedir. Dünya Bankasının finanse ettiği projelere ilaveten Almanya, İtalya ve Yeni Zelenda ile ikili programların da hayvancılık sektöründe performansı güçlendirmesi beklenmektedir.

            Türkiye’nin doğusundaki meralın kalitesini yükseltmek ve aynı zamanda tabii kaynaklar üzerinde çevresel baskıyı azaltmak için Hükümlet finansmanı ile büyük bir program uygulanmasına öncelik verilmektedir. Devam etmekte olan UNDP/FAO programı, illerde geniş çaplı kırsal kalkınma projelerinin uygulanması için pilot bir teknik yayım paketi geliştirmek amacıyla Konya ve Erzurum’da hayvan üretim sistemlerinin yayım hususlarına ağırlık vermek amacıyla Konya ve Erzurum’da hayvan üretim sistemlerinin yayım husfuslarına ağırlık vermektedir. Aarşatırma ve yayım elemanlarının yakın işbirliği yapacağı modeller gelşitirilmektedir. Toplam, işletmecilik sistemi yaklaşımı, yayım faaliyetlerine kadınların katılımı ve Türkiye’nin doğusundaki (Erzurum, Van ve Kars) faaliyetlere ağırlık verilmesi öncelik kazanmaktadır.

            2- Proje Uygulayıcı Ülke Stratejisi
            Beş yıllık planda belirlenen hedef, hayvancılık üretimini yılda %4 kadar artırmak ve aynı zamanda; hayvan işlenmiş hayvansal ürünlerin ihracatını geliştirmektir. Bu hedefe ulaşmak için yüksek verimli yabancı ırklar kullanılacak ve sun’i tohumlama uygulaması ile birim hayvan başına ürün miktarı ve kalitesi geliştirilecektir.

            UNDP/FAO destekli hayvancılık faaliyetleri için çıktıların geniş çaplı yatırım projelerinde uygulanabilmesi esastır. Hükümet, Türkiye için bir hayvancılık stratejisi geliştirilmesmi yolund bir başlangıç yapma isteğini belirtmiştir. Böyle bir stratejinin hayvancılık sektöründe ileriki gelişmeler için asıl doğrultusunun belirlenmesi ve buna ilaveten Dünya Bankası yatırımlarını cezbetmesi için önemli bir adım olduğuna inanılmaktadır.

            Ayrıca, ulusal hayvancılık program ile Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, IFAD ve iki donor’lar tarafından finanse edilen büyük yatırım programları arasındaki bağlantılar daha açıkca belirlenecektir. Diğer kaynaklardan finanse edilen proje faaliyetlerini tamamlamak için LDT temel vasıta olarak görülmektedir. LDT projesi, gelecekte hayvancılık sektöründeki uzun vadedeki gelişmelerle ilgili olarak genel stratejik gelişmelere bir vasıta olarak Hükümet tarafından kullanılabilir.

            3- Daha Önceki ve Devam Eden Yardımlar
            Türk Hükümeti geçmişte UNDP/FAO, Dünya Bankası ve ikili donor’lardan hayvancılık alt sektörü için düzenli yardım almıştır.

            FAO, hayvancılığı geliştirme stratejisi için ilk ana hatların dizayn edilmesi ile ilgilenmiştir. Devam etmekte olan UNDP projelerinden TUR/87/018 “Entegre Hayvancılık Üretim Sistemleri” (Konya) ve TUR/87/152 “Mera Islah Sistemleri” (Erzurum) LDT şemsiyesi altında devam ettirilecektir. Ayrıca, “Kaz Üretimi” (Kars); TCP/TUR/8958 “Kaz Üretim İstasyonunun Güçlendirilmesi”nin (Kars) izlenmesi olarak bu şemsiye altında birlşetirilecektir.

            4- Alt Sektörün Kurumsal Çerçevesi
            Tarım ve Köyişleri Bakanlığı(TKB) ulusal politika, strateji ve tarımsal programların desteklenmesi ve uygulanmasından sorumludur.

            Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Planlama Dairesi (APK) 4 ana, 2 bağlı Genel Müdürlük tarafından uygulanacak olan tüm program ve projelerin koordinasyonundan sorumludur.

            -TÜGEM (Tarımsal Üretim ve Geliştirme Gn. Md.)
            - KKGM( Koruma ve Kontrol Gn. Md.)
            - TAGM (Tarımsal Araştırmalar Gn. Md.)
            - TDGM (Teşkilatlanma ve Destekleme Gn. Md.)
            - KHGM (Köy Hizmetleri Gn.Md.)
            - TRGM (Toprak Reformu Gn. Md.)

            TKB’de LDT projesinin uygulanması ve koordinasyonu DPT, UNDP ve FAO ile işbirliği içerisinde TÜGEM tarafından gerçerkleştirilecektir. Ulusal düzeyde TÜGEM bu proje çerçevesindeki faaliyetlerin uygulanmasından ve koordinasyonundan sorumludur. Alt projelerin herbiri için proje faaliyetlerinin saha uygulamalarını yürütecek uygun koordinatörler görevlendirilecektir. Bir Genel Müdür Yardımcısı Ulusal Proje Koordinatörü olarak LDT projenin tüm koordinasyonundan sorumlu olacaktır.

            Sahada uygulanacak proje faaliyetlerinin yeri ve niteliğine bağlı olarak İl Müdürlükleri ve/veya Araştırma Enstitüleri, TKB’de tüm sorumluluğun TÜGEM’de kalması suretiyle projenin yürütülmesi için görevlendirilecektir.

            B- PROJENİN GEREKÇESİ

            1- Değinilecek Problemler ve Mevcut Durum
            Bu proje uzun vadeli gelşitirmeye yönelik ürütim sistemlerine ağırlık veren hayvancılık alt sektöründeki UNDP/FAO destekli projeleri birleştirmeyi amaçlamaktadır. Ulusal program üzerinde birleşik etkiyi temin eden ortak ve daah yüksek geliştirme amacına hizmet etmek ve proje faaliyetlerinin daha esnek yürütülmesini sağlamak amacıyla bu proje faaliyetleri gruplandırılmıştır.

            Bu proje, devam etmekte olan ve planlanan Hükümet çalışmaları ile işbirliği içerisinde UNDP tarafından desteklenen hayvancılığa yönelik faaliyetler için bir çerçeve sağlamayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede program amaçlarına ve aynı anda özel proje amaçlarına hitabeden proje faaliyetleri seçilecektir.

            Bu da hükümetin, bu program çerçevesinde daha iyi proje önceliklerini seçmesini ve diğer planlanmış ve devam eden programlarla bütünlüğünü temin etmesini sağlayacaktır. Böylece uzun vadede bir etki sağlanacaktır.

            2- Hedef Lehtarlar
            LDT projesinin direk lehtarları, kendilerine hayvancılık politikalarının daha etkili bir şekilde uygulanması için stratejik vasıtalar geliştirilen TKB’nin TÜGEM elemanlarını içermektedir. Hükümet elemanları proje faaliyetleri, bilgi ve yeni teknoloji transferi vasıtasıyla eğitileceklerdir. Hayvancılığa yönelik topluluklar proje faaliyetlerince yaratılan saha gelişmelerinden yararlanacaklardır. Neticede, proje alanlarındaki kırsal nüfusun gelirleri ve yaşam şartları iyileşecektir. ve ayrıca idğer illerdeki hayvancılık topluluklarını kapsayan geniş bir alanda bu gelişmelerin uygulama alanı bulacağı beklenmektedir.

            3- Proje Stratejisi ve Uygulama Düzenlemeleri
            LDT projesinin uygulama stratejisi, uygulamanın seçilmiş bölgelerdeki alt proje koordinatörlerinin de yardımıyla TÜGEM’den bir ulusal proje koordinatörü tarafından merkezden koordine ve idare edilmesini temin etmektir. Alt faaliyetlerden her biri alt proje koordinatörleri ve UPK arasında yapılan düzenli toplantılarda bilgi alışverişi ile diğer alt faaliyetlerdeki başarılardan/sonuçlardan yararlanabilir. Yabancı uzmanlardan birden fazla alt faaliyete teknik yardım vermesi istenebilir.

            UPK, ulusal, çok uluslu ve ikili projelerle ilgili TÜGEM’i ülkesel hayvancılık programı ile proje faaliyetleri arasındaki bağlantıyı tesis etmelidir.

            4- UNDP, FAO Yardımı Almanın Nedenleri
            UNDP yardımı LDT projesinin müteakip aşamalarında mali ve teknik girdiler sağlayacaktır. Bu girdiler projeye yönelik özel bir şekilde kulanılabilir, fakat istenirse ve ihtiyaç duyulursa daha geniş kapsamlı bir hayvancılık alt sektörüne de hizmet edebilir. Sağlanan uzmanlak hizmeti gibi girdiler sağlanan direkt yardımlar, program kapsamı ile ilgili meseleleer değinmek için genişletilebilir.

            Yapısı itibariyle UNDP/FAO projesinin hayvancılık sektöründeki stratejik gelişmeler üzerinde uygun bir etki yaratacağına inanılmaktadır. UNDP kanalıyla FAO’dan teknik destek aranmasıyla, hayvan üretimi konularıyla ilgilenen uluslararası topluluklarla temasları artırmak istenmektedir. Uzmanlık ve tecrübe alışverişleri ve diğer hayvancılık programları ile bağlantılar da ilave bir avantaj olacaktır.

            5- Özel Düşünceler
            Aşağıdaki özel düşünceler de proje kapsamına alınacaktır.

            5.1. Hizmetleri proje faaliyetlerinde etkili bir şekilde kullanılacak olan yeterli sayıda ulusal kalifiye eleman bulunması.

            5.2. Tüm hayvancılık faaliyetlerinde otlatma sistemleri, hayvan üretim sistemleri ve toprak kullanımında çevre meselelerine özel önem verilecektir.

            5.3. Kırsal hayvancılık topluluklarında kadın rolü önemli derecede arttırılmaktadır. Yayım faaliyetlerinde uygulanacak teknik gelişmeler, paketlerle ilgili olarak özellikle kadınlara hitabedilme ihtiyacı vardır.

            5.4. Hükümet politikası Türkiye’nin doğu İllerinde özellikle kırsal topluluklarda hayvancılığı geliştirmeye ağırlık verildiğini göstermektedir.

            6- Koordinasyon Düzenlemeleri

            6.1. TÜGEM projeye kılavuzluk edecek ve izleyecek olan üst seviyede bir yürütme komitesi kuracaktır. TÜGEM bu komiteye Ulusal Proje Koordinatörü (UPK) olarak görev yapacak olan bir başkan tayin edecektir.

            Ulusal Proje Koordinatörü, tüm proje faaliyetlerinin koordinasyonundan ve uygulanmasından sorumlu olacaktır. Her alt projedeki proje koordinatörleri tarafından desteklenecektir.

            6.2. Yürütme komitesi UNDP ve FAO’nun da katılımı ile zaruri revizyonları yapmadan önce yıllık çalışma planlarında ayarlama yapmak ve çeşitli alt projelerdeki gelişmeleri de değerlendirmek için en az yılda bir kez toplanacaktır.

            6.3. 18 İl hayvancılık projesi, Muş-Bingöl ve Yozgat Kırsal Kalkınma Projeleri ile projelerle koordinasyon düzenlemeleri, hayvancılık sektöründe gelecekteki daha geniş çaplı gelişmelere uygulanabilir çıktıların sağlanması için hayati öneme sahiptir.

            7- Hükümet Destek Kapasitesi

            Bu proje için geçerli değildir.

            C- GELİŞTİRME AMAÇLARI

            Projenin amacı hayvancılık, kazcılık idaresi ve üretimini geliştirmek içni teknik paketler hazırlamak ve dolayısıyla bu faaliyetlere bağımlı olan kırsal nüfusun koşullarını geliştirmektir.

            D- KISA VADELİ AMAÇLAR-ÇIKTILAR VE FAALİYETLER

            Projenin kısa vadeli amacı bir geliştirme stratejisi hazırlamak, hayvan üretimi için pilot faaliyetler yürütmek ve mera ve kuru yem ıslah sistemlerini hazırlamak ve geliştirmek.

            Alt projelerden herbirinin kısa vadeli amaçları EK: I-IV de tanımlanmaktadır.

            E- PROJE UNSURLARI VE GİRDİLER

            LDT projesi aşağıdaki ana unsurları içermektedir.

            1- Hayvancılığı Geliştirme Stratejisi (EK-1)
            2- Entegre Hayvan Üretim Sistemleri (Konya) (EK : II)
            3- Mera ve Kuru Yem Islah Sistemleri (Erzurum) (Ek: III)
            4- Kaz Üretimi (Kars) (EK: IV)

            Kaunterpant kuruluş Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü olacak ve bu kuruluş aşağıdaki girdileri sağlayacaktır.

            1.1.-Personel
            - Tüm proje ve alt proje faaliyetlerinin koordinasyonundan sorumlu, TKB/TÜGEM’in merkez ofisinde yerleşmiş olan bir ulusla proje koordinatörü(UPK)
            - Herbir alt projede alt proje bölgelerinde saha faaliyetlerinin koordinasyonundan sorumlu olan bir proje koordinatörü
            - Proje faaliyetlerinin en iyi şekilde uygulanmasını temin için yerel gereksinimlere bağlı olarak her alt proje bölgesinde destek idari ve teknik proje elemanları

            1.2.- Mesken ve diğer makamlar
            - Alt proje bölgelerinden herbirinde ev, ofis, arazi, ekipman ve projenin uygulanması için gerekli olan diğer girdileri içeren imkanlar
            - Gelecekte faaliyetlere devam etmek için mevcut tesis ekipman ve alt yapının gerekli adaptasyonları
            - Alt proje bölgesinde uzmanlar için gerekli ulaşım ve sekreterya hizmetleri
            - UNDP/FAO tarafından sağlanan ekipmanların gümrükten çekilmesi ve giriş limanından alt proje bölgelerine nakliyesi

            1.3. - Tahmini olarak ayni girdiler
            Herbir alt proje faaliyetleri için tahmini ayni girdiler eklerde detaylı olarak verilmiştir.
 

  Katılım 
(Milyon TL. olarak) 
- Hayvan Geliştirme Stratejisi 100
- Hayvan Üretim Sistemleri (Konya)  365
- Mera Islah Sistemleri (Erzurum)  295
- Kaz Üretimi (Kars)  600

            2- UNDP GİRDİLERİ

            2.1 Hayvancılığı Geliştirme Stratejisi(LDS)
            LDS Projesi Türkiye’de hayvancılığın gelşitirilmesi ile ilgili ulusal bir stratejinin planlanması, formülasyonu, idaresi ve koordinasyonuna ağırlırk verecektir. LDT, orta ve uzun vadede alt sektör için geliştirme stratejisi ve politikaları ile ilgili Hükümet çerçevesini oluşturacaktır. Proje hayvancılık sektörünün geliştirilmesi için alternatif stratejilerini incelemek ve Hükümet tarafından yapılacak olan çeşitli seçeneklerin ekonomik gerekçelerini göstermek ve öncelikleri tesbit etmek için kapsamlı bir çalışma içerecektir.

            Tüm proje Almanya( iki taraflı), FAO (TCP kaynakları ) ve UNDP tarafından ortaklaşa finanse edilecektir.(EK-1)

            UNDP Girdileri
            Danışmanlar
 

Uluslararası danışmanlar 2 a/a 24.000
Ulusal danışmanlar  5 a/a 12.500

            Gerekli olan uzmanlık Hükümet ve GTZ ile istişare içerisinde tesbit edilecektir.

            Eğitim
            Hayvancılığın geliştirilmesi konusunda
            seçilen konularda TKB’deki meslekdaşları
            için ülke içinde yoğun eğitim kursları $ 2.500

            2.2-Entegre Hayvan Üretim Sistemleri(Konya)
            Bu alt proje, TUR/87/018 “İç Anadolu Bölgesi için Uygun Hayvan Yetiştirme Sistemlerinin Geliştirilmesi ve Demonstasyonu Pilot Projesi” çerçevesinde yapılan faaliyetlerin ikinci aşamasıdır. Sınırlı mali kaynaklara rağmen, TUR/87/018 nolu projenin arzu edilen amaçlarını gerçekleştirmek için büyük ilerlemelerde bulunmuştur.

            Mevcut başarıları birleştirmek ve faaliyetlerin devamlı etki yaratmasını sağlamak üzere, benzer şartlara haiz (Yozgat, Bingöl) bölgelerde uygulanabilen yayım faaliyetleri içni pratik bir denenmiş model geliştirmek amacıyla, denenmiş yayım uygulamaları devam ettirilecektir. LDT projesi çerçevesindeki diğer faaliyetlerle olan koordinasyon güçlendirilecektir. İlgili alt proje faaliyetleri ile ilgili bilgi EK : II’de verilmektedir.

            UNDP Girdileri
            Danışmanlar
 

  ABD Doları 
Hayvancılık Uz. 3 a/a Haz. Tem. Ağus. 30.000
Yayım materyalı 2 a/a 20.000
Çiftlik Sistemleri Geliştirme 1 a/a 10.000
Tarım Ekonomisti (Türk) 2 a/a 5.000
Alt Sözleşmeler   
Pazarlama, Hayvan sağlığı, İşletme binaları   
ve Kadınları Yayım faaliyetlerine Katılımı  32.000
Eğitim   
İnceleme Gezileri  22.000
Hizmet İçi Eğitim  2.000
Ekipman   
Tüketim Malzemeleri  26.500

            2.3.Mera Isah Sistemleri (Erzurum)
            Bu proje, TUR/87/052 “Doğu Anadolu’da Çayır-Mer’a ve Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme Pilot Projesi” çerçevesinde yürütelen faaliyetlerin bir devamıdır. Projenin amacı havan ve yem üretimi konusunda daha uzun vadeli bir sistem için teknik paketleri geliştirmektir. Araştırma demonsrasyon ve geliştirme bölümlerinden oluşan teknik paketler, Türkiye’nin doğusunda 18 ildeki proje ve IFAD destekli Yozgat ve Muş-Bingöl Kırsal Kalkınma Projeleri (EK: III) gibi geniş çaplı yatırım programlarında ana girdiler olarak hizmet edecektir.

            UNDP Girdileri
 

    ABD Doları 
Danışmanlar     
Mera İdaresi  2,5 a/a 25.000
Çeşitli konularda Türk Uzmanlar 11 a/a 25.000
Eğitim     
Burs    5.400
Grup Eğitimi    20.000
Çiftçi Eğitimi    6,500
Ekipman     
Sarfedilmeyen    5,000

            2.4 - Kaz Üretimi (Kars)
            Türkiye’nin doğusunda soğuk bölgelerdeki kırsal ailelerin bir çoğunda kaz üretimi önemli bir rol oynamaktadır. Kış aylarında protein tüketimleri için kaz etine bağımlıdırlar. Alt projenin amacı kırsal kaz işletmecilerine ıslah stoku ve yayım hizmeti sağlayan ulusal bir merkez olarak hizmet veren kaz üreti istasyonunu güçlendirmektir. Bu alt proje, FAO-TCP finansmanı çerçevesindeki faaliyetlerin izlennmesidir ve ayrıca Kars bölgesindeki kadınların yayım ve pazarlama faaliyetlerine katılma olanaklarının araştırılması ve bu alanda uzmanlığın geliştirilmesi için bir başlangıç (detaylar için Ek: IV e bakın)

            UNDP Girdileri
 

    ABD Doları 
Danışmanlar     
Zirai Pazarlama  1 a/a 10.000
Kanatlı Yetiştirme ve İşletmesi  3 a/a 27.000
Kanatlı Veterineri  1 a/a 9.000
Zirai Pazarlama (Türk)  2 a/a 5.000
Eğitim     
Burslar    58.000
Herbiri 3 er ay 2 zooteknist     
8 ay bir zooteknist     
4 ay bir veteriner     
İnceleme gezisi    20.000
Ekipman     
Sarfedilebilir    25.500
Sarfedilmeyen    55.000

            DİĞER HARCAMALAR
            Herbir altproje için özel girdilere ilaveten muhtelif şeyler ve rapor masrafları gibi tüm alt projeler için genel girdiler, muhtelif başlığı altında verilmektedir. Tüm proje için yönetim destek masrafları bütçenin 13 üncü kaleminde verilmektedir.

            Yönetim Destek Masrafları : 3.800 $
            Muhtelif : 19.542 $

            F - RİZİKOLAR
            Projede görevlendirilen devlet personeli alt proje faaliyetlerinin uygulanması süresince projede göreve devakm edeceğini taahhüt etmelidir.Elemanların işlerini değiştirmelerinden doğan istenmeyen etkiler mümkün olduğunca önlenmelidir. Projenin başarıyla uygulanması, faaliyetlerinin mevsime dayalı olarak yapılması dolayısıyla gereken girdilerin dikkatli şekilde planlanmasına da bağlıdır. Faaliyetlerin yoğun olduğu zamanlarda ekipman, Türk ve yabancı danışman bulunması, girdilerin optimal kullanımını temin için şarttır.

            H- PROJENİN İZLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
            1- Üçlü İzleme : Teknik İncelemeler:

            Proje, Proje, proje ve program uygulamalarının izlenmesi için UNDP tarafından belirlenen politika ve prosedürlere göre yıllık olarak incelenecektir. Gerekli görüdüğünde alt projelerin ek olarak tek tek incelenmesi düşünülebilir.

            2- Proje Performansının Değerlendirilmesi

            Alt proje koordinatörleri tarafından yardımcı olunan UPK, UNDP tarafından belirlenen prosedürlere uygun olarak Proje Performansının Değerlendirme Raporları hazırlayacaktır. Ayrıca UNDP ve FAO prosedürlerine uygun olarak projenin Nihai Raporu’nu hazırlamaktan sorumlu olacaktır.

            1- HUKUKİ ÇERÇEVE
            Bu program dökümanı, ekli bulunan program dökümanının tamamlayıcı hükümlerinde öngörülen resmi evrak olacaktır. Proje dökümanlarına tamamlayıcı hükümler içi, evsahibi ülkenin uygulayıcı kuruluşu, tamamlayıcı hükümlerde tanımlanan Hükümetin işbirlikleri kuruluşuna başvuracaktır.

             Bu dökümanda aşağıdaki tipte düzeltmeler sadece UNDP Daimi Temsilcisinin imzasıyla yapılabilir. Bu da, teklif edilen değişikliklere bu program dökümanındaki diğer imza sahiplerinin itirazı olmaması kaydıyla gerçekleşebilir.

            a) Proje dökümanın eklerinden herhangi birindeki düzeltmeler veya ilaveler (Değiştirilmeyecek olan ve buna uyulması UNDP yardımı için önşart olan SBAA olmayan ülkeler için standart hukuki çerçeve hariç),

            b) Projenin kısa vadeli amaçları, çıktıları veya faaliyetlerinde önemli değişiklikle ilgili olmayan fakat enflasyon nedeniyle maliyet artışlarından ötürü halihazırda kabul edilen girdilerin yeniden düzenlenmesinden doğan revizyonlar,

            c) Kabul edilmiş olan proje girdilerinin teslimini yeniden ayarlayan veya enflasyon nedeniyle uzmanlık veya diğer masraflardaki artışları yansıtan veya kuruluşun harcama esnekliğini gözönüne alan yıllık zaruri revizyonlar.

            J- BÜTÇE
            Program bütçesi, bu dökümana ekli eklerde detayı verilen ilgili proje faaliyetlerinin çeşitli muhteviyatını içermektedir.

            Ülke : TÜRKİYE
            Proje No : TUR/91/017/01/12 Bütçe : Son Rev: 11.11.91
            Projenin Adı: Türkiye’de Hayvancılığın Geliştirilmesi
            UNDP Katılımını Kapsayan Proje Bütçesi (ABD Doları olarak)

Proje Bileşenleri  Toplam a/a 1992 a/a 1993 a/a
010 PROJE PERSONELİ       
11 Uzmanlar       
011-510 Hayvancılık Uzmanı (Konya)  30,000  
3.0
30,000  
3.0
 
011-520 İşletme Yönetimi (Konya)  10,000  
1.0
10,000  
1.0
 
011-530 Tar. Yayım (Konya)  20,000  
2.0
20,000  
2.0
 
011-540 Mera Yönetimi (Erzurum)  10,000  
1.0
10,000  
1.0
 
011-550 Tarımcılık Sistemleri (Erzurum) 15,000  
1.5
15,000  
1.5
 
011-560 Tar. Pazarlama (Kars) 10,000  
1.0
10,000  
1.0
 
011-570 Kanatlı Yetiştirme (Kars)  27,000  
3.0
13,000  
1.5
14,000  
1.5
011-580 Kanatla Vet.(Kars)  9,000  
1.0
9,000  
1.0
 
011-590 Hay. Ekonomisti (Hay Gel.Stra)  12,000  
1.0
12,000  
1.0
 
011-600 Hay. Üretimi (Hay. Gel. Stra)  12,000  
1.0
12,000  
1.0
 
11-99 Alt Toplam  155,000  
15.5
141,000  
14.0
14,000  
1.5
13 İdari Destek Personeli       
013-000 İdari destek  3,800 3,800  
13-99 Alt toplam  3,800 3,800  
17 Yerli uzmanlar       
017-010 Tar. Ekonomist (Konya)  5,000  
2.0
5,000  
2.0
 
017-020 Toprak Gübreleme (Erzurum)  1,800  
1.0
1,800  
1.0
 
017-030 Hayvan Besleme (Erzurum)  6,100  
3.0
6,100  
3.0
 
017-040 Çayır Yönetimi (Erzurum)  3,600  
2.0
3,600  
2.0
 
017-050 Sosyo Ekonomist (Erzurum)  6,000  
2.0
6,000  
2.0
 
017-060 Topg-Drenaj (Erzurum)  7,500  
3.0
7,500  
3.0
 
017-070 Pazarlama (Kars)  5,000  
2.0
5,000  
2.0
 
017-080 Paz. (Hay. Gel. Stra)  7,500  
3.0
7,500  
3.0
 
017-090 Hay. Uz. (Hay.Ge. Stra)  5,000  
2.0
2,500  
1.0
2,500  
1.0
17-99 Alt Toplam  47,500  
20.0
45,000  
19.0
2,500  
1.0
019 Bileşenler Toplamı  206,300  
35.5
189,800  
33.0
16,500  
2.5
020 Alt sözleşmeler       
021-000 Alt Sözleşme (Konya)  32,000 32,000  
029 Bileşenler Toplamı  32,000 32,000  
030 Eğitim       
031-020 Burslar (Erzurum)  5,400 5,400  
031-030 Burslar (Kars)  58,000 32,000 26,000
032-010 İnceleme Gezisi (Konya)  22,000 22,000  
032-020 İnceleme Gezisi (Erzurum)  20,000 20,000  
032-030 İnceleme Gezisi (Kars)  20,000   20,000
033-010 Hizmetiçi Eğitim (Konya)  2,000 2,000  
033-020 Hizmetiçi Eğitim (Erzurum)  6,500 6,500  
033-040 Hizmetiçi Eğitim (Hay. Gel. Stra)  2,500 1,500 1,000
039 Bileşenler Toplamı  136,400 89,400 47,000
040 Ekipman       
041-010 Tüketim Mal. (Konya)  26,500 26,500  
041-030 Tüketim Mal.(Kars)  25,500 20,500 5,000
042-020 Tüketilemeyen Mal. (Erzurum)  5,000 5,000  
042-030 Tüketilemeyen M. (Kars)  55,000 37,000 18,000
049 Bileşenler Toplamı  112,000 89,000 23,000
050 Muhtelif       
052-000 Rapor verme masrafları  13,542 10,000 3,542
053-000 Çeşitli  6,000 5,000 1,000
059 Bileşenler Toplamı  19,542 15,000 4,542
099 Bütçe Toplamı  506,242  
35.5
415,200  
33.0
91,042  
2.5
999 UNDP Toplamı  506,242  
35.5
415,200  
33.0
91,042  
2.5

            EK : I
            BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI
            Türk Hükümeti
            TÜRKİYE’DE HAYVANCILIĞI GELİŞTİRME (LDT) PROJESİ
            ALT PROJE
            HAYVANCILIĞI GELİŞTİRME STRATEJİSİ
 

Alt Projenin Adı  : Hayvancılığın Geliştirme Stratejisi 
Süre  : 1 Yıl 
Projenin Yeri  : Ankara 
ACC/UNDP sektörü & Alt Sektörü  : 041 Tarım 
Hükümet Sektörü & Alt Sektörü  : Tarım (Hayvancılık ) 
Hükümetin Uygulayıcı Kuruluşu : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı (Tar. Ürt. ve Gel. Gn. Md.) 
Yürütücü Kuruluş  : FAO Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü 
Başlama Tarihi  : TCP ve ikili programın başlangıcında 
Hükümet Girdileri   
Ayni Olarak (1991 fiyatları)  : 100.000.000 T.L.
UNDP Girdileri (IPF)  : 40.000 Dolar 

            Bu alt proje ikili (Almanya Hükümeti) ve FAO (TCP) kaynaklarından ilave yardım alan Ulusal kHayvancılık strateji çalışması çerçevesinde toplam faaliyet seti içerisinde önemli bir unsur olarak kabul edilmektedir. Bu proje, Türkiye’de Hayvan Üretiminin Geliştirilmesi için stratejileri belirlemeyi amaçlamaktadır ve bu sektöre ilerde mali destek çekecek bir çerçeve olarak hizmet edecektir. Kapsamlı olması için ülke çapındaki bu çalışma en azından 5 adet birbiriyle ilgili alt çalışmayı kapsayan bir seri halinde ülkenin 5 temsili bölgesinde yapılacaktır. Üreticiden tüketiciye uzanan zincirdeki tüm unsurlara değinilecek ve bu unsurlar uygun bölgesel alt stratejileri içeren bir ulusal strateji setinde birleştirilecektir.

            A- KISA VADELİ AMAÇLAR, ÇIKTILAR VE FAALİYETLER

            Hayvancılık stratejisi çalışması ilgili proje unsurlarına, yani Alman Trust Fonu Bileşeni, TCP Bileşeni ve tahmini toplam 500.000 Dolar tutarında bir UNDP girdisine ayrılmıştır. UNDP tarafından yapılan katılım, ulusal ve uluslararası uzman görevlendirilmesi ve seminer, kurs ve uygun eğitim uygulamasına yöneliktir. Önerilen amaçlar deneme mahiyetindedir ve diğer proje bileşenlerinin sonuçlandırılmasına bağlı olarak ayarlamalara tabidir.

            1- Kısa Vadeli Amaç 1
            Mevcut hayvancılık uygulamaları, fiyat politikaları ve hayvancılık sektörüne Hükümetin destek hizmetlerinin bir analizinin hazırlanmasında proje ekibine yardımcı olmak.

            1.1. - Çıktı 1
            Herbiri proje faaliyetlerinin başlamasından sonra tesbit edilecek olan hayvancılığı geliştirme ile ilgili uzmanlık alanlarından birinde olan iki ulusal danışman tarafından hazırlanan bir raporda özetlenen bir seri tavsiye,
 
            1.1.1 - Faaliyet 1
            Görevlendirilen danışmanların ilgili uzmanlık alanında bulunan Hükümet elemanları ile işbirliği içerisinde saha incelemelerini ve alt sektörü analizlerini yürütmek.

            1.1.2 - Faaliyet 2
            Genel toplantı, seminer ve kurslarda tartışılmak üzere inceleme sonuçlarının kısa bir özetinin hazırlanması

            Bu faaliyetlere dayalı olarak nihai tavsiyeler hazırlanacak.

            2- Kısa Vadeli Amaç 2
            Tüm uzmanlarla beraber (Hükümet, ulusal ve uluslararası) incelemelerde toplanan bilgilerin tartışılabilmesi için seminer, kurs ve genel toplantıların organizasyonuna yardımcı olmak, bulguları tartışmak ve herbiri ayrı ayrı belirlenmiş çalışma alanları için tavsiyeler hazırlamak.

            2.1.- Çıktı 1
            Yukarıda bahsedilen amaca ulaşmak için organize edilen, hayvancılık sektörü çalışmalarının herbir aşamasından sonra yapılan inceleme toplantıları raporları ve sonuçları.

            2.1.1- Faaliyet 1
            Proje uygulamasının belirlenen aşamalarının herbirinden sonra yapılan inceleme toplantılarının organizasyonu ve izlenmesi.

            Aşama 1: Çalışmanın Başlatılması (Ocak 1992)
            Amaçları koordine etmek ve çalışma ile ilgili metodların kararlaştırılması için tüm uzmanların bir haftalığına toplanması.

            Aşama 2: Analiz (Haziran 1992)
            Uzmanlara verilen bireysel görevleri tartışmak ve değerlendirmek için seminer.
 
            Aşama 3: Stratejik programların taslak olarak hazırlanması (Kasım 1992)
            Çeşitli alt gruplar tarafından hazırlanan taslak programların değerlendirilmesi için bir haftalık seminer.

            Aşama 4: Taslak Stratejik Planının tamamlanması (Şubat 1993)
            Taslak stratejik planının kıdemli Hükümet elemanlarına sunulacağı ve tartışılacağı haftalık toplantılar.

            Aşama 5: Hükümetin Türkiye için kapsamlı bir Hayvancılık Stratejisini tartışacağı ve sonuçlandıracağı genel toplantı.

            3- Kısa Vadeli Amaç 3
            Bölgesel ofislerin uygulama için uygnu hazırlıkları yapabilmelerini sağlamak amacıyla, kabul edilen hayvancılığı geliştirme stratejisinin amaçları ve uygulanması konusundaki çalışmalara dayalı bilgi ve eğitim materyalini hazırlamak,

            3.1.-Çıktı 1
            İl Müdürlüklerine dağıtılmak üzere Hayvancılığı Geliştirme Stratejisinin kapsamı ve uygulaması hakkında bilgi paketleri.

        Uygun bilgi paketlerinin hazırlanması
 
        NOT : Çalışmaların çakışmasını ve tekrarlanmasını önlemek amacıyla, yukarıda belirtilen faaliyetler Trust Fund ve TCP proje faaliyetleri çerçevesinde formule edilen faaliyetlere dayalı düzenlemelere tabi olabilir. Koordinasyon toplantılarında nihai düzenlemeler yapılacaktır.

            B- 1992-93 ÇALIMA PLANI

            Aşama tamamlandıktan sonra detaylı bir çalışma planı kararlaştırılacak. Taslak aşağıda özetlenmiş olup, danışmanlar belidrlendiğinde bu danışmanlıklar için görev tanımı hazırlanacak.
 
 

1992 
O Ş M N M H T A E E K A 
1993  
O Ş M 
1) Danışmanlıklar   
(Yabancı) 
   
Hayvancılık Ekonomisi   
(1 a a) 
----  
Hayvan Üretimi  
(1 a a)  
(Ulusal ) 
----  
Hayvancılık Uzmanı   
(3 a a ) 
---- -----  
Pazarlama Uzmanı   
(3 a a ) 
------- ------  
2) Toplantılar     
- Aşama 1 ----  
- Aşama 2 ----  
- Aşama 3 ---  
- Aşama 4   ---
- Aşama 5   ---
Bilgi paketleri  -------- ------
Toplantı Koordinatörü (2 a a)     

            BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI
            Türk Hükümeti
            TÜRKİYE’DE HAYVANCILIĞI GELİŞTİRME (LDT) PROJESİ
            Alt Proje
            HAYVANCILIĞI GELİŞTİRME SİSTEMLERİ (KONYA)

            Alt Projenin Adı : Hayvancılığı Geliştirme Sistemleri (Konya)
            Süresi : 1 yıl
            Projenin Yeri : Konya
            ACC/UNDP Sektörü, Altsektörü : 041 Tarım
            Hükümet Sektörü, Altsektörü : Tarım (Hayvancılık)
            Hükümet Uygulayıcı Kuruluşu : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı (Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü)
            Yürütücü Kuruluş: FAO - Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü
            Başlama Tarilhi : Hemen 1991 Ağustosunda uzatılan TUR/87/018 çerçevesindeki faaliyetlerin devamı
            Hükümet Girdileri : 365.000.000 TL. ayni olarak (1990 fiyatları ile)
            UNDP Girdileri (IPF) : 153.800 Dolar

            Bu alt proje TUR/87/018 nolu “Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesi için Uygun Hayvancılık Sistemlerinin Geliştirilmesi ve Demostrasyonu pilot Projesi”nin devamıdır. Bu proje, iki yıllık planlı bir dönem için Konya ilinde Eylül 1988 de başladı. Gelişmeler göstermiştir ki bu pilot proje, bu alt sektörde uzun vadeli bir üretim için entegre araştırma ve yayıma yönelik optimal bir yaklaşımın geliştirilmesine büyük katkıda bulunmuştur. Bu alt projenin faaliyetlerini alt sektördeki diğer önemli faaliyetlerle entegre etmek suretiyle ulusal düzeyde daha uzun vadeli bir etki yaratılmaktadır.

            A- KISA VADELİ AMAÇLAR-ÇIKTILAR VE FAALİYETLER

            Islah edilmiş koyunlarla, Konya ilindeki seçilmiş işletmelerde yetiştirme sistemlerinin demonstrasyonuna devam etmek. Süt ve et sığırı besisinin uygun bir şekilde belgelendirildiği göze çarpmaktadır.

             1.1.1.- Faaliyet 1 
            Aşama 1 den işletmelerin üç kategoriye ayrılarak seçimi:

            - Tüm işletme faaliyetlerinin planlanması, yoğun denetim ve sık sık ziyaretlerin yapılabileceği işletmeler (yak.20)
            - Faaliyetlerin Aşama 1 deki gibi devam ettirileceği işletmeler (yak. 30)
            - Projeyi bırakacak işletmeler

            1.1.2 - Faaliyet 2
            Projeye uygun ve katılmaya hazır 25 yeni işletmenin seçimi Meletlere süt üreten (yak. 15) işletmelere ve eş sayıda yeni koyun ve sığır işletmelerine öncelik verilecektir. Bu yeni işletmelerin bir kısmında işletme sistemlerini araştırmak için sistematik incelemeler yapılacak, şayet çiftçilerle kurulacak yakın ilişkiden sonra mevcut işletme sistemleri ve faaliyetleri konusunda bir anlaşmaa varılırsa, toplam işletme veri analizi ve değerlendirmesi, sistem gelişmelerinin optimal etkileri olan yerler için mantıklı tavsiyeler yaratabilecek.

            1.1.3 - Faaliyet 3
            Bina veya ekipmanların düzeltilmesi ve modifikasyonu ile ilgili işletme girdilerinin tedariki ve monte edilmesi ve yem rasyonlarının hazırlanması ve kullanımı konusunda tavsiye ve rehberli.

            1.1.4 - Faaliyet 4
            Mevcut çiftlik faaliyetlerinde ekonomik fizibiliteyi analiz etmek amacıyla, seçilmiş işletmelerin bazılarında yem bitkileri üretiminin başlatılması.

            1.1.5 - Faaliyet 5
            performans kayıtlarının düzenli olarak alınması ve bu kayıtların uygun idare kararlarını alma aşamasında kullanılması konusunda çiftçilerin eğitilmesi.

            1.1.6 - Faaliyet 6
            Çiftçiler için eğitim ve yardım ile inekler için aşılama verimlilik kontrolü ve mastitis kontrolünü içeren bir hayvan sağlığı programı geliştirmek için faaliyetlerin güçlendirilmesi,

            Programdaki sonuçlara Konya Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile işbirliği içerisinde, Konya İl Müdürlüğünün sağlayacağı artırılmış kurumsal destekle ulaşılacaktır.

            1.1.7. - Faaliyet 7
            Seçilmiş işletmelere proje elemanlarınca düzenle ziyaretler, ziyaret sıklığı işletmenin tipine, planlanan iş yoğunluğuna ve mevsime bağlı olacaktır.

            2- Kısa Vadeli Amaç 2
            Proje sonuçlarına dayalı proje dışı alandaki koyun, süt ve et sığırı besisi yapan işletmelerin geliştirilmesi için kullanılabilecek yayım materyalini geliştirmek, üretmek ve test etmek.

            2.1. - Çıktı 2
            Proje alanı dışında da kullanılmak amacıyla, video ve yazılı yayım materyali dahil çiftçi ve teknik elemanlar için Konya’da üretilen ve test edilen yayım materyali. Ayrıca bir raporla koyun, süt ve et sığırı üretiminin geliştirilmesi için, genel kılavuz ve proje ile ilgili stratejiler özetlenecek.

            2.1.1.- Faaliyet 1
            Seçilmiş işletmelerde proje ile ilgili faaliyetlerin düzenli olarak videoya çekilmesi ve bu videoların çiftçi toplantılarında ve KGT’lerin eğitiminde kullanılmak üzere yayına hazırlanması.

            2.1.2 - Faaliyet 2
            Yazılı yayım materyaline dahil edilmek üzere projeye dahil işletmelerdeki veri ve tecrübelerin hazırlanması ve bu materyalin üretilmesi. Ayrıca birçok slayt ve fotograflar da çekilecek.

            2.1.3. - Faaliyet 3
            Hedef gruplardan bir örnek kullanarak, üretilen video ve yazılı yayım materyalinin ön testi ve/veya değerlendirilmesi.

            2.1.4. - Faaliyet 4
            Üretilen yayım materyalinin ilerde kullanılmak üzere yayım dairesine sağlanması.

            3- Kısa Vadeli Amaç 3
            Bu grup hedef çiftçiye, hayvan sağlığı dahil geliştirme ve danışma hizmeti sağlayacak olan etkili bir teknik “modus operandum” (hareket tarzı) tesis etmek, Bu gruba koyun üreticileri, süt işletmeleri ve ayrıca et sığırı besisi ile ilgili işletmeler dahil olacaktır.

            3.1- Çıktı 3
            Böyle bir hizmette yapılması ve yapılmaması gereken şeylerle ilgili tecrübeye dayalı koyun, süt ve sığırı yetiştiren çiftçilere yapılan etkin bir köye dayalı yayım hizmetinin mevcut kurumsal çerçevesi içerisindeki faaliyetlerinin elverişli duruma getirilmesi için kılavuz.

            3.1.1 - Faaliyet 1
            Hedeflenen alanlardaki koyun, süt ve et sığırı besisi ile ilgilenen çiftçilere etkili bir yayım hizmeti sunmak amacıyla acık bir kılavuz ve tavsiyeler tesis etmek için seçilmiş işletmelerden toplanan verilen ve çıktı 2 ve 2 ile ilgili faaliyetlerden elde edilen tecrübelerin yorumlanması ve analiizi.

            3.1.2 - Faaliyet 2
            Hayvan üretiminde etkili bir yayım/eğitim hizmetinin uygulanması için proje sonuçlarının ve tecrübelerinin tavsiye ve kılavuza dönüştürüldüğü kapsamlı bir raporun hazırlanması.

            4- Kısa Vadeli Amaç 4
            Hayvancılığın geliştirilmesi için teknik ve yayım stratejilerinde proje alanındaki köye dayalı ve destek uzman-yayım elemanlarının eğitimi ve bu alanlarda Türkiye’deki diğer geliştirme projeleri ve ilgili kuruluşlarla koordinasyonun sağlanması.

            4.1. - Çıktı 4
            Bölgede hayvancılığın geliştirilmesi hizmetli ile ilgili daha önemli konularda eğitilmiş 20 köye dayalı ve 4 konu uzmanı. Diğer projeler/kuruluşlarla bilgi alışverişi ve işbirliği fonksiyonel bir yürütme komitesi vasıtasıyla koordine edilecektir.

            4.1.1 -Faaliyet 1
            Projedeki gelişmelerin ve çıkarılan derslerin tartışıldığı projeli işletmelere ziyaretleri içren tartışma seminerlerinin düzenlenmesi.

            4.1.2 - Faaliyet2
            Projede görevli yayım elemanlarının hizmet içi ve burs eğitimi.

            4.1.3 - Faaliyet3
            Projeye iştirak eden çiftçi grupları ve proje alanında diğer işletmeler için çiftçi günlerini de içeren eğitim ve pratik demonstrasyonların hazırlanması ve sunulması.

            4.1.4. - Faaliyet 4
            Her iki projedeki faaliyetlerin koordinasyonu, tecrübelerin karşılıklı kullanımı için üç aylık toplantılarda düzenli olarak bilgi alışverişi ve ilgili faaliyetleri yürüten kuruluşlarla temasları sağlamak amacıyla TUR/87/018 ve TUR/87/052 nolu projelerdeki elemanlardan oluşan bir yürütme komitesinin kurulması.

            5- Kısa Vadeli Amaç 5
            Projede öngörülen Hayvancılığın Geliştirme Programlarını destekleyecek İstasyon ve İşletmelerdeki araştırmaları başlatmak için Konya’daki Hayvancılık Merkez Araştırma Enstitüsündeki elemanlarla yayım hizmeti arasındaki bağları canlandırmak

            5.1. - Çıktı 5
            Konya’daki Hayvancılık Merkez Araştırma Enstitüsü ile yayım hizmeti arasındaki fonksiyonel bir çalışma ilişkisi.

            5.1.1 - Faaliyet 1
            Projedeki yayım faaliyetlerini tamamlamak için Hayvancılık Merkez Araştırma Enstitüsünden destek almak amacıyla faaliyet planlarının geliştirildiği Enstitü ve yayım hizmetindeki elemanlar arasında düzenli toplantılar.

            5.1.2 - Faaliyet 2
            Proje pratikle ilgili araştırma sorunlarını belirleyecek ve Araştırma merkezi tarafından uygulanacak uygulamalı bir araştırma programı için görüş bildirecektir.

            6- Kısa Vadeli Amaç 6
            Hayvan üretiminde kadınların rolünü aydınlatmak ve bu roldeki değişikliklerin etkilerini araştırmak.

            6.1. - Çıktı 6
            Konya’da hayvan üretiminde kadınların rolünü, bu rolü etkileyen değişikliklerin şeklini ve kadınlara yayım mesajlarını ulaştırma yollarını anlatan bir rapor.

            6.1.1 - Faaliyet 1
            Bölgedeki çeşitli hayvancılık faaaliyetlerinde kadınların rolünü, proje tarafından yapılan tavsiyelerin bu rol üzerindeki etkileri ve hayvancılıkta yayım mesajlarının bunlara nasıl ulaştırıldığını araştırmak için bir çalışma yürütülecektir. Bu çalışmanın yerel Üniversitelerden bir kuruluşla işbirliği içerisinde yapılması düşünülmektedir.

            7- Kısa Vadeli Amaç 7
            Çiftlik ürünlerinin pazarlanması da dahil hayvan üretimi için destek hizmetlerinin durumunu araştırmak ve bunun geliştirilmesi için önerilerde bulunmak.

            7.1 - Çıktı 7
            Bölgedeki hayvancılık üretiminin pazar ve girdi hizmeti ihtiyaçları konusunda açıkça belirlenmiş beyanatlar nihai raporda basılacaktır.

            7.1.1 - Faaliyet 7
            Bölgedeki hayvancılığın pazar ve girdi hezmeti ihtiyaçları yerel taşeronlar tarafından yürütülecek olan bir çalışma ile araştırılacaktır. Proje elemanlarının bu alanda edindikleri tecrübeler bununla birleştirilecek ve Konya Bölgesindeki hayvancılık üretiminin geliştirilmesinde pazar ve destek hizmetleri ihtiyaçlarının nasıl karşılanabileceği hususunda tavsiyeler nihai raporda sunulacaktır.

            B- 1991-1992 ÇALIŞMA PLANI

            UNDP,Konya’da TUR/87/018 çerçevesindeki faaliyetlere devam etmek için ön yetki vermiştir. 1991 Eyülül itibariyle alt proje faaliyetlerinin uygulanmasına devam edilmesi için revize edilmiş bir çalışma planı hazırlanmıştır. Aşağıdaki hususlara özel önem verilmelidir.

            FAO revize edilmiş çalışma planına uygun olarak yabancı uzmanların görevlendirilmesini başlatacaktır. Yayım uzmanı olarak daha önce Türkiye’yi ve projeyi ziyaret eden Mr. Tansey’in tutulması tercih edilmiştir.

            UPK yerli uzmanlar için uygun adayların ilk belirlenmesi ve seçilmesinde insiyatif kullanacaktır. Çeşitli üniversitelerdeki uzmanlara müracaat edilecektir. Nihai seçim FAO ve TKB tarafından beraberce yapılacaktır. Sözlşemelerle ilgili formaliteleri FAO organize edecektir.

            Aşağıdaki alt sözlşemelerin 1992 yılında uygulanması planlanmıştır. Çeşitli sözlşemelerin tahmini süreleri aşağıda verilmektedir.

            X Hayvan Sağlığı : 2a/ay
            X Pazarlama : 4a/ay
            X Kadınların Rolü : 2a/ay
            X Çiftlik Binaları : 2a/ay

            Zamanlama ve ekli görev tanımı, uzmanların görevlendirilme işlemleri esnasında tartışılacaktır. UPK çeşitli üniversitelerdeki uzmanlara başvurarak uygun kuruluş ve adayların ilk belirleme ve seçiminde insiyatif kullanacaktır. Nihai seçim FAO ve TKB tarafından beraberce yapılacaktır. Sözleşmelerle ilgili formaliteleri FAO organize edecektir.

            Eğtim konusunda, Ocak-Şubat 1992 için bir inceleme gezisi teklif edilmiştir. 22.000 Dolarlık 10 gün süreli bir tur için 4-5 adayın seçilmesi kararlaştırılmıştır. UPK mümkün olan en kısa zamanda seçilen adayların müracaat formlarını FAO’ya sunacaktır. FAO’nun uygnu zamanlamayı yapabilmesi ve ülkeyi seçebilmesi için proje ekibi inceleme gezisi esnasında ne görülmesi gerektiğini belirleyecektir.

            UPK, proje çerçevesinde satınalınacak ekipmanlar için öncelik seçimi yapacak ve ilgili fiyat tekliflerini FAO’ya sunacaktır.

            1991-1992 ÇALIŞMA PLANI
            HAYVANCILIĞIN GELİŞTİRİLME SİSTEMLERİ (KONYA)

            1991 1992
    


GİRDİ Ey. Ek. Kas. Ara. Oc. Şu. Mar. Nis. May. Haz. Tem. Ağ. Ey. Amaç/Faaliyetler

            Personel
 
Proje ekibi ............................................................................ 1/111, 114117
.......................................................................... 5/511, 512
Ulusal Pro. Koor................................................................... 4/411, 414
..........................................................................  
Teknik Danışman ....................... 3/311, 312
....................... 2/211, 212,213
Yayım .................  
................. 214
Ekonomist .... ... ................. 1/112,115
.... ... ................ .... 1/112, 312
Çiftlik Sistemleri   
Geliştirme ....  
Eğitim   
İnceleme Gezileri .... 4/412
Saha Eğitimi ... ... ...  
... ... 4/413
Alt Sözleşmeler   
Pazarlama .............................. 7/711
................................  
Hayvan Sağlığı .... .... 1/116
... ....  
Çiftlik Binası ....... 1/113
.......
Kadınların Rolü .................. 6/611
..................  
Ekipman  
Liste .................  
.................  

            GÖREV TANIMI
            GÖREV : Hayvancılık Uzmanı
            GÖREV TANIMI : Ofisi, Konya Tarım İl Müdürlüğünde olacaktır.
            GÖREV SÜRESİ : 3 ay
            EOD : Haziran., Temmuz, Ağustos 1992
            NİTELİKLERİ : Görevli yoğun ve geleneksel üretim sistemlerinde hayvancılık idaresi ve hayvan ıslahı konusunda geniş tecrübeye sahpi olmalıdır. Aranan temel nitelikler,

            ağırlığı ıslah, araştırma ve denemeler olmak üzere hayvan bilimi konusunda eğitim ve pratik çiftlik idaresi konusunda geniş tecrübedir. Çiftçilerle ve yayım elemanlarıyla çalışma konusunda geniş tecrübeye sahip olmalıdır. Mikro kompütürle nakit akım anlizleri ve maliyet/fayda hesaplarına dayanan hayvansal üretim ekonomis konusunda bilgi sahibi olması çok yararlı olacaktır. Türkiye’deki hayvancılık endüstrisi ve ilgili kurumlar hakkında bilgi sahibi olması da faydalıdır.

            GÖREVLERİ: 1) Ulusal Proje Koordinatörü (UPK) ve mahalli proje personeli ile yakın işbirliği yaparak, belirtilen amaçlara uygun olarak projenin tamamlanmasını sağlamak için tüm proje faaliyetlerini düzenlemekten sorumlu olacaktır.

            2) Teknik onay için Roma’da FAO’nun AGA şubesine sunulmak üzere ayrılmadan önce bir proje sonuç raporu taslağı hazırlayacaktır.

            3) Konya’ya benzer yörelerde kullanılmak üzere hayvancılık yayım faaliyetleri ile ilgili olarak bir uygulama modeli hazırlayacaktır.

            4) Projeye tayin edilecek yerli ve yabancı uzmanlar için detaylı çalışma planlarının hazırlanmasında UPK’e yardımcı olacaktır.

            5) Proje personeli ile görüşerek proje faaliyetlerinin uygulanmasını düzenleyecektir.

            6) Görev süresinin sonunda UPK ile proje faaliyetlerini gözden geçirecek, sağlanan gelişmeyi değerlendirecek ve bu gelişmeyi bir nihai üçlü toplantıda tartışacaktır.

            7) Projenin randımanlı bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli diğer görevleri yapacaktır.

            GÖREV TANIMI
            GÖREV : Çiftlik Sistemleri Geliştirme Uzmanı (ÇSG)
            GÖREV YERİ : Konya
            GÖREV SÜRESİ : 1 ay
            NİTELİKLERİ : Aday, Tarımsal Ekonomi ve İdare Konusunda Lisans üstü dereceye ve hayvancılık da dahil olmak üzere çiftlik sistemleri konusunda en az 7 yıllık tecrübeye sahip olacaktır. Aday, Çiftlik Sistemi Geliştirme (ÇSG) yaklaşımına aşina olacak ve hem kücük hem de orta büyüklükte çiftlik faaliyetlerinin analiz edilmesinde pratik tecrübeye sahip olacaktır. Mahalli Proje Koordinatörü ile birlikte aşağıdaki faaliyetleri yürütecektir.

            1) Çiftçi ailesi sistemlerini incelemek üzere seçilmiş birkaç yeni çiftlikte sistematik araştırmalar yürütecektir. Seçim tipik çiftlikler arasından (melez ırkların bulunduğu süt çiftlikleri, koyun çiftlikleri ve etçi sığır çiftlikleri ) yapılacaktır.

            2) Küçük ve orta büyüklükte çiftliklerdeki faaliyetler içerisinde hayvansal üretimin yerini ve fonksiyonunu belirleyecektir.

            3) Gelişmiş ekonomik çiftlik faaliyetlerindeki darboğazları ve seçenekleri belirlemek için toplanan inceleme verilerin değerlendirecektir.

            4) Çiftlik Sistemlerinin Geliştirme incelemelerinin devam ettirilebilmesi için bir kılavuz ve bunların değerlendirilemesi için standartlar geliştirilecektir.

            5) Danışmanlığın tamamlanması üzerine bir rapor ibraz edecektir.

            GÖREV TANIMI
            GÖREV : Yayım Materyali Uzmanı
            GÖREV YERİ : Konya
            GÖREV SÜRESİ : 2 ay
            NİTELİKLERİ : Adayın tarımda lisans derecesi ve çiftçilerle birlikte yayım çalışmalarında tecrübeye sahip olması gereklidir. Çiftçiler ve yayım elemanları için referans materyalı (yazılı materyal, slayt, fotoğraf, video v.s.) hazırlanmasında iyi bir tecrübeye sahip olmalıdır. Türkçe bilmesi özellikle arzu edilmektedir.

            GÖREVLERİ : Mahalli proje koordinatörü ile işbirliği yapmak,

            1) Seçilmiş konularda yayım materyali hazırlanmasına ve denenmesine yardımcı olacaktır.

            2) Projedeki geçmiş tecrübelere dayanarak 1991 Faaliyet Planının 4. maddesinde ve Amaç 2’de tanımlanan yazılı materyal, slayt, fotoğraf, yayım broşürleri ve videolar gibi materyallerin hazırlanmasına yardım etmeye devam edecektir.

            3) Kadınlara yönelik materyalleri hazırlayacak kadınların yayım çalışmalarına katılması konusuyla özel olarak ilgilenecek ve yayımda kadınların rolünden sorumlu grup ile yakın işbirliği yapacaktır.

            4) Danışmanlığın sona ermesi üzerine bir sonuç raporu sunacaktır.

            GÖREV TANIMI
            GÖREV : Tarım Ekonomisti (Mahalli)
            GÖREV YERİ : Konya
            GÖREV SÜRESİ : 3 ay
            NİTELİKLERİ : Aday, Ekonomi ve İdare konusunda lisans üstü bir dereceye ve çiftlik ekonomisi konusunda en az 10 yıllık tecrübeye sahip olacaktır. Çeşitli faaliyetlerle Türk çiftliklerinde kırsal çiftlik ekonomisi konusunda pratik tecrübeye sahip olması tavsiye olunur. İngilizce bilgisi gereklidir.

            GÖREVLERİ : Mahalli Proje koordinatörü ile birlikte aşağıdaki faaliyetleri yürütecektir.

            1) Toplanan ve toplnacak olan ekonomik verileri esas alarak, seçilmiş çiftliklerdeki proje faaliyetlerinin bir sosyo ekonomik değerlendirilmesini hazırlayacaktır.

            2) Çeşitli seçilmi çiftliklerdeki halihazırdaki tipik anahtar faaliyetlerin ekonosini değerlendirerek en karlı faaliyetleri tespit edecektir.

            3) Bu çalışmalarla ilgili olarak, gelecekteki faaliyetler için pratik tavsiyeleri değerlendirmek ve hazırlamak hususunda proje ekibine yardımcı olarak standart soru formları geliştirecektir.

            4) Sonuç raporuna dahil edilmek üzere toplanan verilerin ekonomik analizlerini verecektir.

            5) Ekonomik değerlendirme ve analizi ihtiva eden bir nihai rapor (İngilizce olarak) hazırlayacaktır.

            GÖREV TANIMI
            Konya ilinde hayvansal üretimin girdi hizmeti ihtiyacı ve pazarları konusunda Sektör Çalışması

            1) EVVELİYAT

            Bu çalışma devam etmekte olan Konya Hayvancılık Projesini (TUR/87/018) tamamlamak üzere yürütülecektir. Bu çalışma özellikle önemli hayvansal girdilerin ve ürünlerin hacmini ve fiyatlarını araştıracaktır. Bu çalışmanın gerçekleştirilmesinde yukarıda belirtilen projenin özellikleri dikkate alınacaktır.

            2) KAPSAM

            Hayvancılık sektörünün girdileri, yemler (Bileşik yemler ve hammaddeler), ilaçlar, çeşitli ekipman ve ayrıca hayvan sağlığı hizmetleri, kredi hizmetleri, yeni binaların tasarlanması ve planlanması ile ilgili hizmetler gibi özel hizmetlerdir. Sektörün ürünleri ise canlı hayvan, et, süt, süt ürünlerinin kesin listesi, proje personeli ile birlikte kararlaştırılacaktır.

            Bu çalışma, girdi ve ürün pazarlarının bölge, il ve ülke bazındaki durumlarını meydana çıkaracaktır. İl bazındaki girdi kullanımı, mevcut sürü (sığır, koyun) büyüklüğüne göre yeterince detaylanadırılacak, böylece modern girdilerin benimsenmesiyle ilgili istatistiki tahminler yapılabilecektir. Bunlar, proje personeli tarafından sağlanacak ihtiyaç tahminleri ile karşılaştırılacaktır.

            Ürün bazında bu çalışma, ana ürünlerin pazarlama ve işleme marjlarını ve pazarlama sisteminin yapısının detaylı bir analizini sağlayacaktır.

            Mümkün olduğu ölçüde konya için zamana bağlı fiyat verileri oluşturulacak ve bunlar Türkiye’nin ana pazarlarındaki verilerle karşılaştırılacaktır.

            3) BİLGİ KAYNAKLARI

            Çalışmada iki ana bilgi kaynağı kullanılacaktır.

            - Proje bölgesindeki seçilmiş ilçe ve kyölerdeki girdi arzı ve pazarlama durumunu değerlendirmek için danışmanlar tarafından sörvey yapılacaktır.
            - Konya’daki Ticaret ve Sanayi Odaları, EBK, TMO ve İl Müdürlüğü gibi kurumlar ile özel sektör kuruluşlarından (yem fabrikaları, sütçülük tesisleri, eczaneler) toplanacak tali bilgiler. Bu kurumlardan zamana bağlı bilgiler toplanmalıdır. Başka yerlerden (DİE, DPT ve Özel Sörveyler) ilave bilgiler bulunabildiği zaman onlar da kullanılacaktır.

            4) ÇALIŞMA PROGRAMI

            Danışmanlar, projenin başlamasını müteakip iki hafta içinde detaylı bir çalışma programı hazarlayacaklardır. Bu çalışma programı Konya’daik Proje Yönetimi ile görüşülecek ve gerektiği takdirde üzerinde değişiklikler yapılacaktır. Çalışmanın başlamasını müteakip sezi hafta içinde bir nihai rapor taslağı ibraz edilecektir. Taslak rapor üzerindeki mütalaanın danışmanlara verilmesini müteakip iki hafta içinde nihai rapor sunulacaktır.

            5) ÇALIŞMA İHTİYAÇLARI

Çalışma kapsamında 4 adam/aylık girdiye ihtiyaç duyulacağı tahmin edilmektedir. TKB, mevcut bütün bilgi danışmanların kullanımına açacaktır. il Müdürlüğü, mahilli kuruluşların ve özel sektör işletmelerinin işbirliğini sağlamak hususunda çalışma ekibine yardımcı olacaktır.

            6) ÇALIŞMA ÇIKTISI

            Danışmanların raporu, Konya’daki girdi temin eden ve ürünleri işleyen/pazarlayan işletmelerin yapısını tam olarak tanımlayacaktır. Trende göre ayarlanmış mevsimlik fiyat bilgileri ile üretici ve tüketici fiyatları arasındaki pazarlama marjlarının detaylı analizi sağlanacaktır. Çalışma, aynı zamanda, mevcut işleme endüstrilerindeki kapasite kullanımını ve bunların, üretiminde beklenen artışı manipüle edebilme kabiliyetini de değerlendirecektir. Tüm girdilerin teminindeki darboğazlar belirlenecek ve bunların giderilmesi için teklifler oluşturulacaktır. Raporda ürünlerin pazarlanmasının geliştirilmesi ile ilgili tavsiyeler sunulacak ve çiftçilerin hayvansal üretimden elde ettikleri kârların arttırılmasına ve daha güvenilir hale getirilmesine ağırlık verilecektir.

            HAYVAN SAĞLIĞI ÇALIŞMASI
            GÖREV TANIMI

            1. EVVELİYAT

            Bu çalışma, Konya’daki TUR/87/018 sayılı proje kapsamında devam etmekte olan yayım faaliyetlerini tamamlayacaktır. Bu çalışma, özellikle hayvan sağlığı ve suni tohumlama proğramının değerlendirilmesi üzerinde duracaktır.

            2. PROBLEM ÇÖZÜMÜ

            * Hayvan sağlığı hizmetleri, özel veterinerler ve Hükümet görevlileri tarafından çiftçilere sağlanmaktadır. Hükümet görevlilerinin mükellefiyetleri, sadece, açıkca tanımlanmış bulaşıcı hastalıkların önlenmesinde ve tedavi edilmesinde çiftçilere yardımcı olmaktadır; fakat bunlar, mesai saatlarinden sonra özel hizmetde verebilmektedir. Hayvan sağlığı sorunları, özel veterinerlerin sorumlu oldukları alanlarda çıkmaktadır. Çiftçiler genellikle hayvan sağlığı hizmetleri için para ödemekten çekinmemektedirler fakat tecrübeleri göstermiştir ki hizmetgin başarısız olma rizikosunun çok yüksek olması yüzünden özel veterinere başvurmaya değmemektedir.

            * Suni tohumlama, günlük turlar sırasında teknisyenler tarafından yapılmaktadır. Çiftçinin ulaşım giderini ödemesi halinde çiftçinin talebi üzerine de yapılmaktadır. Projeden elde edilen tecrübe ve diğer illerden elde edilen bilgiler, başarı oranının düşük olduğunu göstermektedir. Ancak bu başarısızlıkta etkili olabilecek faktörlerin (Spermanın hazırlanması ve depolanması, tohumlama tekniği ve tohumlama zamanı ) nisbi rolleri kesin olarak bilinmemektedir.

            3. ÇALIŞMANIN AMACI

            Bu çalışmanın amacı, projedeki hayvan sağlığı hizmetlerinin analiz edilmesi ve değerlendirilmezsi ve bu hizmetlerin çiftçi ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmesi için tavsiyeler oluşturmaktadır.

            4. ÖN GÖRÜLEN FAALİYETLER

            * Mahalli Proje Koordinatörü ile işbirliği yapılarak hayvan sağlığı hizmetlerinin, araştırma personeli., yayım servisi ve veterinerlik yardımı arasında daha iyi bir işbirliği sağlayacak şekilde nasıl yönlendirileceğini belirten bir yönetim planı tasarlamalıdır.

            * Düzenli olarak belirlenen başlıca hayvan hastalıklarının belirlenmesi, yok edilmesi, izlenmesi ve kontrolü için rutin bir işlem oluşturmak için bir usül geliştirilmelidir.

            * Çiftçilerin hastalıkları kendilerinin önlemeleri ve tedavi etmeleri için sistematik olarak yayım personeli tarafından nasıl eğitileceklerini gösteren bir kılavuz hazırlamalıdır. Etkilerinin ölçülebilmesi için bu tavsiyelerin bazı seçilmiş çiftçilerde denenmesi gereklidir.

            * Halihazırdaki suni tohumlama personelinden bağımsız olarak suni tohumlama başarısını izlemek için büyük bir ilçede bir pilot kontrol sistemi kurmak. Sperma kalitesinden tohumlama sonuçlarına kadar tüm bileşenlerin yakından izlenmesi gereklidir.

            5. ÇALIŞMANIN ZAMANLANMASI

            Bu çalışmada yaklaşık 3 adam/aylık bir girdiye ihtiyaç olacak ve arazi çalışmaları 3 haftalık aralıklarla yapılacaktır.

            Konya İl Müdürlüğü, mahalli proje personelinin işbirliğini sağlamak hususunda çalışma ekibine yardımcı olacaktır.

            6. ÇALIŞMANIN ÇIKINTISI

            Çalışma raporunda girişilen arazi faaliyetleri tam olarak tanımlanacak, veterinerlik hizmetleri dahil olmak üzere hayvan sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesi için pratik tavsiyeler verilecek ve aynı zamanda pilot suni tohumlama izleme programının bir değerlendirilmesi yapılacaktır.

            Rapor İngilizce yazılacaktır.

            ÇİFTLİK BİNALARI ÇALIŞMASI
            GÖREV TANIMI

            1. Evveliyat

            1980 yılında bir çiftlik binalır uzmanı projeyi ziyaret etmiş ve mevcut çiftlik binalarının fonksiyonlarının geliştirilmesi için yapılması gerekli düzenlemelerle ilgili tavsiyelerde bulunmuştur.

            2. Çalışma Amaçları

            Daha önceki tavsiyelere dayanarak çalışma ekibi, projede uygulanacak yeni sığır/koyun barınaklarının tasarlanması ve oluşturulması üzerinde durmalıdır.

            3. Faaliyetler

            Çalışma ekibi, Konya İl Müdürlüğü personeli ile işbirliği yaparak

            - Mahallinde demonstrasyonlar, personel ve çiftçilerin eğitimi, broşürler hazırlanması, tasarım çözümlerinin uygulanması ve mevcut sorunların yerinde değerlendirilmesi suretiyle koyun ve sığır binalarının doğal havalandırmasını geliştirmeli;
            - Sığır ve koyunlar için havalandırması, sıvat dizaynı ve gübre alma sistemi gelişmiş düşük maliyetli yeni binaları tasarlamalı; koyunların ilaçlı suya batırılmaları ve sağılmaları için tasarımlar hazırlanmalı;
            - Çiftlik binaları ve diğer çiftlik tesislerinin tasarlanması ve idaresi konusunda yayım elemanlarının ve çiftçilerin eğitimine katılmalı ve katkıda bulunmalıdır.

            4. Çalışmanın Zamanlaması

            Çalışmada yaklaşık 2 adam/aylık girdiye ihtiyaç olacak ve arazi çalışmaları 3 haftalık aralıklarla yapılacaktır.

            Konya İl Müdürlüğü, mahalli personelin işbirliğinin sağlanması hususunda çalışma ekibine yardımcı olacaktır.

            5. Çalışma Çıktısı

            Mevcut standart çizim kılavuzunu genişletecek yeni çiftlik binası tasarımları. Kullanıcıların tecrübelerine dayanarak mevcut tasarımlarda değişiklikler.

            Çiftlik binalarının geliştirilmesi için tavsiyeleri içeren çalışma raporu. Bu tavsiyeler, yayım personelinin çiftçilere bilgi vermek için kullanabilecekelri broşürler ve el kitapları şeklinde olacaktır.

            Rapor İngilizce yazılacaktır.

            KADINLARIN YAYIM FAALİYETLERİNE
            KATILMASI KONUSUNDA ÇALIŞMA
            GÖREV TANIMI

            1) Evveliyat

            Kırsal alanda kadınlar, hayvancılığın geliştirilmesi ile ilgili faaliyetlerde önemli bir rol oynarlar. Kırsal ailelerde kadınlar, hayvan besleme ve genel bakım konularında önemli görevler yaparlar. Yayım mesajlarının doğrudan doğruya kadınlara da iletilmesi, yayım hizmetlerinin etkisini arttırabilir.

            2) Amaçlar.

            - Konya ilinde hayvancılığı geliştirme faaliyetlerinde kadınların rolünü araştırmak, yayım faaliyetlerine kadınların daha fazla katılmaları için tavsiyeler hazırlamak ve bunları denemek,
            - Yayım faaliyetlerinde kadınların rolünü bütünleştirmek için pilot ölçekte bir model oluşturmak. Yayım faaliyetlerinde kadınlara özel olarak hitabetmek için gerekli kurumsal destek araştırılmalı ve bu konuda gelişme sağlanması ile ilgili öneriler değerlendirilmelidir.

            3) Faaliyetler

            - Yayım faaliyetlerinde kadınların rolünün incelenmesi için bazı tipik pilot çiftliklerin seçilmesi.
            - Hedef gruba ulaşan arazi incelemelerinin tasarlanması ve yürütülmesi ve halihazırdaki durumu değerlendiren bir envanterin hazırlanması.
            - Özellikle kadınlarla ilgili olarak mevcut yayım faaliyetlerindeki darboğazların ve nokszanlıkların belirlenmesi.
            - Yayım mesajlarının kadınlara iletilmesinde kadınlara daha etkili bir şekilde ulaşma yöntemlerini analiz etmek ve seçilmiş hedef kadın gruplarıyla görüşmek.
            - Konya yönesindeki incelemelerden ve arazi tecrübesinden çıkarılan pratik bir “Yaklaşım Metodu” geliştirmek.

            4) Çalışma Zamanlaması

            Çalışmada 3 adam/aylık girdiye ihtiyaç duyulması beklenmekte olup, arazi çalışmaları 3 haftalık aralıklarla yapılabilir.

            Konya İl Müdürlüğü mahalli proje personelinin yardımının sağlanmasında çalışma ekibine yardımcı olacaktır.

            5) Çalışma Çıktısı

            Yöredeki çeşitli çiftlik tiplerinde hayvancılığın geliştirilmesinde kadınların halihazırdaki rolü konusunda bir envanter de dahil olmak üzere gneşi kapsamlı bmir İngilizce rapor .

            Yayım faaliyetleriyle kadınların daha iyi bütünleştirilmesi konusunda tavsiyeler ve yayım servisi tarafından bilgi/tecrübe transferiyle kadınların rolünün arttırılması ile ilgili bir pratik model.

            GELECEK YIL PROJEDE KULLANILACAK EKİPMANLA İLGİLİ TASLAK BİLGİ LİSTESİ
 

1- Lazer Printer (veya eşdeğeri), asgari  
100 yaprak besleyicili  4.000
2- Lazer için tüketim maddeleri -Toner,  
drum, kağıt, vs. 1.000
3- Ventura Masa üstü yayın programı  800
4- Elde tutulan Scanner veya daha iyisi   
software optik karakter tanımlı Scanner  800
5- 386SX veya daha iyisi IBM veya uygun   
kompüter, asgari 40 Meg hard diskli  4.000
6- 35 mm kamera, 28-70 geniş açı, 70-120   
zum objektif ve 1.455 mm lens artı flaş 2.000
7- Sony video 8 kamera için   
ışık artı şarj edebilir piller  400
8- Kamera ve Sony volkmen ile kayıt   
için kaliteli mikrofonlar  350
9- Mahalli teknik personel (grafiker, ressam, vs.)   
kiralamak için fonlar  3.000
10- Göze ve kulağa hitabeden ve matbu yayım  
enformasyon materyali için üretim giderleri  10.000
TOPLAM :  26.350
 
HÜKÜMETİN KATKISI  TUTARI (MİLYON TL) 
Harcama Kalemi   
200 15.0
300 15.0
400 67.5
500 27.5
600 120.5
700 120.5
   
TOPLAM  365.0
 
            BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI
            T.C. HÜKÜMETİ
            TÜRKİYE’DE HAYVANCILIĞIN GELİŞTİRİLMESİ (LDT) PROJESİ
            ALT PROJE
            MERA ISLAH SİSTEMLERİ (ERZURUM)
 
Alt proje Adı  : Mera Islah Sistemleri (Erzurum) 
Süresi  : 2 yıl (uzatma dahil ) 
Proje Mahalli  : ERZURUM 
ACC-UNDP sektör ve alt sektörü  : 041 Tarım 
Hükümet Sektörü ve alt sektörü  : Tarım (Hayvancılık) 
Uygulayıcı Hükümet Kuruluşu  : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 
  (Tarımsal Üretim ve Geliştirme 
  Genel Müdürlüğü ) 
Uygulayıcı Kuruluş : FAO-Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım 
  Teşkilatı 
Başlanğıç Tarihi  : Derhal, TUR/87/052 sayılı proje kapsamındaki 
  faaliyetlerin devamı 
Hükümetin Girdileri   
Ayni olarak (1988 fiyatlarıyla)  : 295.000.000 TL. 
UNDP Girdileri (IPF)  : 97.153 ABD Doları 

            Bu alt proje, TUR/87/052 sayılı “Doğu Anadolu’da Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Üretiminin Geliştirilmesi Pilot Projesi”nin bir devamıdır. 2 yıllık bir süre içni planlanan bu proje, Eylül 1988’de Erzurum İlinde başlatılmıştır. Olayların gelişmesi sırasında açıkça ortaya çıkmıştır ki bu pilot proje, meraların uzun vadeli olarak geliştirilmesi ve korunması hususunda araştırma ve yayıma dönük ideal bir entegre yaklaşımının geliştirilmesine büyük katkıda bulunmuştur. Bu alt projenin faaliyetleri, alt sektördeki diğer önemli faaliyetlerle bütünleştirilerek ulusal seviyede daha kalıcı bir katkı yaratmıştır.

            A- KISA VADELİ AMAÇLAR, ÇIKTILAR VE FAALİYETLER

            1- Kısa Vadeli Amaç No: 1
            Hükümet bütçesinden finanse edilen “Onsekiz İldeki Proje ve ortak finansmanı IFAD tarafından sağlanan Muş-Bingöl ve Yozgat Kırsal Kalkınma Projeleri gibi diğer projelerdeki benzer faaliyetlerin uygulanmasına bir hazırlık olarak Doğu Anadolu’da hayvancılıkla geçinen topluluklarda çayır, mera ve yem bitkileri üretiminin geliştirilmesi için bir pilot programın uygulanması için uygun “Teknik Paketlerin” hazırlanması.

            1.1. Çıktı No. 1
            Çayır, mera ve yim bitkileri üretiminin geliştirilmesi için (özellikle ürün münavebesi konusunda) Doğu Anadolu şartlarına uygun bir dizi “Teknik Paketler.”

            1.1.1 Faaliyet No. 1
            Seçilmiş köyler için önerilen teknik paketlerin geliştirilmesi. “Teknik Paketler”, tohum çeşidi, kulalnılacak güber miktarları ve zamanları, kültür uygulamaları, hasat ve depolama şartları, pazarlama ihtiyaçları ve kredi ihtiyaçları gibi konuları içerecektir.

            1.1.2 Faaliyet No. 2
            Yörede entegre hayvancılığı geliştirme uygulamalarının tatbik edilmesi için bir model olarak tkullanılabilecek, belirlenmiş Teknik Paketlerin kası bir özetinin hazırlanması. Bu hazırlıklar, bu konudaki uluslararası uzmanın yardımıyla proje koordinatörü tarafından yapılacaktır.

            1.1.3 Faaliyet No. 3
            Yeni uygulamaları benimsemek hususunda çiftçilere yardımcı olacak sübvansiyonların (gübre ve tohum gibi girdi sübvansiyonları, fiyat destekleri gibi pazarlama sübvansiyonları ve yeni programların uygulamaya konulmasından doğacak kayıpları telafi edecek ekmeklik buğday gibi direkt sübvansiyonlar) çeşitlerinin ve etkinliklerinin denenmesi için planların hazırlanması
 
            2. Kısa Vadeli Amaç No.2
            Van ve Erzurum illerinde seçilmiş 4 kyöde tarım ve otlatma alanlarında “Teknik Paketler”in denenmesi.

            2.1 Çıktı No.1
            Yöredeki diğer projeler kapsamına girecek yeni alanlarda uygun teknik paketlerin ugyulanması ile ilgili tavsiyeler. Bu tavsiyeler, arazi denemelerinden elde edilen araştırma sonuçlarına dayandırılmalıdır.

            2.1.1 Faaliyet No.1
            Teknik Paketlerin; marjinal kırsal üretim sistemlerine sahip ve kırsal gelirin hayvancılığa bağlı olduğu Doğu Anadolu’daki hayvancılık şartalrını temsil eden seçilmiş 4 kyöde, yerinde denenmesi içni yıllık uygulama planlarının hazırlanması.

            2.1.2 Faaliyet No. 2
            İlave bilgilerin toplanması ve teknik yeniliklerin denenmesi için seçilmiş köylerde bir Araştırma Programının uygulanması. Bu uygulama için proje fonlarından bir karavan satın alınacaktır.

            2.1.3. Faaliyet No. 3
            Araştırma ile elde edilen sonuçların çiftçilere anlatılması için bir Demonstrasyon Programının uygulanması. Sorunların mevcut olduğu ilave yerlerde, ilgili ihtisasalaşmış geliştirme teknikleri (örneğin, erozyon kontrolu) denenebilir.

            2.1.4 Faaliet No. 4
            Geleneksel Tarım Sisteminin (buğday-nadas), yavaş yavaş yem bitkilerinin daha ağırlıklı olduğu bir Tarım Sistemine dönüştürülmesi için bir Gelişme Programının uygulanmasına başlanması

            2.1.5 Faaliyet No. 5
            Benzer çevrelerdeki ilave köylerde uygun Teknik Paketlerin uygulanmasını mümkün kılmak için arazi denemelerinin sonuçlarının detaylı kayıtlarının tutulması.

            2.2 Çıktı No. 2
            Teknik Paketlerin arazide uygulanmasından elde edilen tecrübeye dayanarak uygun ayarlamaların yapılmasından ve bunların uzun vadede sürebilirliği konusunda bir ekonomik değerlendirme yapılmasından sonra çiftçi topluluklarına Teknik Paketleri tanıtan gelecekteki Yayım Uygulamaları ile ilgili tavsiyeler.

            2.2.1 Faaliyetler No. 1
            Uygulamada kullanılacak Teknik Paketlerin bir ekonomik değerlendirilmesinin hazırlanması.

            2.2.2 Faaliyet No. 2
            Teknik Paketlerin uygulanmasının elde edilen bulguların uzun vadede çiftçi topluluklarına tanıtılabilmesi için yayıma dayalı kılavuzlar haline getirilmesi.

            2.2.3 Faaliyetler No. 3
            Teknik Paketlerin kırsal topluluklara tanıtılması için dokümantasyon, ekipman ve tohumluk ihtiyaçları, uygulama usulleri ve oranları ve artan üretimin idareis gibi konular ve ayrıca tekniklerin kullanılmasında teknisyenlerin ve çiftçilerin eğitilmesi için gerekli slayt, fotoğraf, görsel araçlar, vesaireyi de içine alacaktır.

            3- Kısa Vadeli Amaç No. 3
            EKKP kapsamında daha önce başlatılmış çalışmaları tamamlayıcı olarak Erzurum İlinin Güzelyurt ve Başaklı köylerinde mera amenajmanının geliştirilmesi için bir Modal Otlatma Amenajman Sisteminin hazırlanması ve denenmesi.

            3.1 Çıktı No. 1
            Erzurum İlinin Güzelyurt ve Başaklı köyleri için bir Model Otlatma Amenajman Sistemi hazırlanacak ve denenecektir.

            3.1.1 Faaliyet No. 1
            Bir Model Otlatma Amenajman Sistemi plaan taslağının tasarlanması için ilgili topografik bilgiler toplanacak ve böyle bir planın geliştirilmesi için temel teşkil edecektir. Erzurum İlinin Güzelyurt ve Başaklı köylerindeki bitki üretim arazi ölçümleri ve toplanan diğer bilgiler kullanılarak bitkilerin büyümesi ve sezon boyunca gelimesi ile ilgili daha iyi desenlerin belirlenmesi için, Uzaktan Uygulama Görüntülerine dayanan ilave bilgiler talep edilebilir.

            3.1.2 Faaliyet No. 2
            Otlat Amenajman danışmanı ve kontrpartları tarafından köyler için Otlatma Amenajman Planı hazırlanması ve uygulanması.

            4. Kısa Vadeli Amaç No. 4
            Doğu Anadolu’daki kırsal topluluklarda Teknik Paketlerin uygulanması konusunda teknik tavsiyeler sağlamak ve hayvancılık sektöründeki teknik gelişmeleri Doğu Anadolu’nun diğer illerine de götürmek suretiyle Hükümete yardımcı olmak.

            4.1 Çıktı No. 1
            18 ildeki Mera Geliştirme Projesi, Muş-Bingöl ve Yozgat Kırsal Kalkınma Projelerinde Teknik Paketlerin uygulanması için kılavuz taslaklarının hazırlanması.

            4.1.1 Faaliyet No. 1
            Yukarıda belirtilen projelere Teknik Paketlerin dahil edilmesi için bir uygulama planının hazırlanmasında Hükümete yardımcı olmak.

            4.1.2 Faaliyet No. 2
            Proje ekibi üyeleri, ilave araştırma ihtiyaçlarını belirleyecek ve sözü geçen kırsal kalkınma projelerinde araştırma ve geliştirme programlarının formüle edilmesi hususunda TKB’ye yardımcı olacaklardır.

            B- 1991-1992 ÇALIŞMA PLANI
            1992 yılı ilkbaharında gerçekleştirilecek arazi faaliyetleri ile ilgili detaylı bir çalışma planı Erzurum’daki Proje Koordinatörü tarafından hazırlanmaktadır. Çalışma planı, 1991 yılında yürütülen ve sonuçları şimdi işlenmekte olan araştırma ve demonstrasyon denemelerinin bir takibi olacaktır. Aşağıdaki faaliyetlere özel bir dikkat gösdterilmesi gereklidir.

            1- Proje, hayvan yemi bakımından çiftçileri kendi kendilerine yeterli hale getirmek için verimi ve ekim sahasını arttırarak kaliteli ot üretimini arttırmayı hedeflemektedir. Böylece yem bitkilerine ağırlık veren tarım sistemleri getirilecektir. Bu arada, yapıan birçok demonstrasyonla çiftçiler, daha iyi hayvan besleme uygulamaları konusunda eğitilmişlerdir. Çiftçilerin hayvan beslemede ot kullanımı konusundaki uygulamaları tekrar değerlendirilecektir.

            2- Meraların geliştirilmesi konusuna daha fazla ağırlık verilecektir. Projenin birinci aşamasında, büyük ölçekli bir geliştirme programı ile yem bitkileri üretiminde gelişme sağlanmıştır. Şimdi model otlatma sistemleri geliştirilecek ve uygulanacaktır. Araştırma programı, kuraklığa ve otlatmaya dayanıklı, çevreye iyi uyum sağlayan yeni baklagil türleri geliştirmeye devam edecektir.

            3- Sosya Ekonomik Tarım Sistemleri analizi, pilot köylerde halihazırda uygulanan tarım sistemleri yörenin sosyal ve ekonomik özelliklerine göre değerlendirilecektir. Çiftçiler gelir kazanmak için çok yönlü bir tarım sistemi uygulamaktadırlar.Bu geleneksel tarım sisteminin, ulusal ve uluslararası pazarlara uyumu kaybolmaktadır. Çiftçilerin ürün deseni seçimi konusundaki tercihleri, benimsenen sistemler ve pazarlama sorunları açık bir şekilde belirlenmelidir.

            4- Teknik Paketlerin diğer kırsal kalkıma projeleri için de uygulanır olmasını sağlamak. Bu projenin, Muş-Bingöl ve Yozgat Kırsal Kalkınma Projeleriye Doğu ve Güneydoğu Anadolu İllerinde Mera Geliştirme Projesinin uygulanmasında önemli bir veri ve bilgi kaynağı olarak kullanılması beklenmektedir.

            5- 1992-1993 yıllarında projeye katılan uzmanlar için Yem Bitkeleri, Otlak Amenajmanı, Otlak Geliştirme, Mera Tesisi ve Amenajmanı konularında kısa süreli eğitim ve inceleme gezileri programalamıştır. Proje alanındaki çiftçilere basitten başlayarak karmaşığa doğru adım adım yeni tarım tekniklerinin tanıtılmasına ve demonstrasyonalarla gösterilmesine devam edilecektir.

            BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI
            T.C. HÜKÜMETİ
            TÜRKİYE’DE HAYVANCILIĞIN GELŞİTİRİLMESİ (LDT) PROJESİ
            ALT PROJE
            KAZ ÜRETİM İSTASYONU (KARS)
 

Alt Proje Adı  : Kaz Üretim İstasyonu (KARS) 
Süresi  : 3 yıl (uzatma dahil) 
Proje Mahalli  : KARS 
ACC/UNDP Sektör ve Alt Sektör : 041 Tarım 
Hükümet Sektörü ve Alt Sektör  : Tarım (Hayvancılık) 
Uygulayıcı Hükümet Kuruluşu : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 
  (Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel 
  Müdürlüğü) 
Uygulayıcı Kuruluş :FAO - Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım 
  Teşkilatı 
Başlangıç Tarihi  : Aralık 1991, TCP/TUR/8956 sayılı 
  proje kapsamında başlatılmış bulunan 
  faaliyetlerin devamı 
Hükümet Girdileri   
Ayni olarak (1991 fiatlarıyla)  : 600.000.000 TL.
UNDP Girdileri (IPF)  : 214.000 ABD Doları 

            Kaz Üretimi, Doğu Türkiye’nin soğuk yörelerinde yaşayan köylü ailelerin çoğunda önemli bir rol oynamaktadır. Kış mevsiminde protein ihtiyaçlarını büyük ölçüde kaz etinden karşılarlar. Kırsal kesimde yaşayan kaz üreticilirine yayım hizmeti ve gelişmiş damızlık materyal temin edecek bir ulusal merkez olarak hizmet vermek üzere bir Kaz Üretim İstasyonu geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu alt proje bu konudaki uzmanların daha fazla eğitilmesi ve Kars ve civarında yayım ve pazarlama faaliyetlerine kadınların katılması imkanlarını araştırmak için bir başlangıçtır.

            A- KISA VADELİ AMAÇLAR ÇIKTILAR VE FAALİYETLER

            1. Kısa Vadeli Amaç No. 1
            Kars şehrinde ve çevresinde kaz ürünlerinin pazarlanması ile ilgili potansiyeli değerlendirmek. Yapılacak sörveyler, köy ve şehirlerde çeşitli kaz ürünlerine yönelik mevcut ve potansiyel tüketici talebini gösterecektir.

            1.1 - Çıktı No. 1
            Pazarlama sörveyi, Kars İli içinde ve çevresindeki köylerde kaz üretiminin ev ekonomisinde oynadığı rolü; kaz etine ve mevcut pazar imkanları ve fiyatlar da dahil diğer kaz ürünlerine olan tüketici talebiin de göstererek, kesin bir şekilde tanımlayacaktır.

            Faaliyet No. 1
            1991 yılında Kars ve çevresindeki seçilmiş köylerde bir aylık sosyo-ekonomik aile sörveyleri.

            Faaliyet No.2
            Kırsal köylerde kaz ürünleri için, üretici ve tüketici arasındaki pazarlama marjlarının ve mevsimsel fiyatların detaylı bir trend analizi.

            Faaliyet No. 3
            Kırsal ailelerin ortalama ve potansiyel üretim hacimlerinin ve Kaz Üretim İstasyonundan beklenen ilave ihtiyaçların belirlenmesi

            Faaliyet No. 4
            Mevcut kaz ürenlerini işleme endüstrilerinin kapasite kullanımının ve beklenen üretim artışını işleme imkanlarının değerlendirilmesi.

            Faaliyet No. 5
            Kars’ın birinci derece çevresinin dışına kaz ürünlerinin pazarlanmasının geliştirilmesi ile ilgili tavsiyeler.

            Faaliyet No. 6
            Koyun yetiştiriciliği ve kaz ürünlerinin üretimi ve pazarlanmasında kadınların rolünün belirlenmesi.

            Faaliyet No. 7
            Kars civarındaki kırsal köylerdekaz üretimi ve kaz ürünlerinin pazarlanmasının geliştirilmesinde mevcut tarımksal yayım görevlilerinin nasıl rol alabilecekleri konusunda tavsiyeler.

            Faaliyet No. 8
            Danışmanlar, bulgularını ve tavsiyelerini kapsamlı bir rapor halinde ibraz edeceklerdir.

            2. Kısa Vadeli Amaç No. 2

            2.1 Çıktı No. 1
            Projenin sonuna kadar kurulmuş ve işler hale gelmiş olmak üzere ebeveyn (parent) stok barınağı, kuluçkalık, inkübatörler ve eğitim tesislerini içine alanı yetiştiricilik tesisleri.

            Faaliyet No. 1
            Kaz ıslahı ve yetiştiriciliği konusundaki mevcut tesisleri kontrollu şartlara ve eğitim amaçlarına adepte etmek.

            Faaliyet No. 2
            Kazlar için otlatma sahaları düzenlemek.

            Faaliyet No. 3
            Projede kullanılacak arazi için bir otlatma münavebe planının yapılması ve uygulanması.

            Faaliyet No. 4
            Ekipman satın almak ve tesis etmek.

            2.2 Çıktı No. 2
            Proje sonuna kadar bir genetik seleksiyon planının yapılması.

            Faaliyet No. 1
            Yetişkin stoklarının satın alınması.

            Faaliyet No. 2
            Yetiştiricilik ve çoğaltma için planlar geliştirilmesi.

            2.3 Çıktı No. 3
            Projenin 3. ayında yayım görevlilerinin eğitilmiş olmaları.

            Faaliyet No. 1
            Yayım görevlisinin, kaz idaresi, yetiştiriciliği, beslenmesi ve yayım çalışmaları konusunda 2-3 ay süreyle eğitilmesi.

            2.4 Çıktı No. 4
            Projenin 15. ayında eğitilmiş personelin yerinde ve çalışıyor olması.

            Faaliyetler : 4.2.’deki çıktı ve faaliyetlere bakınız.

            3. Kısa Vadeli Amaç No. 3
            Gıda üretimi ve gelir getirici faaliyet olarak çiftlik seviyesinde kaz üretiminin arttırılması çiftçi teşkilatlarının geliştirilmesi de bununla ilişkili bir amaçtır.

            3.1 Çıktı No. 1
            Kaz üreticileri için bir yayım servisi ile ilgili bir plan.

            Faaliyet No. 1
            Bir kaz üretim planının hazırlanması.

            3.2. Çıktı No. 2
            Kaz üretimi planının hazırlanması.

            Faaliyet No. 1
            Broşür, poster, resim ve demonstrasyon araçları gibi uygun yayım materyalinin üretilmesi ve çoğaltılması

            3.3 Çıktı No. 3
            Her yıl kaz üreticilerine ıslah edilmiş kaz palazlarının dağıtılması.

            Faaliyet No. 1
            Potansiyel kaz yetişitircileriyle görüşerek onları kaz yetiştirme programı hakkınad bilgilendirmek.

            Faaliyet No. 2
            Geliştirme Merkezinden çiftliklere kaz palazları sağlamak.

            3.4 Çıktı No. 4
            Çiftçilerin karar verme işlemlerine aktif olarak katılacakları çiftçi grupları düzenlemek.

            Faaliyet No. 1
            3.3.’deki 1 numaralı faaliyete bakınız.

            Faaliyet No. 2
            Çiftçi grupları düzenlemek; bu yayım faaliyeti ile görevli yayım elemanı

            4. Kısa Vadeli Amaç No. 4
            Kaz üretiminin bütün yönlerinde eğitilmiş araştırmacılar, yöneticiler ve teknisyenler

            4.1 Çıktı No. 1
            Kanatlı idaresi, beslenmesi ve sağlık tedbirleri, konusunda yurtdışında burslu olarak eğitilmiş yüksek seviyede altı kanatlı uzmanı.

            Faaliyet No.1
            Adayların belirlenmesi.

            Faaliyet No. 2
            Uygun ülke ve kurumların belirlenmesi

            Faaliyet No. 3
            Eğitim burslarının düzenlenmesi.

            4.2 Çıktı No. 2
            Gelişmiş kaz çiftliği idaresinin bütün dallarında eğitilmiş, kaz yetiştiriciliği ve idaresiyle ilgili (idari ve teknik seviyede ) personel.

            Faaliyet No. 1
            Kaz yetiştiriciliği stok idaresi, besleme ve sağlık programları konusunda eğitim kursları ve eğitim materyali hazırlamak.

            Faaliyet No. 2
            Çiftlik yöneticileri ve teknisyenler için eğitim kursları yapmak.

            Faaliyet No. 3
            Mesleki seviyede çiftlik personeline düzenli eğitim vermek.

            4.3 Çıktı No. 3
            Kuluçkalık teknikleri konusunda iki personelin eğitilmesi.

            Faaliyet No. 1
            Türkiye’de uygun kaz kuluçkalıklarının belirlenmesi.

            B- ÇALIŞMA PLANI 1991-1992
            Bu alt projenin çalışma planı ve uygulaması, Kars’taki Kaz Üretim istasyonunun Müdürü ile kısaca görülmüştür. Gerçekleştirilece ana konular şunlardır:

            - Proje faaliyetlerinin zamanında uygulanabilmesi için Hükümet, içme suyu ve kuluçkalık binası inşaatı gibi ön şartları yerine getirmelidir. Personel sayısı arttırılmıştır.
            - Bu yıl kuluçkadan çıkma randımanı % 70’e yükselmiştir. en önemli sorun, kaz başına yumurta üretiminin düşük (bir yumurtlama döneminde sadece 20 adet) olmasıdır.
            - Proje faaliyetleri başlamadan önce, yaşlanmakta olan (ortalama 4 yıl) ebeveyn stoklarının kalitesini yükseltmek için yumurtalar gereklidir. Gelecek kuluçka sezonundan önce yumurta siparişi verilmelidir.
            - İki adet daha inkübatör gereklidir. (birisi proje dokümanın da öngürülmüştür) Nihayette müdür, kış mevsimi için kazlara özel konsantre yem hazırlamakta kullanılacak maddelerin karıştırılabilmesi için bir küçük yem ünitesi almayı istemektedir. Halihazırda istasyon, ihtiyaçlarını Kars (sığır) ve Erzurum’daki (kanatlı) yem fabrikalarından karşılamaktadır.

            Faaliyetlerin uygulanacağı yaklaşık zamanları gösteren Çalışma Planı aşağıda verilmektedir:
 

  1991 1992 1993 1994
  I ... I ... I ...
Projenin Başlaması  X      
Eğitim Bursu    XXXXXXXX    
İnceleme Gezisi  XXX      
Danışmanlık  XXXX XXXX XX XX
Ekipman XXX XXX    

            C- GEREKLİ İLAVE EKİPMAN/TESİSLER
            (Haziran 1991’e göre tahmini fiyatlar)

            A- Yurtiçinden Alınabilecek Ekipman)
 

  Adet  Fiyat (TL) 
- Jeneratör için transformatör ve çalıştırma cihazı 1 10.000.000
- Tahta yemlikler: 250x25x20 cm 75 8.000.000
- Metal Suluklar: 200x20x20 cm 20 4.000.000
- Tel örgü+kazıklar tesbit  edilecektir
- Günlük palazlar için ana makinaları  5 21.000.000
- Yumurta tablası taşıma arabaları (ekstra)  2 6.000.000
- Su pompası tesisatı  1 31.000.000
- Yağmurlama sulama sistemi  1 15.000.000
TOPLAM    95.000.000

            B- Yurtdışından Temin Edilecek Ekipman (A.B.D.$)
 

  Adet  Fiyat (US $) 
- Yumurta test lambası  2 600
- Soğutucu (yumurta deposu) 4.4 kw 1 4.000
- Yüksek basınçlı püskürteç 1 2.000
Çiftlik - Soğuk su     
Kuluçkalık - sıcak / soğuk su  1 2.600
- Ekipman testi : O2, CO2, 1 1.000
- İşletme Ekipmanı  1 5.000
- Ögütme ve karıştırma ünitesi  1 9.800
- İnkübatör: öngelişim  1 15.000
çıkış  1 15.000
- Tüketim malzemeleri     
(Yedek parça ve çeşitli küçük ekipman)    5.500
- 400 adet kaz yumurtası    20.000
TOPLAM    80.500
 
            Kanatlı ve/veya yetiştiriciliği için muhtemel eğitim kurumları

            - Institute National de la Recherche Agronomique
            Centre de Recherches de Bordeaux
            Station d’Artiqueres a Benguet (landers)
            Bp 68
            40002 Mont. de Marsan Cedex
            Fransa
 
          -Poultry Research Institute
            Research Breeding Station of Geese
            93010 Hrobonovo
            Macaristan

            - Barneveld College
            International Training Centre on Animal Husbandry
            and Milling Technology
            PO Box 64
            3770 AB Barneveld
            Hollanda

            - Institut fur Kleinteierzucht Braunschwkeig Felkenrode
            Postfach 280
            31000 Celle
            Federal Almanya Cumhuriyeti

            HÜKÜMET KATKISINI KASAYAN PROJE BÜTÇESİ
            (Milyon TL)
 

  Toplam  1992 1993 1994 
  m/m TL  m/m TL  m/m TL  m/m TL 
Ulusal Proje koordinatörü  34 41 10 11 12 15 12 15
Tarım Personeli + Mühendis  292 305 100 105 96 100 96 100
Ekipman ve Malzemeler  155 80 75  
Araçlar ve Bakım  44 19 15 10
Büro Malzemeleri  15 12 2 1
Arazi ve Tarım  25 16 6 3
Çeşitli  15 9 4 2
TOPLAM 326 600 110 252 108 217 108 131

            Not : İngilizce metni 8 Ekim 1992 gün ve 21369 sayılı Resmi Gazete’dedir.