Almanya ile yapılan milletlerarası anlaşma  
Resmi Gazete: 11.101992 Sayı : 21372 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 32 Sahife:
      
Milletlerarası Antlaşma
 
Karar Sayısı: 92/3437 
Karar Tarihi : 21/08/1992     
      
            16 Haziran 1970 tarihli Türkiye-Federal Almanaya Teknik İşbirliği Anlaşması çerçevesinde iki ülke arasında mektup teatisi yoluyla aktedilen “İlerici Çiftçi Çalışma Gruplarının Kurulmasının Teşviki” konulu ekli proje Anlaşmasının, 27 Temmuz 1992 tarihinden geçerli olmak üzere onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 11/8/1992 tarihli ve EİGY-I/5042 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 21/8/1992 tarihinde kararlaştırılmıştır.
   
                                                                                                                          Turgut ÖZAL  
                                                                                                                            Cumhurbaşkanı  
  
Süleyman DEMİREL  
Başbakan
     
E.İNÖNÜ  
Devlet Bakanı ve Başb.Yrd.
C.ÇAĞLAR  
Devlet Bakanı
T. ÇİLLER   
Devlet Bakanı 
M. A. YILMAZ 
Devlet Bakanı V.
İ.TEZ  
Devlet Bakanı 
A.GÖNEN  
Devlet Bakanı
T.AKYOL  
Devlet Bakanı
G.ERGENEKON  
Devlet Bakanı
O.KİLERCİOĞLU  
Devlet Bakanı
M.KAHRAMAN  
Devlet Bakanı
Ö. BARUTÇU  
Devlet Bakanı 
M.A.YILMAZ  
Devlet Bakanı
E. ŞAHİN  
Devlet Bakanı 
Ş.ERCAN  
Devlet Bakanı
M. BATALLI  
Devlet Bakanı 
M.S.OKTAY  
Adalet Bakanı
N. AYAZ 
Milli Savunma Bakanı 
İ.SEZGİN  
İçişleri Bakanı
H. CETİN 
Dışişleri Bakanı V.
S.ORAL  
Maliye ve Gümrük Bakanı
K. TOPTAN 
Milli Eğitim Bakanı 
O.KUMBARACIBAŞI  
Bayındırlık ve İskan Bakanı 
Y. AKTUNA  
Sağlık Bakanı 
Ö. BARUTÇU
Ulaştırma Bakanı V.
A. GÖNEN 
Tarım ve Köyişleri Bakanı  V.
M. MOĞULTAY  
Çal. ve Sosyal Güvenlik Bakan 
M.T.KÖSE  
Sanayi ve Ticaret Bakanı
E.FARALYALI  
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
D.F.SAĞLAR  
Kültür Bakanı
A.ATEŞ  
Turizm Bakanı
V.TANIR  
Orman Bakanı
B.D. AKYÜREK  
Çevre Bakanı 

            TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
            DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI                                                 Ankara, 27 Temmuz 1992
 
            Ekselansları 
            Dr. Jürgen Vesterhelt 
            Federal Almanya Cumhuriyeti
            Büyükelçisi 

ANKARA 

            Ekselans,
            Selefinizin, Federal Almanya Cumhuriyeti adına ve Hükümetlerimiz arasında 16 Haziran 1970 tarihinde imzalanmış Teknik İşbirliği Anlaşması uyarınca “İlerici Çiftçi Çalışma Gruplarının Kurulmasının Teşviki” ile ilgili anlaşmanın imzalanmasını teklif eden, eski Dışşileri Bakanı Ekselans Sayın Ahmet Kurtcebe Alptemoçin’e muhatap 26 Şubat 1991 tarihli ve metni aşağıda kayıtlı mektubuna atıfta bulunmaktan şeref duyarım. 

            “Ekselans, 
            6 Ağustos / 13 Kasım 1986 tarihli Anlşamaya atıfta bulunarak Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti adına, Hükümetlerimiz arasında teknik işbirliği konusunda imzalanmış 16 Haziran 1970 tarihli Anlaşma uyarınca, “İlerici Çiftçi Çalışma Grupları Kurulmasının Teşviki” projesi ile ilgili olarak aşağıdaki Anlaşmanın imzalanmasını önermekten şeref duyarım. 

            1. Almanya Federal Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri, Tarımsal Üretimin İyileştirilmesi Alanında İşbirliğine devam edeceklerdir. 

            Projenin amacı kendi hesaplarına çalışan tarım işletmelerinin birlikte, kendi kendilerini finanse ederek gelişmeleri için bir örgütlenme modeli yaratmak ve bunu gerektiğince denemektir. Bu çerçevede Tekirdağ İdari bölgesinde, bir pilot uygulama olarak, ilerici çiftçi çalışma gruplarının yerleşmesinin teşvik edilmesi düşünülmektedir. 

            2. Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti, sözkonusu projeye aşağıdaki belirtilen katkılarda bulunacaktır: 

            (1) Federal Almanya Cumhuriyeti aşağıda belirtilen uzmanları gönderecektir. 

            (a) 36 uzman/ay’ı aşmamak üzere tarım ekonomisi, canlı hayvan üretimi ve proje yönetimi alanlarında bir uzman. 

            (b) 36 uzman/ay’ı aşmamak üzere bir bitki üretim uzmanı, 

            ( c) Toplam 10 uzman/ay’ı aşmamak üzere, projenin son değerlendirilmesi de dahil bazı özel hizmetler için, kısa dönemlerle gönderilecek uzman ve müşavirler,

            (d) 12 uzman/ay’ı aşmamak üzere, temel ve ilave eğitim amacıyla proje üzerinde çalışacak ve özel proje hizmetlerini üstlenecek bir uzman yardımcısı, 

            Sözkonusu uzmanların gönderilmesi, Alman Tarım Birliği’nin (Deutsche Landwirtschafts-Gesell-schaft) (DLG) göndereceği kısa dönemli uzmanları etkilemeyecektir. 

            (2) Proje için kullanılacak araçların (azami iki binek otosu ve iki motosiklet), büro makineleri, basım-yayın teçhizatı, aletler, takımlar, görsel-işitsel yardımcı cihaz ve aletler, literatür, prototip olarak, tarım araç ve gereçleri ve bunların yanısıra çeşitli eğitim ve tüketim malzemeleri temin edecektir.

            (3) Aşağıda belirtilen masrafları karşılayacaktır. 

            (a) Azami 288 ay boyunca yerli personelin istihdamı, 

            (b) Türk personelin seyahat masrafları, uzman kuruluşlar tarafından düzenlenen faaliyetler ve koordinasyon hizmetleri, 

             ( c) Projenin Türkiye’deki işletme ve yönetimi, 

            (d) Muhtelif hizmetler için kısa-dönem Türk uzmanların tahsisi, 

            (e) Destekleyici tanıtım malzemesi, tercüme ve teknik yayınların hazırlanması; 

            (4) Almanya Federal Cumhuriyeit Hükümeti, çalışma grupları tarafından üstlenilen ortak projelerin orantılı olarak finanse edilmesi amacıyla, Türk tarafı temsilcisi kurum olan TZOB(Türkiye Ziraat Odaları Birliği) ile 21 Eylül 1988 tarihinde akdolunan finansman anlaşması tutarını DM 200.000 (İkiyüzbin Alman Markı) taturında artırmaya hazırdır. Mali katkının nasıl kullanılacağına ilişkin karşılıklı olarak mutabık kalınan hükümler ile finansmanının sağlanmasına esas teşkil eden şart ve hükümler değişmeksizin aynen geçerli olacaktır. Finansman anlaşması, Almanya Federal Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan kanun ve mevzuat hükümlerine tabi olacaktır. 

            (5) Aşağıda belirtilen giderlerin karşılanması: 

            (a) Gönderilen uzmalar ile ailelerin, kendileri tarafından karşılanmayan konaklama masrafları, 

            (b)  Gönderilen uzmanların Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ve dışında yapacakları resmi seyahat ve gezilere ait masrafları, 

            ( c) Aşağıda 3( g) parafrafında belirtilen masraflar ve depolama ücretleri hariç olmak üzere, yukarıda (2) bendinde sözü edilen malzemelerin proje sahasına kadar nakliye ve sigorta masrafları, 

            (d) Gönderilen uzmanların araçları ile ilgili işletme ve bakım masrafları, idari giderler ve sıkıntı çekilen özel hallerde projeyi yürütmek ve alınacak tedbirlerin getireceği işletme maliyetleri, 

            (6) Aşağıdaki konularda hazır olacaktır; 

            (a) Ülkelirene döndüklerinde projede görevlendirilecek, gönderilen uzmanların iş ve sorumluluklarını devralacak azami dört Türk uzman için bitki ve canlı hayvan üretimi ve bunun yanısıra geliştirme yöntemleri hususunda 18 ay’ı geçmemek üzere tamamlayıcı eğitim verilmesi, 

            (b) Projeyehas sorunlar üzerinde tarımsal gelişim uzmanları ve çalışma grup liderlerine Türkiye ve komşu ülkelerde, kısa dönem tamamlayıcı eğitim kursları, seminerler ve araştırma gezileri şeklinde azami 18 ay’ı geçmemek üzere eğitim verilmesi, DLG fonları kapsamında finanse edilen karşılıklı tamamlayıcı eğitim kursları, yukarıda sayılan kurslara dahil değildir. 

            3. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, sözkonusu projeye aşağıda belirtilen katkıları sağlayacaktır: 

            (1) 
            (a) Beheri azami 36 aylık dönemler için, ikisi Türk tarafında koordinatör kuruluş TZOB’nin genel merkezinde ve birisi de kurumun Tekirdağ Bölge Müdürlüğünde görevlendirilmek üzere, tarımsal yayın çalışması  ve koordinasyonu alanlarında en az üç uzman ve beş adet yardımcı sağlanması; 

            (b) TZOB Koordinasyon biriminde bulunan Türk uzmanlar için gerekli araçların sağlanması ve araç işletme masraflarının üstlenilmesi; 

            ( c) TZOB Koordinasyon birimi uzman ve mütehassıslarının Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti tarafından karşılanmayan seyahat masraflarının üstlenilmesi; 

            (d) TZOB’nin, çalışma gruplarına gerekli katkıda bulunabilmesini teminen desteklenmesi, 

            (e) Projenin planlanması, organizasyonu ve yürütülmesi için temel şartların olşuturulması, 

            (f) TZOB’nin Ankara’daki koordinasyon ofisi için, telefon dahil olmak üzere tam tefrişat ve teşekküllü büroların ve bunların yanısıra proje araçları için gerekli park yerlerinin, masraflır kendisine ait olmak üzeer temini; 

            (g) Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti adına projede kullanılmak üzere sağlanan malzemelerin, lisans, berat, gümrük resmi, ithalat ve ihracat vergileri ve sair resmi masraf ve harçların yanısıra her türlü depolama ve ardiye masraflarından muaf tutulması ve bunların gecikmeye mahal verilmeksizin gümrüklerden çekilmesini temin etmek; sözkonusu muafiyetler, yürütme organının isteği üzerine, Türkiye Cumhuriyeti’nde imal ve temin olunan malzemeler için de uygulanavcaktır; 

            (h) Proje ile ilgili alıp, Alman tarafı’nca üstlenilmeyen işletme ve bakım masraflarının karşılanması; 

            (i) Gönderilen uzmanların görev  ve sorumluluklarının mümkün olan en kısa sürede Türk uzmanlarca devralınmasının sağlanması. 

            Türk uzmanların, Türkiye Cumhuriyeti, Almanya Federal Cumhuriyeti ve anlaşma kapsamına giren diğer ülkelerde temel veya tamamlayıcı eğitimden geçmeleri gerektiği taktirde, Türk Hükümeti Ankara’daki Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliği, ya da Elçilik tarafından tayin olunacak uzmanlarla işbirliği içerisinde, sözkonusu eğitime katılacak yeterli sayıda adayı zamanında tespit edecektir. 

            Sözkonusu eğitim için kursiyerleri mutlak surette, eğitimlerini müteakip asgari beş yıl süreyle proje kapsamında çalışmayı taahhüt eden adaylar arasından seçecektir. Sözkonusu Türk uzmanların yeterli ve uygun bir ücret almalarını temin edecek ve aynı zamanda sözkonusu eğitimle ilgili seyahat masraflarını da üstelenecek ve karşılayacaktır. 

            (2) İlgili standart ve mevzuatlara göre, işbu anlaşma kapsamında hükme bağlanan eğitimi almış Türk vatandaşlarının eğitim neticesinde başarıyla geçecekleri sınavlar Türk Hükümetince kabul görecek ve geçerliliği onaylanacaktır. İlgili şahısların meslek, atama ve terfi, gibi eğitimleriyle orantılı olarak her türlü haklardan yararlanmalarını sağlamak, Türk Hükümetinin sorumlulukları arasındadır. 

            (3) Türk Hükümeti gönderilen uzmanların, kendilerine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirirken gerek duyabilecekleri her türlü yardımı sağlayacak ve gerekli her türlü kayıt ve belgeyi verecektir. 

            (4) Projenin yürütülmesi için gerekli olup proje düzenlemelerine göre Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti tarafından sağlanmayan tüm katkıların sağlanması, Türk Hükümetine aittir. 

            4. (1) Yukarıdaki 2 (1) bendi gereğince gönderilen uzmanlar; 

            (a) Projenin planlanması, organizasyonu ve yürütülmesi ile ilgili olarak Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB)’ne gerekli danışmanlık hizmetlerini ve yardımı sağlayacaklardır. 

            (b) Trakya Bölgesi’nde kendi hesabına çalışan  ve ekonomik olarak kendi kendine yeterli azami beş çalışma grubunun oluşturulmasına öncülük edeceklerdir. 

            ( c) - Tarımsal üretimle ilgili hedef grubun en önemli sorunlarının ve 

            - Hedef gruba verilen hizmetlerdeki belli başlı eksikliklerin 

            Analizi için gerekli düzenlemeyi sağlayacak ve işbirliği yapacaklardır. 

            (d) Aşağıda belirtilen konularla ilgili olarak çalışma gruplarına karar alıcı yardımlar sağlayacaklardır: 

            - Öncelik arzeden önlemlerin belirlenmesi, 

            -Önerilen proje ve programların uzmanlık gerektiren teknik ayrıntılarının belirlenmesi ve tespiti, 

            -Belirlenen proje ve program önerilerinin ferdi ve genel ekonomik etkinliğinin analiz edilmesi, 

            - İşçiler çalışma grup üyeleri ve potansiyel üyeler için bilgi ve eğitim programlarının geliştirilmesi, 

            - Geliştirilmesi ve iyiletirilmesi uygun görülen proje ve/veya programların yürütülmesi, 

            (e) Çalışma gruplarının bağmısızlığının finanse edilmesi ve teminat altına alınması amacıyla aktif işbirliği içinde bulanacaklardır. 

            (f) - Organizasyon modelinin diğer projelere uygulanabilirliği, 

            - Bulguların yayınlanması ve

            - Muhtemel bir izleme safhasının planlanması 
            açılarından, pilot projede elde edilen bulgu ve deneyimleri değerlendirecek ve belgeleyeceklerdir; 

            (g) Çalışma gruplarının ortak projelerinin orantılı olarak finanse edilmesi amacıyla bir fon oluşturulması ile ilgili tavsiyelerde bulunacaklardır. Fonlar finansman anlaşmasının yenilenmesi suretiyle yıllık taksitler halinde sunulacak ve kullandırılacaktır. Fonların nasıl kullanılacağı, yapılacak finansman anlaşmasının yönetmeliğinde belirlenecektir. 

            (2) Yukarıda (1) benmdinde belirtilen görevler kapsamında gönderilen uzmanlar Alman işverenleri ile mevcut sözleşme ilişkilerini etkilemediği sürece proje yönetimine karşı sorumlu olacak ve yönetimin denetimi altında çalışacaklardır. 

            5. Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti adına projede kullanılmak üzere gönderilen malzemeler, Türkiye Cumhuriyeti’ne vardığı anda TZOB’nin mülkiyetine geçmiş kabul edilecektir. TZOB, sözkonusu malzemeleri, görevlerini yerine getirmeleri amacıyla çalışma gruplarının emrine ve kullanımına tahsis edecektir. Malzemelerin çalışma gruplarına tahsisi ve dağılımı ile ilgili hususlara karar verme yetkisi proje yönetiminde olacaktır. Malzemeler herhangi bir sınırlandımaya tabi olmaksızın, projenin ve uzmanların kullanımına tahsisi edilecektir. 

            (6) (1) Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti adına sağlanan katkılar, Deutcshe Gesellschaft Für Technishe Zusammnenarbeit (GZT) GmbH (Alman Teknik İşbirliği Kurumu), Eschborn kanalıyla sağlanacaktır. 

            GTZ, bir ortaklık ruhu içerisinde projenin yürütülmesi hususunda Deutsche Landwirtschafts Gesellschaft (DLG) E.V., Frankfurt/Main ile işbirliği içerisinde çalışacak ve fiili yürütme faaliyetleri için DLG - Agriservice (DLG Tarım Servisi)’ni görevlendirecektir. 

            (2) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Projenin yürütülmesi için Türkiye Ziraat Odaları Birliği’ni (TZOB) görevlendirecektir. 

            (3) Yukarıdaki (1) ve (2) bentleri uyarınca görevlendirilen kurumlar, işlem ve faaliyetlerin proje ilerlemesine uygun olarak gerektiği şekildev adapte edileceği bir faaliyet planı dahilinde yürütülmesi ile ilgili ayrıntıları müştereken temin edeceklerdir. 

            7. İşbu belgede belirtilen düzenlemeler diğer tüm hususlarda yukarıda zikrolunan 16 Haziran 1970 tarihli anlaşma hükümlerine tabi olacaktır. 

            Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin yukarıda (1) den (7) ye kadar olan maddelerde belirtilen önerileri kabul etmesi halinde, işbu Nota ile, Ekselenslarının T.C. Hükümetinin bu anlaşmayı kabul ettiklerini belirten cevabi Notası, iki Hükümet arasında cevabi Notanın tarihinde yürürlüğe girecek bir anlaşma oluşturacaktır. 

            Ekselans, en derin saygılarımı kabul buyurunuz.”

            Dışişleri Bakanı Ekselans Sayın Hikmet Çetin adına, yukarıdaki mektubun maddelerinin Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına kabul edilebilir olduğunu ve Türkiye Cumhuriyetinin, sözkonusu Notayı ve işbu cevabi Notayı, Hükümetlerimiz arasında, işbu Notanın tarihinden itibaren yürürlüğe girecek bir Proje  Anlaşması olarak kabul ettiğini Ekselanslarına bildirmekten şeref duyarım. 

            Ekselans, en derin saygılarımı kabul buyurunuz. 
 
Oktay AKSOY
Büyükelçi 
İkili Ekonomik İşler 
Genel Müdür Vekili 

            FEDERAL ALMANYA 
            CUMHURİYETİ BÜYÜKELÇİSİ                         Ankara, 26 Şubat 1991

            Ekselansları
            Sn. Ahmet Kurtcebe ALPTEMOÇİN 
            Türkiye Cumhuriyeti 
            Dışişleri Bakanı 

ANKARA 

            Ekselans, 
            6 Ağustos / 13 Kasım 1986 tarihli Anlşamaya atıfta bulunarak Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti adına, Hükümetlerimiz arasında teknik işbirliği konusunda imzalanmış 16 Haziran 1970 tarihli Anlaşma uyarınca, “İlerici Çiftçi Çalışma Grupları Kurulmasının Teşviki” projesi ile ilgili olarak aşağıdaki Anlaşmanın imzalanmasını önermekten şeref duyarım. 

            1. Almanya Federal Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri, Tarımsal Üretimin İyileştirilmesi Alanında İşbirliğine devam edeceklerdir. 

            Projenin amacı kendi hesaplarına çalışan tarım işletmelerinin birlikte, kendi kendilerini finanse ederek gelişmeleri için bir örgütlenme modeli yaratmak ve bunu gerektiğince denemektir. Bu çerçevede Tekirdağ İdari bölgesinde, bir pilot uygulama olarak, ilerici çiftçi çalışma gruplarının yerleşmesinin teşvik edilmesi düşünülmektedir. 

            2. Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti, sözkonusu projeye aşağıdaki belirtilen katkılarda bulunacaktır: 

            (1) Federal Almanya Cumhuriyeti aşağıda belirtilen uzmanları gönderecektir. 

            (a) 36 uzman/ay’ı aşmamak üzere tarım ekonomisi, canlı hayvan üretimi ve proje yönetimi alanlarında bir uzman. 

            (b) 36 uzman/ay’ı aşmamak üzere bir bitki üretim uzmanı, 

            ( c) Toplam 10 uzman/ay’ı aşmamak üzere, projenin son değerlendirilmesi de dahil bazı özel hizmetler için, kısa dönemlerle gönderilecek uzman ve müşavirler,

            (d) 12 uzman/ay’ı aşmamak üzere, temel ve ilave eğitim amacıyla proje üzerinde çalışacak ve özel proje hizmetlerini üstlenecek bir uzman yardımcısı, 

            Sözkonusu uzmanların gönderilmesi, Alman Tarım Birliği’nin (Deutsche Landwirtschafts-Gesell-schaft) (DLG) göndereceği kısa dönemli uzmanları etkilemeyecektir. 

            (2) Proje için kullanılacak araçların (azami iki binek otosu ve iki motosiklet), büro makineleri, basım-yayın teçhizatı, aletler, takımlar, görsel-işitsel yardımcı cihaz ve aletler, literatür, prototip olarak, tarım araç ve gereçleri ve bunların yanısıra çeşitli eğitim ve tüketim malzemeleri temin edecektir.

            (3) Aşağıda belirtilen masrafları karşılayacaktır. 

            (a) Azami 288 ay boyunca yerli personelin istihdamı, 

            (b) Türk personelin seyahat masrafları, uzman kuruluşlar tarafından düzenlenen faaliyetler ve koordinasyon hizmetleri, 

            ( c) Projenin Türkiye’deki işletme ve yönetimi, 

            (d) Muhtelif hizmetler için kısa-dönem Türk uzmanların tahsisi, 

            (e) Destekleyici tanıtım malzemesi, tercüme ve teknik yayınların hazırlanması; 

            (4) Almanya Federal Cumhuriyeit Hükümeti, çalışma grupları tarafından üstlenilen ortak projelerin orantılı olarak finanse edilmesi amacıyla, Türk tarafı temsilcisi kurum olan TZOB(Türkiye Ziraat Odaları Birliği) ile 21 Eylül 1988 tarihinde akdolunan finansman anlaşması tutarını DM 200.000 (İkiyüzbin Alman Markı) taturında artırmaya hazırdır. Mali katkının nasıl kullanılacağına ilişkin karşılıklı olarak mutabık kalınan hükümler ile finansmanının sağlanmasına esas teşkil eden şart ve hükümler değişmeksizin aynen geçerli olacaktır. Finansman anlaşması, Almanya Federal Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan kanun ve mevzuat hükümlerine tabi olacaktır. 

            (5) Aşağıda belirtilen giderlerin karşılanması: 

            (a) Gönderilen uzmalar ile ailelerin, kendileri tarafından karşılanmayan konaklama masrafları, 

            (b)  Gönderilen uzmanların Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ve dışında yapacakları resmi seyahat ve gezilere ait masrafları, 

            ( c) Aşağıda 3( g) parafrafında belirtilen masraflar ve depolama ücretleri hariç olmak üzere, yukarıda (2) bendinde sözü edilen malzemelerin proje sahasına kadar nakliye ve sigorta masrafları, 

            (d) Gönderilen uzmanların araçları ile ilgili işletme ve bakım masrafları, idari giderler ve sıkıntı çekilen özel hallerde projeyi yürütmek ve alınacak tedbirlerin getireceği işletme maliyetleri, 

            (6) Aşağıdaki konularda hazır olacaktır; 

            (a) Ülkelirene döndüklerinde projede görevlendirilecek, gönderilen uzmanların iş ve sorumluluklarını devralacak azami dört Türk uzman için bitki ve canlı hayvan üretimi ve bunun yanısıra geliştirme yöntemleri hususunda 18 ay’ı geçmemek üzere tamamlayıcı eğitim verilmesi, 

            (b) Projeyehas sorunlar üzerinde tarımsal gelişim uzmanları ve çalışma grup liderlerine Türkiye ve komşu ülkelerde, kısa dönem tamamlayıcı eğitim kursları, seminerler ve araştırma gezileri şeklinde azami 18 ay’ı geçmemek üzere eğitim verilmesi, DLG fonları kapsamında finanse edilen karşılıklı tamamlayıcı eğitim kursları, yukarıda sayılan kurslara dahil değildir. 

            3. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, sözkonusu projeye aşağıda belirtilen katkıları sağlayacaktır: 

            (1) 
            (a) Beheri azami 36 aylık dönemler için, ikisi Türk tarafında koordinatör kuruluş TZOB’nin genel merkezinde ve birisi de kurumun Tekirdağ Bölge Müdürlüğünde görevlendirilmek üzere, tarımsal yayın çalışması  ve koordinasyonu alanlarında en az üç uzman ve beş adet yardımcı sağlanması; 

            (b) TZOB Koordinasyon biriminde bulunan Türk uzmanlar için gerekli araçların sağlanması ve araç işletme masraflarının üstlenilmesi; 

            (c) TZOB Koordinasyon birimi uzman ve mütehassıslarının Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti tarafından karşılanmayan seyahat masraflarının üstlenilmesi; 

            (d) TZOB’nin, çalışma gruplarına gerekli katkıda bulunabilmesini teminen desteklenmesi, 

            (e) Projenin planlanması, organizasyonu ve yürütülmesi için temel şartların olşuturulması, 

            (f) TZOB’nin Ankara’daki koordinasyon ofisi için, telefon dahil olmak üzere tam tefrişat ve teşekküllü büroların ve bunların yanısıra proje araçları için gerekli park yerlerinin, masraflır kendisine ait olmak üzeer temini; 

            (g) Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti adına projede kullanılmak üzere sağlanan malzemelerin, lisans, berat, gümrük resmi, ithalat ve ihracat vergileri ve sair resmi masraf ve harçların yanısıra her türlü depolama ve ardiye masraflarından muaf tutulması ve bunların gecikmeye mahal verilmeksizin gümrüklerden çekilmesini temin etmek; sözkonusu muafiyetler, yürütme organının isteği üzerine, Türkiye Cumhuriyeti’nde imal ve temin olunan malzemeler için de uygulanavcaktır; 

            (h) Proje ile ilgili alıp, Alman tarafı’nca üstlenilmeyen işletme ve bakım masraflarının karşılanması; 

            (i) Gönderilen uzmanların görev  ve sorumluluklarının mümkün olan en kısa sürede Türk uzmanlarca devralınmasının sağlanması. 

            Türk uzmanların, Türkiye Cumhuriyeti, Almanya Federal Cumhuriyeti ve anlaşma kapsamına giren diğer ülkelerde temel veya tamamlayıcı eğitimden geçmeleri gerektiği taktirde, Türk Hükümeti Ankara’daki Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliği, ya da Elçilik tarafından tayin olunacak uzmanlarla işbirliği içerisinde, sözkonusu eğitime katılacak yeterli sayıda adayı zamanında tespit edecektir. 

            Sözkonusu eğitim için kursiyerleri mutlak surette, eğitimlerini müteakip asgari beş yıl süreyle proje kapsamında çalışmayı taahhüt eden adaylar arasından seçecektir. Sözkonusu Türk uzmanların yeterli ve uygun bir ücret almalarını temin edecek ve aynı zamanda sözkonusu eğitimle ilgili seyahat masraflarını da üstelenecek ve karşılayacaktır. 

            (2) İlgili standart ve mevzuatlara göre, işbu anlaşma kapsamında hükme bağlanan eğitimi almış Türk vatandaşlarının eğitim neticesinde başarıyla geçecekleri sınavlar Türk Hükümetince kabul görecek ve geçerliliği onaylanacaktır. İlgili şahısların meslek, atama ve terfi, gibi eğitimleriyle orantılı olarak her türlü haklardan yararlanmalarını sağlamak, Türk Hükümetinin sorumlulukları arasındadır. 

            (3) Türk Hükümeti gönderilen uzmanların, kendilerine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirirken gerek duyabilecekleri her türlü yardımı sağlayacak ve gerekli her türlü kayıt ve belgeyi verecektir. 

            (4) Projenin yürütülmesi için gerekli olup proje düzenlemelerine göre Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti tarafından sağlanmayan tüm katkıların sağlanması, Türk Hükümetine aittir. 

            4. (1) Yukarıdaki 2 (1) bendi gereğince gönderilen uzmanlar; 

            (a) Projenin planlanması, organizasyonu ve yürütülmesi ile ilgili olarak Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB)’ne gerekli danışmanlık hizmetlerini ve yardımı sağlayacaklardır. 

            (b) Trakya Bölgesi’nde kendi hesabına çalışan  ve ekonomik olarak kendi kendine yeterli azami beş 
çalışma grubunun oluşturulmasına öncülük edeceklerdir. 

            ( c) - Tarımsal üretimle ilgili hedef grubun en önemli sorunlarının ve 

            - Hedef gruba verilen hizmetlerdeki belli başlı eksikliklerin 

            Analizi için gerekli düzenlemeyi sağlayacak ve işbirliği yapacaklardır. 

            (d) Aşağıda belirtilen konularla ilgili olarak çalışma gruplarına karar alıcı yardımlar sağlayacaklardır: 

            - Öncelik arzeden önlemlerin belirlenmesi, 

            -Önerilen proje ve programların uzmanlık gerektiren teknik ayrıntılarının belirlenmesi ve tespiti, 

            -Belirlenen proje ve program önerilerinin ferdi ve genel ekonomik etkinliğinin analiz edilmesi, 

            - İşçiler çalışma grup üyeleri ve potansiyel üyeler için bilgi ve eğitim programlarının geliştirilmesi, 

            - Geliştirilmesi ve iyiletirilmesi uygun görülen proje ve/veya programların yürütülmesi, 

            (e) Çalışma gruplarının bağmısızlığının finanse edilmesi ve teminat altına alınması amacıyla aktif işbirliği içinde bulanacaklardır. 

            (f) - Organizasyon modelinin diğer projelere uygulanabilirliği, 

            - Bulguların yayınlanması ve

            - Muhtemel bir izleme safhasının planlanması 

            açılarından, pilot projede elde edilen bulgu ve deneyimleri değerlendirecek ve belgeleyeceklerdir; 

            (g) Çalışma gruplarının ortak projelerinin orantılı olarak finanse edilmesi amacıyla bir fon oluşturulması ile ilgili tavsiyelerde bulunacaklardır. Fonlar finansman anlaşmasının yenilenmesi suretiyle yıllık taksitler halinde sunulacak ve kullandırılacaktır. Fonların nasıl kullanılacağı, yapılacak finansman anlaşmasının yönetmeliğinde belirlenecektir. 

            (2) Yukarıda (1) benmdinde belirtilen görevler kapsamında gönderilen uzmanlar Alman işverenleri ile mevcut sözleşme ilişkilerini etkilemediği sürece proje yönetimine karşı sorumlu olacak ve yönetimin denetimi altında çalışacaklardır. 

            5. Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti adına projede kullanılmak üzere gönderilen malzemeler, Türkiye Cumhuriyeti’ne vardığı anda TZOB’nin mülkiyetine geçmiş kabul edilecektir. TZOB, sözkonusu malzemeleri, görevlerini yerine getirmeleri amacıyla çalışma gruplarının emrine ve kullanımına tahsis edecektir. Malzemelerin çalışma gruplarına tahsisi ve dağılımı ile ilgili hususlara karar verme yetkisi proje yönetiminde olacaktır. Malzemeler herhangi bir sınırlandımaya tabi olmaksızın, projenin ve uzmanların kullanımına tahsisi edilecektir. 

            (6) (1) Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti adına sağlanan katkılar, Deutcshe Gesellschaft Für Technishe Zusammnenarbeit (GZT) GmbH (Alman Teknik İşbirliği Kurumu), Eschborn kanalıyla sağlanacaktır. 

            GTZ, bir ortaklık ruhu içerisinde projenin yürütülmesi hususunda Deutsche Landwirtschafts Gesellschaft (DLG) E.V., Frankfurt/Main ile işbirliği içerisinde çalışacak ve fiili yürütme faaliyetleri için DLG - Agriservice (DLG Tarım Servisi)’ni görevlendirecektir. 

            (2) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Projenin yürütülmesi için Türkiye Ziraat Odaları Birliği’ni (TZOB) görevlendirecektir. 

            (3) Yukarıdaki (1) ve (2) bentleri uyarınca görevlendirilen kurumlar, işlem ve faaliyetlerin proje ilerlemesine uygun olarak gerektiği şekildev adapte edileceği bir faaliyet planı dahilinde yürütülmesi ile ilgili ayrıntıları müştereken temin edeceklerdir. 

            7. İşbu belgede belirtilen düzenlemeler diğer tüm hususlarda yukarıda zikrolunan 16 Haziran 1970 tarihli anlaşma hükümlerine tabi olacaktır. 

            Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin yukarıda (1) den (7) ye kadar olan maddelerde belirtilen önerileri kabul etmesi halinde, işbu Nota ile, Ekselenslarının T.C. Hükümetinin bu anlaşmayı kabul ettiklerini belirten cevabi Notası, iki Hükümet arasında cevabi Notanın tarihinde yürürlüğe girecek bir anlaşma oluşturacaktır. 

            Ekselans, en derin saygılarımı kabul buyurunuz.”

                                                                                                                        İmza 

            Not : İngilizce metni 11 Ekim 1992 gün ve 21372 sayılı Resmi Gazete’dedir.