Milletlerarası Sözleşmeler  
Resmi Gazete: 20.09.1992 Sayı : 21351 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 32 Sahife:
     
Milletlerarası Sözleşme
 
Karar Sayısı: 92/3440 
Karar Tarihi : 24/08/1992 
     
             Bağımsız Avrupaç Program Grubu (IEPG) Araştırma ve Teknoloji Paneli (Panel-II) faaliyetleri çerçevesinde yürütülen Avrupa Uzun Vadeli Savunma İşbirliği Programı (EUCLID) kapsamında, “İnsan Faktörleri Alanında Teknoloji-Eğitim Maksatları için Simülasyon” konulu Avrupa Müşterek Öncelikli Alanı (CEPA-11)’nda Türkiye’nin katılma kararı aldığı “Görev ve/veya Muhabere Simülasyonu” başlıklı Araştırma ve Teknoloji Projesi (RTP 11.3)’nin 14 Nisan 1992 tarihinde Brüksel’de imzalanan ilişik Uygulama Düzenlemesi’nin onayanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 18/8/1992 tarihli ve MGNA-IV/7364 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 6 ncı maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/8/1992 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
             
Turgut ÖZAL
Cumhurbaşkanı
  
Süleyman DEMİREL
Başbakan
     
E.İNÖNÜ
Devlet Bakanı ve Başb.Yrd.
C.ÇAĞLAR
Devlet Bakanı
T. ÇİLLER 
Devlet Bakanı 
M. A. YILMAZ 
Devlet Bakanı V. 
İ.TEZ
Devlet Bakanı
A.GÖNEN
Devlet Bakanı
T.AKYOL
Devlet Bakanı
G.ERGENEKON
Devlet Bakanı
O.KİLERCİOĞLU
Devlet Bakanı
M.KAHRAMAN
Devlet Bakanı
M. BATALLI 
Devlet Bakanı V.
M.A.YILMAZ
Devlet Bakanı
E. ŞAHİN
Devlet Bakanı 
Ş.ERCAN
Devlet Bakanı
M.BATALLI
Devlet Bakanı 
M.S.OKTAY
Adalet Bakanı
N. AYAZ
Milli Savunma Bakanı 
İ.SEZGİN
İçişleri Bakanı
H. ÇETİN 
Dışişleri Bakanı 
S.ORAL
Maliye ve Gümrük Bakanı
K.TOPTAN
Milli Eğitim Bakanı 
O.KUMBARACIBAŞI
Bayındırlık ve İskan Bakanı 
Y. AKTUNA
Sağlık Bakanı 
Y. TOPÇU 
Ulaştırma Bakanı 
A. GÖNEN 
Tarım ve Köyişleri Bakanı V. 
M. MOĞULTAY
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan
M.T.KÖSE
Sanayi ve Ticaret Bakanı
E.FARALYALI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
D.F.SAĞLAR
Kültür Bakanı
A.ATEŞ
Turizm Bakanı
V.TANIR
Orman Bakanı
B.D. AKYÜREK
Çevre Bakanı 
  
AVRUPA UZUN VADELİ SAVUNMA İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN PROGRAM MUTABAKAT MUHTIRASI ALTINDA UYGULAMA DÜZENLEMESİ

 
AMÖA NO  : 11 ATP NO: 11.3
AMÖA BAŞLIĞI  : İnsan Faktörleri Alanında Teknoloji-Eğitim
  maksatları için Simülasyon 
ATP BAŞLIĞI  Görev ve/veya Muhabere Simülasyonu 
LİDER ÜLKE  : Almanya 
KATILAN ÜLKELER  : Almanya 
  İtalya 
  Hollanda 
  İspanya 
  Türkiye 
  İngiltere 
GİZLİLİK DERECESİ  : NATO Gizli’ye kadar. 
            I. GİRİŞ 
            Bu Uygulama Düzenlemesi, “Görev ve/veya Muhabere Simülasyonu” olarak adlandırılan EUCLID projesini yürütmek üzere imlayanlar arasında bir anlaşmadır ve Lider Ülkeye, iştirakçi ülkeler adına hareket etme ve bu anlaşma şartları kapsamında ortaya çıkacak bir sözleşmede iştirakçi ülkeler taahhüt altına sokma yetkisi verir. 

            Bu Uygulama Düzenlemesi EUCLID PMM.sı ile uyumludur ve Lider Ülke bu anlaşmayı imzalayanlar adına yükümlülükler altına girecek ve PMM. nda sağlanan bütün hakları teminat altına alacaktır. 

            2. RTP AMACI 
            Bu Program mevcutsimülasyon kolaylıklarını kullanarak, katılan ülkelerin, gerekli teknoloji ve metodlarla ilk öncelikle bir Kompleks Hava Harekatı Eğitim Sistemi demonstratörünü gerçekleştirmesini sağlayacaktır. Sistemin Kara ve Deniz Kuvvetlerine uygulanması için yeterli büyüme potonsiyeli olmalıdır. 

            3. İŞİN KAPSAMI 
            - Çok elemanlı simülasyon ve 

            - Görev tatbikatı 

            alanlarında geleceğin eğitimi, bugünün teknoloji düzeyiyle yerine getirilemeyen teknolojileri gerektirir. 

            - Çok elemanlı muharebe 

            - Silah sistemleri performansı 

            - Düşmanın davranışı 

            - Taarruz/savunma koordinasyonu 

            - Belirsizlikler 

            - Ve benzerleri hususların 

            gelecekteki simülasyonu, diğer araştırma alanlarına ilave olarak aşağıda belirtilen alanlarda da araştırmaya ihtiyaç duyar. 

            * Ağ (Network) simülasyonu 

            (Protokol, transfer, yapı, yönetim) 

            * Gerçek zamanda hesaplama yapıları 
  
            * Birbirini etkileyen senaryo yazılımı 

            * Gerçek zamanda uygulanabilir Yapap Zeka (AI) metodları 

            * İlgili C’I sistemi (gerçek ve simüle edilmiş) 

            * Kontrol yeteneği 

            * İşletme, bilgilendirme/bilgi alma 

            Bu araştırma dört adet iş paketi (İP) içinde gerçekleştirilebilir: 

            İP 1: Görev tatbikatı için yeteneklerin geliştirilmesi. 

            Görev alanının çok gerçekçi veri tabanı içinde elde edilen keşif bilgisinin hızlı bir şekilde uygulanması anahtar teknolojilerden birisi ise de; bu İP aşağıdaki hususlar üzerinde yoğunlaşır: 

            - Senaryo yazılımı (S/W) 

            - Senaryo elemanları 

            - Birbirini etkileyen senaryo oluşumu 

            - Demonstratörler ve S/W senaryosunu uygulamak için donanım mimarisi. 

            İP 2: Mevcut tekniklerin askeri takım (grup) operasyonlarına uygulanması. 

            İP 3: Müşterek kuvvet tatbikatlarını yapabilmek için yeteneklerin geliştirilmesi (kompleks hava harekatı) . 

            İP 4: Mevcut C3 - sistemlerinin muhabere simülasyonu içine gerçek zamanda entegrasyonu. 

            4. İŞ PROGRAMLARI 

            İş programlarının tamamı, dört yıllık bir zaman içinde aşağıdaki iş fazlarında gerçekleştirilecektir. 

            1. Konsept tanımlaması 

            Kompleks hava harekatı demonstratörü için konsept oluşturulması. 

            2. Bileşen Geliştirme 

            Kompleks hava harekatı için bileşenlerinin tasarımı ve geliştirilmesi. 

            3. Entegrasyon ve karşılıklı bağlantı 

            4. Demonstratörler 

            5. Pilot değerlendirmesi 

            6. Dokümantasyon 

            7. Tavsiyeler 

            5. YÖNETİM VE SÖZLEMEYE İLİŞKİN DÜZENLEMELER 

            RTP 11.3 Yönetim Grubu, ilgili EUCLID kurallarına uygun olaak oluşturulur. Yönetim Grubu, Lider Ülkenin desteğiyle, Proje Şartnamesinin onaylanmasından, teklif seçiminin tüm safhalarından ve işlemlerin izlenmesinden sorumlu olacaktır. Başkan Lider Ülke tarafından atanacak, her iştirakçi ülke bir temsilci görevlendirilecektir. Başkana haber vermek suretiyle, temsilci zaman zaman değişitirilebilecek, ancak iştirakçiler sürekliliği korumaya çalışacaklardır. Yönetim Grubu yılda en az iki defa toplanacaktır. Bütün kararlar oy birliği ile alınacaktır. 

            Lider Ülke, Proje Şartnamesinde tanımlanmış işi gerçekleştirmek üzere, diğer iştirakçiler adına sözleşme yapmaya ve iştirakçileri, iştirakçi alt yüklenicilere yetkisi verilmiş ödemlerin yapılması için taahhüt altına sokmaya yetkilidir. Lider Ülke, iştirakçilerle ilgili bütün hakları yükleniciden istemeyi üstlenir. 

            Sözlşemeye ilişkin düzenlemeler, projedeki ilerlemeyi ve projenin durumunu değerlendirmek üzere, projenin her ana iş programı için, her yıl en az bir defa gözden geçirme aşaması tüanımlanmalıdır. Yönetim Grubu tarafından ilerlemenin tatmin edici olmadığının beilrlendiği bir veya daha fazla iş programının zamanından önce sona erdirilmesine dair düzenlemeler tespit edilmelidir. 

            Lider Ülke, birincil ve esas alt yükleniciler (yani, iştirakçilerden Ödeme talep eden firmalar) seviyesindeki bütün sözleşmelerin kopyalarını her iştirakçinin uygun Hükümet Kuruluşu tarafından muhafaza edilmek üzere hazırlayacaktır. 
  
            6. YAZILIM İHTİYAÇLARI 

            Teslim edilecek son nesne olarak üretilen yazılım, kabul edilebilir bir dil kullanılarak tanımlanacaktır. Yazılım, kabul edilmiş yüksek seviyeli bir tasarım metodu kullanılarak tasarımlanmalıdır. İdeal olarak, yazılım tasarımını ve uygulamasını desteklemede kullanılan her türlü araçlar, tanımlama ve tasarım metodlarıyla entegre edilebilmelidir. 

            Bu programda kullanılmak için üretilen tüm yazılım, tamamen belgelenmiş olacaktır. Dokümantosyan aşağıdakileri içerecektir: 

            - Yazılım fonksiyonlarının İngilizce olarak açıklanmasını, 

            - Kabul etstleriyle ilgili bilgileri ve doğru sonuçları, yazılım için gerekli giriş bilgilerini ve yazılımın kullanıcısı tarafından ihtiyaç duyulan diğer bilgileri içeren bir kullanma talimatını. 

            Yeni yazılımların tümü Ada dilinde yazılmalıdır. 

            7. DONANIM İHTİYAÇLARI 

            Programda, mümkün olduğunda mevcut simülatörler esas alınarak araştırma yapılacaktır. Önemli miktarda yeni donanımlar yapılmayacaktır. Ancak, demonstrasyon amacıyla mevcut simülatörlere yeni kabiliyetler eklenebilir. 

            8. RAPOR İHTİYAÇLARI 

            Dört adet İP’nin tümünü kapsayan üç ayda bir gözden geçirme raporu olacaktır. Bu üç aylık rapor, kontratın başlama tarihinden itibaren her üç ayda bir TYET tarafından ATP 11.3 Yönetim Grubuna sunulacaktır. Üç aylık rapor, üzerinde anlaşmaya varılmış önemli proje aşamaları toplantısını etkileyecek her türlü teknik ve idari problemlere, bu problemlerin çözümü için önerilere ve araştırmayı yeniden programına uygun hale getirecek bir plana dikkat çekecektir. Üç aylık raporlar ayrıca, en son üç aylık tekrar raporundan itibaren olan zaman diliminde yayınlanan teknik raporların listesini içerecektir. 

            Son yönetim raporu, ATP 11.3 araştırma programının sonuçlarını ayrıntılı olarak açıklayacaktır. Madde 3’de bahsedilen dört adet iş paketi içerisinde üretilen bilginin tümüne referans verilir. Bu raporda, araştırmanın sonuçları etraflıca detaylandırılacak, yayınlanan teknik raporların listesi verilecek, sonuçlar çıkarılacak ve ilgili alanlardaki gelecek araştırmalar için tavsiyelerde bulunulacaktır. 

            Yazılım, yazılım ihtiyaçları ile ilgili bölüme uygun olacaktır. 

            Bütün bu raporlar İngilizce olarak yazılacaktır. 

            9. ATP İÇİN MAKSİMUM HÜKÜMET MALİ TAAHHÜTÜ 

            Bütün iştirakçi ülkeler için maksimum hükümet mali katkısı, 1.8 MECU’lük değer esas alınarak belirlenecektir. 

            Türkiye için, bir DDI ülkesi olarak maksimum taahhüt 0,9 MECU olacaktır. 

            İştirakçinin taahhütü içerisinde kaynaklarının herhangi bir kısmı Hükümetten gelmiyorsa veya sanayiden beklenen katkılar dolayısıyla iştirakçinin taahhüdünde azalma olursa, PMM. nin Bölüm X, Paragraf 7. sine göre yapılan ödemeler, Hükümetin taahhüdünün tamamını karşılaması veya sanayiden beklenen katkının sonucu olarak taahhüdde azalma olmaması durumuna göre göz önüne alınacaktır. 

            10. FON MEVCUDİYETİ 

            Her ülke, görülen profil içerisinde, aşağıdaki tavanlara kadar kendi milli ET’lerine fon bulmakla yükümlüdürler. Bu taahhüt resmi olarak bağlayıcı olacaktır. Milli endüstrilere ödemeler, direkt olarak ve ilgili ülkenin Milli Para biriminde yapılacaktır. Her ülke gerektiğinde, gerekli fonları sağlamakla yükümlüdür. 
  
ÜLKE  MİLLİ HÜKÜMET  FON PROFİLİ 
  TAAHHÜDÜN   
  TAVANI   
  
  (KDV dahil)  Yıl 1 Yıl 2 Yıl 3 Yıl 4
ALMANYA  3,670 MDM 0,920 1,110 1,110 0,550
İTALYA  1840 MİLit 460 555 555 270
HOLLANDA  4,310 MHFL 1,030 1,240 1,240 0,620
İSPANYA  233 Mptas  58 70 70 35
TÜRRKİYE  5148 MTL 1287 1543 1544 774
İNGİLTERE  1,250 MSterlin 0,310 0,375 0,375 0,190
            Yukarıda bahsedilen değerler enflasyonla artırılmayacaktır. 

            Hükümet taahhütlerine ilave olarak, sanayiden mali katkı beklenecektir. 

            İtalya’nın bu ATP.ye katılımı, İtalyan Hükümetinin vermeyi taahhüt ettiği 1840 Milyon Lirete ilaveten minimum 920 Milyon Litrelik bir sanayi katkısının olmasına bağlıdır. Sanayiden beklenen bu mali katkının yerine getirilememesi durumunda İtalya Projeden çekilcektir. 

            Türkiye’nin bu ATP.ye katılımı, Türk Hükümetinin vermeyi taahhüt ettiği 5148 Milyon Liraya ilaveten minimum 572 Milyon Liralık bir sanayi katkısının olmasına bağlıdır. Sanayiden beklenen bu mali katkının yerine getirilememesi durumunda Türkiye Projeden çekilecektir. 

            İtalya ve Türkiye’nin minimum sanayi katkısının, yukarıda diğer ülkeler için öngörülen ilave sanayi mali katkısına paralel olarak artış göstereceği beklenmektedir. 

            Enflasyona endekslama, gerektiğinde, iştirakçi ülkelerce kenid kanunlarına göre yapılacaktır. 

            11. FATURALARIN ÖDENMESİ İÇİN MÜSAADE EDİLEN VADE 

            Milli Savunma Bakanlıkları tarafından faturalara karşılık iştirakçi alt yüklenicilere yapılacak ödemeler, ALMANYA’nin her bir iştirakçi ülkeye yaptığı bildirimin alındığı tarihten sonraki 60 gün içinde yapılacaktır. 

            12. ÖDEMELER İÇİN YETKİLİ OLAN BAŞVURU ADRESLERİ 

            Lider ülke, ödemeleri yapmak üzere EK-1’de listelenen Milli Fatura Ödeme Şubelerini yetkili kılacaktır. Yönetim Grubu üyeleri ödeme yetkisinin verilişinden haberdar edilecektir. 

            13. SÖZLEŞME YETKİLERİ 

            Sözleşme yapmaktan sorumlu Hükümet Kuruluşunun adı ve diğer ülkelerde sözleşme işlerini idare etmekten sorumlu Hükümet Kuruluşlarının adları EK-2’de verilmiştir. 

            14. MUAYENE VE KALİTE GARANTİSİ 

            STANAG 4107 ve 4108’e uygun Muayene ve Kalite Garantisi 

            15. KONFİGÜRASYON İDARESİ 

            Yüklenici, resmi konfirgürasyon kontrolu altında ATP’den olan tüm taşınabilir çıktıları (raporlar haricinde) muhafaza edecektir. Bu konfigürasyon idare siskeminin tamamı, teklif değerlendirme işleminin bölümünü oluşturacaktır. ihtiyaç, bütün tarafların ilgili alanlardaki tüm gelişme ve değişmeleri açıkca görebilmelerinin sağlanmasıdır. Konfigürasyon idaresi ilgili standartların (örnek, STANAG 4159) prensiplerine uygun olacaktır. 

             16. MALLARIN SAHİPLİĞİ 

            Program sırasında Yönetim Grubu, malların kullanımı, değerlendirilmesi ve sahibi hakkında karar verecektir. 

            17. ATP 11.3’ÜN MİLLİ TEMSİLCİLERİ  

            ATP 11.3 Yönetim Grubu’nun ilk milli temsilcileri EK-3’de verilmiştir. 

            Temsilciler zaman zaman diğer iştirakçilere haber verilerek değiştirilebilir. 

            Tüm iştirakçiler sürekliliği sağlamaya çalışacaklardır. 

            18. ÖZEL HÜKÜMLER  

            Bu Uygulama Düzenlemesi 16 KASIM 1990 tarihli IEPG EUCLID Program Mutabakat Muhtırasının hükümleri altında oluşturulmuştur ve İngilizce olarak bir kopya halinde imzalanacak ve Lider Ülke tarafından muhafaza edilecek ve onaylı gerçek birer kopyası iştirakçi ülkelere, ilgili AMÖA Başkanına ve IEPG Daimi Sekreteryasına dağıtılacaktır. Bu Uygulama Düzenlemesi her iştirakçinin adına son imzanın atıldığı tarihten itibaren yürürlüğe girecektir. 

ATP 11.3
PMM. İMZALAYACAK ÜLKELER:
ALMANYA
İTALYA
HOLLANDA
İSPANYA
TÜRKİYE
İNGİLTERE
 
İMZA  YER  : Brüksel 
  TARİH  14/4/1992
İMZA  YER  : Brüksel 
  TARİH  41/4/1992
İMZA  YER  : Brüksel 
  TARİH  41/4/1992
İMZA  YER  : Brüksel 
  TARİH  41/4/1992
İMZA  YER  : Brüksel 
  TARİH  41/4/1992
İMZA  YER  : Brüksel 
  TARİH  41/4/1992
 
EK - 1
MİLLİ FATURA ÖDEME MAKAMLARI

GE BWB-ZA II 4 
Konrad Adenauer Ufer 2-6 
54 Koblenz 
Almanya 
MOD IT 
Telecomdife 
Viale Universita, 4 
00185 Rome 
İtalya  

MOD/NL/DGM/DWOO 
Kalvermart 32 
PO Box 20701 
2500 ES Den Haag 
Hollanda  

MOD İspanya 
(bilgi bekleniyor)  

MOD Türkiye 
(bilgi bekleniyor)  

MOD İngiltere 
Assistant Director of Accounts (Bill Paying) 
Mersey House 
Drury Lane 
Liverpool 

L2 7 PX 

 
EK-2
SÖZLEŞME HUSUSLARINDA SORUMLU MİLLİ BÖLÜMLER
 
Bundesamt für Wenrtechnik und Beschaffung 
LG I 5 
Konrad Adenauer Ufer 2-6 
54 Koblenz 
Almanya  

MOD IT 
Telecomdife 
Viale Universita, 4 
00185 Rome 
İtalya  

MOD/NL 
Directorate of Materiel RNLAF 
Acquisition Support Group (MDA) 
PO Box 20703 
2500 ES The Hague 
Hollanda  

MOD İspanya 
(bilgi bekleniyor)  

MOD Türkiye 
(bilgi bekleniyor)  

MOD İ ngiltere ADC/NNR 
ST Georges Court 
14 New Oxford Street, Londra WCIA 1EJ 
  

EK-3
MİLLİ TEMSİLCİLER
 
ALMANYA (Başkan )  Mr.H P Müller 
  Bundesamt für Wenrtechnik und Beschaffung 
  LG I 5   
Konrad Adenauer Ufer 2-6   
54 Koblenz 
  Almanya 
İTALYA  Yb. F. Ambrosino 
  MOD, Telecomdife 
  Viale Universita, 4
  00185 Rome 
  İtalya 
HOLLANDA  Alb W. Kauw
  MVD/NL/DGM 
  Kalvermarkt 32
  PO Box 20701
  2500 ES Den Haag
  Hollanda 
İSPANYA  Yzb. F. J. Gomez Ramos 
  Ministerio De Defensa 
  Direction General De Armanmento Y Material 
  SDGTECIN 
  Arturo Soria 289
  2033 Madrid, İspanya 
TÜRKİYE  Yzb. E. Torun 
  Milli Savunma Bakanlığı 
  ARGE Dairesi, Ankara 
  Türkiye 
İNGİLTERE  Md. N. Seavers 
  Defence Research Agency 
  Aerospace Division 
  Flight Systems Business Unit 
  R177 Building, RAE
  Farnborough, Hants. GU14 6TD
  İngiltere 
            Not : İngilizce metni 20 Eylül 1992 gün ve 21351 sayılı Resmi Gazete’dedi