KENAN1  
 
Resmi Gazete: 18.101992 Sayı : 21379 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 32 Sahife:
     
Milletlerarası Antlaşma
 
Karar Sayısı: 91/3441 
Karar Tarihi : 24/08/1992    
     
            Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı arasında hazırlanması ekli listelerde sayıları, konuları ve Hükümetimiz adına imza tarihleri belirtilen ilişki proje belgeleri ve eklerin onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 18/8/1992 tarihli ve EİUE-II/2278-5163, 2219-5164 sayılı yazıları üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/8/1992 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
                                                                                                                          Turgut ÖZAL 
                                                                                                                            Cumhurbaşkanı 
 
Süleyman DEMİREL 
Başbakan
     
E.İNÖNÜ 
Devlet Bakanı ve Başb.Yrd.
C.ÇAĞLAR 
Devlet Bakanı
T. ÇİLLER  
Devlet Bakanı 
M. A. YILMAZ  
Devlet Bakanı V. 
İ.TEZ 
Devlet Bakanı
A.GÖNEN 
Devlet Bakanı
T.AKYOL 
Devlet Bakanı
G.ERGENEKON 
Devlet Bakanı
O.KİLERCİOĞLU 
Devlet Bakanı
M.KAHRAMAN 
Devlet Bakanı
M. BATALLI  
Devlet Bakanı V.
M.A.YILMAZ 
Devlet Bakanı
E. ŞAHİN 
Devlet Bakanı 
Ş.ERCAN 
Devlet Bakanı
M.BATALLI 
Devlet Bakanı 
M.S.OKTAY 
Adalet Bakanı
N. AYAZ 
Milli Savunma Bakanı 
İ.SEZGİN 
İçişleri Bakanı
H. ÇETİN  
Dışişleri Bakanı 
S.ORAL 
Maliye ve Gümrük Bakanı
K.TOPTAN 
Milli Eğitim Bakanı 
O.KUMBARACIBAŞI 
Bayındırlık ve İskan Bakanı 
Y. AKTUNA 
Sağlık Bakanı 
Y. TOPÇU  
Ulaştırma Bakanı 
A. GÖNEN  
Tarım ve Köyişleri Bakanı V. 
M. MOĞULTAY 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan
M.T.KÖSE 
Sanayi ve Ticaret Bakanı
E.FARALYALI 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
D.F.SAĞLAR 
Kültür Bakanı
A.ATEŞ 
Turizm Bakanı
V.TANIR 
Orman Bakanı
B.D. AKYÜREK 
Çevre Bakanı 
 
 
24/8/1992 Tarihli ve 92/3441 sayılı Kararnamenin Eki
 
PROJENİN 
     
HÜKÜMETİMİZ ADINA
SAYISI 
 
PROJENİN KONUSU 
 
İMZA TARİHİ 
TUR/92/005    Türkiye’de Sosyal Ormancılık    27/7/1992
    Kavramı Üzerine Eğitim     
TUR/91/015   TÜBİTAK’a Uzay Bilimleri ve    27/7/1992
    Teknolojileri Konusunda Yardım    
 
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI TÜRKİYE HÜKÜMETİ PROJESİ
PROJE DÖKÜMANI
 
Sayı ve Konu  : TUR/92/005/A/01/12 Türkiye’de Sosyal Ormancılık 
  Kavramı Üzerine Eğitim 
Süre  : 12 Ay 
Proje Yeri : Ankara 
ACC/UNDP Sektör   
ve alt Sektör : 0450 Ormancılık 
Hükümet Sektör   
ve alt Sektör  : Tarım (Ormancılık) 
Hükümet Uygulayıcı Birimi  : Orman Bakanlığı 
Yürütme Birimi  : FAO-Birleşmiş milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı 
Tahmini Başlama Tarihi : Mayıs 1992
Hükümet Girdileri : 1 000 000 000 TL. 
(Ayni)   
UNDP ve toplam maliyetin dağılımı 
UNDP IPF  75.000 $
Toplam  75.000 $
            Kısa Tanımlama
            Ormanlardan elde edilen halihazırdaki çıktı, toplam ulusal talebi karşılayamamaktadır. Orman Köy toplulukları geçimleri için büyük ölçüde ormana bağımlıdırlar. Sürdürülen kontrolsüz kullanım, mevcut orman kaynaklarının tahribatına yol açmaktadır. Eğitimcilerin eğitimi, yayım faaliyetlerinin başlatılması (kadının dahil edilmesi) aracılığı ile orman/Halk ilişkilerinin geliştirilmesini ve ormancılık programlarında sosyal olarak yönlendirilen katılımcı ormancılık programlarının teşvik edilmesi gerekmektedir.

            Bu proje Orman Bakanlığı personelinin, halk ormancılığı konusunda yürürlükte programlar için yetiştirilmeleri amacı ile hazırlanan bir eğitim programıdır.
 

Adına; 
İmza 
Tarih 
isim/Ünvan 
Hükümet :   
27/7/1992
Sumru NOYAN 
     
Ulaslarası Ekonomik Kuruluşlar 
     
Dairesi Başkanı 
            Yürütme Birimi:
            UNDP:
            Birleşmiş Milletler, proje dökümanının son imza tarihindeki resmi döviz kuru   1.00 Dolar  7050,-TL.

            GENEL ÇERÇEVE
            1. Alt Sektörün Tanımı
            Türkiye’de orman topluluklarını teşkil eden yaklaşık 8 milyon kişi vardır. Geçimleri büyük ölçüde ormana bağımlı olan bu topluluğun faaliyetleri orman ekosistemi üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Gelirlerin düşük olması nedeniyle, bu bölgedeki köylüler, çoğunlukla orman koruma, havza idaresi ve ağaçlandırmaya çok ciddi zararlar vererek ormanı yasa dışı kullanmak zorunda kalmaktadırlar.

            Günümüzde, ormanlardan elde edilen çıktı, odun ürünleri için gerekli olan toplam milli talebi karşılayamamaktadır. Nüfusun hızlı artmasıyla birlikte arz ve talep arasındaki açık genişleyerek önümüzdeki yıllarda muhtemelen danha ciddi boyutlara erişecektir.

            2. Evsahibi Ülke Stratejisi

            Sosyal ormancılık devlet orman alanlarında arazi kullanımındaki anlaşmazlıklara çözüm getirmeye çalışan yeni ve denenmemiş bir yaklaşımdır. Daha fazla ulaşma kabilinden diğer bir çok ülkede benzer konularda getireln çözümlemeler, burada yaşayan insanlarla birlikte yönlendirilen politikanın daha iyi sonuçlar verdiğini açıkça göstermiştir. Orman Bakanlığı doğal kaynakların yapısındaki hızlı bozulma ile ciddi sosyo-politik gerileme neden olan şartlar dahilinde mümkün olan en iyi şekilde mevcut yasa ve düzenlemeleri güçlendirmeye çalışmaktadır.

            Bu şartlar altında çabalar, eğitimcilerin eğitimi, yayım faaliyetlerinin başlatılması, ormancılık politikası ve yasalardaki düzenlemeler aracılığı ile orman/insan ilişkilerinin geliştirilmesi, seçilen alanlardaki orman köylerinin katılımı ile sosyal olarak yönlendirilen ormancılık programlarının teşvik edilmesi olmalıdır.

            Bu gibi sahalarda gerçekleştirilmiş uygun kabul edilen sosyal ormancılık uygulamaları ile, ormanlar üzerindeki nüfus baskısını azaltmak, orman koruma ve idaresini en iyi şekilde geliştirmek ve verimsiz alanların verimli  orman sahalarına dönüştürülerek bu sahaların oranını arttırmak mümkün olacaktır.

            3. Geçmişte veya Devam Etmekte Olan Yardım

            İsviçre Hükümeti tarafından finanse edilen Halk Ormancılığı konusunda büyük bir proje GCP/TUR/045/SWI seçilen havzalardaki ormancılık faaliyetlerinde halkın katılımının amaçlayarak 1992 yılında başladı.

            Hali hazırda Zonguldak’ta Alman GTZ katkılı iki taraflı bir proje devam etmektedir. Bu projede orman köylülülerinin katılımı ile özellikle seçilen orman topluluklarındaki ormancılık faaliyetleri geniş bir bölümde ele alınır.

            Özellikle bu amaç için yetiştirilen orman yayım servisi, ağaç dikiminden, mantar ve meyve gibi odundışı ürünlerin yetiştirilmesine kadar orman topluluklarındaki her çeşit faaliyeti kapsayan çalışmalarla köylülüleri eğitmektedir.

            Nisan 1985 esnasında, WFP/FAO Heyeti Hükümetin taleplerine karşılık Kastamonu, Çorum, Tokat, Elazığ, Erzincan, Adıyaman olmak üzere altı ilde Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu çalışmalarına yönelik bir WFP yardımı ile ilişkili bir projeyi desteklemiştir.

            WFP destekli (TUR 2819) çalışmaları Nisan 1986 tarihinde altı ilde başlamıştır. Bu proje orman köylülerini işgücü olarak istihdam eder ve 26.200 ha. erozyon kontrolu ve 19.000 ha. ağaçlandırmanın yanısıra toplam 13.100 ha.lık mera’yı geliştirmek için yardımı öngörür. Bu agroforestry, aynı hedef grubuna yönelik olacak ve aşağıdaki faaliyetlere yardım sağlayacaktır:

            - Sel yarıntıların durdurma
            - Tohumlama
            - Çit yapma
            - Bakım
            - Yollar, rezervuarlar, hayvanlar için barınak inşası vs.

            Bir ormancılık faaliyeti, ormanda yaşayanların ekonomik durumunu iyileştirmedikçe tamamlanamaz.

            Tahmin edildiği gibi, bu faaliyet orman köylülerinin ekonomik durumlarını devamlı olarak geliştirmek için sosyal ormancılık üzerine önerilen bir faaliyet ile birlikte yürüyecektir. Fakat WFP projesi başladığınd, bu Sosyal Ormancılık projesi sosyal ormancılık uygulama ve metodolojileri konularında tecrübeli personelin azlığı nedeniyle başlatılmıştır.

            4. Alt Sektör İçin Kurumsal Çerçeve
            Halk Ormancılığı ve sosyal ormancılık faaliyetleri  Orman Bakanlığının APK Kurulu Başkanlığının sorumluluğu altındadır. Merkezi seviyede ilk bilinçlendirme, seçilmi arazi yöreleri olarak odak noktaları belirlenmeden önce planlanır.

            B. PROJE GEREKÇESİ
            1. Projenin hitap edeceği problemler: Mevcut durum
            Sosyal ormancılık faaliyetleri yoluyla geliştirmek için uygun olabilecek (8 milyon ha.) verimsiz orman alanı ve bozuk tarım alanları mevcuttur.

            Bu duruma uygun olarak, özel ormancılık ve köy topluluklarında yayım hizmetleri, kurumsal/kadro kapasiteleri ve onların etkinlikleri bakımından oldukça zayıftır.

            Sosyal ormancılık, yöresel ihtiyaçlar için odun ve diğer ürün çeşitlerinin az olduğu bölgelerde koruluklardan, parasal gelir sağlamak maksadıyla tarlalarda ağaç yetiştirilmesine, evlerde orman ürünlerinin işlenmesinden, ormanların içinde veya yakınında yaşıyan toplulukların faaliyetlerine gelir üretmek için zanaat veya küçük sanayii düzeyine kadar değişen geniş çeşitlilikte durumları kapsar.

            1986 yılında, Arazideki ve merkezi seviyedeki hükümet yetkililerinin “Sosyal Ormancılık” kavramı ve neyi başarabileceği konusunda yetersiz görüşe sahip oldukları gözlendi.

            O zamanki misyon, Halk ormancılığı sektöründe tecrübeli personelin mevcut olmadığı mütalaasında bulunmuş ve hükümete halk ormancılığı kavramı üzerinde personelin eğitilerek kurumsallaşmayı başlatması gerektiği tavsiyesinde bulunulmuştur. Bu neticede WFP’in yardım ettiği ve gelecekte yardım etmeye devam edeceği bölgelerde Halk Ormancılığının tesisine yardımcı olacaktır.

            Bu alanda teknik geziler/eğitim proğramları düzenleme ve finanse imkanları ile teknik yardımın istendiği mümkün bölgeleri teşhis amacıyla araştırma gerekli olabilir.

            2. Projeden Beklenen Sonuç
            Bu proje dönüm noktası olabilecek bir hazırlık safhası ve 1992 yılı başlarında yürürlükğe giren “Türkiye’de Sosyal Ormancılık Konusunda Uygun Metodların Geliştirilmesi” (Verici katkısı 1.8 mil US$, hükümet katkısı 2.2 Mil US$) GCP/TUR/045/SWI projesi içinde planlanan faaliyetlerle Orman Bakanlığı Personelinin sosyal ormancılık konusunda eğitimi ve bilinçlendirilmesi anlamına gelmektedir.

            3. Hedef Lehdarlar
            Doğrudan projeden fayda sağlayacak kesim; Orman köyleri içinde ve civarında orman bölgelerinin tahribatını önleyecek ormanların ve onların ürünlerinin devamlı olarak işletilmesi için metodlar ile artan gelirler ve gelişmiş yaşama koşullarıdan sonuçta kar sağlayacak olan orman köylüleridir.

            4. Proje Stratejisi  ve Yürütme Düzenlemeleri
            Proje Orman Bakanlığı APK Kurulu Başkanlığının yetkisi altında tesis edilecektir.

            Proje Merkezi, Ankara, Orman Bakanlığında kurulacak ve Halk Ormancılığı konuusndaki GCP/TUR/045/SWI projesinin Proje Yönetimi ile işbirliği içinde bulunacaktır.

            Projenin amacı; “Halk Ormancılığı” konusundaki GCP/TUR/045/SWI projesi için bir tamamlayıcı olmaktır ve aşağıdaki adımlar izlenecektir.

            - Orman Bakanlığı personeli arasındaki halk ormancılğı potansiyelleri hakkında bilinçlendirme yaratmak.
            - Nüfus arasında halk ormancılığının geliştirilmesi organizasyonu, planlanması, kontrolu ve değerlendirilmesi gibi özellikler know-how ile Orman Bakanlığı personelinin konu ile ilgili bilgisini kuvvetlendirmek.
            - Halk ormanlarının (köy ve özel) tesisi ve yaygınlaştırılması için politikalar alternatif stratejiler ve modeller geliştirme konularında hükümete yardımcı olmak.

            5. UNDP/FAO’dan Alınacak Yardımın Gerekçesi
            Esas olarak 1986 tarihli olup günümüze kadar gelen bu teklif, FAO tarafından yürütülecek Halk Ormancılığı faaliyetleri konusunda gerekli bileşen olacak ve şu anda altı ildeki etkili olan WFP ile gereken bağlantıları da sağlayabilecektir.

            6. Özel Düşünceler
            Kırsal kesimdeki orman köylerinde kadınlar, ormanlarda ağaçlandırma, hasat, ormanlardan elde edilen odun dışı ürünlerin işlenmesi ve pazarlanması ile ilgili faaliyetlerde, önemli bir rol oynarlar. Kadınların seçimi ve eğitimine özel önem verilmelidir.

            7. Koordinasyon Düzenlemeleri
            Bu proje Türkiye’de sosyal ormancılık üzerinde bir strateji geliştirmede ana konuları belirlemeyi amaçlayan bir programın paraçasıdır. Bu stratejide, tabidene elementler planlanacaktır.

            A) “Türkiye’de Halk Ormancılığında Uygun Metodların Geliştirilmesi” konusunda GCP/TUR/045/SWI Projesi

            B) “Türkiye’de Sosyal  Ormancılık Kavramı Üzerinde Eğitim” TUR/91/003 Projesi Yukarıdaki GCP Projesinde faaliyetleri desteklemek için eğitim bölümü

            C) “Odun dışı Orman Ürünlerinin üretimi ve muhafazası yoluyla orman köyü çevresinin korunması” Bu konu hakkında taslak strateji önerisi, Ağustos 1991 de formüle edilmiştir.

            8. Türk Tarafı Desteğinin Kapasitesi
            Sosyal ormancılık, orman geliştirme faaliyetlerinde yeni bir yaklaşımdır. Hükümet Sosyal Ormancılık kavramı ve yürütülmesi uygulamaları üzerine Orman Bakanlığı personelinin eğitilerek bu alandaki çalışmalarda yer almasının önemini defalarca vurgulamıştır. Orman Bakanlığı Sosyal Ormancılık faaliyetlerinin sürdürülebilir etkisi ve başarılı operasyonunu temin ederek mevcut yapıda, çok sayıda arazi kuruluşları ve faal personeli ile iyi bir şekilde organize edilmiştir.

            C. KALKINMA AMACI
            Orman köylerinde orman muhafaza faaliyetlerinin daha etkin ve devamlı uygulamalarını temin eden daha katılımcı, topluma yönelik yaklaşım geliştirmede Türkiye Hükümetine yardım etmektir.

            D. KISA DÖNEM AMAÇLARI, ÇIKTILAR VE FAALİYETLER
            12. Kısa Dönem Amaç 1
            Orman geliştirme çalışmalarında orman topluluklarının katılımının planlandığı sosyal ormancılık konusunda Orman Bakanlığında daha geniş bilinçlendirmenin tanıtımı ve yaratılması.

            1.1 Çıktı 1
            Orman Bakanlığının teknik ve yönetici olarak 20 personelinin, Devlet Orman Alanlarında halihazırda mevcut ihtilafları da vurgulayarak temel sosyal ormancılık kavramları üzerinde eğitimi.

            1.1.1 Faaliyet 1
            20 Hükümet personeli için sosyal ormancılık konusunda 1 haftalık ulusal Workshop düzenlenmesi.

            2. Kısa Dönem Amaç 2
            Türkiye’de seçilen kırsal orman bölgelerinde sosyal ormancılık faaliyetleri için kavram, potansiyel ve sınırlamaların arazi seviyesinde bir bilinçlendirmesini yaratmak.

            2.1 Çıktı 1
            Orman Bakanlığından merkezce seçilen yaklaşık 10 kişilik personelin, seçilen orman köy topluluklarında Sosyal Ormancılık kavramının tatbiki için metodolojiler üzerine ileri eğitimi.

            2.1.1 Faaliyet 1
            Grup çalışmalarından seçilen bir ekip ile, seçilen köylerde sosyal ormancılık yaklaşımının iki tane birer haftalık arazi değerlendirmelerinin organize edilmesi.

            2.2 Çıktı 2
            Orman Bakanlığının ormancı personeli ve seçilen pilot köylerde orman topluluklarının bir katılımcı sosyal ormancılık yaklaşımının arazi tatbikatı şekli ile tanıştırılması.

            2.2.1 Faaliyet 2

            2.1.1’in altındaki faaliyet 1’e bak.

            3. Kısa Dönem Amaç 3
            Bir uzun dönem stratejisi ve toplum ormancılığı faaliyetlerini başlatmak için hazırlanan program için ilk taslağın hazırlanması.

            3.1 Çıktı 1
            İçinde kadınların da bulunduğu yaklaşık 10 anahtar kişinin GCP/TUR/045/SWI projesi çerçevesinde onlara verilen görev ve sorumluluklar içn seçilmeleri ve özel olarak hazırlanmaları

            3.1.1 Faaliyet 1

            2.1.1 ve 1.1.1 faaliyetlerine bak.

            3.1.2 Faaliyet 2

            Takribi ikişer haftalık bir süre için her biri 4’er kişilik iki  teknik gezinin sırasıyla Hindistan ve/veya Nepal ve Japonya/Kore’ye düzenlenmesi.

            3.1.3 Faaliyet 3

            1992 yılının ikinci yarısında 1 kişi için Tayland’ta halk ormancılığı konusunda 3 aylık bir burs.

            3.2 Çıktı 2

            Yerel kırsal topluluklarda yürütülecek katılımcı yaıym tekniklerine başvurarak seçilen köylerde, sosyal ormancılık faaliyetlerinin yürütülmesi için bir program.

            3.2.1 Faaliyet 1
            Deneyimlerin değerlendirilmesi ve sosyal ormancılık faaliyetlerinin ileri tanıtımı ve yürütülmesi için tavsiyeleri kapsayan raporun hazırlanması

            3.2.2 Faaliyet 2

            Sosyal Ormancılığın gelişmesi ile ilgili olarak Orman Bakanlığının mevcut ve gelecekteki personeli için eğitim ihtiyaçlarını da içeren Türkiye’de sosyal ormancılığın gelişmesi üzerine bir uzun dönem programın hazırlanması.

            E. GİRDİLER
            1- Hükümet Girdileri
            - Tam gün çalışacak bir Proje Müdürü (Profesyonel Orman Mühendisi) (iş Tanımı Ek 1)
            - Dört eşuzman
            - İşletme girdileri de dahil olmak üzere bir araç
            - Proje personeli ve danışmanların ülke içindeki seyahatleri için kaynak
            - Proje personeli için mobilya, daktilo imkanlarını da içeren bir büro
            - Araç gereç ve materyal da dahil küçük muhtelif harcamalar için kaynak
            - Seçilen orman köylerindeki denemeleri esnasında 2 grupta bulunan arazi uzmanları için kaynaklar
            - Tüm Proje planlaması ve uygulamasını idare etmek için bir milli proje koordinatörünün görevlendirilmesi (MPK’ünün görev tanımı. Ek. 1’de gösterilmiştir)

            2- UNDP/FAO Girdileri
            * Ulusal danışmanlar (Workshop’un organizasyonuna yardım için)
            - Orman yayım faaliyetlerinde 1 Uzman
            - Yayım pragramlarına kadınların dahil edilmesi için 1 Uzman
            * Burslar
            Toplam 8 kişi için, iki haftalık süreler ile iki teknik gezi
            * Genel İşletme giderleri

            F. RİSKLER
            Seçilen sahalardaki orman köylüleri ve Hükümet arasındaki dinamik ilişki, mevcut kaynakların aşırı kullanımı ve mülkiyeti üzerine tartışmalar ve itilaflar nedeniyle değişebilir. Orman topluluklarının, koşullarını ve yaşayan çevreyi iyileştirecek ortak çabalarda bulunmak için işbirliği ve isteklilik sürdürülebilir etkinlik için bir ön şarttır. Bu yüzden denemeler için köyler dikkatli bir şekilde seçilmelidir.

            G. ÖN YÜKÜMLÜLÜK VE ÖN ŞARTLAR
            Hükümet uygun ulusal personeli aday göstermeli ve onların ücretlerini üstlenmeli ve projenin burs ve teknik gezi bölümleri altında uluslararası eğitim için ulusal personelin seçimi, hazırlanması ve dağıtımının gerçekleştirilmesi.

            H. PROJE İNCELEME, RAPOR  VERME VE DEĞERLENDİRMESİ
            a) Proje en azından her sene bir kere incelemeye maruz olacaktır, bu nitelikteki ilk toplantı, tüm uygulamaların başlangıcının ilk 12 ayında düzenlenecektir. Milli Proje Koordinatörü, bu toplantılara ilişkin olarak UNDP tarafından tesis edilen politikalar ve prosedürlere uygun olarak, her üçlü inceleme toplantısına bir proje performansı Değerlendirme raporunu (PPDR) hazırlayacak ve sunacaktır.

            b) Bir taslak bitiş raporu, Bitiş İnceleme Toplantısında gözönüne alınması için milli proje koordinatörü tarafından hazırlanacaktır. Rapor, UNDP politikalar ve prosedürlerine uygun olarak sonuçlandırılacak ve dağıtılacaktır.

            c) Proje, UNDP tarafından bu amaç için tesis edilen politikalar ve prosedürlere uygun olarak değerlendirmeye maruz olacaktır. Değerlendirmenin organizasyonu şartları ve zamanlaması, Hükümet ve Yürütme Birimi arasında istişare ile kararlaştırılacaktır.

            I. HUKUKİ ÇERÇEVE
            Bu proje dökümanı ek 3’te verilen proje dökümanının tamamlayıcı hükümlerinde öngörülen resmi evrak olacaktır. Proje dökümanlarına tamamlayıcı hükümler için ev sahibi ülkenin uygulayıcı kuruluşu tamamlayıcı hükümlerde tanımlanan Hükümetin işbirliğ kuruluşuna baş vuracaktır.

            Bu dökümanda, aşağıdaki tipte düzeltmeler, sadece UNDP Daimi Temsilcisinin imzasıyla yapılabilir. Bu da, teklif edilen değişikliklere bu proje dökümanındaki diğer imza sahiplerinin itirazı olmaması kaydıyla gerçekleşebilir.

            a) Proje dökümanının eklerinden herhangi birindeki düzeltmeler veya ilaveler (Ek 2’deki değiştirilmeyecek olan ve buna uyulması UNDP yardımı için ön şart olsa SBAA olmayan ülkeler için standart hukuki çerçeve hariç);

            b) Projenin kısa vadeli amaçları, çıktıları veya faalietlerinde önemli değişiklikler getirmeyen, fakat enflasyon nedeniyle maliyet artışlarından ötürü hali hazırda kabul edilen girdilerin yeniden düzenlenmesinden doğan revizyonlar; ve

            c) Kabul edilmiş olan proje girdilerinin tesliminin yeniden ayarlayan veya enflasyon nedeniyle uzmanlık  ya da diğer masraflardaki artışları yansıtan veya kuruluşun harcama esnekliğini göz önüne alan yıllık zaruri revizyonlar.

            ÜLKE                         : TÜRKİYE
            PROJE SAYISI         : TUR/92/005/A/01/12
            PROJE ADI               : Türkiye’de Sosyal Ormancılık Kavramı Üzerinde Eğitim

            UNDP YARDIMINI KAPSAYAN PROJE BÜTÇESİ (Amerikan Doları)
 
 

 
PROJE BÖLÜMLERİ 
TOPLAM MİKTAR
A/A
1992 MİKTARI 
A/A
1993 MİKTARI 
A/A
010 PROJE PERSONELİ       
X 17 Milli Profesyoneller :       
017-001 Orman Yayımı  2.500. 2.500  
  1.3 1.3  
017-002 Kadınlar Yayım Programları  2.500 2.500  
  1.3 1.3  
17-99 Alt Toplam (x)  5.000 5.000  
  2.6 2.6  
019 BÖLÜM TOPLAMI(xx)  5.000 5.000  
  2.6 2.6  
030 EĞİTİM       
031 000 Burslar  11.000 11.000  
032 000 Teknik Geziler 54.000 28.000 26.000
039 BÖLÜM TOPLAMI(xx)  65.000 39.000 26.000
050 MUHTELİF       
051 000 Çalışma ve Bakım 1.000 500 500
052 000 Rapor Giderleri  3.000    
053 000 Çeşitli  1.000 1.000  
059 BÖLÜM TOPLAMI(xx)  5.000 1.500 3.500
099 BÜTÇE ÇEŞİDİ TOPLAMI (xx)  75.000 45.500 29.500
  2.6 2.6  
999 UNDP TOPLAMI (xxx)  75.000 45.500 29.500
  2.6 2.6  
 
HÜKÜMET KATKISINI İÇEREN PROJE BÜTÇESİ-AYNİ
(000TL.)
ÜLKE  : TÜRKİYE 
PROJE SAYISI  : TUR/92/005/A/01/12
PROJE ADI  : Türkiye’de Sosyal Ormancılık Kavramı Üzerine Eğitim 
 
 
TOPLAM 
1992
 
A/A
TL. 
1. Profesyonel Personel     
1. Ulusal Proje Koordinatörü/Ormancı 
12
40.000
4. Ormancılık Personeli 
48
150.000
2. Sekreterlik Personeli 
12
20.000
3. Büro Mobilyası 
--
150.000
4. Görev Seyahati 
--
200.000
5. Genel İşletme Giderleri 
--
200.000
6. Diğer Giderler 
--
240.000
T.C.H. TOPLAM    1.000.000
 

            İŞ TANIMI
            ULUSAL PROJE KOORDİNATÖRÜ
            Ulusal proje koordinatörü UNDP destekli bir projenin Hükümet uygulama biriminin bir personel üyesidir. Kendisi uygulayıcı birimin takibeden açıklanan teklifine karşılık atanacaktır.

            Ulusal proje koordinatörü bir tarafta yürütücü birim, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) ve Dışişleri Bakanlığı (DİB), diğer tarafta UNDP, BM yürütme birimi arasında proje girdi ve çıktılarının koordinasyonunu sağlar. Özellikle projeye atanan UNDP personeli ile yakın ilişki içinde çalışır ve;

            1. Proje dökümanını ve Hükümetin imzasının gerektiği projenin Bütçe revizyonlarının tesbit edilen prosedürlere uygun olarak ve zamanında DPT ve DİB’e iletilmesini sağlar.

            2. Projeeye atanan UNDP personeli ile yakın işbirliği içinde proje yıllık çalışma Planını hazırlar ve UNDP vasıtası ile ya da direkt olarak, yürütme birimine teslim eder.

            3. Bütçe revizyonu ve rasyonel bütçe değişiklik teklifleri ile yıllık çalışma planında yapılacak, gösterilen değişiklikleri UNDP ve ilgili BM yürütme organı ile yakın işbirliği içinde sağlar.

            4. Proje için gerekli danışmanların görev nitelikleri, proje dökümanına uygun olup olmadıklarını ortaya koyduktan sonra UNDP ve ilgili BM yürütme organına teslim eder.

            5. Eğitim göreceklerin gerekli nitelik ve yeterli yabancı dil bilgisine sahip olmalarını sağladıktan sonra, adayların tamamlanan başvuru formlarını zamanında DİB’na sunar.

            6. Eğitm gören kişilerin döndükten sonra eğitimleri ile ilgili hazırlanan raporlarını temin eder, ve bunları UNDP ve ilgili BM yürütme birimine sunar.

            7. Yerle ve yabancı danışmanların uygun görev yerleri ve çalışma koşullarının ve iş tanımlarına uygun görev yapmalarının yerine getirilmesini sağlar.

            8. Proje başlangıcında gelişme ve diğer raporların raporlama takvimini tesis eder ve bunların UNDP ve BM Yürütme organına sunar.

            9. Raporlama programına uygun olarak İngilizce Periyodik Gelişme Raporlarını/Dahili Değerlendirme raporlarını ve taslak birim sonuç raporunu hazırlar ve UNDP ve ilgili BM Yürütme Birimine sunar.

            10. Üçlü Proje Değerlendirme toplantı tutanaklarını kaleme almada ve organizasyonunda, UNDP Ankara bürosuna ve ilgili BM Yürütme birimine yardım eder.

EK II
Ön Çalışma Planı
 
 
1992
1993
 
M H T A E E K A / 
O Ş M N M H 
Proje başlangıcı  ..............  
Seminerler     
- Saha Seçimleri  .......  
- “Workshop” ....  
Ankara     
- Arazi Denemeleri  .......  
Danışmanlıklar     
- Ulusal  ..... ............
Burslar     
- Tayland  .......................  
Teknik Geziler     
- Nepal  ....  
Proje Bitimi     
(Raporlama)    ...............
            Projenin yürütülmesi için detaylı bir çalışma planı, GCP/TUR/045/SWI Projesi Koordinatörü ile işbirliği yapılarak Ulusal Proje Koordinatörü tarafından hazırlanacaktır.

            Çalışma Planının genel taslağı, özellikle sosyal ormancılık için kalkınma politikaları ve stratejileri ve halk ormancılığı kavramı üzerinde eşuzmanların eğitimi konularında yoğunlaşacaktır. Böylece eğitilen kişiler gelecekteki halk ormancılığı projelerinin yürütülmesi için mali bir çabanın muhafazası ile sırayla diğerlerini eğiteceklerdir. Proje orman topluluklarının geliştirilmesi konusunda kadınların katılımına özel önem verilecek.

            Proje Sayısı : TUR/92/005
            Proje  Adı : Türkiye’de Sosyal Ormancılık Kavramı Üzerine Eğitim .
            SBAA OLMAYAN ÜLKELER İÇİN  STANDART YASAL METİN

            Bu proje dokümanı, Türkiye Hükümeti ve Birleşmiş Milletler Kalkınma programı arasında 21 Ekim 1965 tarihinde taraflarca imzalanan Teknik Yardım ile ilgili Revize edilmiş Standart Antlaşma İneteralia’nın yasal çerçevesinde yürütülecektir. Özellikle, Hükümeti, Hak ve İmtiyazlar Tertibinin şartlarına uymaya mecbur kılan V. Maddenin 1. paragrafındaki şart, bu projeye uygun olarak gerçekleştirilen teknik yardıma mutatis mutandis’e başvurmak için farzedilecektir.

EK IV
            Proje Sayısı : TUR/92/005
            Proje Adı : Türkiye’de Sosyal Ormancılık Kavramı Üzerine Eğitim.
            EĞİTİM

            * Önerilen Burslar
            Gelişmekte olan ülkelerde, sosyal ormancılık konularında özellikle yoğunlaşan kurslar şuralarde verilir.

            - Uluslararası Tarım Merkezi (IAC)
            Wageningen, Hollanda

            “Toplum Ormancılığının Tasarımları Konusunda Uluslararası Kurs”

            Eylül 9- Aralık 14.1992

            - Bölgesel Toplum Ormancılığı Eğitim Merkezi (RECOFTC)

            Nasetsart Üniversitesi, Bangkok 10900 Tayland

            “Toplum ormancılığı üzerini sertifikalı kurs” (6 ay)
            (10 Haziran - 6 Aralık 1992)

            Proje Sayısı : TUR/92/005
            Proje Adı    : Türkiye’de Sosyal Ormancılık Kavramı Üzerine Eğitim.
            DANIŞMANLAR

            * Yerli Danışmanlar
            Görev Talimatı :

            Orman Bakanlığı personeli ile yakın işbirliği içindeki iki danışman, proje faaliyetlerinin hazırlanmasına ve değerlendirilmesine yardım edeceklerdir.
            - Sosyal ormancılık kavramının tanıtılması hususunda Ankara da 1 haftalık grup çalışması hazırlanması ve  verilmesi.
            - Seçilen pilot köylerde sosyal ormancılık yaklaşımının normal 1 haftalık arazi tatbikatının hazırlanması ve idare edilmesi.
            - Türkiye’de sosyal ormancılık faaliyetlerini tanıtmak için nasıl bir taslak programın yapılacağı ve bu sahada Orman Bakanlığı personeli için gelecekte eğitim isteklerini de içine alan bir taslak program da dahil olmak üzere bir değerlendirme raporunun hazırlanması.

            Bir danışman orman yayım metodolojilerinde uzmanlaşmıştır. Bir danışman orman köylerinde yayım işlemlerinde kadınların fonksiyonu üzerine yoğunlaşan tercihen bir kadın olacaktır.

            BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI (UNDP)
            Türkiye Hükümetine ait Proje
            TÜRKİYE
            PROJE DOKÜMANI
            Sayı ve No : DP/TUR091/015/B/01/37 TÜBİTAK’a Uzay Bilimleri ve Teknolojileri konusunda yardım.

            Süre

Süre  : 3 Yıl  UNDP ve Masraf Bölüşümü Tablosu 
Proje Yeri  : Gebze  UNDP   
    IPF  $ 200,000
ACC/UNDP Sektör ve Altsektör  Hükümetin masraf paylaşımı katkısı 
Sanayi (05), Endüstriyel    $ 177,000
Kalkınma Destek servisleri (0510)  Toplam  $ 377,000 
 

            Hükümet Sektörü ve Altsektörü : Sanayi ,
                                                                  Bilim ve Teknoloji
            Uygulayıcı Hükümet Birimi : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma
                                                            Kurumu (TÜBİTAK)
            Uygulayıcı Ajans : Birleşmiş Milletler Endüstriyel Kalkınma Örgütü (UNIDO)
            Öngörülen başlangıç tarihi : 1 Nisan 1992
            Hükümet katkıları :
                        ayni olarak                         1.427.400.000 TL.
            Proje TÜBİTAK’a şu konularda yardımı hedeflemektedir.
               - Bir Milli Uzaktan Algılama Merkezi kurulması.
               - Bir SAR olanağının ve ilgili görüntü işleme/veri analizi geliştirilmesine katkı
               - Çok amaçlı bir radyo teleskop için en uygun yerin saptanması
 

Hükümet 
İmza 
Tarih 
İsim/Görev 
Adına 
 
27/7/1992
Sumru NOYAN 
   
Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar 
   
Dairesi Başkanı 
      Bay. N.N. Tandon 
Uygulayıcı Ajans: 8.11.1991 tarihli mektup    Direktör (PPD/AREA 
      UNIDO) 
            UNDP
            Birleşmiş Milletlerin proje dokümanı üzerindeki son imza tarihi resmi değişim kuru $ 1.00 = 7050.- TL

            A. İÇERİK
            1. Alt Sektörün Tanımlanması
            Türkiye’deki Uzayla-ilgili etkinliklerin Planlanması: Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)’nun bünyesinde, Türkiye’deki uzayla-ilgili faaliyetlerin koordinasyonu ve bununla ilgili teknoloji transferi ve geliştirme çabalarını desteklemek amacıyla Devlet Planlama Teşkilatı (DPT)’nın öneri ve direktifleri doğrultusunda Ağustos 1990 tarihinde bir komite oluşturulmuştur. Oniki üniversite ve kamu kuruluşu bu komitenin bünyesinde temsil edilmiştir.

            Kometi, kısa adın UBITEK olan “Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Komitesi” sıfatını benimsemiştir. UBITEK’in belli başlı sorumlulukları özetle şunlardır:

            - Türkiye’de uzay bilimleri ve ilgili konularda gereksinim ve önceliklerin belirlenmesi,
            - Tüm ulusal kuruluş ve gruplara açık yeni kurum ve olanakların oluşturulması,
            - Hükümet için gerekli danışmanlık hizmetlerinin yürütlemesi ve yabancı araştırma grupları ile ilişkilerin koordinasyonu,

            2. “Evsahibi Ülke2 Stratejisi
            TÜBİTAK ve UBITEK’in Yapısı: Türkiye ve Bilimsel Araştırma Kurumu’nun görevi, Türkiye Kalkınma Planları doğrultusunda, müsbet bilimlerdeki araştırma ve geliştirme çalışmalarını yürütmek ve bunlarla ilgili organizasyon ve koordinasyonu sağlamak ve bu alanlarda bilgi alışverişini gerçekleştirmektir. TÜBİTAK, doğrudan Başbakanlığı bağlı, mali ve yönetim bakımından özerkliği olan bir tüzel kişilik statüsündedir.(EK-1’ e bakınız).

            TÜBİTAK, yeni oluşturulan UBITEK’i, diğer bilimlerin yanı sıra, uzayla-ilgili araştırma ve geliştirme etkinliklerini de içerecek şekilde yeniden düzenlenmiş olan Marmara Araştırma Merkezi’nin (MAM) bünyesine dahil etme kararı almıştır. Geliştirilen proje ve öneriler, (Komite’nin direktif ve önerileri de alınarak) MAM Uzay Bilimleri Bölümü’nce (UBB) yürütülecektir. TÜBİTAK/MAM’ın, UBITEK ve UBB’yi de içeren ayrıntılı bir Yönetim Planı, EK-1’de verilmiştir.

            3. Önceki veya Mevcut Destek
            Bu alandaç herhangi bir mevccut ya da önceki destek projesi mevcut değildir.

            4. Alt Sektörün Kurumsal Yapısı
            UBITEK, oniki üniversite ve kamu kuruluşunu içeren ve uzay bilimleri ile teknolojisi üzerinde çalışan Milli Komite’dir.

            B. PROJENİN GEREKÇESİ
            Sorunun tanımlanması ve mevcut durumun saptanması.

            B. 1. Mevcut Durum
            Türkiye’nin Altıncı Beş-Yıllık Kalkınma Planı (1990-1994), Türkiye’nin, teknoloji transferlerinin yanısıra, yüksek teknolojilerini geliştirilmesi ve bununla ilgili AR-GE  çabalarını içeren programlara öncelik tanımakta ve giderek “yeni” teknolojilergini yaratmasını hedeflemektedir. Uzay bilimleri ve teknolojileri, bir çok bilimsel ve taknolojik çalışma ve uygulamalarda önemli rol oynamaktadır. Hedeflenen program bu alanlarda lider bir kuruluş olarak faaliyet gösterilmesi amaçlanarak geliştirilmiştir. Hedeflenen faaliyet alanları, Tablo 1’de özetlenmiştir.

            TABLO 1: UBITEK’ce Saptanan araştırma ve uygulama alanları
            Radyo Astronomi:

            Mikrodalga ve radyo alıcıları ve araç gereç geliştirme ve teknolojileri, görüntü ve veri işleme, yazılım geliştirme, plaka tektoniği ve sismoloji uygulamalarını da içerecek, çok-uzun-erimli-girişim-ağ teknikleri, güne sisteminin araştırılmas, yıldızlararası ortamın bilimsel araştırmaları, gökyüzündeki radyo kaynakları

            Astronotik:
            Uydu izleme, uydu yörüngeleri, uzay kirliliği.
            Jeodezi:
            Kadastro uygulamaları, şehir ve bölge planlama plaka teknotiği.
            Uzaktan Algılama ve SAR:

            Görüntü işleme, donanim ve yazılım geliştirme, tarım, ormancılık, ekoloji, demografi, okyanus bilimi, meteoroloji ve arkeoloji alanlarındaki uygulamalar.
            Haberleşme
            Propogasyon, modülasyon, çoklu-erişim çalışmaları.
            Nevigasyon (Seyru sefain):
            Yön ve yer bulma teknikleri, deniz, hava ve kara trafiği planlaması ve acil yardım ile ilgili uygulamalar.
            B. 2. Projenin Beklenen Bitim Şekli

            Projenin sonunda Türk elektronik ve ileri mekanik sanayii, Bölüm A’da belirtilen kurumsal yapı içinde, daha modern teknolojilere ulaşmış ve uygulamalı deneyimler kazanmış olacaktır.
            Daha ayrıntılı olarak :
            - 15 m sınıfında bir radyo teleskopun kurulması ulusal endüstrinin hem mekanik, hem de elektronik bakımından yakın katılımı ile gerçetleştirilecektir. Bu endüstriler uluslararası uzmanların da yardımları ile yeni teknik teknolojilere açılmış olacaklardır.
            - Uzaktan algılama için bir milli merkezin oluşturulması., ülke içinde yazılım geliştirme yeteneğini arttıracaktır. Bu bilgi ve deneyim özellikle görüntü eşleme alanında, üretim ve kalite kontrolüne yönelik endüstriyeml yazılımın geliştirilmesi (Yapay, Zeka, Bilgisayar Destekli Yazılım Mühendisliği Yöntemleri, Görüntü İşleme) açılarından giderek önem kazanmaktadır.

            Diğer bir önemli kapasite artışı ise veri depolama ve işleme alanlarında olacaktır. Tarımsal veriler, kirliliğin kontrolü, toprak durumu meteoroloji vs. konularında düşünmek zorundayız. Toplanan veriler, daha uzun dönemli stratejilerin geliştirilmesinde ulusal Hükümet açısından büyük önem taşımaktadır.

            Yapay Açıklıklı Radar (SAR) olanağının kurulmas,ı uygun kalite güven seviyeleri ve üretim metotları içeren ileri teknoloji ile karşılaşacak olan Türk endüstrisinden doğrudan katkılar içermektedir. Yüksek standartlara uygunluk, Türk endüstrisine bu alanlarda uluslararası rekabet olanağı sağlayacaktır.

            B. 3. Hedef Yararlanıcılar
            Projenin hedef yararlanıcı kitlesi, uzay teknolojisi ile ilgili endüstrilerin yanı sıra, Türk ileri mekanik ve elektronik endüstrisi olacaktır.

            Projenin doğrudan yararlanıcıları projenin burs programları ile eğitilecek TÜBİTAK personeli olacaktır.

            TÜBİTAK/MAM, işbirliği halinde çalışan geniş enstitüler ağına ve oldukça uzun bir endüstri ile işbirliği tecrübesine sahiptir. İlişkiler daha ayrıntılı olarak EK-I.A’da serilenmektedir.

            B. 4. Proje Stratejisi ve Kurumsal Düzenlemeler
            Burada tanımlanan proje, Türkiye’nin, uzayla  ilgili teknolojilere/bilimlere ait birçok sahada kendi kendine yeterli ve kendi üretimini gerçekleştirebilen bir seviyeye gelmesi için bilimsel ve teknik/teknolojik yeterliğe ulaşılması ve bu alanlarda dünyadaki gelişmelerin izlenebilmesi amacını taşıyan genel Hükümet Programı’nın bir  parçası olmaktadır. Proje, teknolojik gelişmenin bazı anahtar alanlarında sınırlı teknik destek sağlayarak bu programın hedeflerine katkıda bulunmaktadır.

            Proje, TÜBİTAK/MAM’da yürütülecektir. Projenin kurumsal yapısı, EK-I.A’da; detaylı bir organizasyonu ise Ek-1.B’de verilmiştir. TÜBİTAK/MAM ulusal sanayii destekleme yönünde geniş bir bilgi ve deneyim birikimine sahiptir.

            B.5. UNDP/UNIDO’dan Destek Alınmasının Nedenleri
            Projenin amaçları olan yüksek teknolojilerin getirilmesi ve yürütülmesi, uluslararası deneyim, tanınma ve bağlantılara sahip olan bir BM kuruluşunun yardımına geerksinim duymaktadır. Bu tür bir kurum (ajans),. projelerin daha iyi organizasyonunun yanısıra, bu alanlarda uluslararası uzman desteğinin sağlanması ve TÜBİTAK personelinin yurtdışındaki ülkelerde eğitimi için bizlere yardımcı olacaktır.

            B.6. ÖZEL KOŞULLAR
            Yok
            B.7. Koordinasyon Düzenlemeleri
            Proje lideri, (aynı zamanda Ulusal Proje Yöneticisi) bir yandan yürütem ofisi  ve Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) ve Dışişleri Bakanlığı (DB) ile, öte yandan UNDP ve BM’nin Uygulayıcı Ajansı arasındaki proje girdi ve çıktılarının düzenlenmesini sağlar.

            B. 8. Eş Kurumun Desteklenme Kapasitesi
            Uzay Bilimleri Bölümü, kuruluşunu tamamlamış ve anahtar proje elemanları görevlerine başlamış bulunmaktadır. EK-1B’de gösterildiği şekilde, ek elemanlar projede görevlendirileceklerdir. Bölüm, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)’na bağlı olan Marmara Araştırma Merkezi (MAM)nin bünyesindedir. Proje sırasında Merkez’in fizik, elektronik, makina mühendisliği bölümleri olanaklarından yararlanılacak, bu bölümlerle işbirliği yapılacaktır.

            C. GELİŞTİRME AMACI
            Türkiye’nin Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı, yüksek teknolojilere ve ilgili araştırma-geliştirme (AR-GE) çalışmalarına, bu arada, teknoloji ve sanayi alanlarında önemli rolleri olan uzay bilimleri ve teknolojilerine ve bunların transferlerine öncelikler vermektedir.

            D. YAKIN AMAÇLAR, ÇIKTILAR, ETKİNLİKLER
            D 1. Yakın Amaçlar
              1. Yakın Amaç 1
            Çok amaçlı Radyo Teleskop (UBITAD)’ın kurulması yönünde çalışmalar
            UBIRAT, uluslararası bir ihale ile kurulacaktır. Bu nedenle radyo teleskop için yer seçimi üzerine acil çalışmaya gereksinme vardır.

            1.1 Çıktı 1
            UBIRAT’ın yer seçimi ve daha sonraki teleskopun kurulması ve işletilmesi sürecinde meydana gelen çalışmalarda yararlı olacak, işletime hazır taşınabilir radyo gürültü ve elektromanyetik girişim (EMI) ölçüm sistem (1992 sonuna kadar)

            1.1.1 Etkinlik 1
            Radyo teleskop uzmanının yer seçimi için alan çalışmaları

            1.1.2 Etkinlik 2
            EMI ölçüm sisteminin satın alımı.

            1.1.3 Etkinlik 3
            UBIRAT’la ilgili test ve kalibrasyon çalışmaları

            1.2 Çıktı 2
            Türkiye’de radyo teleskobun kurulmasına uygun alanlarda yapılacak EMI ala ölçümlerinden yararlanılarak UBIRAT’ın son konumunun belirlenmesi içien yer seçimi ile ilgili bir teknik rapor(Haziran 1992)

            1.2.1 Etkinlik 4
            Yer seçimi raporunun hazırlanması

            1.3. Çıktı 3
            Ölcüm sistemlerinin işletimi ve orandan elde edilecek verilerin analizi ve pratik sonuçlara yönelik yorumlanması işlerini yürütebilecek tam yetiştirilmiş profesyonel TÜBİTAK personeli (1993 sonu)

            1.3.1 Etkinlik 5
            UBIRAT üzerinde çalışan TÜBİTAK elemanlarının seçilmiş Avrupa kuruluşlarına yapacakları inceleme turları.

            1.3.2 Etkinlik 6
            TÜBİTAK personelinin UBIRAT ile ilgili çalışmalar için eğitilmesi.

            2. Yakın Amaç 2
            Ulusal düzeydeki çalışmaların koordinasyonu kapasitesine sahip bir Milli Uzaktan Algılama Merkezinin (MUAM) kurulması.

            2.1 Çıktı 4
            Sayısal görüntü işleme kabiliyetine sahip bir Milli Uzaktan Algılama Merkezi’nin (MUAM) donanım, yazılım ve insan gücü gereksinimlerinin saptanması ile ilgili bir teknik rapor (Haziran 1992’ye kadar)

            2.1.1 Etkinlik 7
            MUAM’ın işleyişi ve çalışma yöntemleri konusunda bir danışmanın görevlendirilmesi.

            2.1.2 Etkinlik 8
            MUAM’ın gereksinimleri için bir teknik rapor hazırlanışı.

            2.2. Çıktı 5
            TÜBİTAK’ta görüntü işleme ve veri işleme sistem analiz ve tasarımında tem yetiştirilmiş profesyonel (1992 sonu)

            2.2.1 Etkinlik 9
            Görüntü işleme üzerine yurt dışında seçilmiş kuruluşlara inceleme gezisi.

            2.2.2 Etkinlik 10
            Uzaktan algılama ve görüntü işleme ile ilgili alanlarda çalışacak TÜBİTAK personelinin yurt dışında eğitimi.

            2.3 Çıktı 6
            Tam donanımlı bir Milli Uzaktan Algılama Merkezi (MUAM)

            3. Yakın Amaç 3
            Uzaktan Algılama ve Radyo Astronomi araştırmalarına paralel olarak Yapay Açıklıklı Radar (SAR) imkanının geliştirilmesi ve sayısal görüntü işleme merkezinin kurulması.

            3.1 Çıktı 7
            SAR olanağı için bir Fizibilite Çalışması Raporunun hazırlanması (1992 sonu)

            3.1.1 Etkinlik 11
            SAR Fizibilite Çalımasının hazırlanmasında TÜBİTAK personeline yardımcı olacak bir danışmanın görevlendirilmesi

            3.1.2 Etkinlik 12
            SAR Fizibilite Raporunun hazırlanması

            3.2 Çıktı 8
            SAR teknikleri ve donanımı konularında yetişmiş TÜBİTAK personeli (Temmuz 94’e kadar).

            3.2.1 Etkinlik 13
            SAR konusunda ilk eğitim programı.

            3.2.2 Etkinlik 14
            SAR tekniklerinde uluslararası danışmanın görevlendirilmesi.

            3.3.9 Çıktı 9
            İyi donanımlı bir SAR olanağı ve merkezi (1994 sonu)

            3.3.1 Faaliyet 15
            Gerekli donanımın alım ve kurulması.

            3.3.2 Etkinlik 16
            SAR teknik ve dononımlarının kullanılmasında ikinci bir grup TÜBİTAK personelinin eğitilmesi.

            TABLO2: Projenin kilometre taşları ve zaman planlaması
 

Tanımlama Zamanlama (*) 
Projenin Başlangıcı  t (0) 
İnceleme gezisi I (MUAM için)  t(0) + 1 Ay 
MUAM için teyp biriminin satın alınması  t(0) + 2 Ay
Danışman/Uzman I (URIBAT için)  t(0) + 2 Ay
URIBAT için EMI ölçüm sisteminin satın alınması  t(0) + 2 Ay
EMI ölçümleri  t(0) + 3 Ay
Danışman II( MUAM için)  t(0) + 3 Ay
İnceleme gezisi II( UBITEK için)  t(0) + 3 Ay
UBIRAT yer seçimi için ön çalışma planı  t(0) + 6 Ay
Eğitim I (UBIRAT için )  t(0) + 6 Ay
UBIRAT’ın seçimi ve satın alımları için hazırlıklar  t(0) + 6 Ay
Danışman/Uzman III( SAR için)  t(0) + 7 Ay
MUAM satın alımları için hazırlama ve seçim  t(0) + 8 Ay
SAR fizibilite (olabilirlik) raporu  t(0) + 12 Ay
Palomar Sky Survey takımının ısmarlanması  t(0) + 13 Ay
ve radyo gözlemlerinin başlaması için gerekli   
Ohuo University Overlays takımının ısmarlanması  t(0) + 13 Ay
Eğitim II(SAR için )  t(0) + 14 Ay
Danışman/Uzman IV (UBIRAT için)  t(0) + 15 Ay
Danışman V (SAR için)  t(0) + 16 Ay
Eğitim III (MUAM için)  t(0) + 16 Ay
Danışman VI (UBIRAT için)  t(0) + 22 Ay
İnceleme turu IV (UBIRAT için)  t(0) + 27 Ay
Optik disk okuyucunun sipariş ve alımı  t(0) + 28 Ay
Eğitim V (SAR için)  t(0) + 30 Ay
Projenin tamamlanması  t(0) + 36 Ay
(*) t (0) projenin kabülünden sonraki tahmini başlama tarihidir. 
            Detaylı çalışma planı, Ulusal Proje Direktörü tarafından, projenin kabulünden sonra ve diğer etkinliklerin başlamasından önce, UNIDO’nun onayı alınarak, oluşturulacaktır.

            E. GİRDİLER
            E. 1.Hükümet Girdileri
            Bu projedeki 177.000 $’lık (destekleme maliyetiyle beraber 200.000 $) bölüm Hükümetçe masraflara katılma payı (cost-sharing) olarak karşılanacaktır.

            Türkiye Hükümeti bir Ulusal Proje Koordinatörünü (UPK) Hükümet sorumluluklarına uygun bir şekilde projenin uygulanmasını koordine etmek üzere aday gösterecektir. UPK’in görev tanımı EK-4’ de verilmiştir.

            Hükümet ayrıca aşağıdaki girdileri sağlayacaktır.
            b) Ekipman, malzemeler ve servisler
            - UNDP’nin sağladıkları dışında tüm diğer ekipman Hükümet tarafından sağlanacaktır. Buna ek olarak, TÜBİTAK-MAM Uzay Bilimleri Bölümünde varolan, projeyle ilgili ekipman ve aletler proje personelinin kullanımına açık olacaktır.

            - EMI ölçüm sisteminin integrasyonu için gerekli olan tüm alet ve servisler Hükümet tarafından sağlanacaktır.

            - Getirilecek yabancı elemanlar için büro malzemesi ve ulaşım servisler (telefon, daktilo, teleks) ve mobilya Hükümetçe sağlanacaktır.

            c) Görevliler: Teknik elemanlar (eş-elemanlar, yabancı uzmanlar (fellows) vs. projenin zaman çizelgesine göre, Hükümetçe temin edilecek ve görevlindirilecektir. Ulusal ve uluslararası proje görevlilerine yardımcı olarak idari destek personeli belirlenecektir.

            d) Çeşitli konular: Proje aletlerinin gümrükten çekilmesi işlemleri, yükleme/boşaltma ve taşınması, Hükümetçe ayarlanacaktır.

            E. 2. UNDP Girdileri
            E. 2. UNDP Girdileri

a) Personel     
i) Yabancı uzmanlar  5.0 a/a
US$ 60,750
ii) UNIDO personeli misyonu   
US$5,250
iii) Yerli uzmanlar  2.5 a/a
US$ 5,000
Toplam  7.5 a/a
US$ 71,000
b) Eğitim     
i) Burslar  12 a/a
US$ 78,000
ii) İnceleme Gezileri  6 a/a
US$ 36,000
Toplam  18 a/a
US$ 114,000
c) Ekipman (araç/gereç)     
i) Sarf malzemesi   
US$ 6,00
ii) Alet/Makina  
US$ 180,00
Toplam   
US$ 186,000
d) Çeşitli giderler     
Toplam   
US$ 6,00
Genel Toplam   
US$ 377,000
            Proje uygulanmasında TOKTEN yoluyla getirilecek bazı uzmanların kullanılamasına çalışılacaktır.

            F. RİSKLER
            Bu projenin uygulanmasını tehhlikeye düşürecek hiç bir risk olasılığı görülmemektedir.  Bu girdilerin sağlanmasında, yani uzman, eğitim programları makina-teçhizat, donanım ve yazılımlar konularında aşılamaz bir zorluk olmayacaktır. Bu program Hükümetin genel programına uygundur. Bu neednle belirtilmelidir ki projenin etkinliği Hükümet girdilerinin zamanında sağlanmasına sıkaca bağlıdır.

            G. ÖN-ZORUNLULUKLAR ve ÖN-GEREKSİNİMLER
            Hükümet, diğerleri dışında, şu konularda da sorumlu olacaktır:
            a) Yabancı proje görevlilerine gerekeli olanakları ve araç/gereci sağlamak;
            b) Yabancılarla birlikte çalışacak Türk görevlileri veya araştırmacıları kendi dallarında yeterli bilgi ve deneyime sahip ve ayrıca bilgisayar uygulamalarında ve kullanımında gerekli becerileri taşıyanlar arasından seçmek;
            c) Bu proje dışında sağlanacak fakat projenin etkin yürütülebilmesi için gerekli tüm araç/gerecin zamanında temini.
            Proje dökümanları UNDP tarafından imzalanacaktır. UNDP’nin projeye katkısının sağlanması, yukarıda sayılan ön gereksinimlerin yeterli şekilde yerine getirilmesine veya getirilebilecek olmasına bağlıdır. Beklenen ön-isteklerin bir ya da birkaçının yerine getirilmemesi durumunda, UNDP kendi kararıyla yardımı erteleyebilir  ya da tamamen sona erdirebilir.

            H. PROJE TAKİBİ, RAPOR VERME VE DEĞERLENDİRME
            a) Proje en azından her on iki ayda bir kere, bu konudaki üç taraf (Hükümet temsilcileri, yürütücü kuruluş ve UNDP) tarafından gözden geçirilecek ve ilk toplantı, proje uygulamasının başlamasından sonraki on iki ay içinde olacaktır. Ulusal Proje Koordinatörü (UPK) ve/veya Birleşmiş Milletlerin (BM) Yürütcü Ajanası’nın uluslararası proje görevlisi (senior project officer) bir Proje Performans Değerlendirmesi Raporu (PPDR) hazırlayıp üç taraflı gözden geçirme toplantısına sunacaktır. Proje esnasında, gerekli olduğunda., ek PPDR’lar istenebilir.

            Projenin sonuna doğru son üçlü inceleme toplantısından 4 ay önce, proje yönetimi, yürütücü kuruluş tarafından incelenmek ve teknik düzeltmeler için nihai raporunu hazırlayacaktır.

            Bu proje UNDP tarafından, bu amaçla konulmuş olan yöntem ve politikalarla uyum içinde değerlendirilecektir. Değerlendirme organizasyonu, süresi ve referans kısımları Hükümet, UNDP ve Yürütücü Kurum arasında danışılarak karara bağlanacaktır.

            I. YASAL İÇERİK
            Bu proje dokümanı, buraya eklenen Proje Dökümanına İlave Provizyonlar’da göz önüne alınacak araç olacaktır. Ev sahibi ülkenin uygulayıcı kuruluşu, İlave Provizyonlar amacı ile, İlave Provizyonlar’da belirtilen Hükümet’in-işbirliği-yapan kuruluşuna atıfta bulunacaktır.

            Bu proje dökümanı üzerinden aşağıdaki türden gözden geçirmeler, diğer imzacı tarafların itirazlarının olmadığı durumlarda ve ancak UNDP daimi temsilcisinin imzasıyla yapılabilir.
            (a) Proje dökümanının (UNDP yardımı için bir önkoşul olan anlaşma SBAA-harici ülkeler için değiştirilmeyecek olan Standart Yasal Metin dışında) herhangi bir ekinin gözden geçirilerek değiştirilmesi veya yeni eklerin eklenmesi.

            (b) Projeyle ilgili yakın amaçlarda, çıktılarda ve etkinliklerde önemli değişiklikler gerektirmeyen, fakat üzerinde anlaşılan gidilerdeki yeniden düzenlemelerden veya enflasyon nedeniyle maliyet artışlarından oluşan gözden geçirmeler.
            c) Üzerinde anlaşmaya varılmış olan proje girdilerinin sağlanmasında veya uzman maliyeti veya diğer maliyetlerdeki enflasyon nedeniyle olan artışlarda veya ajans harcamalarında esneklik sağlamak için yapılan zorunlu yıllık gözden geçirmeler

            ÜLKE : TÜRKİYE
            PROJE NO: TUR/91/015/B/01/37
            PROJE BAŞLIĞI : TÜBİTAK’a Uzay Bilimleri ve Teknolojileri konusunda yardım
            UNDP katkısını kapsayan proje bütçesi (ABD $ cinsinden)
 
 

  TOPLAM      
  TPL 1992 TPL  1993 TPL 1994 TPL
PROJE BİLEŞENLERİ  a/a a/a a/a a/a
* 010 PROJE ÇALIŞANLARI         
* 11 Uzmanlar         
011-970 Kısa Dönem Danışmanlık  60,000 24,000 24,000 12,000
  5.0 2.0 2.0 1.0
11-99 Alt toplam (*)  60,000 24,000 24,000 12,000
  5.0 2.0 2.0 1.0
* 15 Resmi seyahat :         
051-000 Proje seyahati :  750 300 300 150
15-99 Alt toplam (*)  750 300 300 150
* 16 Misyon giderleri :         
016-000 Misyon giderleri :  5,250 2,250   2,750
16-99 Alt toplam (*)  5,250 2,250   2,750
* 17 Ulusal görevliler         
017-000 Yerli danışmanlar:  5,000 1,000 4,000  
  2.5 .5 2.0  
17-99 Alt toplam (*)  5,000 1,000 4,000  
  2.5 .5 2.0  
019 BÖLÜM TOPLAMI (**)  71,000 27,800 28,300 14,900
  7.5 2.5 4.0 1.0
* 030 EĞİTİM         
031 000 Burs  78,000 26,000 26,000 26,000
032 000 İnceleme gezileri  36,000 12,000 12,000 12,000
039 BÖLÜM TOPLAMI (**)  114,000 38,000 38,000 38,000
 
 

            ÜLKE : TÜRKİYE
            PROJE NO : TUR/91/015/B/01/37
            PROJE BAŞLIĞI : TÜBİTAK’a Uzay Bilimleri ve Teknolojileri konusunda yardım
            UNDP katkısını kapsayan proje bütçesi (ABD $ cinsinden)
 
 

  TOPLAM       
  TPL  1992 TPL  1993 TPL  1994 TPL 
Proje Bileşenleri  a/a a/a a/a a/a
* 040 Ekipman        
041 000 Sarf malzemesi  6,000 2,000 2,000 2,000
042 000 Makina Teçhizat  180,000 120,000 40,000 20,000
0 49Bölüm Toplamı (**) 186,000 122,000 42,000 22,000
* 050 Çeşitli         
051 000 Çeşitli Giderler  6,000 2,000 2,000 2,000
059 Bölüm toplamı (**)  6,000 2,000 2,000 2,000
099 Bütçe tipi toplamı(***)  377,000 189,800 110,300 76,900
  7.5 2.5 4.0 1.0
101 000 Masraflara katılma  -177,000 -177,000    
109 Bölüm Toplamı (**)  -177,000 -177,000    
999 UNDP toplamı (***)  200,000 12,800 110,300 76,900
  7.5 2.5 4.0 1.0
            Proje Bütçesinin Masraf katılma cost-sharing bölümü (ABD $ olarak)
 
  TOPLAM       
  TPL  1992 TPL  1993 TPL  1994 TPL 
Proje Bileşenleri  a/a a/a a/a a/a
* 100 Masraflara katılma         
101 000 Masraflara katılma 177,000 177,000    
109 Bölüm toplamı (**)  177,000 177,000    
* 150 Masraflara katılma “overhead”i
156 000 Destek maliyeti  23,010 23,010    
159 Bölüm taplamı (**)  23,010 23,010    
199 Bütçe tipi toplam (***)  200,010 200,010    
 
ÖDEME PLANI  MASRAFLARA KATILMA  (ABD $ cinsinden) 
TARİH  MİKTAR  KATKIDA BULUNAN 
NİSAN 1992 200,010 TÜRKİYE 
            Not : 1 : Ödemeler proje etkinliklerinden önce yapılacak ve ödeme Planında verilen tarihlerden sonra olmayacaktır.

            Not 2: UNDP hesabına para yatırma için hesap numarası: Garanti Bankası, Yenişehir Şubesi, Ankara, Hesap No: 624-21 (proje numarası ve başlığı belirtilmelidir)

            Not 3: Muhtemel TL. ile ödemeler ancak UNDP  ile anlaşmadan sonra ve ödeem günündeki Türk Lirası kuru üzerinden kabul edilebilir ve bu UNDP’nin TL’sını kullanma kapasitesine bağlıdır ve ödenen Türk Lirası ile Türk Lirasının en düşük değeri (1 Amerikan dolarına eşdeğer olan en yüksek Türk Lirası sayısı) arasında, ödemeden 6 ay sonrasındaki dönemde olaşacak farkın geriye ödenmesi koşulunu içerir.

            Not 4: Yerel para ödenmesi UNDP’nin Türk Lirası kullanma kabiliyetine bağlıdır. Bu, UNDP Hazinesinin önceden onayının alınmasını gerektirir.

            Not 5: UNDP’nin, masrafa katılm (cost-sharing) ödemesinin bir kısmını veya tamamını kabul edememesi durumunda, bütçe bu oranda düşürülecektir.

            PROJE DÖKÜMANI
            AYNİ OLARAK HÜKÜMET KATKISI İÇEREN BÜTÇE
            ÜLKE: TÜRKİYE
            PROJE NO : DP/TUR/91/015/B/01/37
            PROJE BAŞLIĞI : TÜBİTAK’a Uzay Bilimleri ve Teknoloji konusunda yardım
 
 
      Bütçenin yıllara dağılımı 
Bütçe  Tanım  Toplam  Yıl 1 Yıl 2 Yıl 3
Bölümü  a/a adam/ay a/a 1000 TL. a/a 1000 TL a/a 1000TL a/a 1000 TL
1. PROJE PERSONELİ     
1.1 Proje Koordinatörü 36 180000 12 60.000 12 60.000 12 60.000
1.2 Uzman Araştırmacı  36 151200 12 50.400 12 50.400 12 50400
1.3 Araştırmacılar  72 151200 24 50.400 24 50.400 24 50400
1.4 Yük.Lis. ve Dok.Öğr. 50 50.000 20 20.000 15 15.000 15 15.000
1.5 Teknisyenler 50 50.000 15 15.000 20 20.000 15 15.000
1) Bölüm Toplamı  244 582400 83 195.800 83 195.800 78 190800
2.YAPILARve OLANAKLAR   
2.1 Yapılar  0 40.000 0 14.000 0 13.000 0 13.000
2.2 Olanak ve Servisler  0 75.000 0 25.000 0 25.000 0 25.000
2) Bölüm Toplamı  0 115.000 0 39.000 0 38.000 0 38.000
3. EKİPMAN                 
3.1 Sarf Malzemeleri 0 80.000 0 30.000 0 30.000 0 20.000
3.2 Makina Teçhizat 0 640.000 0 300.000 0 190.000 0 150.000
3) Bölüm Toplamı  0 720.000 0 330.000 0 220.000 0 170.000
4.ÇEŞİTLİ MASRAFLAR                
4.1 Çeşitli Masraflar  0 10.000 0 4.000 0 3.000 0 3.000
4) Bölüm Toplamı  0 10.000 0 4.000 0 3.000 0 3.000
BÖLÜM HÜKÜMET GİRDİSİ  244 1427400 83 568.800 83 456.800 78 401.800
                 
 
 


 

 EK I.B PROJENİN ORGANİZASYON ŞEMASI

YÖNETİCİ ELEMANLAR, TOPLAM: 2, projede 2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ARAŞTIRICI (UZMAN ve YARDIMCI), TOPLAM: 11, projede 4
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
TEKNİK ELEMANLAR (MÜHENDİS ve TEKNİSYENLER), TOPLAM: 4, projede 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
TEKNİK OLMAYAN KATRO: TOPLAM 2, projede 2
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOPLAM 19, projede 10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
EK II.A - PROJEDE ÇALIŞMA PLANI
 

Yıl Numarası  1 2 3
Yıl Çeyreği  <Ç1><Ç2><Ç3><Ç4> <Ç1><Ç2><Ç3><Ç4> <Ç1><Ç2><Ç3><Ç4>
Ay Numarası  010203040506070809101112 131415161718192021222324 252627282930313233343536
İşe hazırlanma ve planlama xx    
MUAM inceleme turları  xxxx    
MUAM danışmanlık  ....nn..............xx........... ....nn  
MUAM donanım alımı  xxxxx............xxxxxxx.... ...................................... ...xx
MUAM tamamlama hedefi ...................................... .....xx  
UBİRATdan./yerhazırlama ...xxx............................. ................xx..............xx  
EMİ donanımının alımı  .............xxxxxxxxx    
UBİRAT inceleme turları  ....xx    
Yer seçimi süresi  xxxxxxxxxx    
Yer seçimi raporu  .....xxxx    
Satın alım(UBİRAT)  .......xxxxxx    
UBİRAT eğitimi .........xxxxxxxx.............. ..................................... ..xxxxx
UBİRAT inşa süreci  ............xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
UBİRAT test ve ayarları  ..................................... ...................................... ........xxxxxxxxxxxxxx
SAR danışmanlık  ................xx.................. ....xx  
SER inceleme turu ...................................... xx  
SAR fizibilite raporu ..................................xx xx  
SAR eğitimi  ...................................... ......xx............................ .....................xx
SAR alımı ve montajı  ...................................... xxxxxxxxxxxx,,xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
Projeye son raporu ...................................... ...................................... ..............................xxxx
Ay numarası  010203040506070809101112 131415161718192021222324 252627282930313233343536
                n: yerli uzman
 
EK II.B UNDP GİRDİLERİ ÖZETİ
 
EĞİTİM/İNCELEME GEZİSİ  UZMAN  EKİPMAN DONANIM 
1. MUAM için inceleme gezileri, Avrupa ve Asya’daki uzaktan algılama merkezilerini ziyaret  

Zamanlama: Y1/Ç1 

Süre : 3 h/a 

Maliyet ABD $ 18,000

1. Bir uzaktan algılama uzmanı mak.-teçhizat, donanım ve yönetim konusunda tavsiyerlerde bulunacak  

Zamanlama: Y1/Ç3 

Süre : .5 h/a 

Maliyet : ABD $ 5,000

1. EMI ölçüm ve veri analiz sistemi  

  

  

Ismarlama : Y1/Ç1 

Alım : Y/Ç2 

Maliyet : ABD $ 100,000

2. UBIRAT için inceleme gezileri Radyo astronomi merkezlerini ziyaret  

  

Zamanlama: Y1/Ç1,Y3/Ç1 

Süre : 3 h/a 

Maliyet : ABD $ 18,000

2. Bir uzaktan lagılama uzmanı (yerli) ekipman ve donanım için görüş bildirecek, bulunacak  

Zamanlama:Y1/Ç1, Y2/Ç1 

Süre : 1 h/a 

Maliyet : ABD $ 5,000

2. Eldeki U.A verileri için bir teyp birimi alımı.  

  

Ismarlama : Y1/Ç1 

Alım : Y1/Ç2 

Maliyet : ABD $37.500

3. SAR için inceleme gezisi SAR merkezlerini ziyaret  

  

  

Zamanlama: Y2/Ç4 

Süre : 2 h/a 

Maliyet : ABD $ 12,000

3. Yer seçimi ve UBIRAT konusunda uzman görüşü  

  

  

Zamanlama: Y1/Ç1,Y2/Ç1,Ç4 

Süre : 6.5 h/a 

Maliyet : ABD $ 51.000

3. Palomar haritaları ve Ohio overlay’lerin ve radyo gözlemleri için diğer malzemenin alımı  

Ismarlama: Y2/Ç1 

Alım : Y3/Ç2 

Maliyet : ABD $ 22,500

4. Muam için eğitim  

  

  

Zamanlama : Y2/Ç2 

Süre :3h/a 

Maliyet : ABD $ 8,100

4. Donanım ve yazılım hakkında Uzman görüşü alınacak  

Zamanlama: Y1/Ç3,Y2/Ç2 

Süre : 2 h/a 

Maliyet : ABD $ 15,450

4. U.A içip optik disk sürücüsü  

  

Ismarlama : Y3/Ç1 

Alım : Y3/Ç2 

Maliyet : ABD $ 20,000

5. UBIRAT için eğitim  

  

Zamanlama: Y1/Ç3,Y2/Ç4 

Süre : 10 h/a 

Maliyet : ABD $ 27,000

  

 

5. Teyp, disk, disket, yazıılm ve diğer sarf malzemeleri  

Ismarlama : Y1/Y2/Y3 

Alım : Y1/Y2/Y3 

Maliyet : ABD $ 20,000

  

6. SAR için eğitim  

Zamanlama : Y2/Ç1,Y3/Ç4 

Süre : 9 h/a 

Maliyet : ABD $ 24,300

   
            Bu rakamlar yalnızca ana girdileri gösterdiğinden toplam, proje toplamı değildir.

            Belirtilen araç/gereç ve donanım yalnızca tanımlayıcı olup uzman görüşme ve bulgularına göre değiştirilebilir.

 

EK III.UNDP TARAFINDAN SAĞLANAN DONANIM LİSTESİ :
1) EMI ölçü sistemi  US$ 100.000
2) Optik Disk Sürücüsü  US$ 20.000
3) Palomar Sky Survey ve Ohio Overlays US$ 22.000
4) Teyp okuma-yazma ünitesi  US$ 37.500
5) Diğer sarf malzemeleri  US$ 6.000
TOPLAM 
US$ 186.000
            EK IV. İŞ TANIMI: ULUSAL PROJE KOORDİNATÖRÜ

            Ulusal Proje Koordinatörü, UNDP-destekli proje ili ilgili olarak, ilgili Hükümetin uygulayıcı kuruluşunun bir görevlisidir. Uygulayıcı kuruluşun teklifine uygun olarak atanmıştır. Özel olarak, kendisi projeye bakan UNDP görevlileri ile yakın irtibatlı olarak çalışır ve;

            1) Hükümet onayı ve imzasını gerektiren proje belgeleri ve daah sonraki proje bütçe değişikliklerini zamanında ve prosedüre uygun biçimde DPT ve DB’ya ulaştırır.

            2) Yıllık proje çalışma planını UNDP proje çalışanları ile yakın iş birliği ile hazırlar ve bu hazırlıkları BM Uygulayıcı Ajansına doğruda veya UNDP aracılığı ile sunar.

            3) UNDP ve BM Uygulayıcı Ajansı ile yakın ilişkiyi korur, yıllık çalışma planındaki değişiklikler, gerçekçi düzeltmeler ve bütçe değişiklikleri teklif eder.

            4) UNDP ve BM Uygulayıcı Ajansına, proje için görevlendirilecek danışmanların, proje dökümanlarına uygun şartları sağlayıp sağlamadıklarını belirledikten sonra, iş tanımlarını sunar.

            5) Belirlenen süre içerisinde eğitim için gönderileceklerin tamamlanmış iş-teklif formlarını göreğv için yetişmiş ve yabancı dillerinin yeterli olduklarına kanaat getirdikten sonra DB’ya sunar.

            6) Kursiyerlerin eğitimleri sonunda hazırlayacakları raporlarını, UNDP ve ilgili BM Uygulama Ajansına sunar.

            7) Detaylı özellikler ve gerçekçi değerlendirmelerden sonra proje ile ilgili ekipman ve donanım alım formlarını UNDP ve ilgili BM Uygulama Ajansına sunar.

            8) Proje donanımlarının zamanında gümrüklerden çekilmesini sağlar.

            9) Yabancı veya yerli danışmanların görev yerlerinde ugyun çalışma koşullarının olmasını ve onların iş tanımlarına uygun biçimde çalışmalarını sağlar.

            10) İngilizce olarak periyodik gelişme raporlarını, iç-gelişme raporlarını ve Ajansa verilecek son raporun taslağını hazırlar ve UNDP ile ilgili BM Uygulama Ajansına sunar.

            11) UNDP Ankara bürosu ve ilgili BM Uygulama Ajansına, üçlü proje değerlendirme toplantısının organizasyonu ve tutanakalrı  konusunda yardımcı olur.

            12) Projenin, çalışma planına uygun olarak gelişimini izler ve yerel görevlileri ve Uygulayıcı Ajansı olası gecikmelere karşı uyarır.

EK V. PROJEDEKİ ULUSAL ve ULUSLARARASI GÖREVLİLERİN ETKİN KATILIMI İÇİN ÇERÇEVE

            Belirtilen çıktıların alınması ve yalın amaçların elde edilmesi için gerekli etkinlikler, projede görevli yerli ve yabancı kaynaklı elemanlarla birlikte belirlenecektir.Yerli ve yabancı elemanların öezl görevleri görüşmeler ve ortak kararlarla belirlenecek ve etkin katılım için oluşturulacak bir çerçevede yürütlecektir. Proje döküman eki olarak eklenecek böyle bir çerçeve zaman zaman gözden geçirilecektir. Yerli ve yabancı elemanlar için  öngörülen görevler, teknik işbirliğinin oluşturulmuş kavramlarına ve özel amaçlarına uygun olacaktır.

            Ulusal Proje Koordinatörü ve Ulusal Proje Yöneticisi, Hükümetin Uygulayıcı Kuruluşu adına yapılması gereken her türlü düzenlemenin yönetimini üstlenecektir.

EK VI. UNDP KAYNAKLI DONANIMLARIN GEREKÇESİ
 
1) Donanım, PPM (kısım 4602 ve altkısım 1.3) deki UNDP politikası ile uyumlu mudur? EVET: Donanım araştırma, geliştirme ve eğitim için kulalnılacaktır.  

Donanımların hiç biri üretim amaçlı değildir. 

2) Donanım, ulaşılacak çıkmtılar ve proje amaçlarına ulaşılması bakımından, gerekli ve uygun maliyetli midir? EVET: Donanım öngörülen proje çıktıları ile ilgilidir. TÜBİTAK’ın amaçlanan uzay konulu teknolojilere ulaşmasına ve bu arada yer seçimi ve radyo teleskop yapımı açılarından yardımcı olacaktır. Bu gelişmeler haberleşme, jeodezi, navigasyon, radyo astronomi vs. gibi konularda diğer uzay temelli teknolojiler için itici güç oluşturacaktır. 
3) UNDP belirlenen girdiler konusunda en uygun kaynak mıdır ve diğer çok taraflı veya ikili kaynaklarla, sağlanacak donanımlar göz önüne alınarak, ilişki kurulmuş ve araştırılmış mıdır? EVET: Diğer olası kaynaklar hakkında yapılan dikkatli araştırmalar göstermiştir ki UNDP Planlanan ilişki ve donanımlar konusundakgi tek kaynaktır. Hükümet, proje için yapılacak harcamalara maddi destek verecektir. 
4) Bir pilot sistem oluşturulması ile ilgili önçalışma/fizibilite çalışması sonuçları nelerdir? (Soru bu proje ile ilgili değildir) 
5) Donanım kullanılacağı koşullar için uygun ve güvenilir şartlarda ve uygun teknoloji seviyesinde midir? EVET: Bağımsız belli başlı firmalarla ön görüşmelere başlanmıştır. Bu firmalar gelişmiş ülkelerdeki araştırma ve geliştirme kuruluşlarına ürün sağlayan kuruluşlardır. 
6) Bu donanımları kullanabilmek için ne tür bir altyapı ve servis gerekmektedir ve bunlar mevcut mudur? Mikrodalga laboratuvarı ve TÜBİTAK-MAM’daki UBB’de projeyi yürütecek uygun koşullar vardır. 
7) Bu donanımlar içni ne tür bakım ve servis olanakları gerekmektedir? Bu olanaklar mevcut mudur ve bunların giderlerini karşılımak kimin sorumluluğundadır? TÜBİTAK - UBB, halen tüm MAM’ye bakım ve onarım desteği verebilecek güçtedir. (OB) servisi çeşitli ölçüm ve test olanaklarına sahiptir. Bu proje esnasında yeni mühendis ve teknikerler (4 kişi) hükümetçe işe alınacaktır. 
8) Donanım teslimatı, buna ilişkin işlevler ve girdirler konusunda zamanlama ve planlama uygun biçimde değerlendirilmiş ve kabul edilebilir olduklaroı kararlaştırılmış mıdır? EVET, lütfen EK-II’deki zaman planlaması ve konunun ana hatlarını içeren tablolara bakınız. 
9) a) yedek parçaları b) değiştirilebilen ve aşınma sorunu bulunan kısımları c) sarf malzemeleri sağlayacak ne tür bir kaynak gerekecektir? Tüm bunları karşılayacak hükümet katkısı veya proje esnasında UNDP katkısı mevcut mudur? Bu ve bunun gibi tekrar edilegelen giderler açıkça tanımlanmı mıdır? Bu giderlerin karşılanması için ayrılan fonlar projenin sonuçlanmasından sonra da gerektiğinde devam edecek midir? Yedek parçalar başlangıçta donanımın bölümleri olarak sağlanacaktır.TÜBİTAK-UBİTEK tarafından sağlanacak işlevse fonlar konusunda gelecekte bir güçlük görülmemektedir. 
10) Donanımları bahsedildiği şekilde kullanacak ve yönetecek ne tür bir uzmanlık gereklidir ve projeye hizmet verebilecek böyle bir uzman mevcut mudur? böyle bir uzman mevcut değil ise, UNDP yardımının kesilmesinden sonra bu tür personel nasıl ve ne zaman temin edilecektir? TÜBİTAK - UBİTEK ve UBB, gerekli eğitimden sonra, her türlü proje donanımını kullanabilecek kapasitededir. Buna rağmen uzman eksikliği bulunan ileri teknoloji alanlarında, eğitim ve uluslararası uzman yardımı proje çerçevesinde sağlanacaktır. 
11) Donanımlar hazırlandıkları kullanım yapısına uygun veya buna yakın kapasitede mi çalıştırılacaktır, yoksa ekipmanın zaman-bölüşümlü biçimde paylaşımlı kullanılması düşünülmekte midir? Donanımların tam kapasite ve proje için öncelikli biçimde kullanılması düşünülmektedir. EMI ölçüm sistemi ve uzaktan algılama sistemleri tam kapasitede kullanılacaktır. 
12) Eğer alt sözleşmeler yapılacaksa donanımların kullanım (bölüşüm) oranlaması göz önünde bulundurulmuş mudur? (Soru bu proje ile ilgili değildir)
EK VII. SBAA DIŞI ÜLKELER İÇİN STANDART YASAL AÇIKLAMA

            Bu proje dökümanı Türkiye Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Geliştirme Programı (UNDP) arasında son değişiklikleri verilmiş 21 Ekim 1965 tarihli gözden geçirilmiş Standart Antlaşma çerçevesinde yerine getirilecektir. Özellikle Bölüm V, paragraf 1’de öngörülen, Hükümeti, Öncelikler ve Dokunulmazlıklar Anlaşması koşullarını, proje çerçevesindeki teknik yardım için “mutatis mutandis” şeklinde kullanılmasına yükümlü kılar.

            Not: İngilizce metin 18 Ekim 1992 gün ve 21379 sayılı Resmi Gazete’dedir.