Milletlerarası sözleşme  
 
 
Resmi Gazete: 22.09.1992 Sayı : 21353 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 32 Sahife:574
     
Milletlerarası Sözleşme 
Karar Sayısı: 92/3474
Karar Tarihi : 11/08/1992
     
            Avrupa Konseyi Sosyal Kalkınma Fonu (Avrupa Konseyi İskan Fonu)’ndan sağlanan 250.000.000.- ECU(Avrupa Hesap Birimi) tutuarındaki krediyle ilgili olarak 21 Ocak 1992 tarihinde Paris’dte imzalanan ekli Anlaşmanın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 10/8/1992 tarihli ve EİUK/2888-5005 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 21/8/1992 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
 
                                                                                                                Turgut ÖZAL
                                                                                                                Cumhurbaşkanı
 
Süleyman DEMİREL
Başbakan
     
E.İNÖNÜ
Devlet Bakanı ve Başb.Yrd.
C.ÇAĞLAR
Devlet Bakanı
T. ÇİLLER 
Devlet Bakanı 
M. A. YILMAZ 
Devlet Bakanı V. 
İ.TEZ
Devlet Bakanı
A.GÖNEN
Devlet Bakanı
T.AKYOL
Devlet Bakanı
G.ERGENEKON
Devlet Bakanı
O.KİLERCİOĞLU
Devlet Bakanı
M.KAHRAMAN
Devlet Bakanı
Ö. BARUTÇU
Devlet Bakanı 
M.A.YILMAZ
Devlet Bakanı
E. ŞAHİN
Devlet Bakanı 
Ş. ERCAN 
Devlet Bakanı
M.BATALLI
Devlet Bakanı 
M.S.OKTAY
Adalet Bakanı
N. AYAZ
Milli Savunma Bakanı 
İ.SEZGİN
İçişleri Bakanı
H. ÇETİN 
Dışişleri Bakanı 
S.ORAL
Maliye ve Gümrük Bakanı
K.TOPTAN
Milli Eğitim Bakanı 
O. KUMBARACIBAŞI 
Bayındırlık ve İskan Bakanı 
Y. AKTUNA
Sağlık Bakanı 
Ö. BARUTÇU 
Ulaştırma Bakanı V.
A. GÖNEN 
Tarım ve Köyişleri Bakanı V.
M. MOĞULTAY
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan
M.T.KÖSE
Sanayi ve Ticaret Bakanı
E.FARALYALI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
D.F.SAĞLAR
Kültür Bakanı
A. ATEŞ
Turizm Bakanı 
V.TANIR
Orman Bakanı
B.D. AKYÜREK
Çevre Bakanı 

21 Ocak 1992 Tarihli Global Ödünç 

AVRUPA KONSEYİ İSKAN FONU İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDAKİ KREDİ ANLAŞMASI 

            Avrupadaki Milli Mülteciler ve Nüfus Fazlalıkları için Avrupa Konseyi İskan Fonu (bundan sonra “FON” denilecektir) bir yanda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti (bundan sonra BORÇLU” denilecektir) diğer yanda, 

            - Türk Hükümetinin taleplerini, 
            - Fon Yönetim Kurulu’nun: 

            784 (1984), 837 (1985), 878 (1986), 907 (1986), 930 (1987), 932 (1987), 981 (1988), 1042 (1989), 1043 (1989), 1045 (1989), 1047 (1989), 1052 (1989), 1053 (1989), 1054 (1989), 1096 (1989), 1097 (1989), 1123 (1990), 1124 (1990), 1125 (1990), 1147 (1990), 1148 (1990), 1153 (1990), 1154 (1990), 1155 (1990), 1156 (1990), 1157 (1990), 1158 (1990), 1159 (1990), 1160 (1990), 1161 (1990), 1175 (1991), 1176 (1991), 1190 (1991), 1191 (1991), 1192 (1991), 1193 (1991), 1194 (1991), 1211 (1991), 1212 (1991), 1213 (1991), 1214 (1991), 1215 (1991), 1238 (1991), 1239 (1991), 1240 (1991) sayılı kararlarını, 

            - Avrupa Konseyi Ayrıcalıkar ve Muafiyetler Genel Sözleşmesi’ne ek üçüncü Protokol’ü,
            - 6 Ekim 1970 tarihli Fon Ödünç Yönetmeliği’ni gözönünde buludurarak aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır. 

 
            MADDE 1
            Bu Ödünç, bu Anlaşma’nın imza tarihinde yürürlükte bulunan Ödünç Yönetmeliği’ndeki genel koşullara ve bu Anlaşma ile saptanan özel koşullara göre kabul olunmuştur. 
            MADDE 2
            Fon, Borçlu’ya ECU 250.000.000.- (ikiyüzelli Milyon ECU) tutarındaki bir ödünç vremei yükümlenir. 

            ECU’nun değeri bu kontrata ait EK-III’te belirtilmiştir. 

            Borçlu krediyi, kabul edebilir gecikmeler hariç, zamanında ve aşağıdaki projelerin: 

            Fonds/Projets 508 (1984), 711 (1985), 726 (1986), 742 (1986), 756 (1986), 768 (1987), 778 (1987), 805 (1988), 807 (1988), 830 (1988), 837 (1988), 867 (1989), 868 (1989), 869 (1989), 870 (1989), 871 (1989), 872 (1989), 875 (1989), 876 (1989), 905 (1989), 916 (1989), 941 (1990), 942 (1990), 954 (1990), 955 (1990), 968 (1990), 969 (1990), 970 (1990), 971 (1990), 972 (1990), 974 (1990), 975 (1990), 976 (1990), 781 Add. II(1991), 986 (1991), 1002 (1991), 1003 (1991), 1004 (1991), 1005 (1991), 1006(1991), 1012 (1991), 1013 (1991), 1014 (1991), 1034 (1991), 1038 (1991), veya Fon tarafından kabul edilecek diğer projelerin finansmanında kullanacaktır. 

            Tüm finansman süresi boyunca borçlu her altı ayda bir Fon’u ödüncün kullanım durumu ve çalışmaların ilerleme durumunu belirten bir rapor gönderecektir. Proje gerçekleştiğinde, projenin gerçekleşmesi ile ilgili mali, ekonomik ve istihdam değerlendirilmesini içeren bir son raporu Fon’a gönderecektir. 

            Bunun dışında Borçlu Fon yetkilileri tarafından görevlendirilen muhtemel enformasyon heyetlerini uygun bir şekilde kabul etmeyi ve onların görevleri sırasında gerekli tüm yardımları temin etmeyi yükümlenir. 

            MADDE 3
            Ödüncün vadesi, tam 10 yıldır. 
            Faiz oranı yıllık % 8.875’tir. 
            Yıl 360 gün ve ay 30 gün sayısı üzerinden hesaplanan faizler altı aylık devreler halinde Ek I’de yeralan amortisman tablosuna uygun olarak ilki 14 Mayıs 1992 tarihinde olmak üzere her yılın 14 Mayıs ve 14 Kasım tarihlerinde ödenecektir. 

            Anapara geri ödemesi, ekli itfa tablosuna göre bir defada 14 Kasım 2001’de yapılacaktır. 

            MADDE 4
            Fon tarafından krediç miktarı %0.50 oranında ve ECU 1.250.000.- tutarındaki prim kesildikten sonra 21 Ocak 1992 tarihinde ödenecektir. 

            Net tutar ECU 248.750.000.- borçlu adına Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ankara’nın Gènèrale de Banque, Brüksel nezdindeki 291-11-18-296.80-461 no.lu hesabına yatırılacaktır. 

            MADDE 5
            Ödüncün kullanılması maksadıyla, Borçlu Fon’a ilişik Bonoyu (EK: II) zamanında verir. Bono, ECU olarak düzenlenir ve ödenir. 
            MADDE 5
            Bonoda tespit edilmiş vadelerde öngörülen tutarların ödenmesi, Borçlu’yu yukarıda 3 üncü Maddede belirtilen yükümlülüklerinden kurtarır. Bu ödüncün anaparası ve bundan doğan faizler ile diğer masraflar, özellikle aşağıda 9 uncu Maddede belirtilenler, Borçlu tarafından usulüne uygun olarak tamamen ödendiğinde; Borçlu, Fon’a karşı bütün yükümlülüklerinden kurtulur. 
            MADDE 6 
            Bonoda tespit edilmiş vadelerde öngörülen tutarların ödenmesi, Borçlu’yu yukarıda 3 üncü Maddede belirtilen yükümlülüklerinden kurtarır. Bu ödüncün anaparası ve bundan doğan faizler ile diğer masraflar, özellikle aşağıda 9 uncu Maddede belirtilenler, Borçlu tarafından usulüne uygun olarak tamamen ödendiğinde; Borçlu, Fon’a karşı bütün yükümlülüklerinden kurtulur. 
            MADDE 7
            Vadeyi takip eden ay içinde tamamen veya kısmen ödenmemiş bir meblağ ve faiiz ödenmemiş anapara üzerinden yıllık %1 oranında bir ek faiz ödenecektir. 

            Bu ek faiz: 

            a) Gerekli faiz ödemesinin yapılmadığı veya faizden ödenmesi gereken bir kısmın ödenmediği hallerde, faiz vadelerinden itibaren, 

            b) Anaparaya ilişkin bir taksidin ödenmemesi halinde, anapara taksidinin vade tarihinden itibaren ödenecektir. 
 
            Her iki hal aynı anda vuku bulduğu takdirde, ilk tarih esas alınır. Vadesi gelen tutarlar ödendiği zaman ek faiz talep edilmez. 

            MADDE 8
            Bu ödünç gereğince, Borçlu tarafından Fon lehine ECU olarak ödencek bütün tutarlar, Borçlu adına ödemeyi yükümlenen Banka tarafından her ödeme tarihinde beş işgünü önce Fon’a teleksle bildirilmek suretiyle Fon’un Banque Internationale a Luxembourg, Luksemburg, No: 7-157/6168/700 hesabına geri ödenecektir. 
            MADDE 9
            Gerek bu Anlaşma’nın akdi, icrası ve tasfiyesinden, gerek verilen ödüncün garanti veya refinansmanından, gerek bu ödünç ile ilgili hukuk ötesi işlemlerden meydana gelsin tahakkuk etmiş ve tahsil edilmiş bütün vergi, resim ve harçlar, genellikle bu nitelikte olan masraflar ile diğer bütün masraflar Borçlu’ya aittir. 

            Ancak hakem işlemleriyle ilgili masraflar konusunda Fon Ödünç Yönetmeliği’nin 4 üncü Bölümünde yeralan 25 inci Maddedeki düzenlemeler uygulanacaktır. 

            MADDE 10
            Akit taraflar, Fon Ödünç Yönetmeliği’nin 4 üncü Bölümünde öngörülen koşullar çerçevesinde verilen hüküm sonucu olarak yapılan zorunlu uygulamaya karşı koymak maksadıyla dahili veya uluslararası hiçbir kazai veya diğer merci önünde herhangi bir ayrıcalık, dokunulmazlık ve mevzuattan yararlanmamamyı yükümlenir. 
            MADDE 11
            Borçlu, bu Anlaşma’dan doğan yükümlülüklerinden kısmen veya tamamen kurtulmak için üçüncü şahıslarla olan ilişkilerinde kredinin kullanılmasıyla ilgili hiçbir işlemden yararlanmayacaktır. 

            Borçlu ile üçüncü şahıslar arasında çıkabilecek anlaşmazlıklar dolayısıyla Fon hakkında dava açılamaz. 

            MADDE 12
            Ödüncün, bu Anlaşma’nın 2 inci Maddesinde belirtildiği gibi kullanılmaması ve Fon tarafından tasvip edilmeyen değişiklikler veya tahsisiler, Fon Ödünç Yönetmeliği’nin 3 üncü Bölümünün 13 (h) Maddesi hükmü uyarınca, kredinin durdurulması, iptali veya talep edilebilirliği için yeterli bir neden sayılır. 
            MADDE 13
            Bu Anlaşma, 21 Ocak 1992 tarihinde yürürlüğe girecektir. 
            MADDE 14
            Bu Anlaşma ve bu Anlaşma ile ilgili kullanma belgeleri, 2 Eylül 1949 tarihli Avrupa Ayrıcalıklar ve Muafiyetler Genel Anlaşması’nın, 6 Mart 1959 tarihli Üçüncü Katma Protokol’ün 1 inci Maddesi, 3 üncü Fıkrasında belirtildiği şekli ile Fon ve ikinci derecede de Fransız Hukukuna tabidir. 
            MADDE 15
            Fon Yönetim Kurulu’nca, 6 Ekim 1970 tarihinde kabul edilen Fon Ödünç Yönetmeliği, bu Anlaşma’nın ayrılmaz bir parçasını teşkil eder. 

            Sözkonusu Yönetmeliğin, herhangi bir hükmü ile bu Anlaşma’nın herhangi bin hükmü arasında çelişki bulunması halinde Anlaşma hükmü geçerli sayılır. 

            Borçlu İşbu Anlaşma’da adıgeçen Fon Ödünç Yönetmeliği tanıdığını beyan eder. 

            MADDE 16
            Bu Anlaşma, her ikisi de aynı derecede geçerli olmük üzere iki nüsha halinde düzenlenmiştir. 

            Akit tarafların herbirinde birer nüsha bulunur. 
 

Paris’te 21 Ocak 1992

tarihinde yapılmıştır. 

Paris’te 21 Ocak 1992 

tarihinde yapılmıştır. 

Bülent PAYASLIOĞLU

Dış Ekonomik İlişkiler 

Genel Müdür Yardımcısı 

Roger Vanden BRANDEN

Guvernör

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 

Adına 

Milli Mülteciler ve Avrupa 

Nüfus Fazlalıkları için 

Avrupa Konseyi İskan Fonu Adına 

İTFA TABLOSU 
(24.01.92-01097/Ed. 24.1.1992)
Ödünçten yararlanan : Türkiye Cumhuriyeti
 
Para Cinsi  : ECU Tutar  : 250.000.000,00
Faiz Oranı  : 8,875 % Emisyon  : 99,500 %
Yürürlük Tarihi  : 21/1/1992 Vade  : 118 ay 
 
 
Vadeler 
Anapara 
Bakiyesi 
Anapara 
Ödemesi 
Faiz 
Ödemesi 
Ödenecek 
Tutar 
14/05/1992 250 000 000,00
0,00
6 964 409,72 6 964 409,72
14/11/1992 250 000 000,00
0,00
11 093 750,00 11 093 750,00
14/05/1993 250 000 000,00
0,00
11 093 750,00 11 093 750,00
14/11/1993 250 000 000,00
0,00
11 093 750,00 11 093 750,00
14/05/1994 250 000 000,00
0,00
11 093 750,00 11 093 750,00
14/11/1994 250 000 000,00
0,00
11 093 750,00 11 093 750,00
14/05/1995 250 000 000,00
0,00
11 093 750,00 11 093 750,00
14/11/1995 250 000 000,00
0,00
11 093 750,00 11 093 750,00
14/05/1996 250 000 000,00
0,00
11 093 750,00 11 093 750,00
14/11/1996 250 000 000,00
0,00
11 093 750,00 11 093 750,00
14/05/1997 250 000 000,00
0,00
11 093 750,00 11 093 750,00
14/11/1997 250 000 000,00
0,00
11 093 750,00 11 093 750,00
14/05/1998 250 000 000,00
0,00
11 093 750,00 11 093 750,00
14/11/1998 250 000 000,00
0,00
11 093 750,00 11 093 750,00
14/05/1999 250 000 000,00
0,00
11 093 750,00 11 093 750,00
14/11/1999 250 000 000,00
0,00
11 093 750,00 11 093 750,00
14/05/2000 250 000 000,00
0,00
11 093 750,00 11 093 750,00
14/11/2000 250 000 000,00
0,00
11 093 750,00 11 093 750,00
14/05/2001 250 000 000,00
0,00
11 093 750,00 11 093 750,00
14/11/2001
0,00
250 000 000,00 11 093 750,00 261 093 750,00
TOPLAM 
0,00
250.000.000,00 217.745.659,72 467.745.659,72

            Global Ödünç                                                                                                                     EK: II.01

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ 
ANKARA- BONO 

            ECU 250.000.000.-                                                                                                     21 Ocak 1992

            Aşağıda imzası bulunan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Bono ile aldığı meblağ karşılığı olarak Avrupa Konseyi İskan Fonu’nca aşağıda gösterilen tarihlerde taksitler halinde İkiyüzelli Milyon ECU tutarında anaparayı yükümlenir. 

            Bu tarihlerde ödemeler anaparanın taksidi ile bakiye anaparının faizini kapsayacak şekilde yapılır. 
 

VADE 
TAKSİT TUTARI 
14/05/1992 6.964.409,72
14/11/1992 11.093.750,00
14/05/1993 11.093.750,00
14/11/1993 11.093.750,00
14/05/1994 11.093.750,00
14/11/1994 11.093.750,00
14/05/1995 11.093.750,00
14/11/1995 11.093.750,00
14/05/1996 11.093.750,00
14/11/1996 11.093.750,00
14/05/1997 11.093.750,00
14/11/1997 11.093.750,00
14/05/1998 11.093.750,00
14/11/1998 11.093.750,00
14/05/1999 11.093.750,00
14/11/1999 11.093.750,00
14/05/2000 11.093.750,00
14/11/2000 11.093.750,00
14/05/2001 11.093.750,00
14/11/2001 261.093.750,00

            TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ, 
            Ankara, 
            Global Ödünç

            Yukarıdaki ödemeler, Avrupa Konseyi İskan Fonu lehine, Banque Internationale a Luxembourg, Luxembourg’a, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince herhangi bir siyasi veya vergi mercii tarafından hiçbir şekilde vergi, resim veya harca tabi tutulmadan yapılcaktır. 

            Bu Bono, Avrrupa Konseyi İskan Fonu tarafından Türkiye Cumhuriyeit Hükümeti’ne 21 Ocak 1992 tarihinde verilmiş olan krediye karşılık teşkil eder. 

            Bu Bono ile ilgili herhangi bir faizin zamanında ve tam ödenmesinde kusur bulunulduğu takdirde, anaarının ve ödeme tahihine kadar olan faizin tümü, bu tarihte derhal muaccel olacak ve bono sahibinin arzu ve talebi üzerine hemen ödencektir. 

            Bono sahibinin, bu Bonodan doğan haklarından birini kullanmaması hiçbir şekilde bu hak veya diğer haklardan feragat sayılmayacaktır. 

            TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ,
            Ankara, 

ECU’NUN DEĞERİ 

            - Bu yardım anlaşmasının konusunu teşkil eden paranın (ECU) değeri, Avrupa Para Sisteminde kullanılan ve aşağıda gösterildiği üzere Avrupa Topluluğu üyesi oniki ülkenin paralarının tescil edilmiş miktarlarından oluşan Avrupa Para Birimine (ECU) eşittir. 

            - AET’nin 3180/78 sayılı Kararının 1 inci Madddesini değiştiren 1971/89 sayılı ve 19 Haziran 1989 tarihli Konsey Kararı uyarınca ECU’nun değeri Aşağıdaki birimlerden oluşmaktadır. 
 

0.6242 Alman Markı  0.13 Lüksemburgu Frangı 
0.08784 Sterlin Lirası  0.1976 Danimarka Kronu 
1.332 Fransız Frangı  0.008552 İrlanda Lirası 
151.8 İtalyan Lireti  1.440 Yunan Drahmisi 
0.2198 Hollanda Florini  6.885 İspanyol Pesetası 
3.301 Belçika Frangı  01.393 Portekiz Eskudosu 

            ECU’ya esas olan bu birimlerin, Avrupa Toplulukları tarafından değiştirilmesi halinde ECU’nun değeri de bu esasa bağlı olarak değişecektir. 

            - ECU’nun Avrupa Para Sisteminde kullanılması halinde, ECU’nun ilgili gün itibaryile birleşimine dahil olan paralan cinsinden değeri, aşağıdaki düzenlemeler doğrultusunda Lüksemburg Borsası tarafından belirlenecektir. 

            ECU’ya esas olan birimler, Avrupa Para Sisteminde son olarak kullanılan ECU’yu oluşturmuş parasal tutarlar olacaktır. ECU’nun değeri; bileşenlerinin Amerikan Doları cinsinden değerleri toplamı olarak hesaplanacaktır. Her bileşenlerinin Amerikan Doları cinsinden değerleri toplamı olarak hesaplanacaktır. Her bileşenin Amerikan Doları cinsinden değeri; her değerleme gününde; söz konusu paranın emisyonunu gerçekleştirecek ülkenini ilk sırada yer alan bir veya birçok bankası nezdinde Lüksemburg Borsası tarafından Lüksemburg saati ile 14.30’da hesaplanmış ortalam kurlara dayanılarak saptanacaktır. 

            Not : Fransızca metin 22 Eylül 1992 gün ve 21353 sayılı Resmi Gazete’dedir.