Milletlerarası sözleşme  
Resmi Gazete: 24.01.1993 Sayı : 21475 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 32 Sahife:574
     
Milletlerarası Sözleşme 
Karar Sayısı: 92/3938 
Karar Tarihi : 21/12/1992 
     
            26 Eylül 1992 tarihinde Ankara’da imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Bakanlığı ile Kazakistan Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Arasında Güvenlik İşbirliği Protokolü”nün onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 16/12/1992 tarihli ve İADA/7843 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 21/12/1992 tarihinde kararlaştırılmıştır.  

                                                                                                                Hüsamettin CİNDORUK
                                                                                                                Cumhurbaşkanı V. 
 

Süleyman DEMİREL 
Başbakan
     
E.İNÖNÜ 
Devlet Bakanı ve Başb.Yrd.
C.ÇAĞLAR 
Devlet Bakanı
T. ÇİLLER  
Devlet Bakanı 
E. CEYHUN
Devlet Bakanı 
İ.TEZ 
Devlet Bakanı
O. KİLERCİOĞLU 
Devlet Bakanı V.
T.AKYOL 
Devlet Bakanı
G.ERGENEKON 
Devlet Bakanı
O.KİLERCİOĞLU 
Devlet Bakanı
M.KAHRAMAN 
Devlet Bakanı
Ö. BARUTÇU 
Devlet Bakanı 
M.A.YILMAZ 
Devlet Bakanı
E. ŞAHİN 
Devlet Bakanı 
Ş. ERCAN  
Devlet Bakanı
M.BATALLI 
Devlet Bakanı 
M.S.OKTAY 
Adalet Bakanı
N. AYAZ 
Milli Savunma Bakanı 
İ.SEZGİN 
İçişleri Bakanı
H. ÇETİN
Dışişleri Bakanı 
S.ORAL 
Maliye ve Gümrük Bakanı
K.TOPTAN 
Milli Eğitim Bakanı 
O. KUMBARACIBAŞI  
Bayındırlık ve İskan Bakanı 
Y. AKTUNA 
Sağlık Bakanı 
Y. TOPÇU
Ulaştırma Bakanı 
N. CEVHERİ
Tarım ve Köyişleri Bakanı 
M. MOĞULTAY 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan
M.T.KÖSE 
Sanayi ve Ticaret Bakanı
E.FARALYALI 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
D.F.SAĞLAR 
Kültür Bakanı
A. ATEŞ 
Turizm Bakanı 
V.TANIR 
Orman Bakanı
B.D. AKYÜREK 
Çevre Bakanı 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İLE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI ARASINDA GÜVENLİK İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ


            Bir yandan Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı

            Diğer yandan Kazakistan Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, 

            İki ülke arasında esasen var olan dostluk bağlarını gözönünde tutarak

            Demokratik değerleri ve insan haklarını reddeden terörizmin devam etmesinden derin rahatsızlık duyarak, 

            Terörizm ile silah ve uyuşturucu madde kaçakçılığı arasındaki bağdan büyük endişe duyarak, 

            Güvenlik alanında iki taraf arasındaki işbirliğini daha da geliştirmek arzusuyla ve böyle bir işbirliğinin her iki taraf için karşılıklı yararlarının bilincinde olarak, 

            Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır.

BİRİNCİ BÖLÜM 
GÜVENLİK ALANINDA İŞBİRLİĞİ

            MADDE 1- Taraflar, işbu protokolda belirtilen konular dolayısıyla, kendi ülkelerinde işledikleri suçlardan mahkumiyetlerine karar verilen diğer taraf vatandaşları ile her iki ülkede takibat altında tutulan kişilerin açık kimlikleri ile olay ve yapılan takibat hakkında karşılıklı olarak birbirlerine bilgi verecekler, hüküm giymiş kişilerin aranması konusunda işbirliği yapacaklardır. 

            MADDE 2- Taraflar gerek kendi ülkelerinde gerek ülkeleri dışında cereyan eden ve diğer tarafı hedef alan teşebbüs ve faaliyetler hakkında elde ettikleri bilgileri süratle diğer tarafa intikal ettireceklerdir. Bu amaçla tarafların ilgili makamları arasında devamlı temas tesis edilecektir. 

            MADDE 3- Tarafların ilgili makamları, ortaya çıkan yeni suçlar ve bu suçlar işlenirken başvurulan usüller ile bu suçların önlenmesi amacıyla alınan tedbirler hakkında bilgi teatisinde bulunacaklardır. 

            MADDE 4- Taraflar bu protokolün konusuna giren suçların önlenmesini teminen faydalı bilgi ve tecrübelerini intikal ettireceklerdir. 

            MADDE 5- Taraflar her türlü sahtecilik ile mücadele edecek ve işci simsarlığının önlenmesi hususunda işbirliği yapacaklardır. 

            MADDE 6- Taraflar ülke temsilcilerinin, resmi heyetlerin güvenliğinin sağlanması konusunda her türlü tedbiri alacaklardır. 

İKİNCİ BÖLÜM 
NARKOTİK, PSİKOTROPÇ MADDELER, SİLAH VE KÜLTÜR VARLIKLARI KAÇAKÇILIĞI İLE MÜCADELE KONUSUNDA İŞBİRLİĞİ 

            MADDE 7- Taraflar uyuşturucu ve psikotrop maddelerin kullanımını, yaygınlaşmasını ve kaçakçılığın önleyici tedbirlerin alınması ile kaçakçıların kullandıkları usullerin ortaya çıkarılması amacıyla işbirliğinde bulunacaklardır. 

            MADDE 8- Taraflar el konulmuş narkotik maddelerin menşei ve tahlil raporları ile soruşturma belge örneklerini birbirlerine gönderecekler ve bu konuda karşılıklı bilgi alışverişinde bulunacaklardır. 

            MADDE 9- Taraflar, narkotik maddelerin kendi ülkelerine kaçak olarak sokulmasını önlemek amacıyla sınırlarında gerekli tedbirleri alacaklardır. Ayrıca bu maddelerin nakli, saklanması ve dağıtımında kullanılan usullerle ilgili mevcut veya derlenecek bilgilerle, sözkonusu maddelerin kaçakçılığını yapanlar ve buna bağlı faaliyetleri yürüten kişilerin kimlikleri hakkındaki bilgileriö teati edeceklerdir. 

            MADDE 10- Taraflar narkotik maddelerle mücadele konusunda alınan tedbirleri bildireceklerdir.

            Ayrıca bu maddelerin zararlarına ilişkin olarak hazırladıkları film, broşür, inceleme, yayın ve halkı bu konuda uyaran çalışma ve araştırmaların mübadelesini yapacaklardır. 

            MADDE 11- Kültür ve tabiat varlıklarının kaçakçılığı ile sanat eserlerine ilişkin suçlarla silah ve mühimmat kaçakçılığının önlenmesi konusunda işbirliği yapılacaktır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
TERÖRİZM VE ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE 

            MADDE 12- Taraflar sınırları içerisinde diğer tarafın güvenliğine ve vatandaşına yönelik terörizm ve organize suçları önlemek amacıyla etkin tedbirler alacaklardır. 

            MADDE 13- Örgütlü suçlarla mücadelede işbirliği ve bilgi değişimi tarafların çıkarlarını doğrudan etkileyen konularda olacaktır. 

            MADDE 14- İki devletin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef alan silah kaçakçılığı ile mücadelede bilgi alışverişinde bulunarak ortak tedbirler alınacaktır. 

            MADDE 15- Protokolün kapsadığı alanlarda her iki taraf teknik yardımlaşma ile protokolün somutlaştırılmasını sağlayacak personel ve malzemeleri birbirinin hizmetine sunarak işbirliğine yöneleceklerdir. 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
EĞİTİM ALANINDA İŞBİRLİĞİ 

            MADDE 16- Taraflar karşılıklı olarak eğitim alanlarında işbirliği yapacaklardır. 

            MADDE 17- Türk tarafınca 10 üniversite veya Yüksekokul mezunu Kazakistan Emniyet Teşkilatı mensubu Polis Akademisinde Türkçe eğitimden sonra teorik ve uygulamalı olmak üzere özel eğitime tabi tutlacaktır. 

            MADDE 18- 10 lise veya muadili okul mezunu öğrenci karşılıklı olarak Polis Yüksek Eğitim Kurumlarında linans eğitimine tabi tutulacaktır. 

            MADDE 19- Suç ve suçlarla mücadele konusunda iki ülkenin Emniyet Teşkilatı mensuplarına aşağıdaki branş eğitimleri ile talep halinde diğer eğitimler verilecektir; 

            1- Terörle mücadele kursu, 
            2- Parmakizi ve fotoğraf teknikleri kursu, 
            3- Olay yeri ve teknikleri kursu, 
            4- Patlayıcı madde kursu, 
            5- Nakotik maddelerle mücadele kursu, 
            6- Kriminal Laboratuvar hizmetleri kursu (Balistik, Sahtecilik, Kimya, Biyoloji) 

            MADDE 20- Talep halinde taraflar bu Protokol konularında danışmanlık yapmak ve eğitim kurumlarında konferans vermek üzere eleman göndereceklerdir. 

            MADDE 21- Kazakistan İçişleri Bakanlığı Türk Cumhuriyetleri Polis Spor Birliği girişimini desteklemeyi ve 1992 yılının Kasım ayında Ankara’da yapılacak olan Genel Kurul toplantısına iki temsilci katılmayı kabul etmiştir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
GENEL HÜKÜMLER 

            MADDE 22- Güvenlik, Narkotik maddeler kaçakçılığı ve terörizmle mücadelede işbirliğine dair  konuları görüşmek üzere Türk ve Kazakistan Yetkilileri taraflardan birinin istemi üzerine gerektiğinde veya yılda bir defa münavebe ile Türkiye ve Kazakistan’da toplanacaklardır. 

            MADDE 23- Protokolde taraf olan devletler ayrıca aşağıda belirtilen hususlarda yardım ve işbirliğinde bulunacaklardır. 

            a) Bilim, teknoloji ve hukuki alanda bilgi ve uzman mübadelesi, 
            b) Polis teşkilatları tarafından kullanılan teknik araç ve prosedürlerin işlevi hususunda bilgi mübadelesi. 

            MADDE 24- Taraflar diğerinin iznini almadan gizli bilgileri üçüncü bir ülkeye intikal ettirmeyeceklerdir. 

            MADDE 25- Taraflar işbirliğinin gerçekleştirilmesi sırasında birbirlerinin hukuki normlarına saygı göstereceklerdir. 

            MADDE 26- Bir tarafın yapacağı yardım, karşı tarafın bağımsızlığını, güvenliğini veya önemli çıkarlarını tehlikeye düşürecekse veya o ülkenin hukuk düzenine aykırı ise taraflardan herbiri yardım veya işbirliğini diğer tarafa gecikmeksizin bildirmek şartıyla; reddetme hakkına sahiptir. 

            MADDE 27- Bu protokol tarafların uluslararası sözleşmelerle yerine getirmek zorunda olduğu durumları etkilemeyecektir. 

            MADDE 28- Bu protokol bir yıllık süre için yürürlükte kalacak ve taraflardan birinin protokolü sona erdirmek niyetini, sona eriş tarihinden 90 gün önce diplomatik kanallarla diğerine bildirmemesi durumunda yenilenmiş olacaktır. 

            MADDE 29- Bu protokol, tarafların diplomatik kanallarla protokolün yürürlüğe girmesi için gereken yasal işlemlerin yapıldığını birbirlerine bildirmelerinden 30 gün sonra yürürlüğe girecektir. 

            MADDE 30- İşbu protokol herbiri aynı derecede geçerli olmak üzere Türkçe, Kazakça ve İngilizce dillerinde ikişer nüsha olarak tanzim edilmiştir. Bu metinler arasında yorum ayrılığı bulunduğu takdirde İngilizce metin geçerli sayılacaktır. 

            26/9/1992 tarihinde Ankara’da imzalanmıştır. 

Türkiye  Cumhuriyeti                                                  Kazakistan Cumhuriyeti 
İçişleri Bakanlığı                                                               İçişleri Bakanlığı 
İsmet SEZGİN                                                               Vladimir G. ŞUMOV

            Not: Kazakça ve İngilizce metinler 24 Ocak 1993 gün ve 21475 sayılı Resmi Gazete’dedir.