Milletlerarası sözleşme  
Resmi Gazete: 22.01.1993 Sayı : 21473 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 32 Sahife:574
     
Milletlerarası Sözleşme 
Karar Sayısı: 92/3939 
Karar Tarihi : 21/12/1992 
     
            Ekli “Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile Rusya Federasyonu Güvenlik Bakanlığı Arasında İşbirliğine İlişkin Anlaşma” ve “Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile Rusya Federasyonu İçişleri Bakanlığı Arasında İşbirliği Anlaşması”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 16/12/1992 tarihli ve İADA/3342-7842, 3340-7844 sayılı yazıları üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 21/12/1992 tarihinde kararlaştırılmıştır.  
                                                                                                                Hüsamettin CİNDORUK 
                                                                                                                Cumhurbaşkanı V. 
 
Süleyman DEMİREL 
Başbakan
     
E.İNÖNÜ 
Devlet Bakanı ve Başb.Yrd.
C.ÇAĞLAR 
Devlet Bakanı
T. ÇİLLER  
Devlet Bakanı 
E. CEYHUN 
Devlet Bakanı 
İ.TEZ 
Devlet Bakanı
O. KİLERCİOĞLU 
Devlet Bakanı V.
T.AKYOL 
Devlet Bakanı
G.ERGENEKON 
Devlet Bakanı
O.KİLERCİOĞLU 
Devlet Bakanı
M.KAHRAMAN 
Devlet Bakanı
Ö. BARUTÇU 
Devlet Bakanı 
M.A.YILMAZ 
Devlet Bakanı
E. ŞAHİN 
Devlet Bakanı 
Ş. ERCAN  
Devlet Bakanı
M.BATALLI 
Devlet Bakanı 
M.S.OKTAY 
Adalet Bakanı
N. AYAZ 
Milli Savunma Bakanı 
İ.SEZGİN 
İçişleri Bakanı
H. ÇETİN 
Dışişleri Bakanı 
S.ORAL 
Maliye ve Gümrük Bakanı
K.TOPTAN 
Milli Eğitim Bakanı 
O. KUMBARACIBAŞI  
Bayındırlık ve İskan Bakanı 
Y. AKTUNA 
Sağlık Bakanı 
Y. TOPÇU 
Ulaştırma Bakanı 
N. CEVHERİ 
Tarım ve Köyişleri Bakanı 
M. MOĞULTAY 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan
M.T.KÖSE 
Sanayi ve Ticaret Bakanı
E.FARALYALI 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
D.F.SAĞLAR 
Kültür Bakanı
A. ATEŞ 
Turizm Bakanı 
V.TANIR 
Orman Bakanı
B.D. AKYÜREK 
Çevre Bakanı 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İLE RUSYA FEDERASYONU GÜVENLİK BAKANLIĞI ARASINDA İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN ANLAŞMA 


            Bundan böyle “Taraflar” olarak adlandırılacak olan Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile Rusya Federasyonu Güvenlik Bakanlığı,  

            Egemenlik, hak eşitliği ve birbirinin içişlerine karışmama ilkelerine saygı ile her iki ülkenin devlet güvenliğinin sağlanması konusunda işbirliğini pekiştirip geliştirme arzularını teyid ederek.  

            Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır:  

            MADDE 1 
            Taraflar, yetkileri çerçevesinde karşılıklılık esasına göre terör, uyuşturucu ve psikotrop madde yasadışı eylemleri, silah ve mühimmat dahil olmak üzere kaçakçılık, yasadışı sınır geçişleri ile organize suçlarla mücadele alanlarında bilgi ve tecrübe alışverişinde bulunacaklardır.  

            MADDE 2 
            1) Taraflar, milli mevzuatları uyarınca aşağıdaki hususlarda işbirliği yapacaklardır:             a) İşbu Anlaşmanın 1. maddesinde belirtilen suçlarla mücadele konusundaki tedbirlerin hazırlanıp gerçekleştirilmesi.  

            b) Yetkileri dahilinde bulunan suçların araştırılması, sanıkların aranması ve yakalanması 

            c) Türkiye Cumhuriyeti’nin Rusya  Federasyonu’ndaki, Rusya Federasyonu’nun Türkiye Cumhuriyeti’ndaki diplomatik temsilcilik ile konsoloslukların güvenliğinin sağlanması.  

            2) a) Aynı maddelerin birinci paragrafında ifade edilen ve üzerinde mutabakat sağlanan ortak çalışmalar, Tarafların sahip olduğu imkanlar gözönünde bulundurularak ve milli mevzuat esas alınarak durumu uygun olan tarafça gerçekleştirilecektir.  

            b) Ayrıca, Taraflar, ülkelerinin sınırları içerisinde diğer Tarafın güvenliğine ve vatandaşlarına yönelik terör eylemlerinin hazırlanmasını ve tertip edilmesini önlemek için etkin tedbirler alacaklardır.  

            MADDE 3 
            Taraflar işbirliğini geliştirmek arzusuyla aşağıdaki hususları yerine getireceklerdir.  

            a) İlgi çeken alanlarda ortaklaşa bilimsel araştırmaların düzenlenmesi, araştırma ve sonuçları ile bilimsel teknik ve diğer mesleki yayınların teatisi.  

            b) Tarafların görevlerine ilişkin hukuki düzenlemeler ile bu konulara ilişkin diğer mevzuatın teatisi.  

            MADDE 4 
            Taraflar, gerçekleştirdikleri işbirliği ile bunun boyut ve muhtevası hakkında diğer Tarafın yazılı onayını almadan açıklama yapmayacaktır.  

            MADDE 5 
            Taraflar, Anlaşmanın birinci maddesinde sıralanan konularla ilgili olarak işbirliğini daah somut hale getirmek için yeni Protokoller düzenleyebilecektir.  

            Düzenlenen Protokoller, başka usul öngörülmemiş ise bu Anlaşma ile tespit edilen sistem içerisinde yürürlüğe girecek ve yürürlükten kalkacaktır.  

            MADDE 6 
            Tarafların temsilcileri, Anlaşma ve düzenlenecek Protokollere göre işbirliği istenilen düzeye getirilmesini sağlamak, sonuçlarını değerlendirerek geleceğe yönelik önerileri belirlemek amacıyla Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu’nda sırayla biraraya gelecektir.  

            Düzenli görüşmelere ilişkin, yol masrafları hariç, giderler ev sahibi ülke tarafından, olağanüstü toplantılarda ise masraflar toplantıyı talep eden ülke tarafından karşılanacaktır.  

            MADDE 7 
            Taraflar, temasların canlı olarak tutulması ve Anlaşma hükümlerinin yerine getirilmesini sağlamak üzere gerektiğinde görev ve statüleri ayrıca belirlenecek olan irtibat görevlileri tayin edebilecektir.  

            MADDE 8 
            Bu  Anlaşma, Tarafların mevcut ikili ve diğer anlaşmalardan doğan hak ve vecibelerini etkilemeyecektir.  

            MADDE 9 
            İşbirliğinin yürütülmesinde ulusal mevzuata uygunluk ve saygı esas alınacaktır 

            MADDE 10 
            Bu Anlaşma, tarafların diplomatik kanallardan Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için gereken yasal işlemleriön yapıldığını birbirlerine bildirmelerinden (30) gün sonra yürürlüğe girecektir.  

            MADDE 11 
            Bu Anlaşma, bir yıllık süer için yürürlükte kalacak ve Taraflardan birinin Anlaşmayı sona erdirmek niyetini, sona eriş tarihinden (90) gün önce diplomatik kanallardan diğerine bildirmesi durumunda yenilenmiş olacaktır.  

            MADDE 12 
            Bu Anlaşma, herbiri aynı derecede geçerli olmak üzere Türkçe ve Rusça dillerinde ikişer nüsha olarak toplam dört nüsha tanzim edilmiştir.  

            Bu Anlaşma 28 Ekim 1992 tarihinde Moskova’da imzalanmıştır. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ                                          RUSYA FEDERASYONU  
HÜKÜMETİ ADINA                                                          HÜKÜMETİ ADINA  
İsmet SEZGİN                                                                 Viktor BARANNİKOV  
İÇİŞLERİ BAKANI                                                           GÜVENLİK BAKANI  

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İLE RUSYA FEDERASYONU İÇİŞLERİ BAKANLIĞI ARASINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI 

            Bundan sonra “Taraflar” olarak adlandırılacak olan Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ve Rusya Federasyonu İçişleri Bakanlığı,  

            Suç ve suçlularla mücadele, insan hak ve özgürlüklerinin korunması alanındaki işbirliğinin geliştiirlmeisne büyük önem vererek,  

            Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu İçişleri Bakanlıkları arasındaki işbirliğini daha da geliştirip kuvetlendirmeye ilişkin niyetlerini belirterek,  

            Her iki devletin egemenliğine ve bağımsızlığına saygı göstererek,  

            Uluslararası yükümlülüklerini, milli mevzuatlarını ve kendi yetki alanlarını esas tutarak, 

             Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır: 

            MADDE 1 
            Taraflar, her iki devletin vatandaşları ile tüzel kişilerin hakları, özgürlükleri, kanuni menfaatleri ile mal varlığının eşit olarak korunmasını sağlayacaklardır.  

            Taraflar diğer tarafın vatandaşları ile tüzel kişilerin, İçişleri Bakanlığının yetkisi alanına giren konulara ilişkin şikayet ve taleplerini hiçbir engel koymadan kabul edip inceleyeceklerdir.  

            MADDE 2 
            Taraflar şu alanlarda işbirliği yapacaklardır:  

            a) Şahsın hayatı, sağlığı, ferdi hürriyeti ve haysiyeti ile mülkiyete karşı işlenen suçlar ile mücadele,  

            b) Terörizm ve organize suçlarla mücadele,  

            c) Silah, mühimmat, patlayıcı zehirli ve radyoaktif maddelere ilişkin yasadışı eylemler ile mücadele,  

            d) Uyuşturucu ve psikotrop maddelere ilişkin yasadışı eylemler ile mücadele,  

            e) Sahte evrak ve kalpazanlıkla mücadele,  

            f) Ekonomik faaliyetlere ilişkin suçlulukla mücadele,  

            g) Kıymetli taş ve madenlere ilişkin yasadışı eylemler ile mücadele,  

            h) Yasadışı göç ve Tarafların topraklarında kanunsuz olarak bulunanlarla mücadele,  

            i) Kültür ve tarihi değerler ile tabiat varlıklarına ilişkin yasadışı eylemlerle mücadele 

            j) Suç işleyen veya işlemeye hazırlananların aranması,  

            k) Yetkili makamlarca bulunması istenen suçluların ve şahısların aranması,  

            l) Kimliği saptanamamış ceset, hasta ve çocukların kimliklerinin belirlenmesi ve kayıp şahısların aranması,  

            m) Deniz ve hava ulaşım araçlarında işlenen suçlarla mücadele ve güvenlikerinin sağlanması.  

            Ayrıca Taraflar, asayişin sağlanması, pasaport-vize sistemlerinin işleyişi, trafik güvenliği ile diğer ortak ilgi alanlarında işbirliği yapacaklardır.  

            MADDE 3 
            Taraflar, işbirliğini aşağıdaki şekilde yürüteceklerdir:  

            a) Operasyonel, kriminalistik ve diğer bilgilerle, arşiv bilgi ve dokümanın teati edilmesi  

            b) Yasa ve tecrübe değişimi ile İçişleri Bakanlığı kuruluşlarının faaliyetleri konusunda öğretici yayınlar ile bilimsel ve teknik bilgilerin teati edilmesi, karşılıklı esasına göre eleman yetiştirilmesinde yardımlaşma,  

            c) Karşılıklı olmak üzere, kriminalistik, özel teçhizat ve haberleşme araçlarının temininde yardımcı olunması,  

            d) Spor ve kültür ilişkilerinin geliştirilmesi, memur ve ailelerin tedavi ve dinlenmelerinde yardımcı olunması  

            MADDE 4 
            Taraflar, işbirliği konuları ile ilgili bilgileri talep üzerine birbirlerine vereceklerdir. Diğer tarafın ilgisini çekebileceği düşünülen bilgiler karşı tarafın talebi olmaksızın verilebilecektir.  

            Taraflar, bilgi ve taleplerini yazılı olarak, acil hallerde şifahi olarak iletecekler, şifahi olarakiletilen bilgiler en kısa sürede yazı ile teyid edilecektir.  

            MADDE 5 
            Talebin karşılanması sırasında, milli mevzuata uygunluk ve saygı esas alınacaktır.  

            Taraflar, taleplerin yerine getirilmesinin kendi devletinin güvenliğine veya önemli çıkarlarına zarar vereceğini veya ülkesinin yasalarına aykırı olduğunu düşünüyorsa talep tamamiyle veya kısmen reddedilebilir. Bu takdirde talebi yapan tarafa red sebepleri belirtilerek yazılı olarak bilgi verilecektir.  

            MADDE 6 
            Verilen bilgiler gizli ise bilgiyi veren taraf bilginin içerliğinin açıklanmamasını arzu ediyorsa bilgilerin gizliliğinin korunması için Taraflar gereken önlemleri aalcaklardır. Bilgilerin gizlilik derecesini bilgiyi sağlayan taraf belirleyecektir.  

            Bilgiyi ve verileri sağlayan tarafın yazılı rızası alınmadıkça üçüncü ülkelere intikaline imkan verilmeyecektir.  

            MADDE 7 
            Taraflar, talep üzerine afet, büyük kaza ve felaket hallerinde yardımlaşmada bulunacaklardır.  

            MADDE 8 
            İşbu Anlaşmanın hükümlerinin yerine getirilmesi için Taraflar karşılıklılık esasına göre birbirlerini mevcut teknik ve diğer imkanlardan yararlandıracaklardır.  

            MADDE 9 
            Tarafların temsilcileri, işbu  Anlaşmanın uygulama konularını ele almak amacıyla yılda bir defadan az olmamak üzere karşılıklılık esasına göre biraraya geleceklerdir.  

            MADDE 10 
            Taraflar, işbirliğinin gerçekleştirilmesinde Türkçe, Rusça ve İngilizce dillerini kullanacaklardır. 

            MADDE 11 
            İşbu Anlaşma hükümleri, Tarafların diğer mevcut ikili ve diğer anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini etkilemeyecektir.  

            MADDE 12 
            İşbu Anlaşma , Tarafların diplomatik kanallardan Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için gereken yasal işlemlerin yapıldığını birbirlerine bildirmelerinden 30 gün  sonra yürürlüğe girecektir.  

            MADDE 13 
            İşbu Anlaşma, bir yıllık süre için yürürlükte kalacak ve Taraflardan birinin Anlaşmayı sona erdirme niyetini, sona eriş tarihinden 90 gün önce diplomatik kanallardan diğerine bildirmemesi durumunda yenilenmiş olacaktır.  

            MADDE 14 
            İşbu Anlaşma, herbiri aynı  derecede geçerli olmak üzere Türkçe ve Rusça dillerinde ikişer nüsha olarak toplam dört nüsha tanzim edilmiştir.  

            Bu Anlaşma 30 Ekim 1992 tarihinde Moskova’da imzalanmıştır.  

TÜRKİYE CUMHURİYETİ                                          RUSYA FEDERASYONU  
HÜKÜMETİ ADINA                                                          HÜKÜMETİ ADINA   
İsmet SEZGİN                                                                       Viktor YERİN  
İÇİŞLERİ BAKANI                                                           İÇİŞLERİ BAKANI  

            Not: Rusça metni 22 Ocak 1993 gün ve 21473 sayılı Resmi Gazete’dedir.