Milletlerarası sözleşme  
Resmi Gazete: 07.02.1993 Sayı : 21489 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 32 Sahife:574
     
Milletlerarası Sözleşme 
Karar Sayısı: 92/3948 
Karar Tarihi : 29/12/1992 
     
            Hükümetimiz ile Berleşmiş Milletler Kalkınma Programı arasında hazırlanan ve Hükümetimiz adına 16/12/1992 tarihinde imzalanan TUR/92/011 sayılı “Erzincan Depremi İyileştirme ve İmar Programı Yardım” konulu ekli belgesinin onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 23/12/1992 tarihli ve EİUE-II/3602-8009 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 29/121992 tarihinde kararlaştırılmıştır.  
                                                                                                                Hüsamettin CİNDORUK 
                                                                                                                Cumhurbaşkanı V. 
 
Süleyman DEMİREL 
Başbakan
     
E.İNÖNÜ 
Devlet Bakanı ve Başb.Yrd.
E. CEYHUN 
Devlet Bakanı V.
T. ÇİLLER  
Devlet Bakanı 
E. CEYHUN 
Devlet Bakanı 
İ.TEZ 
Devlet Bakanı
A. GÖNEN 
Devlet Bakanı 
T.AKYOL 
Devlet Bakanı
G.ERGENEKON 
Devlet Bakanı
O.KİLERCİOĞLU 
Devlet Bakanı
M.KAHRAMAN 
Devlet Bakanı
Ö. BARUTÇU 
Devlet Bakanı 
K. TOPTAN 
Devlet Bakanı V.
E. ŞAHİN 
Devlet Bakanı 
Ş. ERCAN  
Devlet Bakanı
M.BATALLI 
Devlet Bakanı 
M.S.OKTAY 
Adalet Bakanı
N. AYAZ 
Milli Savunma Bakanı 
İ.SEZGİN 
İçişleri Bakanı
H. ÇETİN 
Dışişleri Bakanı 
S.ORAL 
Maliye ve Gümrük Bakanı
K.TOPTAN 
Milli Eğitim Bakanı 
O. KUMBARACIBAŞI  
Bayındırlık ve İskan Bakanı 
Y. AKTUNA 
Sağlık Bakanı 
Y. TOPÇU 
Ulaştırma Bakanı 
N. CEVHERİ 
Tarım ve Köyişleri Bakanı 
M. MOĞULTAY 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan
M.T.KÖSE 
Sanayi ve Ticaret Bakanı
E.FARALYALI 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
D.F.SAĞLAR 
Kültür Bakanı
A. ATEŞ 
Turizm Bakanı 
V.TANIR 
Orman Bakanı
B.D. AKYÜREK 
Çevre Bakanı 

            BMKP 
            BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI 
            Türkiye Hükümeti Projesi 
            Proje Dokümanı 
            Sayı ve Ünvan                 : TUR/92/011/A/13/99-Erzincan Depremi iyileştirme ve İmar Programına 
                                                       Yardım 
            Süre                                 : 3 Yıl 
            Proje Mahalli                   : Ankara ve Erzincan 
            ACC/SMKP Sektörü ve 
            Alt Sektörü                        : İnsani Yardım 
                                                        1320 Afetlerden Korunma, Hazırlıklı Olma ve Onları   Önleme 
            Yürütücü Kuruluş              : Toplu Konut İdaresi 

            BMKP ve Masraf Paylaşma Finansmanı 
            BMKP/ÖPK                                 : ABD $  60.000 
            Hükümetin Masrafı Paylaşması : ABD $ 550.000 
            BMKP & masraf-paylaşma 
                                 Toplamı                   : ABD $ 610.000 

            İdari ve yürütme hizmetleri 
            BMKP 
           ÖPK althattı                ABD $ 0 
           Diğer                           ABD $ 0 
           Hükümet Sektörü ve Alt Sektörü : Afet İyileştirme ve İmar 
           Tahmini Başlama Tarihi               : Eylül 1992 
           Hükümet Katkısı                            : Yok 
           Kısa Tanımlama                            : Proje, Toplu Konut İdaresi’nin Ankara ve Erzincan’daki Proje Uygulama Birimleri tarafından Ulusal ve Uluslararası uzmanlık ve gerekli teçhizat ve araçların tedariki yoluyla ele alınacak Deprem İyileştire ve İmar Programlarına yardım etmeyi amaçlamaktadır. 

                                                      İmza                   Tarih                      İsim/Ünvan 
Hükümet Adına                      ..................          16 Aralık 1992         Sumru Noyan, 
                                                                                                         Uluslararası Ekonomik 
                                                                                                       Kuruluşlar Dairesi Başkanı 

Yürütücü Kuruluş Adına          .................          17 Aralık 1992       Yiğit Gülöksüz, 
                                                                                                       Başkan T.C. Başbakanlık 
                                                                                                             Toplu Konut İdaresi 
                                                                                                                   Başkanlığı 
BMKP Adına                          .................          17 Aralık 1992        Edmund J. Cain 
                                                                                                            Mukim Temsilci 
            A. KAPSAM 
            1. Alt-sektör Tanımı 
            Türkiye, aşırı can ve mal kaybı ile sonuçlanan doğal afetlere maruz kalan ülkelerden biridir. Doğal afetler dolayısıyla meydana gelen yıllık ekonomik kaybın, yıllık gayri safi milli hasılanın ortalama yüzde 1.01 ne eriştiği tahmin olunmaktadır. 

            Türkiye’de 13 Mart 1992 tarihinde meydana gelen deprem, Türkiye’nin kuzey doğusundaki Erzincan şehrinde ve civar bölgelerinde geniş hasara yol açmıştır. Sarsıntı, Richter ölçeğien göer 6.8 şiddetindeydi. Merkezi ticaret bölgesi, kamu binaları, okullar ve konutlar aşırı derecede hasar gördü. 541 kişi öldü, toplam olarak 3850 kişi yaralandı ve 6,500 den fazla konut tahrip oldu. 

            Deprem dolayısıyla Türk Hükümeti, 650 milyon ABD Dolarına mal olacağı tahmin olunan toplam bir iyileştirme ve imar pogramının desteklenmesi için Dünya Bankası’ndan 285 milyon ABD Dolarlık bir borç verilmesi için yardım talebinde bulunmuştur. Hükümet, son depremde aşırı derecede tahrip olan Erzincan bölgesine ait iyileştirme ve imar programının yürütüm için Toplu Konut İdarisini görevlendirmiştir. Dünya Bankası projesini Hükümet adına yürüten Toplu Konut İdaresi (TKİ) de, İnşaat çabalarını desteklemek üzere BMKP’ndan teknik yadım şeklinde yardım talebinde bulunmuştur. 

            Erzincan Bölgesinin Türkiye’nin en faal deprem bölgeleri içinde olması dolayısıyla, planlama ve inşaat yöntemlerinin çevreye intibakı için özel dikkat sarfedilecektir. Düşük maliyetli konut planlarının tespiti ve hayvanların korunması için halkla ve köy muntarlıkları ile yakın iletişim kurulmaya çalışacaktır. Yerel halkla iletişim kuracak ve elde edeceği bilgileri plana aktaracak Gönüllü Kuruluşlar tespit edilmektedir. Bu çaba, uluslararası ve ulusal uzmanlarla birlikte Gönüllü Kuruluşları kullanmak suretiyle dah ada güçlendirilecektir. 

            Bu projeyi ele almanın gayesi, Ankara ve Erzincan’da olmak üzere iki adet Proje Uygulama Birimi’nin teşkili ve faaliyete geçirilmesinde TKİ’ne yardımcı olabilmek için ulusal ve uluslararası uzmanların bulunup istihdam edilmesinde ve teçhizatın tedarikinde TKİ’ne yardım temin etmektir. 

            2- Ülke Stratejisi 
            7269 sayılı “Doğal Afetler Dolayısıyla Yapılacak Yardım ve Alınacak Önlemler” yasası 1959 yılında yürürlüğe konmuştu. Daha sonra, inşaat safhasındaki yardım prensiplerini yerleştirmek için hem yasanın ve hem de afetlerin tanımı genişletilmişti. Her ne katar, iyileştirme faaliyetlerinin bütün maliyetleri 7269 sayılı Afetler Yasasına tabi idiyse de, Hükümet, bu proje için uygulama makamı olarak TKİ’ni görevlendirmiş ve ona diğer bütün bakanlıklar ve sorumlu makamlar arasında koordinasyon görevini de vermiştir. 

            Yasanın gereklerinden bazıları: 

            - depreme dayanıklı plan ve mevzuatını yerleştirmek ve onların zorunlu olarak uygulatılmasını temin etmek, 

            - afet-sonrası safhada yürütülecek teknik faaliyeti tanımlamaktadır. 

            En son olarak Hükümet, Erzincan Afeti Yardım Programı ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesi ile ilgili olarak,vergi muafiyetleri ile birlikte bazı ayrıcalıklar getiren yeni bir yasayı yürürlüğe koymuştur. 

            Proje kadrosunun imar programı süresi boyunca görevde kalmasını temin edebilmek için yeterli bütçe Hükümet tarafından teklif edilmiştir. 

            3- Proje öncesi veya Devam Eden Yardım 
            Dünya Bankası, 285 milyon ABD Dolarlık bir proje ile iyileştirme ve imar programının bir kısımın finanse etmektedir. BMKP ise halen, Türkiye’yi bir olay incelemesi olarak içine alan Akdeniz Deprem Riskini Azaltma Şebekesi’ne ait bir projeyi finanse etmektedir. 

            4- Alt-sektörün Kurumsal Çerçevesi 
            Proje, Toplu Konut İdaresi’nin, Proje Uygulama Birimleri (PUB leri) tarafından Ankara ve Erzincan’da yürütülecektir. TKİ, Türkiye’deki büyük çaptaki konut projelerinin planlanması, inşaatı ve finansmanına nezaret etmek için tesis edilen bir Hükümet makamıdır. PUB lerinin kadroların kalifiye meslek elemanları alınmış ve bunlara yeterli büro yeri ve diğer destek teçhizatı, büro ekipmanı ve araçlar temin edilmiştir. Hükümet, kuruluşu doğrudan desteklemektedir ve PUB lerini çalıştırma maliyetinin yılda 1.5 milyon ABD Doları civarında olacağı tahmin edilmektedir. 

            B- PROJE GEREKÇESİ 
            1- Ele alınacak problemler; mevcut durum 
            Türkiye 1903-1990 yılları arasında depremler bakımından çok faal olmuştur. Bu süre içinde 48 adet yıkıcı büyük deprem meydana gelmiştir. 1990 yılından bu yana depremler dolayısıyla meydana gelen ölüm adedi ortalaması 800’ü; yıllık yaralanma adedi ortalaması, 1,400’ü; ve yıkılan veya ağır hasar gören binaların yıllık ortalaması 4,700’ü bulmuştur. 1939 yılında 7.9 şiddetindeki bir deprem Erzincan’da 32,000 kişinin ölümüne neden olmuştur. 1983 yılında meydana gelen 5.5 şiddetindeki bir deprem ölüme yol açmamış, fakat binalara ağır hasar vermiştir. Son depremde yıkılan binaların bazıları, 1983 yılındaki depremde hasar görmüştü. 

            Son Erzincan depremi dolayısıyla Türk Hükümeti, Dünya Bankasından alınan yardımla birlikte tahmini toplam maliyeti 650 milyon ABD Dolarına baliğ olan bir Deprem İyileştirme ve İmar Programını ortaya koymuştur. Programın yürütüm çabuklaştırmak maksadıyla, inşaat elemanları için uygulam sorumluluğu, bir Devlet Bakanının genel koordinasyonu altında aşağıdaki şeklide tayin edilmiştir: (i) TKİ, 285 milyon ABD Dolarlık bir Dünya Bankası ikraz kanalıyla kooperatif ve hükümet konut birimlerinin, hastahamelerin, hayvan ahırlarının, mağazaların ve altyapının yeniden inşaası ve tamirinden sorumlu olacaktır. (ii) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, tek-aile birimlerinin, okulların ve yarı hasar görmüş kamu binalarının yeniden inşasını öncelikle ele alacaktır. İşin diğer küçük birimleri Hükümet ve yerel toplumlar tarafından yürütülecektir. 

            Hükümet afetle baş edebilmek için, depremden hemen sonra Kurtarma ve yardım faaliyeti ile başlayan üç-safhalık bir stateji belirlenmiştir. Yardımın başlamasından hemen sonra geçici yenileştirme başlamış ve iyileştirme ve imar ise, yukarıda izah edildiği vechiyle, uygulamaya sokulacak son safhayı teşkil etmektedir. Dünya Bankası projesi, (a) kooperatif ve hükümet konutları, hastahaneler, büro ve dükkan binaları, hayvan ahırları ve ambarlar ve kilit yapılar; hayvanlar da dahil olmak üzere kritik malların tedariki; ve depremden zarar görme olanağının azaltmak için eğitim ve çalışmalar da dahil olmak üzere, kentsel ve kırsal alanlarda yıkım, yeniden inşa, iyileştirme ve tamir faaliyetlerini finanse edecektir. 

            BMKP yardımının amacı, uluslararası ve ulusal kadronun bulunup istahdam edilmesine, teçhizatın tedarikine, inşaatçıların eğitimine kaynak temin etmek ve Ankara ve Erzincan’da kurulacak iki adet Proje Uygulama Birimlerinin kurulmasına ve faaliyetlerine yardımcı olmaktır. 

            Proje Uygulama Birimleri için işe alınan uzmanlar, TKİ ile ilgili makamlar arasında imzalancak olan ihale dokümanları ve protokol taslakalarının hazırlanması inşaat programının zamanlaması ve kritik zarar indirimi alanlarının değerelendirilmesi üzerinde olumlu bir etki yapacak zarar indirim planları ile ilgiil tavsiyerde bulunmak, gibi belirli görevlerde çalışacaklardır. 

            2- Proje Sonu Beklentileri 
            Proje sonunda TKİ, acil durumlara hazırlıklı olma; deprem sigortası planları; kentsel yörelerin zara görem olanğının değerlendirilmesi; zarar indirim planları ve inşaat işeri malları ve teçhizatı için kabul edilebilir ihale dokümanları konuları ile daha etkili olarak ilgilenebilecek bir kapasiteye sahip olacaktır. 

            3- Hedeflenen Kitle 
            Projenin hedeflediği kitle, Erzincan’ın kentsel ve kırsal bölgelerinde ikamet eden vatandaşlardır. Bunlar, okul yaşındaki çocukları ve kırsal alandaki fakirleri ve evsizleri kapsamaktadır. 

            4- Proje Stratejisi ve Uygulama Düzenlemeleri 
            Proje esas TKİ’nin kapasitesini, bu görevi daha etkili olarak yürütecek şekilde artırmak için düzenlenmiş bir afet iyileştirme ve imar projesidir. 

            Proje, ihale dokümanlarının hazırlanması, inşaat programının zamanlaması ve kritik zarar indirimi alanlarının değerlendirilmesi üzerinde olumlu bir etki yapacak zarar indirim planları ile ilgili tavsiyerde bulunmak, gibi belirli görevlerde çalışmak üzere PUB leri için işe alınan uzmanlar kanalıyla 285 milyon ABD Dolarlık Dünya Bankası borcunun kullanımında TKİ’ne yardımcı olacaktır. 
  
            5- BMKP Desteğin Nedenleri 
            BMKP dan ,(i) inşaat işleri, malzemeleri ve teçhizatın için kabul edilebilir ihale dokümanlarının geliştirilmesi, ve (i) depremlerin aktif olduğu bölgelere uygun inşaat teknikeri konusunda inşaat endüstrisi için programlarının hazırlanması, ve (iii) PUB lerinin kullanımı için araçlar ve özel teçhizat, yazılım programları ve teknik literatürün tedariki, ve (iv) programın uygulama safhası esnasında belirli konular için danışmanların temini, konularında Dünya Bankası projesine destek vermesi talep edilmiştir. 

            6- Özel Düşünceler 
            Proje, afetle ilgili faaliyetlerle doğrudan bağlantılıdır. Proje,afetle ilgili mimar ve iyileştirme faaliyetlerindeki artırmak için TKİ ne yardım edecektir. 

            7- Koordinasyon Düzenlemeleri 
            Proje koordinasyonu, yeniden inşaa işlerini mümkün olduğuu kadar çabuk sonuçlandırma çabaları bakımından TKİ, DP ve BMKP tarafından düzenlenecektir. 

            8- Karşı Birim Destek Kapasitesi 
            Projenin yürütümü için gerekli olan karşı birim kadrosu TKİ tarafından hem Kankara ve hem de Erzincan için tayin edilecektir. Sekreterlik yardımı ve diğer lojistik malzemeleri gibi destek tesisleri, gerekirse projenin kullanımına sunulacaktır. 

            C- KALKINMA HEDEFİ 
            Projenin kalkınma hedefi, Erzincan depreminden etkilenen alanlarda imar ve iyileştirme programının yönetiminde ve uygulamasında Toplu Konut İdaresine yardımcı olmaktır. 

            D- İLK HEDEFLER, ÇIKTILAR VE FAALİYETLER 
            İlk Hedef 1 
            İmar ve iyileştirme programına ait ihale dokümanlarının hazırlanmasında TKİ’ne yardımcı olmak 

            Çıktı 1.1 
            Erzincan Yönetim Birimi ve Proje Koordinasyon Biriminin uygulama birimleri ile TKİ’nin artırılmış teknik ve yönetim kapasitesi. 

            Çıktı 1.1 için Faaliyet 
            1.1.1 Uluslararası ve yerel danışmanların bulunup, işe alınması ve teçhizatn tedariki. 

            İlk Hedef 2 
            PUB lerinin teşkilinde TKİ ne yardımcı olmak. 

            Çıktı 2.1 
            PUB bürolarının artırılmış başarı kabiliyeti. 

            Çıktı 2.1 ve 2.2 için Faaliyet 
            2.1.1 Uluslararası ve Ulusal Danışmanların bulunup, işe alınması. 
            2.1.2 Toprak kullanım ölçcümünde kulanılacak teçhizatın tedariki. 
            2.1.3 TKİ nin hareket kabiliyetini artırmak ve TKİ nin yeniden inşa işlemini mümkün olduğu kadar erken tamamlayabilmesini temin için teçhizatın tedariki. 

            İlk Hedef 3 
            Depreme dayanıklı bina standartları ve mevzuatı konusunda müteahhitlerin eğitilmesi. 

            Çıktı 3.1 
            Afete duçar olmaya eğilimli sahalar için gelitirilmiş inşaat tekniği ve malzeme seçme kapasitesi. 

            Çıktı 3.1 
            3.1.1 Uluslararası ve Ulusal Danışmanların bulunup, işe alınması. 
            3.1.2 İnşaatçılar için hizmet içi eğitimin hazırlanması. 

            E- GİRDİLER 
            1- Hükümet Girdileri 
            TKİ, projeyi uygulamak için hem Ankara’da ve hem de Erzincan’da gerekli kadroyu tayin edecek ve proje göervlerinin yürütümü için gerekli olan bütün lojistiği düzenleyecektir. 

            TKİ ayrıca, İngilizceyi iyi bilien ve TKİ nin genel faaliyetinde uzman olan bir ulusal proje koordinatörünün tayin edecektir. Ulusal Proje Koordinatörünün görev tanımı, Ek.1 olarak bu metne ilave edilmiştir. 

            Hükümetin Masraf Paylaşma Katkısı 

            TKİ, ana hatları bütçede belirtildiği üzere, projenin yürütümüne 285 milyon ABD Dolarlık Dünya Bankası ikrazından projeye transfer edilecek olan 566,500 ABD Dolarına tekabül eden meblağ ile katkıda bulunacaktır. 
 
 
  BMKP Girdileri ABD Doları
a) Personel   
  Uluslararası Danışmanlar (4 1/5) 60,000
  Ulusal Danışmanlar (16) 50,000
b) Teçhizat  
  Araçlar 350,000
  Bilgisayarlar 100,000
  Bilgisayar yazılım programları 20,000
  Ölçme ve Arazi Ölçme Teçhazatı 25,000
  Kitaplar ve Dokümanlar 5,000
  Toplam 610,000

             PUB lerinin etkil ibir şekilde çalışması için gerekli malzeme altyapısını temin edebilmek için, bu meblağın % 50’sinden fazlası teçhizatnı tedariki için kullanılacaktır. Bu eşyaların proje kanalıyla tedariki, hem teçhizatın yeterli kalede olmasını ve hem de program bitiş tarihlerini karşıyabilmek için gerekli olan çabuk teslimatın yapılmasını sağlayacaktır. 

            Teçhizatın mülkiyeti, tesliamtın akabinde T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdasi Başkanlığı’na geçecektir. 

            F- RİSKLER 
            PUB leri, birçok imar faaliyetlerinin aynı  anda hem koordinesini ve hem de yürütümünü üstlenmek zorunda kalacaktır. Bunda başarısız olmak, zaman ve koordinasyon kaybı ile sonuçlanacak ve bu da imar programının genel maliyetini artıracaktır. PUB lerini ulusal ve uluslararası uzmanlarla takviye etmek ve teçhizat ve araçların tedarikine BMKP kanalıyla yardımcı olmak suretiyle bu risk en düşük seviyeye indirilmiş olacaktı. Dünya Bankası da, kalifiye uzmanları tespiti ve onların zamanında işe alınması işlemine yardımcı olacaktır. 

            Projenin başarısı, uzmanların PUB ile başarılı bir şekilde bütünleşmesine ve onların PUB lerini desteklemelerine de bağlı olacaktır. 

            H- PROJE İNCELEMESİ, RAPOR VERME VE DEĞERLENDİRME 
            Proje, TKİ, DB ve BMKP tarafından kurallara göre düzenli bir şekilde incelenecektir. 

            I- HUKUKİ ŞARTLAR 
            Bu proje dokümanı, işbumetne ilave edilmiş Proje Dokümanının Tamamlayıcı Hükümleri’nde öngörülen belge olacaktır. Ev sahibi ülkenin yürütücü kuruluşu, Proje Dokümanının Tamamlayıcı Hükümlerinin gayeleri bakımından, Tamamlayıcı Hükümlerde tamamlanan hükümet koordinasyon makamına müracaat edecektir. 

            Bu proje dokümanına aşağıda belirtilen tipteki değişiklikler, proje dokümanına imza koyan diğer tarafların teklif edilen değişikliklere herhangi bir itirazları olmadğına ilişkin güvence verildiği takdirde, sadece BMKP Daimi Temsilcisinin imzası ile gerçekleştirilebilir. 

            (a) Proje dokümanı eklerinin herhangi birindeki vey aona ilavelerdeki değişiklik (tadil edilmeyecek olan SBAA dışı ülkeler için Standart Hukuki Metin ve BMKP yardımı için bir önşart olan anlaşma hariç). 

            (b) Projenin ilk hedeflerinde, çıktılarında veya faaliyetlerinde önemli değişiklikleri ihtiva etmeyen ve fakat hali hazırda üzerinde anlaşmaya varılmış girdilerin yeniden düzenlenmesi veya enflasyona bağlı maliyet artışları doyayısıyla yapılan değişiklik; ve 

            (c) Kabul edilmiş proje girdilerinin tesliminde veya enflasyondan kaynaklananan uzmanlar ya da diğer masraf veya kuruluşun masraf esnekliğini içeren zorunlu yıllık değişiklikler. 

YÜRÜTÜCÜ HÜKÜMET KURULUŞU İÇİN KONSOLİDE BÜTÇE 
(ABD Doları olarak) 

            Proje Numarası            : TUR/92/011/A/13/99 
            Proje Ünvanı                 : Erzincan Depremi İyileştirme ve İmar Programı Yardım 
            Revizyon Kod’u            : A 
            Fonlarır Kaynağı           : 13 ÖPK (Özel Program Kaynağı) 
            Fonların AOS Kaynağı : Yok 
            Yürütücü Kuruluş           : Hükümet 
 

MASRAFA KATILIM YARDIMLARININ KAPSAYAN KONSOLİDE BÜTÇE 
(BMKP nın Yalnız Dahili Kullanımı İçindir) 

            Proje Numarası             : TUR/92/011/A/13/99 
            Proje Ünvanı                  : Erzincan Depremi İyileştirme ve İmar Programına Yardım 
            Revizyon Kod’u             : A 
            Fonların Kaynağı           : 13 ÖPK (Özel Program Kaynağı) 
            Fonların AOS Kaynağı : Yok 
            Yürütücü Kuruluş           : Hükümet 
 
 
Bölüm BL İzahat Katkıda 
Bulunan
Toplam
$
Toplam
1992
$
Toplam 1993
$
Toplam 1994
$
100   PROJE PERSONELİ          
  101 Ana Bütçe HÜKÜMET 550.000 500.000 50.000 --
  109 Bölüm Toplamı HÜKÜMET 550.000 500.000 50.000 --
  158 BMKP Yerel İd. Mas.     15.000 1.500 --
  159 Bölüm Toplamı HÜKÜMET 16.500 15.000 1.500 --
  199 MASRAFA KATILIM 
TOPLAMI
556,500 515,000 51,500 --
 
                        Ödeme Programı                         Tarih                        Miktar/Katkıda Bulunan 
Katkı Payı                                                          Ekim 1992              515,000 Toplu Konut İdaresi 
                                                                            Mart 1992                 51,500 Toplu Konut İdaresi 

            Not 1 : Ödemeler, proje faaliyetlerinin öncesinde, en geç ödeme Programında belirtilen tarihlerde yapılacaktır. 

            Not 2 : BMKP Hesabına yapılacak ödemeler için: Garanti Bankası, Yenişehir Şubesi, Ankara, Hesap No. 624-21 8proje numarası ve proje adı belirtilecektir) 

            Not 3 : Ödemenin, ödeme tarihindeki geçerli kur üzerinden muhtemelen TL olarak yapılması, BMKP ile bu hususta anlaşmaya varılmasından sonra ve BMKP nın bu TL kullanabilme kapasitesine bağlı olarak ve ödenen Lirasının en düşük değeri üzerinden ödenecek miktar (TL nın 1 ABD dolarına tekabül eden en yüksek rakamı ile tanımlandığı veçhile) arasındaki farkın geri ödenmesin kaydıyla, kablu olunabilir. 

            Not 4 : Ödeminin mahalli para ile yapılması, BMKP nın türk Lirasının kullanabilme kapasitesine bağlıdır. Kabulden önce UNDP Maliyesinden izin alınmalıdır. 

            Not 5 : BMKP nın yukarıdaki masrafa iştirak ödemesinin tamamını veya bir kısımını kabul edememesi halinde, bütçenin ona orantılı olarak azaltılması zorunlu olacaktır. 

                                                                                                                        Ek I 
            GÖREV TANIMI 
            ULUSAL PROJE KOORDİNATÖRÜ 
            Toplu Konut İdaresi’nin Ankara’daki Proje Koordinasyon Birimi’nin Müdürü, “Ulusal Proje Koordinatörü” olarak atanmıştır. 

            Ulusal Proje Koordinatörü: 
            1- Projeye atanan BMKP kadrosu ile yakın işbirliği içinde yıllık proje çalışma planlarını hazırlar ve onları ya doğrudan doğruya veya BMKP kanalıyla Yürütücü Kuruluş’a takdim eder; 

            2- Yıllık çalışma planında görülebilir değişiklikleri göstermek ve gerçekçi değişiklikleri ve bütçe revizyonlarını teklif etmek suretiyle, BMKP ve BM nin ilgili Yürütücü Kuruluş ile yakın teması sağlar; 

            3- Proje kanalıyla bulunup, işe alınacak danışmanlarnı proje dokümanındaki hükümlere uyup uymadıklarını tespit ettikten sonra, onların görev tanımlarını BMKP na ve BM nin ilgili Yürütücü Kuruluşuna takdim eder; 

            4- Yabancı ve yerli danışmanlarnı çalışma yerlerinde uygun çalışma şartlarının sağlanmasını temin eder ve onların kendi görev tanımlarına uygun olarak çalıştıklarından emin olur; 

            5- Proje başlangıcında, periyodik gelişme raporu ve diğer raporlar/dahili değerlendirme raporları ve taslak sonuç raporu ilgili rapor verme programını tespit eder ve bu raporları BMKP ve BM nin ilgili Yürütücü Kuruluşuna takdim eder. 

                                                                                                                        Ek II 
            SBAA7YA TARAF OLMAYAN ÜLKELER İÇİN STANDART HUKUKİ METİN 
            İşbu Proje Dokümanı, Türk Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı arasında 21 Ekim 1965 tarihinde Tenik Yardımla ilgili olarak Tadil Edilmiş Standart Anlaşma’nın inter alia hukuki çerçevesi içinde uygulanacaktır. Özellikle, Hükümete, Haklar ve Muafiyetler Konvansiyonunun hükümlerini uygulama vecibesini koyan V. Madde, 1. paragraf hükümlerinin, bu proje uyarınca ifa olunan teknik yardıma mutatis mutandis olarak uygulanacağı kabul edilmektedir. 

            Not: İngilizce metni 7 Şubat 1993 gün ve 21489 sayılı Resim Gazete’dedir.